l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye"

Transkript

1 C E l > w =» si > Q fls- Ml * «N l a Q Kjøp Jakb Halseths anerkj endte Brød arer. 44 Kjøp altid Jacb Mathesns Dresser fl Frakker Dres- g Buksetøier. 45 Vaktmester : ' Krglund, Bye Vld, Tre g Hustrus Legat utdeler her Vaar til 6 trængende Knfirmanter her frå Byen, Frstander:. Tete, B. M., Kntr i Waisenhuset Berntsen g Fyns 2-aarige Middelsklektirsus, Lkale i Kal-' skindets kle. Bestyrer: ~ Vangen, N., Cand. thel. Realsklens Kassererkntr 5 6 Em. Juel,., erlærer Pedersen, J, erlærer Hartmann, J., erlærer Gundersen, C., erlærer Berg, K., erlærer Bang, M., Lærer Dalaker,., Lærer Hagen, fif, Lærerinde Frk. Cnristies kle, Kjøbmandsgt. 24 Bestyrerinde: kristie, Frk., Kntrtid 1 2, Kjøbmandsgt. 24 klebud: Kam, Peder, br i klen Den ffentlige kle fr I» ee i Trndhjem Bispegt. 9 b." Tlf prettet Iste Apnl 1825 ifølge kgl. Reslutih a Iste Nbr klen, sm er ptagelsesskle fr det nrden» g estenfjeldske Distrikt, ptager sm Eleer, alle døe Børn inden Distriktet, naar de har fyldt 7 Aar. kletiden er 8 Aar, hra det første regnes sm et Prøeaar. idet Eleerne i dette efter Begaelse deles i 3 Adelinger. De mest begaede Eleer frtsætter g fuldender sin klegang ed klen, medens de middels g daarligst begaede ed Prøeaarets Ut-, løp erflyttes til andre kler. Underisningen meddeles efter Talemetden. klen har fr Tiden 80 Eleer, hra 52 interne g 28 externe. Utgitterne edrørende Underisningen utredes a tatskassen, medens Frpleiningsgdtgjørelsen- (Kr pr. aar fr interne g Kr fr externe C. kler. Yngre Handelsstands Frening e Handelsstands Frening Yngre. Østbyens Ahldslag Arbeider i de østlige Bydele, hr 14 daglige Møter andenher Mandag) i Bakkestrandens Bedehus. Frmand : Kjøpmand.' Hegdahl Eleer), likesm Utgifterne ed Beklædning utredes a Frsørgeren Kjøbstads- eller Amtskmmunekassen) mt delis Refusin hs edkmmende Herred. Bestyrer: C. Løcke, br paa klentf Kluge, H., Reperbanen 12 Høy, J, Klæbueien 54 Hansen, H., Elgesætergt. 46 Kristiansen, H, Gymnastiklærer, Magnus d. Gdesgt. Jhnsen.., krædderlærer, Wesselsgt. l Væraas, K., Hastenshaugen, trinden anø, A., Frk., Erl. kakkesgt 5 7 Griff, J., Frk., erresgt. l a wensen, M., Frk., Munkegt Løcke, A., Frk., Bispegt. 9 b Brinchmann.i E., Frk., Nyeien 3 Bang, R., Frk, Bispegt. 9 b Fjærem, A., Frk, Prinsensgt. 16 Thinn,- W., Frk., Bispegt. 9 b Kjeldsberg, G., Frk., Hspitalsl. 27 Meisterlin, A., Frk., Bergslien Gergsen, M., Frk, Indherredseien 10 Hltermann, F., Frk, Magnus d. Gdesgt. 3 Husbestyrerinde:, ' Bugge, Magda, br paa klen Vakmestér:, Kristiansen, A., br paa klen Eftermiddagssklen fr aandelig abnrme Brn (Nu,,ærklasserne u ). prettet Bestyrer: Amdal Paul Blling Rønning Hansen, J,, Kurmaker Øyen, J, Frk. Hagen, fie, Frk. Ntheng, Frk. ;-: Utfører alle.:-: anlige bankfrretninger. ffentlige kle fr Dee i Trndhjem (før Lyngs Institut) prettet 1882,' helt ffentlig Anstalt fra Iste Juli 1897, har fr Tiden 51 Eleer, hra 33 interne g 13 externe. Talemetden anendes. Institutet funge- I rer sm B.-kle fr nrdcn- g esten- I fjeldske ptagelsesdistrikt g qptar de aid- I dels begaede Barn, der utskilles g erl ilyites til Gløshaugea efter et Prøeaar ed ' ptake]_se- g A-k'en (det ffentlige Dø- stummeinstitut, Bispegt., Trndhjem). klepenge utredes a taten, medens Frpleinings- g Bekl&dningutgifter fr ufrmuende Barn bestrides a Kiøpstads- eller Amtskmmunen mt delis Refusln hs edkmmende Herreds Fattigkasse (g i Tilfælde Frældre), Kursets Varighet 7 (-t- 1) Aar. Bestyrer : Krkstad, M,, Gløshaugen. Krkstad, Jhanne, frue, Gløshaugen Lærere : Berge, Jhs. Baahusgt. 2 b Fjørtft, Are, Klæbeiea 54 Kindset, Marie, Klæbueien 48 Vld, igrid, Magnus d. Gdesgt. 4 Krkstad. Frøydis, Gløshangen Tegnelærerinde Meisterlin, Alisn, Bergslien Haandgjerningslærerinde : Krkstad, Ingebrg, Gløsh. Husbestyreiinde: Kahrs, Kristiane, Gløsh. Inspektrice: Reiersen, Kaspara, Gløshaugen Waktmester: Haugan, Arnt, Gløshaugen Maskinistsklen, Munkegt. 17. Tlf. 1280" Bestyrelse: eringeniør J. Me (Frmand) Direktør Paus Ingeniør Weideman Maskinist Karl Aune Ingeniør A. Rambech (Bestyrer a klen), Tlf Bestyrer A. Rambech Ingeniør Nyhus Kaptein K. A., Krgh erlærer mmerfe't la Myklands Handelsskle, Drnningensgt. 12 klen er gdkjendt a Handelsdepartementet, saaledes at agangsidnesbyrd Ira de 1-aarige eller 6-maanedlige Kprser m bestaaet Eksamen i Bkhlderi gdtages ed Begjæring m Nseringsbre paa Kjøpmandshandel. klen er inddelt i:, 1-aarige Kurser i Handelsfag g eprg 6-maanedlige Kurser i Handelssfag g prg 3-maanedlige Kurser i Handelsfag 4-maanedlige Aftenkurser i Handelsfag 6-maanedlige Aftenkurser i prg 6-maanedlige Kurser i tengrafi 3-maanedlige Kurser i tengrafi Krte Kurser i Maskinskrining. Fag: Dbbelt Bkhlderi, Regning, Nrsk, tysk-, engelsk- g fransk Gramatikg Handelskrrespndanse, Handelsret, Handelslære. Veksellære, Kntrarbeider, tengrafi, krining g praktiske Øelser. Alle Fag er algfrie. franc. fstad, Filen kindelige Plan tilstilles gratis g Haandgjerningskle: Kngensgt. 9? Telefn 177 k. prettet i klen er en Husflids- g Haandgjerningskle, der har til Frmaal at bibringe unge Piker den fr elerher frnødne Indsigt g Færdighet i Industri g kindelig Husflidsirksmhet, med særligt Hensyn paa had der tjener Hjemmet til Nytte g Hygge. De anlige Kurser begynder her 25de August g 8de Januar, Eleerne har at ' melde sig dl klens Bestyrerinde g edlægge Kr. 6. i IndskrimngBpenge. Underisningsfagene: Praktisk kaftæning i alle lags Mønstre, samt praktisk Knnstæning saasm Aaklæde g Billedæning, Væning ed Bjælp a.uniersalrustning', etc. kræddersøm, Linsøm, finere Haandarbeider (deri indbefattet Treskjæring, Brandmaling. Glasmaling g Raffiårbeide) fransk trykning, Karding g pinding etc. Knrsernes Varighet; 3 Maaneder g derer : Kurser i trykning 10 Dage. klen: 6'/2 Time daglig. klepengene betales frskudsis. klens Plan erhldes psa Frlangende, Bestyrerinde: Jhansen, Gustaa, Fru, Kngensgt. 93, Ingda), Jhanna,"TFrk., Weidemansei 13 Hammerstad, Ingebrg, Frk, Bergsligt. 15 kjélstad, Anne, Frk. Jhansen, Ingebrg, Fru, kansegt. 32 Frk. Pettersens Frskle til Middelsklen, 1 Drnningensgt. 8 Bestyrerinde : Frk Magdalene Petersen Fru Inga Dyblie Frk. Aagt Elrum, Frk. Aadel Petersen Frk Marie Tlstad., Lærer M. endsen besørger Inkass prmt g billig Alle Arter a Bankfrretninger. T~l. -.Unrlll-mnlfa Tplfifll 2061.

2 i æ c 'as,ic CM 4) <u 5 MH w»., C?l 13 l aq 46 Frfang altid E» C, Dahls Bryggeriss Mineraland Remingtn Institut fr Maskinskrining g Drnn.gt. 16. Tlf. 659, Underisningen ledes a: Frk. Gyda Haabjørn tengrafi, H. ilbergrs Handelsskle Gdkjendt a Departementet. Kurser: Etaarige begynder Iste eptbr. Halaarige ' Iste eptbr. g 10de Januar 3-maanedIige Iste eptbr. 15. ktbr. 10. Jan. g 15. Mars 4-maanedlipe Aftenkurser 15, ktbr. g 10. Januar Halaarige Kurser i tysk, engelsk g fransk Handelékmspndanse 1. ktbr, g lu. Januar Halaarlige Kurser i tengrafi Iste eptember, 10. januar. 3-maanedlige Kurser i tengrafi Iste eptbr., 15. ktbr., 10. Jan. g 15 Mars. Kurser i Maskinskrining begynder ed hert Maanedskifte. Fag: Bkhlderi, Handelsregning, Veksel- g Handelsret, Veksel- g Handelslære, praktiske Kntrarbeider, Nrsk, Tysk, Engelsk g Fransk samt krining, tengrafi g Maskinskrining. Jmandssklen, Kngensgt. 93. Bestyrer: Andrf, K.. Førstelærer : Klingenberg, H. F. Andenlære/: Isachsen, J. W. Tekniske Aftenskle, Telefn 1995 mfatter tre tekniske Klas ser, her beregnet paa 1 Aar eller Z emestere a 4 Maaneder. Underisning meddeles i følgende Fag: Nrsk, Regnskapsførsel, Regning &' Utmaalingslære, Knstruktin- gprjekiinstegning, Frihaandstegnmg. Naturkundskap - g Fagtegning med tilhørende Underisning. Knst. Inspektør : Alstad,., Arkitekt, Kngensgt. 108 Lærere-: Alstad,., Arkitekt, Kngensgt. 108 Eriksen, Fr., Ingeniør Henm,., Lærer, Nidarøgt. 54 Bingseth, A., Lærer > Halrsen,. G.', Bergmann, Th., Maler. Nyeien'6 Ryjrd, N.. Arkitekt, Kjøbm'gt. 8 Mrken, F., Cicelør Høyem, Klaus, Frstander ' Grenflahl, H., Arkitekt Wik, M., Lærer Hjelte, Claus, Arkitekt Pedersen, erre Arkitekt Kleen, Fr., Ingeniør Musum, klebestyrer Hauge, M., Ingeniør Landstad, M. B.; Ingeniør Jhannesen, W., Ingeniør. Lie^Benj,,' erlærer Bud: " Nrges tekniske Hiskle, Trndhjem prettet 19, traadte-i Virksmhet 1910 Telefaer: 2387 k., sekretariatet, 2388 kassere-, 2389, Vagtmester" i Hedbygningen. Nrges Tekniske Høiskle har til fr' maal at åeddele høiere teknisk underisning paa idenskabelig g kunstnerisk"grundlag g at fremme Utiklingen a de tekniske Videnskaper g a r Bygningskunst. Underisningen mfatter følgende Fagadelinger : Adeling I: Arkitektur. II: Bergfag Ill: Bygningsingeniørfag IV: Elektrteknik V: Kemi ' VI a : Maskinfag VI b : kibsbygning. Hertil kmmer VH : Den almindelige adeling, sm mfatter de.matematiske naturidenskatelige g almendannende Fag, der ikke tilhører ngen bestemt Fagadeling. Underisningen-inden de enkelte Fagadelinger rdnes i 4-aarige Kurser. Nyt Kursus begynder her 1. eptember. Rektr: Prf. Alfred Getz Vicerektr : Prf. Richard Birkeland Prfessrer: - Bache-Wiig, J., Ingeniør i Elektrteknik, Maristueien, 4, ingsaker, Birkeland, Richard, dr. phils., i Matematik, Nidarøgt. 82 Bragstad,.., Dipl.ing. i Elektrteknik, Tidemandsgt. 35 Bugge, Andr., Arkitekt i Husbygningslære, Tidemandsgt. 17 Farup, P,, Dr. phils, i urganisk Kemi, Charltte,nlun<i Getz, Alfred, Bergingeniør i Grubedrift, Øre Alle 23 a, ingsaker Gjessjng, Alf, Dipl.ing. i mekanisk Tekn'gi, [Øre Allé 23 b, ingsaker Gunstensen, J. E., Dipl.ing. i Bygningsingeuiørfag, Kftgjeilene 4 b Halrsen, Birger, F., Dr. phils. Dipl.- ing. i Teknisk urganisk Kemi Heggstad, laf, Ingeniør i Vandbygning, Villa,,Vni", Øen. furdcetn Mupmestepfrretning s Heje, Klbjørn. Ingeniør i Vei- g Jern- banebygning, Erik Jarls Gate 8 II Kielland, Jens Z. M., Arkiteit i Bygningskunst, Øre Alle 8, ingsaker Lutz, R., Dr.ing. i Maskindeler g Løftemaskiner m.., Nyeien 5 7. Meyer, Jhan, Arkitekt i Frm- g rnamentlsfte samt den nrske Bygningskunst, Eidsldsgt. Øyre ingsaker Mørch, H. R., Ingeniør i kibsbygning, Eidsldsgt., Øre ingsaker Nrdhagen, laf, Arkitekt, ekstrardinær Prfessr i Bygningskunst, Villa,,Krken", " Øen Riiber, C. N., Dr. phils, i rganisk Kemi, Hans Hagerupsgt. 8 Rde, H. H., Dr. Ing. i Mekanik, Munkegt. 19 chmidt-nielsen,., Dr. phils, Ingeniør, i teknisk rganisk Kemi, Tidemandsgt. 9 undby, G, Ingeniør, i Vandkraftsmaskiner, ^Nedre Alle 19 II, ingsaker æland, em, Cand. real., i Fysik, Tidemandsgt. Vgt, J. H. L., Dr. Ing. i Gelgi g metallurgi, Øre Alle 10, ingsaker Watzinger, Adlf, Dr. Ing., i Varmekraftsmaskiner, Dcent: tyri, Haakn, Dr. Ing., Dcent i Jer» nets metallurgi. Lærere : Arneberg, Jan, Ingeniør g Kand. real., i beskriende Gemetri, Berglitsgt. 3 Barre, igurd, Ing., i Elektrteknik, '.. Bakaunet. Christiansen, Haakn., Ingeniør i Landmaaling, Parkeien 8. Diesen, Emil, Cand. jur. & ecn, i claløknmi, Nedre Alle 12, ingsaker Grendahl, H., Arkitekt, i Husbygning fr Ingeniører, Klæbeien 34. Eelgeby, Kjell Gaserksbestyrer, i paimning, Ventilatin, sanitære Anlæg m.. } Gaserket. Jhannesen, W., i Bygningsingeniørfag fr Arkitekter, Thyhldteieu 36 Knudsen, Kr. L., anitetskaptein, i amaritankurser, øndregt. 9, Miiller, I. M., Ingeniør, Damplkmtier, Berglitssst. Nissen, N. C. H., Majr, i Bkhlderi, Kalsk.gt. 6 Pedersen, erre, tadsarkitekt, i Byplaner, Neufeldtsgt. 10. Rasmussen, Wilhem, Billedhugger, i Mdellering, kansegt. 26 b IV. Rscher Lund, A. F., Ing., Lærer i Materialprøningfag, Klæbeien 36 kancke, R.., Dipl.ing., i grundlag fr utfører alle alm, elektrteknik g sakstrømteknik, t. Villa «Knausen", ingsaker. 1 tabell, H. K., Arkitekt g Maler i Prihaandstegning, Figur- g Akttegning g Akarelmaling, Villa «ymra," ingsaker taseth, I. Arnld, Ingeniør, i maskinlære, Arkitekt Christies Gt. 7. endsen, Mrten L.. anginstruktør, klegaten 16 Assistenter:, -. Abrahamsen, Brynjul, Kand. phils, i ' M rganisk Kemi, Klgesætergt. 23 b ; ^ Brandt, le K., Ing. i Varmekraftmaskiner. B ingsaker kle 3 Bugge, iri, Frk., Assistent ed Arki- g tektad., Tidemandsgt. 17 *m Busland, T., ing, midl i Elektrteknik; *^ Wilh, trmsgt. 3 II e Bø, Finn, Ingeniør i teknisk-urganisk Kemi H,_ Ark. Christiesgt 7 z Carstens, C. W. Kand. min. i Mineralgi g yt A gelgi, Ark. Christiesgt. 4 a Falck, William, i kalitati Analjse * 3 erres Gt. lb. 3 Hald, J. D. F., Ing. i Vei- g Jernbane- : m bygning, Arkt. Chr. Gt. 3 II.. ^ Halle, L, 3die Assistent i maskindeler, -'» r Krambdgt. 4, II. Haug, E,, Ing., i Dynambygning, kansegt. 26 b III. Hustad, H., Ing. i Elektrteknik, 47 H låns Hagerups - Gt, 8 IV. Jebsen, Jørg., tud. real. i Fysik,. Trygessøns Gt. 40 IV. Jhannesen, William, Ingeniør, i Landmaaling, Thyhldteien 35. ' Kise, H., i mekanisk teknlgi, Veisletten, Vålene. Lund,.Tr, Ing., i kibsbygning. ' - i Lunder, le, Ing., Iste Ass. i Maskindeler, Berglits Gt. 5 III. Me, C., Arkitekt, i Husbygning,. ; t. lats Gt 5. Møller, Hans. Tegner ed elektrteknisk inst., Wessels.Gt. 14. lsen, K., Frelæsningsassistent,, : Fjæregaten- 6. chieldrp, Edgar, Ing., i Mekanik, g, Matematik, Villa BBakkesiuen" ingsaker. chreiner, Erling, Kand. pharm. & phils. i urganisk Kemi, Ridderlds Gt. 11. teineger, J., -Kaptein, i Fysik,.laf Trygessøns Gt. 40 IV. trand, Trbjørn, Kaptein s Ingeniør, i Mekanik, Trmds Gt. 3. een, Karl, i teknisk-rganisk Kemi, Wilhelm trms Gt, 2 IV Tambs-Lyche, Ralph, Kand. real. i Matematik, Villa..Aalbrg" trinden.' Thune-Hlm, E., Ing. i Vandkraftmaskiner Nidarø Gt. 54 II. Tøien, la, Ingeniør, i Brbygning g Brbygningsstaktik, i Vandbygning, Thmas Angels Gt. 22 II. besørger inkass prmt g billig - _ - _ Alla Ai,tni* au Banl/fni*r>afninftni I fl 3 II 2 9

3 a a? W «f s- -a 53 f c Æ G PP CN '<u?1 II II ~r * 0) eq 48 Kjøp Jacb Halseths anerkjendte Brødarer. ekretariatet g Biblitek. ekretær: Fjærli, L., Cand. Jur. & ecn, Krangaten Nr. l,.prt Arthur*. Assistent" ed i ekretariatet:" 'Jlelberg. Érghild, Museum^plads l. Kasserer : Einarssn, Vr., Klæbeien J34. Hrnemann, Anette^ Kntrassistent, (Materialprøningsanstalten) Magnus den gdes Gt. 4. Dmaas,^ dine,^biblit. assistent. Munkegt Nissen-Dreier, Ruth, " Biblifrksassistent errés Ga e 3. Funktinærer: Vagtmester ed"'hedbygning: Bjør- ' gum,. J., Heisklen. Dahl,., Mekaniker ed elek, Inst. Nedre ingsaker. Elshaug,~f Einar, Fyrbøter, Rsenbrgs GateI II. Hlmerud, E., Verksmester, Neufeldtsgt. 6 Betjent: Husb, A., Gløshaugen Husby, K., Labrant ed elek. Inst. Iersen, Anker, V astmester ed Berg- ( studiet, Kirkegaten 38 I Vagtmester ed det kemiske institut: Kjærnæs, A., Høisklen Bud : Knudsen, J., Gudrunsgt. 3 ' Lassen,,, Maskinmeste'', Elgesætergt. 23 b Melseth.,. Labrant, Klstergt. -86 a lsen, G., Fyrbøter, Thyhldteien 19 Pettersen,, 2den Maskinist, Kirkegt. 7 Pulsen. Valdemar, Labrant, thyhldt. 19 Reed, Th., instrumentir åker, Lillegaards Grund 2 Reinan,.. Mekaniker, Elgesætergt. 45 III Uglem, N., Labrant, Nrdre Jnsgt. 4 Trønslla iems brg-erliire Realskle Vr Fruegt. l, g 3 (prettet 1783), b=stsar a:: Gutteskle (maaskle g Middelskle) tilsammen 9 Klasser, g Pikeskle (10-aarigt Kursus), sm asluttes med Middelskleeksamen. Realsklens Direktrn bestaar fr Tiden a følgende Medlemmer": Løchen, laf, Brgermester (Frmandj Finne, Carl, Grsserer mmerfelt, Axel, erlærer wensen, øren, gneprest Bruun, Fritz, Grsserer i, klens Bestyrer (Inspektør), A. Chr. Føyn, Cand. real. Vr Frue Gate l,, har Kntrtid f 6. Bratt, H., Majr, erresgt. l Christie, H., Cand. mag., E dsldsgt. 10 Christie,., lang, Vålene Haugen, G., Cand. phils, N. Møllenb.gt. 33 teen, A.. Cand. mag., Heim,,trinden'- Vangen, N., Cand. thel,, Nnnegt. 10 endsen, M., Nnnegt. 10 UaanrluarifrnfK Rank nr narfilrassfi Bryn, Marie, Ark. Christiesgt. 4 b Eckff, Frk., Klstergt. 20 Esbensen, A, Vilh. trms Gt. 3 Esbensen, M., Elgesætergt. 35 Frst, Angelique. Drnningens Gt. 66 Hansen Lange, Museumsplads l Hjrthøy, M., Hspitalsgt, l Hlterman, Fr.,' Brinsensgt. 8 Jhnsen, Hilda, andgt. 29 Kbr, Nathalie, Indherreds. 25 Meisterlin, A.,,,Bergslien", tenberget Middelfart, W., Kjøbmandsgt. 8 ^ensen, W. Vilb. trms Gt. 7 Kasserer: Vangen, N., Cand. thel. Kntr Frue Gt. l Tirsdag, Trsdag g Lørdag Kl? 5 6 klebud: Garberg, P., br i Frue 6a'.e l. Fyrbøter: Meistad, A., Vr Frue træde l a Trøndhjems Flkeskler klestyrets Medlemmer mmerfeldt, Axel, erlærer, Fraand, * Klsterengen, Kntrtid i klens Anliggender Kl. évs-l 1 / 2 Frm. Weider, B.., Res. Kap)., Asylbakken, Næstfrmand Lien, H., erlærer, Mellemeien 22 ehsen, øren H H., gneprest, Vilh. trms Gt. 7 anhlm, M. L., Prinsens Gt. 4 b Bjulstad, Frretnings. Ilelden 3 c Dessen,. Lærerinde, Klstergt. 20 chei, Bernt, Danielst. 13 Tømmeraas, line,. Gl. Kngeei l Hellesnes, Iar, Majr, Kngen=gt 97 b Esp, M., Bygme4er, Indherreds. 14 / Alstad, Lars, krædder., Hspitals. 8 5 Bang../ Læge, Kngensgt. 20 chefli Typgraf, Biskp Grimkellsgt 6 1 Middelfart, W., Lærerinde, Kjøbmandsgt. 8 Hlst, Chr., Agent,,,Granhldt" ' Aaatsmark,., Kjøpmand, ørstuen, ings. medberg,., Bkhplder, Bakaunet iertsen, L., erlærer, Wej,demans. 21 Løchen, Brgermester, Kngensgt. 7 «kleinspektøren, Kntrtid 12 l Kalskindets kle klernes Tilsynsutalg Kalskindets kle : lberg, L., Arkitekt (Frmand) kaland, tiftsprst Årntsen, Agnes, Frue Haugen. K., psynsbetjent Herstad,., Plitibetj. * før?: ^'l aitid Jacb Mathesns Ilens kle r Alstad, Lars, (Fnnand' Hsjitalsløkk. 35 Jenssen, Gusta, Resrid. Kap. Elgesætergt. Amdahl, K. Kntrchef Elstad, Ma'er ' Rkseth, Marie, Frue Waisenhusets kle: Bang,., Læge (Frm.) Kng.gt. 20 Marstein,. Bycmester Fkseth, Vgnmand.Herstad, Fru Baklandets kle:. Esp, M., nekker, (Frm.) Indherreds. 14 Weider, B.., Pastr, Asylbakken trøm. Maren, Fru Høe, A., Vgnmand kjelstad, Jhn, Agent ' Bispehaugens kle: Weider, B., Pastr (Fqrm.), Asylbatten Cartfjrd, J. Frue Hansen, Harald, nekker Hlsbø, K., Frue Ken, Rafae', Kirketjener Lademens kle: Jørgensen., gneprest (Fnnand) Andresen, Jhn, Kjøbmand Tiller, P. A,, Glasmester Øerland, B., Frue Lilleby,kle: medberg.., Bkhlder (Frmand) Leistad, J., nekker mmer. A., Murer mmer, Frue. - Trlla kle: Hansen, A., Fabrikeier, (Frmand 1 Fandrem,. F.; Haandlanger Larsen, G., Fabrikarb. Trøan, F., Fabrikarb. Jenssen, G, Resid. Kap. klens erlærere har Kntrtid: Kalyskindets kle: 12 1 Ilens kle : Kl 12-1 Waisenhusets kle: Kl. l 1 /» 2 Baklandets kle: Kl Bispehaugens k'e : Kl Lademens kle : Kl. 12 l Lilleby kle: Kl ingsaker kle: Kl ^ Trlla kles Lærere træffes helst fra 12 2 Baklandets kø.le, Nygaten 19 g N. Baki, 40 Rønning, Hallstein, Bestyrer, 'br i klen Blling, Julius, Klgstergt. 74 Halseth,., Fæstningsgt. 13. IfiflHDHJEM HANDELBåNK ' Gardiner g Møbelstøffe. Linleum g Vxdug Hauge,., Drnningensgt 58 teen, M., Rsenbrggt. 22 Paasche, A., Munkegt. 8 Hagen, phie, Klstergt. 18. kletjener : ' > Aune, Chr, br i klen Bispehaugens kle, Nnnegt. 19, -. Indgang fra Weidemannsei erlærer : Håknsen-Hansen, M. K., Kntrtid 12 l, br i klen Ls>rere:, taseth, J. A., Gyldenløesgt. 23 Reiten. Th, F»>stningsgt. 13 endsen, M, Nnnegt. 17 Lynge-Bigseth, A., 0. Møllenberggh 45 b Winge, Jh., Gyldenløesgt. 25 Mørked, Arne, Nunegt. 32 Jørgensen, E., Nrjnegt. 16 * Haugan, A., Haldensgt. 4 Meland, A., kansegt. 26 a, Fllestad, R, kansegt. 20 lsrd, Ing., Pulsen, K., Bakfcegt 4 Mksnes, B., Østby, G. Øyen, Jenny, Kirkegt. 23 ' fiammer, Petra, Nnnegt. 8 Brun, Ekerhd, Anna, Haldensgt. 8 Hel, Gudrun, Baahusgt. 2 a Bernhft-iertsen, Charltte Weidemannsei 21 Thmsen, line, Erl. kakkesgt. 17 Brgen, Elisabeth, Liljenhaug Jørgensen, Elisabeth, 0. Møllenb.gt. 45 a Jhannessen, Anna, N. Møllenb.gt. 25 a Crneliusen, Char tte, Gyldenløesgt. 9 Vangberg, Edle, Weidemannsei 2i Haabjørn, Petra, Weidemands»ei 2 Brun, Dminia, Gyldenløesgt. 9 Jenssen, Anna, 0 Møllenberggt. 45 a Brthen, Edarda, N. Baklandet 37 lsen, Christiane, Gyldenløesgt. 23 Hassel, Jhanne, Drirt. 6 kstad, Alberta, 0. Baklandet b 52 Lrentzen, Anna, Wldsminde,1 Hlmsen, 4manda, Kirkegt. 15 å, Buckldt, Julie, Weidemannsei 2 Lrentsen, Berglit, 0. Baklandet ilseth, Anna, Trygg.gt. 43 Dillner, Aagt, Bakaunet 36 Herstad, fie, Indherreds. 68 a Winter, Astri, 0. MøJlenb.et. 45 a Rambech, Fredrikke, Rsenb.gt. 14 Barlaup,, Gudrun, Krånat. 2 Lyngaas, Brghild, Kirkegt. 91 Nrdang, Kristina, Haldensgt. 4 Dyblie, Helga,,,Bratli" Tyhlteien Nrd ie,,tie, Kngensgt. 43, Græslie, Gunlaug, Hspitalsløkken Fredriksen, kmaker, br i klen besørger Inkass prrnt g Billig Alle Arter a Bankfrretninger. T»l «HnnHpIhant«T>lpfnn W s». 1=3 D ' 5 *-* txw* *r 2. B 3Q hrj T e-h QC HT-I PH

4 Frlang altid E. C. Dahls Bryggeries ». 5, Ilens kle. Mellemilen l g 7,. erlærer : '.,.. =, Petersen, K., Kntrtid 12 1, n -Blig Mellemilen 2 5 Lærene : g Bakøy, Ebbe Karsten, Hagerupsgt. 3 ses Beenberg, Eyind, Bakkelund, Nyeien g Jacbsen, Jacb, Nyeien l yf Jhnsen, le, Østre Ilen 2 c I 6 Kringlen, Birger, Metrpl, Htel, Nrdregt. 2 i_t Nesheim, la, Nyeien fi b II «23 kjerp. Jhs, Byaasei 26 b letld, Bernt, Ilelden 11 II fene, Aksel, Magnus d. Gdesgt. 8 trand, Henrik, Kleistsgt. 2 l Tg Vi t/a t» CM <a c E ia m T gr* M: ) E > W; Urdal, Jhs., klegt. 2 a III j teen, R., Tilsynslærerinde, Bergsligt 17 l Alm, M.,,,Heia". Dyrbrgseien Berge, H., Vilh. trmsgt. 3 Daae, T., Elgesætergt 30 II Dahl,., andgt. 51 II Dblaug, A., klegt. 2 d. III Frfanr, 1.,,.Fagerlien'"Klæbueien Henning, B,, Kleistsgt. 4 III. K a li, L, Løkkegt, 3 H. Kjeldsberg, G., Hspitalsløk. 27 II Kam, V., Kftgj. 2a III Larsen, I., Kleistsgt. 4 III Lehn, Aagt, prnningensgt. 40 I Me, A., Drnningensgt. 24 II Néshelm, Fru, Nyeien 50 b II Nessjø,., Nyeien 5 d Pettersen, A., Mellemilen 2 Richter, B., Bergsligt. 13 midt, R., klekjøkkenlærerinde, Nyeien B b tene, B., Mellemilen 21 II tene, J., Drnningensgt. 4 II Urdal, fru, klegt 2 a III Øerland, H, Kftgj. 2 III >f, Kalskindets kle, Bispegaten 9 c, Hjørnet H a erresgt. g Bispegt. ^ erlærer: \ J5 Lie, Benj., 12 1, br i klen g\ Aasen, G., Elgesætergt. 35 W Aasgaard,.,..Rmsdal", ingsakersl. rt Amdah, P.. Haakn Jalsgt. 4 *_ Bang, M., Erl. kakkesgt. 51 a *W Dalaker,., Østre Ilen 2 c m Elleraas, A. K., Vilh. trmsgt. 3, 2 Grønlie, A., Elgesætergt. 27 _Q Henm,., Nidarøgt. 54 *2 Røstad.., Klstergt. 25 j«&( Wik, M,, Klstergt. 20 Tilsynslærerinder: Gylche, J. Ark., ' Christiésgt. 4 b Q Dahl, Th., krænteu 7. [ l Undset, H., DrnningensgK 60 Me, L, Kalskindsgt. 4 HA HM A W Jt. Kenild, H., Munkegt. 14 Vagten, E., «Bispegt 8 Eidem, Agnes, N. Baklandet 11 Varmbe, E., Nidarøgt. 86 Varmbe, G., Nidarøgt.f86 Dessen M. Klstergt Dessen., Klstergt-p Henin, laa, Nidarøgt. 54 Lie, Brghild, Bispegt.T9 c Myhre, Karline, kradikeiten l Aas, Regine, Nidarøgt. 74 Vikbrg, E., ICngensgt. 36 Aas, J., Nidarøgt. 74 Jelstrup. A., Elegt. 14 Figenbaum, A., Nrdregt. 9 Petersen, Vilh. trms Gt. 3 Helgeby, Maren, Wilh5trms,.Gate 3 Helgeby, Marie, Nidarøgt Wahl, Karline, Ileldea 16 Henm. B., Kalskindsgt. 6 Men,., Elgesætergt. 9 Ellefsen, Ed., lr Tklen Lademens kle: erlærer: Lien, Hans, Mellemeien 2.. '. Bergslid. A., Indherredseien 52 teen, H., Mellemeien 22 Fuglheim, P., Nnnegt. 32 Klstad, P., Indherreds. 10 Kjelde, Arnld, Mellemeien 22 Mksnes, G., Ark. Christiésgt., 11 Ribsskg, B., Ø. Møllenberggt. 68 Viksjø, H., Mellem. 30 Frm, M., Fæstningsgt. 15 Øeraas, P., Melleraeien 16 Berg, E., Biskp igurds Gt. 12 Wisth, E., Villa,,Nrdgaard" Bakaunet Ekle, J., Ilelden 12 Arntz, Fanny, Nyeien 20 Berg, Dagny, Rsenb.gt. 5, Crneliussen, Carliue, Gyldenløesgt. 9 j Dahl, Kristine, Gl. Knge., Reberbanen ' Dahl, usanne, Rsenbrggt. 5 Garstad, Bergitte, Mellemeien 20 Kaurin, anhild, - 20 Larsen, Bereth, Baahusgt 14 a Nergaard 1, Ragna, Villa ^Vangen" Rønningsbakkee. tarum, Nicline, Ø. Møllenberggt. 45 n chmedling, Jhanne, Drnningensgt. 54 Viksjø, Jhanne, Mellemeieu 30 Ribsskg, Margit, Øre Møllenberg 68 Jenssen, igrid,'ø. Møllenberggt. 45 a Brun, Drthea, Gyldenløesgt. 11 Larsen, Emilie, Ø. Møllenberggt. Engen, Jhanna, Indherreds. 10 Walseth, Hilda, Indherredseien 22 Vangberg, igny, Veidem.ei 21 Aas, Lydia, Wesselsgt. 29 Wlurmesterfrre.mng a Brun, Alexandra, Elegt. 12 Rinnan, Alfhild, N. Møllenberggt. 78. Wahl, Margit, Kirkegt. 40 Varmb, Ragnhild, Hartmann, Ilelden 3 f Nrdland, Christie, Mellemeien 22 Nrdhand, Thea, Mellem. 22 Lilleby kle: erlærer: Ribsskg, : K., Lilleby kle, Tlf k Lærer : Arnljt, Harald, nandstad", Lilleby Fimland, Kristian, Mellem. 30, Flemsæter, A., Mellem. 30 Flønæs, Alfred, Ør. Baki. 7 Gresktt, Helge.Fredly 4 Kjelstad, Ingebr., Hspitalsløk. 4 Mørked, le, Mellemeien 3'J Ndland, Arne, Mellem. 14 altnessund, lheim, tt, Baahusgt, 17 tkland, A. J., Mellem. 2.) æternes, Jhan, Bisk. igurdsgt. 12 Øren, Erik, Kirkegt. 36 L ærerinder:, ^ndersen, Marie, Rll, Ø. Møllenb.gt. 74 Bjerkeseth, Anna, Ø. Møllenb.gt. 74 Dietrichs, Ragna, klegt. 2 a Fernlind, Helga, Mellemeien 30 Hansen. Maja, Mellem. 30 Hernes, Herlaug,,,andstad J. Lilleby ' Kkstad, anhild, Carl Jhansgt. 14 Kbr, Marie, Indherreds, 2& Klykken, Helga, N. Baki 47 Kuløy, Ragnhild, Mellem. 7 Kam, Mildrid, andstad, Lilleby Meland, Gjertrud, Wesselsgt. 29 Mittet, Astrid, Bergsligt. 11 Niclaisen, Marie, Lade. 10 Nielsen, Natalie, Rsenbrg 22 IV Aas, Astri, Ø. Møllenb.gt. 45 a Pedersen, Marie,,,andstad", Lilleby Ribsskg, Inga, Lilleby kle Rinan, Inga, Wesselsgt, 2 iertsen, Dris, Kirkegt. 13 Tangik, Beret, N...Møllenberggt. 78 Thmassen, Magda, Ø. Møllenbgt. 74 Wisth, Margit,.Nrdgaard", Bakaunet Wld, Aagt, nnrdgaard', Bakaunet Wullnm, K'ara j Kirkegt. 8 a /Rønning, ttar, Lilleby kle ingsaker kle, Ø. ingsaker. erlærer: karland, N. Br paa klen Flønés, Jn, Eidslds Gt. 8 Krglund, J. P., kansegt. 22 nekik, ig., Eidslds Gt. U * Hørgaard, H.., Eidslds Gt. 10 Næss, H. L. H., Blæseldsb. 2 Klykken, Karl, N. Baki. 47 a * Ytrehus, Kr., Eidsldsgt. 7 'f utføre alle alm. tbiidijei HUBÉitH l ensen, le, Parkeien 6 Aksnes, Fr., Eidslds Gt. 11 Ytrehus, Andrea, Eidslds Gt. 7 Flønes, Elise, Eidslds Gt, 8 Bjørgum, Hilda Kam, ingsakersl. 20 Anderssn, Marie, Lillegaardsb. 3 Aslaksen, Emma, Eids. Gt. 8 nekik, Eina, Eids. 11 Halset, lga, Fæstn.gt , Aas, Kari, Maristu. 8 Andreassen, Ulla, Eidslds Gt, 8 Hansen, Lise, Grønlie, Marianne, Elgesæter Gt. 27 Pppe, Anna K., Klæbu. 53 Wrm, Ynghild, Wilh. trms Gt. 3 Wld, Fredrikke, Elgesæter Gt. 4 Rønning, ara, Grundtigs gt. 2 ellæg, Agnes, Bakkegt. 11 wenssn, igne, Helmer Lundgr, Gt. 2 Tryggstad, Margt, Gløshaugen Trlla kle Bestyrer : tubseide, P.., 12 2 br i klen Telefn 2141 Mssige tubseide. E., Frue, br i klen Bang, Gjertrud, d. Rønning, Ingeb., Trlla Waisenhusets kle, Kngsgaardsgt. 2 klebestyrer : iljesæter,,, Kntrtid 12 1, br i klen Lærere/: Bakken, Jn, Erl. kakkgt. 51 Thun, ldus, krænten l Riiser, Einar, Bergljtsgt. l Kristiansen, Hilmar, Magnus d. gdesgt. l iljesæter, erre, cand, ecn, Kngsgawrdsgt. 2 Lærer ed kmakersklen : Glansen, L., Ø. Baklandet 46 Bødtker, C, Kjøbmandsgt. 88 Brøttem Gurine, Prinsensgt. 2 Hauge, Klara, Frue, Kngesgt. 2 kletjener : ' æe., br i klen Kjøbmandsgaten 18, Telefn n. 3141, Kn< trtid 12 1 /* l V* i traadte.i Virksmhet 6 eptember. Dets Frmaal er at utdanne Eteer fr Handel eller anden praktisk Virksmhet ed at meddele Eleerne de grundlæggende teretiske g praktiske Kundskaper g ed iden dera en høiere Almendannelse. Handelsgymnasiet bestaar a et taarigt Frmiddagskurss fr Gutter g Piker, hilket begynder, mkring 25.August g a et etaarigt 'Eftermtddagsbesørger inkass prmt g billig - - Alle Arter a Bankfrretninger Tel.: «Handelsbank» Teletn2061. ce J-. 3. _ - W y> ia 93 æ 01 (.-»s? er i p c» l

5 t 52 Kjøp Jacb tiaiseths anerkjendte Brdarer, Kjøp altid Jacb Mathesns Bluser, Kjler, Dragter, Kaaper- g Dragtstffe 53 e "a æ -4-, Q kursus fr Piker, hilket begynder mkring 10 Januar. Underisningen ed den taarige Adeline mfatter.: Handelslære g Handelsret, tatsøknmi, Handelsregning, Bkhlderi g Kntrarbeide, Varekundskapg Kemi, Fysik, Gegrafi, særlig Handelseegrafi, Histrie, særlig Handelshistrie, Nrsk, Tysk, Fransk, Engelsk, Handelskqrrespndanse, krining, Maskinskrining,? de algfrie Fag Russisk g pansk Hurtigskrift. Underisningen ed den etaarige Adeling mfatter: Handelslære g Handelsret, Handelsregning, Bkhlderi g Kntrarbeide, Nrsk, Tysk, Engelsk, Handelskrrespndanse, krining, Maskinskrining, Hurtigskrift g de algfrre Fag g Fransk. Gymnasiets bestyrelse er: Grsserer Cbr. Thaulw Knsul Iar Lykke, ekretær N. Jenssen, klebestyrer A. Ch. Føyn, erlærer J. G. Lund g Gymnasiets direktør E. Platu. Gymnasiets Lærere er fruten Direktøren: erlærer Myhre, yerlærer karland, erlærer G. Harbits, erlærer T. cheie, Ing.. Halstensen, Assessr B. Leiestad, cand. ecn. T. Hel, Ingeniør I. Reiner, g erlærer. Rysdal, erlærer H. Hartman, Frk. B. hculerud, erlærer Bjørgum. cand. phils. Haugan, Kntrfulemægtig kkenhaug, prglærer L. Bull g Lærer G. Aasen. ' E Triadhjems teltiaisltc Gaat er frå Trndhjems tekniske Læreanstalt. Telefner: Kntret Læ- N rerne g Vaktmester 620, kemiske Labratrium 469, Munkegt. l g Vr Fruegt. l. klens pgae er at gi sine Eleer en teknisk Utdannelse sm kan gjøre-dem skikket til at erta tekniske Mellmstillinger, saasm Byg- g Murmestre, tillinger sm tekniske Assistenter i den ffentlige g kmmunale Administratin, Bygningslørere, Tegnere, Kntraktører, Verks- g Fabrikmestre. I^edere a mindre Lyserker kibserffer, 'Fabriker g andre industrielle Anlæg s. klen er 2-aarig med 4 halaars Klasser g har Fagadelinger fr Elektrteknik, teknisk Kemi (Fabrikteknik), Maskinteknlk g Bygningsteknik, denne sidste delt i -i Linjer fr Husbygning g fr Vei-, Vand- g Brbygning. Underisningsaaret besyntter midt i August. klen har et Frkursus, sm begynder i Januar. Et illustreret kleprgram iaaes henendelse ed Kntret. ptagelseskra fr faste Eleer : Mindst 17 Aar, mindst 272 Aars Arbeide i praktisk teknisk Bedrift eller ed laere tekniske kler, hr praktiske Arbeide dries, Handerkernes Bank m Middelskleeksamen eller^ Flkeskleeksamen med ptagelsesprøve, til, hilken klepengene i fjjmellemsklen er 80 Kr. Halaarlig g i Frkurset 3 Kr. maanedlig. Fripladser g Elestipeudier utdeles til Eleer i Mellemskplen. Ikke faste (hspiterende) Eleer kan gsaa ptages. Direktør: Wlettger.. Øre Alle 1. erlærer g Lærere ansata erbestyrelsen; Wleugel,.. chulz, C., Cand. real., Priflsens Gt. 8 a Lund, G.,, Ingeniør g Cand. real. th, erlærer,,,maristuen", Ø. ingsaker Halrsen,. G., Ingeniør, Ny<4en 50 b Bjørnstad, E., Ingeniør,,,Nrd i", Nyeibk. lberg, L, Arkitekt,,lang' < fisenbrggt. 29 Alstad,., Arkitekt, Kngensgt. l 1 8 Michelet. J, L., Ingeniør, ^Græsbakken' trinden Timelærere : Lie, B., erlærer, Bispegaten 9 c Jhannesen, Å. W., Ingeniør, Tyhldteien 35 Christiansen, H., Ingeniør, Nedre indsakersletten 8 Jenssen, F. L. Ing., pandef, trinden Brænne, G., Ingeniørkemiker, øndregt. 23 Hauge, A., Pastr. Nedre Alle 7 Braadlie,., Ingeniørkemiker Dietrichsn, H., Ingeniør, Thrmdsgt. 3 kirstad,., erretssakfører, Kleistsgt, 5 Krglund, J. P., Lærer, kansegt 22 Kasserer: chulerud, L., erlærer. Nedre Allé 10 -Biblithekar: Alstad,., Arkitekt ekretær: Lund, J. G., Ingeniør Vaktmester: lsen,ffj., Munkegaten l Mekaniker : trik, G.,,,Bergsli* Labrant: Karlsen, Harald, Bergsbakken Trndhjcms Mattedralsfcle er antagelig prettet i Midten a 12 Aarhundrede, ^Middelskle, Gymnasium med alle 3 linjer. Rektr : erlærere : ' ~- Jhansen, H J, Cand. mag,..heimstuen 11, Ø.i ingsaker chøyen, K., Cand. real.,' Elegaten I chulerud, P., Cand. real., Nd. Allé 10, Ø. ingsaker^ mmerfeldt, A., Cand.'.mag.,. Klsterengen, Øen Gundersen C. E., Cand. mag.j Kngensgt. 84 Hartmann, Jac., Cand. thel., -Magnus d. gdesgt. 8 Juel,., Cand. real, Arildsgt. 2. Ped.ersen,iJ. P.. Gand. mag., Nidarøgt. 82 :-: Utfører alle :-: Harbitz, G. P., Cand. mag., N. Allé 24 Hartmann, Jh., Cand. real., Erik Jarlsgt. 6 Qam, J., Cand. real., Erik Jarlsgt. 8 Bjørge, J. H. B., Cand. mag., kansegaten 12 Berg, K., Cand mag., Arildsgt. 10 Me, P. Th., Cand. n>ag., Nye Aasei 10 Kleen, A-, Cand. mag., Trmdsgt. 3 Hall, I. L, Cand. mag, N. Allé 14 Lund, W., Cand. mag., Tidemandsgt. 15 Ryssdal,., Cand Real., Nyeien l Heier, f Chr., Cand. mag, kansegt. 26 b Hel, L, Cand. mag,nd. Allé 14, ingsaker Thilesen, A., Cand. mag, Kalskindsgt. 4 Lærerinde : Landgraf, E., Elegt. 14 Timelærere : Ryjrd, N., Arkitekt, Kjøbmandsgt. 8 endsen, M., anglærer, klegt. 16' Henm.., løidlærer, Nidarøgt. 54 Ebbel, '., Kaptein, Elgesætergt, 8 ' Bach, A., Kaptein, Gløsbaugen Hagen, Jhan, Erl. kakkesgt. 13 Trndhjems Itmm. Middelslcle. Lkaler paa ingsaker Flkeskle. (Kntrtid ) Telefn 8166). klen er prettet i følge Bystyrebeslutning a 15de August 1912 g sattes igang Iste eptbr Den er 3-aarig, bygget paa Flkesklens 7de Klasse, g ptar Eleer fra Trndhjem g mliggende Distrikter. klepengene er Kr. l-i, pr. Aar. Eleer sm ga ar er i klen di rekte frå Trndhjems Flkeskles 7de Klasse, g his Frsørgere er hjemmehørende i Trndhjem, har fri Underisning g frit klemateriel. Frå gjmed Budgetaaret er klen statsunderstøttet g har Eksamensret. Bestyrer : Musum, Einar. Cand. real.,., Elgesæter Gt-31 III. Tlf f. erlærere: Gathe, Tralf, Cand. mag., Baahus Gt. 9 II. Hattrem, øren, Cand. mag., Eidslds Gt. IL, Ø. ingsaker iertsen, Lauritz. Cand. fils., Weidemansei 21 I. Hagen, Jhan, Cand. fils, Elgeseter Gt 31 III. Magnæs, Thr, Cand. real., Elgesæter Gt. 30 b IV. Hapgnæss, Kristian, Cand. mag, Trmds Gt. 8 I. Brdahl, Jhan, Cand. tel, j (tiltrær Iste Aug. 1917) TRHJEM låhdelbahk Knap, Elisabeth, Magnus d. Gdes Gt. 2II Braarud, Kirsten Nyeien 5 7 III. Fliflet, Marie, Kjøbmandsgt. 8 II Aas, tilie, Helmer Lundgrens Gt. 4 I. Bilden, Ingebrg, Magnus d. Gdes Gt 2II. x Bergsgaard, Haldis, Elgesæter Gt. l II Timelærere: tabell, H., gneprest, ' Indherredseien,, Katrin«lyst." Weider, B. -., gneprest, N; Baklandet 49 ttesen, Jac, Aa'l, resid. Kapellan, Villa Nrdheim, Klingenbergløkken Winge, Jh., Lærer, Gyldenløes Gt. 25 II. taseth, J., Lærer, Gyldenløes Gt, 23 Meland, A., Lærer Fllestad, R., Lærer, kansegt. 20 Eriksen, H. A, P,remierløitn., Nyeien 18 a Haugan, K. A., Lærer, Halden s Gt. 4 III. Hørgaard, H., Lærer, Eidslds Gt. i '. Ø. ingsaker InfaMtepiunderfficersslclen. Munkegt. 6, Telefn 330, ikasserne ed Kristiansten. Eleerne, 'der.utdannes i en 4 Maaneders Frberedelsesskle med etterfølgende 3-aarig kle, har fri Underisning g frit phld. Antagelse sker ed direkte Henendelse til klen inden Iste December. fficerer: Hirth, Hans, Kaptein, Chef, Nyeien 6 Eriksen, H. A., Pr.løitnant g Insp.ffiicer Gdthaab, Øen Underfficerer: Øde?aard,., Kmm.ergént,Krangt. 3 Guttelik, K., Furer,;lBspektinsurderfficer Blusseldsbakk. 45 Engdahl, L, ersjant, Kassernen Kringstad,., ersjant, Haldensgt. 2 * ' Ellingsæter, E., ersjant, Klæbu. 48 Eriksen, H A.,,,Gdthaab-Øen" Udseth, K: Qale, Kasserer Ødegaard,., Kmmanderserg. Krangt. 3 Guttel ik, 7 K., Furer,iBlusseldsbakk. Engdal, I., ersjant, Kassernen Klingstad,., ersjant, Haldensgt. 2 Etligaæter, E, ersjant,»klæbu. 48 Berg, K., erlærer, Arildsgt. 10 Blehr,., erlærer, Munkegt. 3 Hartmann, Jacb, erlærer, Nidarøgt. 82 Bjørge, H. B, erlærer, kansegt, 12 Qam, L, erlærer, Erik>Jarlsgt 8' Hel, Ji, erlærer, N. Alle, ingsaker lberg, Kapt, Møllehaugen Haanes, Kapt, Elgesætergt. 24 trøm, Kapt, 47 besørger inkass prmt g billig Alle Arter a bankfrretninger TQ. «HiHlhnt,, T^lpfnn 90R1 g ḷ 82. ff l l»? *ri '25. 5?r 3. B s»

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar:

Læs mere

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc.

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc. A s frretningsbanken 56 B. Freninger, stiftelser, legater etc. Avhldsflkets fællesutvalg med repræsentatinsret fr l repræsentant fr hvert paabegyndt 50 medlemmer. Et styre paa 7 medlemmer vælges paa aarsmøtet.

Læs mere

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188 512 LAF SÆTTEM & SØN Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem dlier, jvfcr/er- < jfarvevarer, fernisser, $ørstenbinderarbeider, Sæber, pudseariikler, jtfeialler, j-jen^in jtlle Srter pp samt ctksmurning.

Læs mere

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd.

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd. aitid Jacob Mathesons 713 Darneforrefning Thomaø "jrngellø gate 3 e«*«ø*s«* «* * * «««a**«v_/ :... Telefon 36W RerreøhræDDer ager ao Jøier Q \ 4de Avdeling Advokater og sakførere: A. Advokater: Bachke,

Læs mere

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1926 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Bagøien, Kaare Bennetts Beisebureau, A/S Bueh, Axel, kjøpmann A.

Læs mere

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905.

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905. cu SS) at "d ID c/) t-, T3 Crf J a s H t4h ca o, o 266 ff%l*iang altid E, C. Dahls Bryggeries Presthus, Karen, Tj.pike, Møllebak. 6 Walborg, Enkefrue, Indherredsv. 74 Prestmo, Anders, Jernb.arb., Kongens

Læs mere

i Trindhjei Kjøt) Jacob HaSseths aeerkjéndte BrødFarer. a o KORTMAPIS VASKEPULVER

i Trindhjei Kjøt) Jacob HaSseths aeerkjéndte BrødFarer. a o KORTMAPIS VASKEPULVER c E S «3 PL, Q j j (U C «j "S 60 B D Kjøt) Jcb HSseths eerkjéndte BrødFrer. 208 Myklebust, Ann, Husbest., Nyv. 3 Bine, Enke, Dnielsvi 8 Myklebust, J. Kr., Bktrykker, Utg. v «Flketidende», Munkeg. 21, Tlf.

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse.

I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse. .3 I det forløbne år har bestyrelsen bestået af: adjunkt C, Schulz, formand agent E, A, Tønseth, viceformand bankchef 0. Adeler, kasserer adjunkt M. Bugge, seferetrær o,r,sagf, P. Gløersen Foreningens

Læs mere

s Handels» & LandmandsbaÉen

s Handels» & LandmandsbaÉen 809 Utenbys annncep. Fagpegstep Apteker: Advkater g sakførere: Overretssakfører Peder BaRfee Stkmarknes INKASSO, PROCEDURE OG OMSÆTNING Offentlg aktr straffesaker Vesteraalen C. SCHULZ Overretssakfører

Læs mere

Sigtet for svindel for 300.000 kroner

Sigtet for svindel for 300.000 kroner Beretninger fra Sibirien BØGER/SIDE 14 Vi tester Ddge Nitr BILER/SIDE 16 Vejret g havnen skyld i kystersin KRONIK/SIDE 8 Hørshlm ll Rungsted ll Kkkedal ll Nivå Trsdag/fredag 13./14. marts 2008 ll Uge 11

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Familien fra Hvenegaard

Familien fra Hvenegaard Familien fra Hvenegaard Den første fæster i slægten fra Hvenegaarden var Peder Jørgensen fra Øster Skerninge. Han blev fæster på gården den 29. november 1792 og den 17. december 1795 købte han gården af

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

JNDBERETNJNG FRA DEN ANTIKVARISKE BYG N J NGSNEVND VEST-AGDER FYLKE

JNDBERETNJNG FRA DEN ANTIKVARISKE BYG N J NGSNEVND VEST-AGDER FYLKE JNDBERETNJNG FRA DEN ANTIKVARISKE BYG N J NGSNEVND VEST-AGDER FYLKE [ r5o]. KRISTIANSAND K arakteristisk for byen, som blev anlagt av Kristian IV i 1641, er elet retvinklecle gatenet, som paa gruncl av

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1900-1913 1900-1913. Født på Tjøme, gift i Tønsberg. Avskrift fra Ministerialbok Tønsberg nr. 1 13 (1900-1913) Ekteviede

1900-1913 1900-1913. Født på Tjøme, gift i Tønsberg. Avskrift fra Ministerialbok Tønsberg nr. 1 13 (1900-1913) Ekteviede 1900-1913 Født på Tjøme, gift i Tønsberg 1900-1913 Avskrift fra Ministerialbok Tønsberg nr. 1 13 (1900-1913) Ekteviede I avskrift av Lars Endresen, Tjøme, februar mnd. 2010 Kilde : Ministerialbok Tønsberg

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA

NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA NATURFREDN ING I NORGE 1921 lov Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA Landsforeningen: IN 1) HOLD side Aarsberetning for 1920 3 Østlandske Kredsforenitig: Aarsheretning for 1920 8 Regnskap for

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere