Tækkevejledningen. 5. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tækkevejledningen. 5. udgave"

Transkript

1 Tækkevejledningen 5. udgave

2 Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug Copyright udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: Tryk: Elbo Opsætning/Dtp: Dansk Byggeri, Ditte Brøndum Tegning: Jens Clausen Foto: John Ricky Molloy, Simon Ladefoged, Petter Astrup, Ulrik Samsøe Figen, Carlo Christensen, Søren Vodder

3 2 Forord Tækkevejledningen udgave 5, januar Tækkevejledningen er det tekniske grundlag for at planlægge og udføre et korrekt tækkearbejde. I tækkevejledningen er beskrevet og illustreret de mest anvendte tækkemetoder, krav til materialer, til tagets underlag og dets opbygning, herunder lægtearbejde, vindskeder, kviste, tagets afslutninger, brandsikring, isolering mv. De nedskrevne metoder og det øvrige tekniske grundlag i vejledningen bygger bl.a. på fagets egne erfaringer opsamlet gennem en århundrede gammel tradition, tilpasset og moderniseret i overensstemmelse med de krav, der i dag stilles fra samfundet og myndighedernes side til et tag. Tækkevejledningen blev udarbejdet første gang i midten af 1980 erne, da tækkemændene fandt sammen, først i landsdelslaug og efterfølgende i et fælles landsdækkende tækkemandslaug. Dansk Tækkemandslaug (DTL) står i dag som udgiver af Tækkevejledningen. Alle medlemmer af DTL er som minimum forpligtigede til at følge tækkevejledningen, der er resultatet af et godt og konstruktivt samarbejde imellem DTLs medlemmer. Forpligtigelsen til at følge vejledningen giver en sikkerhed for kvalitet i tækkearbejdet samtidig med, at DTLs medlemmer er dækket ind under BYG-GARANTIORDNING som medlem af Dansk Byggeri. Som en forudsætning for et godt udført tækkearbejde hører også et godt arbejdsmiljø, der er beskrevet i fagets branchevejledning: "Pas på - når du er højt på strå". Tækkevejledningen er primært tænkt og skrevet for tækkemanden og de tekniske rådgivere, dvs. arkitekter samt ingeniører. Vejledningen kan også med fordel anvendes af planlæggere, administratorer og bygherre som beslutningsgrundlag for valg af et stråtækket tag. Dansk Tækkemandslaug ønsker læseren god fornøjelse med resultatet af denne udgivelse og håber, at mange vil benytte dette smukke tag, bygget af naturens eget produkt, med dets mange muligheder, også i nybyggeriet. Med venlig hilsen Dansk Tækkemandslaug 3

4 4

5 2 Dansk Tækkemandslaugs Tækkevejledning Side 6 2 Afsnit 1 Indledning Tækkevejledningens formål Grundlag Forudsætninger for et sundt stråtag Undtagelser fra tækkevejledningen Kundens forventninger 8 2 Afsnit 2 Tømmer og murværk Konstruktionsforudsætninger Tagkonstruktionens hældning Lægter, lægtedimensioner, befæstelse- og hjælpespær Lægteafstande, planhed og tolerancer Sternbræt Skalk Muret gesims Vindskeder Opspænding Hældning på valm Kviste og ovenlys i stråtaget Skorstene Inddækninger Andre gennemføringer 27 2 Afsnit 3 Tækkematerialet Tagrør Halmtækkede tage Tækkemiscanthus 29 2 Afsnit 4 Bindematerialet Bindemateriale til syet og bundet tag Kæppe til kæppetækning 30 2 Afsnit 5 Bindemetoder Fastbinding med kæp/stang Side 32 2 Afsnit 6 Tækningen Fasthed Slidlag Tagtykkelse Opspænding Tagskæggets udformning Rørenes retning Finish på tagfladen Sortering af rør 36 2 Afsnit 7 Rygning Traditionelle rygningstyper Rygninger i andre materialer 40 2 Afsnit 8 Brandsikring og fugtforhold Brandsikring Fugtforhold og stråtage 42 2 Afsnit 9 Drift og vedligehold m.v Drift, vedligehold samt insekter Insekter og skadedyr i stråtage Svampeangreb i stråtage 44 2 Afsnit 10 Opmåling af stråtag 45 2 Afsnit 11 Arbejdsmiljø 46 2 Afsnit 12 Kvalitetssikring checkliste(r) Før tilbudsgivning Modtagekontrol Udførelseskontrol (proceskontrol) 49 2 Afsnit 13 BYG GARANTI på nyt stråtag

6 2 Afsnit 1 Indledning 1.1 Formål Tækkevejledningens formål er, at:..sikre, at stråtaget fortsat er et naturligt valg af tag ved ældre tidligere stråtækkede bygninger og ved nye bygninger i gamle stråtækkede bebyggelser...medvirke til, at stråtaget er et brugbart alternativt ved valg af tag, ved moderne byggeri...beskrive, hvordan et korrekt stråtag bør være, og hvordan arbejdet bør udføres for at opfylde nutidens krav...følge udviklingen inden for stråtagets muligheder og beskrive de tekniske løsninger, der er forbundet hermed...imødekomme stråtagsejeres og udøveres krav til en bedre dokumentation for teknisk korrekte udførelser. Tækkevejledningen er et fælles teknisk minimums regelsæt i tækkebranchen, og medlemmer af Dansk Tækkemandslaug (DTL) er forpligtet til at anvende vejledningen som deres tekniske grundlag. 1.2 Grundlag Der har fra gammel tid været traditioner for udførelsen af tækkearbejde, som var egnstypiske f.eks. tagtykkelse, udførelse af vindskeder, facon på kviste, rygningstyper og vinkel på tagkanter, og den enkelte tækkemands måde at udføre arbejdet på varierede også meget inden for samme egn. Kundernes krav til stråtagets udseende er også blevet større, stråtaget skal ikke længere blot være tæt. Det har bl.a. medført, at forskellene i tækkearbejdets udførelse er blevet øget (fx varierer tækketykkelsen meget). Nogle tækkemænd ønsker at følge med i tidens krav og udvikling og honorere de nye og større krav. Andre er blevet ved med at tække, som de altid har gjort. Dette har medført et behov for en vejledning, der med udgangspunkt i gældende danske bygningsreglement anviser brugbare løsninger. Tækkevejledningen er fagets opfyldelse af dette behov. Det skal understreges, at tækkevejledningen ikke er et forsøg på at standardisere stråtaget og håndværket. Tværtimod er det vigtigt at bibeholde egnstypiske præg så længe som muligt. Vejledningen går derfor kun meget lidt på det stilmæssige, men forholder sig til det rent håndværksmæssige og de tekniske forudsætninger for et stråtag og underlaget herfor. 6

7 1.3 Forudsætninger for et sundt stråtag Et stråtaget er et naturprodukt, der arbejder og nedbrydes forskelligt. Det er derfor vigtigt, man ikke kun sikrer, at taget har et godt og sundt underlag, gode materialer samt et godt håndværk. Man skal også være opmærksom på, under hvilke vilkår stråtaget skal leve, fx om der er megen skygge og lidt luft omkring taget. Et træ bliver eksempelvis ikke ved med at være lille og overskueligt det vil under et stråtags levetid på ca. 30 år*) eller mere - vokse sig stort og vil naturligt kaste skygge og andet biologisk materiale på tagfladen samt danne læ. Et træ eller andet, der er placeret for tæt på en bygning med stråtag, kan derfor være en medvirkende årsag til en for hurtig nedbrydning af stråtaget. *) de angivne 30 år eller mere er under forudsætning af, at taget har de rigtige forudsætninger, herunder sikring mod fugt der kommer inde fra boligen, taghældning, lys og luft samt omgivelser, der ikke giver nedbrydende forurening. 1.4 Undtagelser fra tækkevejledningen Reparationsarbejder Ved udførelsen af reparationsarbejde på eksisterende stråtag kan det være umuligt at overholde tækkevejledningens regler, specielt hvad angår tagtykkelse og slidlag. Her må det først og fremmest være tækkemandens opgave at udføre reparationsarbejdet, så det fremstår så diskret som muligt og i en holdbarhed som det omliggende tag. Specielle krav: Kunden kan stille specielle krav eller konstruktionen kan være så speciel, at der ikke er nogen forsvarlig løsning på tækkearbejdet. I disse tilfælde (fx ved kviste med for lav hældning) må kunden gøres opmærksom herpå. Konsekvensen, der typisk er nedsat holdbarhed, må også indskærpes. 1.5 Kundens forventninger Hvis en kunde vil sikre sig den størst mulige overensstemmelse mellem egne forventninger og ønsker og det som tækkemanden står for med hensyn til udformning mv. af et stråtag, anbefaler Dansk Tækkemandslaug kunderne at besigtige tidligere arbejder, tækkemanden har udført, før der indgås en aftale. 7

8 2 Afsnit 2 Tømmer og murværk 2.1 Konstruktionsforudsætninger Et stråtag regnes som et tungt tag, > 0,55 kn/m2 ( > 55 kg/m2) inkl. lægter, og den underliggende konstruktion skal være dimensioneret herefter. tækkerørenes hældning i taget 2.2 Tagkonstruktionens hældning Et stråtags holdbarhed er længere, jo større tagkonstruktionens hældning er. Med en hældning under 45 grader reduceres holdbarheden væsentligt. Ved nybyggeri, anbefales en taghældning på 50 grader og der over. En tagflade bør ikke være under 45 grader. Se fig. 2.2 Fig. 2.2a taghældning > 45 8

9 2.3 Lægter, lægtedimensioner, befæstelse- og hjælpespær Tabel 2.1 Største spændvidde for taglægter med tungt tag; > 0,30 kg/m2 < 0,60 kg/m 2 Spændvidde, mm Max lægteafstand, mm Lægtedimension mm x x x x x x Lægtedimensioner Som underlag for stråtag anvendes ved nybyggeri og renovering T1-mærkede lægter, normalt i dimensionen 38 x 73 mm for spærafstand på 1 m. Jf. TOP Træpjece Træ 51, Taglægter De to nederste lægter, der bindes på, udsættes for et stærkt træk udefter, og bør derfor være fejlfrie. Eventuelt kan der anvendes en kraftigere dimension til de to nederste lægter. Se tabel 2.1 Alle lægtedimensioner skal være T1 mærkede. Tabel 2.2 Sømtype Mellemlagstype Søm i normalspær Søm i gavlspær Lægtesøm 4,5 x 90 Uden undertag 1 2 4,5 x 110 Op til 35 mm 1 2 4,5 x130 Op til 50 mm 1 2 Maskinsøm 3,1 x 90 Uden undertag, eller i fastgjort 34 mm afstandsliste 1* 2 3,1 x 98 Op til 35 mm 1* 2 4,2 x 130 Op til 50 mm 1* 2 *) I terrænkategori 1. (hede og åbne landskaber) skal der dog anvendes min. 2 søm pr. samling Befæstelse af lægter Sømdimensioner til fastgørelse af taglægter 38 x 73 mm for lægteafstande op til 500 mm og en bygningshøjde op til 16 m. Mellemlagstykkelsen er den samlede tykkelse af undertag og afstandslister. se tabel 2.2 De nederste lægter og de yderste fastgørelser på gavlspær mod gavle skal min. fastgøres med to ringede maskinsøm. Ved lægtning på gamle spær er det nødvendigt at undersøge, om der er en sund bund med den fornødne udtræksstyrke. Såfremt der er en svag bund, er det nødvendigt at 9

10 laske en planke på siden af spærene med en brede på min. 45 mm x højden pr. 300 mm med min. 3,1 x 90 mm ringende maskinsøm Spærafstand og hjælpespær Hvis spærafstanden overstiger den normale lægtes spændvide, kan der monteres hjælpespær" i form af lægter på højkant, der sømmes til lægterne midt i hvert fag. Jf. TOP Træpjece Træ 51, Taglægter, kan man anvende den samme lægtedimension som mellemspær på fladen. Se tabel 2.3. Lægter skal fastgøres med 2 ringede 3,1 mm maskinsøm, der når min. 30 mm ned i spær og "mellemspæret". Ved spærafstande over 185 cm samt i terrænkategori 1. (hede og åbne landskaber) skal der dog anvendes min. 3 søm pr. samling. Tabel 2.3 Dimension på lægte og mellemspær Max lægteafstand Max spærafstand 38 x 56 mm 350 mm 1200 mm 38 x 73 mm 350 mm 1600 mm 45 x 73 mm 350 mm 1900 mm 45 x 95 mm 350 mm 2080 mm Tabel 2.3 angiver lægtedimensioner ved max spærafstande kombineret med "hjælpespær" Forskydning af lægter Lægter medvirker til at optage vindlast, stabilisere tagkonstruktionen og det enkelte spær. Lægtesamlinger skal derfor forskydes. Første lægtestød må først placeres på 2. normalspær fra gavl, og øvrige lægtestød skal forskydes:..ved husbreder op til 10 m - højst 3 nabolægter støder over samme spær...ved husbreder op til 15 m højst 2 nabolægter støder over samme spær...ved husbreder over 15 m skal alle lægtestød forløbes, så der ikke forekommer stød over hinanden på samme spær. Jf. TOP Træpjece Træ 51, Taglægter, kan man støde lægter over samme spær, såfremt man anvender mellemlægter over min. 3 spær som forstærkning af lægtestød, under følgende forudsætninger:..ved husbreder op til 10 m 1 stk. mellemlægte i hver 3. mellemrum...ved husbreder op til 15 m 1 stk. mellemlægte i hver 2. mellemrum...ved husbreder over 15 m 1 stk. mellemlægte i alle mellemrum. Mellemlægter fastgøres til spær med enten 4,5 mm lægtesøm eller 2 stk. 3,1 mm ringende maskinsøm i længde som for øvrige lægter på taget. 10

11 Kiplægte Sidste bindelægte Rygningslægte cm cm Lægteafstand variabel cm 15 cm 20 cm 2. bindslægte 1. bindslægte Sternbrædt Synlig skalk Fig. 2.4 Lægteafstande Forstræket tagskægslægt 2.4 Lægteafstand, planhed og tolerancer Med lægteafstand menes afstanden fra overkant til overkant. Den normale lægteafstand er vist på fig Det anbefales, at den 3. lægte placeres min. 35 cm oppe og at efterfølgende lægter med en afstand på cm. Den endelige lægteafstand skal fastsættes i samråd med tækkemanden eller alternativt, at lægtearbejdet udføres af denne. Det anbefales ligeledes, at det er tækkemanden, der monterer vindskeder og kviste for at få den optimale sammenhæng med stråtaget. Lægtningstolerancer er afhængig af den enkelte tagkonstruktion og ønsket til det færdige udseende af stråtaget, der bør være aftalt med kunden. Der kan derfor ikke fastlægges egentlige tolerancekrav til lægtningens planhed og indbyrdes afstande, som f.eks. anført i TOP byggeblad Træ BB

12 2.5 Sternbræt På mange gamle bygninger samt på sommerhuse er det almindeligt, at tagskægget hviler på et sternbræt Stern, vandret Da tækkerørene bliver spændt ned mod sternbrættet, skal dette kunne tåle et kraftigt tryk. Vandret stern kræver et ekstra solidt sternbræt, hvis det kun hviler på bjælkeenderne. Som vandret stern, bør der anvendes brædder i min. 32 mm tykkelse. Se fig. 2.5a Fig. 2.5a Vandret stern Stern, skrå/vinkelret på tagfladen En stern, der står vinkelret på tagfladen, vil bedre kunne tåle det lodrette tryk fra tagdækningen. Det skal sikres, at der er stærk fastgørelse mellem stern og spærender. Som lodret stern bør der anvendes brædder i min. 25 mm tykkelse. Se fig. 2.5b Fig. 2.5b Skrå stern Hvor der er stor afstand mellem spær, fx er der på gamle huse ofte 1,5 til 2,0 m, bør sternen have ekstra støtte for ikke at komme til at hænge, hvilket særligt gælder for den vandret stern. 12

13 Max 1/3 af længden uden understøtning Fig. 2.6a Skalk Fig. 2.6b Synlig skalk 2.6 Skalk På sjællandske og fynske bindingsværkshuse bæres tagskægget (udhænget) oftest af en skalk (knægt) som vist på fig. 2.6a. Dette giver større udhæng på huset og dermed beskyttes de kalkede facader bedre. Huse med muret gesims har ofte en skjult skalk over gesimsen. Hermed kompenseres for et ellers alt for voldsomt opspænd. Skalken skal monteres forsvarligt fast og have den fornødne bæreevne, da den udsættes for et kraftigt belastning (tryk). Hvor der er stor spærafstand ved tagkant, skal der udføres en forstærkning af nederste lægte af hensyn til nedbøjning mellem skalke. Fig. 2.6b og 2.6c viser hhv. en synlig og en skjult skalk. Fig. 2.6c Skjult skalk Fig. 2.6d viser en forstærket tagskægslægte. Fig. 2.6d Forstærket tagskægslægte 13

14 2.7 Muret gesims Gesims og gavl opmures efter, at tagtømmeret er rejst og lægtet. Det er således murerens opgave at opbygge det fornødne opspænd, som svarer til spændet ved vindskede og sternbræt, normalt mellem 3-10 cm opspænd (alt efter egnsskik) og efter aftale med tækkemanden. Se fig. 2.7a. Ved gavle (vindskeden) mures opspændet ved at tildanne murstenene med fald ind mod lægterne, således tagrørene hviler på yderkanten af muren. Se fig. 2.7b. Opspænd Fig. 2.7a Muret gesims Man skal være opmærksom på, at gavlens opspænd mødes med gesimsens opspænd. Gavlens opspænd må gerne falde et par cm op mod toppen. Overgangen fra gavlgesims til valm kan afrundes. Se fig. 2.7c. Opspænd 4-12 cm Fig. 2.7b Opspænd ved gavl Fig. 2.7c Opspænd ved overgang gavl/valm. Tegning udføres til kip i baggrunden, og muret for til. Retning på rørene tilrettes. 14

15 2.8 Vindskeder Fig. 2.8a Vindskede Vindskeder På gavle hviler stråtagets udhæng ofte på et bræt, vindskeden, se fig. 2.8a. Brættet bør være min. 25 mm tykt og fastgøres solidt, så det kan tåle både et kraftigt tryk og et kraftigt vrid. Hvis der anvendes kraftig opspænding ved tækkede vindskeder, kan det være en fordel at lade vindskedens opspænding falde mod toppen til ca. 5 cm i toppen. Det letter udførelsen af en korrekt afslutning på en spidsgavl. Foroven afrundes vindskeden. Fig. 2.8b Fig. 2.8c Vindskede med dækbrædt Tækket vindskede uden dækbrædt Træ-vindskede En træ-vindskede består af et bræt, sædvanligvis 25x175 mm, sømmet på enden af lægterne i gavlene. Vindskedebrættet kan være forsynet med et dækbræt i forskellig brede. Taget tækkes stramt op mod vindskedebrættet og op mod dækbrættet. Se fig. 2.8b. Taget kan også tækkes lidt ud over kanten af vindskeden, se fig. 2.8c, således at taget beskytter overkanten. 15

16 2.9 Opspænding Opspænding uden skalk Af hensyn til solid fastgørelse af rørene skal sternbræt være hævet i forhold til lægteplanet. Opspændingen/indbind måles som afstanden fra lægteplanet til overkant af sternbræt. Spændets størrelse afhænger af tagrørenes længde. Normalt opspænd er 3 10 cm. Se fig. 2.9a. Fig. 2.9a Opspænd Opspænding med synlig eller skjult skalk Ved huse med synlig eller skjult skalk justeres opspændingen ved henholdsvis at rejse nederste lægte på højkant, eller at muren er lidt højere end lægteplanet. Se fig. 2.9b. Her skal opspændingen ikke være så stor dvs. 2-5 cm. Fig. 2.9b Opspænd med synlig eller skjult skalk Opspænding ved valme Er der valme på huset, afrundes overgangen fra vindskeden til valmens sternbræt. Hvis der ikke er en afrunding, bliver spændet for stort i selve valmhjørnet, og derved bliver det ikke muligt at give hjørnets tagskæg den korrekte tykkelse. Ved alle udadgående hjørner (forneden på grater) bør hjørnet afrundes, således at spændet mindskes. Se fig. 2.9c. Fig. 2.9c Opspænd ved valme 16

17 2.10 Hældning på valm Valmen bør være samme hældning eller lidt større end tagsidens hældning. Se fig. 2.10a - b. Fig. 2.10a Halvvalme Fig. 2.10b Helvalm 2.11 Kviste og ovenlys i stråtaget Kviste Når en kvist placeres i et stråtag, vil der ikke altid være overensstemmelse mellem bygherrens ønsker og stråtagets tekniske muligheder. Kviste bør placeres og udføres efter nedenstående retningslinier: Krav til konstruktion og placering af kvisten der bør overholdes, herunder:..kvisten bør gå ind i tagfladen så langt nede, at mønningens underkant ikke berøres...kviste skal fastgøres forsvarligt til tagkonstruktionen og evt. understøttes af en tværbjælke eller stol...oven på kvisten bør tømmeret ikke have mindre fald end 30 grader gerne mere...en placering af kvistvinduet ca. 80 cm over færdigt gulv vil i de fleste tilfælde være passende...for at kunne tække op under kvistvinduet, skal kvisten trækkes frem i forhold til lægteplanet, så der er cm mellem lægteplan og bagkanten på kvistvinduet...tømmerkonstruktionen til kvisten bør laves så enkel og spinkel som muligt. Ellers bliver forholdet mellem lysningsareal og vinduesareal for stort. Se fig. 2.11a til 2.11c på de næste sider. 17

18 min. 30 Spejl cm 25 cm Bæreklodser Spejl udveksling Afstanden bør tilstræbes 80 cm mulighederne og kundens ønsker. min. 30 min. 80 cm Fig. 2.11a Snit 1 i en kvist Der bør tilstræbes en harmonisk placering af kviste i tagfladen, f.eks. ca. 80 cm fra kip til kvisttagets begyndelse. Ved smalle huse er det ofte ikke muligt. Fig. 2.11b Snit 2 i en kvist 18

19 Fig. 2.11c Eksempler på kviste (front) Under planlægning af et kvistvindues placering nær ved en skotrende skal man tage højde for, at en kvist med en vinduesbredde på f.eks. 120 cm vil fylde ekstra cm i hver side målt fra kanten af udvendig karmside. Dertil skal lægges tagets tykkelse i skotrenden cm målt vandret. Det indebærer, at kvistvinduet ikke bør placeres nærmere end 2 m fra kehlspæret (målt vandret). Denne min. afstand gælder også fra kvistvindue til gavlmur, mellem kviste samt ved ovenlysvinduer. Se fig. 2.11d. Kviste kan placeres på mange måder, men overordnet bør en kvist(e) udformes og placeres i taget under hensyn til husets arkitektur. Det skal sikres, at de eksisterende spær ved siden af kvisten(e) kan klare belastningen fra de udvekslinger, der evt. kan blive nødvendige ved placering af kvistvinduer i en eksisterende tagflade Ovenlysvinduer Ovenlys i tagflader eller som rytterlys i tagrygningen er, hvor det passer med bygningsarkitekturen og funktionaliteten, et moderne alternativ til kvistvinduet 2 m 2 m 2 m Fig. 2.11d Vinduers placering i tagfladen 19

20 Ovenlys Ovenlys som eksempelvis Velux vinduer kan placeres i tagfladen, hvor det ønskes, hvis følgende retningslinier overholdes:..ovenlys bør placeres min. 2 m til nærmeste kant/hjørne fra skotrender og grater og min. 1 m fra skorsten og rygning. Se fig. 2.11d. Monterings-eksempel:..Vinduet hæves fra lægteplanet ved at placere en 45 x 95 mm. tømmer på højkant op langs vinduets sider, se fig. 2.11e. Her på fastmonteres vinduet inkl. inddækninger. Dette bevirker, at vinduet bliver hævet ensartet fra lægteplanet, og at det er muligt at bruge Velux's standard lysning indvendigt, se fig. 2.11f...Inddækningerne skal have fuld tømmermæssig bæring. Fig. 2.11e Ovenlys på lægteplanet mm Det er tækkemandens opgave at understøtte inddækningen med tækkerør, efterhånden som tækningen skrider frem mm Fig. 2.11f Snit i ovenlys 20

21 Fig. 2.11g Brandredningsåbning i et rektangulært vindue Fig. 2.11h Brandredningsåbning i et buet vindue Vinduer som brandredningsåbninger Jf. BR 08 (Bygningsreglement 2008) skal boligrum have redningsåbninger, der skal opfylde nedenstående krav, såfremt der ikke findes anden lovlig flugtvej. "Vinduer der fungerer som redningsåbninger, skal uanset typen kunne åbnes så meget, at der fremkommer en åbning, hvor summen af h og b er mindst 1,5 m. Desuden må hverken h eller b være mindre end 0,5 m. Er underkanten af redningsåbningen over 2,0 m fra terrænet skal h dog være mindst 0,6 m". Se fig. 2.11g Krav til vinduers isoleringsevne og indbygning Bygningsreglementet fastsætter krav til vinduers isoleringsevne inkl. sammenbygning med øvrige konstruktioner. Der henvises til BR 08 afsnit Vinduers lysareal Bygningsreglementet BR 08 afsnit 6 har ikke opstillet krav til det enkelte boligrums vinduesareal, men det anbefales, at man tilstræber gode og velbelyste rum Skorstene Ved buede kvistvinduer skal man tage højde for, at BRS beskriver et rektangulært mål til redningsåbningernes størrelse, se fig. 2.11h. "Højden fra gulv til underkanten af redningsåbningen må ikke være over 1,2 m". "Over døre og andre redningsåbninger skal stråtaget sikres mod nedskridning ved brand" jf. BR 08. Det mindste buede standardvindue, med godkendt redningsåbning er 150 x 90 cm. med løs post. 21

22 Rytterlys Rytterlys placeres midt over rygningen og i en højde over lægteplan, der - såfremt det er muligt - flugter med underkant rygning. Den lave placering medvirker til, at rytterlyset ikke virker dominerende i tagfladen. Lyskassens sider bør være lodrette eller have undersmig. Lyskassen skal isoleres, hvor den passerer tagkonstruktion, tagdækning samt, hvor den vender ud mod det fri, fx opbygget med 2 x krydsfiner med min. 100 mm mineraluld imellem. Lyskassen afsluttes 15 til 20 cm over lægteplanet (alt efter stråtagets tykkelse og vinduesprofilernes højde), og bør have samme hældningsgrad som det afsluttende lag strå. Herved bliver lyskassen højere nedefter i forhold til lægteplanet. Lyskassen skal på siderne være forsynet med en inddækning, der ligger oven på tækkerørene, men under rygningsmaterialet. Ved lyskassens overgang til tagfladen monteres vandbrædder efter samme princip som ved skorsten. Inddækningen ligger her oven på det første vandbræt. Lyskassen inkl. den samlede vindueskonstruktion skal være isoleret i overensstemmelse med BR 08, som beskrevet i pkt

23 23

24 Traditionel udkravet skorsten En traditionel muret skorsten opføres i facadesten (aldrig i cellesten). Skorstenen føres lodret op gennem lægteplanet til en højde, der svarer til 3-4 skifter over lægteplanet, målt på hjørnerne af skorstenen. Derpå udkraves 1/2 sten ud mod hver tagside. Dette skift mures plant med det forrige skift på de sider, der går på tværs af taget. (Ved udkragning mindre end en ½ sten bør der overvejes en anden form for inddækning). Næste skifte mures ligeså. (Hvis skorstenen ikke står midt i taget, må man acceptere, at dette giver forskellig højde i hver side.) Det følgende skifte mures plant med de 2 sider parallel med tagfladen, men udkraves med hjørnestenene mod de tværgående sider. Resten mures plant med forrige skifte. Herfra mures udkravningen med aftrapning op over taget på de 2 sider, der går på tværs af taget. Udkravningen holder en afstand til lægterne, der svarer til det færdige tags tykkelse inkl. mønning (ca. 30 cm). Når udkravningen er sluttet af, mures endnu 1 eller 2 skifter ovenpå. De næste 2 skifter kraves nu 1/4 sten ind hele vejen rundt. Derpå mures min. 8 skifter op, hvoraf de 2 sidste udkraves med 1/4 sten hele vejen rundt. Se fig. 2.12a cm Fig. 2.12a min. 80 cm Traditionel udkravet skorsten min. 11 cm Med monierpuds min. 8 cm Skorstenen afdækkes foroven med beton. Udkravningen i skorstenspibens sider har traditionelt trappeform. Set nede fra kan denne form bevirke, at det syner, som om der er hul" på hver side af vandbrættet. Denne Fig. 2.12b Skorsten med glatte sider 24

25 virkning kan elimineres ved at bortskære udkravningens spidser med en vinkelsliber. For at fastholde de ca. 30 cm mellem lægteplan og udkravning skal man derfor påbegynde første udkravning et skifte tidligere Skorsten med glatte sider Hvor der ønskes en skorsten med glatte sider, kan man mure lige op gennem lægteplanet og lave en inddækning, se fig. 2.12b, omkring skorstenen i stedet for en udkravning. Inddækningen udføres i samråd med tækkemanden Stålskorstene Generelt kan det ikke tilrådes, at der mon- 30 mm monierpuds min. 30 cm min. 100 cm teres en stålskorstene med gennemføring i stråtaget. Det anbefales i stedet at placere skorstenen på siden af huset, således at gennemføringen undgås. Såfremt der skal monteres en stålskorsten i stråtaget, er det vigtigt, at forslag til sikring ved gennemføring udvikles i tæt samarbejde med tækkemanden og godkendes af skorstensfejeren før og efter, at arbejdet er udført Brandsikring af skorstene igennem stråtag I Bygningsreglementet BR 08 er anført, at:..skorstenspiben altid skal føres min. 80 cm over overkant mønning/rygning af ethvert stråtag inden for en afstand af 6 m...skorstene, der føres gennem stråtag, skal fra mindst 300 mm under taget, udføres af minimum 230 mm murværk, der under taget og op igennem dette skal omgives med mindst 30 mm monierpuds (kyllingetråd armeret bastard-mørtel)...renselemmen på loftet må ikke placeres nærmere end 1 m målt vinkelret på undersiden af taget. Se fig. 2.12c. Det er af stor betydning ved et stråtag, at skorstenen er lovlig og intakt. Kontakt derfor altid den stedlige skorstensfejer for et eftersyn, før et tækkearbejde skal påbegyndes. Renselem Fig. 2.12c Brandsikring af skorsten gennem stråtag 25

26 2.13 Inddækninger Træinddækning Bruges der brædder til inddækning (vandbrædder) under kvist og skorsten, skal disse altid være behandlede og bør vedligeholdes som andet udvendigt træværk. Brædderne skal vendes med "marvsiden" opad for at undgå vindridser og flækning ved udtørring. Fig Vandbrædderne under kviste bør dække så meget, at de fanger tagdryp fra overkant af kvist. Vandbrædder Kobberindækninger mv. En skorstensinddækning kan udføres ved, at skorsten opmures med udkravning eller opmures med plane sider med indskårne inddækninger af bly eller kobber. Som alternativ til bly kan der anvendes forskellige erstatningsprodukter, fx beskrevet i By og Byg anvisning 201 under betegnelsen "Formstabil polymerinddækning med metalforstærkning" i dag benævnt "Perform". På grund af syre i tækkerør frarådes det at anvende zink som inddækningsmateriale Andre gennemføringer Ved andre gennemføringer som fx ventilationshætter, faldstammeudluftninger og antenner mv. bør det tilstræbes, at de placeres så tæt på kip som muligt, og at de holdes væk fra skotrender. Det bør samtidig tilstræbes, af hensyn til husets arkitektur, at der er en ensartethed i materialer, som fx mellem inddækninger og udluftningshætter mv., og at div. hætter udformes ensartet. 26

27 2 Afsnit 3 Tækkematerialet Tækkestrå er et biologisk materiale, der nedbrydes, når de rette forhold er til stede. Nedbrydningen forårsages af svampe og bakterier, der er til stede i hvilestadier i og på stråene fra naturens side. Nedbrydningen af tækkestrå er normalt sat i stå eller foregår meget langsomt og naturligt under normale klimatiske forhold - men den accelererer, når fugtigheden og den nødvendige temperatur er til stede over en længere tidsperiode. Tækkemanden har selv ansvaret for, at hans materialer er egnede til det givne arbejde, derfor er modtagekontrollen af væsentlig betydning. For tækkematerialet betyder det:..at rørene er visuelt sunde og godt rensede...at rørene mht. stråtykkelse, længde, ensartethed, rørstruktur i de enkelte bundter er afpasset efter bygningen og årets rørhøst. Det vil sige, at rørene har en passende fordeling mht. disse faktorer efter bygningens fordeling af rene flader, kanter, kviste, valme, skotrender osv. Der bør derfor stilles krav til tækkematerialets kvalitet, længde og tykkelse over for leverandøren ved ordreafgivelse. Herunder, fx at tækkematerialet: 1. skal være afskåret i umiddelbar nærhed af roden. 2. er rensede for blade, ukrudt og til dels bladskeder. 3. er pakket i ruller med max 50 bundter. 4. skal være tørret (have under 16 % vandindhold), når de pakkes. 5 skal opbevares tørt, fri for jordkontakt og under tag, når de er pakket i ruller, så de er uden gråsorte misfarvninger og fri for nedbrydende svampeangreb, når de leveres. 6 skal holdes afdækkede på byggepladsen. 7 i bundter skal måle 60/62 cm i omkreds ved rodenden. Variationer i tagfladen Tækkematerialet er et naturprodukt, og der vil derfor kunne forekomme farveforskelle og variationer i tagfladens struktur på grund af materialets egenskaber. 3.1 Tagrør Det væsentligste tækkemateriale i dag er tagrør. Tagrørene er et naturprodukt, som vokser i vådområder og strandenge over hele landet. Naturen bestemmer, hvordan årets høst bliver, og de brugbare stykker bliver afhøstet hvert år. Der produceres ikke tagrør nok i Danmark, derfor er det nødvendigt at importere størstedelen af vores forbrug fra resten af verden. 27

Foto: Anders Bach, Simon Ladefoged, John Ricky Molloy

Foto: Anders Bach, Simon Ladefoged, John Ricky Molloy Tækkevejledningen Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug Udgivet: Marts 2006 www.taekkelaug.dk Oplag: 1.000 email: taekkelaug@taekkelaug.dk Copyright 2005 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp: Dansk Byggeri, Ditte Brøndum

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Et stråtag er vejer fra30 50 kg. Pr. m2 inklusiv lægter og henregnes i forhold til bygningsreglementet som et tungt tag.

Et stråtag er vejer fra30 50 kg. Pr. m2 inklusiv lægter og henregnes i forhold til bygningsreglementet som et tungt tag. STRÅTAGE Nytækning. Det tækkede tag er en væsentlig og karaktergivende del af landbebyggelses i Danmark. Man har tidligere tækket med de materialer man kunne hente i nærområdet og derfor varierer tækketraditionen

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Stråtage Før og Nu Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Titel Stråtage før og nu Redaktion Fleming Grøfte Arne Høi Tekst og grafik/billeder Fleming Grøfte Udgiver Raadvad-Centret www.raadvad.dk

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

BRANDSIKRING AF STRÅTAGE

BRANDSIKRING AF STRÅTAGE BRANDSIKRING AF STRÅTAGE Stråtage anses normalt for det mest brandfarlige tagmateriale, vi har. Men i forhold til at langt de fleste husbrande opstår inde i huset, består den øgede brandrisiko ved stråtage

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Miscanthus hvad er det? I Danmark kender vi den under det danske navn elefantgræs, især som prydplante i haven.

Miscanthus hvad er det? I Danmark kender vi den under det danske navn elefantgræs, især som prydplante i haven. Forord til certificering af TækkeMiscanthus Miscanthus hvad er det? I Danmark kender vi den under det danske navn elefantgræs, især som prydplante i haven. Miscanthus tilhører græsfamilien (poaceae). Den

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED!

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED! PROTEX Ståltage RUSTIK Den lette tagløsning NYHED! Et stærkt tag En fremsynet løsning Med PROTEX Ståltage RUSTIK tilbyder vi et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver producenten

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky Fler og fler mærkede stålskorstene stikker piben i sky MTERLE O PRODUTESRVELSE Sektionsskorstenen har været fremstillet på H. Nielssons Maskinfabrik /S siden 1967 og har i alle årene på grund af sin enkle,

Læs mere

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink TAG- OG FACADESYSTEMER tag- og facadesystem - klassisk nytænkning i zink - en smagfuld løsning VMZ Adeka er en ny stilfuld mulighed for tag og facade til både ny og bestående arkitektur. På grund af dens

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk Besigtigelsesnotat Rødovre 2012-09-25 Sag nr. A288 ea Vedr.: Emne: A/B Svanevej 25-27 og

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere