Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer"

Transkript

1 Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer Økonomi, personale og bygninger... 7 Forskning... 8 Formidling... 9 Indsamling Registrering Bevaring Sikring af væsentlige bevaringsværdier i forbindelse med fysisk planlægning og forberedelse af jordarbejder Generelle krav til museer med ansvar for museumslovens kapitel Krav til museer med arkæologisk ansvar Bilag

3 Læsevejledning De følgende sider indeholder de krav og anbefalinger, som Kulturstyrelsen lægger til grund for kvalitetsvurdering af det enkelte museum. Det er ligeledes de krav og anbefalinger, Kulturstyrelsen anvender til at vurdere, om museer kan opnå og bevare en statsanerkendelse. Der er tale om krav og anbefalinger inden for følgende områder af museets virksomhed: Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse Ressourcegrundlag Forskning Formidling Indsamling Registrering Bevaring Arbejde med museumslovens kapitel 8 (Sikring af væsentlige bevaringsværdier i forbindelse med fysisk planlægning og forberedelse af jordarbejder). Krav Kravene udspringer af lovgivning på området med dertil hørende bemærkninger og bekendtgørelser, Museumsloven (jf. lovbekendtgørelse nr af 14. december 2006 om museer mv., som senest ændret ved lov nr af 23. december 2012) og driftstilskudsloven (lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet). Langt de fleste af lovgivningens krav er formuleret, så det entydigt kan vurderes, om de er opfyldt. Nogle krav i museumsloven er dog formuleret, så vurderingen af kravopfyldelsen forudsætter en præcisering eller fastlæggelse af et niveau for opgavevaretagelsen (fx når der i museumsloven står, at museet skal have en rimelig faglig standard ). Den præcisering giver Kulturstyrelsens anbefalinger, der i sådanne tilfælde er udtryk for det ønskede niveau. Anbefalinger Anbefalinger er modsat krav ikke lovmæssige, men er udformet af Kulturstyrelsen på baggrund af bl.a. politiske målsætninger og god praksis. Museet skal bestræbe sig på at følge Kulturstyrelsens anbefalinger. Styrelsens anbefalinger er gennem tiden udviklet og suppleret med afsæt i udredninger, analyser, undersøgelser og strategier, som er gennemført på Kulturministeriets område de seneste 10 år, og som på forskellig vis sætter retning for museernes opgavevaretagelse og initierer udvikling på området. Hertil kommer, at der gennem tiden er udviklet god museal praksis for museernes opgavevaretagelse. Denne praksis er også afspejlet i styrelsens anbefalinger. Endelig afspejler anbefalingerne den generelle samfundsudvikling, herunder udviklingen i samfundets og borgernes forventninger, brugermønstre, medieanvendelse mv. 3

4 Kulturstyrelsen lægger vægt på, at museet aktivt forholder sig til anbefalingerne. Styrelsen er dog opmærksom på, at der kan være forskel på museer med hensyn til hvordan, de opfylder de enkelte anbefalinger. Det afhænger af museets ressourcegrundlag og vilkår. Man kan læse mere om baggrunden for krav og anbefalinger i bilag 1. En kvalitetsvurdering er en vurdering af kvaliteten af hele museets virksomhed. En vurdering af såvel museets konkrete faglige opgavevaretagelse som museets organisatoriske, ledelsesmæssige, administrative og ressourcemæssige forhold. Kulturstyrelsens anbefalinger bygger i denne sammenhæng på en grundlæggende forventning om, at museerne arbejder strategisk med drift og udvikling af museets samlede virksomhed, herunder sikrer sammenhæng mellem museets faglige opgavevaretagelse, organisation og ressourcegrundlag. At arbejde strategisk med drift og udvikling af museets samlede virksomhed betyder, at museet dels har formuleret et strategisk grundlag for sin virksomhed, dels har udarbejdet en overordnet strategi for den samlede virksomhed. Et strategisk grundlag er en mission og vision for museet. En mission er en begrundelse for museets eksistens (raison d être) og giver den overordnede retning for museets udvikling. Missionen giver svar på: Hvilken opgave er museet sat i verden for at løse? Hvad er museets overordnede formål? Hvad er det for en rolle, museet varetager? En vision er en konkretisering af missionen i lyset af de udfordringer, museet står over for. Visionen er en formulering af resultatet af den konkrete udvikling institutionen skal gennemgå de kommende år. Visionen kan betegnes som museets overordnede strategiske målsætning. En overordnet strategi er en beskrivelse af de mål og metoder, som museet har sat for at opfylde missionen og virkeliggøre/realisere visionen. Strategien er således bindeleddet mellem mission og vision og museets faglige arbejde, organisation og ressourcer. Strategien skal beskrive sammenhængen i dette. I tilknytning til museets overordnede strategi indgår mere detaljerede planer, politikker, retningslinjer mv. for museets konkrete arbejde. 4

5 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse Arbejdsgrundlag Krav i museumslov Museet er enten foreningsejet, kommunalt ejet eller en selvejende institution Museets ansvarsområde fremgår af museets vedtægter. Ansvarsområdet skal være afgrænset emnemæssigt, tidsmæssigt og så vidt muligt geografisk. Ansvarsområdet er godkendt af Kulturstyrelsen Museet samarbejder med andre statslige eller statsanerkendte museer Museet er tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider. Inden for museets ansvarsområde har museet defineret en klar faglig profil, der placerer museet i det samlede museumslandskab Museet arbejder strategisk med drift og udvikling af museet. Det vil sige, at museet o har et strategisk grundlag (mission og vision), der afspejler museets ansvarsområde og faglige profil o har en overordnet (langsigtet) strategi for museets samlede virksomhed, hvor målsætninger for den faglige opgavevaretagelse (forskning, formidling, indsamling, registrering, bevaring og arbejdet med den faste kulturarv) sættes i relation til museets organisatoriske og ressourcemæssige forhold. Museet sikrer, at museets strategi bliver realiseret f.eks. gennem en handlingsplan Museet har et velfungerende og gerne formaliseret samarbejde med sin hjemkommune og/eller kommuner, hvor museet har sit virke Museet øger kvaliteten af sin opgavevaretagelse gennem aftaler og samarbejde med relevante parter lokalt, regionalt, nationalt og internationalt De ressourcer, museet bruger på samarbejde og partnerskaber, står i et rimeligt forhold til udbyttet.

6 Organisation & ledelse Krav i museumslov og driftstilskudslov Museets leder besidder relevante kompetencer Museet ledes af en bestyrelse, der sammensættes i henhold til museets vedtægter Bestyrelsen er ansvarlig for museets samlede virksomhed Bestyrelsen for en selvejende institution skal fastsætte en forretningsorden. Museet har en organisationsstruktur, der understøtter museets strategiske opgavevaretagelse og udvikling Bestyrelsen har en størrelse, som sikrer en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces Museets bestyrelse rummer de nødvendige kompetencer for en kvalitativ og professionel drift og udvikling af museet. Bestyrelsen rummer tilsammen fx ledelsesmæssige, politiske, forretningsmæssige, juridiske, økonomiske og kommunikations kompetencer samt faglige kompetencer indenfor museets ansvarsområde (kultur-, kunst- og/eller naturhistorie) Bestyrelsen sammensættes under hensyn til bestyrelsens samlede profil og under hensyn til, at bestyrelsen afspejler den samfundsmæssige mangfoldighed i forhold til køn, alder, etnicitet m.v. Bestyrelsen sikrer, at medlemmerne i tilstrækkeligt omfang er uafhængige af særinteresser Bestyrelsen vurderer løbende, om den har de nødvendige kompetencer til at drive et museum professionelt Bestyrelsen gennemgår årligt museets arbejdsgrundlag Der er en klar opgave- og ansvarsfordeling mellem bestyrelse og daglige leder Bestyrelsen evaluerer årligt sit arbejde og sit samarbejde med den daglige leder Bestyrelsen sikrer, at væsentlige oplysninger af betydning for interessenters vurdering offentliggøres rettidigt og fyldestgørende. Læs mere Du kan læse mere om Kulturministeriets anbefalinger til ledelse i kulturinstitutioner i Kulturministeriets publikation God ledelse i selvejende kulturinstitutioner (jf. bilag 1). 6

7 Ressourcer Økonomi, personale og bygninger Krav til museet i museumsloven og driftstilskudsloven Museet har et økonomisk grundlag, der gør det muligt at opretholde en rimelig faglig og bygningsmæssig standard Det samlede ikke-statslige tilskud til museet udgør mindst 2 mio. kr. Museet følger fastsatte regler om regnskabsaflæggelse, revision og fastlæggelse af budget Museet har faguddannet personale, der modsvarer museets ansvarsområde Museet har en rimelig bygningsmæssig standard Museet tilstræber størst mulig tilgængelighed for personer med handicap. Museet sikrer økonomisk bæredygtighed for sit virke gennem tilstrækkeligt ikke-statsligt tilskudsgrundlag kombineret med en egenindtjening Museet har fastansat videnskabeligt personale til varetagelse og udvikling af de museale opgaver Museet sikrer, at personalet samlet set besidder de nødvendige kompetencer og kvalifikationer Museet sikrer kontinuerlig kompetenceudvikling af sit personale Museet har en bygningsmasse, der understøtter museets udvikling Museet har en langsigtet vedligeholdelsesplan for museets bygninger, som indgår i museets samlede strategi Museets brug af ressourcer i forbindelse med bygningsdrift og -vedligehold står i rimeligt forhold til museets faglige opgavevaretagelse. 7

8 Forskning Krav til museets forskning i museumsloven Museet har en rimelig faglig standard Museet skal forske inden for sit vedtægtsbestemte ansvarsområde Museets forskning er forbundet med museets øvrige hovedopgaver (indsamling, registrering, bevaring og formidling) Gennem bl.a. forskning skal museet i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv: 1. Aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende 2. Udvikle anvendelse og betydning af kultur- og naturarv for borgere og samfund 3. Sikre kultur- og naturarv for fremtidens anvendelse Museet skal samarbejde med andre statslige og statsanerkendte museer herom Museet skal stille sin samling og dokumentation til rådighed for forskning. Museet har en nedskrevet forskningsplan, der sikrer niveau og udvikling i museets forskning. De forskningsmæssige mål er sat i relation til museets organisatoriske og ressourcemæssige forhold Museets forskningsplan indgår i museets overordnede strategi for den samlede virksomhed Museets forskning lever op til det almene forskningsbegreb Museet har en løbende forskningsproduktion, der publiceres i differentierede typer af publikationer Museet publicerer sin forskning i relevante, fagfællebedømte medier nationalt og internationalt Museet indgår i relevante faglige netværk og forpligtende forskningssamarbejder med andre museer og vidensinstitutioner nationalt og internationalt Museet evaluerer systematisk sine forskningsprojekter med henblik på at vurdere, om de ressourcer museet bruger på forskning står i et rimeligt forhold til udbyttet. Læs mere Du kan læse mere om det almene forskningsbegreb og Kulturministeriets anbefalinger til styrkelse af forskningen på kulturområdet i Kulturministeriets forskningsstrategi. I Udredningen om fremtidens museumslandskab kan du læse, hvordan arbejdsgruppen bag udredningen vurderer, at forskningen på museerne kan styrkes (jf. bilag 1). 8

9 Formidling Krav til museets formidling i museumsloven Museet har en rimelig faglig standard Museet skal formidle sit ansvarsområde Museets formidling er forbundet med museets øvrige hovedopgaver (indsamling, registrering, bevaring og forskning) Gennem bl.a. formidling skal museet i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv: 1. Aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende 2. Udvikle anvendelse og betydning af kultur- og naturarv for borgere og samfund 3. Sikre kultur- og naturarv for fremtidens anvendelse. Museet skal samarbejde med andre statslige og statsanerkendte museer herom Museet giver vederlagsfrit adgang til skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen. Museet har en nedskrevet formidlingsplan, der sikrer niveau og udvikling i museets formidling. De formidlingsmæssige mål er sat i relation til museets organisatoriske og ressourcemæssige forhold Museets formidlingsplan indgår i museets overordnede strategi for den samlede virksomhed Museet arbejder med varierede formidlingsformer med henblik på at skabe differentieret, aktuel, perspektiveret og vedkommende formidling i og udenfor museet. Museet arbejder med differentiering i forhold til målgrupper Museet udvikler undervisningsaktiviteter i samarbejde med grundskoler, ungdomsuddannelser og andre uddannelsesinstitutioner Museet arbejder med brugerinddragelse både i formidlingen og i udviklingen af formidlingen Museet lader systematisk brugerne evaluere museets formidling Museet anvender resultatet af Den nationale brugerundersøgelse og anden viden om brugerne (fx egne brugerundersøgelser) til at kvalificere og udvikle museets formidling Museet indgår i relevante faglige netværk og forpligtende samarbejder lokalt, nationalt og internationalt med henblik på erfaringsudveksling, videndeling og udvikling af sin formidling Museet evaluerer løbende, hvorvidt de ressourcer museet bruger på formidling står i et rimeligt forhold til udbyttet. Læs mere I Udredning om museernes formidling kan du læse mere om grundlaget for Kulturstyrelsen anbefalinger til museernes formidling (jf. bilag 1). Udredningens anbefalinger er blevet implementeret gennem Formidlingsplanen. Gå til Formidlingsplanen på kulturstyrelsen.dk 9

10 Indsamling Krav til museets indsamling i museumsloven Museet har en rimelig faglig standard Museet skal indsamle inden for sit vedtægtsbestemte ansvarsområde Museets indsamling er forbundet med museets øvrige hovedopgaver (registrering, bevaring, forskning og formidling) Gennem bl.a. indsamling skal museet i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv: 1. Aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende 2. Udvikle anvendelse og betydning af kultur- og naturarv for borgere og samfund 3. Sikre kultur- og naturarv for fremtidens anvendelse. Museet skal samarbejde med andre statslige og statsanerkendte museer herom Museet må ikke erhverve genstande, som er udført fra et andet land i strid med internationale konventioner tiltrådt af det pågældende land og Danmark Udskillelse fra museets samlinger sker kun efter godkendelse fra Kulturstyrelsen, med mindre der er tale om udskillelse til et andet statsanerkendt eller statsligt museums samling. Museet har en nedskrevet indsamlingspolitik Museets indsamlingspolitik indgår i museets overordnede strategi for den samlede virksomhed Museet koordinerer sin indsamling med de øvrige statslige og statsanerkendte museer Museets indsamling er restriktiv og udspringer af museets forskning Hvis det er muligt og relevant benytter museet andre former for dokumentation fx affotografering, opmåling og beskrivelser Museet erhverver ikke værker/genstande med klausuler Museet foretager jævnligt revision af samlingen, hvor eventuelle udskillelser overvejes og gennemføres Museet foretager jævnligt revision af samlingen, hvor eventuelle deponeringer revurderes. Læs mere Du kan læse om baggrunden for Kulturstyrelsens anbefalinger til museernes indsamling i Udredning om bevaring af kulturarven og Udredning om fremtidens museumslandskab (jf. bilag 1). Læs mere om retningslinjer for indsamling, udskillelse og kassation på kulturstyrelsen.dk 10

11 Registrering Krav til museets registrering i museumsloven Museet har en rimelig faglig standard Museet skal registrere sin samling hurtigst muligt efter indsamlingen Museets registrering er forbundet med museets øvrige hovedopgaver (indsamling, bevaring, forskning og formidling) Gennem bl.a. registrering skal museet i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv: 1. Aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende 2. Udvikle anvendelse og betydning af kultur- og naturarv for borgere og samfund 3. Sikre kultur- og naturarv for fremtidens anvendelse. Museet skal samarbejde med andre statslige og statsanerkendte museer herom De kunst- og kulturhistoriske museer skal i overensstemmelse med Kulturstyrelsens retningslinjer indberette deres registreringer til Kulturstyrelsens centrale kulturarvsregistre, Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark (KID). Indberetningen skal ske snarest muligt efter registreringen. Museet har nedskrevne retningslinjer for sin registrering Museets arbejde med registrering indgår i museets overordnede strategi for den samlede virksomhed Museets registrering følger gældende standarder som beskrevet i Dansk Museums Dokumentationsstandard. Læs mere om Dansk Museums Dokumentationsstandard på kulturstyrelsen.dk Museet angiver faglig begrundelse for sin indsamling i sin registrering Museet har personale med relevant registreringskompetence Museet dokumenterer sin registreringspraksis og historik Museet anvender sin registrering på digitale platforme i sin formidling og forskning Museet indgår i relevante faglige netværk og samarbejder med andre museer og vidensinstitutioner om registreringsarbejdet og udvikling heraf. Læs mere Du kan læse mere om grundlaget for kulturstyrelsens anbefalinger til registrering i Udredning om bevaring af kulturarven, i Kulturministeriets Digitaliseringsstrategi og i Udredning om fremtidens museumslandskab (jf. bilag 1). Læs mere om Kulturstyrelsens retningslinjer for registrering på kulturstyrelsen.dk 11

12 Bevaring Krav til museets bevaring i museumsloven Museet skal have en rimelig faglig og bygningsmæssig standard, herunder forsvarlige magasinforhold og sikringsforhold Museets bevaring er forbundet med museets øvrige hovedopgaver (indsamling, registrering, forskning og formidling) Gennem bl.a. bevaring skal museet i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv: 1. Aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende 2. Udvikle anvendelse og betydning af kultur- og naturarv for borgere og samfund 3. Sikre kultur- og naturarv for fremtidens anvendelse Museet skal samarbejde med andre statslige og statsanerkendte museer herom. Museet har en nedskrevet bevaringsplan for den samlede bevaringsindsats (den præventive og udbedrende bevaringsindsats). Bevaringsplanen er prioriteret i forhold til genstandenes/værkernes/præparaternes lokale, regionale og nationale betydning og i forhold til deres forsknings- og formidlingsmæssige potentiale Museets bevaringsplan indgår i museets overordnede strategi for den samlede virksomhed Museet har opsyn og forsvarlige installationer, som sikrer mod tyveri, brand, hærværk og klimaskader Museet inddrager konserveringsfaglig ekspertise i bevaringsarbejdet, herunder til regelmæssig opsyn med samlingen, det udbedrende bevaringsarbejde og i udarbejdelsen af bevaringsplaner Museet foretager jævnligt samlingsgennemgang med henblik på prioritering af bevaringsindsatsen Museet fører tilsyn med deposita. Læs mere Du kan læse mere om baggrunden for Kulturstyrelsens anbefalinger til bevaringen i Udredning om bevaring af kulturarven (jf. bilag 1). Anbefalingerne i udredningen om bevaring af kulturarven er implementeret i Kulturministeriets Kulturbevaringsplan Læs om Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering af kulturarvsgenstande på kulturstyrelsen.dk Læs om erfaringer, viden og god praksis om alle emner inden for museernes magasinering på magasinmanualen.dk 12

13 Sikring af væsentlige bevaringsværdier i forbindelse med fysisk planlægning og forberedelse af jordarbejder Generelle krav til museer med ansvar for museumslovens kapitel 8 Generelle krav til museet i museumslovens kapitel 8 Museet skal have en rimelig faglig standard Museet skal gennem samarbejde med plan- og fredningsmyndighederne sikre at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden Museet skal i høringsfasen foretage antikvarisk kontrol vedrørende offentliggjort planmateriale. Museer kan også gennemføre undersøgelser og dokumentation i forbindelse med det offentliggjorte planmateriale Danefæ skal indleveres til Nationalmuseet og Danekræ skal indleveres til Statens Naturhistoriske Museum Museet skal samarbejde med andre statslige og statsanerkendte museer med henblik på at fremme sikringen af væsentlige bevaringsværdier i forbindelse med fysisk planlægning og forberedelse af jordarbejder. Museet har formaliserede arbejdsgange i forhold til samarbejdet med planmyndighederne Museets arbejde med museumslovens kapitel 8 og mål herfor indgår i museets overordnede strategi for den samlede virksomhed Museet har en løbende dialog med planmyndighederne Museet arbejder på at blive inddraget i planmyndighedernes arbejde så tidligt som muligt, helst i forbindelse med formuleringen af planstrategi, kommune- og lokalplanerne Museet synliggør, hvilke kompetencer og ydelser museet kan tilbyde i planarbejdet. 13

14 Krav til museer med arkæologisk ansvar Krav i museumsloven På anmodning fra bygherre skal museet inden for 4 uger udarbejde en udtalelse om, hvorvidt et planlagt byggeprojekt kan indebære en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Hvis det er nødvendigt at gennemføre en større forundersøgelse kan svarfristen forlænges til 6 uger. Det skal fremgå af udtalelsen, om det er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk forundersøgelse mv. Museet afholder udgiften forbundet med antikvarisk kontrol og en eventuel mindre forundersøgelse Museet indstiller til Kulturstyrelsen, hvis der er behov for en større arkæologisk forundersøgelse eller en arkæologisk undersøgelse i forbindelse med et jordarbejde. Indstillingen skal indeholde en begrundelse og et budget. Bygherre finansierer større arkæologiske forundersøgelser og arkæologisk undersøgelse med mindre der er tale om helt særlige forhold. Alle budgetter for bygherrefinansierede forundersøgelser og undersøgelser godkendes af Kulturstyrelsen inden fremsendelse til bygherre. Museet iværksætter først undersøgelsesarbejdet efter samtykke fra bygherre Museet følger Kulturministerens fastsatte regler for forundersøgelser. Kulturstyrelsens forudsætninger og krav til varetagelse af den arkæologiske virksomhed (gældende fra 2016) Forudsætninger: Ved en samarbejdsaftale om varetagelsen af et arkæologisk ansvarsområde skal det juridiske ansvar være entydigt placeret Økonomien for den bygherrefinansierede undersøgelsesvirksomhed er adskilt fra museets øvrige økonomi, og indtægter og udgifter for de bygherrebetalte undersøgelser fremgår af det ansvarlige museums regnskab. Krav: Indsamling: Museet har en nedskrevet indsamlingspolitik for det arkæologiske område. Indsamlingspolitikken udspringer af museets forskningsplan Museet skal sikre, at det fastansatte personale besidder de arkæologiske kvalifikationer i forhold til metode og periode, som dækker hovedperioderne (ældre stenalder, yngre stenalder, bronzealder, ældre jernalder, yngre jernalder, vikingetid, middelalder, renæssance og nyere tid). Der foreligger en faglig argumentation for fravigelser herfor Museet skal sikre, at der er adgang til tidssvarende udgravnings-, opmålings- (GPS) og it-udstyr, der muliggør kvalitet og effektivitet ved foretagelse af arkæologiske undersøgelser samt afrapportering heraf. Registrering: Museet har nedskrevne retningslinjer for registrering for det arkæologiske område. Retningslinjerne skal følge gældende standarder (Dansk Museums Dokumentationsstandard) Læs mere om Dansk Museums Dokumentationsstandard på kulturstyrelsen.dk Museet afrapporterer udførte arkæologiske undersøgelser med beretninger Arkæologiske undersøgelser er indberettet til og opdateret i Kulturstyrelsens centrale database, Fund og Fortidsminder. Bevaring: 14

15 Museet har en nedskrevet bevaringsplan for det arkæologiske område. Bevaringsplanen skal være prioriteret ud fra samlingens forsknings- og formidlingsmæssige potentiale Museet har indgået aftaler om den fremtidige magasinering af sine fund. Forskning: Museet har en nedskrevet forskningsplan for den arkæologisk faglige opgavevaretagelse, hvori det bl.a. fremgår, at der kontinuerligt arbejdes med styrkelse og udvikling af det faglige og akademiske niveau Museet har et løbende og differentieret forskningsafkast publiceret i relevante, fagfællebedømte medier (nationalt såvel som internationalt) Inden for en femårig periode fra 1. januar 2014 har museet publiceret følgende: 1 monografi eller ph.d.-afhandling 2-3 internationale, fagfællebedømte artikler 5 danske, fagfællebedømte artikler. Museet indgår i relevante faglige netværk og forpligtende forskningssamarbejder med andre museer og vidensinstitutioner i ind- og udland. Formidling: Museet har en nedskrevet formidlingsplan for den arkæologiske virksomhed Museets udgravningsresultater er offentligt tilgængelige (fx via museets hjemmeside) Museet skal indgå samarbejder med undervisnings- og uddannelsesinstitutioner o.l. med henblik på undervisningstilbud, f.eks. åbne udgravninger, gennemføre uddannelsesgravninger o. lign. Museet tilbyder den anlægsansvarlige at anvende de arkæologiske resultater fra undersøgelser som et værdiskabende element. Administration: Museet har en nedskrevet administrationsstrategi for den arkæologiske virksomhed, der medfører en effektiv og professionel administration ved forvaltning inden for det arkæologiske område, herunder bygherrekontakt, økonomistyring mv. På museets hjemmeside findes oplysninger om de ydelser, som museet tilbyder bygherrer og andre anlægsansvarlige, kommuner, uddannelses- og undervisningsinstitutioner osv. Museet samarbejder i planarbejdet med den anlægsansvarlige om at anvende de arkæologiske resultater fra undersøgelser som et værdiskabende element. Museets mål og indsatser for arbejdet med varetagelsen af den arkæologiske virksomhed (i form af politikker, retningslinjer, planer mv.) indarbejdes i museets overordnede strategi for museets samlede virksomhed. 15

16 Bilag 1 Udredningen om bevaring af kulturarven (Kulturministeriet, 2003) Udredning om museernes formidling (Kulturministeriet, 2006) Forskningsstrategi for Kulturministeriets område (Kulturministeriet, 2009) Internationale evaluering af den arkæologiske virksomhed (Kulturministeriet, 2010) Den nationale brugerundersøgelse (Kulturstyrelsen, ) God ledelse i selvejende kulturinstitutioner (Kulturministeriet, 2011) Udredning om fremtidens museumslandskab (Kulturministeriet, 2011) Kulturministeriets digitaliseringsstrategi (Kulturministeriet, 2012) 16

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 4 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 6 Arbejdsgrundlag... 6 Organisation & ledelse... 7 Ressourcer

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Marts 2015 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt?

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Naturhistorisk Museum... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010

DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010 DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010 2 DANSKE MUSEER I TAL INDHOLD INDHOLD Indledning 3 Museumslandskabet 4 Statslige og statsanerkendte museer i 2010 4 Økonomi 4 Museet som organisation

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer

Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer 2015 Indhold Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Østfyns Museer... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse...

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND 2015 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEUM SØNDERJYLLAND... 4 Nøgletal i 2014... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 6

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF LIMFJORDSMUSEET

KVALITETSVURDERING AF LIMFJORDSMUSEET KVALITETSVURDERING AF LIMFJORDSMUSEET 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 LIMFJORDSMUSEET... 5 Nøgletal i 2013... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM KVALITETSVURDERING AF SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM... 4 Nøgletal for museet i 2011:...

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kvindemuseet i Danmark

Kvalitetsvurdering af. Kvindemuseet i Danmark Kvalitetsvurdering af Kvindemuseet i Danmark 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Kvindemuseet i Danmark... 4 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 5 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk December 2014 Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM MIDTJYLLAND

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM MIDTJYLLAND KVALITETSVURDERING AF MUSEUM MIDTJYLLAND 2015 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING...2 MUSEUM MIDTJYLLAND...4 Nøgletal i 2014...4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om museer m.v. I medfør af 12, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 15, stk. 6, 15 a, stk. 2, 16, stk. 4, 20, stk. 1, 26, stk. 3, 27, stk. 10, 29, stk. 5, og 32, stk.

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEET PÅ KOLDINGHUS... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

14/2013. Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven

14/2013. Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven 14/2013 Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven 14/2013 Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA

KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering... 2 Louisiana... 4 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 4 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Hørsholm Egns Museum

Kvalitetsvurdering af. Hørsholm Egns Museum Kvalitetsvurdering af Hørsholm Egns Museum 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 HØRSHOLM EGNS MUSEUM... 3 Nøgletal for museet... 3 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

April 2011 WWW.KUM.DK. udredning KULTURMINISTERIET, NYBROGADE 2 1203 KØBENHAVN K

April 2011 WWW.KUM.DK. udredning KULTURMINISTERIET, NYBROGADE 2 1203 KØBENHAVN K April 2011 WWW.KUM.DK udredning om fremtidens museumslandskab KULTURMINISTERIET, NYBROGADE 2 1203 KØBENHAVN K kolofon Udredning om fremtidens museumslandskab 2 Udredning om fremtidens museumslandskab Udgivet

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MOESGÅRD MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF MOESGÅRD MUSEUM KVALITETSVURDERING AF MOESGÅRD MUSEUM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 MOESGÅRD MUSEUM... 4 Nøgletal for museet...

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset 1 of 6 Århus, den 9. april 2015 Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset Baggrund Naturhistorisk Museum / Molslaboratoriet er en selvejende museumsvirksomhed under museumslovens 15 og

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om stillingsstruktur

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af museumsloven (Udvikling af museumsområdet m.v.)

Høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af museumsloven (Udvikling af museumsområdet m.v.) NOTAT Til ministeren 25. september 2012 Høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af museumsloven (Udvikling af museumsområdet m.v.) Kulturministeriet sendte den 28. juni 2012 et udkast til

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Den hidtidige proces Udkast til anbefalinger Den videre proces 1 Den hidtidige proces: Temamøder i april, maj, juni, oktober og december 2010. Referencegruppemøder

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Morslands Historiske Museum

Kvalitetsvurdering af. Morslands Historiske Museum Kvalitetsvurdering af Morslands Historiske Museum 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING 2 Vurderingsgrundlag 2 Opfølgning.3 MORSLANDS HISTORISKE MUSEUM. 4 Nøgletal

Læs mere

NOTAT INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER. Januar 2016

NOTAT INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER. Januar 2016 NOTAT Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Januar 2016 INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Om Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 2 Om Nationalmuseet Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG 1 VEDTÆGTER for Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG Lovgrundlag: Museumsloven, bekendtgørelse af museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 Bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. BEK nr 461 af 25/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-027440 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om museer

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler.

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler. Nærværende indsamlings- og dokumentationspolitik danner rammen for det indsamlings- og dokumentationsarbejde, som Østsjællands Museum udfører indenfor rammerne af sin museale virksomhed. Indsamlings- og

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Den Selvejende institution Vendsyssel Kunstmuseum. CVR.nr. 13145016. I henhold til. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8.

V E D T Æ G T E R. for. Den Selvejende institution Vendsyssel Kunstmuseum. CVR.nr. 13145016. I henhold til. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-513-11950 Hjørring, den 2. december 2015 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER

KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 FURESØ MUSEER... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Oplæg om det danske museumslandskab

Oplæg om det danske museumslandskab Oplæg om det danske museumslandskab Nils M. Jensen, ODM Skanderborg d. 4.2. 2016 Organisationen Danske Museer (ODM) Opgave: Interesseorganisation for de danske museer. Forum for museumspolitiske anliggender,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museum Jorn

Kvalitetsvurdering af. Museum Jorn Kvalitetsvurdering af Museum Jorn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag... 3 Opfølgning... 4 MUSEUM JORN... 5 Nøgletal for museet...

Læs mere

VEJLEDNING. af 17.12.2013. (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER

VEJLEDNING. af 17.12.2013. (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER VEJLEDNING af 17.12.2013 (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER Kulturministeriet, Kulturstyrelsen Baggrund Folketinget vedtog d. 19. december 2012 en række ændringer

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven

Standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven Standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27.

Læs mere