l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye"

Transkript

1 C E l > w =» si > Q fls- Ml * «N l a Q Kjøp Jakb Halseths anerkj endte Brød arer. 44 Kjøp altid Jacb Mathesns Dresser fl Frakker Dres- g Buksetøier. 45 Vaktmester : ' Krglund, Bye Vld, Tre g Hustrus Legat utdeler her Vaar til 6 trængende Knfirmanter her frå Byen, Frstander:. Tete, B. M., Kntr i Waisenhuset Berntsen g Fyns 2-aarige Middelsklektirsus, Lkale i Kal-' skindets kle. Bestyrer: ~ Vangen, N., Cand. thel. Realsklens Kassererkntr 5 6 Em. Juel,., erlærer Pedersen, J, erlærer Hartmann, J., erlærer Gundersen, C., erlærer Berg, K., erlærer Bang, M., Lærer Dalaker,., Lærer Hagen, fif, Lærerinde Frk. Cnristies kle, Kjøbmandsgt. 24 Bestyrerinde: kristie, Frk., Kntrtid 1 2, Kjøbmandsgt. 24 klebud: Kam, Peder, br i klen Den ffentlige kle fr I» ee i Trndhjem Bispegt. 9 b." Tlf prettet Iste Apnl 1825 ifølge kgl. Reslutih a Iste Nbr klen, sm er ptagelsesskle fr det nrden» g estenfjeldske Distrikt, ptager sm Eleer, alle døe Børn inden Distriktet, naar de har fyldt 7 Aar. kletiden er 8 Aar, hra det første regnes sm et Prøeaar. idet Eleerne i dette efter Begaelse deles i 3 Adelinger. De mest begaede Eleer frtsætter g fuldender sin klegang ed klen, medens de middels g daarligst begaede ed Prøeaarets Ut-, løp erflyttes til andre kler. Underisningen meddeles efter Talemetden. klen har fr Tiden 80 Eleer, hra 52 interne g 28 externe. Utgitterne edrørende Underisningen utredes a tatskassen, medens Frpleiningsgdtgjørelsen- (Kr pr. aar fr interne g Kr fr externe C. kler. Yngre Handelsstands Frening e Handelsstands Frening Yngre. Østbyens Ahldslag Arbeider i de østlige Bydele, hr 14 daglige Møter andenher Mandag) i Bakkestrandens Bedehus. Frmand : Kjøpmand.' Hegdahl Eleer), likesm Utgifterne ed Beklædning utredes a Frsørgeren Kjøbstads- eller Amtskmmunekassen) mt delis Refusin hs edkmmende Herred. Bestyrer: C. Løcke, br paa klentf Kluge, H., Reperbanen 12 Høy, J, Klæbueien 54 Hansen, H., Elgesætergt. 46 Kristiansen, H, Gymnastiklærer, Magnus d. Gdesgt. Jhnsen.., krædderlærer, Wesselsgt. l Væraas, K., Hastenshaugen, trinden anø, A., Frk., Erl. kakkesgt 5 7 Griff, J., Frk., erresgt. l a wensen, M., Frk., Munkegt Løcke, A., Frk., Bispegt. 9 b Brinchmann.i E., Frk., Nyeien 3 Bang, R., Frk, Bispegt. 9 b Fjærem, A., Frk, Prinsensgt. 16 Thinn,- W., Frk., Bispegt. 9 b Kjeldsberg, G., Frk., Hspitalsl. 27 Meisterlin, A., Frk., Bergslien Gergsen, M., Frk, Indherredseien 10 Hltermann, F., Frk, Magnus d. Gdesgt. 3 Husbestyrerinde:, ' Bugge, Magda, br paa klen Vakmestér:, Kristiansen, A., br paa klen Eftermiddagssklen fr aandelig abnrme Brn (Nu,,ærklasserne u ). prettet Bestyrer: Amdal Paul Blling Rønning Hansen, J,, Kurmaker Øyen, J, Frk. Hagen, fie, Frk. Ntheng, Frk. ;-: Utfører alle.:-: anlige bankfrretninger. ffentlige kle fr Dee i Trndhjem (før Lyngs Institut) prettet 1882,' helt ffentlig Anstalt fra Iste Juli 1897, har fr Tiden 51 Eleer, hra 33 interne g 13 externe. Talemetden anendes. Institutet funge- I rer sm B.-kle fr nrdcn- g esten- I fjeldske ptagelsesdistrikt g qptar de aid- I dels begaede Barn, der utskilles g erl ilyites til Gløshaugea efter et Prøeaar ed ' ptake]_se- g A-k'en (det ffentlige Dø- stummeinstitut, Bispegt., Trndhjem). klepenge utredes a taten, medens Frpleinings- g Bekl&dningutgifter fr ufrmuende Barn bestrides a Kiøpstads- eller Amtskmmunen mt delis Refusln hs edkmmende Herreds Fattigkasse (g i Tilfælde Frældre), Kursets Varighet 7 (-t- 1) Aar. Bestyrer : Krkstad, M,, Gløshaugen. Krkstad, Jhanne, frue, Gløshaugen Lærere : Berge, Jhs. Baahusgt. 2 b Fjørtft, Are, Klæbeiea 54 Kindset, Marie, Klæbueien 48 Vld, igrid, Magnus d. Gdesgt. 4 Krkstad. Frøydis, Gløshangen Tegnelærerinde Meisterlin, Alisn, Bergslien Haandgjerningslærerinde : Krkstad, Ingebrg, Gløsh. Husbestyreiinde: Kahrs, Kristiane, Gløsh. Inspektrice: Reiersen, Kaspara, Gløshaugen Waktmester: Haugan, Arnt, Gløshaugen Maskinistsklen, Munkegt. 17. Tlf. 1280" Bestyrelse: eringeniør J. Me (Frmand) Direktør Paus Ingeniør Weideman Maskinist Karl Aune Ingeniør A. Rambech (Bestyrer a klen), Tlf Bestyrer A. Rambech Ingeniør Nyhus Kaptein K. A., Krgh erlærer mmerfe't la Myklands Handelsskle, Drnningensgt. 12 klen er gdkjendt a Handelsdepartementet, saaledes at agangsidnesbyrd Ira de 1-aarige eller 6-maanedlige Kprser m bestaaet Eksamen i Bkhlderi gdtages ed Begjæring m Nseringsbre paa Kjøpmandshandel. klen er inddelt i:, 1-aarige Kurser i Handelsfag g eprg 6-maanedlige Kurser i Handelssfag g prg 3-maanedlige Kurser i Handelsfag 4-maanedlige Aftenkurser i Handelsfag 6-maanedlige Aftenkurser i prg 6-maanedlige Kurser i tengrafi 3-maanedlige Kurser i tengrafi Krte Kurser i Maskinskrining. Fag: Dbbelt Bkhlderi, Regning, Nrsk, tysk-, engelsk- g fransk Gramatikg Handelskrrespndanse, Handelsret, Handelslære. Veksellære, Kntrarbeider, tengrafi, krining g praktiske Øelser. Alle Fag er algfrie. franc. fstad, Filen kindelige Plan tilstilles gratis g Haandgjerningskle: Kngensgt. 9? Telefn 177 k. prettet i klen er en Husflids- g Haandgjerningskle, der har til Frmaal at bibringe unge Piker den fr elerher frnødne Indsigt g Færdighet i Industri g kindelig Husflidsirksmhet, med særligt Hensyn paa had der tjener Hjemmet til Nytte g Hygge. De anlige Kurser begynder her 25de August g 8de Januar, Eleerne har at ' melde sig dl klens Bestyrerinde g edlægge Kr. 6. i IndskrimngBpenge. Underisningsfagene: Praktisk kaftæning i alle lags Mønstre, samt praktisk Knnstæning saasm Aaklæde g Billedæning, Væning ed Bjælp a.uniersalrustning', etc. kræddersøm, Linsøm, finere Haandarbeider (deri indbefattet Treskjæring, Brandmaling. Glasmaling g Raffiårbeide) fransk trykning, Karding g pinding etc. Knrsernes Varighet; 3 Maaneder g derer : Kurser i trykning 10 Dage. klen: 6'/2 Time daglig. klepengene betales frskudsis. klens Plan erhldes psa Frlangende, Bestyrerinde: Jhansen, Gustaa, Fru, Kngensgt. 93, Ingda), Jhanna,"TFrk., Weidemansei 13 Hammerstad, Ingebrg, Frk, Bergsligt. 15 kjélstad, Anne, Frk. Jhansen, Ingebrg, Fru, kansegt. 32 Frk. Pettersens Frskle til Middelsklen, 1 Drnningensgt. 8 Bestyrerinde : Frk Magdalene Petersen Fru Inga Dyblie Frk. Aagt Elrum, Frk. Aadel Petersen Frk Marie Tlstad., Lærer M. endsen besørger Inkass prmt g billig Alle Arter a Bankfrretninger. T~l. -.Unrlll-mnlfa Tplfifll 2061.

2 i æ c 'as,ic CM 4) <u 5 MH w»., C?l 13 l aq 46 Frfang altid E» C, Dahls Bryggeriss Mineraland Remingtn Institut fr Maskinskrining g Drnn.gt. 16. Tlf. 659, Underisningen ledes a: Frk. Gyda Haabjørn tengrafi, H. ilbergrs Handelsskle Gdkjendt a Departementet. Kurser: Etaarige begynder Iste eptbr. Halaarige ' Iste eptbr. g 10de Januar 3-maanedIige Iste eptbr. 15. ktbr. 10. Jan. g 15. Mars 4-maanedlipe Aftenkurser 15, ktbr. g 10. Januar Halaarige Kurser i tysk, engelsk g fransk Handelékmspndanse 1. ktbr, g lu. Januar Halaarlige Kurser i tengrafi Iste eptember, 10. januar. 3-maanedlige Kurser i tengrafi Iste eptbr., 15. ktbr., 10. Jan. g 15 Mars. Kurser i Maskinskrining begynder ed hert Maanedskifte. Fag: Bkhlderi, Handelsregning, Veksel- g Handelsret, Veksel- g Handelslære, praktiske Kntrarbeider, Nrsk, Tysk, Engelsk g Fransk samt krining, tengrafi g Maskinskrining. Jmandssklen, Kngensgt. 93. Bestyrer: Andrf, K.. Førstelærer : Klingenberg, H. F. Andenlære/: Isachsen, J. W. Tekniske Aftenskle, Telefn 1995 mfatter tre tekniske Klas ser, her beregnet paa 1 Aar eller Z emestere a 4 Maaneder. Underisning meddeles i følgende Fag: Nrsk, Regnskapsførsel, Regning &' Utmaalingslære, Knstruktin- gprjekiinstegning, Frihaandstegnmg. Naturkundskap - g Fagtegning med tilhørende Underisning. Knst. Inspektør : Alstad,., Arkitekt, Kngensgt. 108 Lærere-: Alstad,., Arkitekt, Kngensgt. 108 Eriksen, Fr., Ingeniør Henm,., Lærer, Nidarøgt. 54 Bingseth, A., Lærer > Halrsen,. G.', Bergmann, Th., Maler. Nyeien'6 Ryjrd, N.. Arkitekt, Kjøbm'gt. 8 Mrken, F., Cicelør Høyem, Klaus, Frstander ' Grenflahl, H., Arkitekt Wik, M., Lærer Hjelte, Claus, Arkitekt Pedersen, erre Arkitekt Kleen, Fr., Ingeniør Musum, klebestyrer Hauge, M., Ingeniør Landstad, M. B.; Ingeniør Jhannesen, W., Ingeniør. Lie^Benj,,' erlærer Bud: " Nrges tekniske Hiskle, Trndhjem prettet 19, traadte-i Virksmhet 1910 Telefaer: 2387 k., sekretariatet, 2388 kassere-, 2389, Vagtmester" i Hedbygningen. Nrges Tekniske Høiskle har til fr' maal at åeddele høiere teknisk underisning paa idenskabelig g kunstnerisk"grundlag g at fremme Utiklingen a de tekniske Videnskaper g a r Bygningskunst. Underisningen mfatter følgende Fagadelinger : Adeling I: Arkitektur. II: Bergfag Ill: Bygningsingeniørfag IV: Elektrteknik V: Kemi ' VI a : Maskinfag VI b : kibsbygning. Hertil kmmer VH : Den almindelige adeling, sm mfatter de.matematiske naturidenskatelige g almendannende Fag, der ikke tilhører ngen bestemt Fagadeling. Underisningen-inden de enkelte Fagadelinger rdnes i 4-aarige Kurser. Nyt Kursus begynder her 1. eptember. Rektr: Prf. Alfred Getz Vicerektr : Prf. Richard Birkeland Prfessrer: - Bache-Wiig, J., Ingeniør i Elektrteknik, Maristueien, 4, ingsaker, Birkeland, Richard, dr. phils., i Matematik, Nidarøgt. 82 Bragstad,.., Dipl.ing. i Elektrteknik, Tidemandsgt. 35 Bugge, Andr., Arkitekt i Husbygningslære, Tidemandsgt. 17 Farup, P,, Dr. phils, i urganisk Kemi, Charltte,nlun<i Getz, Alfred, Bergingeniør i Grubedrift, Øre Alle 23 a, ingsaker Gjessjng, Alf, Dipl.ing. i mekanisk Tekn'gi, [Øre Allé 23 b, ingsaker Gunstensen, J. E., Dipl.ing. i Bygningsingeuiørfag, Kftgjeilene 4 b Halrsen, Birger, F., Dr. phils. Dipl.- ing. i Teknisk urganisk Kemi Heggstad, laf, Ingeniør i Vandbygning, Villa,,Vni", Øen. furdcetn Mupmestepfrretning s Heje, Klbjørn. Ingeniør i Vei- g Jern- banebygning, Erik Jarls Gate 8 II Kielland, Jens Z. M., Arkiteit i Bygningskunst, Øre Alle 8, ingsaker Lutz, R., Dr.ing. i Maskindeler g Løftemaskiner m.., Nyeien 5 7. Meyer, Jhan, Arkitekt i Frm- g rnamentlsfte samt den nrske Bygningskunst, Eidsldsgt. Øyre ingsaker Mørch, H. R., Ingeniør i kibsbygning, Eidsldsgt., Øre ingsaker Nrdhagen, laf, Arkitekt, ekstrardinær Prfessr i Bygningskunst, Villa,,Krken", " Øen Riiber, C. N., Dr. phils, i rganisk Kemi, Hans Hagerupsgt. 8 Rde, H. H., Dr. Ing. i Mekanik, Munkegt. 19 chmidt-nielsen,., Dr. phils, Ingeniør, i teknisk rganisk Kemi, Tidemandsgt. 9 undby, G, Ingeniør, i Vandkraftsmaskiner, ^Nedre Alle 19 II, ingsaker æland, em, Cand. real., i Fysik, Tidemandsgt. Vgt, J. H. L., Dr. Ing. i Gelgi g metallurgi, Øre Alle 10, ingsaker Watzinger, Adlf, Dr. Ing., i Varmekraftsmaskiner, Dcent: tyri, Haakn, Dr. Ing., Dcent i Jer» nets metallurgi. Lærere : Arneberg, Jan, Ingeniør g Kand. real., i beskriende Gemetri, Berglitsgt. 3 Barre, igurd, Ing., i Elektrteknik, '.. Bakaunet. Christiansen, Haakn., Ingeniør i Landmaaling, Parkeien 8. Diesen, Emil, Cand. jur. & ecn, i claløknmi, Nedre Alle 12, ingsaker Grendahl, H., Arkitekt, i Husbygning fr Ingeniører, Klæbeien 34. Eelgeby, Kjell Gaserksbestyrer, i paimning, Ventilatin, sanitære Anlæg m.. } Gaserket. Jhannesen, W., i Bygningsingeniørfag fr Arkitekter, Thyhldteieu 36 Knudsen, Kr. L., anitetskaptein, i amaritankurser, øndregt. 9, Miiller, I. M., Ingeniør, Damplkmtier, Berglitssst. Nissen, N. C. H., Majr, i Bkhlderi, Kalsk.gt. 6 Pedersen, erre, tadsarkitekt, i Byplaner, Neufeldtsgt. 10. Rasmussen, Wilhem, Billedhugger, i Mdellering, kansegt. 26 b IV. Rscher Lund, A. F., Ing., Lærer i Materialprøningfag, Klæbeien 36 kancke, R.., Dipl.ing., i grundlag fr utfører alle alm, elektrteknik g sakstrømteknik, t. Villa «Knausen", ingsaker. 1 tabell, H. K., Arkitekt g Maler i Prihaandstegning, Figur- g Akttegning g Akarelmaling, Villa «ymra," ingsaker taseth, I. Arnld, Ingeniør, i maskinlære, Arkitekt Christies Gt. 7. endsen, Mrten L.. anginstruktør, klegaten 16 Assistenter:, -. Abrahamsen, Brynjul, Kand. phils, i ' M rganisk Kemi, Klgesætergt. 23 b ; ^ Brandt, le K., Ing. i Varmekraftmaskiner. B ingsaker kle 3 Bugge, iri, Frk., Assistent ed Arki- g tektad., Tidemandsgt. 17 *m Busland, T., ing, midl i Elektrteknik; *^ Wilh, trmsgt. 3 II e Bø, Finn, Ingeniør i teknisk-urganisk Kemi H,_ Ark. Christiesgt 7 z Carstens, C. W. Kand. min. i Mineralgi g yt A gelgi, Ark. Christiesgt. 4 a Falck, William, i kalitati Analjse * 3 erres Gt. lb. 3 Hald, J. D. F., Ing. i Vei- g Jernbane- : m bygning, Arkt. Chr. Gt. 3 II.. ^ Halle, L, 3die Assistent i maskindeler, -'» r Krambdgt. 4, II. Haug, E,, Ing., i Dynambygning, kansegt. 26 b III. Hustad, H., Ing. i Elektrteknik, 47 H låns Hagerups - Gt, 8 IV. Jebsen, Jørg., tud. real. i Fysik,. Trygessøns Gt. 40 IV. Jhannesen, William, Ingeniør, i Landmaaling, Thyhldteien 35. ' Kise, H., i mekanisk teknlgi, Veisletten, Vålene. Lund,.Tr, Ing., i kibsbygning. ' - i Lunder, le, Ing., Iste Ass. i Maskindeler, Berglits Gt. 5 III. Me, C., Arkitekt, i Husbygning,. ; t. lats Gt 5. Møller, Hans. Tegner ed elektrteknisk inst., Wessels.Gt. 14. lsen, K., Frelæsningsassistent,, : Fjæregaten- 6. chieldrp, Edgar, Ing., i Mekanik, g, Matematik, Villa BBakkesiuen" ingsaker. chreiner, Erling, Kand. pharm. & phils. i urganisk Kemi, Ridderlds Gt. 11. teineger, J., -Kaptein, i Fysik,.laf Trygessøns Gt. 40 IV. trand, Trbjørn, Kaptein s Ingeniør, i Mekanik, Trmds Gt. 3. een, Karl, i teknisk-rganisk Kemi, Wilhelm trms Gt, 2 IV Tambs-Lyche, Ralph, Kand. real. i Matematik, Villa..Aalbrg" trinden.' Thune-Hlm, E., Ing. i Vandkraftmaskiner Nidarø Gt. 54 II. Tøien, la, Ingeniør, i Brbygning g Brbygningsstaktik, i Vandbygning, Thmas Angels Gt. 22 II. besørger inkass prmt g billig - _ - _ Alla Ai,tni* au Banl/fni*r>afninftni I fl 3 II 2 9

3 a a? W «f s- -a 53 f c Æ G PP CN '<u?1 II II ~r * 0) eq 48 Kjøp Jacb Halseths anerkjendte Brødarer. ekretariatet g Biblitek. ekretær: Fjærli, L., Cand. Jur. & ecn, Krangaten Nr. l,.prt Arthur*. Assistent" ed i ekretariatet:" 'Jlelberg. Érghild, Museum^plads l. Kasserer : Einarssn, Vr., Klæbeien J34. Hrnemann, Anette^ Kntrassistent, (Materialprøningsanstalten) Magnus den gdes Gt. 4. Dmaas,^ dine,^biblit. assistent. Munkegt Nissen-Dreier, Ruth, " Biblifrksassistent errés Ga e 3. Funktinærer: Vagtmester ed"'hedbygning: Bjør- ' gum,. J., Heisklen. Dahl,., Mekaniker ed elek, Inst. Nedre ingsaker. Elshaug,~f Einar, Fyrbøter, Rsenbrgs GateI II. Hlmerud, E., Verksmester, Neufeldtsgt. 6 Betjent: Husb, A., Gløshaugen Husby, K., Labrant ed elek. Inst. Iersen, Anker, V astmester ed Berg- ( studiet, Kirkegaten 38 I Vagtmester ed det kemiske institut: Kjærnæs, A., Høisklen Bud : Knudsen, J., Gudrunsgt. 3 ' Lassen,,, Maskinmeste'', Elgesætergt. 23 b Melseth.,. Labrant, Klstergt. -86 a lsen, G., Fyrbøter, Thyhldteien 19 Pettersen,, 2den Maskinist, Kirkegt. 7 Pulsen. Valdemar, Labrant, thyhldt. 19 Reed, Th., instrumentir åker, Lillegaards Grund 2 Reinan,.. Mekaniker, Elgesætergt. 45 III Uglem, N., Labrant, Nrdre Jnsgt. 4 Trønslla iems brg-erliire Realskle Vr Fruegt. l, g 3 (prettet 1783), b=stsar a:: Gutteskle (maaskle g Middelskle) tilsammen 9 Klasser, g Pikeskle (10-aarigt Kursus), sm asluttes med Middelskleeksamen. Realsklens Direktrn bestaar fr Tiden a følgende Medlemmer": Løchen, laf, Brgermester (Frmandj Finne, Carl, Grsserer mmerfelt, Axel, erlærer wensen, øren, gneprest Bruun, Fritz, Grsserer i, klens Bestyrer (Inspektør), A. Chr. Føyn, Cand. real. Vr Frue Gate l,, har Kntrtid f 6. Bratt, H., Majr, erresgt. l Christie, H., Cand. mag., E dsldsgt. 10 Christie,., lang, Vålene Haugen, G., Cand. phils, N. Møllenb.gt. 33 teen, A.. Cand. mag., Heim,,trinden'- Vangen, N., Cand. thel,, Nnnegt. 10 endsen, M., Nnnegt. 10 UaanrluarifrnfK Rank nr narfilrassfi Bryn, Marie, Ark. Christiesgt. 4 b Eckff, Frk., Klstergt. 20 Esbensen, A, Vilh. trms Gt. 3 Esbensen, M., Elgesætergt. 35 Frst, Angelique. Drnningens Gt. 66 Hansen Lange, Museumsplads l Hjrthøy, M., Hspitalsgt, l Hlterman, Fr.,' Brinsensgt. 8 Jhnsen, Hilda, andgt. 29 Kbr, Nathalie, Indherreds. 25 Meisterlin, A.,,,Bergslien", tenberget Middelfart, W., Kjøbmandsgt. 8 ^ensen, W. Vilb. trms Gt. 7 Kasserer: Vangen, N., Cand. thel. Kntr Frue Gt. l Tirsdag, Trsdag g Lørdag Kl? 5 6 klebud: Garberg, P., br i Frue 6a'.e l. Fyrbøter: Meistad, A., Vr Frue træde l a Trøndhjems Flkeskler klestyrets Medlemmer mmerfeldt, Axel, erlærer, Fraand, * Klsterengen, Kntrtid i klens Anliggender Kl. évs-l 1 / 2 Frm. Weider, B.., Res. Kap)., Asylbakken, Næstfrmand Lien, H., erlærer, Mellemeien 22 ehsen, øren H H., gneprest, Vilh. trms Gt. 7 anhlm, M. L., Prinsens Gt. 4 b Bjulstad, Frretnings. Ilelden 3 c Dessen,. Lærerinde, Klstergt. 20 chei, Bernt, Danielst. 13 Tømmeraas, line,. Gl. Kngeei l Hellesnes, Iar, Majr, Kngen=gt 97 b Esp, M., Bygme4er, Indherreds. 14 / Alstad, Lars, krædder., Hspitals. 8 5 Bang../ Læge, Kngensgt. 20 chefli Typgraf, Biskp Grimkellsgt 6 1 Middelfart, W., Lærerinde, Kjøbmandsgt. 8 Hlst, Chr., Agent,,,Granhldt" ' Aaatsmark,., Kjøpmand, ørstuen, ings. medberg,., Bkhplder, Bakaunet iertsen, L., erlærer, Wej,demans. 21 Løchen, Brgermester, Kngensgt. 7 «kleinspektøren, Kntrtid 12 l Kalskindets kle klernes Tilsynsutalg Kalskindets kle : lberg, L., Arkitekt (Frmand) kaland, tiftsprst Årntsen, Agnes, Frue Haugen. K., psynsbetjent Herstad,., Plitibetj. * før?: ^'l aitid Jacb Mathesns Ilens kle r Alstad, Lars, (Fnnand' Hsjitalsløkk. 35 Jenssen, Gusta, Resrid. Kap. Elgesætergt. Amdahl, K. Kntrchef Elstad, Ma'er ' Rkseth, Marie, Frue Waisenhusets kle: Bang,., Læge (Frm.) Kng.gt. 20 Marstein,. Bycmester Fkseth, Vgnmand.Herstad, Fru Baklandets kle:. Esp, M., nekker, (Frm.) Indherreds. 14 Weider, B.., Pastr, Asylbakken trøm. Maren, Fru Høe, A., Vgnmand kjelstad, Jhn, Agent ' Bispehaugens kle: Weider, B., Pastr (Fqrm.), Asylbatten Cartfjrd, J. Frue Hansen, Harald, nekker Hlsbø, K., Frue Ken, Rafae', Kirketjener Lademens kle: Jørgensen., gneprest (Fnnand) Andresen, Jhn, Kjøbmand Tiller, P. A,, Glasmester Øerland, B., Frue Lilleby,kle: medberg.., Bkhlder (Frmand) Leistad, J., nekker mmer. A., Murer mmer, Frue. - Trlla kle: Hansen, A., Fabrikeier, (Frmand 1 Fandrem,. F.; Haandlanger Larsen, G., Fabrikarb. Trøan, F., Fabrikarb. Jenssen, G, Resid. Kap. klens erlærere har Kntrtid: Kalyskindets kle: 12 1 Ilens kle : Kl 12-1 Waisenhusets kle: Kl. l 1 /» 2 Baklandets kle: Kl Bispehaugens k'e : Kl Lademens kle : Kl. 12 l Lilleby kle: Kl ingsaker kle: Kl ^ Trlla kles Lærere træffes helst fra 12 2 Baklandets kø.le, Nygaten 19 g N. Baki, 40 Rønning, Hallstein, Bestyrer, 'br i klen Blling, Julius, Klgstergt. 74 Halseth,., Fæstningsgt. 13. IfiflHDHJEM HANDELBåNK ' Gardiner g Møbelstøffe. Linleum g Vxdug Hauge,., Drnningensgt 58 teen, M., Rsenbrggt. 22 Paasche, A., Munkegt. 8 Hagen, phie, Klstergt. 18. kletjener : ' > Aune, Chr, br i klen Bispehaugens kle, Nnnegt. 19, -. Indgang fra Weidemannsei erlærer : Håknsen-Hansen, M. K., Kntrtid 12 l, br i klen Ls>rere:, taseth, J. A., Gyldenløesgt. 23 Reiten. Th, F»>stningsgt. 13 endsen, M, Nnnegt. 17 Lynge-Bigseth, A., 0. Møllenberggh 45 b Winge, Jh., Gyldenløesgt. 25 Mørked, Arne, Nunegt. 32 Jørgensen, E., Nrjnegt. 16 * Haugan, A., Haldensgt. 4 Meland, A., kansegt. 26 a, Fllestad, R, kansegt. 20 lsrd, Ing., Pulsen, K., Bakfcegt 4 Mksnes, B., Østby, G. Øyen, Jenny, Kirkegt. 23 ' fiammer, Petra, Nnnegt. 8 Brun, Ekerhd, Anna, Haldensgt. 8 Hel, Gudrun, Baahusgt. 2 a Bernhft-iertsen, Charltte Weidemannsei 21 Thmsen, line, Erl. kakkesgt. 17 Brgen, Elisabeth, Liljenhaug Jørgensen, Elisabeth, 0. Møllenb.gt. 45 a Jhannessen, Anna, N. Møllenb.gt. 25 a Crneliusen, Char tte, Gyldenløesgt. 9 Vangberg, Edle, Weidemannsei 2i Haabjørn, Petra, Weidemands»ei 2 Brun, Dminia, Gyldenløesgt. 9 Jenssen, Anna, 0 Møllenberggt. 45 a Brthen, Edarda, N. Baklandet 37 lsen, Christiane, Gyldenløesgt. 23 Hassel, Jhanne, Drirt. 6 kstad, Alberta, 0. Baklandet b 52 Lrentzen, Anna, Wldsminde,1 Hlmsen, 4manda, Kirkegt. 15 å, Buckldt, Julie, Weidemannsei 2 Lrentsen, Berglit, 0. Baklandet ilseth, Anna, Trygg.gt. 43 Dillner, Aagt, Bakaunet 36 Herstad, fie, Indherreds. 68 a Winter, Astri, 0. MøJlenb.et. 45 a Rambech, Fredrikke, Rsenb.gt. 14 Barlaup,, Gudrun, Krånat. 2 Lyngaas, Brghild, Kirkegt. 91 Nrdang, Kristina, Haldensgt. 4 Dyblie, Helga,,,Bratli" Tyhlteien Nrd ie,,tie, Kngensgt. 43, Græslie, Gunlaug, Hspitalsløkken Fredriksen, kmaker, br i klen besørger Inkass prrnt g Billig Alle Arter a Bankfrretninger. T»l «HnnHpIhant«T>lpfnn W s». 1=3 D ' 5 *-* txw* *r 2. B 3Q hrj T e-h QC HT-I PH

4 Frlang altid E. C. Dahls Bryggeries ». 5, Ilens kle. Mellemilen l g 7,. erlærer : '.,.. =, Petersen, K., Kntrtid 12 1, n -Blig Mellemilen 2 5 Lærene : g Bakøy, Ebbe Karsten, Hagerupsgt. 3 ses Beenberg, Eyind, Bakkelund, Nyeien g Jacbsen, Jacb, Nyeien l yf Jhnsen, le, Østre Ilen 2 c I 6 Kringlen, Birger, Metrpl, Htel, Nrdregt. 2 i_t Nesheim, la, Nyeien fi b II «23 kjerp. Jhs, Byaasei 26 b letld, Bernt, Ilelden 11 II fene, Aksel, Magnus d. Gdesgt. 8 trand, Henrik, Kleistsgt. 2 l Tg Vi t/a t» CM <a c E ia m T gr* M: ) E > W; Urdal, Jhs., klegt. 2 a III j teen, R., Tilsynslærerinde, Bergsligt 17 l Alm, M.,,,Heia". Dyrbrgseien Berge, H., Vilh. trmsgt. 3 Daae, T., Elgesætergt 30 II Dahl,., andgt. 51 II Dblaug, A., klegt. 2 d. III Frfanr, 1.,,.Fagerlien'"Klæbueien Henning, B,, Kleistsgt. 4 III. K a li, L, Løkkegt, 3 H. Kjeldsberg, G., Hspitalsløk. 27 II Kam, V., Kftgj. 2a III Larsen, I., Kleistsgt. 4 III Lehn, Aagt, prnningensgt. 40 I Me, A., Drnningensgt. 24 II Néshelm, Fru, Nyeien 50 b II Nessjø,., Nyeien 5 d Pettersen, A., Mellemilen 2 Richter, B., Bergsligt. 13 midt, R., klekjøkkenlærerinde, Nyeien B b tene, B., Mellemilen 21 II tene, J., Drnningensgt. 4 II Urdal, fru, klegt 2 a III Øerland, H, Kftgj. 2 III >f, Kalskindets kle, Bispegaten 9 c, Hjørnet H a erresgt. g Bispegt. ^ erlærer: \ J5 Lie, Benj., 12 1, br i klen g\ Aasen, G., Elgesætergt. 35 W Aasgaard,.,..Rmsdal", ingsakersl. rt Amdah, P.. Haakn Jalsgt. 4 *_ Bang, M., Erl. kakkesgt. 51 a *W Dalaker,., Østre Ilen 2 c m Elleraas, A. K., Vilh. trmsgt. 3, 2 Grønlie, A., Elgesætergt. 27 _Q Henm,., Nidarøgt. 54 *2 Røstad.., Klstergt. 25 j«&( Wik, M,, Klstergt. 20 Tilsynslærerinder: Gylche, J. Ark., ' Christiésgt. 4 b Q Dahl, Th., krænteu 7. [ l Undset, H., DrnningensgK 60 Me, L, Kalskindsgt. 4 HA HM A W Jt. Kenild, H., Munkegt. 14 Vagten, E., «Bispegt 8 Eidem, Agnes, N. Baklandet 11 Varmbe, E., Nidarøgt. 86 Varmbe, G., Nidarøgt.f86 Dessen M. Klstergt Dessen., Klstergt-p Henin, laa, Nidarøgt. 54 Lie, Brghild, Bispegt.T9 c Myhre, Karline, kradikeiten l Aas, Regine, Nidarøgt. 74 Vikbrg, E., ICngensgt. 36 Aas, J., Nidarøgt. 74 Jelstrup. A., Elegt. 14 Figenbaum, A., Nrdregt. 9 Petersen, Vilh. trms Gt. 3 Helgeby, Maren, Wilh5trms,.Gate 3 Helgeby, Marie, Nidarøgt Wahl, Karline, Ileldea 16 Henm. B., Kalskindsgt. 6 Men,., Elgesætergt. 9 Ellefsen, Ed., lr Tklen Lademens kle: erlærer: Lien, Hans, Mellemeien 2.. '. Bergslid. A., Indherredseien 52 teen, H., Mellemeien 22 Fuglheim, P., Nnnegt. 32 Klstad, P., Indherreds. 10 Kjelde, Arnld, Mellemeien 22 Mksnes, G., Ark. Christiésgt., 11 Ribsskg, B., Ø. Møllenberggt. 68 Viksjø, H., Mellem. 30 Frm, M., Fæstningsgt. 15 Øeraas, P., Melleraeien 16 Berg, E., Biskp igurds Gt. 12 Wisth, E., Villa,,Nrdgaard" Bakaunet Ekle, J., Ilelden 12 Arntz, Fanny, Nyeien 20 Berg, Dagny, Rsenb.gt. 5, Crneliussen, Carliue, Gyldenløesgt. 9 j Dahl, Kristine, Gl. Knge., Reberbanen ' Dahl, usanne, Rsenbrggt. 5 Garstad, Bergitte, Mellemeien 20 Kaurin, anhild, - 20 Larsen, Bereth, Baahusgt 14 a Nergaard 1, Ragna, Villa ^Vangen" Rønningsbakkee. tarum, Nicline, Ø. Møllenberggt. 45 n chmedling, Jhanne, Drnningensgt. 54 Viksjø, Jhanne, Mellemeieu 30 Ribsskg, Margit, Øre Møllenberg 68 Jenssen, igrid,'ø. Møllenberggt. 45 a Brun, Drthea, Gyldenløesgt. 11 Larsen, Emilie, Ø. Møllenberggt. Engen, Jhanna, Indherreds. 10 Walseth, Hilda, Indherredseien 22 Vangberg, igny, Veidem.ei 21 Aas, Lydia, Wesselsgt. 29 Wlurmesterfrre.mng a Brun, Alexandra, Elegt. 12 Rinnan, Alfhild, N. Møllenberggt. 78. Wahl, Margit, Kirkegt. 40 Varmb, Ragnhild, Hartmann, Ilelden 3 f Nrdland, Christie, Mellemeien 22 Nrdhand, Thea, Mellem. 22 Lilleby kle: erlærer: Ribsskg, : K., Lilleby kle, Tlf k Lærer : Arnljt, Harald, nandstad", Lilleby Fimland, Kristian, Mellem. 30, Flemsæter, A., Mellem. 30 Flønæs, Alfred, Ør. Baki. 7 Gresktt, Helge.Fredly 4 Kjelstad, Ingebr., Hspitalsløk. 4 Mørked, le, Mellemeien 3'J Ndland, Arne, Mellem. 14 altnessund, lheim, tt, Baahusgt, 17 tkland, A. J., Mellem. 2.) æternes, Jhan, Bisk. igurdsgt. 12 Øren, Erik, Kirkegt. 36 L ærerinder:, ^ndersen, Marie, Rll, Ø. Møllenb.gt. 74 Bjerkeseth, Anna, Ø. Møllenb.gt. 74 Dietrichs, Ragna, klegt. 2 a Fernlind, Helga, Mellemeien 30 Hansen. Maja, Mellem. 30 Hernes, Herlaug,,,andstad J. Lilleby ' Kkstad, anhild, Carl Jhansgt. 14 Kbr, Marie, Indherreds, 2& Klykken, Helga, N. Baki 47 Kuløy, Ragnhild, Mellem. 7 Kam, Mildrid, andstad, Lilleby Meland, Gjertrud, Wesselsgt. 29 Mittet, Astrid, Bergsligt. 11 Niclaisen, Marie, Lade. 10 Nielsen, Natalie, Rsenbrg 22 IV Aas, Astri, Ø. Møllenb.gt. 45 a Pedersen, Marie,,,andstad", Lilleby Ribsskg, Inga, Lilleby kle Rinan, Inga, Wesselsgt, 2 iertsen, Dris, Kirkegt. 13 Tangik, Beret, N...Møllenberggt. 78 Thmassen, Magda, Ø. Møllenbgt. 74 Wisth, Margit,.Nrdgaard", Bakaunet Wld, Aagt, nnrdgaard', Bakaunet Wullnm, K'ara j Kirkegt. 8 a /Rønning, ttar, Lilleby kle ingsaker kle, Ø. ingsaker. erlærer: karland, N. Br paa klen Flønés, Jn, Eidslds Gt. 8 Krglund, J. P., kansegt. 22 nekik, ig., Eidslds Gt. U * Hørgaard, H.., Eidslds Gt. 10 Næss, H. L. H., Blæseldsb. 2 Klykken, Karl, N. Baki. 47 a * Ytrehus, Kr., Eidsldsgt. 7 'f utføre alle alm. tbiidijei HUBÉitH l ensen, le, Parkeien 6 Aksnes, Fr., Eidslds Gt. 11 Ytrehus, Andrea, Eidslds Gt. 7 Flønes, Elise, Eidslds Gt, 8 Bjørgum, Hilda Kam, ingsakersl. 20 Anderssn, Marie, Lillegaardsb. 3 Aslaksen, Emma, Eids. Gt. 8 nekik, Eina, Eids. 11 Halset, lga, Fæstn.gt , Aas, Kari, Maristu. 8 Andreassen, Ulla, Eidslds Gt, 8 Hansen, Lise, Grønlie, Marianne, Elgesæter Gt. 27 Pppe, Anna K., Klæbu. 53 Wrm, Ynghild, Wilh. trms Gt. 3 Wld, Fredrikke, Elgesæter Gt. 4 Rønning, ara, Grundtigs gt. 2 ellæg, Agnes, Bakkegt. 11 wenssn, igne, Helmer Lundgr, Gt. 2 Tryggstad, Margt, Gløshaugen Trlla kle Bestyrer : tubseide, P.., 12 2 br i klen Telefn 2141 Mssige tubseide. E., Frue, br i klen Bang, Gjertrud, d. Rønning, Ingeb., Trlla Waisenhusets kle, Kngsgaardsgt. 2 klebestyrer : iljesæter,,, Kntrtid 12 1, br i klen Lærere/: Bakken, Jn, Erl. kakkgt. 51 Thun, ldus, krænten l Riiser, Einar, Bergljtsgt. l Kristiansen, Hilmar, Magnus d. gdesgt. l iljesæter, erre, cand, ecn, Kngsgawrdsgt. 2 Lærer ed kmakersklen : Glansen, L., Ø. Baklandet 46 Bødtker, C, Kjøbmandsgt. 88 Brøttem Gurine, Prinsensgt. 2 Hauge, Klara, Frue, Kngesgt. 2 kletjener : ' æe., br i klen Kjøbmandsgaten 18, Telefn n. 3141, Kn< trtid 12 1 /* l V* i traadte.i Virksmhet 6 eptember. Dets Frmaal er at utdanne Eteer fr Handel eller anden praktisk Virksmhet ed at meddele Eleerne de grundlæggende teretiske g praktiske Kundskaper g ed iden dera en høiere Almendannelse. Handelsgymnasiet bestaar a et taarigt Frmiddagskurss fr Gutter g Piker, hilket begynder, mkring 25.August g a et etaarigt 'Eftermtddagsbesørger inkass prmt g billig - - Alle Arter a Bankfrretninger Tel.: «Handelsbank» Teletn2061. ce J-. 3. _ - W y> ia 93 æ 01 (.-»s? er i p c» l

5 t 52 Kjøp Jacb tiaiseths anerkjendte Brdarer, Kjøp altid Jacb Mathesns Bluser, Kjler, Dragter, Kaaper- g Dragtstffe 53 e "a æ -4-, Q kursus fr Piker, hilket begynder mkring 10 Januar. Underisningen ed den taarige Adeline mfatter.: Handelslære g Handelsret, tatsøknmi, Handelsregning, Bkhlderi g Kntrarbeide, Varekundskapg Kemi, Fysik, Gegrafi, særlig Handelseegrafi, Histrie, særlig Handelshistrie, Nrsk, Tysk, Fransk, Engelsk, Handelskqrrespndanse, krining, Maskinskrining,? de algfrie Fag Russisk g pansk Hurtigskrift. Underisningen ed den etaarige Adeling mfatter: Handelslære g Handelsret, Handelsregning, Bkhlderi g Kntrarbeide, Nrsk, Tysk, Engelsk, Handelskrrespndanse, krining, Maskinskrining, Hurtigskrift g de algfrre Fag g Fransk. Gymnasiets bestyrelse er: Grsserer Cbr. Thaulw Knsul Iar Lykke, ekretær N. Jenssen, klebestyrer A. Ch. Føyn, erlærer J. G. Lund g Gymnasiets direktør E. Platu. Gymnasiets Lærere er fruten Direktøren: erlærer Myhre, yerlærer karland, erlærer G. Harbits, erlærer T. cheie, Ing.. Halstensen, Assessr B. Leiestad, cand. ecn. T. Hel, Ingeniør I. Reiner, g erlærer. Rysdal, erlærer H. Hartman, Frk. B. hculerud, erlærer Bjørgum. cand. phils. Haugan, Kntrfulemægtig kkenhaug, prglærer L. Bull g Lærer G. Aasen. ' E Triadhjems teltiaisltc Gaat er frå Trndhjems tekniske Læreanstalt. Telefner: Kntret Læ- N rerne g Vaktmester 620, kemiske Labratrium 469, Munkegt. l g Vr Fruegt. l. klens pgae er at gi sine Eleer en teknisk Utdannelse sm kan gjøre-dem skikket til at erta tekniske Mellmstillinger, saasm Byg- g Murmestre, tillinger sm tekniske Assistenter i den ffentlige g kmmunale Administratin, Bygningslørere, Tegnere, Kntraktører, Verks- g Fabrikmestre. I^edere a mindre Lyserker kibserffer, 'Fabriker g andre industrielle Anlæg s. klen er 2-aarig med 4 halaars Klasser g har Fagadelinger fr Elektrteknik, teknisk Kemi (Fabrikteknik), Maskinteknlk g Bygningsteknik, denne sidste delt i -i Linjer fr Husbygning g fr Vei-, Vand- g Brbygning. Underisningsaaret besyntter midt i August. klen har et Frkursus, sm begynder i Januar. Et illustreret kleprgram iaaes henendelse ed Kntret. ptagelseskra fr faste Eleer : Mindst 17 Aar, mindst 272 Aars Arbeide i praktisk teknisk Bedrift eller ed laere tekniske kler, hr praktiske Arbeide dries, Handerkernes Bank m Middelskleeksamen eller^ Flkeskleeksamen med ptagelsesprøve, til, hilken klepengene i fjjmellemsklen er 80 Kr. Halaarlig g i Frkurset 3 Kr. maanedlig. Fripladser g Elestipeudier utdeles til Eleer i Mellemskplen. Ikke faste (hspiterende) Eleer kan gsaa ptages. Direktør: Wlettger.. Øre Alle 1. erlærer g Lærere ansata erbestyrelsen; Wleugel,.. chulz, C., Cand. real., Priflsens Gt. 8 a Lund, G.,, Ingeniør g Cand. real. th, erlærer,,,maristuen", Ø. ingsaker Halrsen,. G., Ingeniør, Ny<4en 50 b Bjørnstad, E., Ingeniør,,,Nrd i", Nyeibk. lberg, L, Arkitekt,,lang' < fisenbrggt. 29 Alstad,., Arkitekt, Kngensgt. l 1 8 Michelet. J, L., Ingeniør, ^Græsbakken' trinden Timelærere : Lie, B., erlærer, Bispegaten 9 c Jhannesen, Å. W., Ingeniør, Tyhldteien 35 Christiansen, H., Ingeniør, Nedre indsakersletten 8 Jenssen, F. L. Ing., pandef, trinden Brænne, G., Ingeniørkemiker, øndregt. 23 Hauge, A., Pastr. Nedre Alle 7 Braadlie,., Ingeniørkemiker Dietrichsn, H., Ingeniør, Thrmdsgt. 3 kirstad,., erretssakfører, Kleistsgt, 5 Krglund, J. P., Lærer, kansegt 22 Kasserer: chulerud, L., erlærer. Nedre Allé 10 -Biblithekar: Alstad,., Arkitekt ekretær: Lund, J. G., Ingeniør Vaktmester: lsen,ffj., Munkegaten l Mekaniker : trik, G.,,,Bergsli* Labrant: Karlsen, Harald, Bergsbakken Trndhjcms Mattedralsfcle er antagelig prettet i Midten a 12 Aarhundrede, ^Middelskle, Gymnasium med alle 3 linjer. Rektr : erlærere : ' ~- Jhansen, H J, Cand. mag,..heimstuen 11, Ø.i ingsaker chøyen, K., Cand. real.,' Elegaten I chulerud, P., Cand. real., Nd. Allé 10, Ø. ingsaker^ mmerfeldt, A., Cand.'.mag.,. Klsterengen, Øen Gundersen C. E., Cand. mag.j Kngensgt. 84 Hartmann, Jac., Cand. thel., -Magnus d. gdesgt. 8 Juel,., Cand. real, Arildsgt. 2. Ped.ersen,iJ. P.. Gand. mag., Nidarøgt. 82 :-: Utfører alle :-: Harbitz, G. P., Cand. mag., N. Allé 24 Hartmann, Jh., Cand. real., Erik Jarlsgt. 6 Qam, J., Cand. real., Erik Jarlsgt. 8 Bjørge, J. H. B., Cand. mag., kansegaten 12 Berg, K., Cand mag., Arildsgt. 10 Me, P. Th., Cand. n>ag., Nye Aasei 10 Kleen, A-, Cand. mag., Trmdsgt. 3 Hall, I. L, Cand. mag, N. Allé 14 Lund, W., Cand. mag., Tidemandsgt. 15 Ryssdal,., Cand Real., Nyeien l Heier, f Chr., Cand. mag, kansegt. 26 b Hel, L, Cand. mag,nd. Allé 14, ingsaker Thilesen, A., Cand. mag, Kalskindsgt. 4 Lærerinde : Landgraf, E., Elegt. 14 Timelærere : Ryjrd, N., Arkitekt, Kjøbmandsgt. 8 endsen, M., anglærer, klegt. 16' Henm.., løidlærer, Nidarøgt. 54 Ebbel, '., Kaptein, Elgesætergt, 8 ' Bach, A., Kaptein, Gløsbaugen Hagen, Jhan, Erl. kakkesgt. 13 Trndhjems Itmm. Middelslcle. Lkaler paa ingsaker Flkeskle. (Kntrtid ) Telefn 8166). klen er prettet i følge Bystyrebeslutning a 15de August 1912 g sattes igang Iste eptbr Den er 3-aarig, bygget paa Flkesklens 7de Klasse, g ptar Eleer fra Trndhjem g mliggende Distrikter. klepengene er Kr. l-i, pr. Aar. Eleer sm ga ar er i klen di rekte frå Trndhjems Flkeskles 7de Klasse, g his Frsørgere er hjemmehørende i Trndhjem, har fri Underisning g frit klemateriel. Frå gjmed Budgetaaret er klen statsunderstøttet g har Eksamensret. Bestyrer : Musum, Einar. Cand. real.,., Elgesæter Gt-31 III. Tlf f. erlærere: Gathe, Tralf, Cand. mag., Baahus Gt. 9 II. Hattrem, øren, Cand. mag., Eidslds Gt. IL, Ø. ingsaker iertsen, Lauritz. Cand. fils., Weidemansei 21 I. Hagen, Jhan, Cand. fils, Elgeseter Gt 31 III. Magnæs, Thr, Cand. real., Elgesæter Gt. 30 b IV. Hapgnæss, Kristian, Cand. mag, Trmds Gt. 8 I. Brdahl, Jhan, Cand. tel, j (tiltrær Iste Aug. 1917) TRHJEM låhdelbahk Knap, Elisabeth, Magnus d. Gdes Gt. 2II Braarud, Kirsten Nyeien 5 7 III. Fliflet, Marie, Kjøbmandsgt. 8 II Aas, tilie, Helmer Lundgrens Gt. 4 I. Bilden, Ingebrg, Magnus d. Gdes Gt 2II. x Bergsgaard, Haldis, Elgesæter Gt. l II Timelærere: tabell, H., gneprest, ' Indherredseien,, Katrin«lyst." Weider, B. -., gneprest, N; Baklandet 49 ttesen, Jac, Aa'l, resid. Kapellan, Villa Nrdheim, Klingenbergløkken Winge, Jh., Lærer, Gyldenløes Gt. 25 II. taseth, J., Lærer, Gyldenløes Gt, 23 Meland, A., Lærer Fllestad, R., Lærer, kansegt. 20 Eriksen, H. A, P,remierløitn., Nyeien 18 a Haugan, K. A., Lærer, Halden s Gt. 4 III. Hørgaard, H., Lærer, Eidslds Gt. i '. Ø. ingsaker InfaMtepiunderfficersslclen. Munkegt. 6, Telefn 330, ikasserne ed Kristiansten. Eleerne, 'der.utdannes i en 4 Maaneders Frberedelsesskle med etterfølgende 3-aarig kle, har fri Underisning g frit phld. Antagelse sker ed direkte Henendelse til klen inden Iste December. fficerer: Hirth, Hans, Kaptein, Chef, Nyeien 6 Eriksen, H. A., Pr.løitnant g Insp.ffiicer Gdthaab, Øen Underfficerer: Øde?aard,., Kmm.ergént,Krangt. 3 Guttelik, K., Furer,;lBspektinsurderfficer Blusseldsbakk. 45 Engdahl, L, ersjant, Kassernen Kringstad,., ersjant, Haldensgt. 2 * ' Ellingsæter, E., ersjant, Klæbu. 48 Eriksen, H A.,,,Gdthaab-Øen" Udseth, K: Qale, Kasserer Ødegaard,., Kmmanderserg. Krangt. 3 Guttel ik, 7 K., Furer,iBlusseldsbakk. Engdal, I., ersjant, Kassernen Klingstad,., ersjant, Haldensgt. 2 Etligaæter, E, ersjant,»klæbu. 48 Berg, K., erlærer, Arildsgt. 10 Blehr,., erlærer, Munkegt. 3 Hartmann, Jacb, erlærer, Nidarøgt. 82 Bjørge, H. B, erlærer, kansegt, 12 Qam, L, erlærer, Erik>Jarlsgt 8' Hel, Ji, erlærer, N. Alle, ingsaker lberg, Kapt, Møllehaugen Haanes, Kapt, Elgesætergt. 24 trøm, Kapt, 47 besørger inkass prmt g billig Alle Arter a bankfrretninger TQ. «HiHlhnt,, T^lpfnn 90R1 g ḷ 82. ff l l»? *ri '25. 5?r 3. B s»

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc.

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc. Kjøp altid Jacb Mathesns m * M. Mnssen Kføt= Pøisefrpetning Skakkes gate 21 TI 2 Første avdeling. Å. ffentlige bygninger, kntrer, banker etc. C/3 C Nærværende.avdeling er utarbeidet efter mgaver tilstillet

Læs mere

Norsk V* Orient. Cisraretfabrik

Norsk V* Orient. Cisraretfabrik Frlang altd E. C. Dahls ryggeres 0. Interessen fr Trndhjem g trønderske Egne gjennem Pressen, Annøncer, rehurer.. b. at sage tlveebragt Mdler tl saadan Reklame c. at vrke fr ratnel Drft.af Hteller g fr

Læs mere

k3 l - FoHang altid E. C. Dahls Bryggeries 01. Ris Lorentz 0. Kliiver T n n u n n i c»o uiuncigdiuy besørger C. Skoler. Turisttraflkforeningen i

k3 l - FoHang altid E. C. Dahls Bryggeries 01. Ris Lorentz 0. Kliiver T n n u n n i c»o uiuncigdiuy besørger C. Skoler. Turisttraflkforeningen i FHng ltid E. C. Dhls Bryggeries 01. Turisttrflkfreningen i Trndhjem 03 prettet 2ide Nvember 1906. Frretd ningsfører: E. A. Tønseth. Freningens H Kntr: Th. Angellsgt, 22. p Utdrg v Lvene: k3 l - P3 Freningens

Læs mere

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar:

Læs mere

Cigaretfabrik "R AT»t A Y*li AI ri A R Ant "På ni TV. Norsk A /s Orient. Lorentz D. Kl uver. Forlang altid E. C. DaWs Bryggeries 01.

Cigaretfabrik R AT»t A Y*li AI ri A R Ant På ni TV. Norsk A /s Orient. Lorentz D. Kl uver. Forlang altid E. C. DaWs Bryggeries 01. II Is la fs i S 6B S-t «S l C/5 æ < > Frlang altid E. C. DaWs Bryggeries 01. Sønderaal Sønderaal, K., Bankdirektør, Søndregd. 7, br Munkegd. 15 Sønderhlm, N., Feiermester, Wesselsgd. l Søndre T.hjems Amts

Læs mere

FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102

FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102 FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102 103.2.2 t? J Æ co E Frk. Olga Bjérkan, Nyveien 16. Lærerinder: Frk. Walborg Walderhaug, Arildsgt. 6 a Frk. Bergljot Svendsen, Nonnegt. 17 Frk. Kaia Svendsen,

Læs mere

Kjøp aitid 3acob Msthesons KS P &

Kjøp aitid 3acob Msthesons KS P & BØNDERNES BANK 92 Guldsten, Magnus furer Hollu, Antonie, frue Sæther, Alette, frue Dalseng, Thea, frue Foreningens salede forue utgjorde pr. 31. decbr. 1921 kr. 43,678.00. I aaret 1921 er der utbetalt

Læs mere

Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern

Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern J-00001 Arkitekt Christies gt 4a Bygård Johan Osness 1904 A J-00002 Arkitekt Christies gate 4b Bygård Johan Osness 1904 Fredet J-00003 Arkitekt Christies

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

M. MONSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING

M. MONSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING Kjøp aitid Jacb Mathesns ; :,t9±tte: f ia r* H 9 É e Q >*> ff H M. MNSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING EUG SKAKKES GATE 21 H. S" mm ( «a øi Første A. ffentige Bygninger, Kntrer g Banker etc. Nærværende Avdeing

Læs mere

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget STRUKTURDUER Friseret 3336 95 1,0 Niels Christensen 3337 96 0,1 Niels Christensen 3338 91 0,1 02 Jens V. Jensen 3339 92 0,1 02 Jens V. Jensen 3340 96 1,0 Niels Christensen 3341 96 1,0 Niels Christensen

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007 A3 B1 C6 ARBOE CONRAD SONNE-HANSEN, f. 14/5 1878, d. 15/3 1952, brugsforeningsuddeler i Pedersker, g. 10/3 1907 SIGNE CATRINE MUNCH (A10 B1 C2), f. 30/9 1885, d. 24/12 1918. Børn: D1-D3. D3. Gg. 1/10 1921

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc.

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc. A s frretningsbanken 56 B. Freninger, stiftelser, legater etc. Avhldsflkets fællesutvalg med repræsentatinsret fr l repræsentant fr hvert paabegyndt 50 medlemmer. Et styre paa 7 medlemmer vælges paa aarsmøtet.

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING LORENTZ P. KLUVER MflNUFflKTUR-FORRETNING l ORENTZ DIEDERIC KLUVEE, født paa Ytterøen 7. September 1862, tilhører en nrclen- fjeldsk Offlcersfamilie. Dens nrske Stamfader JOAN WILELM KLUWER km *^ hid til

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Strømmens Ysteri. Inricrøen - Gaudaost - «u t mm STEIIUI. Henrik Licke. åndr. Claussen. Privatbanken itrnndhjem Jfs. Bankforretninger. 445. Rapv.

Strømmens Ysteri. Inricrøen - Gaudaost - «u t mm STEIIUI. Henrik Licke. åndr. Claussen. Privatbanken itrnndhjem Jfs. Bankforretninger. 445. Rapv. - 436 - LAF SÆTTéfl). Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem. lier, jtfaler- «$ fctrvevarer, fernisser, T$ørsten~ binderarbeider, Sæber, fiudsectrtikler, jtfetctller etc. jthe $rter Jpap samt 3"al$smurning.

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188 512 LAF SÆTTEM & SØN Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem dlier, jvfcr/er- < jfarvevarer, fernisser, $ørstenbinderarbeider, Sæber, pudseariikler, jtfeialler, j-jen^in jtlle Srter pp samt ctksmurning.

Læs mere

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225 t/3 a CU a 13 j-* (J C v "S c» be _ & Kjeb Jacb Halseths anerkjendte Bredvarer. Rønning, Jhan, Malersv., pl. Kngevei 26 Jhanne, Butikfrk., Wilmannsveiten l Jhn, Førbøter, erh. Schønningsgt. -3 J. Margid,

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle.

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle. O» _w 15 S 2 3 JS to FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102 se, skrivning, maskinskrivning, stenografi og fransk som mundtlig undervisningsfag. Gynanasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015

Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015 Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015 Hovedstyret Svein Cato Winther (styreleder) Jan Åge Walther (nestleder) Henrik Martinsen (styremedlem) Ingar Johannesen (styremedlem) Lasse Hammerstad

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Lærerpersonalets Ansættelse og Afskedigelse Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1937 2) Byrådsmødet den 20. august 1937

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C.

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C. ( «f (d p-h -J» Qo ø (D ^? H ø Æ«3 d) o to A -s forretningsbanken 80 Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. Assistent: Lie, Magnus. Det kongeige norske videnskapers seskap (Trondhjems Museum), Ering Skakkes

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Oversigt over eksamensfordelingen på Randers Realskole sommeren 2016

Oversigt over eksamensfordelingen på Randers Realskole sommeren 2016 Oversigt over eksamensfordelingen på Randers Realskole sommeren 2016 DATO Mandag 30/5-1 9A DA 13 IJ-1 Thomas Alsen 9C NAT 13 PJ-1 Morten Skipperud 9D SHK 13 RD-1 Jørgen Erikslev 9G EN 13 MR-1 Susanne Broe

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde 198 VIGGO STEN CHRISTENSEN Skærbæk Børn og Skole Børn og Skolechef 299 TOVE RISBJERG NIELSEN Bredebro Børn og Skole Konsulent 205 INGE MARIE FJORDHAUGE

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Vinget

Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Vinget STRUKTURDUER Friseret m. kap 3608 95 1,0 Niels Christensen 3609 91 1,0 Niels Christensen 3610 97 1,0 Niels Christensen 3611 95 0,1 Niels Christensen 3612 95 0,1 Niels Christensen 3613 94 0,1 Niels Christensen

Læs mere

KM år Hedmark og Oppland Stevnerapport

KM år Hedmark og Oppland Stevnerapport Navn: Sted: Arrangør: Kntaktp KM 11-14 år Hedmark g Oppland Stevnerapprt KM 11-14 år Hedmark g Oppland Hamar idrettspark Hamar IL friidrett g FIK Orin Dat: 20.08.2017-20.08.2017 Dag: Heidi F. Kristiansen

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen Texel Får 16145-00897 12.03.02 85393-00543 125 107 104 112 118 105 110 123 101 30 Dorthe & Ole Selmer 54866001 16145-00521 13.03.99 85393-00543 124 109 104 116 119 106 105 120 101 40 K Dorthe & Ole Selmer

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

Officialliste for NYSUMBANEN fredag den 29/4 2016

Officialliste for NYSUMBANEN fredag den 29/4 2016 Officialliste for NYSUMBANEN fredag den 29/4 2016 Dommer: Løbsleder: Finn Knudsen 17.00 Løbsleder ass: Anitta Jensen 17.00 Licens kontrol: Maja Jacobsen 17.00 Licens kontrol: Julie Hjort 17.00 Teknisk

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Vagten starter og slutter 15 min før og efter, således der er en god oplæring. FC Vestergade Mandag den Åbner kl. 12:00 Lukker kl.

Vagten starter og slutter 15 min før og efter, således der er en god oplæring. FC Vestergade Mandag den Åbner kl. 12:00 Lukker kl. Mandag den 01.08.2016. FC Vestergade Mandag den 01.08.2016. Åbner kl. 12:00 Kl. 11:00 12 personer Kl. 15:00 11 personer Kl. 19:00 7 personer Kl. 23:00 14 personer Godnat Lone Rømer (18+), Anton (12) Rasmus

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

liilfirntiliiir Frtutiiikii l Tniiljii Kjob Jacob Haisetks anerkjendte Brødvaref. B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc. Trondhjems Telefonanlæg,

liilfirntiliiir Frtutiiikii l Tniiljii Kjob Jacob Haisetks anerkjendte Brødvaref. B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc. Trondhjems Telefonanlæg, 13 g -M ca æ CD " 011-60 Kjb Jacb Haisetks anerkjendte Brødvaref. Trndhjems Teefnanæg, Kngensgt. 8 Bestyrer: Seand, Bernh., Teegrafinspektør Weidemansvei 2 Bkhder, Hannem, T. Bestyrerinder: Due, Kathrine,

Læs mere