Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald"

Transkript

1 Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald der er Anmeld dit byggeog anlægsaffald Sorter dit byggeog anlægsaffald Genbrug eller bortskaf dit bygge- og anlægsaffald

2 Indledning Når du skal nedrive, renovere eller bygge nyt, kan der fremkomme farligt og miljøskadeligt affald. Både det farlige affald og det uforurenede affald skal du håndtere korrekt både for at undgå skader på miljøet og sundheden og for at spare på ressourcerne. I dette orienteringshæfte om håndtering af bygge- og anlægsaffald er der lagt særlig vægt på håndtering af farlige eller miljøskadelige stoffer. Særligt er der opmærksomhed på problemerne med PCB i bygninger og anlæg. De regler, der gælder for håndtering af PCB-holdigt affald, er beskrevet i dette hæfte. For at fastholde den høje genanvendelsesprocent for bygge- og anlægsaffald, er det nødvendigt at kunne identificere og isolere de dele af bygge- og anlægsaffaldet, der kan være til fare for sundheden og miljøet. En sammenblanding vil medføre, at en større mængde ellers uforurenet bygge- og anlægsaffald ikke kan genbruges eller genanvendes. Korrekt håndtering af affaldet har også betydning ved selve renoverings- eller nedrivningsarbejdet, idet de personer, der foretager arbejdet, eller færdes i området, kan blive udsat for sundhedsrisici, hvis de skadelige stoffer og materialer ikke identificeres og behandles særskilt. Opgaven med at identificere og klassificere de forskellige dele af bygge- og anlægsaffaldet kan være vanskelig. Derfor kan du i dette hæfte læse om de regler m.v., der er på området. Desuden er der beskrevet en række typer af affald, du skal rette særlig opmærksomhed imod. 2

3 INDHOLD 4 TRIN TIL RIGTIG HÅNDTERING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD... 4 TRIN 1 - Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald der er... 5 TRIN 2 ANMELD DIT BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD... 8 TRIN 3 SORTER DIT BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD TRIN 4 Genbrug eller bortskaf DIT BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD BYGGE- OG ANLÆGSMATERIALER, DER KAN INDEHOLDE FARLIGE STOFFER LOVE, VEJLEDNINGER LINKS M.M Yderligere oplysninger om håndtering af bygge- og anlægsaffald kan du få hos Solrød Kommune Teknik og Miljø Telefon: Adresse: Solrød Center 1, 2680 Solrød 3

4 4 trin til rigtig håndtering af bygge- og anlægsaffald For at du kan håndtere bygge- og anlægsaffald korrekt, er der en række tiltag, du skal gennemføre: TRIN 1 Gennemgå bygningen og identificer hvilke typer affald der er For at kunne sortere affaldet korrekt er det nødvendigt - før du starter med at nedrive eller renovere - at gennemgå bygningen for, hvilke typer affald, du forventer, der opstår. Særligt skal du identificere miljø- og sundhedsfarligt affald, og du skal forsøge at opgøre mængderne. Der gælder særlige regler for gennemgang af bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret i perioden Det i denne periode PCB-holdige byggematerialer blev anvendt. TRIN 2 Anmeld dit bygge- og anlægsaffald Hvis du forventer, at der fremkommer mere end 1 ton byggeaffald, eller arbejdet vedrører et areal, som er større end 10 m 2, skal du anmelde affaldet til kommunen. Hvis du skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden , skal du anmelde arbejdet til kommunen - uanset affaldsmængderne og størrelsen af det areal, arbejdet vedrører. Farligt affald skal du altid anmelde til kommunen uanset affaldsmængde og det areal, byggearbejdet vedrører. TRIN 3 Sorter dit bygge- og anlægsaffald Uforurenet bygge- og anlægsaffald skal du som minimum sortere i 10 lov bestemte fraktioner. Se side 11. Forurenet eller farligt bygge- og anlægsaffald skal du frasortere det uforurenede bygge- og anlægsaffald. Se Trin 3, side 11. TRIN 4 Genbrug eller bortskaf dit affald korrekt Uforurenet affald skal du så vidt muligt selv genbruge. Kan du ikke bruge det i eget byggeri, bør du så vidt muligt afsætte affaldet til andre, der kan bruge det til det oprindelige formål eller lignende formål. F.eks. kan du anvende brugt tegl som tagmateriale. Uforurenet affald, du eller andre ikke kan genbruge, skal du sende til et anlæg for genanvendelse, eller du skal aflevere det til en indsamlingsvirksomhed. Forurenet bygge- og anlægsaffald, samt farligt affald, skal du sende til særlig behandling. Se Trin 1, næste side. Farligt affald skal du også anmelde ved nybyggeri. Se Trin 4, side 13. Se Trin 2, side 8. 4

5 TRIN 1 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald der er Der er forskellige regler for, hvordan du skal gennemgå bygninger med hensyn til at identificere forskellige typer af affald. Gennemgangen afhænger af, hvornår bygningerne eller anlæggene er opført eller renoveret. Risiko for PCB i bygningerne Bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret i perioden kan indeholde byggematerialer med PCB. På side 14 og 15 kan du se, hvilke byggematerialer der kan være tilsat PCB. PCB en fra disse byggematerialer kan desuden have spredt sig til andre byggematerialer; f.eks. kan PCB være trængt ind i betonelementer, der i samlingerne har været fuget med PVC-holdig fugemasse, og PCB kan være fordampet fra f.eks. betonfuger og efterfølgende være kondenseret på andre bygningsdele, f.eks. på kolde ydermure. Der er derfor særlige regler for gennemgang af bygninger opført eller renoveret i perioden Reglerne gælder for nedrivninger og renoveringer, der overstiger 10 m 2 af bygningen eller, hvor den samlede affaldsmængde vil overstige 1 ton, eller der skal udskiftes termoruder, der kan være fremstillede i perioden For bygninger og anlæg opført eller renoveret før eller efter denne periode gælder der mindre omfattende krav til gennemgang af bygningerne. Bygninger og anlæg opført eller renoveret i perioden Hvis bygningen eller anlægget er opført eller renoveret inden for perioden , skal du foretage en gennemgang af bygningen for PCB i form af en screening. Du skal også foretage en screening, hvis du skal skifte termoruder, der kan være blevet fremstillet i perioden Skemaet til brug for screeningen kan du finde på som en del af skemaet for anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. Hvis screeningen viser, at et eller flere af byggematerialerne er af en type, der erfaringsmæssigt kan indeholde PCB, skal du udarbejde en kortlægning af de bygningsmaterialer, der ved screeningen er blevet identificerede. Kortlægningen indebærer blandt andet, at der skal udtages prøver af de byggematerialer, der kan indeholde PCB, og prøverne skal analyseres. På hjemmesiden kan du finde et skema, du skal udfylde i forbindelse med kortlægningen. Bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret før 1950 og efter 1977 Hvis bygningen eller anlægget er opført før 1950 eller efter 1977 skal du ikke gennemgå bygningen for PCB. Hvis der er isat termoruder, som er fremstillet mellem 1950 og 1977, og hvis de skal udskiftes, skal du dog gennemgå bygningen med henblik på at identificere samtlige vinduer, der bliver berørt af byggeriet. Se i øvrigt side 14 om termoruder. Reglen om termoruder gælder uanset størrelsen af byggeriet eller mængden af affald. Selvom du ikke skal screene bygningen eller anlægget for PCB-holdige materialer, så kan der være andre miljøfarlige stoffer, du skal identificere og holde adskilt fra øvrigt affald. Det er ikke i alle tilfælde tilstrækkeligt at have oplyst, hvornår bygningen eller anlægget er færdigopført, idet en bygning, der er færdiggjort i f.eks eller senere, kan have været under opførelse i perioden , og der kan derfor lovligt have været anvendt PCB-holdige materialer. Det samme gælder med hensyn til renoveringer, der kan have strakt sig over en længere periode, hvoraf perioden kan have været en del. Ældre kondensatorer indeholder ofte PCB. 5

6 Registrering af bygge- og anlægsaffald Følgende typer af bygge- og anlægsaffald kan typisk fremkomme, når du renoverer eller nedriver. 1. Natursten, f.eks. granit og flint. 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten). 3. Beton. 4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton. 5. Jern og metal. 6. Gips. 7. Stenuld. 8. Jord. 9. Asfalt. 10. Blandinger af beton og asfalt. 11. Sten. 12. Asbestholdige materialer, rør, vægge, tagplader, ventilationskanaler m.v. 13. PVC / Plast materialer f.eks. i form af rør, tagrender, gulvbelægninger m.v. 14. Byggematerialer indeholdende farlige stoffer, f.eks. murmaling. 15. Tagbeklædninger med stenkulstjæreholdig asfalt. 16. PCB-holdige materialer. Tabel 1, eksempler på almindeligt forekommende bygge- og anlægsaffald. Du skal registrere de mængder af forskellige affaldstyper, du forventer der fremkommer. Der kan også fremkomme andre affaldstyper, end de, der er nævnt i Tabel 1. Dem skal du i givet fald også registrere. Farlige og skadelige stoffer i bygge- og anlægsaffald Da bygninger i almindelighed har en lang levetid, vil der ved renoveringer og nedrivninger i lang tid fremover fremkomme bygge- og anlægsaffald, der indeholder de skadelige stoffer og materialer, der blev anvendt ved tidligere tiders byggearbejder. Disse stoffer og materialer skal du frasortere og uskadeliggøre, og de må som udgangspunkt ikke indgå i bygge- og anlægsaffald, der bliver genbrugt direkte som nye byggematerialer eller genanvendt på andre måder. De skadelige stoffers oprindelse i bygninger og anlæg Skadelige stoffer og materialer i bygge- og anlægsaffald kan enten stamme fra selve produktionen af materialerne, hvor de pågældende stoffer er en del af selve byggematerialet f.eks. er asbest en væsentlig bestanddel af ældre eternitplader ligesom der til en række malingstyper er blevet tilsat PCB. De skadelige stoffer kan også være Kondemneret hus malet med blyholdig murmaling. Før nedrivning skal malingen renses af og opsamles for korrekt bortskaffelse. blevet tilført byggematerialerne under bygningens brug f.eks. oliespild, der gennem bygningens brug er blevet opsuget i betongulve eller murværk, eller tjærestoffer, der er blevet afsat på mursten i skorstene m.v. Sålbænk kan indeholde asbest. Hvis der er usikkerhed om indholdet af asbest, skal mate rialerne håndteres, som om de indholder asbest. Ved større mængder skal der foretages analyse. Når skadelige stoffer bevidst er anvendt ved produktionen af byggematerialerne På baggrund af kendskab til byggematerialernes sammensætning og bygningens alder, kan du vurdere, om bygningen indeholder skadelige stoffer og materialer. Det er ikke nødvendigvis let, idet forskellige stoffer kan gemme sig i bygningsdelene og først vil blive afsløret ved nærmere undersøgelser og analyser. På side er der eksempler på byggematerialer og bygningsdele, der kan indeholde skadelige og farlige stoffer. Rørisolering indeholdende asbest. Arbejdstilsynets regler skal følges ved asbestarbejde. 6

7 Når skadelige stoffer er blevet tilført byggematerialerne under bygningens brug Byggematerialerne kan under bygningens brug være blevet forurenede, og derfor er det af betydning, at du kender bygningens anvendelse gennem tiden for på den måde at blive opmærksom på, hvilke skadelige stoffer, du eventuelt kan finde i bygge- og anlægsaffaldet. Byggematerialerne vil normalt ikke være blevet væsentligt forurenede i forbindelse med bygningers brug i boligbyggeri. Der kan dog i nogle tilfælde f.eks. have været installeret kviksølvmodtryksanordninger i varmesystemerne, hvorfra kviksølv kan være lækket ud, ligesom der kan være PCB-holdige fuger m.m., der har afgivet PCB til de omliggende byggematerialer. Oliefyr og olieledninger kan også have lækket olie til byggematerialerne og jorden, ligesom der normalt vil være sod på de materialer, skorstene er opført af. Særligt i industri- og erhvervsbygninger kan byggematerialerne under bygningens brug være blevet forurenede med en lang række stoffer. Maskinværksteder og autoværksteder vil ofte være forurenede med forskellige olietyper, ligesom lækkede opløsningsmidler m.v. kan være blevet opsuget i byggematerialerne eller være sivet ned i jorden under bygningen. Der kan også være tungmetaller i affaldet f.eks. fra galvaniseringsvirksomheder og andre virksomheder, der håndterer tungmetaller. Kornsiloer og lagerrum i frøvirksomheder kan være forurenede med kornbejdsemidler, herunder kviksølv, der tidligere anvendtes, og disse midler kan være trængt langt ind i beton og murværk, så bygningsaffaldet ikke er anvendeligt til genbrug eller genanvendelse. På siderne er der eksempler på bygge- og anlægsmaterialer, der kan indeholde farlige og skadelige stoffer herunder materialer, der kan være blevet forurenede i bygningens levetid. Bygningens alder og anvendelse Ved gennemgang af en bygning før et eventuelt renoverings- eller nedrivningsarbejde påbegyndes, skal entreprenøren både være opmærksom på, hvilke byggematerialer, der indgår, samt på, hvilke anvendelser bygningen gennem tiden har tjent. Der kan være blevet foretaget flere ombygninger og renoveringer i løbet af en bygnings historie, så en nøjere kortlægning af bygningens ombygnings- og renoveringshistorie kan være nyttig. Byggesagspapirer, der viser registrerede ombygninger m.m., kan fås hos kommunen, eller ofte kan oplysningerne findes ved opslag i OIS-databasen på adresseniveau. Bygningens anvendelse gennem tiden fremgår ikke af OIS-databasen, men ved henvendelse til kommunens miljøafdeling eller planafdeling, kan der i nogle tilfælde fremskaffes oplysninger om bygningens tidligere anvendelse. De farlige og skadelige stoffer skal identificeres Det er vigtigt ved bygningsgennemgangen at få skadelige stoffer identificeret, så du kan tage de rigtige forholdsregler når du nedriver, renoverer og sorterer affaldet. Asbestholdig fliseklæb. I ældre ejendomme er fliserne ofte sat op med asbestholdigt fliseklæb. Arbejdstilsynets regler skal følges ved asbest arbejde. På Figur 1 og Figur 2 side 16 og 17 er der vist eksempler på, hvor du kan finde problematiske stoffer på bygningers yderside samt inde i bygninger. Eltavle kan indeholde relæer og andet elektrisk udstyr, der kan indeholde PCB og kviksølv. 7

8 TRIN 2 Anmeld dit byggeog anlægsaffald Der er forskellige typer af anmeldelser, du skal sørge for, når du nedriver, renoverer eller bygger nyt. Hvilken type anmeldelse, du skal anvende, afhænger af, i hvilke årstal bygningen eller anlægget er opført eller renoveret, og om der er materialer, der kan indeholde PCB. Det er dig som bygherre, der skal foretage anmeldelsen. Farligt affald skal du altid anmelde til kommunen. Det gælder både når du nedriver, renoverer eller bygger nyt, og uanset størrelsen af det areal arbejdet vedrører og mængden af affaldet. Hvornår og hvad du skal anmelde fremgår skematisk af Figur 3. Nedrivninger og RENOveringer Nybyggeri Uafhængigt af areal og affaldsmængde Arbejdet vedrører et areal større end 10 m 2 eller der fremkommer mere end 1 ton affald Udskiftning af termoruder frem stillet i perioden Alt farligt affald skal anmeldes Bygninger eller anlæg opført eller renoverede i perioden Bygninger eller anlæg opført eller renoverede før 1950 og efter 1977 Alt farligt affald skal anmeldes Skal screenes for PCB Skal ikke screenes for PCB Screening negativ Screening positiv Visse data skal anmeldes, se Tabel 4 Visse data skal anmeldes, se Tabel 3 Kortlægning skal udføres og data anmeldes, se Tabel 2 Figur 3, skematisk fremstilling af anmeldereglerne for bygge- og anlægsaffald. 8

9 Hvornår og hvad du skal anmelde kan du også læse her: Nedrivning og renovering: Farligt affald skal du altid anmelde. Asbest skal du anmelde særskilt både til kommunen og til arbejdstilsynet. Desuden skal du anmelde alt bygge- og anlægsaffald samt arbejdet med at nedrive eller renovere når byggearbejdet: medfører mere end 1 ton affald, eller vedrører et areal, som overskrider 10 m 2, eller indebærer at du skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden For bygninger og anlæg opført eller renoveret i perioden skal du desuden screene bygningen. Hvis screeningen er positiv, skal du foretage en kortlægning. Screening, kortlægning samt oplysninger om type og mængde af det forventede affald m.m. skal du anmelde. Hvis screeningen er negativ, skal du ikke kortlægge, og du skal anmelde færre oplysninger. For bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret før 1950 og efter 1977 skal du ikke screene bygningen, medmindre der skal udskiftes termoruder, der kan være fremstillede i perioden Nybyggeri: Ved nybyggeri skal du kun anmelde farligt affald. Flere oplysninger om at anmelde bygge- og anlægsaffaldet Når du skal anmelde bygge- og anlægsaffald eller arbejdet med at nedrive og renovere, skal du bruge særlige skemaer. Skemaerne kan du finde på Solrød Kommunes hjemmeside, Du skal foretage anmeldelsen senest 2 uger før arbejdet går i gang. Når du skal kortlægge, skal du som minimum meddele kommunen oplysningerne i tabel 2. 1) Bygherrens navn og adresse. 2) Dato. 3) Bygherrens underskrift. 4) Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen. 5) Dato for kortlægningen. 6) Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse. 7) Byggeår og eventuelle renoveringsår. 8) Resultat af analyser af repræsentative materialeprøver og en beskrivelse af den visuelle vurdering, der ligger til grund for materialeprøver. 9) Forekomsten og mængden af PCB-holdigt materiale. 10) Placering af PCB-holdigt materiale angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl. 11) Hvordan PCB-holdigt materiale gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret. 12) Hvordan PCB-holdigt materiale er planlagt fjernet og håndteret. 13) De forventede affaldsmængder og -typer. 14) Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet. Tabel 2, indhold i en anmeldelse, når du på baggrund af en screening skal foretage en kortlægning. 9

10 Når du skal screene, men ikke kortlægge, skal du som minimum meddele kommunen oplysningerne i tabel 3. 1) Bygherrens navn og adresse. 2) Dato. 3) Bygherrens underskrift. 4) Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse. 5) Byggeår og eventuelle renoveringsår. 6) Screeningsskemaet for PCB. 7) De forventede affaldsmængder og -typer. 8) Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet. Tabel 3, indhold i en anmeldelse, når screeningen viser, at der sandsynligvis ikke er PCB i bygningen eller anlægget. Når du hverken skal screene eller kortlægge, men du skal renovere eller nedrive mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller du frembringer mere end 1 ton affald, skal du som minimum meddele kommunen oplysningerne i tabel 4. 1) Bygherrens navn og adresse. 2) Dato. 3) Bygherrens underskrift. 4) Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse. 5) De forventede affaldsmængder og -typer. 6) Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet. Tabel 4, indhold i en anmeldelse, når bygningerne eller anlæggene er opført eller renoverede før 1950 og efter Farligt affald skal du altid anmelde uafhængigt af mængder og størrelse på byggeriet. Arbejde med asbest skal du desuden anmelde til Arbejdstilsynet, såfremt arbejdet ikke kun er af mindre omfang som f.eks. boring af mindre huller m.m. Reglerne om at arbejde med asbest kan du læse om i Bekendtgørelse nr af 21/12/2004 om asbest med senere ændringer, Når du støder på asbest, nr ISBN: , udgiver: BAR Bygge og Anlæg, samt i At vejledning C.2.2 om asbest, juli Anmeldelsesskemaer til brug for anmeldelse af bygge- og anlægsaffald Skemaerne findes på eller du kan få dem hos Teknik og Miljø. Skema for Screening for PCB-holdigt affald og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald Skema for Kortlægning og anmeldelse af PCB-holdigt affald Skema for Anmeldelse af asbest affald Skema for Anmeldelse af farligt affald 10

11 TRIN 3 Sorter dit bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald skal du så vidt muligt genbruge eller genanvende for at spare på nye ressourcer og undgå at inddrage landarealer til deponier. Sorter rene fraktioner af bygge- og anlægsaffald Som hovedregel skal du sortere bygge- og anlægsaffald på det sted, det fremkommer. Du sørge for, at affaldet bliver sorteret i mindst følgende fraktioner: 1. Natursten, f.eks. granit og flint. 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten). 3. Beton. 4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton. 5. Jern og metal. 6. Gips. 7. Stenuld. 8. Jord. 9. Asfalt. 10. Blandinger af beton og asfalt. Det sorterede affald skal være rent for alt andet end mørtel og eventuelt armeringsjern. Tagsten fra nedrivning. Frasorterede mursten til genbrug. Frasorteret trykimprægneret træ. Træet skal håndteres som farligt affald. Du kan undlade at sortere affaldet på stedet Hvis den samlede mængde affald fra et bygge- og anlægsarbejde ikke overstiger 1 ton, kan du undlade at sortere affaldet på stedet, men kommunen skal anvise affaldet til sortering et andet sted. Bygge- og anlægsaffald, som ikke er sorteret, men kan bruges som andre materialer, kan du, på visse betingelser 1, sende til sortering på et sorteringsanlæg, se mere under trin 4. Sorter forurenet bygge- og anlægsaffald Noget bygge- og anlægsaffald indeholder skadelige stoffer i et sådant omfang, at det ikke kan blive genanvendt eller genbrugt. Affaldet skal behandles, så de skadelige stoffer fjernes, eller affaldet må deponeres sikkert. Hvis bygge- og anlægsaffaldet indeholder skadelige stoffer, skal affaldet klassificeres som farligt affald. Når der forekommer farligt affald 1 Hvis det kan dokumenteres, at der foreligger en aftale om modtagelse af affald til sortering mellem bygherren og modtageranlægget med angivelse af, hvilke affaldsfraktioner, der er tale om. Aftalen må kun omhandle en eller flere af de ovennævnte 10 fraktioner. 11

12 ved byggearbejder m.m. må de forskellige typer farligt affald ikke blive blandet sammen. Det farlige bygge- og anlægsaffald skal du sørge for at holde adskilt fra andet affald. Hvis bygge- og anlægsaffaldet indeholder mindre mængder skadelige stoffer, men ikke skal klassificeres som farligt affald, skal du også holde dette affald adskilt fra det øvrige affald af hensyn til mulighederne for at genanvende det uforurenede affald. Hvor rent skal affaldet være for at kunne genanvendes? På kan du finde en oversigt over, hvilke grænseværdier for forurenende stoffer, der er gældende for, at det pågældende byggeog anlægsaffald kan genanvendes. Frasorteret gipspladeaffald. Gipspladeaffald kan anvendes til fremstilling af nye gipsplader. Ældre tagpap fra nedrivning. Ældre tagpap kan indeholde tjærestoffer. Tagpap deponeres eller genanvendes. Eternitplader. Ældre eternitplader indeholder asbest. Pladerne skal deponeres, og må ikke slås i stykker. Nedknust beton og armeringsjern. Betonen genanvendes og jernet smeltes om. Mineraluld. Miniraluldsaffald skal håndteres som farligt affald, idet mineraluld frigiver sundhedsskadelige fibre. Affald af eternitplader oplagret i strid med reglerne. Eternitplader skal tages hele ned og må ikke beskadiges, da de afgiver farlige asbestfibre. Beskadigede plader skal være forsvarligt emballerede i støvtæt emballage. Frasorteret hårdt PVC affald til genbrug. Blød PVC deponeres. Rent træ frasorteret til genbrug. Imprægneret træ skal frasorteres. Vinduesrammer forurenet med PCB fra monterede PCB-holdige termoruder. Skal som udgangspunkt bortskaffes som farligt affald. 12

13 TRIN 4 Genbrug eller bortskaf dit bygge- og anlægsaffald En del byggeaffald og bygningsdele kan du genbruge til samme eller lignende formål, som det oprindeligt var fremstillet til. De typer af uforurenet bygge- og anlægsaffald, der er angivet i nedenstående skema, må du uden tilladelse anvende til genbrug til samme eller beslægtede formål, som materialerne har været brugt til hidtil, f.eks. til genbrug af mursten, tegl eller gipsplader i byggeri m.v. 1) Natursten, f.eks. granit og flint. 2) Uglaseret tegl (mur- og tagsten). 3) Beton. 4) Blandinger af materialer fra natur sten, uglaseret tegl og beton. 5) Jern og metal. 6) Gips. 7) Stenuld. Tabel 5, byggeaffald, der uden tilladelse kan genbruges. Tidligt i byggeprojektet skal du tænke over, om noget af bygge- og anlægsaffaldet kan blive brugt igen. Kan du genbruge affaldet selv, bliver der sparet flest ressourcer. Mange bygningsdele og brugte byggematerialer kan du ofte afsætte til andre byggerier eller til virksomheder, der har specialiseret sig i at købe og sælge brugte byggematerialer. Modtageanlæg og indsamlingsvirksomheder m.v. Hvis du ikke selv kan sørge for, at affaldet bliver genbrugt, kan du overdrage det til én eller flere af følgende: Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, som behandler affald til genbrug. En godkendt indsamlingsvirksomhed. En indsamlingsvirksomhed kan være en transportvirksomhed, som er godkendt til at overtage ansvaret for affald. En almindelig transportvirksomhed overtager ikke ansvaret for det affald, virksomheden transporterer. Et kommunalt behandlingsanlæg, der har godkendelse til at modtage kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, i modsætning til andre kommunale behandlingsanlæg. Forhandlere og mæglere. Disse har ikke altid selv affaldsanlæg eller transportvirksomhed. De køber og sælger affald, eller de sørger for at formidle kontakt mellem affaldsproducenten og købere. De, du overdrager affaldet til, skal være registreret i Affaldsregistret (se Virksomheder, der kun modtager affald fra egne produkter eller kun fra en snæver kreds, eller kun modtager specifikke produkter, er undtaget fra kravet om registrering i Affaldsregistret. Private borgere og bygherrer kan ofte med fordel bruge en genbrugsplads. Affald til forbrænding, deponering og særlig behandling Uforurenet affald, du hverken kan genbruge eller aflevere til et genanvendelsesanlæg, skal forbrændes eller deponeres efter anvisning fra kommunen. Solrød Kommune anviser affald til forbrænding til aflevering på Roskilde Kraftvarmeanlæg, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde. Læs mere om modtagereglerne for forbrændingsegnet affald på Affald til deponi anvises til aflevering på Miljøcenter Audebo, Hagesholmvej 7, 4532 Gislinge. Bemærk, at du skal udfylde en affaldsdeklaration på forhånd. Deklarationen kan findes på Nogle typer af bygge- og anlægsaffald må du hverken genbruge eller genanvende. Det gælder f.eks. asbestholdigt affald eller andet affald, som indeholder skadelige stoffer i mængder, der kan skade miljø eller sundhed. Kommunen anviser dette affald til bortskaffelse ved deponering eller behandling, f.eks. ved forbrænding, så stoffernes skadelige effekter elimineres. Kommunens anvisning afhænger bl.a. af, hvor stor koncentrationen af de skadelige stoffer er. 13

14 Bygge- og anlægsmaterialer, der kan indeholde farlige stoffer Særligt udbredte farlige og skadelige stoffer i bygninger Flere af de farlige og skadelige stoffer kan ikke umiddelbart konstateres ved en bygningsgennemgang; f.eks. ligner maling med blyindhold maling uden blyindhold, og bygningsfuger med PCB, kan ikke umiddelbart skelnes fra bygningsfuger uden PCB. andre bygningsdele. Der kan også findes forskelligt elektrisk udstyr, der indeholder PCB. Ruder, hvor det af kantlisten fremgår, at de er fremstillet i perioden : Hvis ruderne er fremstillet i perioden , kan de indeholde PCB, og skal derfor som hovedregel håndteres som farligt affald. Hvis der er tale om et større antal identiske termoruder fra denne periode, kan det betale sig at få nogle af ruderne analyserede, for at finde ud af, om ruderne reelt indeholder PCB, idet behandling af ruder, der ikke indeholder PCB, er mindre kompliceret og billigere end behandling af ruder, der indeholder PCB. Ruder fremstillet uden for perioden : Ruder, hvis prægning eller anden markering viser, at ruderne er fremstillet uden for perioden , skal klassificeres som ikke-farligt affald. Ældre armaturer til lysstofrør indeholder ofte PCB. Betonelementer med PCB-holdig fuge i byggeri fra 60 erne. For at identificere flere af de farlige stoffer, må bygningens alder og anvendelse gennem tiden derfor, som nævnt, kendes, og der må udtages prøver af de byggematerialer, der kan mistænkes for at indeholde farlige og skadelige stoffer. Prøverne skal sendes til laboratorium for at blive analyserede. Nogle udbredte stoffer, der ofte giver problemer ved renovering og nedrivning er PCB, asbest og bly, men som det fremgår af side 18, er der mange andre problematiske stoffer i bygge- og anlægsaffald. I det følgende omtales PCB, asbest og bly. PCB PCB blev forbudt i åben anvendelse (f.eks. i fuger, malinger og termoruder) i Bygninger fra perioden 1950 til 1977 og måske lidt senere kan indeholde PCB især i fuger mellem vægelementer, rundt om vinduer og døre, i termoruder, i maling og gulvbelægninger samt i PCB i termoruder Det kan ikke ses på termoruder, om de indeholder PCB. Nogle termoruder har en prægning eller anden markering i afstandslisten. Heraf kan det i nogle tilfælde ses, hvornår ruderne er fremstillet. Prægningen i rudens afstandsliste viser, at ruden er fremstillet i januar 1976 (1-76). Ruden kan derfor indeholde PCB. Prægningen i rudens afstandsliste viser, at ruden er fremstillet i december 1988 (12-88). Ruden indeholder derfor ikke PCB. Ruder, der mangler prægning eller mærkning: Ruder, der mangler prægning eller anden mærkning, der angiver fremstillingstidspunktet, skal betragtes som farligt affald, og håndteres efter reglerne for håndtering af farligt affald. Hvis der er tale om et større antal identiske termoruder, kan det ofte betale sig at få nogle af ruderne analyserede, for at finde ud af, om ruderne reelt indeholder PCB. Nyere ruder er normalt mærket med fremstillingsmåned og -år. PCB i døre og vinduer Døre, dørkarme og vinduesrammer og vindueskarme kan indeholde PCB, hvis der er fuget rundt om karmene med PCB-holdig fugemasse, eller hvis der er termoruder, der indeholder PCB i dørene eller vinduesrammerne. 14

15 PCB en kan være blevet spredt fra fugerne og ruderne ind i træværket, der i nogle tilfælde kan have optaget så meget PCB, at træværket skal klassificeres som farligt affald. Ruderne kan gennem tiden være blevet udskiftet med PCB-frie ruder. Hvis der imidlertid tidligere har været anvendt PCB-holdige termoruder, vil der stadig være PCB i træværket, og PCB en kan i nogle tilfælde vandre tilbage i de nye termoruder. Det skal bygherren særligt være opmærksom på ved bygninger opført eller renoveret i perioden og altså også selvom prægning eller mærkning i afstandslisterne viser, at selve termoruderne er fremstillet efter PCB på vægge, lofter m.m. PCB er blevet anvendt som tilsætningsstof i malinger. Overflader inde, såvel som uden på bygninger, kan derfor indeholde PCB. PCB-holdig maling og de bygningsdele, malingen sidder på, skal håndteres efter kommunens anvisninger. Der kan være PCB på vægge og lofter m.m., selvom der ikke er anvendt PCB i malingen. PCB en kan være fordampet fra f.eks. fuger, og kondenseret på væggene. PCB i jord og belægninger rundt om bygninger PCB i udvendige betonfuger og andre bygningsdele udvaskes med tiden langsomt til den omliggende jord og overfladebelægning. Der kan derfor i nogle tilfælde findes PCB her. Omkring bygninger med PCB-holdige bygningsdele, herunder også PCB-holdig maling uden på bygningen, skal der derfor tages prøver af jord og overfladebelægning, og PCB-holdige overfladebelægninger samt jord skal bortskaffes efter de gældende regler. Bygherren skal være opmærksom på anvendelsen af arealerne omkring bygninger og anlæg. Hvis der f.eks. færdes børn, f.eks. ved boliger og institutioner, skal det sikres, at børn ikke kan komme i kontakt med eventuelt PCB-forurenet jord og belægning. Asbest Asbeststøv er sundhedsskadeligt, og der skal træffes særlige foranstaltninger til at forhindre spredning af asbestfibre ved arbejde, hvor der indgår asbest i materialerne. Ved mistanke om asbest skal der tages prøver til analyse for asbestfibre. Det er sandsynligt, at der i bygninger opført før 1972, er asbest i flere bygningsdele, f.eks. som isolering, eternitplader og ventilationskanaler. Belægninger af fliser, klinker m.m. blev meget ofte lagt med klæber, der indeholdt asbest. Betondæk fra industribygning. Gulvet er belagt med asfalt og vinylfliser. Indeholder tjærestoffer, asbest og blødgørere. I 1980 blev det forbudt at bruge asbest bortset fra i asbestcementprodukter som tagbeklædning. Anvendelsen af asbestholdige eternitplader til tage m.m. fortsatte indtil slutningen af 1980 erne. Ældre eternittage indeholder som oftest asbest. Arbejde med asbest både når det er virksomheder og private, der udfører arbejdet skal anmeldes til Arbejdstilsynet efter de gældende regler. Nedtagning af fliser, opbrydning af gulve m.m., der er monteret ved brug af asbestholdige klæbemidler og mørtler, vil frigive asbestfibre, der spredes i bygningen. Derfor skal der foretages særlig afdækning m.m., når der arbejdes med asbest. Asbestfibre kan bl.a. fremkalde uhelbredelig lungehindekræft. Se i øvrigt side 19, hvor der er henvisninger til regler og vejledninger for arbejde med asbest. Bly Skadelige forbindelser af bly kan især findes i ældre malingstyper. Det kan både være maling brugt indvendigt som udvendigt på bygningen. Blyforbindelser i maling skal klassificeres som farligt affald. Blyholdige forbindelser skal klassificeres efter affaldsbekendtgørelsens regler. Solrød Kommune vurderer som udgangspunkt, at et indhold på mere end mg pr. kg betyder, at affaldet skal klassificeres som farligt. Metallisk bly, f.eks. fra inddækninger og rør, er både miljøfarligt og sundhedsskadeligt. Det skal dog ikke klassificeres som farligt affald, men skal frasorteres øvrigt affald som metal til genanvendelse. Øvrige skadelige stoffer Som det fremgår af side 18 er der, ud over de ovennævnte stoffer, en lang række andre stoffer, der giver anledning til håndteringsproblemer, når stofferne indgår i bygge- og anlægsaffaldet. Disse stoffer skal også identificeres og håndteres efter reglerne, d.v.s. at affaldet skal klassificeres som farligt eller ikke-farligt, og affald, der indeholder farlige eller forurenende stoffer, må ikke genbruges eller genanvendes, se Trin 3, side

16 Figur 1. Nogle eksempler på udvendige bygningsdele med stoffer og materialer, der skal frasorteres. Ved bygningsgennemgangen skal de bygningsdele, der kan indeholde problematiske stoffer, identificeres og registreres, så de kan blive frasorteret det uforurenede bygge- og anlægsaffald. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at tage prøver af materialerne og få disse analyserede, så det kan fastslås, hvilke farlige stoffer, der eventuelt er i byggematerialerne. Metaldele som f.eks. tagrender og nedløbsrør, samt inddækninger af zink og kobber skal frasorteres, selvom disse metaller ikke umiddelbart er problematiske miljømæssigt, men metallerne skal afleveres til genanvendelse. Trykimprægneret træ vil oftest findes på hegn m.m., men vinduer og døre er ofte også fremstillet af imprægneret træ, ligesom f.eks. gavltrekanter kan bestå af imprægneret træ. 16

17 Figur 2. Ældre bygninger kan indeholde en lang række problematiske stoffer. Særligt skal man være opmærksom på, at fliser og gulvklinker ofte blev monteret med asbestholdig mørtel eller klæbemasse. Spartlede gulve indeholder ofte asbest, og vinylgulve kan indeholde asbest, ligesom linoleum og vinyl kan være blevet lagt på asbestpap eller være fastgjort med asbestholdigt klæbemateriale. Ved arbejde med asbestholdige materialer, skal arbejdet anmeldes til Arbejdstilsynet. Det gælder både for private og virksomheder. Bygningerne kan også indeholde PCB i fuger, maling og lysarmaturer, ligesom der kan være andre farlige stoffer i f.eks. maling og isoleringsmaterialer. 17

18 Eksempler på bygge- og anlægsmaterialer der kan indeholde farlige og skadelige stoffer herunder materialer, der kan være blevet forurenede i bygningens levetid. Affaldstype/bygningsdel Skadelige stoffer Eternitplader til alle formål herunder ydervægge og indvendige skillevægge Asbest Sålbænke Ventilationskanaler Loftsplader, perforerede og uperforerede Branddøre Fugematerialer Vinylfliser Fliseklæbemidler Asfaltklæbemidler Spartelmasse til gulve og vægge Gulvbelægninger f.eks. magnesitgulve og asfaltgulve Rørisolering Kanalisolering Væg- og loftsisolering Kedelisolering, beholderisolering Pakkesnor til rørgennemføringer Afstandsklodser (betonstøbning) Fugemasse Rør Termoruder PCB Indvendige og udvendige fugemasser tilsat materialerne og udstyret Gulvmasser ved fremstillingen Puds Maling Gulvbelægning i vådrum og på steder med kraftigt slid, skridsikre gulve Isolerings- og kølemiddel i elektrisk udstyr Kondensatorer i lysarmaturer og elektriske apparater Transformatorer Elektriske kabler PCB i beton og murværk f.eks. trængt ind fra fuger mellem facadeelementer PCB PCB i træværk, f.eks. vindueskarme og dørkarme trængt ind fra fuger omkring der har forurenet bygningsdele vinduer og døre ved udsivning fra udstyr og andre bygningsdele PCB i vinduesrammer og døre trængt ind fra PCB i termoruder PCB, spild fra transformatorer, kondensatorer m.v. Visse opskummede isoleringsmaterialer f.eks. isoleringsplader af ekstruderet polystyren (XPS), Polyurethanskum (PUR-skum) Kølemiddel i køleanlæg Gulv- og vægbeklædninger af opskummet vinyl. Isolering på fjernvarmerør Malingstyper, indvendigt og udvendigt, både væg- og facademaling, der indeholder tungmetaller, f.eks. bly og kviksølv, samt f.eks. blymønje på rør og installationer Imprægneret træ Imprægneret træ Asfaltbelægninger Asfaltgulve Tagpap Korkisolering i ældre køleanlæg Elektronikaffald herunder faste installationer, relæer, termostater, kondensatorer, transformatorer m.m. Isoleringsplader af ekspanderet polystyren (EPS) Røgdetektorer Tagfolie (PVC) Foldedøre (PVC) CFC og lignende stoffer Tungmetaller f.eks. bly og kviksølv Tungmetaller Tjærestoffer (PAH er) Tungmetaller, flamme hæmmere, PCB m.m. Flammehæmmere Radioaktive stoffer Phthalater 18

19 Love, vejledninger links m.m. Affaldshåndteringsregler Håndteringsreglerne for forskellige affaldstyper fremgår af Solrød Kommunes regulativ for erhvervsaffald, kommunens regulativ for husholdningsaffald samt af affaldsbekendtgørelsen. På Solrød Kommunes hjemmeside, er håndteringen nærmere beskrevet, ligesom regulativerne findes her. Affaldsbekendtgørelsen findes på Lovgivning af særlig betydning for håndtering af bygge- og anlægsaffald: Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 18/12/2012 om affald med senere ændringer). Restproduktbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 21/12/2010 om anvendelse af restprodukter og jord til byggeog anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald med senere ændringer). Asbestbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 21/12/2004 om asbest med senere ændringer). Affaldsregisterbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 17/12/2012 affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed med eventuelle senere ændringer). Støj, midlertidige aktiviteter Bygge- og anlægsarbejde medfører ofte støj og eventuelt støv og øget trafik i lokalområdet. Bygge-, anlægs- og nedknusningsaktiviteter, som skal foregå på bestemte steder eller på bestemte tidspunkter, skal i visse tilfælde anmeldes til kommunen i forvejen på et særligt skema. Se nærmere på Solrød Kommunes hjemmeside, Yderligere oplysninger, links m.m. Nyttige links: PCB-Guiden: (PCB-Guiden indeholder målrettet information om PCB i bygninger til borgere, virksomheder og kommuner. Der står en række myndigheder bag guiden). SBi-anvisning 241, 2013: Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger. Anvisningen beskriver, hvordan man afklarer, om en bygning har et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima som følge af PCB-forurening. Anvisningen forklarer desuden, hvordan man gennemfører en kortlægning for at kunne sortere PCB-holdigt byggeaffald korrekt. SBi-anvisning 242, 2013: Renovering af bygninger med PCB. Anvisningen beskriver, hvordan en PCB-renoveringsproces overordnet forløber og gør rede for mulige afhjælpningsmetoder, de enkelte metoders fordele og ulemper, samt praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø. Sikkerhed ved arbejde med bygningsdele, der indeholder PCB: tilsyn-paa-tysk-engelsk-polsk-og-litauisk/dansk-ny/pcbarbejdepdf.ashx (Folder med de grundliggende regler for arbejde med PCB-holdige byggematerialer). At-intern instruks 3/2011 om PCB i bygninger: PCB Vejledning, Dansk Asbestforening, 2010: (Vejledning og beskrivelse for udførelse af PCB-sanering). Byggematerialer med asbest, SBi-anvisning 229, 1. udgave (Indeholder beskrivelser af byggematerialer med asbest. Publikationen er rigt illustreret). Industriens Branchemiljøråd: (Industriens Branchemiljøråd er sammensat af fagforbund og organisationer for arbejdsgivere. Udgiver bl.a. vejledninger mv. om arbejde med affald og farlige stoffer). Arbejdstilsynet: (vejledninger m.m. om arbejdsmiljø ved byggearbejder, affaldshåndtering m.v.). Miljøstyrelsen: (her kan bl.a. findes en lang række publikationer om farlige stoffer i bygge- og anlægsaffald under Publikationer ). Retsinformation: (alt dansk lovgivning). 19

20 Teknik og Miljø Telefon: Solrød Center 1, 2680 Solrød Tekst og fotos: Miljø, genanvendelse og affald (CVR ) og Roskilde Kommune Tegninger: Gregers Jensen (CVR ) Redaktion: Solrød Kommune Design og tryk: Kailow Graphic december 2013.

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Håndtering af bygge- og anlægsaffald ORIENTERING FRA ROSKILDE KOMMUNE Håndtering af bygge- og anlægsaffald 4 trin i processen 1 2 3 4 Bygningsgennemgang og affaldsklassificering Anmeldelse af byggeog anlægsaffald Sortering af byggeog anlægsaffald

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald 1.0 stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelsessår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelses af arbejde: Forventet afslutning: Etageareal m

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

Skema til anmeldelse af byggeaffald

Skema til anmeldelse af byggeaffald Skema til anmeldelse af byggeaffald ANMELDELSE Affaldsbekendtgørelsens 64-65 og 78-83, se uddrag på siden efter skemaet. Bygherrens navn Bygherrens adresse Ejendommens adresse Matrikelnr. Byggeår Evt.

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Håndtering af bygge- og anlægsaffald ORIENTERING FRA H V I D O V R E KOMMUNE Håndtering af bygge- og anlægsaffald 4 trin i processen 1 2 3 4 Bygningsgennemgang og affaldsklassificering Anmeldelse af byggeog anlægsaffald Sortering af byggeog

Læs mere

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Byggeaffald skal anmeldes til Frederikssund Kommune senest 2 uger før byggearbejdet starter, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2,

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse Bygge- og anlægsaffald -anvendelse og bortskaffelse Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars, Version 1, 2014, dok. nr. - JEAA 2 Bygge- og anlægsaffald. Der findes særlige regler for bygge-

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Byggeaffald. Sted(er) Ansøgere. Samlet oversigt over bilag i indsendelsen. Oversigt over dokumentation pr.

Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Byggeaffald. Sted(er) Ansøgere. Samlet oversigt over bilag i indsendelsen. Oversigt over dokumentation pr. Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af E-mail: kgo@p-olesen.dk CVR / RID CVR:14345140-RID:17678863 Indsendt: 27-01-2016 14:25 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-5803 Indsendelse nr.: 1 Fase: Ansøgning

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Theis Muncholm Thillemann Elmehøjvej 35 8270 Højbjerg E-mail: theithil@rm.dk Telefon 28933818 Indsendt: 19-10-2016 13:48 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-12920

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Anmeldelse af byggeaffald og kortlægning af farlige stoffer og materialer ved nedrivning eller renovering

Anmeldelse af byggeaffald og kortlægning af farlige stoffer og materialer ved nedrivning eller renovering Anmeldelse af byggeaffald og kortlægning af farlige stoffer og materialer ved nedrivning eller renovering Hvornår skal du anmelde dit byggeaffald Alt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis din renovering

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

Side 1 ud af 5. Syddjurs Kommune. Hanne Ross Jacobsen. Holmbjergvej 25A, 8420 Knebel. KLnr: G01 B

Side 1 ud af 5. Syddjurs Kommune. Hanne Ross Jacobsen. Holmbjergvej 25A, 8420 Knebel. KLnr: G01 B Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Hanne Ross Jacobsen E-mail: hrj@p-olesen.dk CVR / RID CVR:14345140-RID:68638922 Indsendt: 10-05-2016 08:26 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-8505 Indsendelse nr.:

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Lis Hansen Jegstrupvej 80 8361 Hasselager E-mail: lih@aarsleffrail.com Telefon 29478049 CVR / RID CVR:32282296-RID:38477646 Indsendt: 02-09-2016

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Mikkel Cerniusek Christensen Nyhåbsvej 1 8560 Kolind E-mail: mikkel@mctag.dk Telefon 86392950 CVR / RID CVR:20229888-RID:9208-2002- 2-651133383572

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT NEDRIVNING

GODKENDELSE AF ANMELDT NEDRIVNING Susanne Holm - sendt til: S.Holm@hillebrandgroup.com Dato: 19-06-2013 Ref: PAL J.nr.: 20130530019 GODKENDELSE AF ANMELDT NEDRIVNING Ejendom: Malmmosevej 113 Idet Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget ansøgning

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 7. maj 2015 Rasmus Krag, Projektleder Mail: RKR@Grontmij.dk, Tlf: 4348 4427 Indledning

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Farvekoder anvendt i bygningsatlas Til rubricering af de materialer i den miljøtekniske bygningsatlas er der anvendt følgende farvekode:

Farvekoder anvendt i bygningsatlas Til rubricering af de materialer i den miljøtekniske bygningsatlas er der anvendt følgende farvekode: 5.5 Bygningsatlas I nedenstående bliver sammenhængen mellem de enkelte miljøproblematiske stoffer og bygningsdele angivet i skematisk form (Bygningsatlas). Data i skemaerne er baseret på viden indsamlet

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Rev. 10-12-2015 Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Indhold Fuger... 3 Døre Porte Vinduer... 4 Isolering... 5 Termoruder... 6 Elinstallationer og belysning... 7 Installationer... 8 Ventilation...

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Dansk Affaldsforening, Affaldsdage 11.11.2016 Funktionsleder Niels Bukholt Stort fokus på bygge- og anlægssektoren Ellen McArthur fundation 0,8-1,1 mia. kr.

Læs mere

DANSK AFFALDSFORENING MIDDELFART 21. OKTOBER 2014

DANSK AFFALDSFORENING MIDDELFART 21. OKTOBER 2014 DANSK AFFALDSFORENING MIDDELFART 21. OKTOBER 2014 TEMADAG OM BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANSVAR OG JURA Advokat (H) Henriette Soja DE JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER OG ANSVAR side 2 Reglerne Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer DJ Miljø & Geoteknik P/S Falkevej 12 3400 Hillerød Telefon 25940666 miljoe@dj-mg.dk www.dj-mg.dk Beskrivelse af miljøfarlige stoffer - Kort om PCB, asbest, bly, kviksølv og klorerede paraffiner Kort om

Læs mere

B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER

B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER Relevant for Nej Ja 1.0 Opmåling 2.0 Undersøgelser af el, vand og afløb 3.0 Funktion af tekniske anlæg 4.0

Læs mere

Håndtering af affald i. Dagligdagen

Håndtering af affald i. Dagligdagen Håndtering af affald i AFFALDSHÅNDTERING Dagligdagen Parvis diskuterer I, hvordan I sorterer og bortskaffer i dag. I fremstiller plancher, der efterfølgende diskuteres i plenum. Stikord: Genbrug Deponering

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter Forhåbentlig også erfaringsdeling Håndtering Udvikling af nye og bedre

Læs mere

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i over 75% af danske bygninger Samlet antal

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S For at optimere affaldshåndteringen på alle JAKON A/S s byggepladser er der udarbejdet en sorteringspjece, som kort redegør for, hvordan affaldet

Læs mere

Affaldsreguleringen. Fokus på ansvarsfordeling samt kortlægning og anmeldelse. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt

Affaldsreguleringen. Fokus på ansvarsfordeling samt kortlægning og anmeldelse. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt Affaldsreguleringen Fokus på ansvarsfordeling samt kortlægning og anmeldelse Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition 1. Hvem har ansvaret for affaldshåndteringen 1. Hvad har kommunerne ansvaret

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Indhold 1. Indledning 2. Miljøministeriets rammer og sigtelinjer 3. Regulering og andet nært forestående

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 325 Offentligt J.nr. 001-09320 Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål Z alm. Del Ministrene

Læs mere

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015 Billede Affald fra landbrug Sorteret affald er nemt - og billigt - at komme af med. Brug sorteringsvejledningen på side 3. Når affaldet er sorteret, kan det

Læs mere

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede Bygningsundersøgelse Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede UNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER Rekvirent Center for Ejendomme Kommunale Bygninger Tingvej 7 4690 Haslev Att.: Morten Kristoffersen

Læs mere

PCB fakta ark. Dette faktaark beskriver hvordan PCB i fuger og andre byggematerialer, i indeluft, i arbejdsmiljøet samt i affald skal håndteres.

PCB fakta ark. Dette faktaark beskriver hvordan PCB i fuger og andre byggematerialer, i indeluft, i arbejdsmiljøet samt i affald skal håndteres. Senest opdateret 25. januar 2011 PCB fakta ark Dette faktaark beskriver hvordan PCB i fuger og andre byggematerialer, i indeluft, i arbejdsmiljøet samt i affald skal håndteres. De nævnte områder berører

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER Nedrivning af Budolfihus, Algade 41, Aalborg. Oktober 2015 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 96306447 Vestre Havnepromenade

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT BYGGEAFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT BYGGEAFFALD SÅDAN SORTERER DU DIT BYGGEAFFALD Når du bygger om eller river ned, opstår der affald. Du kan komme af med det meste på din genbrugsplads, men der er nogle ting, du skal være opmærksom på. Byggeaffald

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om asbest i Byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Januar 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 Eksempel på www.byggeproces.dk BAR Bygge & Anlæg Nedbrydningssektionen Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 v/thomas Kingo Karlsen, formand for Dansk Byggeris nedbrydningssektion Nedrivning anno 2014

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ)

Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ) Opsummering nr. 1 krav til kortlægning Definitioner Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ) Miljøkortlægning: En detaljeret

Læs mere

Plastaffald (undtagen emballager) Affald fra organisk-kemiske processer EAK-kode

Plastaffald (undtagen emballager) Affald fra organisk-kemiske processer EAK-kode Positivliste På deponeringsenheder godkendt til at modtage blandet affald må der modtages affald, som er omfattet af nedenstående beskrivelser eller er blandinger heraf og kan henføres til de nævnte EAK-koder.

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

Bygge og anlægsaffald og miljøfremmede stoffer

Bygge og anlægsaffald og miljøfremmede stoffer Bygge og anlægsaffald og miljøfremmede stoffer D. 11. november 2016 Dansk Affaldsforening v. Katrine Hauge Smith, Indeklima og Bygningsundersøgelser, Teknologisk Institut Bygge og anlægsaffald Vi arbejder

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere