NYBODER/ BEBOERVEJLEDNING1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYBODER/ BEBOERVEJLEDNING1"

Transkript

1 NYBODER/ BEBOERVEJLEDNING1

2 Udkast

3 00/ INDEX/ NYBODER BEBOERVEJLEDNING 3 1. Indledning og Baggrund 2. Nyboders Bygningshistorie 3. Eksisterende forhold bygninger og omgivelser 4. Beliggenhed og Omfang. 5. Boligtyper og Fordelingsstruktur 6. Den Enkelte Bolig 7. Konstruktioner og materialer 8. Tekniske installationer 9. Den udvendige vedligeholdelse 10. Den indvendige vedligeholdelse 11. Forebyggelse af bygningsskader Gode råd Illustrationer er, med undtagelse af de nyindrettede plantegninger, taget fra Annette Vasströms bog Holmens by, 1. udgave, 1985 Orlogsmuseet.

4 01/ INDLEDNING/ BAGGRUND Bebyggelsen er en vigtig del af den danske arkitektur-og kulturarv, og blev opført som den første rækkehusbebyggelse i Danmark indeholdende små boliger til de menige i Chr. IV`s flåde Fornyelser og nyindretning af de to stokke er gennemført i et samarbejde mellem A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Forsvarskommandoen (FKO) og Forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste (FBE). Nyboders Gule Stokke er et enestående beboelseskvarter for Forsvarets ansatte i hjertet af København det besidder store arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Stokbebyggelsen blev på initiativ af Chr. IV opført fra 1631 til Søens folk og har i ubrudt forløb indtil vor tid fungeret som beboelse for selvsamme persongruppe som de dengang blev opført for. Bebyggelsen er en vigtig del af den danske arkitektur- og kulturarv, og blev opført som den første rækkehusbebyggelse i Danmark indeholdende små boliger til de menige i Chr. IV`s flåde. De er også efter international målestok enestående, idet de blev opført til en bestemt målgruppe, og fordi de nu små 400 år senere stadig tjener som boliger for ansatte i Forsvaret. er bebyggelsens store styrke, men ligeledes bebyggelsens svaghed set i forhold til nutidige krav og moderne boligstandard. Kvarteret fremstår homogent og oprindeligt i sit udtryk og struktur, men boligerne bag facaderne er små, uensartede og for en væsentlig dels vedkommende kolde / fugtige / dårligt indrettede og på alle måder utidsvarende uden eget køkken og bad. Moderniseringen vil ved en gennemgribende restaurering under skyldig hensyntagen til gældende restaureringsprincipper bringe boligerne og bebyggelsen op på et nutidigt og fremtidssikret niveau, med respekt for de betydelige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier som herefter bevares for eftertiden. Strategien har været at udskifte alle tekniske installationer, at efterisolere - så vidt det har været muligt, reparationer af tag og fag, indretning af nye køkkener og badeværelser, samt ny udformning af friarealerne i forbindelse med gård-og gaderum. Nyboder har været fredet siden 1918, og den del af Nyboder, der har overlevet frem til i dag, fremstår tillige forholdsvis uberørt af skiftende tider. Den betydelige grad af autenticitet

5 5

6 02/ NYBODER/ BYGNINGSHISTORIE Nyboders gule Stokke blev fra 1631, på initiativ af Chr. IV opført til søens folk. Boligerne udgør en meget vigtig del af den danske arkitektur- og kulturarv, og har været totalfredet siden 1945 Nyboders Bygningshistorie. Kulturhistoriske Forhold : Nyboders gule Stokke blev fra 1631, på initiativ af Chr. IV opført til søens folk. Boligerne udgør en meget vigtig del af den danske arkitekturog kulturarv, og har været totalfredet siden Oprindeligt levede beboerne tæt og udnyttede hver tomme, der var stillet til rådighed. Gårdarealerne blev dyrket som små urtehaver, samtidig med at det var her man skulle forrette sin nødtørft. Det har været afgørende vigtigt at Nyboders Kulturhistorie fortsat afspejler hvordan livet er blevet levet, samtidig med at bygninger og gårdrum fremstår nutidige og brugbare. De arkitektoniske og kulturhistoriske værdier har været prioriteret særdeles højt, samtidig med at indbygning af nye energibesparende tiltag har fundet indpas. Projektet er gennemført under størst mulig hensyntagen til bygningernes oprindelige arkitektur og konstruktion. Bygningerne der er fredede, er følgelig fastholdt i såvel udseende som udtryk mindre ændringer i forhold til det bestående, har skulle afstemmes og godkendes med Kulturstyrelsen. Historiske Spor og materialer : Boligstokkene i Delfingade og Hjertensfrydsgade, beliggende op mod Øster Voldgade blev i 1998 grundigt undersøgt og registreret. Denne grundige undersøgelse afslørede en meget oprindelig bygningsstruktur, som stort set er bevaret siden bygningernes opførelse. Den overordnede restaureringsholdning i forbindelse med istandsættelsen af Nyboders gule stokke, har været at tilgodese de bygningshistoriske og kulturhistoriske værdier som Nyboder rummer. Som en af de mest markante og helstøbte bebyggelser i København, er det vigtigt at bebyggelsens nuværende karakter med små og spartansk udstyrede boenheder bibeholdes. Nyboder afspejler en stor ensartethed og homogenitet, samtidig med at der efter nøjere studier har vist sig en stor diversitet i indretning og aptering. Denne forskellighed i detaljer og udtryk er understøttet og tilpasset nye elementer og renoveringstiltag. Den historiske originalsubstans bevares i videst mulig udstrækning,

7 7 Nyboder ligger placeret i Københavns centrum og er nabo til, blandt mange, Østre anlæg, Kastellet & Rosenborg Luftfoto Østre anlæg Kastellet Rosenborg

8 02/ NYBODER/ BYGNINGSHISTORIE Der er lagt meget stor vægt på, at originale og ældre bygningsdele, så vidt muligt er blevet bevaret hvorved historiske detaljer, profiler og bygningsspor ikke er gået tabt. samtidigt med at der er udført komfortforbedringer ved at isolere vinduer, gulve og lofter uden nævneværdig tilsløring af den originale bygningshistorie. Nye installationer er installeret under hensyntagen til Nyboders bygningshistoriske elementer. Istandsættelsen afspejler ønsket om at bevare historiske spor, samtidig med at der er tilført et nutidigt lag balancen mellem en bevaring af historiske værdier og nutidige funktions- og boligkrav. Der er lagt meget stor vægt på, at originale og ældre bygningsdele, så vidt muligt er blevet bevaret hvorved historiske detaljer, profiler og bygningsspor ikke er gået tabt. Der er valgt løsninger med udgangspunkt i oprindelige konstruktionsprincipper og materialer velafprøvede og langtidsholdbare konstruktioner. De enkelte bygningsdele er endvidere blevet sikret effektivt mod råd, svamp, korrosion (utilsigtet nedbrydning af metaller) og i øvrigt almindeligt dagligt slid fra vejrlig og brug. Levetidsbetragtninger og byggeriets arkitektoniske fremtræden i relation til omgivelsernes fysiske miljø har været prioriteret særdeles højt. Der er taget mange hensyn til et lavt energiforbrug i forbindelse med opvarmning og drift uden at det derved er gået ud over de fredningsmæssige kvaliteter. Alternative energitiltag er indarbejdet med stor respekt for Nyboders særegne bygnings-og kulturhistorie. Vigtigt har det endvidere været at sikre et sundt indeklima stor slidstyrke / robusthed og materialevalg som med tiden får en smuk patinering alt i alt løsninger af stor æstetisk skønhed. Andre parametre har været at imødekomme statisk elektricitet støj temperaturudsving luftfugtighed luftkvalitet belysning mm.

9 9 Gårdmiljø inden restaurering Grundstensnedsættelse

10 03/ EKSISTERENDE FORHOLD/ BYGNINGER & OMGIVELSER Bygningernes simple formsprog har været inspiration for mange andre stok / længehusbebyggelser igennem århundreder De eksisterende bygninger, der er grundigt undersøgt og registreret i en forundersøgelsesrapport repræsenterer den ypperligste bygnings- og kulturhistorie i Danmark. Bygningernes simple formsprog har været inspiration for mange andre stok / længehusbebyggelser igennem århundreder. Brolægningerne mellem gaderummenes stokbebyggelse, med bordursten og kantsten i granit er udelukkende omfattet af nærværende projekt i forbindelse med etablering af dræn og tilpasninger ved bygningernes facadelinier. i dag er helt afdækket - og indgår i gårdrummenes belægningsplan. Beplantningsmæssigt er det primært den gamle - vin, der har haft historisk bevaringsværdi. Generelt er de tekniske installationer såsom varmeforsyning ventilation elforsyning vandforsyning kloak / afløb og telemæssige installationer af en meget sammensat og svingende kvalitet, som i forbindelse med restaureringen er nyetableret. Haverummenes befæstede arealer er af varierende kvalitet og beskaffenhed der er rester af tidlige vandrender og forskellige typer af belægninger langs bygningernes ydervægge. Kulturhistoriske og funktionelle bevaringshensyn knytter sig til disse gårdbelægninger - der

11 11 I slutningen af 1800 tallet var der ikke hegn mellem gårdhaverne Et respektabelt hjem i begyndelsen af 1900

12 04/ BELIGGENHED/ OMFANG Hjertensfrydsgade 9 og Delfingade 30 Den foreliggende bygningsetape omfatter Delfingade 24 29, København K Hjertensfrydsgade 10 16, 1323 København K samt Øster Voldgade 42 44, 1350 København K - ( betegnes almindeligvis Hjertensfrydsgade 9 og Delfingade 30 ). Grunden ejes af Forsvarsministeriet v/ Forsvarets Bygnings-og Etablissementstjeneste og bebyggelsesprocenten er omkring 80 %. Omfanget af nærværende restaurering har været følgende tiltag : - Sammenlægning af lejligheder fra 33 til 25 stk., således at de mindste lejligheder er halve huse hvorimod de hele huse omfatter lejligheder i 2 etager. Istandsættelse og fornyelse af haverum, herunder etablering af afskærmninger, overdækninger, beplantninger, belægninger mm. i gårdrummene. Foranstaltninger mod opstigende grundfugt på bygningernes havesider, herunder regulering af terræn ifm. havearealet til oprindeligt niveau samt etablering af nødvendige belægninger. Etablering af dræn langs facaden på såvel gade som gårdside, samt udvendig fugtsikring af fundamenter. Istandsættelse af havemure. Eksisterende vaskehuse er ombygget og fornyet med henblik på brug i forbindelse med opbevaring og diverse tekniske installationer samt posthus. Historiske retiradebygninger er fjernet og fornyet med henblik på brug i.f.m. affaldsanlæg. Der er foretaget fjernelse af eksisterende trægulve og ophugning af betongulve. Udgravning under gulve, ilægning af kapillarbrydende lag og ny isolering, samt udstøbning af nyt terrændæk. Etablering af lyd-og brandisolering af vandrette lejlighedsskel. Etablering af nye fyrretræsgulve, hvor installationer er ført under gulv. Samtlige tekniske installationer er udskiftet herunder ny fjernvarme, ny varmecentral, vandledninger, afløbsledninger, el / svagstrøm samt tlf. og TV. Køkkenrum og baderum er nyindrettet med nye køkkener henholdsvis ny sanitet. Eksisterende vinduer er istandsat, og der er etableret forsatsvinduer. Facaderne er afrenset og efterfølgende pudsrepareret og kalket. Sætningsrevner og øvrige revner i murværket er udbedret. Tegltagene er udskiftet, ligesom der er udført faste undertage. Skorstenspiber er istandsat, herunder etablering af ventilationsafkast. Råd og svampeskader er udbedret i nødvendigt omfang jf. diverse undersøgelser. Alle indvendige overflader er repareret og malerbehandlet under hensyntagen til indeklima og bevaringsværdige bygningsdele. Etablering af lovpligtige pulterrum i tagetagen, efter nedlæggelse af diverse beboelsesrum. Eksisterende trapper er istandsat.

13 Bygningsstokke omfattet af nærværende modernisering/ restaurering 13

14 05/ BOLIGTYPER/ FORDELINGSSTRUKTUR Nærværende projekt omfatter i alt 25 boliger efter restaureringen og moderniseringen med en fordeling på 14 boliger i Hjertensfrydsgade og 11 boliger i Delfingade.

15 Bilag 2: BOLIGFORDELINGSPLANER Boligfordelingsplaner UKLASSIFICERET Side 55 Byggeprogram boliger i alt i alt i Hjertensfrydsgade i efter restaurering efter renovering og modernisering: og modernisering: 15 Fordeling boligtyper: Spec. 1/1 1/1 hus hus 1/1 1/1 hus hus to 1/2 to hus ½ huse to 1/2 hus to ½ to huse 1/2 hus to ½ to huse 1/2 hus 1/1 1/1 hus hus 1/1 to hus 1/2 to huse 1/2 huse & to 1/2 to 1/2 hus huse spec. (spec.) boliger boliger i alt i alt i Delfingade i Delfingade efter efter restaurering renovering og modernisering: og modernisering: Fordeling boligtyper: Fordeling boligtyper: Spec. 1/1 hus 1/1 hus 1/1 hus 1/1 hus to 1/2 hus to 1/2 hus & to 1/2 hus spec. to 1/2 hus (spec.) to ½ huse to ½ huse to ½ huse 1/1 hus 1/1 hus Spec. 1/1 hus SAMMENSTILLING: 25 Sammenstilling: boliger i alt i pilotprojektet er fordelt således: boliger boliger i alt i alt i Hjertensfrydsgade i pilotprojektet er fordelt således: boliger boliger i alt i alt i Delfingade i Hjertensfrydsgade 11 boliger i alt i Delfingade UKLASSIFICERET

16 06/ DEN ENKELTE BOLIG Det at bo netop her, sammenholdt med tætte menneskelige relationer, vil over tid afspejle sig i livet mellem husene Boligerne er disponeret som selvstændige lejligheder i såvel stueplan som 1sal`s plan ( Halve huse ), samt lejligheder i to etager stue og 1sal ( Hele huse ). Lejlighederne har et areal på ca. 60 m2 for de halve huse, og ca. 120 m2 for de hele huse. De enkelte rum er betinget af bygningslængernes smalle dybde, og er følgelig mindre end nutidige fordringer til rumstørrelser. Boligernes fællesrum er, de fleste steder, gennemlyste, og fungerer som fordelingsrum for birum og værelser. Bebyggelsesplanen og de enkelte boligers indretning indebærer en betydelig grad af fællesskab, og stiller dermed store krav til de enkelte beboeres tolerance og respekt for andre. At bo i Nyboder bliver som følge af de bindinger - en bebyggelse med en alder på snart 400 år har en slags livsform, hvor nutidige og almene konventioner tilsidesættes i forhold til historisk betingede vilkår. En livsform hvor kulturhistorisk relaterede boligrammer kombineret med Nyboderstokkenes nyindretning, åbner for en symbiose af nye og spændende bokvaliteter. Det at bo netop her, sammenholdt med tætte menneskelige relationer, vil over tid afspejle sig i livet mellem husene til gunst for en mangfoldig samt personlig / familiemæssig og social afstemt tilværelse i denne bydel. Et halvt hus 1. sal 1:100 Stuen 1:100

17 17 Et halvt hus/ alternativ 1. sal 1:100 Stuen 1:100

18 06/ DEN ENKELTE BOLIG Et helt hus 1. sal 1:100 Stuen 1:100

19 19 Et helt hus/ alternativ 1. sal 1:100 Stuen 1:100

20 07/ KONSTRUKTIONER/ MATERIALER Tagkonstruktionen er renoveret mht. råd og svampeskader, ved at erstatte med nyt tømmer i nødvendigt omfang Bygningernes fundamenter er murede, og i.f.m. restaureringen har det vist sig nødvendigt at udskifte en stor del af fundamenterne, samtidig med, at der er etableret fugtsikring ved iskæring af vandret stålplade. Alle terrændækkonstruktioner og gulve i stueetagen er fjernet / ophugget, og der er udført nyt kapillarbrydende lag / isolering / armeret betondæk / fugtspærre og nyt fyrretræsgulv på brikker. I forbindelse med indgangsområdet og baderum er der udført klinker / stengulv med indlagt gulvvarme. Ydervæggene er udført af tegl og eftergået for sætningsrevner samt revner i øvrigt. Løse fuger er udkradset og overfladerne er afrenset / sandblæst og efterfølgende pudset med hydraulisk kalkmørtel alle facader er efterfølgende kalket. Indvendigt er ydervægge der har været omfattet af skimmelsvamp afrenset og desinficeret inden den nye invendige pudsoverflade er etableret, henholdsvis pudsrepareret. Væggene er herefter malerbehandlet med diffusionsåben maling og diverse historiske panelbeklædninger er repareret samt malerbehandlet i det omfang det har været muligt. Tagkonstruktionen er renoveret mht. råd og svampeskader, ved at erstatte med nyt tømmer i nødvendigt omfang. Mellem spær og hanebånd er der udført isolering, som er fastholdt med spredt forskalling der er udført tagbrædder / tagpap / afstandslister og nye vingetagsten på alle tagflader, samt ventilation af taghulrummet. Tagrender og nedløb er skiftet til nye zinkrender / nedløb, mens eksisterende rendejern er afrenset og genbrugt. Tagvinduer i støbejern er renoveret og udskiftet i fornødent omfang, svarende til de oprindelige. Belægninger i terræn er på gårdsiden sænket, og der er etableret bordur-og chaussesten som langsgående bånd ved facaderne. Eksisterende granittrapper er suppleret med et ekstra granittrin efter terrænsænkningen. Herudover er der etableret belagte opholdsterrasser til fælles brug. På gadesiden etableres 2 rækker bordur-og chaussesten belægningen er delvis udført af genanvendelige materialer, der er suppleret med nye i nødvendigt omfang. Lofter med bjælker og brædder er renoveret, og bevaringsværdige stuklofter fastholdt i et begrænset omfang, da disse ikke indgår som en oprindelig del af Nyboders aptering. Eksisterende ildsteder der sammen med de karakteristiske skorstene er en væsentlig del af Nyboderbebyggelsens karakter, er ført tilbage til deres oprindelige udtryk i den udstrækning dette har været muligt. Indvendige vægge er afrenset bindingsværket er renoveret og genskabt

21 21 Lejlighed under restaurering Den inddækkede tagkonstruktion under restaurering

22 07/ KONSTRUKTIONER/ MATERIALER Alle vinduer er istandsatte, og der er udført løse lodposte, for at tilgodese brandredning, samt møbeltransport ind-og ud af boligerne og overfladerne er pudset og pudsrenoveret med hydraulisk kalkmørtel. Den afsluttende malerbehandling er udført med diffusionsåben maling. Historiske panelbeklædninger er renoveret / malet og indvendige vægoverflader omkring brusenicher er udført med keramiske fliser. Gulve er af fyrretræ på brikker med plads for installationer. Hulrummet der er isoleret, er udført på nye terrændækkonstruktioner i stueetagen og på eksisterende træbjælkelag på 1 sal. Råd og svampeskader i træbjælkelaget primært omkring eksi-sterende bade- og køkkeninstallationer, samt ifm. tagnedløb er udbedret og efterfølgende behandlet med svampebekæmpelsesmiddel. Gulve i forstuekøkkenerne, samt baderum er udført med teglfliser, med indlagt gulvvarme i afretningslaget. Alle vinduer er istandsatte, og flere steder er der udført løse lodposte, for at tilgodese brandredning, samt møbeltransport ind- og ud af boligerne. Vinduerne er afrenset, og der er etableret ny linoliekit samt udskiftet glas i nødvendigt omfang svarende til den gamle trukne glasstruktur. Der er udført udlusning og iskaring af nyt kernetræ i vinduesrammer / karme og alle beslag er afrenset og rustbehandlet, hvorefter vinduerne er malet med linoliemaling. Indvendigt er vinduerne forsynet med nye forsatsvinduer, og enkelte steder med optoglasløsning, der er afstemt med Nyboders robuste detaljeringsniveau. Brystningspartier er efterisoleret og forsynet med træpanelbeklædning, der er malet. De karakteristiske skodder i stueetagerne er renoveret og malet med linoliemaling. Yderdørene er restaureret hvor de har været bevaringsværdige, og udskiftet hvor det har været nødvendigt dette er gjort med historisk respekt for den generelle autentisitet. Indvendige døre som er af meget svingende alder og karakter, er en betydelig del af Nyboders identitet. Hvor de indvendige døre har været bevaringsværdige, er de afrenset / linoliemalet og alle bevaringsværdige beslag / blik og låsekasser er renoveret og udskiftet, hvor det har været nødvendigt. Eksisterende trætrapper er renoveret ved at trin og vanger er blevet udluset mere omfattende defekter er udskiftet til nye, der i kvalitet og udtryk svarer til den eksisterende karakter. Trappevangerne er afrenset og nymalet, og trinfladerne fremstår oliebehandlede. Der er etableret nyt inventar i køkkener / badeværelser / bryggers samt skabe i forbindelse med entre og værelser. Inventaret er tilpasset Nyboders knappe arkitektur og enkelhed.

23 23 Lejlighed under restaureringen Det færdige badeværelsesgulv Det færdige tagvindue Pulterrum Facaden inden den bliver kalket

24 08/ TEKNISKE/ INSTALLATIONER Alle eksisterende VVS / EL / VENT. og mekaniske anlæg er udskiftet og erstattet med nye installationer svarende til nutidig boligstandard og iht. gældende normer og forskrifter. Køkken Tekniske installantioner i badeværelset

25 Skorsten under restaurering 25

26 09/ DEN UDVENDIGE VEDLIGEHOLDELSE Den løbende vedligeholdelse af alle udvendige bygningsoverflader, samt inventar og belægninger i terræn forestås af DOKAS-NYB, Driftorganisation Kastellet-Nyboder. Kvist under restaurering Facade under restaurering Ny facade Gammel facade

27 Fiskerkone 27

28 10/ DEN INDVENDIGE VEDLIGEHOLDELSE Den indvendige vedligeholdelse forestås af boligernes beboere, på grundlag af nærværende beboervejledning procedure udformet af DOKAS-NYB, Driftorganisation Kastellet-Nyboder, der altid skal kontaktes ifm. den indvendige vedligeholdelse. Køkkenet under udskiftning Lejlighed under restaurering Loftet efter restaurering Loftet efter restaurering

29 29 Loftet under restaurering Lejlighed under restaurering Lejlighed under restaurering

30 11/ FOREBYGGELSE AF BYGNINGSSKADER/ GODE RÅD Begrebet Rettidigt Omhu er af særdeles stor betydning, for at eventuelle mindre tilsyneladende harmløse skader ikke udvikler sig til store, og økonomisk belastende bygningsskader En afgørende forudsætning for at forebygge byggeteknisk svigt, er at reagere straks der iagtages forandringer på ydre og indre overflader usædvanlige forhold vedr. boligens tekniske installationer, såsom svigt i forbindelse med el / utætheder i vand- og varmeinstallationer / tilstoppede afløbsinstallationer / pludseligt opståede fugtskjolde ved vægge og lofter mm. Begrebet Rettidigt Omhu er af særdeles stor betydning, for at eventuelle mindre tilsyneladende harmløse skader ikke udvikler sig til store, og økonomisk belastende bygningsskader. Skimmelsvamp er i dag et særdeles tungt problemkompleks, som der skal reageres meget hurtigt overfor, da det indebærer en betydelig risiko for den almene sundhed det kan med andre ord påvirke indeklimaet. Mørke pletter på væggene større end en almindelig tallerken skal der reageres overfor. Mindre pletter kan i almindelighed vaskes væk med en Rodalonopløsning. I forbindelse med Nyboders modernisering og restaurering, er der etableret overflader som er diffusionsåbne og hvor fugt kan trænge igennem bygningsdelene herefter sørger daglig almindelig udluftning, samt mekanisk ventilation for et ordentligt indeklima. Som følge af Nyboders alder og helt særlige status som en enestående kulturel perle i hjertet af københavn og med konstruktionstyper, som man ville lave anderledes i dag, er der også efter nærværende modernisering og restaurering konstruktionsdetaljer og overflader som man skal tage de fornødne hensyn overfor.

31 Lejlighed under restaurering 31

32 11/ FOREBYGGELSE AF BYGNINGSSKADER/ GODE RÅD Skader kan forekomme, når den daglige balance ændres når der ikke luftes tilstrækkeligt ud, eller når der ikke varmes tilstrækkeligt op Følgende gode råd bør følges: Større møbler såsom skabe mm. placeret mod ydervæggene, skal med jævne mellemrum trækkes fri af vægfladen så væggen kan efterses hold endvidere en afstand på ca. 5 10cm. Mellem møbler og ydervægge. Billeder plakater spejle mm. bør primært ophænges på indvendige vægge. Tunge gardiner og persienner tæt på vinduerne giver stillestående luft og dermed risiko for skimmelvækst placer gardinerne fri af vinduerne. Luft rummene ud, men undlad at f.eks. vinduerne i soveværelset står åbne hele dagen da konstruktionerne derved nedkøles unødigt. Kontroller med mellemrum, at udsugningen fra den mekaniske emhætte fungerer effektivt den skal som minimum kunne holde et stykke A4-papir. Luk døren til rummet, hvor der bades tør op efter badning og luft kortvarigt ud, som supplement til den mekaniske udsugning. Undgå at tørre tøj indvendigt, da det giver høj luftfugtighed brug tørretumbler, eller hæng tøjet op udenfor i den friske luft. Hold rumtemperaturen på et konstant niveau i boligens forskellige rum, og lad alle radiatorerne være tændt dette giver den bedste udnyttelse af varmen, og den bedste varmefordeling. I ubeboede perioder bør samme varmestrategi praktiseres. Vær opmærksom på en fornuftig indretning ikke for mange og for tæt placerede møbler. Mange personer i en lille bolig giver endvidere en stor tilførsel af bl.a. vanddamp husk at lufte ud, ift. antallet af personer der bor / bruger boligen. Hver person afgiver ca. 2 l vanddamp pr. døgn. Ved at følge ovennævnte gode råd, vil årsagerne til skimmelvækst kunne forhindres. Skimmel kommer altid som følge af fugt, som tilføres boligen fra mange kilder, og som kun kan fjernes via opvarmning og ventilation. Kolde konstruktioner bidrager til større opfugtninger end varme konstruktioner, da indtrængende fugt udtørre langsommere det er følgelig vigtigt at opretholde en tilnærmelsesvis konstant rumtemperatur. Skader kan forekomme, når den daglige balance ændres når der ikke luftes tilstrækkeligt ud, eller når der ikke varmes tilstrækkeligt op. Andre forhold der kan bidrage til skader er ændrede rutiner, såsom familieforøgelser man er bortrejst i en længere periode boligen bebos af flere boligen anvendes i flere timer dagligt, eller man får nye / eller udskifter møbler. Såfremt der mod forventning alligevel observeres skimmelvækst, skal man søge at begrænse fugttilgangen eller ændre adfærden og vaske af i Rodalonopløsning afvent herefter om skimmelvæksten kommer igen.

33 Eksempler på skimmelsvamp 33

34

35 35

36

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013

RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013 BOLIGER 01 RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013 Ryesgade 30 havde slidt klimaskærm og stort energiforbrug samt boliger uden bad. Ejendommen er totalistandsat og maksimalt energioptimeret med respekt

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Energiforbedring. Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter.

Energiforbedring. Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Energiforbedring Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Samtidig er der nye og skærpede krav om et reduceret energiforbrug og et langsigtet

Læs mere

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen - eksempelsamling indhold indledning... to ombyggede ejendomme... på taget... facaden... påbygninger... trapper og adgangsrum... badeværelser og køkkener... byøkologien...

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere