Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde"

Transkript

1 Roskilde Kommune Att.: Steen Holdt Køgevej Roskilde 15. november 2010 \\dmwclus\dmw_docs\ \ _405623_led10_011.docx Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde Efter aftale med Steen Holdt har Teknologisk Institut, Byggeri den 19. oktober 2010 gennemført fugt- og mikrobiologisk undersøgelse af de to boliger beliggende på adressen Eriksvej 36 og 38 i Roskilde. Undersøgelsen blev udført af Lene Dalvang, Teknologisk Institut, Byggeri. Baggrund Baggrunden for undersøgelsen var, at firmaet ABVAC samt Kommunens medarbejdere havde været inde og besigtige lejemålet beliggende på Eriksvej 36. Ved disse besigtigelser blev der konstateret vækst af skimmel flere steder i boligen. Da det er Roskilde Kommunes ejendom, som er udlejet, ønskede Kommunen at få ejendommen nærmere undersøgt, hvilket også indebar en undersøgelse af lejemålet Eriksvej 38. Formål Undersøgelsen havde følgende formål: At undersøge art og omfang af skimmelvækst i de to boliger At vurdere årsag til skimmelvækstens opståen At anbefale renoveringsomfang og -metoder At udarbejde et prisoverslag for renovering Data og informationer De to boliger er beliggende i et ældre 1½-plans murermesterhus med pudsede teglstensfacader. Eriksvej 36 Denne del af huset er beboet. I stueetagen er der gang, værelse og badeværelse. På 1. salen er der stue, soveværelse og køkken. Beboeren nævnte, at der tidligere havde været vand under gulvet i nabolejemålet. Eriksvej 38 I stueplan er der to stuer, køkken med adgang til viktualierum samt en baggang med adgang til badeværelse. På 1. salen er der 1 værelse.

2 Analyse- og målemetoder Analysemetoder er beskrevet i resultatbilag. Målemetoder er beskrevet i bilag 3, se venligst dette. Besigtigelse og målinger Eriksvej 36 I denne bolig kunne der konstateres kraftig vækst af skimmel på ydervæggen i gang og badeværelse. På samtlige ydervægge kunne der måles forhøjet fugtniveau op til mellem 0,75 og 1,5 m over gulv ( med Gann-måleren). På skillevæg mod nabo kunne der måles forhøjet fugtniveau op til 1,5 m over gulv. I fodpanelerne på værelset kunne der måles fugtniveauer op til 17 % træfugt. Gulvet i værelset, tydede på, at der var sket en opfugtning af konstruktionen, da gulvet havde rejst sig, og døren stødte på gulvet. I værelset var der udlagt et laminatgulv oven på det eksisterende trægulv. I laminatgulvet kunne der ikke måles forhøjede fugtniveau med indstiksmåleren. Der blev målt vandindhold i gulvkonstruktionen ved hjælp af et Troxler-system. Vandindholdet varierede i værelset, som tegn på opfugtning i nærheden af døren ud til gangen. På ydervæg i værelset blev der udtaget en aftryksprøve på puds bag glasvæv (Pr. 2). I badeværelset forekom der kraftig synlig vækst af skimmel på oversiden af glasvævet. Der blev skåret hul i glasvævet og udtaget en prøve i det lerklinede puds bag glasvæven (Pr. 1). På skillevæggen mod naboen i bruseområdet samt på skillevæggen i det tilstødende område kunne der måles kraftig opfugtning op til 1,5 m over gulv. På 1. salen havde der været en vandskade i køkkenet, hvor der var trængt vand ind i overgangen mellem gavl og tag. Der kunne i området registreres misfarvninger på glasvævet. Det blev oplyst, at skaden var udbedret. Der kunne ikke måles forhøjet fugtniveau i området (40-50 med Gann-måleren). Der blev udtaget en prøve på puds bag glasvæv (Pr. 4). I soveværelset kunne der måles forhøjet fugtniveau på skillevæg mod Eriksvej 38 (skorstenen), på den øverste ½ m mod loft. Der blev udtaget en prøve på puds bag tapet (Pr. 3) Flere steder i hjørne i kviste omkring vinduer på 1. salen kunne der registreres synlig skimmel. Eriksvej 38 Denne bolig er ubeboet. Der er dog tændt for varmen. Der kunne registreres en kraftig lugt af skimmel i boligen. \\dmwclus\dmw_docs\ \ _405623_led10_011.docx Side 2

3 I stuen, hvor trappen til 1. salen er placeret, kunne der måles forhøjet fugtniveau fra gavlvæggen og hen til vinduet op til 1 m over gulv ( med Gann-måleren). I fodpanelet kunne der måles fugtniveauer på % træfugt. Der blev skåret hul i tapetet og udtaget prøver i området (Pr. 1+2). På den anden side af vinduet kunne der måles forhøjet fugtniveau op til 70 cm over gulv. På gulvet kunne der med Troxler-systemet måles indikationer på, at der forekommer problemer med fugt under gulvbrædderne. I spisestuen kunne der på gavlvæggen måles forhøjet fugtniveau på den nederste del af væggen i et område på ½-1 m. Udvendigt i dette område er der placeret et skur og i hjørnet mellem skuret og gavl er der en del buskads samt en antenne. Der blev bag tapetet udtaget prøver på den gamle limfarve (Pr. 3+4). Skillevæggen ved siden af skorstenen fremstod med misfarvninger. Der blev udtaget en prøve på pudslaget (Pr. 5). Der kunne ikke måles fugt i området (35 med Gann-måleren). I køkkenet kunne der på gavlvæggen samt på skillevæggen mod badeværelset i lejemålet Eriksvej 36 måles kraftig opfugtning ( med Gann-måleren). På disse vægge var der opsat fliser. Der blev fjernet en flise på skillevæggen og udtaget prøver på pudslaget (Pr. 6+7). På gulvet var der udlagt vinylbelægning. Belægningen blev fjernet, og der blev foretaget fugtmålinger i trægulvet (op til 25 % træfugt). Der blev udtaget en prøve på undersiden af vinylbelægningen (Pr. 10). På ydervæggen under køkkenskabene kunne der registreres misfarvninger, men der kunne ikke måles forhøjet fugtniveau i området. I viktualierummet, hvor der er adgang fra køkkenet, kunne der måles forhøjet fugtniveau i ydervæg op til 1 m over gulv ( med Gann-måleren). I gulvbrædderne i dette rum kunne der måles fugtniveauer op til 33 % træfugt. I baggangen samt på toilettet var der gulvtæppe på betongulvet. Der kunne måles forhøjet fugtniveau i ydervæg mod haven samt i skillevæg mellem toilet og baggang. Der blev udtaget prøver på pudslag bag maling i baggangen på skillevæggen mod toilettet (Pr. 8+9). På 1. salen kunne der ikke registreres problemer. Udvendigt Det kunne registreres, at der var opsat platonplader op ad soklen flere steder uden inddækning i toppen. På ydervæggen ved badeværelset (lejemål Eriskvej 36) kunne der registreres kraftige afskalninger af pudslaget. \\dmwclus\dmw_docs\ \ _405623_led10_011.docx Side 3

4 Vurdering På grundlag af de foretagne undersøgelser samt givne data og informationer kan Instituttet udtale følgende: At der forekommer fugt i ydervægge flere steder i begge lejemål At der i gulvkonstruktionen i begge lejemål er registreret forhold, som tyder fugt og skimmelproblemer. At der på 1. salen i lejemålet Eriksvej 36 er fundet forhøjet fugt samt vækst af skimmel omkring kviste samt i køkken, hvor der tidligere har været en vandskade. At der i soveværelset omkring skorstenen er fundet forhøjet fugt og skimmel i mindre omfang Årsagen til skimmelvæksten og fugten på den nederste del af ydervæggene vurderes at være en kombination af opstigende grundfugt samt en vandtilførelse fra indvendige vådrum og muligvis utætheder i kloakker/brønde. Derudover kan der være tale om kondensdannelse pga. utilstrækkelig isolering, manglende ventilation og opvarmning. De registrerede forhold i gulvkonstruktionen kan være forårsaget af opstigende grundfugt eller utætte kloakker og opfugter konstruktionen. Det kan dog også skyldes, at der forekommer utætheder i kloakker, afløb eller brønde. Omkring kvistene på 1. salen vurderes årsagen til skimmelvæksten at være manglende isolering, utilstrækkelig opvarmning i området samt manglende ventilation. I soveværelset, hvor der ved skorstenen er registreret opfugtning, vurderes årsagen at være dårlige fuger på skorstenen samt muligvis dårlig inddækning. Udbedringsforslag For at fjerne skimmelvæksten i de 2 lejemål skal der foretages en omfattende renovering, som omfatter: Udvendigt Undersøgelse af brud på kloakker og brønde Reparation af fuger på skorsten Kontrol af inddækning ved skorsten Gennemgang af tagkonstruktion Kontrol af isolering omkring vinduer i kviste Gulvkonstruktion Udskiftning af gulve i stueetagen \\dmwclus\dmw_docs\ \ _405623_led10_011.docx Side 4

5 Opbygning af ny gulvkonstruktion kan ske på flere forskellige metoder, se nedenstående beskrivelse: Når klaplag er opfugtet i dybden, vil udtørring, uanset opfugtningsårsag, tage lang tid, ofte ½-1 år eller mere. Fugten vil løbende afgives opad, hvilket indebærer, at en ny gulvkonstruktion udlagt på et opfugtet klaplag har risiko for at blive opfugtet til et niveau, hvor skimmelvækst igen kan udvikle sig. Udskiftning og reparation af gulvkonstruktionen vil i så fald være spildt. Det kan ikke anbefales at udlægge en fugtspærrende plastmembran på et opfugtet klaplag under en ny gulvkonstruktion, da den relative luftfugtighed under plastmembranen hurtigt vil blive meget høj ( %). Det betyder, at der igen udvikles omfattende skimmelvækst i laget mellem plastmembran og klaplag. Skimmelvækst her vil kunne give indeklimagener, da der ved gang på plastmembranen i forbindelse med udlægningen laves et stort antal meget små huller i membranen. I sådanne sammenhænge anbefales derfor en af tre følgende løsninger: 1. Det eksisterende klaplag hugges op, og nyt forskriftsmæssigt udført terrændæk opbygges. 2. Der brændes eller klæbes en bitumenmembran på det opfugtede klaplag, fx Icopal Membrane 500 P eller Icopal Bundmembran PF 5000 SBS, som brændes på, Icopal base 410 P, som brændes eller udlægges i en koldflydende klæber, eller en EuroTag-pap, Ibatop selfix, efter nærmere anvisninger. Påbrænding/- klæbning skal ske efter producentens anvisninger mht. bl.a. underlag, vedhæftning og arbejdsmiljø. Ved påbrændingen desinficeres betonoverfladen, og der skabes et iltfattigt lag mellem beton og pap. Vælges klæbning, bør betonoverfladen desinficeres ved f.eks. svitsning, inden klæbningen udføres. Disse løsninger lukker effektivt fugten nede, men betyder samtidig, at fugtopstigning i eventuelt gasbeton- eller murede skillevægge og bagmure, som står på klaplaget/sokkelen, kan forøges betydeligt med omfattende skimmelvækst bag eventuelle tapeter, skabe og lignende til følge. Disse forhold skal der tages hensyn til ved denne løsning, således at det sikres, at pappen ved brænding, klæbning eller fugning har forbindelse til fugtspærren under bagmur og skillevægge. 3. Der påføres en vandbaseret epoxy, som ligeledes har kontakt til fugtspærren under bagmur og skillevægge, som ovenfor beskrevet. Denne løsning kræver ligeledes forudgående afrensning af klaplaget og er begrænset af, at den relative luftfugtighed i betonen ikke må overstige 90 %. Vægge, stueetage Fjernelse af pudslag på ydervægge de nederste 1-1,5 m i samtlige rum i stueetagen Fugtsikring af ydervægge, hvor der etableres en fugtspærre i væggene bestående af en murpap eller af metalplader, som skydes ind i væggene Fjernelse af fliser og puds på begge sider af skillevæg mellem køkken (Eriksvej 38) og bad (Eriksvej 36) op til 1,5 m over gulv \\dmwclus\dmw_docs\ \ _405623_led10_011.docx Side 5

6 Fjernelse af puds i baggang og toilet (Eriksvej 38) op til 1 m over gulv Afrensning for skimmel på samtlige blotlagte vægge i stueetagen Reetablering med diffusionsåbne materialer som indfarvet mørtel eller en kalkholdig puds og en silikatmaling Vægge 1. sal Kontrol af isolering omkring vinduer i kvistene Fjernelse af glasvæv på gavl i køkken samt på skorsten i soveværelse Fjernelse af misfarvet puds eller gips ved vandskade i køkken Afrensning for skimmel med tørdampsrensning på blotlagte overflader Generelle anvisninger ved skimmelrenovering I områder, hvor bygningsmaterialer udskiftes eller afrenses på grund af forekomst af skimmelsvampesporer er det i forbindelse med, at arbejdet udføres, vigtigt at sikre et højt niveau med hensyn til udluftning og rengøring samt at sikre, at skimmelmateriale ikke spredes til tilstødende lokaler. Normalt hindres spredning af skimmelmateriale ved etablering af undertryk i renoveringsområdet. Der henvises til vedlagte anvisning, Renovering efter skimmelangreb Råd til håndværkere, med hensyn til beskyttelse af personale, som forestår renovering og fjernelse af materialer, hvor der forekommer store koncentrationer af skimmelsvampesporer. I forbindelse med skimmelrenovering frigives der som regel store mængder skimmelmateriale fra de begroede overflader, som skal afrenses eller udskiftes. Dette vil kunne give gener hos personer, som uden værnemidler udfører arbejdet, og skimmelmaterialet vil samtidig kunne spredes til andre ikke-inficerede dele af bygningen eller nabobygninger. Det anbefales derfor, at skimmelrenovering udføres af firmaer med speciale inden for dette område, således at den fornødne personbeskyttelse sikres, samt at spredning af skimmelmateriale til andre dele af bygningen reduceres til et minimum, og den nødvendige rengøring afslutningsvis bliver udført. Efter renovering/istandsættelse er det vigtigt, at der gennemføres en grundig slutrengøring svarende til almindelig hovedrengøring. Rengøringen gennemføres 2 gange med timers mellemrum for at opfange skimmelsvampesporer og mindre partikler, der er sedimenteret efter første rengøring og ophvirvling. I forbindelse med rengøringen bør der, så vidt det er muligt, gennemføres gennemluftning af rummene således, at luftbårne partikler i videst muligt omfang ventileres ud af bygningen. Herefter kan rummene tages i brug. Se i øvrigt By og Byg Anvisning 205, Renovering af bygninger med skimmelvækst. \\dmwclus\dmw_docs\ \ _405623_led10_011.docx Side 6

7 Prisoverslag Efter aftale med ABVAC, som tidligere har været involveret i sagen, er der fremsendt en beskrivelse af renoveringsopgaven. Den er fremkommet med en overslagspris på ca ,- ekskl. moms. I overslagsprisen indgår ikke arbejde foranlediget af supplerende undersøgelser, såsom eftergang af tag, inddækninger og isolering ved kviste. I prisen indgår der maling af de berørte vægge men ikke øvrige vægge og lofter. Venlig hilsen Teknologisk Institut, Byggeri Lene Dalvang Konsulent Direkte telefon Direkte telefax Bilag 1. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Aftryksprøver 2. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe MycoMeter-test 3. Målemetoder 4. Renovering efter skimmelsvampeangreb Råd til håndværkere \\dmwclus\dmw_docs\ \ _405623_led10_011.docx Side 7

8 Bilag 1. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Aftryksprøver Aftryksprøver er en kvalitativ undersøgelsesmetode, hvor det ved mikroskopisk analyse i laboratorium konstateres, hvilke slægter/arter af skimmelsvampe der findes på den undersøgte overflade. Ved brug af aftryksprøver i forbindelse med skimmelundersøgelser i bygninger inddeles skimmelsvampe i to overordnede grupper: Bygningsrelaterede svampe, som trives i bygningsdele, der er eller har været opfugtede og således indikerer, at der foregår eller har foregået vækst af skimmelsvampe i bygningen/bygningsdelen. Herefter kaldet bygningsrelaterede svampe. Luftbårne eller støvbundne skimmelsvampe, som er normalt forekommende i støv og luft og ikke indikerer skimmelvækst. Herefter kaldet støvsvampe. Dyrkningsresultater fra aftryksprøver fremgår af skema herunder. Dominerende svampe er fremhævet med fed skrift. Aftrykspladen udtaget ved besigtigelsen er analyseret i laboratoriet. Pladen indeholder et skimmelsvampemedium (V8-agar tilsat antibiotika). I laboratoriet er pladen inkuberet i 1 uge ved 26 C, hvorefter de fremvoksede skimmelsvampe er identificeret ved mikroskopi. Analyseresultater er givet i nedenstående skema. Eriksvej 36 Dyrkningssvar, aftryksprøver udtaget den 19. oktober 2010 Pladenr. Prøveudtagningssted CFU Skimmelsvampe 1 Badeværelse, gavl, lerklinet puds 5 Mycelia sterilia 2 Værelse, facade, puds bag glasvæv 0 Ingen vækst 3 Soveværelse, skillevæg / skorsten, puds Eriksvej 38 Dyrkningssvar, aftryksprøver udtaget den 19. oktober Aspergillus fumigatus 15 Penicillium sp. Pladenr. Prøveudtagningssted CFU Skimmelsvampe 01 Stue, facade, puds Ingen vækst 03 Spisestue, gavl, puds 1 Penicillium sp. 06 Køkken, skillevæg mod nabotoilet, puds bag fliser 08 Baggang, skillevæg mod toilet, puds bag maling 10 Køkken, gulvkonstruktion, underside vinyl ~30 Aspergillus versicolor 2 Penicillium sp. ~50 Sporothrix sp. ~30 Calcarisporium arbuscula 2 Penicillium sp. \\dmwclus\dmw_docs\ \ _405623_led10_011.docx Side 8

9 Bilag 2. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe MycoMeter-test MycoMeter-testen er en kvantitativ undersøgelsesmetode, som viser, i hvilken udstrækning der foregår skimmelvækst på den undersøgte overflade. Testen er baseret på detektion og kvantificering af et enzym, som findes i både mycelium og sporer hos alle skimmelsvampe. Analyseresultater inddeles i 3 kategorier: A: MycoMeter-værdi 25. Niveauet af skimmelsvamp er ikke over normalt baggrundsniveau. B: 25 < MycoMeter-værdi 450. Niveauet af skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette kan skyldes ophobning af svampesporer i støv og snavs eller tilstedeværelse af ældre udtørrede skimmelsvampe. C: MycoMeter-værdi > 450. Niveauet af skimmelsvamp er langt over normalt baggrundsniveau. Resultatet i denne kategori måles på lokaliteter med højt niveau af skimmelsvamp (biomasse) og indikerer massiv vækst af skimmelsvamp. Eriksvej 36 Analyseresultat, MycoMeter-test udtaget den 19. oktober 2010 Prøvenr. Prøveudtagningssted MycoMeter-værdi Niveau 4 Køkken, gavlvæg, hjørne, puds Eriksvej C Analyseresultat, MycoMeter-test udtaget den 19. oktober 2010 Prøvenr. Prøveudtagningssted MycoMeter-værdi Niveau 02 Stue, facade, puds 77 B 04 Spisestue, gavl, puds 107 B 05 Spisestue, skillevæg, puds/limfarve 07 Køkken, skillevæg mod nabotoilet, puds bag fliser 09 Køkken, skillevæg mod nabotoilet, puds bag fliser 12 A 16 A 199 B \\dmwclus\dmw_docs\ \ _405623_led10_011.docx Side 9

10 Bilag 3. Målemetoder Træfugt Fugtindholdet i træværket er målt med en elektrisk modstandsmåler, Protimeter Timbermaster med uisolerede 10 mm elektroder og isolerede 30 mm hammerelektroder. Angivne fugtighedsprocenter i træ skal ses i relation til, at trænedbrydende svampe generelt kan spire, og angreb således udvikles, når træets fugtindhold overskrider 20 %, og at der ved fugtighedsprocenter over % dels er risiko for vækst af skimmelsvampe, dels er betingelser for, at svampeangreb under udvikling kan fortsætte væksten. Luftfugtighed Relativ luftfugtighed (%RF) og lufttemperatur (C) er målt med en Lufft C200/C210 fugtmåler. Fugt i støbte og murede materialer Fugtmåling med GANN-systemet Fugtindholdet i murede og støbte materialer er vurderet på baggrund af værdier fra måling med kapacitiv fugtmåler, GANN, Hydromette UNI 1. Tælletal afhænger af arten af overfladen og skal vurderes på grundlag af variationer hen over ensartede overflader. Tælletallene afhænger meget af graden af opfugtning tæt på selve overfladen. Ved vurdering af resultaterne kan overfladen generelt karakteriseres som tør ved tælletal mindre end 60. Tælletal over 100 indikerer, at der er en begyndende opfugtning på overfladen. \\dmwclus\dmw_docs\ \ _405623_led10_011.docx Side 10

11 Bilag 4. Renovering efter skimmelsvampeangreb Råd til håndværkere Svampesporer indeholder stoffer, der kan fremkalde allergi og være giftige. Skimmelsvampe kan også udsende flygtige stoffer (muglugt), der dannes og frigøres, når svampene vokser. Nogle af disse stoffer kan være generende. Skimmelsvampe og sporer kan være til stede, også uden at man kan se det med det blotte øje! Teknologisk Institut anbefaler derfor, at man følger en række minimum sikkerhedskrav, når man renoverer og fjerner materialer fra rum, som er angrebet af skimmelsvampe. Forholdsregler Ved renovering af bygninger angrebet af skimmelsvampe, er det vigtigt at tage visse forholdsregler for at beskytte sig mod de store mængder partikler (svampesporer), som frigøres fra skimmelsvampe. Derfor bør den, der udfører arbejde i bygninger med vækst af skimmelsvampe bære: Støvtæt heldragt i svær bomuld eller støvtæt korttidsbeskyttelsesdragt (engangsdragt), type 5, som beskytter mod sundhedsfarlige partikler. Til dragten tætsluttende handsker og fodtøj. Friskluftudstyr med overtryksventilering til ansigtsmaske, batteridrevet ventilator med filtre mindst som P3/A2-filtre. Ved store angreb anbefales helmaske. Eventuelle sikkerhedsbriller. For at begrænse støvudviklingen (støv kan indeholde store mængder sporer), kan det være nødvendigt at etablere støvvæg med eventuelt sluse, så sporerne ikke spredes til andre dele af bygningen. Ved rengøring er det ligeledes vigtigt at begrænse støvudviklingen. Det anbefales, at der bruges støvsuger med mikrofilter (fx HEPA-filter), samt at vandrette flader afvaskes. Ved store og meget omfattende skimmelsvampeskader kan der være behov for yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Se By og Byg Anvisning 205: Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Koch & Nielsen, 2003). Vil du vide mere Kontakt Teknologisk Institut, Fugt og Indeklima på tlf.: Senest opdateret april 2007 \\dmwclus\dmw_docs\ \ _405623_led10_011.docx Side 11

12 Vejledende sikkerhedsforanstaltninger ved renovering (By og Byg Anvisning 205: tabel 7, Koch & Nielsen, 2003) Areal med skimmelvækst * ) < 0,25 m 2 0,25-3 m 2 > 3 m 2 Personale kvalifikationer. Instruktion. Instruktion. Professionelle. Personlige værnemidler. Handsker og briller. Åndedrætsværn. Handsker og briller. Beskyttelsesdragt. Friskluftforsyning. Afskærmning af arbejdsområde. Ingen tiltag, dog lukkes alle døre. Afskærmning kan være nødvendig. Evt. lukning af døre med tape. Komplet afskærmning. Undertryk ** ). Sluse. Rømning af arbejdsområde. Rømning af nærmeste omgivelser. Ja. Ja. Ja. Nej. Nej. Ja. Støvdæmpende foranstaltninger under renovering. Støvsugning med mikrofilter. Støvsugning med mikrofilter. Støvsugning med mikrofilter*** ) og opstilling af luftrenser. Bortskaffelse af forurenet materiale. I forseglet plastsæk. I forseglet plastsæk. I forseglet plastsæk. Deponering af forurenet materiale. Ingen specielle krav. Ingen specielle krav. Ingen specielle krav. * ) I tabellen er opdelingen efter areal af skimmelvækst foretaget ud fra almindelig rumstørrelse, ca m 2. Skimmelvækst i badeværelsesfuger, vinduer, vindueskarme og ved køkkenborde er ikke omfattet af renovering, men hører under almindelig rengøring. ** ) Undertryk anvendes ved støvende aktiviteter (fx nedrivning, mekanisk rensning). Det skal sikres, at man ikke suger forurening fra ikke-rensede områder til arbejdsområdet. *** ) Mikrofilteret bør være testet iht. EUROVENT4/4-metoden eller mærket DOP, som betyder, at filtret ved test med Dioctylphtalat har en højere sværtningsgrad end 98 %. \\dmwclus\dmw_docs\ \ _405623_led10_011.docx Side 12

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Plan og Byggesag Køgevej 80, Postbox 100 4000 Roskilde 21. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1311826_366017_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Danmarks Radio DR-Byen Att.: Stine Skriver, Kontant Emil Holms Kanal 20 0999 København C 17. december 2009.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Efter aftale med Stine Skriver,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring Silkeborg kommune Att.: Grethe T. Larsen Søvej 1 8600 Silkeborg 30. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1313863_366970_ahp10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 4. juli 2011 FFM/ihm 437198_FFM11_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 16. august 2011 437198_FFM11_021 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Brønderslev Kommune Att.: Steen Thomassen Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev 24. januar 2008 FFM/ihm Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Efter aftale med Steen Thomassen,

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere.

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Støttet Byggeri Att.: Claus Michael Krogh Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C 10. april 2013 516762_FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Badevej 9, 8240 Risskov

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Biorid-systemet i praktisk anvendelse

Biorid-systemet i praktisk anvendelse Biorid-systemet i praktisk anvendelse Udført for: KEFA International DK Att. Michael Schaffalitzky Brøndgade 14 4000 Roskilde Udført af: Anne Pia Koch Taastrup, den 19. juli 2006 Byggeri Titel: Bioridsystemet

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Sag nr.: R3076-001 21. juli 2009 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R3076-001 1. Baggrund Side 2 Den 30. juni 2009 har Nanna Dahl Pedersen

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx Inspektion udført xx/xx-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent:

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015 Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Dalby Udført for Faxe Kommune 19. februar 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013 1 Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1.

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand

R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand R&T Box 23, 3912 Maniitsoq Specialrengøring Tlf. 493114 Fax 814105 www.rt-salg.com Brand. Sod. Vandskader. Kloakudslip. Graffiti. Rensning og desinfektion af ventilationsanlæg og affaldsskakter. R&T Specialrengøring's

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 22. maj 2014. Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro. Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 22. maj 2014. Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro. Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag 22. maj 2014 Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd., Flynder Udført for Lemvig Kommune 20. juni 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Skimmelsvampens vækstbetingelser

Skimmelsvampens vækstbetingelser TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ TEK BYG Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ 2009, nr. 2 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut,

Læs mere