H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; Registreringsdato; 16/ eeis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis"

Transkript

1 KAN DELS- OG SØFARTSMUSEET FÅ KRONBORG H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C Eegistreringsprotokoller; Registreringsdato; 16/ eeis Certifikater; 16/ Bygget 1856 i Stockton* Bilbrev findes ikke, 1 Stk. 65 WK.* = IHK* Compoundmaskine* Cylinderdiameter: Slaglængde; Fart; Fabrikat:?Stockton* Klinkbygget af Jern«1 Dæk* 2 Master* Oprindelig lige Stævn med Krølle* senere skarp Boug med lodretstaaende Stævn* Agterskib med rundt Spejl 2 Huse i Borde agten for Hjulkassen og 1 Hus i Borde foran for Hjulkassen, Fuldstændig Inderklædning«Længde: 99 x 2 n «Bredde: 17 f 6 n. Dybde; 7'3". 54- brutto«, netto* Ifølge Købekontrakt dat* Eristiania 29/ og Nationalitets- mg Ejendoms Erklæring dat* København 13/ , som H/s, "&lommen% købt fra Norge af; Skibsreder Oscar P* Petersen- Kastrup? og ifølge Ejerens Begæring dat- København 16/12 "7 omdøbt til: "Harriet"* Ifølge Kvittering dat. Københavns Toldkammer 13/ er Indførselstolden betalt med 360 Rigsdaler- som er 3f af Købesummen, 6*000*- Speciemark.

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET. PA KRO.MiORG! s* Harriet ex Glommen* HBJR. /RCSD. ; I - 2 : Yed Skøde dat* København 7/ll 1890 solgt til: \ i A/S. Em. 2* SvitzerstfiergningsEntreprise,! for Kr* 10,000*- og i Henhold til Anmeldelse dat* 8/ omdannet til Lægter* Ifølge Anmeldelse dat* København 21/ fra Rederiet er Skibet ophugget. Certifikatet aflevere' Udslettet ifølge Beslutning af 22/ slettelsesprotokol Mr. 4-3)*

3 A-- \y 'iuao'^ syj^^yrr//"^!/ ~ v & '// w^y ~>-'é %. ***&- &* ^r? å 7 ^d^^mh^^f ' 0 iy* y^jw f/ff oa " A ^ i ^ V'^r - -W^y/ -^. ^4 * fy < ^- ^t-"-«9h0hn0wm Vel' laasnwsiyvriøs so -siacinvh I* %/ ~ f~*0 - S.J t/i i*?-,/ ^*=>"1 jo*/~3j j-ry.lj 'f^-^ /; y Ay n / '// ">->? ^ l/'^/ %?**~*tø ' y.' yy A :? '// * A 7 ^,^ ;^ A^/ "^/y, * ***?(, ^ ^-Yi^Yii^iA y-tz < <?* ^ ^ ^y *\r*7 tø A^n f^**y^>l/ -ftø?å #? /A "^-v-r^v *? *&H*J V"^ /^'^A/^-AAy^^ < ^. 4 c «4"* *r>- 7 / 7' A / << < M ** s *^ *^s= r 4^=e"./ é. / t #: '^^^^..^^i^y V^T'^V^T f^p lr> i i^a > y ; ^T8*=J.'-J - ^=*^; -pjt Vé m- *. i* / k >/ '^/ *?tø^ l'-i**&a*»f*y*} Ā ' / y ' W 7 /

4 HANDELS- OG SØFARTSMUSE PA KR0NEC3G ss Harriet. N E S L* Int. - 1 Bygget W. Gray & Co., Ltd., W. Hartlepool. 1 S k. 126 NHK IHK. Tregangsmaskine. F a rt lo,5 Kn. Cylinderdiameter: l&-28i-k?$" Slaglængde: 33" 1 St^. skotsk Kedel med 3 riflede Kabaler. Risteflade k7 Kvadratfod. Hedeflade 1*853 Kvadratfod. Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme, 1 Sfk* Donkeykedel med loo Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra C e ntral Marine Engine Works, W. Hartlepool. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 3 Master, k Luger. Maskine agter. Bak 28 Fod. Brodæk 1? Fod. Halvdæk 133 Fod. Poop 6k Fod, k vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 335 Tons Forpeaktank 34 - Agterpeaktank 36 - x) se nedenfor Bygget til A/S Dampskibsselskabet Hejmdal, København, men for at undgaa Indførselstolden paa' 3% blev Skibet indregistreret under norsk Flag (HSGR) som tilhørende et af Hejmdal nystiftet S e lskab: A/S. Dampskibsselskabet Harriet, Ri sør.' Efter Ophævelse af Indførselstolden blev Skibet ifølge Anmeldelse Kr. 412/1911 dat. 19/lo 1911 overført til dansk Register, tilhørende: A/S. Dampskibsselskabet Hejmdal, København. Indregistreret 19/I Ifølge Anmeldelse Nr. 284/1916 dat. 18/ er Skibet den 27/ minesprængt ved Longsand paa R jse fra Oran til Leith med Espartogræs. Besætningen redlet. Skibets Værdi Kr. 9oo.ooo*- Udslettet af Register 19/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - I - Registreringsprotokol Nr x) 24o s 3 x 35,5 x 18,9 Eod. 289 / dw brutto 824 netto.

5 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET FÅ ;<RG\ : BOAG ss Harriet. N R S L. V - 1. Billeder: "Træk af dansk Skibsfarts Historie" (Hans P. Carl) Pag Negativer. Litteratur: "Træk af dansk Skibsfarts Historie" Pag. 161 ff.

6 ELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRCNSORG ss Harriet. N R S L..Bilag I - 1 Sø- og Handelsretten i København ger vitterligt: Aar 1916 den 3. April Kl. lo blev Ekstraret sat af Rettens Næstformand Kriminalretsassessor Rump og dens Medlemmer: Kommandør Maegaard og Kaptajn Wrisberg og foretoges: Nr. 5o/l9l6. Søforhør i Anledning af, at ss "Harriet" er stødt paa en Mine og sunket. Af Skibets Besætning mødte: Kaptajn J. L. Larsen 1. Styrmand H* Chr. Hansen 2. Styrmand Einar Valsted 1. Mester Max Hansen 2. Mester Jens Chr. Jenser- Matros H. C. Andersen Matros Henry Nordstrand Matros Alfred G. Nielsen Letmatros N. M. Knudsen Letmatros C. A. C. Roupee Fyrbøder H. Rasmussen Fyrbøder A. Andersen Fyrbøder B. S. Larson Fyrbøder 0. T. Bergquist Hovmester H. Vestermann Dreng Svend Andersen. For Rhederiet mødte Inspektør Matzen. For Krigsforsikringen mødte Hr. Jespersen. For de private Assurandører mødte Kaptajn Fabricius. Der fremlagdes en Rapport fra Kaptajnen, som oplæstes og godkendtes af de mødende. Den fremlagte Rapport er saalyder.de: Sørapport ss "Harriet" af Kjøbenhavn /loo netto register brutto register paa Rejse fra Oran bestemt til Leith raed en Ladning bestaaende af l.o75 Tons Espartogræs, hvoraf ca. 32o Tons paa Dækket. Lørdag den l8. Marts Kl. ca. lo?m. afgik fra Oran. Rejsen forløb normalt uden Ophold indtil Søndagen den 26. Marts Em., efter at Dungeness var passeret, da der fra en Patrouillebaad blev hejst Stopsignal. Dette Signal annuleredes kort efter, og "Harriet" i Følge med mange andre Skibe fortsatte Rejsen efter anvist Rute. Efter ca. T Times Gang sprængtes en stor Damper "Set. Cecilie" af Glasgow og sank hurtig. "Harriet", der var tæt ved Ulykkesstedet, optog en af dens Baadbesætninger, som senere optoges af en Patrouillebaad, og "Harriet" fortsatte Rejsen. Kl. ca. 5,3o Em. ankrede paa Deal Rhed, fik Pas og gjorde Signal for Lods. Lodsdamperen, der var i Nærheden, satte ingen Lods om Bord. Satte Søvagten for Natten. Kl. 5 næste Morgen gjorde igen forgæves Signaler for Lods. Lodsdamperen satte Lods om Bord i enkelte engelske Dampere, men kom ikke i Nærheden af "Harriet".

7 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Harriet. N R S L. ' Bilag 1-2 Kl. ca. 6 Fm. lettede og stod sammen med flere andre Dampere ned mod Lodsbaaden, men denne halede sit Elag ned og stod sydover. Efter at have kadrejet rundt et S f ykke Tid fortsattes Rejsen i Følge med flere andre Dampere. Kl. 7i3o ^m» passerede North Goodwln satte Log ooo. Kl. 9i3o ^» passerede "Kentish Knock" ca. 2Y Sømil af,kursen ændredes til d/v N.t.Ø og fortsatte hold- ' ende Ruten som anvist af Marineofficeren ved Downs. Kl. lo,3o Em. passeredes " Long Sand" ca. 3 Kvartmil af. Kursen ændredes til d/v. N. y 0. stadig holdende den mod- og medgaaende Skibe i Linie. Kort efter at "Long Sand" var passeret observeredes en Vragvager ca. l Streg om Styrbord. Kursen ændredes yderlig til Bagbord, saaledes at Vageren passeredes knapt - - Sømil om Styrbord. Straks efter forekom en voldsom Eksplosion i Forskibet, som straks begyndte at synke og Skibet krængede over til Styrbord. Om Formiddagen Kl. 8 var Mandskabet blevet mønstret ved Redningsbaadene og hver Mand blevet anvist deres Plads med Paalæg om, hvis noget hændte, at møde hurtigst. Baadene kom hurtigt i Vandet os hele Besætningen uskadt deri. "Harriet" var da sunket med Forskibet til Broen og Ror og Skrue omtrent ude af Vandet. En medgaaende engelsk Damper, som var tæt forude for "Harriet", vendte rundt og opto~ hele Besætningen. Jeg anmodede det engelske Skibs Fører, om han vilde opholde sig paa Stedet og se, om "Harriet" vilde gaa til Bunds og hvis ikke forsøge at bugsere "Harriet". Kaptajnen mente det forbundet med for stor Risiko at sende Folk om Bord i "Harriet", der kun flød paa det midtskibs Skod, hvis denne pludselig skulde synke, og han helst vilde fortsætte for at naa Yarmouth Rhed til Aften. "Harriets" Besætning gik tilbage i deres Baade og blev optaget af en Trawler, dennes Forer anmodede jeg da om, vi skulde forsøge at tage "Harriet" paa Slæb. Kaptajnen paa Trawleren signalerede til en Torpedobaadsødelægger, om han maatte vove Forsøget, hvilket blev ham nægtet, og fik han Ordre til at "Harriets" Besætning skulde komme om Bord i den. Chefen meddelte mig, at "Harriet" var under deres Kontrol, at jeg med Besætningen vilde blive sat ind paa Vagtskibet ved Harwich, at han vilde sende traadløs Telegram efter en Regeringsslæbebaad, for, hvis noget kunde gøres, at naar jeg havde sørget for mine Folk, igen kunde komme ud med dem. Han satte en Torpedobaad paa Vagt ved "Harriet".

8 HAMDELS- OG SØFARTSMUSEER ss Harriet. N R S L. Bilag I - 3. "Harriet" laa da med Fokkemasten omtrent under Vand og Agterskibet ud af Vandet. Kort Tid efter, at vi var kommen om Bord i Vagtskibet, meddelte Chefen mig, at "Karriet" var sunket. Vi er overalt blevet behandlet med stor Elskværdighed. Vinden m/v. vestlig, frisk, Søen modetat. J. L. Larsen Fører ss "Harriet". Fremlagt i Sø- og Handelsretten den 3- April Bianco Boeck, Ass. Kaptajnen forklarede, at de havde faaet Ordre af de engelske Myndigheder til at følge en bestemt Rute, og denne Rute fulgte de ogsaa, idet de sejlede i Følge med andre Skibe, der delvis havde Lods om Bord, selv havde de ikke kunnet faa Lods. Vejret var halvklart, der var ingen Fare at bemærke. De havde en Mand paa Udkig i Fokkemasten, men han havde heller intet set. Eksplosionen fandt Sted under Forskibet omtrent ved Fokkemasten, hvor alt fløj til Vejrs, og de, der opholdt sig i Nærheden, blev bedøvede et Øjeblik. Skibet faldt straks Styrbord over, hvor det formentlig blev ramt, men rettede sig op, da Forskibet var fuldt af Vand. Kaptajnen ved ikke, om Eksplosionen skyldes en Mine eller en Torpedo. Skibet førte en høj tildækket Dækslast af Espartogræs, saa at andre Skibe ikke kunde se, hvad de førte. Oplæst og godkendt. 1. Maskinmester Hansen forklarede, at han ved Eksplosionen laa I sit Lukaf og blev kastet op mod Dækket. Han har tidligere været om Bord paa "Kamma", da dette blev minsprængt, og ved denne Lejlighed blev han ikke kastet saaledes til Vejrs. Oplæst og godkendt. Matros Nordstrand forklarede, at han havde været paa Udkig i Fokkemasten, og der havde intet været at observere inden Eksplosionen. Oplæst og godkendt. Kaptajnen forklarer, at Skibets Dagbøger ikke blev reddede, og at Eksplosionen fandt Sted nogle Minutter over Kl. 11 Formiddag den 27- Marts d. A. Kaptajnen forklarer, at Eksplosionen ikke kan skyldes. noget inde fra Skibet. Besætningen bekræfter Kaptajnens Forklaring. Søforhøret" sluttet. Retten hævet. Rump. C. F. Maegaard. Wrisberg*

9 ti) 111 (D 10 H IX iii CC o A CO o th i-.~j UJ Q w O 1 fe o.p H O w H H.4g? (tf

10 HANDELS- OG SO'FARTS^USEE^ PÅ XROABORG ss Harrildsborg ex Fulton. N Q K W. Int. - 1, Bygget 19o7 - A/S. Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri. Byggenummer Stk. 148 NHK. - 65o IHK. Tregangsmaskine. Fart lo Knob. Cylinderdiameter: ". Slaglængde: 33" 2 Stk. skotske Kedler hver med 2 corrugerede Kanaler. Risteflade 5k Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod. Arbejdstryk l8o Pund pr. Kvadrattomme. Kedler og Maskine fra Byggeværftet» Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Welldæk. 2 Master, k Luger. Bak 23 Fod. Brodæk loo Fod. Halvdæk 77 Fod. Poop 18 Fod. : k vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke kl5 Tons Forpeaktank 26 - Agterpeaktank ,9 x 36,7 x 17,3 Fod. 266 / dw. I.318 brutto 8lo netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 5II/1907 dat. 24/8 19o7 er Skibet som ss "Fulton" bygget til: A/S. Dampskibsselskabet H. Kirschner, København. Indregistreret 24/8 19o7. Ifølge Anmeldelse Nr. 32/191o dat. 3o/12 19o9 er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Neptun, K 0 benhavn, for Kr Registreret 23/1 191o. Ifølge Anmeldelse Nr. 123/l91o dat. k/3 Skibet forandret Navn til "Harrildsborg" har Registreret 5/3 191o. Ifølge Anmeldelse Nr. 67V1917 dat. I0/ er Skibet den 19/ torpederet 1 Nordsøen af tysk U-baad ca. 24 Sømil Vest for Holmengraa Fyr, paa Rejse i Konvoj fra Methil til København.med Kul. Besætningen reddet. Assurance Kr. 1.25o.ooo.- Udslettet af Register 11/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - I - Registreringsprotokol N r

11 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE- PA KRONEORG ss Harrildsborg* (2)* O Y H Nationaltidende 10* August 1953: Pra S'dlvesborg Værft blev forleden Bag Værftets hidtil største Nybygning, ss "Harrildsborg", afleveret til Dampskibsselskabet Dannebrogs København* "Harrildsborg" er paa 3»541 TBW* og naaede under Prøveturen* som fandt Sted udfor Karlskrona, en Part af 13 Knob* Skibet har 4 meget store Luger* som er udstyret med Rulleskærstokke af Klelsens Patent, og er desuden forsynet med alle moderne Navigationsmidler som Eadar* Selvstyring etc* løvrigt er Eederiet med denne Baad gaaet ind for de specielle Hallen-Master. som har den bordel«at man helt undgaar Hlgningen*

12 HANDELS- OG SØFARTSMUSEER PA KRCNSCRG ss Harrildsborg ex Fulton. N Q K W. : V Billeder: Arkiv Negativer; Litteratur:

13 i< ) > ^ lu to C A ^A V*i I v *A NJ 4 >l ^ i J "> CO (C CC o td in Q ^ co O tts ti ",, " t - to & I UJ Q.1 4

14 M o3 o3 <H o3 03 Pi M H 0) Pi oj CO ri ri ^ o3 oj CD Pi 03 ri ffl n3 -P -P ^ 0) o cu ^ h o3 oi 03 O ri O -P ^ CO H 0> H H ri ^ CO ffi H o3 -ri >..p ri M -p -H oi <H ^ b0 ^ -H to 0^ M > 05 o ri o3 H o o -p -p CQ CO 1^ u oj co -P o3 Q) o CO ri -ri -p -p CO o3 H o> H o3 ^ }- UJ OJ CO D K 'A A O IL til <A ;: ; (0 i.) os o CL. ". tf Ho CQ H H -P S ri p4 o 0) w u o o) <u H CiJ 5 H 6 -P U -P CO fq EH <3> O) cq H -P co CQ A» H o # 5 «s K H 03 o 03 CO o.o (0 ri o to o o M <D M M U M o O O <& P) Pi i* -P H -P 0}»tf U -P o3 tø H -P H o3 ti cd co <A <4 ^ ri 03 H i-l O H ri P co o3 3 ^ H 03 0) -P CO H O PH cj o5 o bq H U u o3 03 CQ O.p.p o P tf H -P K3 O 03 ^1 EH O CO 03 T3 PH d ctf ri?h O* Q>CO M CSJ oi H o -P (0 ri u pq H -P Q> r-4 M 03 CO P-* ri U oj ol Q) G) bq bq oj <H ri ri Q> 'H 0) o3 o3 -P & A P o o o ^ ^ rt<j<!«3oahia3ffiah CO»tf a> 0 -H Pi t* CO. cfl c* 03 CO U (Al O M >H f B H -P oj 0) CO rri : ri o3 M P H -H a> o> o3 oj U OH H H U 0) 0) CD O O CO Pi Pi M M a> o3 03 o3 oj o3 bq U o s ^ t H I H 1 u cd l m H bq M W ^ o3 c«co w >jco C0^ tløco bq M q 03 Oj d <H ci «H fi cd P i P i S o 3 Pifii o3 M M M bq M bq M bq M bq M bq bq M bq M ri riri^i ri^1 H ^ ri'riri'^h^h d'h ri W c g c ^ c «r a o 3 o i f i 3 o 3 o 3 r o o 3 o 3 a i o i o 3 CO ] rh H H W CNI W ^ ^ ^ KN t^ H CM ^. ^. ^» \ \ CM t>- CM O H H CM KN O O O H H ^ ^ ^ ^ i f \ i n i ^ i n i f \ \ o W ^ ^ E ^ E ^ ^ t ^ t ^ f l 0 C ^ C ^ C ^ c n H H H H CNJ C\J w c r j ' ^ o c ^ a N i P c M r H o ^ c N o c ^ CM CM H H C M K N HCMKN H W W HCMCM HCM H H C M H C M t < > H C M H

15 I UJ UJ f/j to O fe o LL ru V) o va$ o ": to UJ O < 0 tf O CM p, pi O)CD -p -p s tø ^ o p CQ n3 rri ri M U oj w to CO w H ol ^ in ON H CM H \ H CM tø tø th CH 03 oj CM CM 1 H H 1 \ ^! =4* ON 1 CM CM

16 HANDELS- OG SØFARTSMUSE; PÅ KRONBORG ms Hartvig Mærsk. Cl). O W T Q, Int. - 1, Bygget A/S. Burmeister «Wain, København. Byggenummer 7^9- Gudmoder lk/6 1957: Fru Pernille Møller. 1 Stk. 3.76o IHK. 8-cyl. 2-Takts, enkeltvirkende Dieselmotor. Fart paa Last 13,75 Knob. Cylinderdiameter: 5 o mm. Slaglængde: l.loo mm. Fabrikat: A/S. Burmeister :.& Wain, København. 2 Stk. Donkeykedler med loo Pund Arbejdstryk. Bygget af Staal. Skroget elektrisk svejst«1 Dæk og Shelter Deck. 2 Master. 2 Samsonposter Krydserhæk. Maskine agter. vandtætte Skodder. Vandballast: 5 Luge] 411,11 x 54,2 x 25,8 Fod. 6.II0 dw. 5>6k6 brutto 1,875 netto. 23/ anmeldt bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg. Indregistreret 23/

17 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 PA KR0X30.AG ms Hartvig Mærsk. (II). 0 T Q. V Billeder: Søfart Nr. 6/1957 Negativer: Litteratur.

18 HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KRONSOBG ss Havet ex Hafvet. NRG n i i

19 Stadig bærende Navnet "Havet" kolliderede Skibet den 21/ ved Rhoose Point (Breaksea Fyrskib) paa R jse til Rouen i tæt Taage med den engelske ss "Salient" af Sunderland brutto - og tilhørende Rederiet James West oli, der laa til Ankers. "Havet" sank 02-7 Manr) nmi m HANDELS- CQ SØFARTSMUSEET PA KRCN303G ss Havet ex Hafvet. N R G M. "Int. - 1, Bygget 19o7 - Howaldtswerke, Kiel. 1 Stk. lo2 NHK IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 16 1/2-27 1/8-43 5/16" Slaglængde: 29 Fabrikat: Byggeværftet. J-M Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 29 Fod. Brodæk lo5 Fod. Halvdæk 87 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: 477 Tons. 24l s 7 x 36,2 x 19,8 Fod. 134 / dw. 1.4o5 brutto 863 netto. Som ss "Hafvet" oprindelig bygget til det svenske Rederi: Ifølge Anmeldelse Nr. 46o/l9o9 dat. 22/lo 19o9 købt fra ovennævnte Rederi af: Købmand og Konsul Niels Kay Strøyberg, Aalborg, og omdøbt til "Havet". Købesum Kr Registreret 23/lo 19o9. Ifølge Anmeldelse Nr. 428/1915 dat. 7/I er Skibet solgt til: Skibsreder Arnold Peter Møller, København, for Kr Registreret 2o/lo Ifølge Anmeldelse N r. 25o/l9l6 dat. 7/ er Skibet solgt til:, Haugesund. Udslettet af Register 8/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II - Registreringsprotokol N r

20 Plesse nd^ ^as in full. HANDELS- OG SØFA^TW, < i';uo^h

21 UJ UJ CO :A to f';s!>'. 0- o \T:!0 i-i (j) (!) O t6 1 m o 2. < X O (!"' v; (..i" (X

22 KANDELS- s SØFARTSMUSEET PK.-iSb a ri d r * :i s MI i\.ll. Xelegraphic addr.: Mørtte, Gopanhagen. B. V. Stds. S/s Peter Miersk Toldbodvej 15. -ZJ^^A- * *'. w

23 KANDENS- i Pi 3 SØFARTSMUSEET 'loq, s c. i:. \..'. A. p. m & 11 E R. grap'a' addr,: Msrsk, Copotfajvr' - : ' ' B. "W. Stds. S/s Feter Mærsk S/s Anna Mærsk Copøahagøti, TAldbodvej 15.

24 IV -«*.'. **;. ;. ';" /. -,.*i-g \ -!' i,;;;; '- v ' : %JmA- :. '-'^^^WBBS '"W.^^ 'l^h M /.** / i / IA "} s U Ml MJ il) ::.) f. «B : - : o) o <>>$ o... CL É < V

25 *.i I ".1 M \ LU IH m p $ 0 re ' '.'.-,- i. i M". fi'i G A CO O ^'.. (O <-A LU O Æ

26 ! [ 0 ("C O <JJ O

27 A- / ---i /... \.A%Ai- i A&~J--:A? \t\^ II : l : >.') 'i. J '0 II ' ^ < c. C3 CC o 0) O < n... \

28 II! 1)1 to p $ O 5 o!l U) Q. - :. 0) C.) o N

29 UJ Hl CO A> * =; CO 1 1 <"f LL (?) CO C) o 1 CO 1 fjj o 'Z (!) re o!v) "-' q 1!" t.-r y; A

30 HANDELS- 03 SØFARTSMUSES* PA KR0N30RG ss Havet ex Hafvet. Uddrag af Privatbrev fra Kaptaj: H. Mærsk Møller, Fører af ss "Chassie.-Mærsk. (I). N R L C Dunkerque Lørdag Em. 9- Marts 1912 I Nat Kl. 3 kom vi hertil og skal have 6o Tons Bunkers - sejle igen i Aften, hvis det bliver til noget - endnu er her da ingen Kul- Det var en urolig Nat og jeg har derfor forsøgt at sove lidt i Formiddag her, men fik ikke Lov ret længe, saa kom der "buisiness". Jeg gik fra Maas Stationen til Skibshandleren og fik der at vide, at Oluf var om Bord i "Havet", der laa i Maashaven - kom saa derud, det er jo et Stykke Vej og tog saa Baadmand ud til Skibet. Oluf var da lige taget i Land med et Telegram. Jeg hilste saa paa Kaptajnen, der var rigtig flink og besaa saa Skibet - det skulde afsejle til en Tørdok nede paa Floden og jeg fulgte saa med derned, da der er Sporvejs Forbindelse med Rotterdam. Jeg fik en Kop Kaffe og senere Frokost om Bord - da Skibet saa var tagen i Tørdok kom Oluf og blev jo meget overrasket ved at se mig. Der var forresten lige kommen Telegram fra Rhederen - Strøyberg i Aalborg - at Handelen gik tilbage. Oluf telegraferede saa efter Instrux fra Arnold om.at rejse hjem igen men den kom ikke medens jeg var der, saa jeg ved ikke om Skibet blev købt eller ej - rimeligvis ikke. Skibet er godt og pænt - men Maskinen er nok ikke saa heldig, den brænder altfor mange Kul og giver ringe Fart. Jeg tror egentlig ikke det er noget >kib for os.

31 HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PA AROrOiOAG ss Havet ex Hafvet, N B G M. V. - 1, Billeder: Å r kiv N. K. Strøyberg: Liv og Virke Pag Negativer: Litteratur: N. K. Strøyberg: Liv og Virke.

32 HANDbLS- OG SØFARTSMUSEET PA K.'vCA^OAG Havet ex Hafvet. N R G H. Int. - 1, Bygget 19o7 - Fowaldtswerke, Kiel. Byggenummer 1 Stk. lo2 NHK. - 69o IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: /8- k3 3/l6" Slaglængde: 29y,T Fabrikat: Howaldtswerke, Kiel. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master, k Luger. Bak 29 Fod. Overbygning midtskibs lo5 Fod Halvdæk 87 Fod. k vandtætte Skodder. Vandballast: ^77 Tons 2^1,7 x 36,2 x 19,8 Fod. 13k / dw. l*ko5 brutto 863 netto. Som "Hafvet" oprindelig bygget til det svenske Red.eri: 19o9 købt derfra af: Konsul N. K. Strøyberg, Aalborg, 'or Kr og omdøbt til "Havet", 7/lo 1915 anmeldt solgt til: Skibsreder A. P. Møller, København, "or Kr. 6oo*ooc- 7/k 1916 anmeldt solgt til: Haurresund. Intet Navneskifte. Udslettet af dansk RegisterSA Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr l8. 21/ kolliderede Skibet ved Rhoose Point (Breaksea Fyrskib) paa Rejse til Rouen, i tæt Taage, med den engelske Damper "Salxent" af Sunderland brutto og tilhørende Rederiet James Westoll, der laa til Ankers. "Havet" sank og 7 Mand af Besætningen omkom.

33 HANDELS- CG SØFARTSMUSEER ss Havet ex Hafvet. N R G K* V Billeder: Arkiv (som tilhørende N, K. Strøyberg) N. K, Strøyberg: Liv og Virke Pag 123. Negativer; Litteratur: N. K. Strøyberg: Liv og Virke,

34 ms Havmaagen, (Fiskerikontrolskib) 0 XI K P Berlingske Sidende Fredag Morgen 8 S Januar 1954: Kønne, Torsdags Fiskeriinspektionsskibet "Havmaagen", som i Forgaars maatte bjerge Esbjerg Kutteren "Lady" i Farvandet est for Bornholm? er i Kat gaaet til Assistance for Esbjerg Kutteren E. 543 "Mary", der laa med^maskinskade og uanvendelig Hadio 150 Sømil øst af IN eks ø. "Havmaagen" naaede i Morges til den nødstedte Esbjergkutter, som nu er under Bugsering mod Neksø 5 hvortil man mener at kunne naa i Løbet af Katten eller de første Morgentimer i Morgen. "Mary" havde siden i Aftes, indtil "Havmaagen" naaede frem, faaet Assistance af Esbjergkutteren "Marie Viking". Berlingske 'lidende Torsdag Morgen 21. Januar 1954: Under Stormen over Østersøen forsvandt den lille Neksø-Kutter "S.E. 34" med Fiskeskipper hans Jensen, Neksø, og Fisker Carl Stange om Bord, Kutteren eftersøges af Fiskeri-Inspektionsskibet "Havmaagen", men herfra havde man, da Mørket faldt paa, endnu intet set til Baaden. Let frygtes, den driver hj&l- ' peløst rundt. "Havmaagen" skal endvidere tage sig af Esbjerg-Kutteren "Tenerifa", der under Stormen fik Maskinskade. Berlingske Tidende Torsdag Morgen 23* Septemberl954 Aarhus s Fiskeri-Inspektionsskibet "Havmaagen" tog i G-aar en svensk Fiskerbaad "Belo" af G-øteborg paa fersk G-erning, da den laa og trawlede inden for Tremilegrænsen i pakhusbugten ved Anholt. Let svenske Fartøj maatte med til Grenaa, og i et Retsmøde i Aftes vedtog Skipperen en Bøde paa 400 Kr., subsidiært 20 Lages Hæfte. Lesuden blev Trawl og Liner samt Lasten, bestaaende af 26 Kasser Brisling og 15 Kasser Industrifisk, konfiskeret.

35 HANDELS- 03 StfrARTSMUSEEl PÅ KACAEOAG SS (l). (Fiskeriinspektionsskib. STBRQ. /OXWW. Registreringsprotokoller: XI-344 Registreringsdatos 12/ Certifikater: 12/ Bygget 1890 af Kockums mekaniska Verkstads A/B Malmø, ifølge Bilbrev dat. Malmø Raadhus 21/1 1 Stk«40 NHK«- 227 IHK* Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde: Fart: Fabrikat: Kockums mekaniska Verkstads A/B* Klinkbygget af Jern. 1 Læk. 2 Master, Skarp Boug med glat Stævn. Agterskib med rundt Spejl Ruf for >og agter. Ufuldstændig Inderklædning. 4 vandtætte Skodder. Længde: 85'0". Bredde: 16! 4". Lybde: 8'9". 13 / dw. 82?99 brutto. 31?19 netto * Ifølge Bilbrev dat. Malmø Raadhus 21/1 Indenrigsministeriets Skrivelse af 8/ og tøgget Indenrigsministeriet^ København, Ifølge Generaldirektoratets Skrivelse af 10/ har Indenrigsministeriet ved Skrivelse af 8/ begæret Skibet maalt og registreret som tilhørende samme Ministerium, hvorefter Indførselstolden ifølge Kvittering dat. Københavns Toldkammer 10/ er betalt med Kr , som er % af Anskaf felsessummen, Kr

36 ANDELS- CG SØFA!o;viustET ss Havornen. N B R Q /. 0 X W W. Int Bygget Kockums mekaniska Werkstads A/B., Malmø. 1 Stk. NHK IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde: Fabrikat: Klinkbygget af Jern. 1 Dæk. 2 Master. Fiskeriinspektionsskib. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: 86,2 x 16,9 x Fod. 15 / dw. 83 brutto 28 netto. Ifølge Anmeldelse Skibet indkøbt fra:. 3k/19o5 dat. 13/1 19o5 er af: Landbrugsministeriet, København. Indregistreret 14/1 19o5* 3o/l 1939 anmeldt solgt til: Skibsfører R. J. Christensen, Køge, og omdøbt til "Oda" med Hjemsted i Køge. August 194o ombygget til Motorskib.

37 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRCAJSDRG ss H. C. Andersen. N L W F. 5^ - / GO : c? ~A

38 HANDELS- 03 SØFARTSMUSctl O, r.-" - Z"* *- i T, " ~Z >~ss H. C. Andersen ex Dunmore ex Propel ex Dunmore. N L F. Bygget S. M. Knight & Co., Ayr. 1 Stk. 136 NHK IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: l8-3o-48" Slaglængde: 36" 1 Stk. skotsk Kedel med 4 riflerede Kanaler. Risteflade 62 Kvadratfod. Hedeflade 2.oo7 Kvadratfod. Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra Hutson & Corbett, Glasgow. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Well Dæk. 2 Master. 4 Luger. j i Bak 33 Fod. Overbygning midtskibs 73 Fod. Halvdæk agter: 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 245,o x 3^,2 x 18,8 Fod. 22o Tons Agterpeaktank 17-25o / 1.7oo dw. I.328 brutto 82o netto. 85 Fod. i Hed oprindelig "Dunmore", senere "Propel" og atter "Dunmore" under norsk Flag. I Vinteren 19ol/o2 blev Skibet i beskadiget Stand købt af: The Tyne Pontoon and D r y Dock Co., Newcastle, der efter Reparation ifølge Anmeldelse Nr. 367/l9o2 dat. 23/7 19o2 solgte Skibet til: A/S. Dampskibsselskabet Fiona, København, for II.500 Pund Sterling og blev omdøbt til n H. C. Andersen". Indregistreret 23/7 19o2. 19/k 1916 anmeldt solgt til: Broms og Dam, Stockholm, for Kr og omdøbt til "G. E. Broms". Udslettet af dansk Register 19A Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II - R e gistreringsprotokol Nr Lloyds 1916/19 Suppl. 1918/19 G. E. Broms, Stockholm Bengtsholm, A/B. Svenska-Amerika-Mexi- Blad 2.

39 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PÅ KRGN3CRG ss H. C. Andersen ex Dunmore ex Propel ex Dun- : Int more. N L W F _co Linien, Gøteborg Lloyd 1919/26 Salonica, Rederi A/B. Sverige, Gøteborg : 1926/28 Chios, G. Angeiides & S. Perris, Piræus : 1928/37 - S. D. Perris & D. A. Tsatsaronis,; Chios 1937/52 Thirasia Nomikos, Petros M. Nomikos, Piræus. ikke i R e gister efter /I 19o4 paa Rgjse fra Frederiaic til Blyth i Bal- ; last, maatte Skibet søge ind til Frederikshavn for Reparation af Havari paa Hoveddaraprør. /loæ 19o4 paa Rejse fra Raumo til Ymuiden har Skibet: haft haardt Vejr og mistet en Del Dækslast. /12 19o4 paa Rejse fra Libau til Antverpen mistede Skibet i haardt V e jr en X)el Dækslast. 21/12 19o5 Indkommen til Middlesborough i havareret Stand efter K 0 llision med et Vrag. /3 19o6 da Skibet kom til Korsør med Kul fra Blyth, opdagede man, at der var Brand i Lasten i : Forrummet. Med Assistance af Svitzers "Helsingør" fik man Ilden slukket, men Skibet : havde taget en D e l Skade. \ /lo 19o7 paa Rejse.fra Torneå til Plymouth har Ski-; bet to Gange været paa G r und. Første Gang : i den finske Bugt og anden Gang ved Sand- : hammeren. Begge Gange maatte der kastes ; Dækslast overbord for at komme flot. 19 A 1916 solgt.

40 HANDELS- OG SSFAF-TS:,/;; «otvius^el ICCPT PA KRCKSOAG ss H. C. Andersen ex Dunmore ex Propel ex Dunmore. N L W F. V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur

41 "li UJ III to :j ' > tfi f-- u: 'O U) Cl o to,-j I.U o f f-' o i '".3 q A: "^. D... +^ P &^J 1, f.i "».* i'.,\ l-l * t..j 1 «. * o c

42 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET ss H. C«Christensen«N B SG- Hegistreringsprotokoller; XI-348. ;saato: Certifikater. 14/ /1 1891, Bygget 1889 af Schlesinger, Davis & Co.? Wallsend. 1 Stk«50 NEK. = 240 IHK* Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde; Parts Pabrikat: Hanna. Donald & Wilsson, Paisley. Klinkbygget af Jern og Staal«1 Dæk«Well Deck. 3 Master med Skonnertrigning. Middelfyldig Boug med glat Stævn. Hækbygget Agterskib med elliptisk Spejl. Bak. Halvdæk agter. Kabysruf«2 Sideruf. Kommandohus«Ufuldstændig Ind er klædning. 3 vandtætte Skodder«Længde; 132*0". Bredde: 20*6". Dybde: 10'6" 319,29 brutto«209*05 netto. Ifølge Bill of Sale dat«london l/l 1890 med i Paategning dat. Marstal 27/ og Nationalitetsog Ejendoms Erklæring dat. Marstal 25/ bygget til: H. C. Christensens Enke. Maren Marstal! med 5/10 Part! Købmand Hans Christensen, Marstal j med 2/10 Part Mægler Hans Herman Petersen. Marstal i Skibsreder Hiels Jensen Ohlsen^ med 1 / 10 Part med 1/10 Part Marstal Skibsbygmester Jørgen Olsen Christensen, Marstal med 1/10 Part. j i j

43 HANDELS- 03 SØ ;.T PA )RG ss H. C. Christensen, B S G, - 2 Bestyrende Reder er Pru Maren Christensen, som eneste Indehaver af Firmaet H# C. Christensen. Indførselstolden er ifølge Generaldirektoratets Skrivelse af 22/ betalt med en Bankanvisning stor , som er % af Købesummen Interims Nationalitets Certifikat dat. dansk Generalkonsulat i Hull 8/ Efter Andragende har Generaldirektoratet ved Resolution af l/ accepteret, at Skibet er afsejlet fra Marstal til Libau uden at afvente Nationalitets Certifikatets Udstedelse, mod at dette udleveres ved Skibets Tilbagekomst. Tonnagen er efter Ombygning, ifølge Maalebevis dat. Odense 8/4 1890, rettet til: brutto. 212,24 netto. Skibet har nu: Bak. Halvdæk agter. Kabysruf. 1 Sideruf midtskibs. Ruf midtskibs. Kommandohus«

44 NDELS- 03 SØFARTSMUSEET ss H. C. Christensen. N B S G.! Tnt. - i Ifølge Anmeldelse Nr. 1855/189^ dat. I8/I0 189^ er Skibet ifølge Skrivelse fra den bestyrende Reder T dat. Marstal I6/I0 189^T solgt til Bilbao for 5*?oo Pund Sterling - Kr. 66.6oo- Certifikat afleveret og Nationalitetsmærker udhugget. Udslettet af Skibsregistret 19/lo 189^. (Udslettelsesprotokol Nr. III - 2.

45 ss H«C. Christensen. N B S G. Billeder: Billedarkiv H. Negativers Marstal Museum,

46 1ANDELS- 03 S0FAATSMUSEE1 is H«C. Ørsted. (Kabelskib). N J Registreringsprotokoller: V-78. X I - 302, er Registreringsdato: 7/ l/l (Omregstr.) Certifikater: 7/ / /3 Bygget 1872 af A/S. Burmeister & Wain, København, ifølge Bilbrev dat.«københavn 31/ Stk. 120 NHK. = 500 IHK«Dobbeltcompoundmaskine Cylinderdiameter: 25" x 2-44" z 2. Slaglængdes Pabrikat: A/S. Burmeister & Wain. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk med Mellemdæk midtskibs«2 Master«Skarp Boug med glat lodretstaaende Stævn, Agterskib med rundt Spejl. Hækbygget Opbygninger midtskibs. Fuldstændig Inderklædning. 4 vandtætte skodder. Vandballast: 130 Tons* ;åe: 178 "1". Bredde: 26 6". Dybde; / 680 dw. 570,66 brutto. 337,31 netto, Ifølge Bilbrev dat. København 31/ og Nati< nalitets- og ejendoms Erklæring dat. liøbenhavn 5/ bygget til: A/S. Det Store Nordiske Telegraf Selskab, Kbhvn«Maalt efter Ombygning ifølge Maalebevis dat. København 30/9 1882: 748,88 brutto netto. Skibet beskrives nu saaledes: Bak, Hytte agter. Kommandohus, Ruf paa Hytten, Rygesalon, Jernrui til Maskinrum og Kabys«

47 HANDELS- 0~;.RT3MUSEE1 ss H«C«Ørsted J B K, - 2 Efter Omregistrering l/l 1894 beskrives Skibet saaledes: 1 Dæk. 2 Master. Skarp.bov med lodret Stævn. Hækbygget Agterskib med rundt Spejl. Hytte : Bak, Ruf, Navigat ions ruf..e: 177 B 0 M. Bredde: 27 S 4 M. Længde af Maskinrum: 35'5". e: 15! 1". Ifølge Maalebevis dat. Helsingør 24/ er Tonnagen forandret tiis brutto: 715,61. Kubik: 2.025,07 Kubikmeter. nettos 352^98. Kubik: 998,93 Kubikmeter. Ifølge Skøde dat. København 23/ solgt til; Grosserer Carl Marius Engholm, København. (Anmeldt 6/l Registreret 16/ ). Ifølge Anmeldelse dat. Ejeren er Skibet ved Skøde dat. solgt til: 6/ fra København 6/ Salgssum Kr. 40, H. Diedriehsen- Kiel oo. Udslettet af Registret ifølge Certifikatet afleveret«udslettelsesprotokol Nr beslutning dat«16/12

48 HANDELS IS H. C. Ørsted. (Kabelskib). N J B K, Illustreret Tidende 11«August 1872: De Telegraftraade, som bringer Budskab i de forskelligste Tungemaal fra China til Japan og Sibirien, ere fra deres tidligste Barndom optraadte som Stormænd, ja næsten som fyrstelige Personer blandt det efterhaanden ikke ringe Selskab af undersøiske Kabler, der nu knytte de forskjellige Lande til hverandre. Allerede i Underhandlingerne om Chinakablets Udlæggelse gjorde dette sig gældende, idet saavel fremmede som indenlandske G-esandter, for ikke at tale om Kejsere og Prinserj, lagde deres Ord med i Vægtskaalen. Senere, da Tougene skulde overføres til deres fjerne fremtidige Hjemstavn, blev endog en af vore Orlogsmænd stillet til deres Raadighed, under Split-} flaget foregik deres Udlægning, Orlogsmatroser rendte "Tampen i Land" og danske Officerer modtoge Skaalen for Foretagendets fremtidige Held. Det er saaledes aldeles naturligt, at Kablerne nu, som andre Stormænd, have anskaffet sig en Livlæge, og denne Livlæge er Reparationsdamperen n H. C. Ørsted", der i disse Dage over England begiver sig paa Vejen til \ sit høje Herskab. j Dette Skib, der som saa mange andre gode og smuk4 ke Fartøjer er udgaaet fra de Herrer Burmeister og i Wains "Værksteder paa Christianshavn, er 130 Pod i langt og 28 Fod bredt. Naar vi ville sammenligne det medet af de mere bekendte Fartøjer hertillands f. Eks. med Dampskibet "Kjøbenhavn 11, der tilhører Det Forenede Dampskibs Selskab ville vi straks bemærke, at M H«C^ Ørsted" er noget kortere 9 men ogsaa en Del bredere end dette sidste^ og at Forskibet hæver sig en Del mere. Det vil med andre Ord sige, at medens "Kjøbenhavn" er hygget nærmest til Passagerfart i vore hjemlige og forholdsvis rolige Farvande, hvor det især gælder om at komme hurtigt frem, er "H. C. Ørsted" beregnet paa de store "Verdenshave og paa strengt Arbejde i al Slags Vejr. Men uagtet den saaledes har en alvorlig, næsten besværlig Gerning at udføre, er den næsten pyntelig at se til, naar man kommer ombord i den. Under Dækket agter er der en smagfuldt indrettet Chefskahyt, hvis Vægge er prydede med kostbare indlagte Træsorter og forgyldte Forsiringer og som er udstyret med næsten elegante Møbler. Til Salonen støder Kaptajnens hyggelige Sovelukaf paa den ene Side og ét passagerkammer paa den anden Side. Foran Kahytten er et Lastrum med en rund Jernbeholder til Henstuvning af Telegraftraad. Derefter kommer Maskinen, som har en nominel Hestekraft af 120 HK. og som ifølge Høj- og Lavtryksprincippet har to Højtryksog to Lavtrykscylindre, hvilke henholdsvis have en Diameter af 22 og 44 Tommer. Foran Maskinen findes det største Lastrum, der for Størstedelen optages af en meget stor Telegraftraadsbeholder, men som tillige indbefatter et Rum, indrettet til at fyldes med Vand, naar Skibet sejler uden Ladning. Herefter følger den tredie og sidste Telegraftraadsbeholder og ovenover denne findes paa Mellemdækket en rummelig og meget net udstyret Messe med tilstødende Kamre til Styrmænd, Maskinmestre o. a«i Folkerummet, som ligger forrest, er der Plads

49 HANDnLS- CG SSTARTSMUSEET ss H. C. Ørsted. (Kabeldamper). N J B K, Illustreret Tidende ll/ (2): til 10 Matroser og 6 Fyrbødere. Paa Dækket agter er der anbragt to svære Bjælker, der række uden for Skibssiden og er bestemte til at tjene som Kran ved Optagelse af svære Genstande fra Havbunden. Den midterste Del af Skibet er overbygget med et saakaldt Orkandæk, hvori Maskinlugen, som derved hæves betydeligt over Vandet udmunder og hvorpaa der er anbragt 4 stærke Baade, som rimeligvis vil faa j en Del at udrette under Skibets Virksomhed. Paa Dæk-j ket under Orkandækket, altsaa ved Siden af Maskinen,; er der anbragt Kamre til Overstyrmanden og første i Maskinmester og desuden et Rum, det saakaldte "Al- sting room", hvori Telegraftraadene prøves undet I Udlægning og Indhivning. Endelig findes der ovenpaa i Orkandækket et lyst og luftigt Bestiklukaf, der ud- j mærket egner sig til Opholdssted for Føreren i var- ; me Klimaer* og foran hvilket der er en overdækket \ Plads til Rat og Rorgænger. Det rummelige Dæk foran i og agten for Overbygningen vil senere for en Del blive optaget af Udlægnings- og Indhivningsappara- j terne«dette er i Korthed, hvad der mest falder i Øjnene ved et Besøg i "H. C. Ørsted", men ser man lidt nøjere til, vil man bemærke, at Skibet raader over meget stærke Maskinpumper, og at to svære Rørledninger agtenfor Stormasten kunne sættes i Forbindelse med de to store Centrifugalpumper, som kunne oppumpe Tønder Vand i Timem, altsaa 200 Tønder Vand i Minuttet, og man vil endvidere i et Lastrum forude opdage en hel Mængde Kautschukslanger, som ere en Snes Tommer i Diameter«Disse Pumper, Rørledninger og Slanger skulle udgøre Livlægens Reserveapotek, ved hjælp af hvilke han i ledige Timer kan skaffe sig nogen Praksis. Man maa jo nemlig - baade for den corresponderende Verdens og Aktionærernes Skyld - gaa ud fra, at Kablernes Sundhedstilstand vil være saa god, at de kun sjældent behøver at ty til Reparationsskibet, og under denne, Forudsætning har man søgt at sikre dette jævnlig j Beskæftigelse og en deraf flydende Indtægt, ved j tillige at indrette det til Bjergningsdamper. Da de i hyppige Orkaner i Chinasøen ofte medfører Søskade, er der al Udsigt til, at det i denne Egenskab vil ; faa fuldt op at gøre, og man kan ikke andet end! ønske, at dets Stilling som Livlæge ikke for meget i vil lægge Baand paa dets Virksomhed i denne Retning; Inden "H. C. Ørsted" gjorde sine sidste Porbered-jelser til Afrejsen, foretog det i Overværelse af et - talrigt Selskab en Prøvefart i Sundet og havde i bedste Overensstemmelse med sit Navn udset Sund- ; traaden til Maal for sin Udflugt. Med Uhret i Haan-: den iagttog man paa nærmeste Minut Tiden, der med- '. gik for at naa derhid og tilbage til Reden, og det viste sig til stor Glæde for alle dem, der med Spæn-p ding imødesaa Udfaldet, at Skibet trods sin for- holdsvis store Bredde løb 11 Mils Fart. Denne raske j Fart i Forbindelse med Maskinens rolige og sikre ; Gang var det første Skridt paa en Vej, der fører et! af Danmarks smukkeste Navne til fjerne, fremmede!

50 HANDELS- C 3 SØFARTSMUSEET ss H. C. Ørsted. (Kabeldamper). N J B K. Billeders Illustreret Tidende 11. August 1872, (Tegning af Carl Baagøe).

51 CO 0) )...- I.U U] tn Z) ^ f!<3 [, : t' r,"i f 3 A f/j U (!) V o A w "- _J LLJ Q Z X M G> SJ ^ > o} M F* T3 0) H H H t>..iv UJ ED UJ X O) H 0)

52 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET På x"or,.v.-.'-rf= H/s. Hebe ex Ville du Havre ex La Hére. N H S - 1. Registreringsprotokoller: XI Registreringsdatos 14/ Certifikater: 14/ / Bygget 1884 af Maatschappy de Maas, Delfshaven, ifølge Bilbrev dat. Malmø Raadhus 31/7 1885«1 Stk. 70 HHK. = 420 IHK. Dampmaskine. Cylinderdiameter: Fart: Fabrikat: Maatschappy de Maas. Slaglængde: Klinkbygget af Jern. 1 Dæk* 2 Master. Skarp -boug med glat lodret Stævn. Agterskib med rundt Spejl«4 Hjulkassehuse P Ruf midtskibs til Maskinrum og Spisesalon. Halvdæk agter. Ufuldstændig Inderklædning. 4 vandtætte Skodder. Længde: 161'6". Bredde: 19'6". Dybde: 8'4 n. 20 / 20 dw. 226? 85 brutto. 135? 89 netto. Ifølge Købebrev dat. Malmø 18/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 22/2 : 1888 som H/s. "Hebe" købt fra Ångfartygs Bolaget Skanska Kusten s Malmø, af A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København, Indførselstolden er ifølge Kvittering dat. Københavns Toldkammer 2l/ betalt med Kr som er 3f af Købesummen AT* 97 Efter Ombygning, Skibet har nu: 4 Hjulkassehuse P

53 HANDbLS- C3 SØFARTSMUSEET H/s. Hebe ex Ville du Havre ex La Hére. i I - 2. N W H S. : Ruf agter til Rygesalon, Ruf agter til Damesalon, Ruf midtskibs til Maskinrum, x-assagersalon og Materialrum, Halvdæk agter, er Tonnagen ifølge Maalebevis dat. København 15/ forandret til: brutto: 242,56. nettos 142,53

54 "HANDELS- CG SØFARTSMUSEET H/s. Hebe ex Ville du Havre ex La Hére. N W H S. i Int. - 1, Ifølge Anmeldelse Nr. 338/l9o5 dat. 17/6 19o3 har Skibet forandret Hjemsted fra Aarhus til Kallundborg ifølge Andragende, bevilget 17/6 19o5- Ifølge Anmeldelse Nr. 279/1911 dat. 27/ er Skibet ophugget hos Firmaet Petersen & Albech, København Udslettet af Pegister 29/ Udslettelsesprotokol Nr. k - III - Registreringsprotokol Nr. 7-3k.

55 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KACNiCAAG e ex ex La IIHS Arkiv H. D. P. D. D. P, '. S. Pag Pag. 24

56 BA Hebe \imjcls- CA III - 1. Berlingske bidende tirsdag 20. Juni 1843 Dampskibet "Hebe", som var afgaaet fra England samtidigt med Dampskibet "Martello" og som man meente var gaaet om Skagen, skal nu ifølge "Aalborg og Thisted Aviser" være indkommen t gjennem Aggercanalen or & ligge ved Krick. Berlingske lidende Mandag 26. Juni 1843: Skibsfart. Hvis man for et Decennium siden vilde have sagt, hedder det i "Thisted Avis", at paa den gamle Brygges Ruiner i Thisted skulde opstaae en smuk rummelig Havn. og at det ene Dampskib skulle lægge til efter det Andet, for at indtage Passagerer, vilde man maaskee have smilet deraf - men nu seer man det i Realiteten udført -. Istedetfor Dampskibet "Liimfjorden" der skulde komme i Predags, ankom i Søndags Hr. Lundt med det længe forventede Dampskib "Hebe", og i afvigte Dge passerede Dampskibet "Martello" gjennem Pjorden til Aalborg og Randers. Dog det er ikke alene Dampskibsfarten, der danner en ny Aera for Parten heroppe paa Pjorden, men Seilskibenes Antal har i de sidste Aar betydelig forøget sig, ja endog med det Tredobbelte, og med Hensyn til Partøiernes Antal for hele Tolddistrictet, ud- og indklareredes i Aaret 1841, kun 201 Partøier, og derimod i 1842, 366 Partøier.- Tirsdag Morgen afreiste Dampskibet "Hebe" herfra til Aalborg. Berlingske Tidende Tirsdag 15* August 1843: Dampskibsfart. Viborg: Ifølge derom yttret ønske, anløb Dampskibet "Hebe" afvigte Onsdag Pormiddag Ladepladsen Hjarbek, beliggende omtrent 1 l/4 Miil herfra Byen, og afseilede derfra med et Selskab af 19 Personer til Øen Puur, 1 her tog man den bekjendte store Steen- eller Jordmas-i se i Øiesyn, hvorefter Reisen fortsattes til Eykjøbing, hvor man indtraf Kl. 6. De i Havnen liggende Skibe saavelsom Havnedæmningen vare tæt besatte med Damer og Herrer og dannede, især paa Skibene, smukke Grupperinger, tinder Hurraraab, Kanonskud og Musik ag blæsende Instrumenter steeg Selskabet iland her, og efterat have beseet flere smukke Dystanlæg m. m., deeltog dette i en Souper paa Grjestgivergaarden, hvor flere Skaaler (blandt andet for"en stedse tiltagende større Preqyents mellem Liimfjordens forskjellige Kjøbstæder og dens Opland") udbragtes. Derefter profiterede flere af Selskabets Medlemmer af et, ligeledes i Anledning af dettes Ankomst, arrangeret Skovbal. Kl. 3 om Katten tilkjendegav imidlertid et Kanonskud fra "Hebe", at Pristen her var forbi, og efterat Selskabet var bleven forøget med endeel Her- rer derfra Byen, fortsattes Reisen til Lemvig, efter at flere Premmede atter vare tiltraadte underveis ved Ladepladsen Struer. I Lemvig fandt Selskabet en lignende festlig Modtagelse som ved Ankomsten til Nykjøbing, efter et kort Ophold afgik "Hebe" fra Lemvig, med henimod 80 Personer, passerede Agger Kanal, gjordf

57 HANDELS- C3 S^A-TS^USEET j III - 2. H/s. Hebe.?A KACALCAS I en lille Runde ud i Vesterhavet, og retournerede at- ; xer til Lemvig og Struer, hvorfra Reisen fortsattes I til Thisted, og skjønt man først ankom hertil ved Midnatstid, overraskedes man dog af gjentagne Hurra- : raab af en stor Deel Mennesker, der stode ved Havnen J Den hurtige Afreise herfra, 3 Timer efter Ankomsten,! foranledigede imidlertid, at Byen dengang saagodtsom «blev fremmed for Selskabet. Itfaar undtages et Par \ Regnbyger igaar Pormiddags, blev denne Lystreise be- \ gunstiget af det skjønneste Veir, og efter at have j anløbet Hykjøbing, [hvor Musikcorpset, der herfra havde gjort Touren med og underveis musiceret, atter! landsattes), var Selskabets Ankomst til Hjarbek igaar; Kl. 12 Middag. - Poruden at den ærede Comitee for j Dampskibet paa bedste Maade havde draget Omsorg for i Selskabets Beqyemmeligheder, undlader man ikke til- \ lige at anføre, at flere af dens Medlemmer i Onsdags indtraf med Dampskibet til Hjarbek, eomplimenterede! Selskabet og gjorde Touren med til Thisted. Vi slut-! te med det Ønske, at Porholdene snart maatte ordne j sig saaledes, at det kunde betale sig for et Damp- l skib, oftere at gjæste vor Ladeplads. \ Berlingske Tidende Onsdag 6. September 1843: Dampskibsfart. Da Dampskibsfarten paa Liimf jorden nu allerede i 4 Maaneder har været i G-ang, hedder det i "Aalborg Avis", maa det undre meget, at denne gode Communica- \ tion endnu ikke har været benyttet til Brevpostfor- j sendelse, uagtet herom allerede for lang Tid siden har været indgiven Ansøgning for "Hebes" Vedkommende. \ Som vi nu erfare, har imidlertid G-eneralpostdirectio-i; nen skjænket denne Sag sin Opmærksomhed, og vil en \ Postforsendelse med Dampfarten paa Pjorden saaledes \ snart kunne ventes at blive aabnet. j Berlingske Tidende Predag 8. September 1843: Dampskibet "Hebe" er, hedder det i "Aaalborg Avis", ifølge indløben Oommunication til Bestyrelsen, af den kgl. G-eneralpostdirection indrømmet den ansøgte Brevforsendelse med dette Dampskib til Pjordstationerne, som saaledes snart vil træde i Kraft. Berlingske Tidende Mandag 11. September 1843: Dampskibet "Hebe", hedder det i "Aalborg Avis" af 8. ds., er imorges afgaaet til Agger for at forsøge eller foretage Bugsering af et i Hærheden af Kysten med kappede Master indkommet Barkskib, der har anholdt om j Hjælp. Hvorvidt en Suspension af "Hebes" Liimfjordstour i Morgen vil blive nødvendig? kan saaledes endnu ikke bestemmes

58 H/s. Hebe. HANDELS- O' III - 3 Berlingske Tidende Onsdag 4. October 1843: Brevforsendelse. Den høie G-eneralpostdirection har foranstaltet, at en Brevforsendelse finder Sted mellem Stæderne Thi-! sted, Lemvig, Nykjøbing, Løgstøer og Aalborg ved Dampskibet "Hebe", derved er vistnok n Deel af Trangen til et nærmere Communicationsmiddel mellem Stæderne ved Liimf jorden afhjulpet, men den væsent- ligste Trang existerer endnu, nemlig en hurtigere Gang med Hensyn til Correspondancen mellem Hovedstaden og Liimfjordens Stæder, og det almindelige Ønske er derfor, at der i det mindste til Poraare-t maatte tillades Beboerne ved Liimfjordens Bredder at indlevere Breve paa de respective Postcontoirer til Kjøbenhavn til Porsendelse med Dampskibene "Hebe og "Iris". - Allerede i længere Tid har det været tilladt at indlevere Breve paa Aalborg Postcontoir til Porsendelse med "Iris", det har derfor forundret Pluraliteten at det ikke ogsaa er tilladt i Stæderne ved Liimfjorden, skulde det være Prygt for Løgstørs G-runde, og at Brevposten paa Grund af at Dampskibet ikke skulde komme over, derved kunne forsinkes, da troer man ikke at derved kan være no&et at befrygte, thi som bekjendt er Dampskibet "Hebe 11 (der stikker ca. 1 Pod mindre dybt enå "Liimf jorden 1 ) siden det begyndte dets Part åen 22. Juni d. A., ikke en eneste G-ang bleven opholdt ved G-runden? men har gaaet sin regelmæssige Gang. Vi troe os derfor overbeviiste om, at åen nøle Generalpostdirection, der stedse med saa megen Velvillie, kommer Ønsket om enhver nyttig Poranstaltning imøde, ogsaa i denne Henseende vil opfylde Publicums Porventning. Berlingske Tidende Predag 29. Marts 1844: Pra Thisted læses i "Aalborg Avis" af 26. ds. Pølgende; Den ved Generalforsamlingen i Dampskibet "Hebe" den 22. ds. fremlagte Udsigt over dette Dampskibs Part i forrige Aars 5 Maaneder fra Juli til December gav just ikke noget behageligt Resultat, men da Parten i det første Aar kun er at betragte som en Prøvefart, der desuden var aldeles uforberedt^ vil dette naturligviis i ingen Maade kunne tjene som Itform eller^svække de bedre Porhaabninger, som i man vistnok i Jf remtid en er berettiget til at stille j til denne Damproute, naar navnlig flere forandring- \ er, deriblandt vel ogsaa en Porhøielse af flere af ; Passagertaxterne indtræde. Endvidere besluttedes, j at reducere Commiteemedlemmernes Antal til 3, som i man, for at undgaae hyppige Reiseudgifter fandt ; rettest at vælge alene i Oplandet, og tillige i visse Tilfælde at tage Beslutninger i Thisted alene ved Tilkaldelsen af den derværende Suppleant, hvor- i til Kjøbmand Nordentoft valgtes. Porøvrigt bleve de \ samme Comiteemedlemmer for Thisted, Nykjøbing og Omegn, nemlig Apotheker Dahlerup, Agent Ltttzhøft,, Pastor Poulsen, Kjøbmændene J. B. Steenberg og N. Ettrup gjenvalgte, og gjenvalgte Oomiteen ligeledes Agent Lutzhøft til Pormand. Et af Amtmanden, der mødte -oaa Pinantskassens Vegne, stillet Porslag om, at Oomiteen skulde være bunden til en bestemt Rouxe havde ved Afstemningen ingen Stemmer for sig og vil Rputemes Bestemmelse saaledes ogsaa fremtidigt være overladte til Comi&eens Conduite.'

59 H/s. Hebe. HANDELS- III - 4 Berlingske Tidende Lørdag 21. December 1844: Generalforsamling. Ved den i Anledning af Dampskibet "Hebe" i Dag paa Raadstuen her i Byen holdte G-eneralf orsamling, hedder det i "Thisted Avis" af 14. ds., blev det bestemt at Dampskibet skulde i næste Aar vedblive sine Toure her paa Pjorden. In ny Comitee udvalgtes i den afganglies Sted, og en foreløbig Route blev interimistisk bestemt. Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 31. Decbr Dampskibet "Hebe". Ved sidste Generalforsamling i Actieselskabet "Hebe" er, ifølge "Aalborg Stifts Avis" af 24. ds., taget den^ Beslutning, at udstede 470 nye Actier, der skulle have en "ubunden Preference for de ældre saavel hvad angaaer Stemmegivning og Beslutninger i Skibets Anliggender som i eventuelt Udbytte, dog kun indtil aarlig Rente af Actiernes Paalydende osv." Det er altsaa et Actielaan man beslutter optaget og prioriteret, hvortil Generalforsamlingen vel maa kunne være berettiget, men man har tillige ledsaget dette Laan af særdeles præjudicerende Bestemmelser for de ældre Actier, der gjøre disse saagodtsom umyndige, og til en saadan Disposition kan Generalforsamlingen, saavel efter Sagens juridiske Almeennatur eller efter Statuternes Bestemmelser neppe være berettiget. Vi formode derfor, i at vel større Delen af de ældre Actionairer ville forene sig om og indgive deres Protest imod denne Generalforsamlingens, efter Alt hvad vi kunne ind- j see, aldeles illegale og for Interessenterne ikke bindende Beslutning. Da det sidste Aars Part har i givet et saa bedrøveligt Resultat, ere vi ogsaa af ; flere Actionairer opfordrede til, at anmode Comi-! teen om, ved en saavidt muligt detailleret Over- j sigt at vise, hvad eller hvilke af Partens Porhold j der har fremkaldt en saa betydelig Underballance. : Berlingske Tidende Onsdag Morgen 12. Marts 1845: Ifølge Porlangende afholdes en extraordinair Generalforsamling af Actionairerne i Dampskibet "Hebe", hvorved vil blive fremlagt Porslag til en Route for Skibet i indeværende Aar, ligesom de ved Generalforsamlingen den 20. Marts 1843 vedtagne Statuter for Actiedampskibsselskabet paa Liimfjorden, ville blive forelagte Actionairerne til Revision, Porandring og Tillæg, forinden de gives : Trykken, efter de Porslag, som dertil ville fremkomme, og til hvilken Generalforsamling, der afholdes paa Raadhuset i Thisted den 2. April næstkommende, om Pormiddagen Kl. 10, herved de Vedkommende indkaldes at give Møde. Thisted,i Oomiteen for Dampskibet "Hebe", den 6. Marts T. C. Bendixen. J. W. Werner. J. C. Nordentoft.

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/ '"- - ^L..- I OZ /- / O M ^ W - X /7, \NDECS- O G SØFARTSMUSEET; / k/^åul/ufyg,/ &?t &k / ttff^j, X ^, / X. ^ T O,' *pi/aff

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: PÅ KROMSORG i IH " ms Sigrid S. 0 U H C Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: A. E. Sørensens Motorskib "Sigrid S." begynder i Dag Lastning af Bygningsmaterialer fra Den kgl. Grønlandske Handel

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Læserbrevsfejden 1899

Læserbrevsfejden 1899 Læserbrevsfejden 1899 Gennem læsebrevsfejden fra 18. februar 1899 28. juni 1899 mellem Kaptajn Peter Mærsk Møller og Skibsbygger J. Ring-Andersen kan overgangen fra den traditionelle træ- og sejlskibssejlads

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Pregel. M B M K. ; I - 1,.er: XI-516. 2-125. enhavns Bygget 1889 af A/S. Burmeister & Wain, København, Bygge

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. Int. - 1. Bygget I898 - Wm. Gray 8c Co. Ltd., W. Hartlepool. Byggenummer 355» Søsat 7/4

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

ss Chr. Christensen. N M J Q

ss Chr. Christensen. N M J Q HANDELS- OG SØFARTSMUSEET RÅ KRONBORG ss Chr. Christensen. N M J Q *d\ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET SS Chr. Christensen. N M J Q. Int. Bygget 19o3 - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. 1 Stk. 169 NHK. -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. SS Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 Stk. 14-6 NHK. - 513 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-56" Slaglængde: 36" Fabrikat:

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-!

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-! I - 1.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). I* Registreringsprotokoller: Københavns midlertidige Skibsregister Fol. 190. Partøjs Fortegnelse II: Pag. 347- Er. 1255- Ny Fartøjs

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Bygget 1863 af A. Howaldt & I. Schweffel, Kiel, ifølge Bilbrev dat. Kiel 2/6 1863-

Bygget 1863 af A. Howaldt & I. Schweffel, Kiel, ifølge Bilbrev dat. Kiel 2/6 1863- HANDELS- CG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG ss Struer ex Kiel. I - i. Registreringsprotokoller: Fartøjs fortegnelse II Pag. 33- iflr. 634. Begistreringsdato: Registreringsbevis dat. Struer 27/9 1876. Certifikater:

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I i'få LU 3 cc a. < o U. CQ CO o < th tt- _J LU O 2: O* I o' ^ 0 0 40 fl H fh 1 1 t 1 1 1 I [ t 1 1 1 1 t 1 K 1 O 1 I 1 cd 1 c«1 (i) 1 bo I ti t O 1 tø 1 1 1 to i W I ' 1 I PÅ KROMBORG ss Kongeaa ex Tinto.

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 I år gik sommerturen til Stockholm. En frisk nogle gange hård vind fra sydvest sendte os to dage efter Sct.Hans ud af Limfjorden over Grenå og Helsingør til Svanemøllen

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

"> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -"SV.

> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -SV. Q LU UJ n i O t. cc < o L 03 3 2* "> O E s tf O.' ^ -"SV. -SK HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dijmphna ex LinkQping. N 2 G 7. Begistreringsprotokoller: X-113 XI-244 Begistreringsdato; 15/7 1882. Københavns

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Af Fuldmægtig ved redningsvæsenet, C. P. Eisenreich, udgivet af E. Jespersens Forlag, København, 1927.

Af Fuldmægtig ved redningsvæsenet, C. P. Eisenreich, udgivet af E. Jespersens Forlag, København, 1927. Uddrag af bogen: Det Nørrejydske Redningsvæsen Dets tilblivelse, organisation og historie. Af Fuldmægtig ved redningsvæsenet, C. P. Eisenreich, udgivet af E. Jespersens Forlag, København, 1927. Der foreligger

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte-

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Saga«(I), HCI&. Registreringsprotokallers XIT-25* Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- 2 Stk*

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG ss Nerma. N G C J. Int. - 1. Ifølge Anmeldelse Nr. 5ol/l895 dat. k/7 1895 har Købmand Laurita Ditlev Lauritzen, Esbjerg, afhændet Skibet til: A/S. Dampskibsselskabet

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller.

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1 Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. Byggenummer 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. 3.760 IHK. Fabrikat: Dieselmotor,

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. i L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q T-. i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. *,»i/*w i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T. Int. - 1* Bygget

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

HORSENS-UDSTILLINGEN.

HORSENS-UDSTILLINGEN. ARKITEKTEN 1904-1905 MEDDELELSER FRA AKADEMISK ARCHI TEKTFORENING KØBENHAVN DEN 15. JULI 1905 7. A A RGANG No 42 HORSENS-UDSTILLINGEN. Na ar en jydsk Industriudstilling skulde afholdes, vilde de fleste

Læs mere

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz.

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz. DFHS 1991-2016 I anledning af Dansk Færgehistorisk Selskabs 25 års-jubilæum den 20. april 2016 besluttede bestyrelsen at arrangere en jubilæumstur til Oslo for medlemmerne med ledsagere. Takket være stor

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1.

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. f s HANDELS- 03 SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ss Skodsborg. E W K V. / O TJ L I 'HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park.

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park. foto: frost I år er der 25 års jubilæum, og denne gang har tursejlerne også en chance, uden målerbrev Gå ind på : http://www.palbyfyncup.dk/ og læs om mulighederne, man kan også se hvem der er tilmeldt,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

"Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".:

Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade.: HAN; ms Jacob Jebseru 0 Y J 0. III - "Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".: Side 213: G-anz vom lyp des heutigen Frachtschiffes mit einigen Fahrgastkammern. Schutzdeckschiff mit Yermessungswell? langer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere