l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye"

Transkript

1 C E l > w =» si > Q fls- Ml * «N l a Q Kjøp Jakb Halseths anerkj endte Brød arer. 44 Kjøp altid Jacb Mathesns Dresser fl Frakker Dres- g Buksetøier. 45 Vaktmester : ' Krglund, Bye Vld, Tre g Hustrus Legat utdeler her Vaar til 6 trængende Knfirmanter her frå Byen, Frstander:. Tete, B. M., Kntr i Waisenhuset Berntsen g Fyns 2-aarige Middelsklektirsus, Lkale i Kal-' skindets kle. Bestyrer: ~ Vangen, N., Cand. thel. Realsklens Kassererkntr 5 6 Em. Juel,., erlærer Pedersen, J, erlærer Hartmann, J., erlærer Gundersen, C., erlærer Berg, K., erlærer Bang, M., Lærer Dalaker,., Lærer Hagen, fif, Lærerinde Frk. Cnristies kle, Kjøbmandsgt. 24 Bestyrerinde: kristie, Frk., Kntrtid 1 2, Kjøbmandsgt. 24 klebud: Kam, Peder, br i klen Den ffentlige kle fr I» ee i Trndhjem Bispegt. 9 b." Tlf prettet Iste Apnl 1825 ifølge kgl. Reslutih a Iste Nbr klen, sm er ptagelsesskle fr det nrden» g estenfjeldske Distrikt, ptager sm Eleer, alle døe Børn inden Distriktet, naar de har fyldt 7 Aar. kletiden er 8 Aar, hra det første regnes sm et Prøeaar. idet Eleerne i dette efter Begaelse deles i 3 Adelinger. De mest begaede Eleer frtsætter g fuldender sin klegang ed klen, medens de middels g daarligst begaede ed Prøeaarets Ut-, løp erflyttes til andre kler. Underisningen meddeles efter Talemetden. klen har fr Tiden 80 Eleer, hra 52 interne g 28 externe. Utgitterne edrørende Underisningen utredes a tatskassen, medens Frpleiningsgdtgjørelsen- (Kr pr. aar fr interne g Kr fr externe C. kler. Yngre Handelsstands Frening e Handelsstands Frening Yngre. Østbyens Ahldslag Arbeider i de østlige Bydele, hr 14 daglige Møter andenher Mandag) i Bakkestrandens Bedehus. Frmand : Kjøpmand.' Hegdahl Eleer), likesm Utgifterne ed Beklædning utredes a Frsørgeren Kjøbstads- eller Amtskmmunekassen) mt delis Refusin hs edkmmende Herred. Bestyrer: C. Løcke, br paa klentf Kluge, H., Reperbanen 12 Høy, J, Klæbueien 54 Hansen, H., Elgesætergt. 46 Kristiansen, H, Gymnastiklærer, Magnus d. Gdesgt. Jhnsen.., krædderlærer, Wesselsgt. l Væraas, K., Hastenshaugen, trinden anø, A., Frk., Erl. kakkesgt 5 7 Griff, J., Frk., erresgt. l a wensen, M., Frk., Munkegt Løcke, A., Frk., Bispegt. 9 b Brinchmann.i E., Frk., Nyeien 3 Bang, R., Frk, Bispegt. 9 b Fjærem, A., Frk, Prinsensgt. 16 Thinn,- W., Frk., Bispegt. 9 b Kjeldsberg, G., Frk., Hspitalsl. 27 Meisterlin, A., Frk., Bergslien Gergsen, M., Frk, Indherredseien 10 Hltermann, F., Frk, Magnus d. Gdesgt. 3 Husbestyrerinde:, ' Bugge, Magda, br paa klen Vakmestér:, Kristiansen, A., br paa klen Eftermiddagssklen fr aandelig abnrme Brn (Nu,,ærklasserne u ). prettet Bestyrer: Amdal Paul Blling Rønning Hansen, J,, Kurmaker Øyen, J, Frk. Hagen, fie, Frk. Ntheng, Frk. ;-: Utfører alle.:-: anlige bankfrretninger. ffentlige kle fr Dee i Trndhjem (før Lyngs Institut) prettet 1882,' helt ffentlig Anstalt fra Iste Juli 1897, har fr Tiden 51 Eleer, hra 33 interne g 13 externe. Talemetden anendes. Institutet funge- I rer sm B.-kle fr nrdcn- g esten- I fjeldske ptagelsesdistrikt g qptar de aid- I dels begaede Barn, der utskilles g erl ilyites til Gløshaugea efter et Prøeaar ed ' ptake]_se- g A-k'en (det ffentlige Dø- stummeinstitut, Bispegt., Trndhjem). klepenge utredes a taten, medens Frpleinings- g Bekl&dningutgifter fr ufrmuende Barn bestrides a Kiøpstads- eller Amtskmmunen mt delis Refusln hs edkmmende Herreds Fattigkasse (g i Tilfælde Frældre), Kursets Varighet 7 (-t- 1) Aar. Bestyrer : Krkstad, M,, Gløshaugen. Krkstad, Jhanne, frue, Gløshaugen Lærere : Berge, Jhs. Baahusgt. 2 b Fjørtft, Are, Klæbeiea 54 Kindset, Marie, Klæbueien 48 Vld, igrid, Magnus d. Gdesgt. 4 Krkstad. Frøydis, Gløshangen Tegnelærerinde Meisterlin, Alisn, Bergslien Haandgjerningslærerinde : Krkstad, Ingebrg, Gløsh. Husbestyreiinde: Kahrs, Kristiane, Gløsh. Inspektrice: Reiersen, Kaspara, Gløshaugen Waktmester: Haugan, Arnt, Gløshaugen Maskinistsklen, Munkegt. 17. Tlf. 1280" Bestyrelse: eringeniør J. Me (Frmand) Direktør Paus Ingeniør Weideman Maskinist Karl Aune Ingeniør A. Rambech (Bestyrer a klen), Tlf Bestyrer A. Rambech Ingeniør Nyhus Kaptein K. A., Krgh erlærer mmerfe't la Myklands Handelsskle, Drnningensgt. 12 klen er gdkjendt a Handelsdepartementet, saaledes at agangsidnesbyrd Ira de 1-aarige eller 6-maanedlige Kprser m bestaaet Eksamen i Bkhlderi gdtages ed Begjæring m Nseringsbre paa Kjøpmandshandel. klen er inddelt i:, 1-aarige Kurser i Handelsfag g eprg 6-maanedlige Kurser i Handelssfag g prg 3-maanedlige Kurser i Handelsfag 4-maanedlige Aftenkurser i Handelsfag 6-maanedlige Aftenkurser i prg 6-maanedlige Kurser i tengrafi 3-maanedlige Kurser i tengrafi Krte Kurser i Maskinskrining. Fag: Dbbelt Bkhlderi, Regning, Nrsk, tysk-, engelsk- g fransk Gramatikg Handelskrrespndanse, Handelsret, Handelslære. Veksellære, Kntrarbeider, tengrafi, krining g praktiske Øelser. Alle Fag er algfrie. franc. fstad, Filen kindelige Plan tilstilles gratis g Haandgjerningskle: Kngensgt. 9? Telefn 177 k. prettet i klen er en Husflids- g Haandgjerningskle, der har til Frmaal at bibringe unge Piker den fr elerher frnødne Indsigt g Færdighet i Industri g kindelig Husflidsirksmhet, med særligt Hensyn paa had der tjener Hjemmet til Nytte g Hygge. De anlige Kurser begynder her 25de August g 8de Januar, Eleerne har at ' melde sig dl klens Bestyrerinde g edlægge Kr. 6. i IndskrimngBpenge. Underisningsfagene: Praktisk kaftæning i alle lags Mønstre, samt praktisk Knnstæning saasm Aaklæde g Billedæning, Væning ed Bjælp a.uniersalrustning', etc. kræddersøm, Linsøm, finere Haandarbeider (deri indbefattet Treskjæring, Brandmaling. Glasmaling g Raffiårbeide) fransk trykning, Karding g pinding etc. Knrsernes Varighet; 3 Maaneder g derer : Kurser i trykning 10 Dage. klen: 6'/2 Time daglig. klepengene betales frskudsis. klens Plan erhldes psa Frlangende, Bestyrerinde: Jhansen, Gustaa, Fru, Kngensgt. 93, Ingda), Jhanna,"TFrk., Weidemansei 13 Hammerstad, Ingebrg, Frk, Bergsligt. 15 kjélstad, Anne, Frk. Jhansen, Ingebrg, Fru, kansegt. 32 Frk. Pettersens Frskle til Middelsklen, 1 Drnningensgt. 8 Bestyrerinde : Frk Magdalene Petersen Fru Inga Dyblie Frk. Aagt Elrum, Frk. Aadel Petersen Frk Marie Tlstad., Lærer M. endsen besørger Inkass prmt g billig Alle Arter a Bankfrretninger. T~l. -.Unrlll-mnlfa Tplfifll 2061.

2 i æ c 'as,ic CM 4) <u 5 MH w»., C?l 13 l aq 46 Frfang altid E» C, Dahls Bryggeriss Mineraland Remingtn Institut fr Maskinskrining g Drnn.gt. 16. Tlf. 659, Underisningen ledes a: Frk. Gyda Haabjørn tengrafi, H. ilbergrs Handelsskle Gdkjendt a Departementet. Kurser: Etaarige begynder Iste eptbr. Halaarige ' Iste eptbr. g 10de Januar 3-maanedIige Iste eptbr. 15. ktbr. 10. Jan. g 15. Mars 4-maanedlipe Aftenkurser 15, ktbr. g 10. Januar Halaarige Kurser i tysk, engelsk g fransk Handelékmspndanse 1. ktbr, g lu. Januar Halaarlige Kurser i tengrafi Iste eptember, 10. januar. 3-maanedlige Kurser i tengrafi Iste eptbr., 15. ktbr., 10. Jan. g 15 Mars. Kurser i Maskinskrining begynder ed hert Maanedskifte. Fag: Bkhlderi, Handelsregning, Veksel- g Handelsret, Veksel- g Handelslære, praktiske Kntrarbeider, Nrsk, Tysk, Engelsk g Fransk samt krining, tengrafi g Maskinskrining. Jmandssklen, Kngensgt. 93. Bestyrer: Andrf, K.. Førstelærer : Klingenberg, H. F. Andenlære/: Isachsen, J. W. Tekniske Aftenskle, Telefn 1995 mfatter tre tekniske Klas ser, her beregnet paa 1 Aar eller Z emestere a 4 Maaneder. Underisning meddeles i følgende Fag: Nrsk, Regnskapsførsel, Regning &' Utmaalingslære, Knstruktin- gprjekiinstegning, Frihaandstegnmg. Naturkundskap - g Fagtegning med tilhørende Underisning. Knst. Inspektør : Alstad,., Arkitekt, Kngensgt. 108 Lærere-: Alstad,., Arkitekt, Kngensgt. 108 Eriksen, Fr., Ingeniør Henm,., Lærer, Nidarøgt. 54 Bingseth, A., Lærer > Halrsen,. G.', Bergmann, Th., Maler. Nyeien'6 Ryjrd, N.. Arkitekt, Kjøbm'gt. 8 Mrken, F., Cicelør Høyem, Klaus, Frstander ' Grenflahl, H., Arkitekt Wik, M., Lærer Hjelte, Claus, Arkitekt Pedersen, erre Arkitekt Kleen, Fr., Ingeniør Musum, klebestyrer Hauge, M., Ingeniør Landstad, M. B.; Ingeniør Jhannesen, W., Ingeniør. Lie^Benj,,' erlærer Bud: " Nrges tekniske Hiskle, Trndhjem prettet 19, traadte-i Virksmhet 1910 Telefaer: 2387 k., sekretariatet, 2388 kassere-, 2389, Vagtmester" i Hedbygningen. Nrges Tekniske Høiskle har til fr' maal at åeddele høiere teknisk underisning paa idenskabelig g kunstnerisk"grundlag g at fremme Utiklingen a de tekniske Videnskaper g a r Bygningskunst. Underisningen mfatter følgende Fagadelinger : Adeling I: Arkitektur. II: Bergfag Ill: Bygningsingeniørfag IV: Elektrteknik V: Kemi ' VI a : Maskinfag VI b : kibsbygning. Hertil kmmer VH : Den almindelige adeling, sm mfatter de.matematiske naturidenskatelige g almendannende Fag, der ikke tilhører ngen bestemt Fagadeling. Underisningen-inden de enkelte Fagadelinger rdnes i 4-aarige Kurser. Nyt Kursus begynder her 1. eptember. Rektr: Prf. Alfred Getz Vicerektr : Prf. Richard Birkeland Prfessrer: - Bache-Wiig, J., Ingeniør i Elektrteknik, Maristueien, 4, ingsaker, Birkeland, Richard, dr. phils., i Matematik, Nidarøgt. 82 Bragstad,.., Dipl.ing. i Elektrteknik, Tidemandsgt. 35 Bugge, Andr., Arkitekt i Husbygningslære, Tidemandsgt. 17 Farup, P,, Dr. phils, i urganisk Kemi, Charltte,nlun<i Getz, Alfred, Bergingeniør i Grubedrift, Øre Alle 23 a, ingsaker Gjessjng, Alf, Dipl.ing. i mekanisk Tekn'gi, [Øre Allé 23 b, ingsaker Gunstensen, J. E., Dipl.ing. i Bygningsingeuiørfag, Kftgjeilene 4 b Halrsen, Birger, F., Dr. phils. Dipl.- ing. i Teknisk urganisk Kemi Heggstad, laf, Ingeniør i Vandbygning, Villa,,Vni", Øen. furdcetn Mupmestepfrretning s Heje, Klbjørn. Ingeniør i Vei- g Jern- banebygning, Erik Jarls Gate 8 II Kielland, Jens Z. M., Arkiteit i Bygningskunst, Øre Alle 8, ingsaker Lutz, R., Dr.ing. i Maskindeler g Løftemaskiner m.., Nyeien 5 7. Meyer, Jhan, Arkitekt i Frm- g rnamentlsfte samt den nrske Bygningskunst, Eidsldsgt. Øyre ingsaker Mørch, H. R., Ingeniør i kibsbygning, Eidsldsgt., Øre ingsaker Nrdhagen, laf, Arkitekt, ekstrardinær Prfessr i Bygningskunst, Villa,,Krken", " Øen Riiber, C. N., Dr. phils, i rganisk Kemi, Hans Hagerupsgt. 8 Rde, H. H., Dr. Ing. i Mekanik, Munkegt. 19 chmidt-nielsen,., Dr. phils, Ingeniør, i teknisk rganisk Kemi, Tidemandsgt. 9 undby, G, Ingeniør, i Vandkraftsmaskiner, ^Nedre Alle 19 II, ingsaker æland, em, Cand. real., i Fysik, Tidemandsgt. Vgt, J. H. L., Dr. Ing. i Gelgi g metallurgi, Øre Alle 10, ingsaker Watzinger, Adlf, Dr. Ing., i Varmekraftsmaskiner, Dcent: tyri, Haakn, Dr. Ing., Dcent i Jer» nets metallurgi. Lærere : Arneberg, Jan, Ingeniør g Kand. real., i beskriende Gemetri, Berglitsgt. 3 Barre, igurd, Ing., i Elektrteknik, '.. Bakaunet. Christiansen, Haakn., Ingeniør i Landmaaling, Parkeien 8. Diesen, Emil, Cand. jur. & ecn, i claløknmi, Nedre Alle 12, ingsaker Grendahl, H., Arkitekt, i Husbygning fr Ingeniører, Klæbeien 34. Eelgeby, Kjell Gaserksbestyrer, i paimning, Ventilatin, sanitære Anlæg m.. } Gaserket. Jhannesen, W., i Bygningsingeniørfag fr Arkitekter, Thyhldteieu 36 Knudsen, Kr. L., anitetskaptein, i amaritankurser, øndregt. 9, Miiller, I. M., Ingeniør, Damplkmtier, Berglitssst. Nissen, N. C. H., Majr, i Bkhlderi, Kalsk.gt. 6 Pedersen, erre, tadsarkitekt, i Byplaner, Neufeldtsgt. 10. Rasmussen, Wilhem, Billedhugger, i Mdellering, kansegt. 26 b IV. Rscher Lund, A. F., Ing., Lærer i Materialprøningfag, Klæbeien 36 kancke, R.., Dipl.ing., i grundlag fr utfører alle alm, elektrteknik g sakstrømteknik, t. Villa «Knausen", ingsaker. 1 tabell, H. K., Arkitekt g Maler i Prihaandstegning, Figur- g Akttegning g Akarelmaling, Villa «ymra," ingsaker taseth, I. Arnld, Ingeniør, i maskinlære, Arkitekt Christies Gt. 7. endsen, Mrten L.. anginstruktør, klegaten 16 Assistenter:, -. Abrahamsen, Brynjul, Kand. phils, i ' M rganisk Kemi, Klgesætergt. 23 b ; ^ Brandt, le K., Ing. i Varmekraftmaskiner. B ingsaker kle 3 Bugge, iri, Frk., Assistent ed Arki- g tektad., Tidemandsgt. 17 *m Busland, T., ing, midl i Elektrteknik; *^ Wilh, trmsgt. 3 II e Bø, Finn, Ingeniør i teknisk-urganisk Kemi H,_ Ark. Christiesgt 7 z Carstens, C. W. Kand. min. i Mineralgi g yt A gelgi, Ark. Christiesgt. 4 a Falck, William, i kalitati Analjse * 3 erres Gt. lb. 3 Hald, J. D. F., Ing. i Vei- g Jernbane- : m bygning, Arkt. Chr. Gt. 3 II.. ^ Halle, L, 3die Assistent i maskindeler, -'» r Krambdgt. 4, II. Haug, E,, Ing., i Dynambygning, kansegt. 26 b III. Hustad, H., Ing. i Elektrteknik, 47 H låns Hagerups - Gt, 8 IV. Jebsen, Jørg., tud. real. i Fysik,. Trygessøns Gt. 40 IV. Jhannesen, William, Ingeniør, i Landmaaling, Thyhldteien 35. ' Kise, H., i mekanisk teknlgi, Veisletten, Vålene. Lund,.Tr, Ing., i kibsbygning. ' - i Lunder, le, Ing., Iste Ass. i Maskindeler, Berglits Gt. 5 III. Me, C., Arkitekt, i Husbygning,. ; t. lats Gt 5. Møller, Hans. Tegner ed elektrteknisk inst., Wessels.Gt. 14. lsen, K., Frelæsningsassistent,, : Fjæregaten- 6. chieldrp, Edgar, Ing., i Mekanik, g, Matematik, Villa BBakkesiuen" ingsaker. chreiner, Erling, Kand. pharm. & phils. i urganisk Kemi, Ridderlds Gt. 11. teineger, J., -Kaptein, i Fysik,.laf Trygessøns Gt. 40 IV. trand, Trbjørn, Kaptein s Ingeniør, i Mekanik, Trmds Gt. 3. een, Karl, i teknisk-rganisk Kemi, Wilhelm trms Gt, 2 IV Tambs-Lyche, Ralph, Kand. real. i Matematik, Villa..Aalbrg" trinden.' Thune-Hlm, E., Ing. i Vandkraftmaskiner Nidarø Gt. 54 II. Tøien, la, Ingeniør, i Brbygning g Brbygningsstaktik, i Vandbygning, Thmas Angels Gt. 22 II. besørger inkass prmt g billig - _ - _ Alla Ai,tni* au Banl/fni*r>afninftni I fl 3 II 2 9

3 a a? W «f s- -a 53 f c Æ G PP CN '<u?1 II II ~r * 0) eq 48 Kjøp Jacb Halseths anerkjendte Brødarer. ekretariatet g Biblitek. ekretær: Fjærli, L., Cand. Jur. & ecn, Krangaten Nr. l,.prt Arthur*. Assistent" ed i ekretariatet:" 'Jlelberg. Érghild, Museum^plads l. Kasserer : Einarssn, Vr., Klæbeien J34. Hrnemann, Anette^ Kntrassistent, (Materialprøningsanstalten) Magnus den gdes Gt. 4. Dmaas,^ dine,^biblit. assistent. Munkegt Nissen-Dreier, Ruth, " Biblifrksassistent errés Ga e 3. Funktinærer: Vagtmester ed"'hedbygning: Bjør- ' gum,. J., Heisklen. Dahl,., Mekaniker ed elek, Inst. Nedre ingsaker. Elshaug,~f Einar, Fyrbøter, Rsenbrgs GateI II. Hlmerud, E., Verksmester, Neufeldtsgt. 6 Betjent: Husb, A., Gløshaugen Husby, K., Labrant ed elek. Inst. Iersen, Anker, V astmester ed Berg- ( studiet, Kirkegaten 38 I Vagtmester ed det kemiske institut: Kjærnæs, A., Høisklen Bud : Knudsen, J., Gudrunsgt. 3 ' Lassen,,, Maskinmeste'', Elgesætergt. 23 b Melseth.,. Labrant, Klstergt. -86 a lsen, G., Fyrbøter, Thyhldteien 19 Pettersen,, 2den Maskinist, Kirkegt. 7 Pulsen. Valdemar, Labrant, thyhldt. 19 Reed, Th., instrumentir åker, Lillegaards Grund 2 Reinan,.. Mekaniker, Elgesætergt. 45 III Uglem, N., Labrant, Nrdre Jnsgt. 4 Trønslla iems brg-erliire Realskle Vr Fruegt. l, g 3 (prettet 1783), b=stsar a:: Gutteskle (maaskle g Middelskle) tilsammen 9 Klasser, g Pikeskle (10-aarigt Kursus), sm asluttes med Middelskleeksamen. Realsklens Direktrn bestaar fr Tiden a følgende Medlemmer": Løchen, laf, Brgermester (Frmandj Finne, Carl, Grsserer mmerfelt, Axel, erlærer wensen, øren, gneprest Bruun, Fritz, Grsserer i, klens Bestyrer (Inspektør), A. Chr. Føyn, Cand. real. Vr Frue Gate l,, har Kntrtid f 6. Bratt, H., Majr, erresgt. l Christie, H., Cand. mag., E dsldsgt. 10 Christie,., lang, Vålene Haugen, G., Cand. phils, N. Møllenb.gt. 33 teen, A.. Cand. mag., Heim,,trinden'- Vangen, N., Cand. thel,, Nnnegt. 10 endsen, M., Nnnegt. 10 UaanrluarifrnfK Rank nr narfilrassfi Bryn, Marie, Ark. Christiesgt. 4 b Eckff, Frk., Klstergt. 20 Esbensen, A, Vilh. trms Gt. 3 Esbensen, M., Elgesætergt. 35 Frst, Angelique. Drnningens Gt. 66 Hansen Lange, Museumsplads l Hjrthøy, M., Hspitalsgt, l Hlterman, Fr.,' Brinsensgt. 8 Jhnsen, Hilda, andgt. 29 Kbr, Nathalie, Indherreds. 25 Meisterlin, A.,,,Bergslien", tenberget Middelfart, W., Kjøbmandsgt. 8 ^ensen, W. Vilb. trms Gt. 7 Kasserer: Vangen, N., Cand. thel. Kntr Frue Gt. l Tirsdag, Trsdag g Lørdag Kl? 5 6 klebud: Garberg, P., br i Frue 6a'.e l. Fyrbøter: Meistad, A., Vr Frue træde l a Trøndhjems Flkeskler klestyrets Medlemmer mmerfeldt, Axel, erlærer, Fraand, * Klsterengen, Kntrtid i klens Anliggender Kl. évs-l 1 / 2 Frm. Weider, B.., Res. Kap)., Asylbakken, Næstfrmand Lien, H., erlærer, Mellemeien 22 ehsen, øren H H., gneprest, Vilh. trms Gt. 7 anhlm, M. L., Prinsens Gt. 4 b Bjulstad, Frretnings. Ilelden 3 c Dessen,. Lærerinde, Klstergt. 20 chei, Bernt, Danielst. 13 Tømmeraas, line,. Gl. Kngeei l Hellesnes, Iar, Majr, Kngen=gt 97 b Esp, M., Bygme4er, Indherreds. 14 / Alstad, Lars, krædder., Hspitals. 8 5 Bang../ Læge, Kngensgt. 20 chefli Typgraf, Biskp Grimkellsgt 6 1 Middelfart, W., Lærerinde, Kjøbmandsgt. 8 Hlst, Chr., Agent,,,Granhldt" ' Aaatsmark,., Kjøpmand, ørstuen, ings. medberg,., Bkhplder, Bakaunet iertsen, L., erlærer, Wej,demans. 21 Løchen, Brgermester, Kngensgt. 7 «kleinspektøren, Kntrtid 12 l Kalskindets kle klernes Tilsynsutalg Kalskindets kle : lberg, L., Arkitekt (Frmand) kaland, tiftsprst Årntsen, Agnes, Frue Haugen. K., psynsbetjent Herstad,., Plitibetj. * før?: ^'l aitid Jacb Mathesns Ilens kle r Alstad, Lars, (Fnnand' Hsjitalsløkk. 35 Jenssen, Gusta, Resrid. Kap. Elgesætergt. Amdahl, K. Kntrchef Elstad, Ma'er ' Rkseth, Marie, Frue Waisenhusets kle: Bang,., Læge (Frm.) Kng.gt. 20 Marstein,. Bycmester Fkseth, Vgnmand.Herstad, Fru Baklandets kle:. Esp, M., nekker, (Frm.) Indherreds. 14 Weider, B.., Pastr, Asylbakken trøm. Maren, Fru Høe, A., Vgnmand kjelstad, Jhn, Agent ' Bispehaugens kle: Weider, B., Pastr (Fqrm.), Asylbatten Cartfjrd, J. Frue Hansen, Harald, nekker Hlsbø, K., Frue Ken, Rafae', Kirketjener Lademens kle: Jørgensen., gneprest (Fnnand) Andresen, Jhn, Kjøbmand Tiller, P. A,, Glasmester Øerland, B., Frue Lilleby,kle: medberg.., Bkhlder (Frmand) Leistad, J., nekker mmer. A., Murer mmer, Frue. - Trlla kle: Hansen, A., Fabrikeier, (Frmand 1 Fandrem,. F.; Haandlanger Larsen, G., Fabrikarb. Trøan, F., Fabrikarb. Jenssen, G, Resid. Kap. klens erlærere har Kntrtid: Kalyskindets kle: 12 1 Ilens kle : Kl 12-1 Waisenhusets kle: Kl. l 1 /» 2 Baklandets kle: Kl Bispehaugens k'e : Kl Lademens kle : Kl. 12 l Lilleby kle: Kl ingsaker kle: Kl ^ Trlla kles Lærere træffes helst fra 12 2 Baklandets kø.le, Nygaten 19 g N. Baki, 40 Rønning, Hallstein, Bestyrer, 'br i klen Blling, Julius, Klgstergt. 74 Halseth,., Fæstningsgt. 13. IfiflHDHJEM HANDELBåNK ' Gardiner g Møbelstøffe. Linleum g Vxdug Hauge,., Drnningensgt 58 teen, M., Rsenbrggt. 22 Paasche, A., Munkegt. 8 Hagen, phie, Klstergt. 18. kletjener : ' > Aune, Chr, br i klen Bispehaugens kle, Nnnegt. 19, -. Indgang fra Weidemannsei erlærer : Håknsen-Hansen, M. K., Kntrtid 12 l, br i klen Ls>rere:, taseth, J. A., Gyldenløesgt. 23 Reiten. Th, F»>stningsgt. 13 endsen, M, Nnnegt. 17 Lynge-Bigseth, A., 0. Møllenberggh 45 b Winge, Jh., Gyldenløesgt. 25 Mørked, Arne, Nunegt. 32 Jørgensen, E., Nrjnegt. 16 * Haugan, A., Haldensgt. 4 Meland, A., kansegt. 26 a, Fllestad, R, kansegt. 20 lsrd, Ing., Pulsen, K., Bakfcegt 4 Mksnes, B., Østby, G. Øyen, Jenny, Kirkegt. 23 ' fiammer, Petra, Nnnegt. 8 Brun, Ekerhd, Anna, Haldensgt. 8 Hel, Gudrun, Baahusgt. 2 a Bernhft-iertsen, Charltte Weidemannsei 21 Thmsen, line, Erl. kakkesgt. 17 Brgen, Elisabeth, Liljenhaug Jørgensen, Elisabeth, 0. Møllenb.gt. 45 a Jhannessen, Anna, N. Møllenb.gt. 25 a Crneliusen, Char tte, Gyldenløesgt. 9 Vangberg, Edle, Weidemannsei 2i Haabjørn, Petra, Weidemands»ei 2 Brun, Dminia, Gyldenløesgt. 9 Jenssen, Anna, 0 Møllenberggt. 45 a Brthen, Edarda, N. Baklandet 37 lsen, Christiane, Gyldenløesgt. 23 Hassel, Jhanne, Drirt. 6 kstad, Alberta, 0. Baklandet b 52 Lrentzen, Anna, Wldsminde,1 Hlmsen, 4manda, Kirkegt. 15 å, Buckldt, Julie, Weidemannsei 2 Lrentsen, Berglit, 0. Baklandet ilseth, Anna, Trygg.gt. 43 Dillner, Aagt, Bakaunet 36 Herstad, fie, Indherreds. 68 a Winter, Astri, 0. MøJlenb.et. 45 a Rambech, Fredrikke, Rsenb.gt. 14 Barlaup,, Gudrun, Krånat. 2 Lyngaas, Brghild, Kirkegt. 91 Nrdang, Kristina, Haldensgt. 4 Dyblie, Helga,,,Bratli" Tyhlteien Nrd ie,,tie, Kngensgt. 43, Græslie, Gunlaug, Hspitalsløkken Fredriksen, kmaker, br i klen besørger Inkass prrnt g Billig Alle Arter a Bankfrretninger. T»l «HnnHpIhant«T>lpfnn W s». 1=3 D ' 5 *-* txw* *r 2. B 3Q hrj T e-h QC HT-I PH

4 Frlang altid E. C. Dahls Bryggeries ». 5, Ilens kle. Mellemilen l g 7,. erlærer : '.,.. =, Petersen, K., Kntrtid 12 1, n -Blig Mellemilen 2 5 Lærene : g Bakøy, Ebbe Karsten, Hagerupsgt. 3 ses Beenberg, Eyind, Bakkelund, Nyeien g Jacbsen, Jacb, Nyeien l yf Jhnsen, le, Østre Ilen 2 c I 6 Kringlen, Birger, Metrpl, Htel, Nrdregt. 2 i_t Nesheim, la, Nyeien fi b II «23 kjerp. Jhs, Byaasei 26 b letld, Bernt, Ilelden 11 II fene, Aksel, Magnus d. Gdesgt. 8 trand, Henrik, Kleistsgt. 2 l Tg Vi t/a t» CM <a c E ia m T gr* M: ) E > W; Urdal, Jhs., klegt. 2 a III j teen, R., Tilsynslærerinde, Bergsligt 17 l Alm, M.,,,Heia". Dyrbrgseien Berge, H., Vilh. trmsgt. 3 Daae, T., Elgesætergt 30 II Dahl,., andgt. 51 II Dblaug, A., klegt. 2 d. III Frfanr, 1.,,.Fagerlien'"Klæbueien Henning, B,, Kleistsgt. 4 III. K a li, L, Løkkegt, 3 H. Kjeldsberg, G., Hspitalsløk. 27 II Kam, V., Kftgj. 2a III Larsen, I., Kleistsgt. 4 III Lehn, Aagt, prnningensgt. 40 I Me, A., Drnningensgt. 24 II Néshelm, Fru, Nyeien 50 b II Nessjø,., Nyeien 5 d Pettersen, A., Mellemilen 2 Richter, B., Bergsligt. 13 midt, R., klekjøkkenlærerinde, Nyeien B b tene, B., Mellemilen 21 II tene, J., Drnningensgt. 4 II Urdal, fru, klegt 2 a III Øerland, H, Kftgj. 2 III >f, Kalskindets kle, Bispegaten 9 c, Hjørnet H a erresgt. g Bispegt. ^ erlærer: \ J5 Lie, Benj., 12 1, br i klen g\ Aasen, G., Elgesætergt. 35 W Aasgaard,.,..Rmsdal", ingsakersl. rt Amdah, P.. Haakn Jalsgt. 4 *_ Bang, M., Erl. kakkesgt. 51 a *W Dalaker,., Østre Ilen 2 c m Elleraas, A. K., Vilh. trmsgt. 3, 2 Grønlie, A., Elgesætergt. 27 _Q Henm,., Nidarøgt. 54 *2 Røstad.., Klstergt. 25 j«&( Wik, M,, Klstergt. 20 Tilsynslærerinder: Gylche, J. Ark., ' Christiésgt. 4 b Q Dahl, Th., krænteu 7. [ l Undset, H., DrnningensgK 60 Me, L, Kalskindsgt. 4 HA HM A W Jt. Kenild, H., Munkegt. 14 Vagten, E., «Bispegt 8 Eidem, Agnes, N. Baklandet 11 Varmbe, E., Nidarøgt. 86 Varmbe, G., Nidarøgt.f86 Dessen M. Klstergt Dessen., Klstergt-p Henin, laa, Nidarøgt. 54 Lie, Brghild, Bispegt.T9 c Myhre, Karline, kradikeiten l Aas, Regine, Nidarøgt. 74 Vikbrg, E., ICngensgt. 36 Aas, J., Nidarøgt. 74 Jelstrup. A., Elegt. 14 Figenbaum, A., Nrdregt. 9 Petersen, Vilh. trms Gt. 3 Helgeby, Maren, Wilh5trms,.Gate 3 Helgeby, Marie, Nidarøgt Wahl, Karline, Ileldea 16 Henm. B., Kalskindsgt. 6 Men,., Elgesætergt. 9 Ellefsen, Ed., lr Tklen Lademens kle: erlærer: Lien, Hans, Mellemeien 2.. '. Bergslid. A., Indherredseien 52 teen, H., Mellemeien 22 Fuglheim, P., Nnnegt. 32 Klstad, P., Indherreds. 10 Kjelde, Arnld, Mellemeien 22 Mksnes, G., Ark. Christiésgt., 11 Ribsskg, B., Ø. Møllenberggt. 68 Viksjø, H., Mellem. 30 Frm, M., Fæstningsgt. 15 Øeraas, P., Melleraeien 16 Berg, E., Biskp igurds Gt. 12 Wisth, E., Villa,,Nrdgaard" Bakaunet Ekle, J., Ilelden 12 Arntz, Fanny, Nyeien 20 Berg, Dagny, Rsenb.gt. 5, Crneliussen, Carliue, Gyldenløesgt. 9 j Dahl, Kristine, Gl. Knge., Reberbanen ' Dahl, usanne, Rsenbrggt. 5 Garstad, Bergitte, Mellemeien 20 Kaurin, anhild, - 20 Larsen, Bereth, Baahusgt 14 a Nergaard 1, Ragna, Villa ^Vangen" Rønningsbakkee. tarum, Nicline, Ø. Møllenberggt. 45 n chmedling, Jhanne, Drnningensgt. 54 Viksjø, Jhanne, Mellemeieu 30 Ribsskg, Margit, Øre Møllenberg 68 Jenssen, igrid,'ø. Møllenberggt. 45 a Brun, Drthea, Gyldenløesgt. 11 Larsen, Emilie, Ø. Møllenberggt. Engen, Jhanna, Indherreds. 10 Walseth, Hilda, Indherredseien 22 Vangberg, igny, Veidem.ei 21 Aas, Lydia, Wesselsgt. 29 Wlurmesterfrre.mng a Brun, Alexandra, Elegt. 12 Rinnan, Alfhild, N. Møllenberggt. 78. Wahl, Margit, Kirkegt. 40 Varmb, Ragnhild, Hartmann, Ilelden 3 f Nrdland, Christie, Mellemeien 22 Nrdhand, Thea, Mellem. 22 Lilleby kle: erlærer: Ribsskg, : K., Lilleby kle, Tlf k Lærer : Arnljt, Harald, nandstad", Lilleby Fimland, Kristian, Mellem. 30, Flemsæter, A., Mellem. 30 Flønæs, Alfred, Ør. Baki. 7 Gresktt, Helge.Fredly 4 Kjelstad, Ingebr., Hspitalsløk. 4 Mørked, le, Mellemeien 3'J Ndland, Arne, Mellem. 14 altnessund, lheim, tt, Baahusgt, 17 tkland, A. J., Mellem. 2.) æternes, Jhan, Bisk. igurdsgt. 12 Øren, Erik, Kirkegt. 36 L ærerinder:, ^ndersen, Marie, Rll, Ø. Møllenb.gt. 74 Bjerkeseth, Anna, Ø. Møllenb.gt. 74 Dietrichs, Ragna, klegt. 2 a Fernlind, Helga, Mellemeien 30 Hansen. Maja, Mellem. 30 Hernes, Herlaug,,,andstad J. Lilleby ' Kkstad, anhild, Carl Jhansgt. 14 Kbr, Marie, Indherreds, 2& Klykken, Helga, N. Baki 47 Kuløy, Ragnhild, Mellem. 7 Kam, Mildrid, andstad, Lilleby Meland, Gjertrud, Wesselsgt. 29 Mittet, Astrid, Bergsligt. 11 Niclaisen, Marie, Lade. 10 Nielsen, Natalie, Rsenbrg 22 IV Aas, Astri, Ø. Møllenb.gt. 45 a Pedersen, Marie,,,andstad", Lilleby Ribsskg, Inga, Lilleby kle Rinan, Inga, Wesselsgt, 2 iertsen, Dris, Kirkegt. 13 Tangik, Beret, N...Møllenberggt. 78 Thmassen, Magda, Ø. Møllenbgt. 74 Wisth, Margit,.Nrdgaard", Bakaunet Wld, Aagt, nnrdgaard', Bakaunet Wullnm, K'ara j Kirkegt. 8 a /Rønning, ttar, Lilleby kle ingsaker kle, Ø. ingsaker. erlærer: karland, N. Br paa klen Flønés, Jn, Eidslds Gt. 8 Krglund, J. P., kansegt. 22 nekik, ig., Eidslds Gt. U * Hørgaard, H.., Eidslds Gt. 10 Næss, H. L. H., Blæseldsb. 2 Klykken, Karl, N. Baki. 47 a * Ytrehus, Kr., Eidsldsgt. 7 'f utføre alle alm. tbiidijei HUBÉitH l ensen, le, Parkeien 6 Aksnes, Fr., Eidslds Gt. 11 Ytrehus, Andrea, Eidslds Gt. 7 Flønes, Elise, Eidslds Gt, 8 Bjørgum, Hilda Kam, ingsakersl. 20 Anderssn, Marie, Lillegaardsb. 3 Aslaksen, Emma, Eids. Gt. 8 nekik, Eina, Eids. 11 Halset, lga, Fæstn.gt , Aas, Kari, Maristu. 8 Andreassen, Ulla, Eidslds Gt, 8 Hansen, Lise, Grønlie, Marianne, Elgesæter Gt. 27 Pppe, Anna K., Klæbu. 53 Wrm, Ynghild, Wilh. trms Gt. 3 Wld, Fredrikke, Elgesæter Gt. 4 Rønning, ara, Grundtigs gt. 2 ellæg, Agnes, Bakkegt. 11 wenssn, igne, Helmer Lundgr, Gt. 2 Tryggstad, Margt, Gløshaugen Trlla kle Bestyrer : tubseide, P.., 12 2 br i klen Telefn 2141 Mssige tubseide. E., Frue, br i klen Bang, Gjertrud, d. Rønning, Ingeb., Trlla Waisenhusets kle, Kngsgaardsgt. 2 klebestyrer : iljesæter,,, Kntrtid 12 1, br i klen Lærere/: Bakken, Jn, Erl. kakkgt. 51 Thun, ldus, krænten l Riiser, Einar, Bergljtsgt. l Kristiansen, Hilmar, Magnus d. gdesgt. l iljesæter, erre, cand, ecn, Kngsgawrdsgt. 2 Lærer ed kmakersklen : Glansen, L., Ø. Baklandet 46 Bødtker, C, Kjøbmandsgt. 88 Brøttem Gurine, Prinsensgt. 2 Hauge, Klara, Frue, Kngesgt. 2 kletjener : ' æe., br i klen Kjøbmandsgaten 18, Telefn n. 3141, Kn< trtid 12 1 /* l V* i traadte.i Virksmhet 6 eptember. Dets Frmaal er at utdanne Eteer fr Handel eller anden praktisk Virksmhet ed at meddele Eleerne de grundlæggende teretiske g praktiske Kundskaper g ed iden dera en høiere Almendannelse. Handelsgymnasiet bestaar a et taarigt Frmiddagskurss fr Gutter g Piker, hilket begynder, mkring 25.August g a et etaarigt 'Eftermtddagsbesørger inkass prmt g billig - - Alle Arter a Bankfrretninger Tel.: «Handelsbank» Teletn2061. ce J-. 3. _ - W y> ia 93 æ 01 (.-»s? er i p c» l

5 t 52 Kjøp Jacb tiaiseths anerkjendte Brdarer, Kjøp altid Jacb Mathesns Bluser, Kjler, Dragter, Kaaper- g Dragtstffe 53 e "a æ -4-, Q kursus fr Piker, hilket begynder mkring 10 Januar. Underisningen ed den taarige Adeline mfatter.: Handelslære g Handelsret, tatsøknmi, Handelsregning, Bkhlderi g Kntrarbeide, Varekundskapg Kemi, Fysik, Gegrafi, særlig Handelseegrafi, Histrie, særlig Handelshistrie, Nrsk, Tysk, Fransk, Engelsk, Handelskqrrespndanse, krining, Maskinskrining,? de algfrie Fag Russisk g pansk Hurtigskrift. Underisningen ed den etaarige Adeling mfatter: Handelslære g Handelsret, Handelsregning, Bkhlderi g Kntrarbeide, Nrsk, Tysk, Engelsk, Handelskrrespndanse, krining, Maskinskrining, Hurtigskrift g de algfrre Fag g Fransk. Gymnasiets bestyrelse er: Grsserer Cbr. Thaulw Knsul Iar Lykke, ekretær N. Jenssen, klebestyrer A. Ch. Føyn, erlærer J. G. Lund g Gymnasiets direktør E. Platu. Gymnasiets Lærere er fruten Direktøren: erlærer Myhre, yerlærer karland, erlærer G. Harbits, erlærer T. cheie, Ing.. Halstensen, Assessr B. Leiestad, cand. ecn. T. Hel, Ingeniør I. Reiner, g erlærer. Rysdal, erlærer H. Hartman, Frk. B. hculerud, erlærer Bjørgum. cand. phils. Haugan, Kntrfulemægtig kkenhaug, prglærer L. Bull g Lærer G. Aasen. ' E Triadhjems teltiaisltc Gaat er frå Trndhjems tekniske Læreanstalt. Telefner: Kntret Læ- N rerne g Vaktmester 620, kemiske Labratrium 469, Munkegt. l g Vr Fruegt. l. klens pgae er at gi sine Eleer en teknisk Utdannelse sm kan gjøre-dem skikket til at erta tekniske Mellmstillinger, saasm Byg- g Murmestre, tillinger sm tekniske Assistenter i den ffentlige g kmmunale Administratin, Bygningslørere, Tegnere, Kntraktører, Verks- g Fabrikmestre. I^edere a mindre Lyserker kibserffer, 'Fabriker g andre industrielle Anlæg s. klen er 2-aarig med 4 halaars Klasser g har Fagadelinger fr Elektrteknik, teknisk Kemi (Fabrikteknik), Maskinteknlk g Bygningsteknik, denne sidste delt i -i Linjer fr Husbygning g fr Vei-, Vand- g Brbygning. Underisningsaaret besyntter midt i August. klen har et Frkursus, sm begynder i Januar. Et illustreret kleprgram iaaes henendelse ed Kntret. ptagelseskra fr faste Eleer : Mindst 17 Aar, mindst 272 Aars Arbeide i praktisk teknisk Bedrift eller ed laere tekniske kler, hr praktiske Arbeide dries, Handerkernes Bank m Middelskleeksamen eller^ Flkeskleeksamen med ptagelsesprøve, til, hilken klepengene i fjjmellemsklen er 80 Kr. Halaarlig g i Frkurset 3 Kr. maanedlig. Fripladser g Elestipeudier utdeles til Eleer i Mellemskplen. Ikke faste (hspiterende) Eleer kan gsaa ptages. Direktør: Wlettger.. Øre Alle 1. erlærer g Lærere ansata erbestyrelsen; Wleugel,.. chulz, C., Cand. real., Priflsens Gt. 8 a Lund, G.,, Ingeniør g Cand. real. th, erlærer,,,maristuen", Ø. ingsaker Halrsen,. G., Ingeniør, Ny<4en 50 b Bjørnstad, E., Ingeniør,,,Nrd i", Nyeibk. lberg, L, Arkitekt,,lang' < fisenbrggt. 29 Alstad,., Arkitekt, Kngensgt. l 1 8 Michelet. J, L., Ingeniør, ^Græsbakken' trinden Timelærere : Lie, B., erlærer, Bispegaten 9 c Jhannesen, Å. W., Ingeniør, Tyhldteien 35 Christiansen, H., Ingeniør, Nedre indsakersletten 8 Jenssen, F. L. Ing., pandef, trinden Brænne, G., Ingeniørkemiker, øndregt. 23 Hauge, A., Pastr. Nedre Alle 7 Braadlie,., Ingeniørkemiker Dietrichsn, H., Ingeniør, Thrmdsgt. 3 kirstad,., erretssakfører, Kleistsgt, 5 Krglund, J. P., Lærer, kansegt 22 Kasserer: chulerud, L., erlærer. Nedre Allé 10 -Biblithekar: Alstad,., Arkitekt ekretær: Lund, J. G., Ingeniør Vaktmester: lsen,ffj., Munkegaten l Mekaniker : trik, G.,,,Bergsli* Labrant: Karlsen, Harald, Bergsbakken Trndhjcms Mattedralsfcle er antagelig prettet i Midten a 12 Aarhundrede, ^Middelskle, Gymnasium med alle 3 linjer. Rektr : erlærere : ' ~- Jhansen, H J, Cand. mag,..heimstuen 11, Ø.i ingsaker chøyen, K., Cand. real.,' Elegaten I chulerud, P., Cand. real., Nd. Allé 10, Ø. ingsaker^ mmerfeldt, A., Cand.'.mag.,. Klsterengen, Øen Gundersen C. E., Cand. mag.j Kngensgt. 84 Hartmann, Jac., Cand. thel., -Magnus d. gdesgt. 8 Juel,., Cand. real, Arildsgt. 2. Ped.ersen,iJ. P.. Gand. mag., Nidarøgt. 82 :-: Utfører alle :-: Harbitz, G. P., Cand. mag., N. Allé 24 Hartmann, Jh., Cand. real., Erik Jarlsgt. 6 Qam, J., Cand. real., Erik Jarlsgt. 8 Bjørge, J. H. B., Cand. mag., kansegaten 12 Berg, K., Cand mag., Arildsgt. 10 Me, P. Th., Cand. n>ag., Nye Aasei 10 Kleen, A-, Cand. mag., Trmdsgt. 3 Hall, I. L, Cand. mag, N. Allé 14 Lund, W., Cand. mag., Tidemandsgt. 15 Ryssdal,., Cand Real., Nyeien l Heier, f Chr., Cand. mag, kansegt. 26 b Hel, L, Cand. mag,nd. Allé 14, ingsaker Thilesen, A., Cand. mag, Kalskindsgt. 4 Lærerinde : Landgraf, E., Elegt. 14 Timelærere : Ryjrd, N., Arkitekt, Kjøbmandsgt. 8 endsen, M., anglærer, klegt. 16' Henm.., løidlærer, Nidarøgt. 54 Ebbel, '., Kaptein, Elgesætergt, 8 ' Bach, A., Kaptein, Gløsbaugen Hagen, Jhan, Erl. kakkesgt. 13 Trndhjems Itmm. Middelslcle. Lkaler paa ingsaker Flkeskle. (Kntrtid ) Telefn 8166). klen er prettet i følge Bystyrebeslutning a 15de August 1912 g sattes igang Iste eptbr Den er 3-aarig, bygget paa Flkesklens 7de Klasse, g ptar Eleer fra Trndhjem g mliggende Distrikter. klepengene er Kr. l-i, pr. Aar. Eleer sm ga ar er i klen di rekte frå Trndhjems Flkeskles 7de Klasse, g his Frsørgere er hjemmehørende i Trndhjem, har fri Underisning g frit klemateriel. Frå gjmed Budgetaaret er klen statsunderstøttet g har Eksamensret. Bestyrer : Musum, Einar. Cand. real.,., Elgesæter Gt-31 III. Tlf f. erlærere: Gathe, Tralf, Cand. mag., Baahus Gt. 9 II. Hattrem, øren, Cand. mag., Eidslds Gt. IL, Ø. ingsaker iertsen, Lauritz. Cand. fils., Weidemansei 21 I. Hagen, Jhan, Cand. fils, Elgeseter Gt 31 III. Magnæs, Thr, Cand. real., Elgesæter Gt. 30 b IV. Hapgnæss, Kristian, Cand. mag, Trmds Gt. 8 I. Brdahl, Jhan, Cand. tel, j (tiltrær Iste Aug. 1917) TRHJEM låhdelbahk Knap, Elisabeth, Magnus d. Gdes Gt. 2II Braarud, Kirsten Nyeien 5 7 III. Fliflet, Marie, Kjøbmandsgt. 8 II Aas, tilie, Helmer Lundgrens Gt. 4 I. Bilden, Ingebrg, Magnus d. Gdes Gt 2II. x Bergsgaard, Haldis, Elgesæter Gt. l II Timelærere: tabell, H., gneprest, ' Indherredseien,, Katrin«lyst." Weider, B. -., gneprest, N; Baklandet 49 ttesen, Jac, Aa'l, resid. Kapellan, Villa Nrdheim, Klingenbergløkken Winge, Jh., Lærer, Gyldenløes Gt. 25 II. taseth, J., Lærer, Gyldenløes Gt, 23 Meland, A., Lærer Fllestad, R., Lærer, kansegt. 20 Eriksen, H. A, P,remierløitn., Nyeien 18 a Haugan, K. A., Lærer, Halden s Gt. 4 III. Hørgaard, H., Lærer, Eidslds Gt. i '. Ø. ingsaker InfaMtepiunderfficersslclen. Munkegt. 6, Telefn 330, ikasserne ed Kristiansten. Eleerne, 'der.utdannes i en 4 Maaneders Frberedelsesskle med etterfølgende 3-aarig kle, har fri Underisning g frit phld. Antagelse sker ed direkte Henendelse til klen inden Iste December. fficerer: Hirth, Hans, Kaptein, Chef, Nyeien 6 Eriksen, H. A., Pr.løitnant g Insp.ffiicer Gdthaab, Øen Underfficerer: Øde?aard,., Kmm.ergént,Krangt. 3 Guttelik, K., Furer,;lBspektinsurderfficer Blusseldsbakk. 45 Engdahl, L, ersjant, Kassernen Kringstad,., ersjant, Haldensgt. 2 * ' Ellingsæter, E., ersjant, Klæbu. 48 Eriksen, H A.,,,Gdthaab-Øen" Udseth, K: Qale, Kasserer Ødegaard,., Kmmanderserg. Krangt. 3 Guttel ik, 7 K., Furer,iBlusseldsbakk. Engdal, I., ersjant, Kassernen Klingstad,., ersjant, Haldensgt. 2 Etligaæter, E, ersjant,»klæbu. 48 Berg, K., erlærer, Arildsgt. 10 Blehr,., erlærer, Munkegt. 3 Hartmann, Jacb, erlærer, Nidarøgt. 82 Bjørge, H. B, erlærer, kansegt, 12 Qam, L, erlærer, Erik>Jarlsgt 8' Hel, Ji, erlærer, N. Alle, ingsaker lberg, Kapt, Møllehaugen Haanes, Kapt, Elgesætergt. 24 trøm, Kapt, 47 besørger inkass prmt g billig Alle Arter a bankfrretninger TQ. «HiHlhnt,, T^lpfnn 90R1 g ḷ 82. ff l l»? *ri '25. 5?r 3. B s»

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc.

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc. Kjøp altid Jacb Mathesns m * M. Mnssen Kføt= Pøisefrpetning Skakkes gate 21 TI 2 Første avdeling. Å. ffentlige bygninger, kntrer, banker etc. C/3 C Nærværende.avdeling er utarbeidet efter mgaver tilstillet

Læs mere

Norsk V* Orient. Cisraretfabrik

Norsk V* Orient. Cisraretfabrik Frlang altd E. C. Dahls ryggeres 0. Interessen fr Trndhjem g trønderske Egne gjennem Pressen, Annøncer, rehurer.. b. at sage tlveebragt Mdler tl saadan Reklame c. at vrke fr ratnel Drft.af Hteller g fr

Læs mere

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar:

Læs mere

M. MONSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING

M. MONSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING Kjøp aitid Jacb Mathesns ; :,t9±tte: f ia r* H 9 É e Q >*> ff H M. MNSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING EUG SKAKKES GATE 21 H. S" mm ( «a øi Første A. ffentige Bygninger, Kntrer g Banker etc. Nærværende Avdeing

Læs mere

Strømmens Ysteri. Inricrøen - Gaudaost - «u t mm STEIIUI. Henrik Licke. åndr. Claussen. Privatbanken itrnndhjem Jfs. Bankforretninger. 445. Rapv.

Strømmens Ysteri. Inricrøen - Gaudaost - «u t mm STEIIUI. Henrik Licke. åndr. Claussen. Privatbanken itrnndhjem Jfs. Bankforretninger. 445. Rapv. - 436 - LAF SÆTTéfl). Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem. lier, jtfaler- «$ fctrvevarer, fernisser, T$ørsten~ binderarbeider, Sæber, fiudsectrtikler, jtfetctller etc. jthe $rter Jpap samt 3"al$smurning.

Læs mere

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle.

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle. O» _w 15 S 2 3 JS to FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102 se, skrivning, maskinskrivning, stenografi og fransk som mundtlig undervisningsfag. Gynanasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul

Læs mere

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc.

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc. A s frretningsbanken 56 B. Freninger, stiftelser, legater etc. Avhldsflkets fællesutvalg med repræsentatinsret fr l repræsentant fr hvert paabegyndt 50 medlemmer. Et styre paa 7 medlemmer vælges paa aarsmøtet.

Læs mere

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225 t/3 a CU a 13 j-* (J C v "S c» be _ & Kjeb Jacb Halseths anerkjendte Bredvarer. Rønning, Jhan, Malersv., pl. Kngevei 26 Jhanne, Butikfrk., Wilmannsveiten l Jhn, Førbøter, erh. Schønningsgt. -3 J. Margid,

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C.

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C. ( «f (d p-h -J» Qo ø (D ^? H ø Æ«3 d) o to A -s forretningsbanken 80 Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. Assistent: Lie, Magnus. Det kongeige norske videnskapers seskap (Trondhjems Museum), Ering Skakkes

Læs mere

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188 512 LAF SÆTTEM & SØN Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem dlier, jvfcr/er- < jfarvevarer, fernisser, $ørstenbinderarbeider, Sæber, pudseariikler, jtfeialler, j-jen^in jtlle Srter pp samt ctksmurning.

Læs mere

H. BERNTSEN. Odd ^Klingenberg Trondhjem. nnm GUDOE JO»!» [APPELEH. Kjep altid Jacob Mathesons DAME- OG HERRESKRÆDDER. 4de Avdeling. Høiesteretsadvokat

H. BERNTSEN. Odd ^Klingenberg Trondhjem. nnm GUDOE JO»!» [APPELEH. Kjep altid Jacob Mathesons DAME- OG HERRESKRÆDDER. 4de Avdeling. Høiesteretsadvokat Kjep altid Jacb Mathesns 649 H. BERNTSEN DAME- G HERRESKRÆDDER THMAS ANGELLS GATE 3 TELEFN 3644 iste KLASSES FRRETNING LAGER AV T01ER i CS 3 % 4de Avdeling. K* r Fagregister. Advkater g sakførere: 1-h,A.

Læs mere

liilfirntiliiir Frtutiiikii l Tniiljii Kjob Jacob Haisetks anerkjendte Brødvaref. B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc. Trondhjems Telefonanlæg,

liilfirntiliiir Frtutiiikii l Tniiljii Kjob Jacob Haisetks anerkjendte Brødvaref. B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc. Trondhjems Telefonanlæg, 13 g -M ca æ CD " 011-60 Kjb Jacb Haisetks anerkjendte Brødvaref. Trndhjems Teefnanæg, Kngensgt. 8 Bestyrer: Seand, Bernh., Teegrafinspektør Weidemansvei 2 Bkhder, Hannem, T. Bestyrerinder: Due, Kathrine,

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Privatbanken i Trondhjem

Privatbanken i Trondhjem 8 a,43 V* tt c s-, Q Kjøb Jacb Halseths frtrinlige Brød varer. Frue Gade, Vr 5. Aalberg, Ingebrg, Enke Palle, Andreas, Smed Rasmussen, Rikard, Skrædder Haukland, Bernhard, Frretningsfører Vulvik, Karen,

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Referat Ekstraordinær Generalforsamling Ejerforeningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sappho, Mejlgade 71

Referat Ekstraordinær Generalforsamling Ejerforeningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sappho, Mejlgade 71 Referat Ekstrardinær Generalfrsamling Ejerfreningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sapph, Mejlgade 71 1. Valg af dirigent g referent Dirigent: Mikkel Agerbæk Referent: Christian

Læs mere

Kullager. Land- og Skibshandel. Fjerde Af deling. A s BERG & CO. . Fallan, % Kodak Fiims. Dampskilbsexpeciition. Risklnanciel. Rørvik i 'Namdalen

Kullager. Land- og Skibshandel. Fjerde Af deling. A s BERG & CO. . Fallan, % Kodak Fiims. Dampskilbsexpeciition. Risklnanciel. Rørvik i 'Namdalen 374 A s BERG & C f II.» Hi. Fallan, % Ftgrafiske^Artikier, Kdak Fiims Develping and Printing Telegr.adr. :,,Berg" Rørvik i 'Namdalen Kullager Dampskilbsexpeciitin JC Telegramadr. : Jacb Wiig" Rørvik i

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Elettricitfit5-ForreliiiiieiiA.E.6.

Elettricitfit5-ForreliiiiieiiA.E.6. 268 Elettricitfit5-FrreliiiiieiiA.E.6. Ingeniør. M. R A N H E l M. Privatbanken i Tfndhjem udfører alle alm. Tredje Afdelmg. Frtegnelse ver Gader, Huse g disses Bebere.? ier, -i Assi*tet*@t Lagst* af elektrisk

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905.

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905. cu SS) at "d ID c/) t-, T3 Crf J a s H t4h ca o, o 266 ff%l*iang altid E, C. Dahls Bryggeries Presthus, Karen, Tj.pike, Møllebak. 6 Walborg, Enkefrue, Indherredsv. 74 Prestmo, Anders, Jernb.arb., Kongens

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATER VDMU D11. Sæby 28.09.2014. Arrangør: SIK80

RESULTATER VDMU D11. Sæby 28.09.2014. Arrangør: SIK80 RESULTATER VDMU D11 Sæby 28.09.2014 Arrangør: SIK80 DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER HÆK SØN KL. 11.15 ( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) w: -0.1m/s 1 11.95 SAM Eigil Hlm Olesen -2004 Skive AM 959p 2

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

i Trindhjei Kjøt) Jacob HaSseths aeerkjéndte BrødFarer. a o KORTMAPIS VASKEPULVER

i Trindhjei Kjøt) Jacob HaSseths aeerkjéndte BrødFarer. a o KORTMAPIS VASKEPULVER c E S «3 PL, Q j j (U C «j "S 60 B D Kjøt) Jcb HSseths eerkjéndte BrødFrer. 208 Myklebust, Ann, Husbest., Nyv. 3 Bine, Enke, Dnielsvi 8 Myklebust, J. Kr., Bktrykker, Utg. v «Flketidende», Munkeg. 21, Tlf.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER 2011 HVILKEN SLAGS LÆRER VIL DU VÆRE? LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Hvilken slags lærer - vil du være? I læreruddannelsen møder du en række fællesfag, sm alle studerende skal have idet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Privatbanken i Trondhjém udfører

Privatbanken i Trondhjém udfører CD «J o Kjøb Jacob Halseths fortrinlige Brødvarer. Smith, R., Nyveien 6 Dahl, lga, St. lafsgd. 13 Skoletjener: J#saas, bor i Skolen ' 40 Kalvskindets Skole, Bispegaden 9 c, Kjernet af Sverresgd. og Bispegaden

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Sept 2010 No. 57. Realskolen 2010 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

Sept 2010 No. 57. Realskolen 2010 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening Sept 2010 No. 57 Realskolen 2010 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening 50 års Jubilæumsfest for sidste hold fra Østervrå Realskole Østervrå Realskole 1917 1960 Tirsdag den 29. juli 2010

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

ié 17 Bakkestrandens Ynglingeforening,

ié 17 Bakkestrandens Ynglingeforening, Trondhjems Tvangsarbeidsanstalt. (,,Voll»n") Klostergaden l Forstander: < Gjedebo, T. A., bor i Anstalten Vagtmester: Kvakland, O., bor i Anstalten Opsynsbetjent: Rognhaug, E., Klostergaden 18 Opsynskvinde

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen DRK Regin Nrdsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18 Emne: Årsmøde 2011 Dat: 18-01-2011 Sted: Åbjergsklen, Frederikssund Referent: Carline Ditlefsen Frdeling: Dirigent, reginsledelsen, sekretariat Altin:

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

VAKTLISTE VÅRMØNSTRING 1. MAI 2012

VAKTLISTE VÅRMØNSTRING 1. MAI 2012 VAKTLISTE VÅRMØNSTRING 1. MAI 2012 TEAM RIGGING/RIVING. Kvelden 30.04 + 1.mai kl. 07:00 10:00 og 1.mai kl 15:00-ferdig 1 Sveinung Gausel 2 Terje Bøhmer 3 Magnor Berge 4 Arnfinn Bilstad 5 Arild Holm 6 Helge

Læs mere

niipærelser for Forretninprei

niipærelser for Forretninprei II ste 356 357 Scandincroie A åles u n d. pkygget niipærelser for Forretninprei o o Elektrisk Belysning. ===== Bad, stor Karl Seemana [forhen B. Sørensens Værksted] Gjelvangsveiten 3 anbefaler sig til

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

H. BERNTSEN. i Tioiiijem a±i e m r 561. Andr, Claussen. Jllll CAPPELEN. DflME- OG HERRESKRÆDDER. Avdeling. Baiicf. Fagregister.

H. BERNTSEN. i Tioiiijem a±i e m r 561. Andr, Claussen. Jllll CAPPELEN. DflME- OG HERRESKRÆDDER. Avdeling. Baiicf. Fagregister. i Tioiiijem a±i e m r 561 SifSsSPSSSSIISSSrøl^^ H. BERNTSEN DflME- OG HERRESKRÆDDER 3 > TI THOMAS ANGELLS GATE 5 Iste KLASSES FORRETNING TELEFON 3644 LÅSER AV TOIER Advokater og Sakførere: Aarbø, Asbj.,

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 JANUAR 1. januar Tirsdag LM GK 2. januar Onsdag TH KB 3. januar Torsdag LM HØ 4. januar Fredag EU TI 5. januar Lørdag Helg EU TI 6. januar Søndag Helg EU TI 7. januar Mandag

Læs mere

Aars Svømmeklub LM 2011

Aars Svømmeklub LM 2011 Hej Emilie Andersen Du skal svømme: 100 Fly Hej William Andersen Du skal svømme: 200 Fri Hej Matias Anderson Du skal svømme: 100 Fri, 100 Ryg og 200 Medley Hej Martin H. Hansen Du skal svømme: 200 Ryg,

Læs mere

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO Ejerfrenlngen Lindevang 7e EJERFRENINGEN LINEVANG 7 E RESULTATPGRELSE FR 1. JUL1214-3. JUNI 215 G BALANCE PR. 3. JUNI 215-1- Ejerfrenlngen Lindevang 7e INHL SF RTEGNELSE Resultatpgrelse, driftsregnskab...

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere