NYBODER/ BEBOERVEJLEDNING1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYBODER/ BEBOERVEJLEDNING1"

Transkript

1 NYBODER/ BEBOERVEJLEDNING1

2 Udkast

3 00/ INDEX/ NYBODER BEBOERVEJLEDNING 3 1. Indledning og Baggrund 2. Nyboders Bygningshistorie 3. Eksisterende forhold bygninger og omgivelser 4. Beliggenhed og Omfang. 5. Boligtyper og Fordelingsstruktur 6. Den Enkelte Bolig 7. Konstruktioner og materialer 8. Tekniske installationer 9. Den udvendige vedligeholdelse 10. Den indvendige vedligeholdelse 11. Forebyggelse af bygningsskader Gode råd Illustrationer er, med undtagelse af de nyindrettede plantegninger, taget fra Annette Vasströms bog Holmens by, 1. udgave, 1985 Orlogsmuseet.

4 01/ INDLEDNING/ BAGGRUND Bebyggelsen er en vigtig del af den danske arkitektur-og kulturarv, og blev opført som den første rækkehusbebyggelse i Danmark indeholdende små boliger til de menige i Chr. IV`s flåde Fornyelser og nyindretning af de to stokke er gennemført i et samarbejde mellem A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Forsvarskommandoen (FKO) og Forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste (FBE). Nyboders Gule Stokke er et enestående beboelseskvarter for Forsvarets ansatte i hjertet af København det besidder store arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Stokbebyggelsen blev på initiativ af Chr. IV opført fra 1631 til Søens folk og har i ubrudt forløb indtil vor tid fungeret som beboelse for selvsamme persongruppe som de dengang blev opført for. Bebyggelsen er en vigtig del af den danske arkitektur- og kulturarv, og blev opført som den første rækkehusbebyggelse i Danmark indeholdende små boliger til de menige i Chr. IV`s flåde. De er også efter international målestok enestående, idet de blev opført til en bestemt målgruppe, og fordi de nu små 400 år senere stadig tjener som boliger for ansatte i Forsvaret. er bebyggelsens store styrke, men ligeledes bebyggelsens svaghed set i forhold til nutidige krav og moderne boligstandard. Kvarteret fremstår homogent og oprindeligt i sit udtryk og struktur, men boligerne bag facaderne er små, uensartede og for en væsentlig dels vedkommende kolde / fugtige / dårligt indrettede og på alle måder utidsvarende uden eget køkken og bad. Moderniseringen vil ved en gennemgribende restaurering under skyldig hensyntagen til gældende restaureringsprincipper bringe boligerne og bebyggelsen op på et nutidigt og fremtidssikret niveau, med respekt for de betydelige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier som herefter bevares for eftertiden. Strategien har været at udskifte alle tekniske installationer, at efterisolere - så vidt det har været muligt, reparationer af tag og fag, indretning af nye køkkener og badeværelser, samt ny udformning af friarealerne i forbindelse med gård-og gaderum. Nyboder har været fredet siden 1918, og den del af Nyboder, der har overlevet frem til i dag, fremstår tillige forholdsvis uberørt af skiftende tider. Den betydelige grad af autenticitet

5 5

6 02/ NYBODER/ BYGNINGSHISTORIE Nyboders gule Stokke blev fra 1631, på initiativ af Chr. IV opført til søens folk. Boligerne udgør en meget vigtig del af den danske arkitektur- og kulturarv, og har været totalfredet siden 1945 Nyboders Bygningshistorie. Kulturhistoriske Forhold : Nyboders gule Stokke blev fra 1631, på initiativ af Chr. IV opført til søens folk. Boligerne udgør en meget vigtig del af den danske arkitekturog kulturarv, og har været totalfredet siden Oprindeligt levede beboerne tæt og udnyttede hver tomme, der var stillet til rådighed. Gårdarealerne blev dyrket som små urtehaver, samtidig med at det var her man skulle forrette sin nødtørft. Det har været afgørende vigtigt at Nyboders Kulturhistorie fortsat afspejler hvordan livet er blevet levet, samtidig med at bygninger og gårdrum fremstår nutidige og brugbare. De arkitektoniske og kulturhistoriske værdier har været prioriteret særdeles højt, samtidig med at indbygning af nye energibesparende tiltag har fundet indpas. Projektet er gennemført under størst mulig hensyntagen til bygningernes oprindelige arkitektur og konstruktion. Bygningerne der er fredede, er følgelig fastholdt i såvel udseende som udtryk mindre ændringer i forhold til det bestående, har skulle afstemmes og godkendes med Kulturstyrelsen. Historiske Spor og materialer : Boligstokkene i Delfingade og Hjertensfrydsgade, beliggende op mod Øster Voldgade blev i 1998 grundigt undersøgt og registreret. Denne grundige undersøgelse afslørede en meget oprindelig bygningsstruktur, som stort set er bevaret siden bygningernes opførelse. Den overordnede restaureringsholdning i forbindelse med istandsættelsen af Nyboders gule stokke, har været at tilgodese de bygningshistoriske og kulturhistoriske værdier som Nyboder rummer. Som en af de mest markante og helstøbte bebyggelser i København, er det vigtigt at bebyggelsens nuværende karakter med små og spartansk udstyrede boenheder bibeholdes. Nyboder afspejler en stor ensartethed og homogenitet, samtidig med at der efter nøjere studier har vist sig en stor diversitet i indretning og aptering. Denne forskellighed i detaljer og udtryk er understøttet og tilpasset nye elementer og renoveringstiltag. Den historiske originalsubstans bevares i videst mulig udstrækning,

7 7 Nyboder ligger placeret i Københavns centrum og er nabo til, blandt mange, Østre anlæg, Kastellet & Rosenborg Luftfoto Østre anlæg Kastellet Rosenborg

8 02/ NYBODER/ BYGNINGSHISTORIE Der er lagt meget stor vægt på, at originale og ældre bygningsdele, så vidt muligt er blevet bevaret hvorved historiske detaljer, profiler og bygningsspor ikke er gået tabt. samtidigt med at der er udført komfortforbedringer ved at isolere vinduer, gulve og lofter uden nævneværdig tilsløring af den originale bygningshistorie. Nye installationer er installeret under hensyntagen til Nyboders bygningshistoriske elementer. Istandsættelsen afspejler ønsket om at bevare historiske spor, samtidig med at der er tilført et nutidigt lag balancen mellem en bevaring af historiske værdier og nutidige funktions- og boligkrav. Der er lagt meget stor vægt på, at originale og ældre bygningsdele, så vidt muligt er blevet bevaret hvorved historiske detaljer, profiler og bygningsspor ikke er gået tabt. Der er valgt løsninger med udgangspunkt i oprindelige konstruktionsprincipper og materialer velafprøvede og langtidsholdbare konstruktioner. De enkelte bygningsdele er endvidere blevet sikret effektivt mod råd, svamp, korrosion (utilsigtet nedbrydning af metaller) og i øvrigt almindeligt dagligt slid fra vejrlig og brug. Levetidsbetragtninger og byggeriets arkitektoniske fremtræden i relation til omgivelsernes fysiske miljø har været prioriteret særdeles højt. Der er taget mange hensyn til et lavt energiforbrug i forbindelse med opvarmning og drift uden at det derved er gået ud over de fredningsmæssige kvaliteter. Alternative energitiltag er indarbejdet med stor respekt for Nyboders særegne bygnings-og kulturhistorie. Vigtigt har det endvidere været at sikre et sundt indeklima stor slidstyrke / robusthed og materialevalg som med tiden får en smuk patinering alt i alt løsninger af stor æstetisk skønhed. Andre parametre har været at imødekomme statisk elektricitet støj temperaturudsving luftfugtighed luftkvalitet belysning mm.

9 9 Gårdmiljø inden restaurering Grundstensnedsættelse

10 03/ EKSISTERENDE FORHOLD/ BYGNINGER & OMGIVELSER Bygningernes simple formsprog har været inspiration for mange andre stok / længehusbebyggelser igennem århundreder De eksisterende bygninger, der er grundigt undersøgt og registreret i en forundersøgelsesrapport repræsenterer den ypperligste bygnings- og kulturhistorie i Danmark. Bygningernes simple formsprog har været inspiration for mange andre stok / længehusbebyggelser igennem århundreder. Brolægningerne mellem gaderummenes stokbebyggelse, med bordursten og kantsten i granit er udelukkende omfattet af nærværende projekt i forbindelse med etablering af dræn og tilpasninger ved bygningernes facadelinier. i dag er helt afdækket - og indgår i gårdrummenes belægningsplan. Beplantningsmæssigt er det primært den gamle - vin, der har haft historisk bevaringsværdi. Generelt er de tekniske installationer såsom varmeforsyning ventilation elforsyning vandforsyning kloak / afløb og telemæssige installationer af en meget sammensat og svingende kvalitet, som i forbindelse med restaureringen er nyetableret. Haverummenes befæstede arealer er af varierende kvalitet og beskaffenhed der er rester af tidlige vandrender og forskellige typer af belægninger langs bygningernes ydervægge. Kulturhistoriske og funktionelle bevaringshensyn knytter sig til disse gårdbelægninger - der

11 11 I slutningen af 1800 tallet var der ikke hegn mellem gårdhaverne Et respektabelt hjem i begyndelsen af 1900

12 04/ BELIGGENHED/ OMFANG Hjertensfrydsgade 9 og Delfingade 30 Den foreliggende bygningsetape omfatter Delfingade 24 29, København K Hjertensfrydsgade 10 16, 1323 København K samt Øster Voldgade 42 44, 1350 København K - ( betegnes almindeligvis Hjertensfrydsgade 9 og Delfingade 30 ). Grunden ejes af Forsvarsministeriet v/ Forsvarets Bygnings-og Etablissementstjeneste og bebyggelsesprocenten er omkring 80 %. Omfanget af nærværende restaurering har været følgende tiltag : - Sammenlægning af lejligheder fra 33 til 25 stk., således at de mindste lejligheder er halve huse hvorimod de hele huse omfatter lejligheder i 2 etager. Istandsættelse og fornyelse af haverum, herunder etablering af afskærmninger, overdækninger, beplantninger, belægninger mm. i gårdrummene. Foranstaltninger mod opstigende grundfugt på bygningernes havesider, herunder regulering af terræn ifm. havearealet til oprindeligt niveau samt etablering af nødvendige belægninger. Etablering af dræn langs facaden på såvel gade som gårdside, samt udvendig fugtsikring af fundamenter. Istandsættelse af havemure. Eksisterende vaskehuse er ombygget og fornyet med henblik på brug i forbindelse med opbevaring og diverse tekniske installationer samt posthus. Historiske retiradebygninger er fjernet og fornyet med henblik på brug i.f.m. affaldsanlæg. Der er foretaget fjernelse af eksisterende trægulve og ophugning af betongulve. Udgravning under gulve, ilægning af kapillarbrydende lag og ny isolering, samt udstøbning af nyt terrændæk. Etablering af lyd-og brandisolering af vandrette lejlighedsskel. Etablering af nye fyrretræsgulve, hvor installationer er ført under gulv. Samtlige tekniske installationer er udskiftet herunder ny fjernvarme, ny varmecentral, vandledninger, afløbsledninger, el / svagstrøm samt tlf. og TV. Køkkenrum og baderum er nyindrettet med nye køkkener henholdsvis ny sanitet. Eksisterende vinduer er istandsat, og der er etableret forsatsvinduer. Facaderne er afrenset og efterfølgende pudsrepareret og kalket. Sætningsrevner og øvrige revner i murværket er udbedret. Tegltagene er udskiftet, ligesom der er udført faste undertage. Skorstenspiber er istandsat, herunder etablering af ventilationsafkast. Råd og svampeskader er udbedret i nødvendigt omfang jf. diverse undersøgelser. Alle indvendige overflader er repareret og malerbehandlet under hensyntagen til indeklima og bevaringsværdige bygningsdele. Etablering af lovpligtige pulterrum i tagetagen, efter nedlæggelse af diverse beboelsesrum. Eksisterende trapper er istandsat.

13 Bygningsstokke omfattet af nærværende modernisering/ restaurering 13

14 05/ BOLIGTYPER/ FORDELINGSSTRUKTUR Nærværende projekt omfatter i alt 25 boliger efter restaureringen og moderniseringen med en fordeling på 14 boliger i Hjertensfrydsgade og 11 boliger i Delfingade.

15 Bilag 2: BOLIGFORDELINGSPLANER Boligfordelingsplaner UKLASSIFICERET Side 55 Byggeprogram boliger i alt i alt i Hjertensfrydsgade i efter restaurering efter renovering og modernisering: og modernisering: 15 Fordeling boligtyper: Spec. 1/1 1/1 hus hus 1/1 1/1 hus hus to 1/2 to hus ½ huse to 1/2 hus to ½ to huse 1/2 hus to ½ to huse 1/2 hus 1/1 1/1 hus hus 1/1 to hus 1/2 to huse 1/2 huse & to 1/2 to 1/2 hus huse spec. (spec.) boliger boliger i alt i alt i Delfingade i Delfingade efter efter restaurering renovering og modernisering: og modernisering: Fordeling boligtyper: Fordeling boligtyper: Spec. 1/1 hus 1/1 hus 1/1 hus 1/1 hus to 1/2 hus to 1/2 hus & to 1/2 hus spec. to 1/2 hus (spec.) to ½ huse to ½ huse to ½ huse 1/1 hus 1/1 hus Spec. 1/1 hus SAMMENSTILLING: 25 Sammenstilling: boliger i alt i pilotprojektet er fordelt således: boliger boliger i alt i alt i Hjertensfrydsgade i pilotprojektet er fordelt således: boliger boliger i alt i alt i Delfingade i Hjertensfrydsgade 11 boliger i alt i Delfingade UKLASSIFICERET

16 06/ DEN ENKELTE BOLIG Det at bo netop her, sammenholdt med tætte menneskelige relationer, vil over tid afspejle sig i livet mellem husene Boligerne er disponeret som selvstændige lejligheder i såvel stueplan som 1sal`s plan ( Halve huse ), samt lejligheder i to etager stue og 1sal ( Hele huse ). Lejlighederne har et areal på ca. 60 m2 for de halve huse, og ca. 120 m2 for de hele huse. De enkelte rum er betinget af bygningslængernes smalle dybde, og er følgelig mindre end nutidige fordringer til rumstørrelser. Boligernes fællesrum er, de fleste steder, gennemlyste, og fungerer som fordelingsrum for birum og værelser. Bebyggelsesplanen og de enkelte boligers indretning indebærer en betydelig grad af fællesskab, og stiller dermed store krav til de enkelte beboeres tolerance og respekt for andre. At bo i Nyboder bliver som følge af de bindinger - en bebyggelse med en alder på snart 400 år har en slags livsform, hvor nutidige og almene konventioner tilsidesættes i forhold til historisk betingede vilkår. En livsform hvor kulturhistorisk relaterede boligrammer kombineret med Nyboderstokkenes nyindretning, åbner for en symbiose af nye og spændende bokvaliteter. Det at bo netop her, sammenholdt med tætte menneskelige relationer, vil over tid afspejle sig i livet mellem husene til gunst for en mangfoldig samt personlig / familiemæssig og social afstemt tilværelse i denne bydel. Et halvt hus 1. sal 1:100 Stuen 1:100

17 17 Et halvt hus/ alternativ 1. sal 1:100 Stuen 1:100

18 06/ DEN ENKELTE BOLIG Et helt hus 1. sal 1:100 Stuen 1:100

19 19 Et helt hus/ alternativ 1. sal 1:100 Stuen 1:100

20 07/ KONSTRUKTIONER/ MATERIALER Tagkonstruktionen er renoveret mht. råd og svampeskader, ved at erstatte med nyt tømmer i nødvendigt omfang Bygningernes fundamenter er murede, og i.f.m. restaureringen har det vist sig nødvendigt at udskifte en stor del af fundamenterne, samtidig med, at der er etableret fugtsikring ved iskæring af vandret stålplade. Alle terrændækkonstruktioner og gulve i stueetagen er fjernet / ophugget, og der er udført nyt kapillarbrydende lag / isolering / armeret betondæk / fugtspærre og nyt fyrretræsgulv på brikker. I forbindelse med indgangsområdet og baderum er der udført klinker / stengulv med indlagt gulvvarme. Ydervæggene er udført af tegl og eftergået for sætningsrevner samt revner i øvrigt. Løse fuger er udkradset og overfladerne er afrenset / sandblæst og efterfølgende pudset med hydraulisk kalkmørtel alle facader er efterfølgende kalket. Indvendigt er ydervægge der har været omfattet af skimmelsvamp afrenset og desinficeret inden den nye invendige pudsoverflade er etableret, henholdsvis pudsrepareret. Væggene er herefter malerbehandlet med diffusionsåben maling og diverse historiske panelbeklædninger er repareret samt malerbehandlet i det omfang det har været muligt. Tagkonstruktionen er renoveret mht. råd og svampeskader, ved at erstatte med nyt tømmer i nødvendigt omfang. Mellem spær og hanebånd er der udført isolering, som er fastholdt med spredt forskalling der er udført tagbrædder / tagpap / afstandslister og nye vingetagsten på alle tagflader, samt ventilation af taghulrummet. Tagrender og nedløb er skiftet til nye zinkrender / nedløb, mens eksisterende rendejern er afrenset og genbrugt. Tagvinduer i støbejern er renoveret og udskiftet i fornødent omfang, svarende til de oprindelige. Belægninger i terræn er på gårdsiden sænket, og der er etableret bordur-og chaussesten som langsgående bånd ved facaderne. Eksisterende granittrapper er suppleret med et ekstra granittrin efter terrænsænkningen. Herudover er der etableret belagte opholdsterrasser til fælles brug. På gadesiden etableres 2 rækker bordur-og chaussesten belægningen er delvis udført af genanvendelige materialer, der er suppleret med nye i nødvendigt omfang. Lofter med bjælker og brædder er renoveret, og bevaringsværdige stuklofter fastholdt i et begrænset omfang, da disse ikke indgår som en oprindelig del af Nyboders aptering. Eksisterende ildsteder der sammen med de karakteristiske skorstene er en væsentlig del af Nyboderbebyggelsens karakter, er ført tilbage til deres oprindelige udtryk i den udstrækning dette har været muligt. Indvendige vægge er afrenset bindingsværket er renoveret og genskabt

21 21 Lejlighed under restaurering Den inddækkede tagkonstruktion under restaurering

22 07/ KONSTRUKTIONER/ MATERIALER Alle vinduer er istandsatte, og der er udført løse lodposte, for at tilgodese brandredning, samt møbeltransport ind-og ud af boligerne og overfladerne er pudset og pudsrenoveret med hydraulisk kalkmørtel. Den afsluttende malerbehandling er udført med diffusionsåben maling. Historiske panelbeklædninger er renoveret / malet og indvendige vægoverflader omkring brusenicher er udført med keramiske fliser. Gulve er af fyrretræ på brikker med plads for installationer. Hulrummet der er isoleret, er udført på nye terrændækkonstruktioner i stueetagen og på eksisterende træbjælkelag på 1 sal. Råd og svampeskader i træbjælkelaget primært omkring eksi-sterende bade- og køkkeninstallationer, samt ifm. tagnedløb er udbedret og efterfølgende behandlet med svampebekæmpelsesmiddel. Gulve i forstuekøkkenerne, samt baderum er udført med teglfliser, med indlagt gulvvarme i afretningslaget. Alle vinduer er istandsatte, og flere steder er der udført løse lodposte, for at tilgodese brandredning, samt møbeltransport ind- og ud af boligerne. Vinduerne er afrenset, og der er etableret ny linoliekit samt udskiftet glas i nødvendigt omfang svarende til den gamle trukne glasstruktur. Der er udført udlusning og iskaring af nyt kernetræ i vinduesrammer / karme og alle beslag er afrenset og rustbehandlet, hvorefter vinduerne er malet med linoliemaling. Indvendigt er vinduerne forsynet med nye forsatsvinduer, og enkelte steder med optoglasløsning, der er afstemt med Nyboders robuste detaljeringsniveau. Brystningspartier er efterisoleret og forsynet med træpanelbeklædning, der er malet. De karakteristiske skodder i stueetagerne er renoveret og malet med linoliemaling. Yderdørene er restaureret hvor de har været bevaringsværdige, og udskiftet hvor det har været nødvendigt dette er gjort med historisk respekt for den generelle autentisitet. Indvendige døre som er af meget svingende alder og karakter, er en betydelig del af Nyboders identitet. Hvor de indvendige døre har været bevaringsværdige, er de afrenset / linoliemalet og alle bevaringsværdige beslag / blik og låsekasser er renoveret og udskiftet, hvor det har været nødvendigt. Eksisterende trætrapper er renoveret ved at trin og vanger er blevet udluset mere omfattende defekter er udskiftet til nye, der i kvalitet og udtryk svarer til den eksisterende karakter. Trappevangerne er afrenset og nymalet, og trinfladerne fremstår oliebehandlede. Der er etableret nyt inventar i køkkener / badeværelser / bryggers samt skabe i forbindelse med entre og værelser. Inventaret er tilpasset Nyboders knappe arkitektur og enkelhed.

23 23 Lejlighed under restaureringen Det færdige badeværelsesgulv Det færdige tagvindue Pulterrum Facaden inden den bliver kalket

24 08/ TEKNISKE/ INSTALLATIONER Alle eksisterende VVS / EL / VENT. og mekaniske anlæg er udskiftet og erstattet med nye installationer svarende til nutidig boligstandard og iht. gældende normer og forskrifter. Køkken Tekniske installantioner i badeværelset

25 Skorsten under restaurering 25

26 09/ DEN UDVENDIGE VEDLIGEHOLDELSE Den løbende vedligeholdelse af alle udvendige bygningsoverflader, samt inventar og belægninger i terræn forestås af DOKAS-NYB, Driftorganisation Kastellet-Nyboder. Kvist under restaurering Facade under restaurering Ny facade Gammel facade

27 Fiskerkone 27

28 10/ DEN INDVENDIGE VEDLIGEHOLDELSE Den indvendige vedligeholdelse forestås af boligernes beboere, på grundlag af nærværende beboervejledning procedure udformet af DOKAS-NYB, Driftorganisation Kastellet-Nyboder, der altid skal kontaktes ifm. den indvendige vedligeholdelse. Køkkenet under udskiftning Lejlighed under restaurering Loftet efter restaurering Loftet efter restaurering

29 29 Loftet under restaurering Lejlighed under restaurering Lejlighed under restaurering

30 11/ FOREBYGGELSE AF BYGNINGSSKADER/ GODE RÅD Begrebet Rettidigt Omhu er af særdeles stor betydning, for at eventuelle mindre tilsyneladende harmløse skader ikke udvikler sig til store, og økonomisk belastende bygningsskader En afgørende forudsætning for at forebygge byggeteknisk svigt, er at reagere straks der iagtages forandringer på ydre og indre overflader usædvanlige forhold vedr. boligens tekniske installationer, såsom svigt i forbindelse med el / utætheder i vand- og varmeinstallationer / tilstoppede afløbsinstallationer / pludseligt opståede fugtskjolde ved vægge og lofter mm. Begrebet Rettidigt Omhu er af særdeles stor betydning, for at eventuelle mindre tilsyneladende harmløse skader ikke udvikler sig til store, og økonomisk belastende bygningsskader. Skimmelsvamp er i dag et særdeles tungt problemkompleks, som der skal reageres meget hurtigt overfor, da det indebærer en betydelig risiko for den almene sundhed det kan med andre ord påvirke indeklimaet. Mørke pletter på væggene større end en almindelig tallerken skal der reageres overfor. Mindre pletter kan i almindelighed vaskes væk med en Rodalonopløsning. I forbindelse med Nyboders modernisering og restaurering, er der etableret overflader som er diffusionsåbne og hvor fugt kan trænge igennem bygningsdelene herefter sørger daglig almindelig udluftning, samt mekanisk ventilation for et ordentligt indeklima. Som følge af Nyboders alder og helt særlige status som en enestående kulturel perle i hjertet af københavn og med konstruktionstyper, som man ville lave anderledes i dag, er der også efter nærværende modernisering og restaurering konstruktionsdetaljer og overflader som man skal tage de fornødne hensyn overfor.

31 Lejlighed under restaurering 31

32 11/ FOREBYGGELSE AF BYGNINGSSKADER/ GODE RÅD Skader kan forekomme, når den daglige balance ændres når der ikke luftes tilstrækkeligt ud, eller når der ikke varmes tilstrækkeligt op Følgende gode råd bør følges: Større møbler såsom skabe mm. placeret mod ydervæggene, skal med jævne mellemrum trækkes fri af vægfladen så væggen kan efterses hold endvidere en afstand på ca. 5 10cm. Mellem møbler og ydervægge. Billeder plakater spejle mm. bør primært ophænges på indvendige vægge. Tunge gardiner og persienner tæt på vinduerne giver stillestående luft og dermed risiko for skimmelvækst placer gardinerne fri af vinduerne. Luft rummene ud, men undlad at f.eks. vinduerne i soveværelset står åbne hele dagen da konstruktionerne derved nedkøles unødigt. Kontroller med mellemrum, at udsugningen fra den mekaniske emhætte fungerer effektivt den skal som minimum kunne holde et stykke A4-papir. Luk døren til rummet, hvor der bades tør op efter badning og luft kortvarigt ud, som supplement til den mekaniske udsugning. Undgå at tørre tøj indvendigt, da det giver høj luftfugtighed brug tørretumbler, eller hæng tøjet op udenfor i den friske luft. Hold rumtemperaturen på et konstant niveau i boligens forskellige rum, og lad alle radiatorerne være tændt dette giver den bedste udnyttelse af varmen, og den bedste varmefordeling. I ubeboede perioder bør samme varmestrategi praktiseres. Vær opmærksom på en fornuftig indretning ikke for mange og for tæt placerede møbler. Mange personer i en lille bolig giver endvidere en stor tilførsel af bl.a. vanddamp husk at lufte ud, ift. antallet af personer der bor / bruger boligen. Hver person afgiver ca. 2 l vanddamp pr. døgn. Ved at følge ovennævnte gode råd, vil årsagerne til skimmelvækst kunne forhindres. Skimmel kommer altid som følge af fugt, som tilføres boligen fra mange kilder, og som kun kan fjernes via opvarmning og ventilation. Kolde konstruktioner bidrager til større opfugtninger end varme konstruktioner, da indtrængende fugt udtørre langsommere det er følgelig vigtigt at opretholde en tilnærmelsesvis konstant rumtemperatur. Skader kan forekomme, når den daglige balance ændres når der ikke luftes tilstrækkeligt ud, eller når der ikke varmes tilstrækkeligt op. Andre forhold der kan bidrage til skader er ændrede rutiner, såsom familieforøgelser man er bortrejst i en længere periode boligen bebos af flere boligen anvendes i flere timer dagligt, eller man får nye / eller udskifter møbler. Såfremt der mod forventning alligevel observeres skimmelvækst, skal man søge at begrænse fugttilgangen eller ændre adfærden og vaske af i Rodalonopløsning afvent herefter om skimmelvæksten kommer igen.

33 Eksempler på skimmelsvamp 33

34

35 35

36

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28. Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012 Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup Den 28. juni 2012 Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712. Købmagergade 50. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712. Købmagergade 50. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712 Købmagergade 50 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Trinitatis Annekset, Købmagergade

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø HAVNEGADE 3 ESBJERG 6 hyggelige lejligheder A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø home Esbjerg Behrendsen & Christensen Strandbygade 13 6700 Esbjerg Tlf.: 75137011 Fax: 75180244

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab 5 nye familieboliger i størrelsen 91 m² - 115 m² (to lejligheder på 1. sal med tilhørende værelse med toilet i stue etagen) Vester Mølle, beliggende på Lagonis Minde

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2 FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Bygnings navn: Nørre Allé

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724. Øster Voldgade 3. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724. Øster Voldgade 3. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724 Øster Voldgade 3 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Øster Voldgade 3 Dato: 01.02.2013

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Vesterdamsvænget, Lind

Vesterdamsvænget, Lind Vesterdamsvænget, Lind 14 fritliggende boliger beliggende i særdeles dejligt og roligt område i Lind tæt ved skole, børnehave, indkøb mv. Kontantpris kr. 2.195.000 151 m 2 bolig + 29 m² carport og redskabsrum

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Termografi Af Beboelse

Termografi Af Beboelse Rolighedsvej 11 5600 Faaborg Termografi Af Beboelse Kunde: xxxx xxxxxx xxx 12/3-2010 Termografisk inspektion af bygning. xxxxxx Bygnings data: Grundareal i undersøgt bygning/lejlighed: 96m² og 60m² 1.

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø HAVNEGADE 3 ESBJERG 6 hyggelige lejligheder A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø home Esbjerg Behrendsen & Christensen Strandbygade 13 6700 Esbjerg Tlf.: 75137011 Fax: 75180244

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere