FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008"

Transkript

1 Kilde: FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende eller ny bygning, hvorimod større anlæg typisk etableres som udendørs huse. Der er mere arbejde og rengøring i forbindelse med et halmfyr end med oliefyr, eksempelvis skal der jævnligt tages aske ud, ligesom kedelfladerne bør rengøres af og til. Halmfyr kan enten være portionsfyret eller stokerfyret. Halmballer findes i forskellige størrelser: Småballer med en vægt på kg Rundballer med en vægt på 250 kg Bigballer med en vægt på 500 kg Minibigballer med en vægt på 235 kg Halm indeholder normalt % vand. Hvordan vælges fyringsanlæggets størrelse? Det er vigtigt ikke at købe et fyringsanlæg, der er for stort det skal passe til ejendommens varmeforbrug. Hvis anlægget er stokerfyret, kan det være en fordel, at kedlen er lidt for lille i forhold til det maksimale effektbehov. Hvis fyret er så stort, at det under alle omstændigheder kan dække varmebehovet selv på den koldeste vinterdag medfører det, at fyret skal arbejde ved en ret lav last en stor del af året. Kommer fyrets ydelse under 30 % af nominel ydelse, falder virkningsgraden og dermed brændselsudnyttelsen stærkt. En dårlig udnyttelse af brændslet er uøkonomisk og forurener via uforbrændte partikler i røgen. Endvidere er de faste omkostninger i reglen større, jo større fyret er. Så et stort fyr, hvis kapacitet ikke udnyttes, er ikke optimalt. Som tommelfingerregel bør man dimensionere det stokerfyrede halmfyr, så det kan dække 75 % af varmebehovet, se kurverne på næste side. Udgangspunktet er det årlige forbrug af fyringsolie, som skal erstattes.

2 Bigballe placeret på tværs i portionsfyret halmfyr. Kilde: Kedelstørrelse, kw Dimensionering af stoker-halmfyr Kilde: Teknologisk Institut, Installationsvejledning for biobrændselskedler, oktober liter fyringsolie, der skal erstattes årligt Vælg en kedel i denne størrelse, hvis den skal klare hele varmeforsyningen Dækker 75 % af varmebehovet (vælges, hvis du har oliefyr eller brændeovn som supplement) Hvis halmfyret ikke kan dække hele varmebehovet, er man nødt til at have en supplerende varmekilde ved siden af. Ofte vil dette være et oliefyr. I størstedelen af året (sommer og efterår) kan oliefyret være slukket, men i vinterperioden bør det hele tiden være på stand by. Når oliefyret er slukket og ikke i drift gennem længere tid, bør der være lukket for vandets cirkulation gennem det. Hvis anlægget er portionsfyret, bør man tilstræbe, at varmebehovet om vinteren generelt set kan dækkes med én fyring i døgnet. På meget kolde dage kan det så være nødvendigt at fyre to gange. Ved store varmebehov, eksempelvis hvis fyret skal varme stalde op, bør fyret kunne rumme to eller tre bigballer. Et portionsfyret anlæg er tilkoblet en akkumuleringstank, hvori varmen fra en påfyring gemmes og hvorfra den så igen tappes. Dette princip fungerer sommer og vinter. Hvis halmfyret etableres langt fra det sted, hvor varmen skal bruges, skal der tages højde for varmetab i transmissionsrørerne mellem fyret og huset % tab er ikke ualmindeligt. Der skal ca. 2,5 kg halm til at erstatte 1 liter fyringsolie. Hvis varmebehovet er mindre end svarende til liter fyringsolie, bør der vælges et portionsfyret anlæg. Sommerperioden Om sommeren kan driften af et stokerfyret halmfyr være problematisk på grund af det lave varmebehov. Hvis der dannes løbesod, bør fyret slukkes. Varmt vand kan så frembringes med oliefyr, elvandvarmer eller eksempelvis solfanger. Proces og teknik Ved portionsfyring indfyres hele halmballen på én gang. Lågen åbnes og én eller flere halmballer placeres i brændkammeret, hvorefter halmen antændes i reglen af tilbageværende gløder fra sidste fyring. Tænding af halmen kan automatiseres. Halmballen brændes nu forholdsvis hurtigt af, og den store mængde varme, der genereres, oplagres i en akkumuleringstank, hvorfra den tappes, efterhånden som der bliver brug for varme. 2

3 Styreboks på biobrændselsfyr. Termostatreguleret shuntventil. Det er røret på tværs med termostaten som leder varmt vand fra fremløbsrøret over i returløbsrøret. Røgen fra et portionsfyret anlæg kan være generende især for naboerne, hvis de bor tæt på. Det skyldes to grunde: Der udvikles megen røg, når en halmballe brændes af hvilket kan ske op til flere gange om dagen. Forbrændingen er ikke så ren som i et stokerfyret anlæg. Fra et stokerfyret anlæg er røgen jævnt fordelt over hele dagen, og mængden pr. tid er så lille, at den fortyndes meget i luften. Der bør kun anvendes fabriksfremstillede akkumuleringstanke. Varmetabet skal være så lavt som muligt, og det kræver en god isolering af tanken. Fyringsanlæg til fast brændsel skal have åben ekspansion. Enkelte, særligt godkendte anlæg kører dog med lukket ekspansion. Fordelen herved er, at ekspansionstanken kan placeres mere eller mindre frit den skal ikke absolut være øverst i systemet. At anlægget er stokerfyret betyder, at halmen fødes ind i fyret i takt med at det brændes af faktisk i stil med et oliefyr. Da varmen hele tiden genereres i kontrolleret mængde, kan akkumuleringstanken undværes. Der anvendes forskellige principper, men det mest almindelige er halmbane med opriver og stokersnegl. En anden mulighed er den såkaldte cigarfyring, hvor ballen langsomt skubbes ind i kedlen, mens den brænder fra enden. På en halmbane kan der ligge flere halmballer, hvorved der er brændsel nok til flere dage. En iltstyring kan automatisk regulere forbrændingen i et stokerfyret anlæg. I nogle tilfælde er det muligt at ændre relevante parametre i styringen. Hvis anlægget er portionsfyret eller hvis der kan indfyres brænde, er lukket ekspansion ikke aktuelt. Nogle anlæg er udstyret med en bevægelig rist i bunden af fyret det er især de stokerfyrede. Risten forhindrer, at asken hober sig op ved ildstedet. Endvidere undgås fastbrændte slagger omkring ildstedet. Der bør også være automatisk askeudtagning i form af en snegl eller lignende. Der er klare regler for opbevaring og anvendelse af aske; se nærmere i Bioaskebekendtgørelsen. Aske fra biobrændsler indeholder tungmetaller, hvorfor der er begrænsninger på, hvor meget der må spredes på markerne. Det er nødvendigt med en kedelshunt på anlægget det er vigtigt ikke at undlade den. En kedelshunt sikrer, at det vand, der løber tilbage til kedlen efter at have været en tur gennem det vandbårne varmesystem i huset, ikke er under en bestemt temperatur. Hvis temperaturen bliver for lav, er der risiko for tæring af kedlen. Shunten øger temperaturen i returvandet ved at blande en vis mængde af det opvarmede vand fra fremløbsrøret ind i vandet i returløbsrøret. Ofte anbefales det, at temperaturen i returvandet ikke kommer under 60 C ved indløbet til kedlen. Isoleret akkumuleringstank. Kilde: Ofte skal smeden eller køberen selv huske på at få en shuntventil monteret. Når kedellågen åbnes, skal blæseren til lufttilførslen stoppe. 3

4 Røgrør besat med askepartikler. Røgrør og kedelflader bør børstes en gang om ugen for at sikre optimal brændselsudnyttelse. Bemærk, at de lyse askepartikler vidner om en god forbrænding. Aske og rensning af fyr Ved forbrænding omdannes brændslet til varme røggasser og aske. Noget af asken sætter sig indvendigt på kedelfladerne og noget følger med røggasserne; en del af asken afsættes i konvektionsrørerne. Asken virker isolerende og hæmmer varmeoverførslen til vandet i det vandbårne varmesystem, som fyret er tilsluttet. For at opnå en god brændselsudnyttelse er det vigtigt, at hedefladerne og konvektionsrørene holdes rimeligt rene. En FarmTest af mindre, stokerfyrede biobrændselsfyr (FarmTest nr. 43) viste, at hyppig rengøring af kedelflader og konvektionsrør kan hæve brændselsudnyttelsen med op til 10 %. Børstning af kedelflader og konvektionsrør er et beskidt og meget støvende arbejde det er kort fortalt sundhedsskadeligt (på grund af askestøvet, som kan indåndes). Heldigvis findes der systemer, som kan gøre en del af arbejdet. Et af dem er trykluftsrensning, som er et system af ventiler monteret i kedellågen. Ventilerne afgiver med jævne mellemrum skarpe skud af luft, som fjerner det meste af askebelægningen inde i fyret. En anden slags automatisk rengøringssystem bruger lydbølger. Disse systemer kan eftermonteres. Et trykluftssystem koster fra kr. og opefter. Konvektionrør kaldes også røgrør. De er placeret i den øverste del af kedlen oven over selve brændkammeret. Når de varme røggasser passerer igennem konvektionsrørene, afgives en del af varmen til kedlens vand. Rørene kan enten ligge vandret eller stå lodret. Fire ventiler i trykluftssystem til rensning af konvektionsrør; ventilerne er placeret i lågen til et 500 kw halmfyr. Røgrør skal renses en gang om ugen. Det kan enten gøres manuelt med en børste, se billede nedenfor, eller de kan rengøres automatisk med trykluft. Kraftig stålbørste monteret i boremaskine letter arbejdet med at få konvektionsrør børstet. Nærbillede af ventil i trykluftssystem til rensning af konvektionsrør. 4

5 Bigballer på mark. Fotograf: Konsulent Torkild Birkmose, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Et automatisk rengøringssystem kan ikke helt erstatte den manuelle rengøring, men det begrænser behovet stærkt. Alternativet er desværre ofte, at fyret kun sjældent bliver rengjort. En eventuel røgsuger bør køre under den manuelle rengøring af kedlen. Inden røggasserne går i skorstenen, køles de ved passage af konvektionsrørene normalt ned til C. Hvis temperaturen bliver for høj, bliver varmetabet i skorstenen for stort. Hvis temperaturen i skorstenen derimod bliver for lav, er der risiko for soddannelse i såvel skorsten som kedel. Generelt brænder halm fra sandjord bedre end halm fra lerjord, som igen brænder bedre end halm fra lavbundsjord. Askeindholdet kan variere mellem 2-10 %, men i gennemsnit er det omkring 4 %. Halm fra afgrøder dyrket på sandjord har normalt det laveste askeindhold, dernæst kommer halm fra muldjord. Halm fra lavbundsjord har det største askeindhold. Brændværdien er højest ved det laveste askeindhold. De følgende to figurer er principskitser af henholdsvis et portionsfyret og et stokerfyret halmfyr med halmbane og opriver. Brændslet Det mest anvendte halmbrændsel er halm fra byg eller hvede. Også frøgræshalm og halm fra raps kan anvendes i et halmfyr. Der er ikke stor forskel på halmarternes brændværdi. Indholdet af alkalimetaller og andre indholdsstoffer kan variere en del og have betydning for tæring og askens egenskaber. Vandindholdet i halm bør ikke komme over 20 %. Ellers kan det gå ud over såvel lagerfastheden som de brændselstekniske egenskaber. Et højt vandindhold øger risikoen for kondensdannelse og tæring, og det forringer tillige fyrets virkningsgrad. Alkalimetallerne i halmen forsurer røgens indhold af vanddamp. Ved evt. kondensdannelse vil der dannes syre, som tærer kedlen. Derfor er det en fordel at benytte halm med et lavt indhold af disse alkalimetaller. Halm, som efter modning og især efter høst har fået megen regn på marken og næsten er blevet helt gråt, har et væsentligt lavere alkaliindhold end gult halm, som kun har fået meget sparsomt med regn efter modning. Et højt indhold af alkali i halmen fremmer dannelsen af slagger i asken. Opbygning af portionsfyret halmfyr. 5

6 Halmbane med bigballer. Bemærk selve fyret i baggrunden. Fotograf: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier. Indfyring af bigballe med teleskoplæsser. Bemærk, at ballen indfyres på tværs. Kilde: Opbygning af stokerfyret halmfyrsanlæg med halmbane og opriver. Arbejdsgange Der er normal en del manuelt arbejde forbundet med at fyre med halm. Dagligt, hvis anlægget er portionsfyret, ugentligt, hvis anlægget er stokerfyret. Arbejdsopgaverne vil typisk være: Fyring. Udtagning og fjernelse af aske hvis der ikke er automatisk askeudtagning. Ugentlig rensning af flader i kedel og konvektionsrør. Rengøring af fyrrum eller arealer omkring fyr-huset primært opsamling af spildt halm. Af hensyn til begrænsning af brandfaren er det meget vigtigt at gøre rent og fjerne spildt halm. Fladerne indvendigt i fyret skal som nævnt holdes rene af hensyn til brændselsudnyttelsen. Ud over at fjerne aske kan det også komme på tale at fjerne sod. Påfyldning af brændsel Håndtering af halmballer kræver en traktor med frontlæsser eller en teleskoplæsser eller andet. Det er naturligvis afgørende, at udstyret til ballehåndtering altid virker. Det er kun småballerne, som kan håndteres manuelt. Et stokerfyret halmfyr bør have automatisk askeudtagning. Lager Der er regler for, hvordan halmlageret skal placeres i forhold til fyringsanlægget. Det er værd at bruge ressourcer på at få lageret placeret mest praktisk. Når der skal fyres hver dag - og i alt slags vejr - er det vigtigt, at halmballerne er lette at komme til og ikke skal hentes alt for langt borte. Vejen mellem lageret og fyret samt pladsen foran fyret bør være i god stand (befæstet) og kunne tåle regn uden at blive blødt op. Undgå spild af halm ved flytning af baller fra lager til fyr. 6

7 Etablering af halmfyr - myndigheder og regler Et halmfyr kræver tilladelse. Der skal indhentes byggetilladelse, hvis fyret opstilles i en bygning, der hører under Bygningsreglementet (BR08): Med hensyn til landbrugets avls- og driftsbygninger henvises der til Landbrugets Byggeblade. Fyringsanlægget skal anmeldes til kommunalbestyrelsen, så bliver det samtidig tilmeldt skorstensfejning. Skorstensfejeren vil også føre brandpræventivt tilsyn. Anlægget skal anmeldes til eget forsikringsselskab. Tag altid skorstensfejeren med på råd, når fyringsanlægget projekteres. Inden halmfyret tages i brug skal skorstensfejeren godkende placering, opbygning mv. Det kan anbefales at læse brandteknisk vejledning nr. 22, som kan rekvireres hos Brandteknisk Institut. I vejledningen angives reglerne for opstilling og indretning af halmfyringsanlæg samt drift og vedligeholdelse. Typegodkendte halmfyr På Teknologisk Instituts hjemmeside er der en liste over såkaldte typegodkendte stokerfyr. At de er typegodkendt vil sige, at de har gennemgået en test på Teknologisk Institut efter gældende standarder og er fundet i orden. Teknologisk Institut fører kvalitetskontrol hos de firmaer, der er tilknyttet godkendelsesordningen. Det er frivilligt for firmaerne at deltage i ordningen. Det er kun en mindre del af alle de fabrikater og modeller af halmfyr, man kan købe, som er optaget på listen. Krav til virkningsgrad Ifølge BR08 skal kedler til fyring med biobrændsel og biomasse have en virkningsgrad, der mindst opfylder kedelklasse 3 i DS/ EN Kedelklasse 3 beskrives af en kurve, hvor kravet til mindste virkningsgrad er svagt stigende med kedlens nominelle ydelse (kw). Eksempelvis skal et halmfyr med en kedelydelse på 150 kw have en virkningsgrad, der ligger højere end 80 %. Miljø I et halmfyr må der ikke afbrændes affald så som pap og papir, plast, trykimprægneret eller malet træ mv. Sikkerhed Gå anlægget igennem en gang om måneden for at sikre, at alt virker som det skal. Tøm stenfælden i bunden af opriveren. Smør kæder og lejer jævnligt. Slå altid strømmen fra, mens der arbejdes på anlægget. Kig også pakningerne efter. En montør bør tilkaldes en gang om året for at checke anlægget og sørge for, at det er rigtigt indstillet. Blandt andet skal brandslukningsudstyret og celleslusen tjekkes. Brug originale reservedele. For halmfyr gælder Brandteknisk vejledning 22. Økonomi De økonomiske forhold ved fyring med halm kan sammenfattes i tre punkter: Halm er meget billigere end fyringsolie både pr. kg og pr. MJ, og det er på samme måde også billigere end træpiller og korn. Halmfyrsanlæg er flere gange dyrere end et oliefyr og det er også dyrere end et biobrændselsfyr til træpiller/korn. Der er en del arbejde forbundet med at fyre med halm. Arbejdstiden er dog kun en omkostning, hvor arbejdet udføres af ansat arbejdskraft, eller hvor ejeren ønsker at få aflønnet sin egen tid. Oliefyr har højere virkningsgrad end halmfyr - oftest %. Forskellen i virkningsgrad er naturligvis med til at indsnævre besparelsen ved at fyre med halm. Regneeksempel Lars Landmand bruger liter olie i privaten og liter til erhverv heraf de liter til proces og liter til opvarmning af opholdstue for ansatte. Han investerer i et halmfyr og anvender sit eget halm. I tabellen på næste side ses, hvad det koster ham at etablere et halmfyr. 7

8 Investering Fyringsanlæg Fyrrum og lager Installation Samlet Årlig udgift (20 års lån) Drift Halm El og service Løn I alt Totalt pr. år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Før havde Lars Landmand en årlig udgift på godt kr., det vil sige han sparer omkring kr. ved at skifte fra fyringsolie til halm. Havde han i stedet valgt at fyre med korn, havde besparelsen blot været cirka kr. om året. Til gengæld havde investeringen så også kun været ca kr. mod godt kr. for et halmfyr inklusiv installation. Afgifter Biobrændsler er ikke belagt med energi- og CO 2 -afgift. Eget halm anvendt som brændsel er fritaget for moms. For de øvrige biobrændsler skal der betales moms af den del af forbruget, der anvendes til privat formål. I figuren nedenfor er omkostningerne ved at fyre med halm sammenlignet med fyringsolie og tre andre biobrændsler. Bemærk de store forskelle i omkostningsbidragene. Yderligere information Brandteknisk vejledning 22 kan bestilles på Få yderligere information på Forfatter: Jørgen Pedersen, AgroTech Tegnede illustrationer: Louise Bisgaard Jespersen Figuren viser de årlige omkostninger og deres fordeling ved fyring med forskellige brændsler. Forbruget af fyringsolie er liter (3.000 liter til privat og liter til erhvervsmæssigt formål). De anvendte mængder biobrændsler ækvivalerer energiindholdet i den anvendte mængde fyringsolie. Brændselspriserne er følgende: Fyringsolie (10,13 kr. pr. liter (privat), 6,25 kr. pr. liter (erhverv)), Halm (0,55 kr. pr. kg ekskl. moms), Korn (1,60 kr. pr. kg ekskl. moms), Træpiller (1,75 kr. pr. kg ekskl. moms) og Brænde (400 kr. pr. rm ekskl. moms). (Priser oktober 2008). Der indgår ikke skat i ovennævnte beregninger. 8 AgroTech A/S Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Institute for Agri Technology and Food Innovation Udkærsvej 15. DK Århus N Tel Fax

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN Stokerfyr til korn og træpiller. ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN December 2008 Et stokerfyret biobrændselsfyr til træpiller eller korn koster fra 50.000 kr. og opefter afhængig af effektstørrelse, fabrikat,

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse Korrekt Fyring Pejseindsats udført af Dixen Pejse Brændeovne og pejse samt træfyringsanlæg til centralvarme er en god og miljøvenlig varmekilde. Brænde og træflis er indenlandske energiressourcer, som

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Træpillefyr Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Her kan træpillefyr være en god idé Du bor i et område uden fjernvarme eller naturgas Hvis der er fjernvarme eller naturgas i dit område, er det oftest et

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Hvorfor Biobrændsler?

Hvorfor Biobrændsler? Hvorfor Biobrændsler? CO2 neutralt brændsel Fornybar ressource Indenlandsk ressource (DK+EU) Billigt brændsel (privatøkonomisk) Billigt brændsel (samfundsøkonomisk) Miljøvenligt ved spild/udslip af brændsel

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007 Juni 2007 Det behøver ikke at koste en bondegård at komme i gang med at presse olieholdige frø. Den mindste oliepresser koster omkring 12.000 kr. men så er kapaciteten også kun ca. 5 kg frø i timen. Urenheder

Læs mere

5. Anlæg til gårde og institutioner

5. Anlæg til gårde og institutioner 5. Anlæg til gårde og institutioner Den nuværende anvendelse af halmfyring i landbruget begyndte i større omfang på grund af energikrisen i 1970 erne med deraf følgende tilskudsordninger og lempelige afskrivningsregler

Læs mere

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler 9. Fyringsteknik Mindre træpillefyringsanlæg kan groft opdeles i følgende hovedtyper: Kompaktkedler, hvor brændselsmagasin, fyringssystem og kedel udgør en sammenbygget enhed Løse stokere med integreret

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 43 2006 FarmTest

Maskiner og planteavl nr. 43 2006 FarmTest Maskiner og planteavl nr. 43 2006 FarmTest Mindre, stokerfyrede biobrændselsfyr Mindre, stokerfyrede biobrændselsfyr af Jørgen Pedersen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Byggeri og Teknik og Karl

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

SLAP AF - TAG EN PILLE

SLAP AF - TAG EN PILLE Størrelse 10 12 14 16 Ydelsesområde kw 3-10 4-12 4-14 5-16 Vægt kedel sneglemodel kg 340 340 340 340 Vægt kedel vakuummodelng kg 348 348 348 348 Virkningsgrad fuldlast brændværdi % >106 >106 >106 >106

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune FORSKRIFT Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler,

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Varmekilder i landbrug Belysningsanlæg Ventilation Malkeanlæg Køling Energibevidst valg i nye bygninger VE-produkter

Varmekilder i landbrug Belysningsanlæg Ventilation Malkeanlæg Køling Energibevidst valg i nye bygninger VE-produkter Energirådgivning i i Varmekilder i landbrug Belysningsanlæg Ventilation Malkeanlæg Køling Energibevidst valg i nye bygninger VE-produkter Energibevidst projektering LCC Life Circle Cost Levetidsomkostninger

Læs mere

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel Instruktion til Alcon 3A-50 Centralvarmekedel for fyring med træ og andet fast brændsel 1. udgave 2003 Indholdsfortegnelse 1 Brugerinstruktion og brugerens ansvar 1.1 Oversigt over kedlen og udstyret 1.2

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK Økologisk Gasogen kedel med røgsuger Orlan-Wood 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK VVS Eksperten præsenterer nu denne videreudviklede, økologiske fastbrændselskedel til det danske marked. VVS

Læs mere

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006 Huskeliste unplugged.dk Det er fordelagtigt at købe træpiller i den kvalitet, som Dansk Energi Brancheforening anbefaler. leveres på paller eller med lastbil, der stiller krav til bl.a. tilkørselsforhold,

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted

Montage - og brugervejledning til BONFILS ildsted Holte maj 2008 Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted Erklæring: Alle lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af ELENA, da ELENA Steel og ELENA Air plus ikke adskiller sig væsentligt i opbygning

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Dansk design og effektiv forbrænding Aduro brændeovnene er skabt med enkle og stilrene linier, skjulte

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL SOFIA

RENGØRINGSMANUAL SOFIA RENGØRINGSMANUAL SOFIA Samling og montering af kakler Sofia pille ovn uden kakler Komplet kakkel sæt Sofia Skru de 2 skruer af som holder låget til magasinet og løft dette af. Pas på data kablet Efter

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ARIANNA

RENGØRINGSMANUAL ARIANNA RENGØRINGSMANUAL ARIANNA RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster, Notat Til Kopi til : Garry Keyes, Ørslev Kloster : Karl Krogshede, Skive Kommune Dato : 26. marts 2013 Udarbejdet af : Finn Yde Vedrørende : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L Manual for Alcon Forgasningskedel type L Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. 4. udgave, 4/2011 MFJ Frichsvej 11 * DK-8464 Galten * Tlf. 8666 2044 * info@alcon.nu Bemærk venligst

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Svendsen I med vandtank

Svendsen I med vandtank Tekniske data: Ydelse ved nominel fyring: mellem 3 og 3,5 kw på vandsiden med 2-2,5 kg. brænde i timen. Total ydelsen på ENDSEN I med Vandtank er ca. 10 kw ved 2-2,5 kg. brænde i timen. Virkningsgrad ca.

Læs mere

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Pillekedel SK 14/28 Biobrændsel Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Effektiv reduktion af udgifter og miljøbelastning Med en usædvanlig komfortabel fuldautomatisk pillekedel fra BAXI. Pluspunkter,

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne

Forskrift for brug af fastbrændselsovne Forskrift for brug af fastbrændselsovne Rev. 2017 Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler, som kan skade naboer

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07 RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07 Klargøring af pilleovn med side afgang Fjern de små sammenhæftninger som vist på illustrationen til venstre Afmonter venstre side panel som vist i afsnit 4.2. og fjern det

Læs mere

NYTÆNKENDE DESIGN MILJØVENLIG PERFEKTIONISME

NYTÆNKENDE DESIGN MILJØVENLIG PERFEKTIONISME NYTÆNKENDE DESIGN MILJØVENLIG PERFEKTIONISME 2 7 INTELLIGENT TEKNOLOGI MILJØRIGTIG FORBRÆNDING ENKEL BETJENING 7 11 3 BIONIC FIRE EN GRØN REVOLUTION Med Bionic Fire har RIS realiseret drømmen om at skabe

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune Baggrund og formål Forkert brug af fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende samtidig med, at udledningen af sundhedsskadelige

Læs mere

Nye biomasser på det Europæiske marked Udfordringer og potentiale

Nye biomasser på det Europæiske marked Udfordringer og potentiale Nye biomasser på det Europæiske marked Udfordringer og potentiale Fagligt Seminar Brændeovne, biomassekedler og biomasse 30. April 2015, Teknologisk Institut, Aarhus Wolfgang Stelte, Center for Biomasse

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse Olie Effektive oliekedler til enfamiliehuse BLOCK og SOLO KONDENS MK 4 Kondenserende oliekedler BLOCK KONDENS MK 4 og SOLO KONDENS MK 4 Pluspunkter der overbeviser Meget effektiv A-kedel Inklusiv oliebrænder

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

www.alcon.nu Halmfyr Kedler Skorstene Stokeranlæg

www.alcon.nu Halmfyr Kedler Skorstene Stokeranlæg www.alcon.nu Halmfyr Kedler Skorstene Stokeranlæg Om Alcon A/S I 1978 trængte ingeniør Svend Bisgaard Kristensen til at prøve noget nyt. Han købte et skrantende smedeværksted, og da energikrisen samtidig

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Kedelanlæg 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG KEDELANLÆG Kedelanlæg Energikonsulenten kan gennemføre energimærkning ved at anvende standardværdier for kedlens egenskaber

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Adresse: Senere i skemaet er der plads til eventuelle kommentarer. +DU'HEU QGHRYQEU QGHI\U SHMVHOOHUOLJQHQGH" Ja Nej Hvis nej: Returnér straks skemaet

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Biobrændselsanlæg til den kvalitetsbevidste!

Biobrændselsanlæg til den kvalitetsbevidste! Biobrændselsanlæg til den kvalitetsbevidste! TWINHEAT en investering ind i fremtiden! TWINHEAT er en virksomhed, der siden 1979 udelukkende har udviklet og produceret fyringsanlæg og fuldautomatiske silosystemer

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA

RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA SERENA ILARIA Samling og montering af side beklædning ILARIA SERENA Uden side beklædning Kakkel /Glas monterings sider SERENA kakler ILARIA glas Skrue de 2 skruer af så

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

TM3010 brugermanual. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822. tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk

TM3010 brugermanual. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822. tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk TM3010 brugermanual Revision: 1.01r3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

Brug energien rigtigt

Brug energien rigtigt Brug energien rigtigt Ved Energirådgiver Kurt Mortensen, EnergiMidt Seniorkonsulent Erik Damsted, VSP FremadHvordan Hvor og hvor meget energi bruges? Hvor er der mulighed for energibesparelser? Ventilation

Læs mere

NBE - Powered by nature

NBE - Powered by nature FIND VARMEN NBE - Powered by nature NBE blev stiftet i år 2000 og omfatter i dag 2 top moderne fabrikker i hhv. Skive og Sæby. NBE er markedsførende inden for produktion af træpillefyr/stokere og har således

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

11. Mindre træpilleanlæg

11. Mindre træpilleanlæg 11. Mindre træpilleanlæg Moderne træpillefyrede anlæg er indrettet til automatisk drift, således at brændselstilførsel og regulering af forbrændingen kræver et minimum af manuel indgriben. Derfor har træpillefyr

Læs mere

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner BT Biopresser Din Danske leverandør af Oliepressere & Rensemaskiner Generelt for BT Biopresser Vi stræber efter at levere produkter af bedste kvalitet, samt energi effektive. Med en BT Biopresser kan du

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Baggrund og lovgrundlag Forkert anvendelse af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere