NYBODER/ BEBOERVEJLEDNING1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYBODER/ BEBOERVEJLEDNING1"

Transkript

1 NYBODER/ BEBOERVEJLEDNING1

2 Udkast

3 00/ INDEX/ NYBODER BEBOERVEJLEDNING 3 1. Indledning og Baggrund 2. Nyboders Bygningshistorie 3. Eksisterende forhold bygninger og omgivelser 4. Beliggenhed og Omfang. 5. Boligtyper og Fordelingsstruktur 6. Den Enkelte Bolig 7. Konstruktioner og materialer 8. Tekniske installationer 9. Den udvendige vedligeholdelse 10. Den indvendige vedligeholdelse 11. Forebyggelse af bygningsskader Gode råd Illustrationer er, med undtagelse af de nyindrettede plantegninger, taget fra Annette Vasströms bog Holmens by, 1. udgave, 1985 Orlogsmuseet.

4 01/ INDLEDNING/ BAGGRUND Bebyggelsen er en vigtig del af den danske arkitektur-og kulturarv, og blev opført som den første rækkehusbebyggelse i Danmark indeholdende små boliger til de menige i Chr. IV`s flåde Fornyelser og nyindretning af de to stokke er gennemført i et samarbejde mellem A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Forsvarskommandoen (FKO) og Forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste (FBE). Nyboders Gule Stokke er et enestående beboelseskvarter for Forsvarets ansatte i hjertet af København det besidder store arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Stokbebyggelsen blev på initiativ af Chr. IV opført fra 1631 til Søens folk og har i ubrudt forløb indtil vor tid fungeret som beboelse for selvsamme persongruppe som de dengang blev opført for. Bebyggelsen er en vigtig del af den danske arkitektur- og kulturarv, og blev opført som den første rækkehusbebyggelse i Danmark indeholdende små boliger til de menige i Chr. IV`s flåde. De er også efter international målestok enestående, idet de blev opført til en bestemt målgruppe, og fordi de nu små 400 år senere stadig tjener som boliger for ansatte i Forsvaret. er bebyggelsens store styrke, men ligeledes bebyggelsens svaghed set i forhold til nutidige krav og moderne boligstandard. Kvarteret fremstår homogent og oprindeligt i sit udtryk og struktur, men boligerne bag facaderne er små, uensartede og for en væsentlig dels vedkommende kolde / fugtige / dårligt indrettede og på alle måder utidsvarende uden eget køkken og bad. Moderniseringen vil ved en gennemgribende restaurering under skyldig hensyntagen til gældende restaureringsprincipper bringe boligerne og bebyggelsen op på et nutidigt og fremtidssikret niveau, med respekt for de betydelige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier som herefter bevares for eftertiden. Strategien har været at udskifte alle tekniske installationer, at efterisolere - så vidt det har været muligt, reparationer af tag og fag, indretning af nye køkkener og badeværelser, samt ny udformning af friarealerne i forbindelse med gård-og gaderum. Nyboder har været fredet siden 1918, og den del af Nyboder, der har overlevet frem til i dag, fremstår tillige forholdsvis uberørt af skiftende tider. Den betydelige grad af autenticitet

5 5

6 02/ NYBODER/ BYGNINGSHISTORIE Nyboders gule Stokke blev fra 1631, på initiativ af Chr. IV opført til søens folk. Boligerne udgør en meget vigtig del af den danske arkitektur- og kulturarv, og har været totalfredet siden 1945 Nyboders Bygningshistorie. Kulturhistoriske Forhold : Nyboders gule Stokke blev fra 1631, på initiativ af Chr. IV opført til søens folk. Boligerne udgør en meget vigtig del af den danske arkitekturog kulturarv, og har været totalfredet siden Oprindeligt levede beboerne tæt og udnyttede hver tomme, der var stillet til rådighed. Gårdarealerne blev dyrket som små urtehaver, samtidig med at det var her man skulle forrette sin nødtørft. Det har været afgørende vigtigt at Nyboders Kulturhistorie fortsat afspejler hvordan livet er blevet levet, samtidig med at bygninger og gårdrum fremstår nutidige og brugbare. De arkitektoniske og kulturhistoriske værdier har været prioriteret særdeles højt, samtidig med at indbygning af nye energibesparende tiltag har fundet indpas. Projektet er gennemført under størst mulig hensyntagen til bygningernes oprindelige arkitektur og konstruktion. Bygningerne der er fredede, er følgelig fastholdt i såvel udseende som udtryk mindre ændringer i forhold til det bestående, har skulle afstemmes og godkendes med Kulturstyrelsen. Historiske Spor og materialer : Boligstokkene i Delfingade og Hjertensfrydsgade, beliggende op mod Øster Voldgade blev i 1998 grundigt undersøgt og registreret. Denne grundige undersøgelse afslørede en meget oprindelig bygningsstruktur, som stort set er bevaret siden bygningernes opførelse. Den overordnede restaureringsholdning i forbindelse med istandsættelsen af Nyboders gule stokke, har været at tilgodese de bygningshistoriske og kulturhistoriske værdier som Nyboder rummer. Som en af de mest markante og helstøbte bebyggelser i København, er det vigtigt at bebyggelsens nuværende karakter med små og spartansk udstyrede boenheder bibeholdes. Nyboder afspejler en stor ensartethed og homogenitet, samtidig med at der efter nøjere studier har vist sig en stor diversitet i indretning og aptering. Denne forskellighed i detaljer og udtryk er understøttet og tilpasset nye elementer og renoveringstiltag. Den historiske originalsubstans bevares i videst mulig udstrækning,

7 7 Nyboder ligger placeret i Københavns centrum og er nabo til, blandt mange, Østre anlæg, Kastellet & Rosenborg Luftfoto Østre anlæg Kastellet Rosenborg

8 02/ NYBODER/ BYGNINGSHISTORIE Der er lagt meget stor vægt på, at originale og ældre bygningsdele, så vidt muligt er blevet bevaret hvorved historiske detaljer, profiler og bygningsspor ikke er gået tabt. samtidigt med at der er udført komfortforbedringer ved at isolere vinduer, gulve og lofter uden nævneværdig tilsløring af den originale bygningshistorie. Nye installationer er installeret under hensyntagen til Nyboders bygningshistoriske elementer. Istandsættelsen afspejler ønsket om at bevare historiske spor, samtidig med at der er tilført et nutidigt lag balancen mellem en bevaring af historiske værdier og nutidige funktions- og boligkrav. Der er lagt meget stor vægt på, at originale og ældre bygningsdele, så vidt muligt er blevet bevaret hvorved historiske detaljer, profiler og bygningsspor ikke er gået tabt. Der er valgt løsninger med udgangspunkt i oprindelige konstruktionsprincipper og materialer velafprøvede og langtidsholdbare konstruktioner. De enkelte bygningsdele er endvidere blevet sikret effektivt mod råd, svamp, korrosion (utilsigtet nedbrydning af metaller) og i øvrigt almindeligt dagligt slid fra vejrlig og brug. Levetidsbetragtninger og byggeriets arkitektoniske fremtræden i relation til omgivelsernes fysiske miljø har været prioriteret særdeles højt. Der er taget mange hensyn til et lavt energiforbrug i forbindelse med opvarmning og drift uden at det derved er gået ud over de fredningsmæssige kvaliteter. Alternative energitiltag er indarbejdet med stor respekt for Nyboders særegne bygnings-og kulturhistorie. Vigtigt har det endvidere været at sikre et sundt indeklima stor slidstyrke / robusthed og materialevalg som med tiden får en smuk patinering alt i alt løsninger af stor æstetisk skønhed. Andre parametre har været at imødekomme statisk elektricitet støj temperaturudsving luftfugtighed luftkvalitet belysning mm.

9 9 Gårdmiljø inden restaurering Grundstensnedsættelse

10 03/ EKSISTERENDE FORHOLD/ BYGNINGER & OMGIVELSER Bygningernes simple formsprog har været inspiration for mange andre stok / længehusbebyggelser igennem århundreder De eksisterende bygninger, der er grundigt undersøgt og registreret i en forundersøgelsesrapport repræsenterer den ypperligste bygnings- og kulturhistorie i Danmark. Bygningernes simple formsprog har været inspiration for mange andre stok / længehusbebyggelser igennem århundreder. Brolægningerne mellem gaderummenes stokbebyggelse, med bordursten og kantsten i granit er udelukkende omfattet af nærværende projekt i forbindelse med etablering af dræn og tilpasninger ved bygningernes facadelinier. i dag er helt afdækket - og indgår i gårdrummenes belægningsplan. Beplantningsmæssigt er det primært den gamle - vin, der har haft historisk bevaringsværdi. Generelt er de tekniske installationer såsom varmeforsyning ventilation elforsyning vandforsyning kloak / afløb og telemæssige installationer af en meget sammensat og svingende kvalitet, som i forbindelse med restaureringen er nyetableret. Haverummenes befæstede arealer er af varierende kvalitet og beskaffenhed der er rester af tidlige vandrender og forskellige typer af belægninger langs bygningernes ydervægge. Kulturhistoriske og funktionelle bevaringshensyn knytter sig til disse gårdbelægninger - der

11 11 I slutningen af 1800 tallet var der ikke hegn mellem gårdhaverne Et respektabelt hjem i begyndelsen af 1900

12 04/ BELIGGENHED/ OMFANG Hjertensfrydsgade 9 og Delfingade 30 Den foreliggende bygningsetape omfatter Delfingade 24 29, København K Hjertensfrydsgade 10 16, 1323 København K samt Øster Voldgade 42 44, 1350 København K - ( betegnes almindeligvis Hjertensfrydsgade 9 og Delfingade 30 ). Grunden ejes af Forsvarsministeriet v/ Forsvarets Bygnings-og Etablissementstjeneste og bebyggelsesprocenten er omkring 80 %. Omfanget af nærværende restaurering har været følgende tiltag : - Sammenlægning af lejligheder fra 33 til 25 stk., således at de mindste lejligheder er halve huse hvorimod de hele huse omfatter lejligheder i 2 etager. Istandsættelse og fornyelse af haverum, herunder etablering af afskærmninger, overdækninger, beplantninger, belægninger mm. i gårdrummene. Foranstaltninger mod opstigende grundfugt på bygningernes havesider, herunder regulering af terræn ifm. havearealet til oprindeligt niveau samt etablering af nødvendige belægninger. Etablering af dræn langs facaden på såvel gade som gårdside, samt udvendig fugtsikring af fundamenter. Istandsættelse af havemure. Eksisterende vaskehuse er ombygget og fornyet med henblik på brug i forbindelse med opbevaring og diverse tekniske installationer samt posthus. Historiske retiradebygninger er fjernet og fornyet med henblik på brug i.f.m. affaldsanlæg. Der er foretaget fjernelse af eksisterende trægulve og ophugning af betongulve. Udgravning under gulve, ilægning af kapillarbrydende lag og ny isolering, samt udstøbning af nyt terrændæk. Etablering af lyd-og brandisolering af vandrette lejlighedsskel. Etablering af nye fyrretræsgulve, hvor installationer er ført under gulv. Samtlige tekniske installationer er udskiftet herunder ny fjernvarme, ny varmecentral, vandledninger, afløbsledninger, el / svagstrøm samt tlf. og TV. Køkkenrum og baderum er nyindrettet med nye køkkener henholdsvis ny sanitet. Eksisterende vinduer er istandsat, og der er etableret forsatsvinduer. Facaderne er afrenset og efterfølgende pudsrepareret og kalket. Sætningsrevner og øvrige revner i murværket er udbedret. Tegltagene er udskiftet, ligesom der er udført faste undertage. Skorstenspiber er istandsat, herunder etablering af ventilationsafkast. Råd og svampeskader er udbedret i nødvendigt omfang jf. diverse undersøgelser. Alle indvendige overflader er repareret og malerbehandlet under hensyntagen til indeklima og bevaringsværdige bygningsdele. Etablering af lovpligtige pulterrum i tagetagen, efter nedlæggelse af diverse beboelsesrum. Eksisterende trapper er istandsat.

13 Bygningsstokke omfattet af nærværende modernisering/ restaurering 13

14 05/ BOLIGTYPER/ FORDELINGSSTRUKTUR Nærværende projekt omfatter i alt 25 boliger efter restaureringen og moderniseringen med en fordeling på 14 boliger i Hjertensfrydsgade og 11 boliger i Delfingade.

15 Bilag 2: BOLIGFORDELINGSPLANER Boligfordelingsplaner UKLASSIFICERET Side 55 Byggeprogram boliger i alt i alt i Hjertensfrydsgade i efter restaurering efter renovering og modernisering: og modernisering: 15 Fordeling boligtyper: Spec. 1/1 1/1 hus hus 1/1 1/1 hus hus to 1/2 to hus ½ huse to 1/2 hus to ½ to huse 1/2 hus to ½ to huse 1/2 hus 1/1 1/1 hus hus 1/1 to hus 1/2 to huse 1/2 huse & to 1/2 to 1/2 hus huse spec. (spec.) boliger boliger i alt i alt i Delfingade i Delfingade efter efter restaurering renovering og modernisering: og modernisering: Fordeling boligtyper: Fordeling boligtyper: Spec. 1/1 hus 1/1 hus 1/1 hus 1/1 hus to 1/2 hus to 1/2 hus & to 1/2 hus spec. to 1/2 hus (spec.) to ½ huse to ½ huse to ½ huse 1/1 hus 1/1 hus Spec. 1/1 hus SAMMENSTILLING: 25 Sammenstilling: boliger i alt i pilotprojektet er fordelt således: boliger boliger i alt i alt i Hjertensfrydsgade i pilotprojektet er fordelt således: boliger boliger i alt i alt i Delfingade i Hjertensfrydsgade 11 boliger i alt i Delfingade UKLASSIFICERET

16 06/ DEN ENKELTE BOLIG Det at bo netop her, sammenholdt med tætte menneskelige relationer, vil over tid afspejle sig i livet mellem husene Boligerne er disponeret som selvstændige lejligheder i såvel stueplan som 1sal`s plan ( Halve huse ), samt lejligheder i to etager stue og 1sal ( Hele huse ). Lejlighederne har et areal på ca. 60 m2 for de halve huse, og ca. 120 m2 for de hele huse. De enkelte rum er betinget af bygningslængernes smalle dybde, og er følgelig mindre end nutidige fordringer til rumstørrelser. Boligernes fællesrum er, de fleste steder, gennemlyste, og fungerer som fordelingsrum for birum og værelser. Bebyggelsesplanen og de enkelte boligers indretning indebærer en betydelig grad af fællesskab, og stiller dermed store krav til de enkelte beboeres tolerance og respekt for andre. At bo i Nyboder bliver som følge af de bindinger - en bebyggelse med en alder på snart 400 år har en slags livsform, hvor nutidige og almene konventioner tilsidesættes i forhold til historisk betingede vilkår. En livsform hvor kulturhistorisk relaterede boligrammer kombineret med Nyboderstokkenes nyindretning, åbner for en symbiose af nye og spændende bokvaliteter. Det at bo netop her, sammenholdt med tætte menneskelige relationer, vil over tid afspejle sig i livet mellem husene til gunst for en mangfoldig samt personlig / familiemæssig og social afstemt tilværelse i denne bydel. Et halvt hus 1. sal 1:100 Stuen 1:100

17 17 Et halvt hus/ alternativ 1. sal 1:100 Stuen 1:100

18 06/ DEN ENKELTE BOLIG Et helt hus 1. sal 1:100 Stuen 1:100

19 19 Et helt hus/ alternativ 1. sal 1:100 Stuen 1:100

20 07/ KONSTRUKTIONER/ MATERIALER Tagkonstruktionen er renoveret mht. råd og svampeskader, ved at erstatte med nyt tømmer i nødvendigt omfang Bygningernes fundamenter er murede, og i.f.m. restaureringen har det vist sig nødvendigt at udskifte en stor del af fundamenterne, samtidig med, at der er etableret fugtsikring ved iskæring af vandret stålplade. Alle terrændækkonstruktioner og gulve i stueetagen er fjernet / ophugget, og der er udført nyt kapillarbrydende lag / isolering / armeret betondæk / fugtspærre og nyt fyrretræsgulv på brikker. I forbindelse med indgangsområdet og baderum er der udført klinker / stengulv med indlagt gulvvarme. Ydervæggene er udført af tegl og eftergået for sætningsrevner samt revner i øvrigt. Løse fuger er udkradset og overfladerne er afrenset / sandblæst og efterfølgende pudset med hydraulisk kalkmørtel alle facader er efterfølgende kalket. Indvendigt er ydervægge der har været omfattet af skimmelsvamp afrenset og desinficeret inden den nye invendige pudsoverflade er etableret, henholdsvis pudsrepareret. Væggene er herefter malerbehandlet med diffusionsåben maling og diverse historiske panelbeklædninger er repareret samt malerbehandlet i det omfang det har været muligt. Tagkonstruktionen er renoveret mht. råd og svampeskader, ved at erstatte med nyt tømmer i nødvendigt omfang. Mellem spær og hanebånd er der udført isolering, som er fastholdt med spredt forskalling der er udført tagbrædder / tagpap / afstandslister og nye vingetagsten på alle tagflader, samt ventilation af taghulrummet. Tagrender og nedløb er skiftet til nye zinkrender / nedløb, mens eksisterende rendejern er afrenset og genbrugt. Tagvinduer i støbejern er renoveret og udskiftet i fornødent omfang, svarende til de oprindelige. Belægninger i terræn er på gårdsiden sænket, og der er etableret bordur-og chaussesten som langsgående bånd ved facaderne. Eksisterende granittrapper er suppleret med et ekstra granittrin efter terrænsænkningen. Herudover er der etableret belagte opholdsterrasser til fælles brug. På gadesiden etableres 2 rækker bordur-og chaussesten belægningen er delvis udført af genanvendelige materialer, der er suppleret med nye i nødvendigt omfang. Lofter med bjælker og brædder er renoveret, og bevaringsværdige stuklofter fastholdt i et begrænset omfang, da disse ikke indgår som en oprindelig del af Nyboders aptering. Eksisterende ildsteder der sammen med de karakteristiske skorstene er en væsentlig del af Nyboderbebyggelsens karakter, er ført tilbage til deres oprindelige udtryk i den udstrækning dette har været muligt. Indvendige vægge er afrenset bindingsværket er renoveret og genskabt

21 21 Lejlighed under restaurering Den inddækkede tagkonstruktion under restaurering

22 07/ KONSTRUKTIONER/ MATERIALER Alle vinduer er istandsatte, og der er udført løse lodposte, for at tilgodese brandredning, samt møbeltransport ind-og ud af boligerne og overfladerne er pudset og pudsrenoveret med hydraulisk kalkmørtel. Den afsluttende malerbehandling er udført med diffusionsåben maling. Historiske panelbeklædninger er renoveret / malet og indvendige vægoverflader omkring brusenicher er udført med keramiske fliser. Gulve er af fyrretræ på brikker med plads for installationer. Hulrummet der er isoleret, er udført på nye terrændækkonstruktioner i stueetagen og på eksisterende træbjælkelag på 1 sal. Råd og svampeskader i træbjælkelaget primært omkring eksi-sterende bade- og køkkeninstallationer, samt ifm. tagnedløb er udbedret og efterfølgende behandlet med svampebekæmpelsesmiddel. Gulve i forstuekøkkenerne, samt baderum er udført med teglfliser, med indlagt gulvvarme i afretningslaget. Alle vinduer er istandsatte, og flere steder er der udført løse lodposte, for at tilgodese brandredning, samt møbeltransport ind- og ud af boligerne. Vinduerne er afrenset, og der er etableret ny linoliekit samt udskiftet glas i nødvendigt omfang svarende til den gamle trukne glasstruktur. Der er udført udlusning og iskaring af nyt kernetræ i vinduesrammer / karme og alle beslag er afrenset og rustbehandlet, hvorefter vinduerne er malet med linoliemaling. Indvendigt er vinduerne forsynet med nye forsatsvinduer, og enkelte steder med optoglasløsning, der er afstemt med Nyboders robuste detaljeringsniveau. Brystningspartier er efterisoleret og forsynet med træpanelbeklædning, der er malet. De karakteristiske skodder i stueetagerne er renoveret og malet med linoliemaling. Yderdørene er restaureret hvor de har været bevaringsværdige, og udskiftet hvor det har været nødvendigt dette er gjort med historisk respekt for den generelle autentisitet. Indvendige døre som er af meget svingende alder og karakter, er en betydelig del af Nyboders identitet. Hvor de indvendige døre har været bevaringsværdige, er de afrenset / linoliemalet og alle bevaringsværdige beslag / blik og låsekasser er renoveret og udskiftet, hvor det har været nødvendigt. Eksisterende trætrapper er renoveret ved at trin og vanger er blevet udluset mere omfattende defekter er udskiftet til nye, der i kvalitet og udtryk svarer til den eksisterende karakter. Trappevangerne er afrenset og nymalet, og trinfladerne fremstår oliebehandlede. Der er etableret nyt inventar i køkkener / badeværelser / bryggers samt skabe i forbindelse med entre og værelser. Inventaret er tilpasset Nyboders knappe arkitektur og enkelhed.

23 23 Lejlighed under restaureringen Det færdige badeværelsesgulv Det færdige tagvindue Pulterrum Facaden inden den bliver kalket

24 08/ TEKNISKE/ INSTALLATIONER Alle eksisterende VVS / EL / VENT. og mekaniske anlæg er udskiftet og erstattet med nye installationer svarende til nutidig boligstandard og iht. gældende normer og forskrifter. Køkken Tekniske installantioner i badeværelset

25 Skorsten under restaurering 25

26 09/ DEN UDVENDIGE VEDLIGEHOLDELSE Den løbende vedligeholdelse af alle udvendige bygningsoverflader, samt inventar og belægninger i terræn forestås af DOKAS-NYB, Driftorganisation Kastellet-Nyboder. Kvist under restaurering Facade under restaurering Ny facade Gammel facade

27 Fiskerkone 27

28 10/ DEN INDVENDIGE VEDLIGEHOLDELSE Den indvendige vedligeholdelse forestås af boligernes beboere, på grundlag af nærværende beboervejledning procedure udformet af DOKAS-NYB, Driftorganisation Kastellet-Nyboder, der altid skal kontaktes ifm. den indvendige vedligeholdelse. Køkkenet under udskiftning Lejlighed under restaurering Loftet efter restaurering Loftet efter restaurering

29 29 Loftet under restaurering Lejlighed under restaurering Lejlighed under restaurering

30 11/ FOREBYGGELSE AF BYGNINGSSKADER/ GODE RÅD Begrebet Rettidigt Omhu er af særdeles stor betydning, for at eventuelle mindre tilsyneladende harmløse skader ikke udvikler sig til store, og økonomisk belastende bygningsskader En afgørende forudsætning for at forebygge byggeteknisk svigt, er at reagere straks der iagtages forandringer på ydre og indre overflader usædvanlige forhold vedr. boligens tekniske installationer, såsom svigt i forbindelse med el / utætheder i vand- og varmeinstallationer / tilstoppede afløbsinstallationer / pludseligt opståede fugtskjolde ved vægge og lofter mm. Begrebet Rettidigt Omhu er af særdeles stor betydning, for at eventuelle mindre tilsyneladende harmløse skader ikke udvikler sig til store, og økonomisk belastende bygningsskader. Skimmelsvamp er i dag et særdeles tungt problemkompleks, som der skal reageres meget hurtigt overfor, da det indebærer en betydelig risiko for den almene sundhed det kan med andre ord påvirke indeklimaet. Mørke pletter på væggene større end en almindelig tallerken skal der reageres overfor. Mindre pletter kan i almindelighed vaskes væk med en Rodalonopløsning. I forbindelse med Nyboders modernisering og restaurering, er der etableret overflader som er diffusionsåbne og hvor fugt kan trænge igennem bygningsdelene herefter sørger daglig almindelig udluftning, samt mekanisk ventilation for et ordentligt indeklima. Som følge af Nyboders alder og helt særlige status som en enestående kulturel perle i hjertet af københavn og med konstruktionstyper, som man ville lave anderledes i dag, er der også efter nærværende modernisering og restaurering konstruktionsdetaljer og overflader som man skal tage de fornødne hensyn overfor.

31 Lejlighed under restaurering 31

32 11/ FOREBYGGELSE AF BYGNINGSSKADER/ GODE RÅD Skader kan forekomme, når den daglige balance ændres når der ikke luftes tilstrækkeligt ud, eller når der ikke varmes tilstrækkeligt op Følgende gode råd bør følges: Større møbler såsom skabe mm. placeret mod ydervæggene, skal med jævne mellemrum trækkes fri af vægfladen så væggen kan efterses hold endvidere en afstand på ca. 5 10cm. Mellem møbler og ydervægge. Billeder plakater spejle mm. bør primært ophænges på indvendige vægge. Tunge gardiner og persienner tæt på vinduerne giver stillestående luft og dermed risiko for skimmelvækst placer gardinerne fri af vinduerne. Luft rummene ud, men undlad at f.eks. vinduerne i soveværelset står åbne hele dagen da konstruktionerne derved nedkøles unødigt. Kontroller med mellemrum, at udsugningen fra den mekaniske emhætte fungerer effektivt den skal som minimum kunne holde et stykke A4-papir. Luk døren til rummet, hvor der bades tør op efter badning og luft kortvarigt ud, som supplement til den mekaniske udsugning. Undgå at tørre tøj indvendigt, da det giver høj luftfugtighed brug tørretumbler, eller hæng tøjet op udenfor i den friske luft. Hold rumtemperaturen på et konstant niveau i boligens forskellige rum, og lad alle radiatorerne være tændt dette giver den bedste udnyttelse af varmen, og den bedste varmefordeling. I ubeboede perioder bør samme varmestrategi praktiseres. Vær opmærksom på en fornuftig indretning ikke for mange og for tæt placerede møbler. Mange personer i en lille bolig giver endvidere en stor tilførsel af bl.a. vanddamp husk at lufte ud, ift. antallet af personer der bor / bruger boligen. Hver person afgiver ca. 2 l vanddamp pr. døgn. Ved at følge ovennævnte gode råd, vil årsagerne til skimmelvækst kunne forhindres. Skimmel kommer altid som følge af fugt, som tilføres boligen fra mange kilder, og som kun kan fjernes via opvarmning og ventilation. Kolde konstruktioner bidrager til større opfugtninger end varme konstruktioner, da indtrængende fugt udtørre langsommere det er følgelig vigtigt at opretholde en tilnærmelsesvis konstant rumtemperatur. Skader kan forekomme, når den daglige balance ændres når der ikke luftes tilstrækkeligt ud, eller når der ikke varmes tilstrækkeligt op. Andre forhold der kan bidrage til skader er ændrede rutiner, såsom familieforøgelser man er bortrejst i en længere periode boligen bebos af flere boligen anvendes i flere timer dagligt, eller man får nye / eller udskifter møbler. Såfremt der mod forventning alligevel observeres skimmelvækst, skal man søge at begrænse fugttilgangen eller ændre adfærden og vaske af i Rodalonopløsning afvent herefter om skimmelvæksten kommer igen.

33 Eksempler på skimmelsvamp 33

34

35 35

36

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711. Købmagergade 44-46. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711. Købmagergade 44-46. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711 Købmagergade 44-46 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Købmagergade 44-46 Dato: 01.02.2013

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Termografi Af Beboelse

Termografi Af Beboelse Rolighedsvej 11 5600 Faaborg Termografi Af Beboelse Kunde: xxxx xxxxxx xxx 12/3-2010 Termografisk inspektion af bygning. xxxxxx Bygnings data: Grundareal i undersøgt bygning/lejlighed: 96m² og 60m² 1.

Læs mere

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse Holmen Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse På Krudtløbsvej, på Holmen, midt i København K., er 4 unikke rækkehuse nu under opførsel. En beliggenhed i særklasse. 2 3 Unikke boliger, unikke omgivelser

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening REF AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 VEDR. RENOVERINGSARBEJDE, DER AGTES GENNEMFØRT I BEBYGGELSEN TORSDAG DEN 17. NOV. 2011 SIDE 1 AF 5 Dagsorden: 1. Velkomst ved Formand. 2. Valg af ordstyrer.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING J. nr. 10146 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som inklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING 1-2 Revision 01 Dato 2014-08-19 Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere