Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald"

Transkript

1 Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald der er Anmeld dit byggeog anlægsaffald Sorter dit byggeog anlægsaffald Genbrug eller bortskaf dit bygge- og anlægsaffald

2 Indledning Når du skal nedrive, renovere eller bygge nyt, kan der fremkomme farligt og miljøskadeligt affald. Både det farlige affald og det uforurenede affald skal du håndtere korrekt både for at undgå skader på miljøet og sundheden og for at spare på ressourcerne. I dette orienteringshæfte om håndtering af bygge- og anlægsaffald er der lagt særlig vægt på håndtering af farlige eller miljøskadelige stoffer. Særligt er der opmærksomhed på problemerne med PCB i bygninger og anlæg. De regler, der gælder for håndtering af PCB-holdigt affald, er beskrevet i dette hæfte. For at fastholde den høje genanvendelsesprocent for bygge- og anlægsaffald, er det nødvendigt at kunne identificere og isolere de dele af bygge- og anlægsaffaldet, der kan være til fare for sundheden og miljøet. En sammenblanding vil medføre, at en større mængde ellers uforurenet bygge- og anlægsaffald ikke kan genbruges eller genanvendes. Korrekt håndtering af affaldet har også betydning ved selve renoverings- eller nedrivningsarbejdet, idet de personer, der foretager arbejdet, eller færdes i området, kan blive udsat for sundhedsrisici, hvis de skadelige stoffer og materialer ikke identificeres og behandles særskilt. Opgaven med at identificere og klassificere de forskellige dele af bygge- og anlægsaffaldet kan være vanskelig. Derfor kan du i dette hæfte læse om de regler m.v., der er på området. Desuden er der beskrevet en række typer af affald, du skal rette særlig opmærksomhed imod. 2

3 INDHOLD 4 TRIN TIL RIGTIG HÅNDTERING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD... 4 TRIN 1 - Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald der er... 5 TRIN 2 ANMELD DIT BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD... 8 TRIN 3 SORTER DIT BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD TRIN 4 Genbrug eller bortskaf DIT BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD BYGGE- OG ANLÆGSMATERIALER, DER KAN INDEHOLDE FARLIGE STOFFER LOVE, VEJLEDNINGER LINKS M.M Yderligere oplysninger om håndtering af bygge- og anlægsaffald kan du få hos Solrød Kommune Teknik og Miljø Telefon: Adresse: Solrød Center 1, 2680 Solrød 3

4 4 trin til rigtig håndtering af bygge- og anlægsaffald For at du kan håndtere bygge- og anlægsaffald korrekt, er der en række tiltag, du skal gennemføre: TRIN 1 Gennemgå bygningen og identificer hvilke typer affald der er For at kunne sortere affaldet korrekt er det nødvendigt - før du starter med at nedrive eller renovere - at gennemgå bygningen for, hvilke typer affald, du forventer, der opstår. Særligt skal du identificere miljø- og sundhedsfarligt affald, og du skal forsøge at opgøre mængderne. Der gælder særlige regler for gennemgang af bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret i perioden Det i denne periode PCB-holdige byggematerialer blev anvendt. TRIN 2 Anmeld dit bygge- og anlægsaffald Hvis du forventer, at der fremkommer mere end 1 ton byggeaffald, eller arbejdet vedrører et areal, som er større end 10 m 2, skal du anmelde affaldet til kommunen. Hvis du skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden , skal du anmelde arbejdet til kommunen - uanset affaldsmængderne og størrelsen af det areal, arbejdet vedrører. Farligt affald skal du altid anmelde til kommunen uanset affaldsmængde og det areal, byggearbejdet vedrører. TRIN 3 Sorter dit bygge- og anlægsaffald Uforurenet bygge- og anlægsaffald skal du som minimum sortere i 10 lov bestemte fraktioner. Se side 11. Forurenet eller farligt bygge- og anlægsaffald skal du frasortere det uforurenede bygge- og anlægsaffald. Se Trin 3, side 11. TRIN 4 Genbrug eller bortskaf dit affald korrekt Uforurenet affald skal du så vidt muligt selv genbruge. Kan du ikke bruge det i eget byggeri, bør du så vidt muligt afsætte affaldet til andre, der kan bruge det til det oprindelige formål eller lignende formål. F.eks. kan du anvende brugt tegl som tagmateriale. Uforurenet affald, du eller andre ikke kan genbruge, skal du sende til et anlæg for genanvendelse, eller du skal aflevere det til en indsamlingsvirksomhed. Forurenet bygge- og anlægsaffald, samt farligt affald, skal du sende til særlig behandling. Se Trin 1, næste side. Farligt affald skal du også anmelde ved nybyggeri. Se Trin 4, side 13. Se Trin 2, side 8. 4

5 TRIN 1 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald der er Der er forskellige regler for, hvordan du skal gennemgå bygninger med hensyn til at identificere forskellige typer af affald. Gennemgangen afhænger af, hvornår bygningerne eller anlæggene er opført eller renoveret. Risiko for PCB i bygningerne Bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret i perioden kan indeholde byggematerialer med PCB. På side 14 og 15 kan du se, hvilke byggematerialer der kan være tilsat PCB. PCB en fra disse byggematerialer kan desuden have spredt sig til andre byggematerialer; f.eks. kan PCB være trængt ind i betonelementer, der i samlingerne har været fuget med PVC-holdig fugemasse, og PCB kan være fordampet fra f.eks. betonfuger og efterfølgende være kondenseret på andre bygningsdele, f.eks. på kolde ydermure. Der er derfor særlige regler for gennemgang af bygninger opført eller renoveret i perioden Reglerne gælder for nedrivninger og renoveringer, der overstiger 10 m 2 af bygningen eller, hvor den samlede affaldsmængde vil overstige 1 ton, eller der skal udskiftes termoruder, der kan være fremstillede i perioden For bygninger og anlæg opført eller renoveret før eller efter denne periode gælder der mindre omfattende krav til gennemgang af bygningerne. Bygninger og anlæg opført eller renoveret i perioden Hvis bygningen eller anlægget er opført eller renoveret inden for perioden , skal du foretage en gennemgang af bygningen for PCB i form af en screening. Du skal også foretage en screening, hvis du skal skifte termoruder, der kan være blevet fremstillet i perioden Skemaet til brug for screeningen kan du finde på som en del af skemaet for anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. Hvis screeningen viser, at et eller flere af byggematerialerne er af en type, der erfaringsmæssigt kan indeholde PCB, skal du udarbejde en kortlægning af de bygningsmaterialer, der ved screeningen er blevet identificerede. Kortlægningen indebærer blandt andet, at der skal udtages prøver af de byggematerialer, der kan indeholde PCB, og prøverne skal analyseres. På hjemmesiden kan du finde et skema, du skal udfylde i forbindelse med kortlægningen. Bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret før 1950 og efter 1977 Hvis bygningen eller anlægget er opført før 1950 eller efter 1977 skal du ikke gennemgå bygningen for PCB. Hvis der er isat termoruder, som er fremstillet mellem 1950 og 1977, og hvis de skal udskiftes, skal du dog gennemgå bygningen med henblik på at identificere samtlige vinduer, der bliver berørt af byggeriet. Se i øvrigt side 14 om termoruder. Reglen om termoruder gælder uanset størrelsen af byggeriet eller mængden af affald. Selvom du ikke skal screene bygningen eller anlægget for PCB-holdige materialer, så kan der være andre miljøfarlige stoffer, du skal identificere og holde adskilt fra øvrigt affald. Det er ikke i alle tilfælde tilstrækkeligt at have oplyst, hvornår bygningen eller anlægget er færdigopført, idet en bygning, der er færdiggjort i f.eks eller senere, kan have været under opførelse i perioden , og der kan derfor lovligt have været anvendt PCB-holdige materialer. Det samme gælder med hensyn til renoveringer, der kan have strakt sig over en længere periode, hvoraf perioden kan have været en del. Ældre kondensatorer indeholder ofte PCB. 5

6 Registrering af bygge- og anlægsaffald Følgende typer af bygge- og anlægsaffald kan typisk fremkomme, når du renoverer eller nedriver. 1. Natursten, f.eks. granit og flint. 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten). 3. Beton. 4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton. 5. Jern og metal. 6. Gips. 7. Stenuld. 8. Jord. 9. Asfalt. 10. Blandinger af beton og asfalt. 11. Sten. 12. Asbestholdige materialer, rør, vægge, tagplader, ventilationskanaler m.v. 13. PVC / Plast materialer f.eks. i form af rør, tagrender, gulvbelægninger m.v. 14. Byggematerialer indeholdende farlige stoffer, f.eks. murmaling. 15. Tagbeklædninger med stenkulstjæreholdig asfalt. 16. PCB-holdige materialer. Tabel 1, eksempler på almindeligt forekommende bygge- og anlægsaffald. Du skal registrere de mængder af forskellige affaldstyper, du forventer der fremkommer. Der kan også fremkomme andre affaldstyper, end de, der er nævnt i Tabel 1. Dem skal du i givet fald også registrere. Farlige og skadelige stoffer i bygge- og anlægsaffald Da bygninger i almindelighed har en lang levetid, vil der ved renoveringer og nedrivninger i lang tid fremover fremkomme bygge- og anlægsaffald, der indeholder de skadelige stoffer og materialer, der blev anvendt ved tidligere tiders byggearbejder. Disse stoffer og materialer skal du frasortere og uskadeliggøre, og de må som udgangspunkt ikke indgå i bygge- og anlægsaffald, der bliver genbrugt direkte som nye byggematerialer eller genanvendt på andre måder. De skadelige stoffers oprindelse i bygninger og anlæg Skadelige stoffer og materialer i bygge- og anlægsaffald kan enten stamme fra selve produktionen af materialerne, hvor de pågældende stoffer er en del af selve byggematerialet f.eks. er asbest en væsentlig bestanddel af ældre eternitplader ligesom der til en række malingstyper er blevet tilsat PCB. De skadelige stoffer kan også være Kondemneret hus malet med blyholdig murmaling. Før nedrivning skal malingen renses af og opsamles for korrekt bortskaffelse. blevet tilført byggematerialerne under bygningens brug f.eks. oliespild, der gennem bygningens brug er blevet opsuget i betongulve eller murværk, eller tjærestoffer, der er blevet afsat på mursten i skorstene m.v. Sålbænk kan indeholde asbest. Hvis der er usikkerhed om indholdet af asbest, skal mate rialerne håndteres, som om de indholder asbest. Ved større mængder skal der foretages analyse. Når skadelige stoffer bevidst er anvendt ved produktionen af byggematerialerne På baggrund af kendskab til byggematerialernes sammensætning og bygningens alder, kan du vurdere, om bygningen indeholder skadelige stoffer og materialer. Det er ikke nødvendigvis let, idet forskellige stoffer kan gemme sig i bygningsdelene og først vil blive afsløret ved nærmere undersøgelser og analyser. På side er der eksempler på byggematerialer og bygningsdele, der kan indeholde skadelige og farlige stoffer. Rørisolering indeholdende asbest. Arbejdstilsynets regler skal følges ved asbestarbejde. 6

7 Når skadelige stoffer er blevet tilført byggematerialerne under bygningens brug Byggematerialerne kan under bygningens brug være blevet forurenede, og derfor er det af betydning, at du kender bygningens anvendelse gennem tiden for på den måde at blive opmærksom på, hvilke skadelige stoffer, du eventuelt kan finde i bygge- og anlægsaffaldet. Byggematerialerne vil normalt ikke være blevet væsentligt forurenede i forbindelse med bygningers brug i boligbyggeri. Der kan dog i nogle tilfælde f.eks. have været installeret kviksølvmodtryksanordninger i varmesystemerne, hvorfra kviksølv kan være lækket ud, ligesom der kan være PCB-holdige fuger m.m., der har afgivet PCB til de omliggende byggematerialer. Oliefyr og olieledninger kan også have lækket olie til byggematerialerne og jorden, ligesom der normalt vil være sod på de materialer, skorstene er opført af. Særligt i industri- og erhvervsbygninger kan byggematerialerne under bygningens brug være blevet forurenede med en lang række stoffer. Maskinværksteder og autoværksteder vil ofte være forurenede med forskellige olietyper, ligesom lækkede opløsningsmidler m.v. kan være blevet opsuget i byggematerialerne eller være sivet ned i jorden under bygningen. Der kan også være tungmetaller i affaldet f.eks. fra galvaniseringsvirksomheder og andre virksomheder, der håndterer tungmetaller. Kornsiloer og lagerrum i frøvirksomheder kan være forurenede med kornbejdsemidler, herunder kviksølv, der tidligere anvendtes, og disse midler kan være trængt langt ind i beton og murværk, så bygningsaffaldet ikke er anvendeligt til genbrug eller genanvendelse. På siderne er der eksempler på bygge- og anlægsmaterialer, der kan indeholde farlige og skadelige stoffer herunder materialer, der kan være blevet forurenede i bygningens levetid. Bygningens alder og anvendelse Ved gennemgang af en bygning før et eventuelt renoverings- eller nedrivningsarbejde påbegyndes, skal entreprenøren både være opmærksom på, hvilke byggematerialer, der indgår, samt på, hvilke anvendelser bygningen gennem tiden har tjent. Der kan være blevet foretaget flere ombygninger og renoveringer i løbet af en bygnings historie, så en nøjere kortlægning af bygningens ombygnings- og renoveringshistorie kan være nyttig. Byggesagspapirer, der viser registrerede ombygninger m.m., kan fås hos kommunen, eller ofte kan oplysningerne findes ved opslag i OIS-databasen på adresseniveau. Bygningens anvendelse gennem tiden fremgår ikke af OIS-databasen, men ved henvendelse til kommunens miljøafdeling eller planafdeling, kan der i nogle tilfælde fremskaffes oplysninger om bygningens tidligere anvendelse. De farlige og skadelige stoffer skal identificeres Det er vigtigt ved bygningsgennemgangen at få skadelige stoffer identificeret, så du kan tage de rigtige forholdsregler når du nedriver, renoverer og sorterer affaldet. Asbestholdig fliseklæb. I ældre ejendomme er fliserne ofte sat op med asbestholdigt fliseklæb. Arbejdstilsynets regler skal følges ved asbest arbejde. På Figur 1 og Figur 2 side 16 og 17 er der vist eksempler på, hvor du kan finde problematiske stoffer på bygningers yderside samt inde i bygninger. Eltavle kan indeholde relæer og andet elektrisk udstyr, der kan indeholde PCB og kviksølv. 7

8 TRIN 2 Anmeld dit byggeog anlægsaffald Der er forskellige typer af anmeldelser, du skal sørge for, når du nedriver, renoverer eller bygger nyt. Hvilken type anmeldelse, du skal anvende, afhænger af, i hvilke årstal bygningen eller anlægget er opført eller renoveret, og om der er materialer, der kan indeholde PCB. Det er dig som bygherre, der skal foretage anmeldelsen. Farligt affald skal du altid anmelde til kommunen. Det gælder både når du nedriver, renoverer eller bygger nyt, og uanset størrelsen af det areal arbejdet vedrører og mængden af affaldet. Hvornår og hvad du skal anmelde fremgår skematisk af Figur 3. Nedrivninger og RENOveringer Nybyggeri Uafhængigt af areal og affaldsmængde Arbejdet vedrører et areal større end 10 m 2 eller der fremkommer mere end 1 ton affald Udskiftning af termoruder frem stillet i perioden Alt farligt affald skal anmeldes Bygninger eller anlæg opført eller renoverede i perioden Bygninger eller anlæg opført eller renoverede før 1950 og efter 1977 Alt farligt affald skal anmeldes Skal screenes for PCB Skal ikke screenes for PCB Screening negativ Screening positiv Visse data skal anmeldes, se Tabel 4 Visse data skal anmeldes, se Tabel 3 Kortlægning skal udføres og data anmeldes, se Tabel 2 Figur 3, skematisk fremstilling af anmeldereglerne for bygge- og anlægsaffald. 8

9 Hvornår og hvad du skal anmelde kan du også læse her: Nedrivning og renovering: Farligt affald skal du altid anmelde. Asbest skal du anmelde særskilt både til kommunen og til arbejdstilsynet. Desuden skal du anmelde alt bygge- og anlægsaffald samt arbejdet med at nedrive eller renovere når byggearbejdet: medfører mere end 1 ton affald, eller vedrører et areal, som overskrider 10 m 2, eller indebærer at du skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden For bygninger og anlæg opført eller renoveret i perioden skal du desuden screene bygningen. Hvis screeningen er positiv, skal du foretage en kortlægning. Screening, kortlægning samt oplysninger om type og mængde af det forventede affald m.m. skal du anmelde. Hvis screeningen er negativ, skal du ikke kortlægge, og du skal anmelde færre oplysninger. For bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret før 1950 og efter 1977 skal du ikke screene bygningen, medmindre der skal udskiftes termoruder, der kan være fremstillede i perioden Nybyggeri: Ved nybyggeri skal du kun anmelde farligt affald. Flere oplysninger om at anmelde bygge- og anlægsaffaldet Når du skal anmelde bygge- og anlægsaffald eller arbejdet med at nedrive og renovere, skal du bruge særlige skemaer. Skemaerne kan du finde på Solrød Kommunes hjemmeside, Du skal foretage anmeldelsen senest 2 uger før arbejdet går i gang. Når du skal kortlægge, skal du som minimum meddele kommunen oplysningerne i tabel 2. 1) Bygherrens navn og adresse. 2) Dato. 3) Bygherrens underskrift. 4) Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen. 5) Dato for kortlægningen. 6) Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse. 7) Byggeår og eventuelle renoveringsår. 8) Resultat af analyser af repræsentative materialeprøver og en beskrivelse af den visuelle vurdering, der ligger til grund for materialeprøver. 9) Forekomsten og mængden af PCB-holdigt materiale. 10) Placering af PCB-holdigt materiale angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl. 11) Hvordan PCB-holdigt materiale gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret. 12) Hvordan PCB-holdigt materiale er planlagt fjernet og håndteret. 13) De forventede affaldsmængder og -typer. 14) Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet. Tabel 2, indhold i en anmeldelse, når du på baggrund af en screening skal foretage en kortlægning. 9

10 Når du skal screene, men ikke kortlægge, skal du som minimum meddele kommunen oplysningerne i tabel 3. 1) Bygherrens navn og adresse. 2) Dato. 3) Bygherrens underskrift. 4) Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse. 5) Byggeår og eventuelle renoveringsår. 6) Screeningsskemaet for PCB. 7) De forventede affaldsmængder og -typer. 8) Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet. Tabel 3, indhold i en anmeldelse, når screeningen viser, at der sandsynligvis ikke er PCB i bygningen eller anlægget. Når du hverken skal screene eller kortlægge, men du skal renovere eller nedrive mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller du frembringer mere end 1 ton affald, skal du som minimum meddele kommunen oplysningerne i tabel 4. 1) Bygherrens navn og adresse. 2) Dato. 3) Bygherrens underskrift. 4) Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse. 5) De forventede affaldsmængder og -typer. 6) Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet. Tabel 4, indhold i en anmeldelse, når bygningerne eller anlæggene er opført eller renoverede før 1950 og efter Farligt affald skal du altid anmelde uafhængigt af mængder og størrelse på byggeriet. Arbejde med asbest skal du desuden anmelde til Arbejdstilsynet, såfremt arbejdet ikke kun er af mindre omfang som f.eks. boring af mindre huller m.m. Reglerne om at arbejde med asbest kan du læse om i Bekendtgørelse nr af 21/12/2004 om asbest med senere ændringer, Når du støder på asbest, nr ISBN: , udgiver: BAR Bygge og Anlæg, samt i At vejledning C.2.2 om asbest, juli Anmeldelsesskemaer til brug for anmeldelse af bygge- og anlægsaffald Skemaerne findes på eller du kan få dem hos Teknik og Miljø. Skema for Screening for PCB-holdigt affald og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald Skema for Kortlægning og anmeldelse af PCB-holdigt affald Skema for Anmeldelse af asbest affald Skema for Anmeldelse af farligt affald 10

11 TRIN 3 Sorter dit bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald skal du så vidt muligt genbruge eller genanvende for at spare på nye ressourcer og undgå at inddrage landarealer til deponier. Sorter rene fraktioner af bygge- og anlægsaffald Som hovedregel skal du sortere bygge- og anlægsaffald på det sted, det fremkommer. Du sørge for, at affaldet bliver sorteret i mindst følgende fraktioner: 1. Natursten, f.eks. granit og flint. 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten). 3. Beton. 4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton. 5. Jern og metal. 6. Gips. 7. Stenuld. 8. Jord. 9. Asfalt. 10. Blandinger af beton og asfalt. Det sorterede affald skal være rent for alt andet end mørtel og eventuelt armeringsjern. Tagsten fra nedrivning. Frasorterede mursten til genbrug. Frasorteret trykimprægneret træ. Træet skal håndteres som farligt affald. Du kan undlade at sortere affaldet på stedet Hvis den samlede mængde affald fra et bygge- og anlægsarbejde ikke overstiger 1 ton, kan du undlade at sortere affaldet på stedet, men kommunen skal anvise affaldet til sortering et andet sted. Bygge- og anlægsaffald, som ikke er sorteret, men kan bruges som andre materialer, kan du, på visse betingelser 1, sende til sortering på et sorteringsanlæg, se mere under trin 4. Sorter forurenet bygge- og anlægsaffald Noget bygge- og anlægsaffald indeholder skadelige stoffer i et sådant omfang, at det ikke kan blive genanvendt eller genbrugt. Affaldet skal behandles, så de skadelige stoffer fjernes, eller affaldet må deponeres sikkert. Hvis bygge- og anlægsaffaldet indeholder skadelige stoffer, skal affaldet klassificeres som farligt affald. Når der forekommer farligt affald 1 Hvis det kan dokumenteres, at der foreligger en aftale om modtagelse af affald til sortering mellem bygherren og modtageranlægget med angivelse af, hvilke affaldsfraktioner, der er tale om. Aftalen må kun omhandle en eller flere af de ovennævnte 10 fraktioner. 11

12 ved byggearbejder m.m. må de forskellige typer farligt affald ikke blive blandet sammen. Det farlige bygge- og anlægsaffald skal du sørge for at holde adskilt fra andet affald. Hvis bygge- og anlægsaffaldet indeholder mindre mængder skadelige stoffer, men ikke skal klassificeres som farligt affald, skal du også holde dette affald adskilt fra det øvrige affald af hensyn til mulighederne for at genanvende det uforurenede affald. Hvor rent skal affaldet være for at kunne genanvendes? På kan du finde en oversigt over, hvilke grænseværdier for forurenende stoffer, der er gældende for, at det pågældende byggeog anlægsaffald kan genanvendes. Frasorteret gipspladeaffald. Gipspladeaffald kan anvendes til fremstilling af nye gipsplader. Ældre tagpap fra nedrivning. Ældre tagpap kan indeholde tjærestoffer. Tagpap deponeres eller genanvendes. Eternitplader. Ældre eternitplader indeholder asbest. Pladerne skal deponeres, og må ikke slås i stykker. Nedknust beton og armeringsjern. Betonen genanvendes og jernet smeltes om. Mineraluld. Miniraluldsaffald skal håndteres som farligt affald, idet mineraluld frigiver sundhedsskadelige fibre. Affald af eternitplader oplagret i strid med reglerne. Eternitplader skal tages hele ned og må ikke beskadiges, da de afgiver farlige asbestfibre. Beskadigede plader skal være forsvarligt emballerede i støvtæt emballage. Frasorteret hårdt PVC affald til genbrug. Blød PVC deponeres. Rent træ frasorteret til genbrug. Imprægneret træ skal frasorteres. Vinduesrammer forurenet med PCB fra monterede PCB-holdige termoruder. Skal som udgangspunkt bortskaffes som farligt affald. 12

13 TRIN 4 Genbrug eller bortskaf dit bygge- og anlægsaffald En del byggeaffald og bygningsdele kan du genbruge til samme eller lignende formål, som det oprindeligt var fremstillet til. De typer af uforurenet bygge- og anlægsaffald, der er angivet i nedenstående skema, må du uden tilladelse anvende til genbrug til samme eller beslægtede formål, som materialerne har været brugt til hidtil, f.eks. til genbrug af mursten, tegl eller gipsplader i byggeri m.v. 1) Natursten, f.eks. granit og flint. 2) Uglaseret tegl (mur- og tagsten). 3) Beton. 4) Blandinger af materialer fra natur sten, uglaseret tegl og beton. 5) Jern og metal. 6) Gips. 7) Stenuld. Tabel 5, byggeaffald, der uden tilladelse kan genbruges. Tidligt i byggeprojektet skal du tænke over, om noget af bygge- og anlægsaffaldet kan blive brugt igen. Kan du genbruge affaldet selv, bliver der sparet flest ressourcer. Mange bygningsdele og brugte byggematerialer kan du ofte afsætte til andre byggerier eller til virksomheder, der har specialiseret sig i at købe og sælge brugte byggematerialer. Modtageanlæg og indsamlingsvirksomheder m.v. Hvis du ikke selv kan sørge for, at affaldet bliver genbrugt, kan du overdrage det til én eller flere af følgende: Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, som behandler affald til genbrug. En godkendt indsamlingsvirksomhed. En indsamlingsvirksomhed kan være en transportvirksomhed, som er godkendt til at overtage ansvaret for affald. En almindelig transportvirksomhed overtager ikke ansvaret for det affald, virksomheden transporterer. Et kommunalt behandlingsanlæg, der har godkendelse til at modtage kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, i modsætning til andre kommunale behandlingsanlæg. Forhandlere og mæglere. Disse har ikke altid selv affaldsanlæg eller transportvirksomhed. De køber og sælger affald, eller de sørger for at formidle kontakt mellem affaldsproducenten og købere. De, du overdrager affaldet til, skal være registreret i Affaldsregistret (se Virksomheder, der kun modtager affald fra egne produkter eller kun fra en snæver kreds, eller kun modtager specifikke produkter, er undtaget fra kravet om registrering i Affaldsregistret. Private borgere og bygherrer kan ofte med fordel bruge en genbrugsplads. Affald til forbrænding, deponering og særlig behandling Uforurenet affald, du hverken kan genbruge eller aflevere til et genanvendelsesanlæg, skal forbrændes eller deponeres efter anvisning fra kommunen. Solrød Kommune anviser affald til forbrænding til aflevering på Roskilde Kraftvarmeanlæg, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde. Læs mere om modtagereglerne for forbrændingsegnet affald på Affald til deponi anvises til aflevering på Miljøcenter Audebo, Hagesholmvej 7, 4532 Gislinge. Bemærk, at du skal udfylde en affaldsdeklaration på forhånd. Deklarationen kan findes på Nogle typer af bygge- og anlægsaffald må du hverken genbruge eller genanvende. Det gælder f.eks. asbestholdigt affald eller andet affald, som indeholder skadelige stoffer i mængder, der kan skade miljø eller sundhed. Kommunen anviser dette affald til bortskaffelse ved deponering eller behandling, f.eks. ved forbrænding, så stoffernes skadelige effekter elimineres. Kommunens anvisning afhænger bl.a. af, hvor stor koncentrationen af de skadelige stoffer er. 13

14 Bygge- og anlægsmaterialer, der kan indeholde farlige stoffer Særligt udbredte farlige og skadelige stoffer i bygninger Flere af de farlige og skadelige stoffer kan ikke umiddelbart konstateres ved en bygningsgennemgang; f.eks. ligner maling med blyindhold maling uden blyindhold, og bygningsfuger med PCB, kan ikke umiddelbart skelnes fra bygningsfuger uden PCB. andre bygningsdele. Der kan også findes forskelligt elektrisk udstyr, der indeholder PCB. Ruder, hvor det af kantlisten fremgår, at de er fremstillet i perioden : Hvis ruderne er fremstillet i perioden , kan de indeholde PCB, og skal derfor som hovedregel håndteres som farligt affald. Hvis der er tale om et større antal identiske termoruder fra denne periode, kan det betale sig at få nogle af ruderne analyserede, for at finde ud af, om ruderne reelt indeholder PCB, idet behandling af ruder, der ikke indeholder PCB, er mindre kompliceret og billigere end behandling af ruder, der indeholder PCB. Ruder fremstillet uden for perioden : Ruder, hvis prægning eller anden markering viser, at ruderne er fremstillet uden for perioden , skal klassificeres som ikke-farligt affald. Ældre armaturer til lysstofrør indeholder ofte PCB. Betonelementer med PCB-holdig fuge i byggeri fra 60 erne. For at identificere flere af de farlige stoffer, må bygningens alder og anvendelse gennem tiden derfor, som nævnt, kendes, og der må udtages prøver af de byggematerialer, der kan mistænkes for at indeholde farlige og skadelige stoffer. Prøverne skal sendes til laboratorium for at blive analyserede. Nogle udbredte stoffer, der ofte giver problemer ved renovering og nedrivning er PCB, asbest og bly, men som det fremgår af side 18, er der mange andre problematiske stoffer i bygge- og anlægsaffald. I det følgende omtales PCB, asbest og bly. PCB PCB blev forbudt i åben anvendelse (f.eks. i fuger, malinger og termoruder) i Bygninger fra perioden 1950 til 1977 og måske lidt senere kan indeholde PCB især i fuger mellem vægelementer, rundt om vinduer og døre, i termoruder, i maling og gulvbelægninger samt i PCB i termoruder Det kan ikke ses på termoruder, om de indeholder PCB. Nogle termoruder har en prægning eller anden markering i afstandslisten. Heraf kan det i nogle tilfælde ses, hvornår ruderne er fremstillet. Prægningen i rudens afstandsliste viser, at ruden er fremstillet i januar 1976 (1-76). Ruden kan derfor indeholde PCB. Prægningen i rudens afstandsliste viser, at ruden er fremstillet i december 1988 (12-88). Ruden indeholder derfor ikke PCB. Ruder, der mangler prægning eller mærkning: Ruder, der mangler prægning eller anden mærkning, der angiver fremstillingstidspunktet, skal betragtes som farligt affald, og håndteres efter reglerne for håndtering af farligt affald. Hvis der er tale om et større antal identiske termoruder, kan det ofte betale sig at få nogle af ruderne analyserede, for at finde ud af, om ruderne reelt indeholder PCB. Nyere ruder er normalt mærket med fremstillingsmåned og -år. PCB i døre og vinduer Døre, dørkarme og vinduesrammer og vindueskarme kan indeholde PCB, hvis der er fuget rundt om karmene med PCB-holdig fugemasse, eller hvis der er termoruder, der indeholder PCB i dørene eller vinduesrammerne. 14

15 PCB en kan være blevet spredt fra fugerne og ruderne ind i træværket, der i nogle tilfælde kan have optaget så meget PCB, at træværket skal klassificeres som farligt affald. Ruderne kan gennem tiden være blevet udskiftet med PCB-frie ruder. Hvis der imidlertid tidligere har været anvendt PCB-holdige termoruder, vil der stadig være PCB i træværket, og PCB en kan i nogle tilfælde vandre tilbage i de nye termoruder. Det skal bygherren særligt være opmærksom på ved bygninger opført eller renoveret i perioden og altså også selvom prægning eller mærkning i afstandslisterne viser, at selve termoruderne er fremstillet efter PCB på vægge, lofter m.m. PCB er blevet anvendt som tilsætningsstof i malinger. Overflader inde, såvel som uden på bygninger, kan derfor indeholde PCB. PCB-holdig maling og de bygningsdele, malingen sidder på, skal håndteres efter kommunens anvisninger. Der kan være PCB på vægge og lofter m.m., selvom der ikke er anvendt PCB i malingen. PCB en kan være fordampet fra f.eks. fuger, og kondenseret på væggene. PCB i jord og belægninger rundt om bygninger PCB i udvendige betonfuger og andre bygningsdele udvaskes med tiden langsomt til den omliggende jord og overfladebelægning. Der kan derfor i nogle tilfælde findes PCB her. Omkring bygninger med PCB-holdige bygningsdele, herunder også PCB-holdig maling uden på bygningen, skal der derfor tages prøver af jord og overfladebelægning, og PCB-holdige overfladebelægninger samt jord skal bortskaffes efter de gældende regler. Bygherren skal være opmærksom på anvendelsen af arealerne omkring bygninger og anlæg. Hvis der f.eks. færdes børn, f.eks. ved boliger og institutioner, skal det sikres, at børn ikke kan komme i kontakt med eventuelt PCB-forurenet jord og belægning. Asbest Asbeststøv er sundhedsskadeligt, og der skal træffes særlige foranstaltninger til at forhindre spredning af asbestfibre ved arbejde, hvor der indgår asbest i materialerne. Ved mistanke om asbest skal der tages prøver til analyse for asbestfibre. Det er sandsynligt, at der i bygninger opført før 1972, er asbest i flere bygningsdele, f.eks. som isolering, eternitplader og ventilationskanaler. Belægninger af fliser, klinker m.m. blev meget ofte lagt med klæber, der indeholdt asbest. Betondæk fra industribygning. Gulvet er belagt med asfalt og vinylfliser. Indeholder tjærestoffer, asbest og blødgørere. I 1980 blev det forbudt at bruge asbest bortset fra i asbestcementprodukter som tagbeklædning. Anvendelsen af asbestholdige eternitplader til tage m.m. fortsatte indtil slutningen af 1980 erne. Ældre eternittage indeholder som oftest asbest. Arbejde med asbest både når det er virksomheder og private, der udfører arbejdet skal anmeldes til Arbejdstilsynet efter de gældende regler. Nedtagning af fliser, opbrydning af gulve m.m., der er monteret ved brug af asbestholdige klæbemidler og mørtler, vil frigive asbestfibre, der spredes i bygningen. Derfor skal der foretages særlig afdækning m.m., når der arbejdes med asbest. Asbestfibre kan bl.a. fremkalde uhelbredelig lungehindekræft. Se i øvrigt side 19, hvor der er henvisninger til regler og vejledninger for arbejde med asbest. Bly Skadelige forbindelser af bly kan især findes i ældre malingstyper. Det kan både være maling brugt indvendigt som udvendigt på bygningen. Blyforbindelser i maling skal klassificeres som farligt affald. Blyholdige forbindelser skal klassificeres efter affaldsbekendtgørelsens regler. Solrød Kommune vurderer som udgangspunkt, at et indhold på mere end mg pr. kg betyder, at affaldet skal klassificeres som farligt. Metallisk bly, f.eks. fra inddækninger og rør, er både miljøfarligt og sundhedsskadeligt. Det skal dog ikke klassificeres som farligt affald, men skal frasorteres øvrigt affald som metal til genanvendelse. Øvrige skadelige stoffer Som det fremgår af side 18 er der, ud over de ovennævnte stoffer, en lang række andre stoffer, der giver anledning til håndteringsproblemer, når stofferne indgår i bygge- og anlægsaffaldet. Disse stoffer skal også identificeres og håndteres efter reglerne, d.v.s. at affaldet skal klassificeres som farligt eller ikke-farligt, og affald, der indeholder farlige eller forurenende stoffer, må ikke genbruges eller genanvendes, se Trin 3, side

16 Figur 1. Nogle eksempler på udvendige bygningsdele med stoffer og materialer, der skal frasorteres. Ved bygningsgennemgangen skal de bygningsdele, der kan indeholde problematiske stoffer, identificeres og registreres, så de kan blive frasorteret det uforurenede bygge- og anlægsaffald. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at tage prøver af materialerne og få disse analyserede, så det kan fastslås, hvilke farlige stoffer, der eventuelt er i byggematerialerne. Metaldele som f.eks. tagrender og nedløbsrør, samt inddækninger af zink og kobber skal frasorteres, selvom disse metaller ikke umiddelbart er problematiske miljømæssigt, men metallerne skal afleveres til genanvendelse. Trykimprægneret træ vil oftest findes på hegn m.m., men vinduer og døre er ofte også fremstillet af imprægneret træ, ligesom f.eks. gavltrekanter kan bestå af imprægneret træ. 16

17 Figur 2. Ældre bygninger kan indeholde en lang række problematiske stoffer. Særligt skal man være opmærksom på, at fliser og gulvklinker ofte blev monteret med asbestholdig mørtel eller klæbemasse. Spartlede gulve indeholder ofte asbest, og vinylgulve kan indeholde asbest, ligesom linoleum og vinyl kan være blevet lagt på asbestpap eller være fastgjort med asbestholdigt klæbemateriale. Ved arbejde med asbestholdige materialer, skal arbejdet anmeldes til Arbejdstilsynet. Det gælder både for private og virksomheder. Bygningerne kan også indeholde PCB i fuger, maling og lysarmaturer, ligesom der kan være andre farlige stoffer i f.eks. maling og isoleringsmaterialer. 17

18 Eksempler på bygge- og anlægsmaterialer der kan indeholde farlige og skadelige stoffer herunder materialer, der kan være blevet forurenede i bygningens levetid. Affaldstype/bygningsdel Skadelige stoffer Eternitplader til alle formål herunder ydervægge og indvendige skillevægge Asbest Sålbænke Ventilationskanaler Loftsplader, perforerede og uperforerede Branddøre Fugematerialer Vinylfliser Fliseklæbemidler Asfaltklæbemidler Spartelmasse til gulve og vægge Gulvbelægninger f.eks. magnesitgulve og asfaltgulve Rørisolering Kanalisolering Væg- og loftsisolering Kedelisolering, beholderisolering Pakkesnor til rørgennemføringer Afstandsklodser (betonstøbning) Fugemasse Rør Termoruder PCB Indvendige og udvendige fugemasser tilsat materialerne og udstyret Gulvmasser ved fremstillingen Puds Maling Gulvbelægning i vådrum og på steder med kraftigt slid, skridsikre gulve Isolerings- og kølemiddel i elektrisk udstyr Kondensatorer i lysarmaturer og elektriske apparater Transformatorer Elektriske kabler PCB i beton og murværk f.eks. trængt ind fra fuger mellem facadeelementer PCB PCB i træværk, f.eks. vindueskarme og dørkarme trængt ind fra fuger omkring der har forurenet bygningsdele vinduer og døre ved udsivning fra udstyr og andre bygningsdele PCB i vinduesrammer og døre trængt ind fra PCB i termoruder PCB, spild fra transformatorer, kondensatorer m.v. Visse opskummede isoleringsmaterialer f.eks. isoleringsplader af ekstruderet polystyren (XPS), Polyurethanskum (PUR-skum) Kølemiddel i køleanlæg Gulv- og vægbeklædninger af opskummet vinyl. Isolering på fjernvarmerør Malingstyper, indvendigt og udvendigt, både væg- og facademaling, der indeholder tungmetaller, f.eks. bly og kviksølv, samt f.eks. blymønje på rør og installationer Imprægneret træ Imprægneret træ Asfaltbelægninger Asfaltgulve Tagpap Korkisolering i ældre køleanlæg Elektronikaffald herunder faste installationer, relæer, termostater, kondensatorer, transformatorer m.m. Isoleringsplader af ekspanderet polystyren (EPS) Røgdetektorer Tagfolie (PVC) Foldedøre (PVC) CFC og lignende stoffer Tungmetaller f.eks. bly og kviksølv Tungmetaller Tjærestoffer (PAH er) Tungmetaller, flamme hæmmere, PCB m.m. Flammehæmmere Radioaktive stoffer Phthalater 18

19 Love, vejledninger links m.m. Affaldshåndteringsregler Håndteringsreglerne for forskellige affaldstyper fremgår af Solrød Kommunes regulativ for erhvervsaffald, kommunens regulativ for husholdningsaffald samt af affaldsbekendtgørelsen. På Solrød Kommunes hjemmeside, er håndteringen nærmere beskrevet, ligesom regulativerne findes her. Affaldsbekendtgørelsen findes på Lovgivning af særlig betydning for håndtering af bygge- og anlægsaffald: Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 18/12/2012 om affald med senere ændringer). Restproduktbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 21/12/2010 om anvendelse af restprodukter og jord til byggeog anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald med senere ændringer). Asbestbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 21/12/2004 om asbest med senere ændringer). Affaldsregisterbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 17/12/2012 affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed med eventuelle senere ændringer). Støj, midlertidige aktiviteter Bygge- og anlægsarbejde medfører ofte støj og eventuelt støv og øget trafik i lokalområdet. Bygge-, anlægs- og nedknusningsaktiviteter, som skal foregå på bestemte steder eller på bestemte tidspunkter, skal i visse tilfælde anmeldes til kommunen i forvejen på et særligt skema. Se nærmere på Solrød Kommunes hjemmeside, Yderligere oplysninger, links m.m. Nyttige links: PCB-Guiden: (PCB-Guiden indeholder målrettet information om PCB i bygninger til borgere, virksomheder og kommuner. Der står en række myndigheder bag guiden). SBi-anvisning 241, 2013: Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger. Anvisningen beskriver, hvordan man afklarer, om en bygning har et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima som følge af PCB-forurening. Anvisningen forklarer desuden, hvordan man gennemfører en kortlægning for at kunne sortere PCB-holdigt byggeaffald korrekt. SBi-anvisning 242, 2013: Renovering af bygninger med PCB. Anvisningen beskriver, hvordan en PCB-renoveringsproces overordnet forløber og gør rede for mulige afhjælpningsmetoder, de enkelte metoders fordele og ulemper, samt praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø. Sikkerhed ved arbejde med bygningsdele, der indeholder PCB: tilsyn-paa-tysk-engelsk-polsk-og-litauisk/dansk-ny/pcbarbejdepdf.ashx (Folder med de grundliggende regler for arbejde med PCB-holdige byggematerialer). At-intern instruks 3/2011 om PCB i bygninger: PCB Vejledning, Dansk Asbestforening, 2010: (Vejledning og beskrivelse for udførelse af PCB-sanering). Byggematerialer med asbest, SBi-anvisning 229, 1. udgave (Indeholder beskrivelser af byggematerialer med asbest. Publikationen er rigt illustreret). Industriens Branchemiljøråd: (Industriens Branchemiljøråd er sammensat af fagforbund og organisationer for arbejdsgivere. Udgiver bl.a. vejledninger mv. om arbejde med affald og farlige stoffer). Arbejdstilsynet: (vejledninger m.m. om arbejdsmiljø ved byggearbejder, affaldshåndtering m.v.). Miljøstyrelsen: (her kan bl.a. findes en lang række publikationer om farlige stoffer i bygge- og anlægsaffald under Publikationer ). Retsinformation: (alt dansk lovgivning). 19

20 Teknik og Miljø Telefon: Solrød Center 1, 2680 Solrød Tekst og fotos: Miljø, genanvendelse og affald (CVR ) og Roskilde Kommune Tegninger: Gregers Jensen (CVR ) Redaktion: Solrød Kommune Design og tryk: Kailow Graphic december 2013.

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Håndtering af bygge- og anlægsaffald ORIENTERING FRA ROSKILDE KOMMUNE Håndtering af bygge- og anlægsaffald 4 trin i processen 1 2 3 4 Bygningsgennemgang og affaldsklassificering Anmeldelse af byggeog anlægsaffald Sortering af byggeog anlægsaffald

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Miljøregler på byggepladsen

Miljøregler på byggepladsen Miljøregler på byggepladsen Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter Solrød Kommune Indledning Denne vejledning gennemgår de miljøregler der gælder for

Læs mere

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 Eksempel på www.byggeproces.dk BAR Bygge & Anlæg Nedbrydningssektionen Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 v/thomas Kingo Karlsen, formand for Dansk Byggeris nedbrydningssektion Nedrivning anno 2014

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Dato: 1. maj 2012 TEKNIK OG MILJØ Før du bygger Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse Affald 1 Jordforurening 2 Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøkoordinator (P) 2009

Håndbog for arbejdsmiljøkoordinator (P) 2009 CHECKLISTE OG VEJLEDNING TIL FORUNDERSØGELSER Håndbog for arbejdsmiljøkoordinator (P) Miljømæssige undersøgelser Mange steder er jorden mere eller mindre forurenet, og det kan få konsekvenser for sikkerheden

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

sortering Dit affald er penge værd

sortering Dit affald er penge værd nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering.

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering. HÅNDTERING AF FORURENET OG FARLIGT AFFALD Generelle retningslinjer Gældende for alt saneringsarbejde er, at det planlægges og udføres, så støvende arbejde i videst muligt omfang begrænses. Generelt gældende

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM

MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM MED KUNDEN I CENTRUM IF Nedbrydning A/S udfører totalløsninger indenfor totalnedrivninger, indvendige nedrivnings- og rydningsopgaver, miljøsaneringsopgaver,

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Meddelelse om tilladelse til nedrivning af bygning på ejendommen Skolevej 11, 9881 Bindslev

Meddelelse om tilladelse til nedrivning af bygning på ejendommen Skolevej 11, 9881 Bindslev Hjørring Kommune Hjørring Kommune - Kommunale Bygninger Springvandspladsen 5 9800 Afgørelsesdato 31-07-2014 Sagsnr. 02.34.04-G01-269-14 Matr.nr. 2A, TVERSTED BY, TVERSTED Via e-mail: walther.nyholm.hartmann@hjoerring.dk

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Baggrund Notatet er udarbejdet som en del af projektet Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger

handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger indeklima, arbejdsmiljø og affald RegeRingen Maj 2011 Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Maj 2011:16 Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt.

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt. Sorter dit affald På vores genbrugspladser er der store blå skilte på alle containerne. Skiltene har et nummer og en tekst om sorteringen af de forskellige slags affald. Nummeret er den nemmeste måde at

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

N OTAT. Afrapportering af projekt om erfaringer med den norske model for producentansvar på termoruder. Formål

N OTAT. Afrapportering af projekt om erfaringer med den norske model for producentansvar på termoruder. Formål N OTAT Afrapportering af projekt om erfaringer med den norske model for producentansvar på termoruder Formål Dette notat har til formål at undersøge og beskrive den norske model for producentansvar på

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Program 08.00-11.30. Generel vurdering af risiko. Risici fra forskellige syndere. Hvor møder vi dem. Skimmelsvampe. Viden på området i dag

Program 08.00-11.30. Generel vurdering af risiko. Risici fra forskellige syndere. Hvor møder vi dem. Skimmelsvampe. Viden på området i dag Program 08.00-11.30 Generel vurdering af risiko Risici fra forskellige syndere Hvor møder vi dem Skimmelsvampe Viden på området i dag Hvor findes oplysninger Valg og brug af værnemidler og andre foranstaltninger

Læs mere

Redaktion: Majbrith Langeland 1 Rune Haven 1 Carsten Lassen 2 Joan Maj Nielsen 2. Grontmij A/S COWI A/S. Foto: Konsortiet Grontmij/Cowi. ISBN nr.

Redaktion: Majbrith Langeland 1 Rune Haven 1 Carsten Lassen 2 Joan Maj Nielsen 2. Grontmij A/S COWI A/S. Foto: Konsortiet Grontmij/Cowi. ISBN nr. Titel: Vejledning om håndtering af PCB-holdige termoruder Redaktion: Majbrith Langeland 1 Rune Haven 1 Carsten Lassen 2 Joan Maj Nielsen 2 1 Grontmij A/S 2 COWI A/S Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Forslag til opdatering af Trin-for-Trin vejledning til renovering og nedrivning af bygninger opført i perioden 1950-1977 med PCB

Forslag til opdatering af Trin-for-Trin vejledning til renovering og nedrivning af bygninger opført i perioden 1950-1977 med PCB Forslag til opdatering af Trin-for-Trin vejledning til renovering og nedrivning af bygninger opført i perioden 1950-1977 med PCB Opdateret vejledning om frasortering af PCB-holdigt affald Miljøprojekt

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere MILJØSANERING Miljøpolitik Hensyn til miljøet skal tilgodeses i såvel vores adfærd som i ydelser. Vi forpligter os til at overholde relevante lovgivninger og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

Bæredygtige hospitaler - hva med affaldet?

Bæredygtige hospitaler - hva med affaldet? Bæredygtige hospitaler - hva med affaldet? v/henrik Wejdling, DAKOFA 24. februar 2011 Sygehuse for 40 mia. DKK Er for ressourcer for langt over det halve Ressourcer, som skal forvaltes bæredygtigt Så start

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A

Vedligeholdelsesreglement A Tillæg til vedligeholdelsesreglerne for 3B Vestergården 1 Vedligeholdelsesreglement A Historik: Udgave nr. 1 af 23. november 1999. Udgave nr. 2 af 17. maj 2006. Lovgrundlag: Lov om leje af almene boliger

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. Tømrer - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere