Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af Lov om en Cityring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af Lov om en Cityring"

Transkript

1 Transportudvalget L 177 Bilag 1 Offentligt Transportministeriet FrederiksholmsKanal27F 1220KøbenhavnK København,den27.Marts2014 HøringssvarvedrørendeforslagtillovomændringafLovomenCityring Sombeboertilmetrobyggerietvedmarmorkirkenfremsenderjeghermedmithøringssvar vedrørendeforslagtillovomændringaflovomencityring.jegskalindledningsvistbemærke atjegerforundretoversombeboertilmetrobyggerietikkeatværeorienteretdirekteom forslagetoghøringsfristenperbrev. JegboriStoreKongensgade75A,4.Sal,hvilketerdirekteoverforMarmorkirkenogoverfor metrobyggeriet.jegharsåledesværetogerfortsatsåpåvirketafbyggerietsommankan blive.detharalleredesatsinesporhvorfornærværendeforslagtillovomændringaflovom Cityringvækkerdybbekymringogforargelsehosmig. Jegvågnerommorgenenvedmaskinerneslarm,lastbilsstøjmv.,indendehartilladelsetilat gåigang.iperioderhvorderharværetgivetsærligtilladelsetilatlarmeomnattenharmin nattesøvnkonsekventværetforstyrret,ogjegervågnetmangemangegangeomnattenaf impulsstøjmv.ligeledesnårderikkeharværetgivettilladelseharderofteværetlarmom nattenoghverkenmyndighederellerpolitiharvilletskrideindforatstoppedenulovlige larmogbeskyttebeboernesrettigheder. Omdagenerderselvsagtogsåenkonstantlarm,deroftemærkesheltindibrystetsomen konstanturo.enlarmsomsåvelomdagensomomnattenerkonstateretsundhedsskadelig, herunderafembedslægen,hvilketjegtydeligtmærker. Jegermedrettealvorligtbekymretformithelbredsamtfordeøvrigeomkringboende beboereshelbred.enbekymringsompolitikere,myndighederogmetroselskab tilsyneladendeerfuldstændigligegladmed,fordimanharetprojektmanvilhavefærdigtog fordimanvilgøredettebilligstmuligt.mendeterpåbekostningafalmindeligeuskyldige borgereshelbred.almindeligemennesker,voksne,børnogældre.allebeboerebliverudsatog reagererpådeneneellerdenandenmåde.mendetsermanstortpåfordiprocessenhar væretsåringeplanlagtogfordidernuerenregningderskalbetales,ogdenvilingenbetale. Densynespolitikereogmetroselskabsånuatvibeboerneskalbetalemedvoreshelbred! Jegtrorsimpelthenikkeatmetroselskabogpolitikereharforståethvadvibliverudsatfor, ellerogsålæggermansimpelthenbaresinmedmenneskelighed,etik,moralogrespektfor andremenneskersveogveloghelbredpåhyldenderhjemme,nårmangårpåarbejdeom morgenenogfortsatarbejderpåatfrarøveosvoresretssikkerhedogrettillevevilkårderer sundhedsmæssigeforsvarlige.devilkårvibeboerebliverbudtmht.tilstøj,støv,lysgener

2 osv.erderingendervillebydesigselvellersinenærmeste.mendetvilpolitikereog metroselskabetåbenbartgodtbydetilfældigebeboeretiletbyggeprojekt. Allevibeboereergladeforatderkommerenmetro,deterderingentvivlom.Menderer ingenafosderønskeratfåstres,angstellerdeøvrigesymptomersomdererstorrisikoforat få,fordiplanlægningenafarbejdetersåringe,eller,sommanfårindtrykketafsombeboer, nærmestikkeeksisterende,ogfordiderikkeernogenderviltageansvarfordenneelendige planlægningogidetmindsteydedeberørtebeboereenkompensation,dergør,atbeboerne kanfraflyttedereslejlighederogikkevilbliveudsatforsundhedsskadeligstøjide pågældendeperioderhvormanpotentieltviltilladedøgnarbejde. Vibeboereharnugentagnegangepåklagetdeulovligesundhedsskadeligeforholdogvihar fåetmedholdhverenestegang.påtrodsafdetvilmannugåindogfjernevoresklageadgang samtmulighedenforatklagerkantillæggesopsættendevirkning.detskrigertilhimlen!hvisi gennemførerdettevilifrarøveosvoresretssikkerhed!hvadbilderijerind?prøvligeat forestiljer,hvisnogenkom,derhvoriborogvilleplanlæggeenmetroellerandetsomalle rigtigtnokvillehavegavnaf.mendevillegøredetpåensådanmådeativillebliveudsatfor sundhedsskadeligegener,derkunnemedførepsykiskelidelsersomstres,angstmv.,forjerog jeresbørnogsamlevermv.forestiljersåatiikkeengangvilmulighedforatklageoverdette ogfådettevurderetførdetreeltvilleværeforsent,fordidendirekteklageadgangsamt adgangentilatgiveklagenopsættendevirkningvarblevetafskåret.såkandetgodtvære,at endomstolvillegivejermedholdi,atdetivarblevetudsatforvarulovligtog erstatningspådragende,nårivargåetnedmedstres,oghavdelevetietstøjhelvedeiflereår, mendekonsekvenserdettemåttehave.detkanogsågodtvære,ativilleblivetilkendt erstatning.menhvadkanibrugedettil?detvillejoværeforsent!detherhandleromfolks helbred!!! Ibemærkningernetillovforslaget,fremgårfølgende; Dethidtidigeforløbharogsåvist,atdeteksisterendelovgrundlagikkeeristandtilathåndtere enafhjælpningafgenernevedbyggerietfordeberørtenaboerpåentilfredsstillendemåde.det erutvivlsomt,atnaboernetilbyggepladserneopleverbyggerietsommegetgenerende,herunder ikkemindstiforholdtiladgangentilatarbejdeomaftenenognatten.detbørderforsikres,at anlæggetafcityringenskerpåenmåde,hvorstøjogandregenerbegrænsesmestmuligt,og hvornaboerneharmulighedforpassendekompenserendeforanstaltninger,f.eks.iformaf støjisoleringellermulighedforatsøgevækfragenerneogdenpotentieltsundhedsfarlige belastning,derliggerheri. Deusikrerammer,somerkonsekvensafdethidtidigeforløbmedstadignyekommunalepåbud, nyeklagesagerognyeunderkendelserafdekommunalepåbudvednatur ogmiljøklagenævnet, erogsåtilulempefordeberørtebeboeresomikkefårsikkerhedfor,hvordandeerstilleti forholdtilstøjniveau,erstatninger,genhusningsmulighederm.v.,ogikkekantræffedispositioner iforholdtilatundgågenernefraanlægsarbejdet,idetvilkåreneogtidsplanenheletidenændres, ogforventeterstatningikkeudbetales. Nårbyggerietsættesdelvististåsomfølgeafklagesagerne,tilgodeseshensynettilden pågældendeklager.menstandsningenrisikereratværetilulempeforandrebeboere,som

3 ønskerprojektetgennemførthurtigstmuligt,ogsomikraftaferstatningerneharindrettetsig f.eks.vedaterstatningenikkeudbetales.deterendvideretilulempeforborgereogerhvervslivi hovedstadengenerelt,idetdebetydeligemiljømæssigeogtrafikalefordelevedcityringen forsinkes. Ekspropriationskommissionentrafden10.Juli2013beslutningomerstatningtilbeboernefor denudvidedearbejdstid.afgørelsenindebærer,atderudbetaleserstatningerpåoptil20.000kr. ommåneden(skattefrit)afhængigtafboligensstørrelseogstøjbelastning.erstatningernekan brugestilgenhusning,støjisoleringafboligenellertilethvertandetformålefterbeboernes ønsker. jf.bemærkningernetillovforslagets.5og6. Videreafbemærkningernetillovforslagets.6,følgerdet; Dettelovforslagharetdobbeltformål.Delsattilvejebringeetretligtgrundlagfor,at cityringsprojektetkanfærdiggøresioverensstemmelsemeddeforudsætninger,derlåtilgrund forvedtagelsenafcityringsloven,ogdebeslutninger,somkøbenhavnsogfrederiksberg Kommunerhartruffetomudvidedearbejdstider.Delsatskaberammerfor,atgenernefor naboerkanhåndterespåenvæsentligbedremåde,enddetertilfældetidag,bl.a.gennembedre mulighedforgenhusning. Såledesforegivermanibemærkningerneatetafdetoformålmedændringerneerat tilgodesenaboernesinteresser.detteerformigatsemegetsværtatse,omendikkedirekte løgn.ifratagerosvoresklageadgang,detharjegkommenteretovenfor,sådetviljegikke kommentereyderligere.meniforegiverogsåatvilleskabeklarhedomkringprojektetoglad migcitere bedremulighedforatkunnetilbydegenhusning.dettehensyntilosbeboerekan jegikkeseervaretagetnogetstedsiforslaget,forintetstedgaranteresdetatmanvilsikreat hensynettilbeboernessundhedvaretages.nej,manvilforbedrenoget,deridagsletikke sker,nemligatpassepåbeboernessundhed.detteeretvidtbegrebogsimpelthenbareikke godtnok.enforbedringerikkegodtnok.beboernessundhedmågåforudforaltandet.vores sundhedmåsikres.detteerenmenneskeret,ogdetersimpelthenikkeformegetat forlange!!! Derskabesmedlovforslagetjoikkenogenklarerammer,ellerstillesnogenklarekravtil planlægningenellersikringenafbeboernesundhed.tværtimodfortsættermanmedattromle henoverbeboernetilmetrobyggeriet. Jegbliverligeledesmegetprovokeretafafsnittetvedrørendeerstatning,hvormanigenskal hørepå,atderudbetalesoptil20.000kr.jegboriengammeltaglejlighedmedgamleog megetutættevinduerogudensærligmegetisoleringitaget,hvisoverhovedetnogen.mit soveværelseogstueliggerdirekteudtilbyggepladsen.lejlighedenerderforaltandetend lydtætogdetersomatstånedepåbyggepladsennårmanerilejligheden,selvomvinduerne erlukkede.dertilkommer,atpågrundafdenmanglendeisolering,bliverhersåvarmtom sommeren,atmanernødttilathaveallevindueråbne,hvilketnaturligvisikkehjælperpå støjenogstøvetframetrobyggepladsen. Jegerikkeblevettilgodesetiformafenkompensation,derøkonomiskgørdetmuligtformig atanskaffemigenerstatningsbolig.jegborienlejlighedpåover70m2.hvadden

4 kompensationihenvisertilangårblevjegdengangtilbudtca kr.for18måneder,som jegikkeharmodtagetelleraccepteret.detbeløbmuliggørpåingenmåde,atjegkananskaffe migenerstatningsbolig.detviljosvaretil,atjegforca.2.700kr.ommånedenskullekunne lejeenlejlighedikøbenhavnpå70m2medtoloftsrumogmedentilsvarendecentral placering.detbeløbersågrotesklavt,atdeterklartforenhver,atjegikkeengangvilkunne lejesåmegetsometværelsefordetbeløbogdasletikkecentralt.entinger,atdeterenormt byrdefuldtatskulleflyttefrasinboligforatboienerstatningsbolig.menikkeathave mulighedenforatanskaffeenerstatningsbolig,menværetvungettilatboietstøjhelvedeog pådragesigalvorligehelbredsskader alenefordibygherreogentreprenørbag metroprojektetikkekanplanlæggeprojektetordentligtelleroverholdetidsplanen deter direktegrotesk!idettilfælde,ativirkeligmener,atdetersåvigtigtatoverholdeden urealistisketidsplan,dertilsyneladendeharværetlagtformetrobyggeriet,måisikrejer,at derydesenrimeligerstatning,dergør,atvibeboerekananskaffeosenerstatningsbolig. Viderepås.13ibemærkningernetillovforslagetkanmansålæse,atmanvilblivetilbudten erstatningpå35%iperioderhvorderstøjesmellem55og65dbdøgnetrundt,50%hvisder støjesmellem60og65dbdøgnetrundt,ogførst100%nårderstøjesover60dbdøgnet rundt.detersundhedsskadeligtatbliveudsatforstøjpå55dbdøgnetrundt!mendet berettigerkuntil35%erstatning!!!detgiverikkebeboeremulighedforatundgåatblive udsatforsundhedsskadeligstøj!deterfuldstændigtuacceptabelt.derudovererdenangivne huslejeerurealistisksatiforholdtilatfindeentilsvarendeerstatningsbolig.hertilkommer, atderikketageshøjdefordentiddettageratfindeerstatningsboligogklageoverevt. tilkendterstatning,hvilketigenirealitetenvilbetydeatbeboerneikkeharmulighedforat fraflytteindenetsundhedsskadeligtbyggeripotentieltvilgåigangidøgndrift. Hertilkommer,atnårdertalesomerstatning,såtalesderomenerstatningderkunydesnår dererperiodermedstøj.detlyderumiddelbarfairoglogisk,mendeterdetikke.forderer taleomenlangbyggeproces,hvorderkanværetaleom(tænkteksempel)enugemed intensivstøjheledøgnet,efterfulgtafenugeudendøgnarbejde,efterfulgtafhalvandenmåned meddøgnarbejde,igenefterfulgtaftougerudendøgnarbejdeosv.osv.pointenherer,atman ikkekanlejeenerstatningsboligienugeellerhalvandenmånedadgangen.deterikkemuligt. Såselvommanlarmeron offienlængereperiodeermannødttilatudbetaleerstatningfor heleperioden,ellersharbeboerneikkeenreelmulighedforatflyttevæk.dertilkommerat manikkeudoverdegenerderiforvejenvilværeforbundetmedenpotentielfraflytningien erstatningsboligienperiode,kanbydefolkatliggeogflyttefremogtilbageheletiden,deter igenenkæmpegeneogstresfaktorforbeboerne. Oveniialtdetteviljegbemærke,atdetvirkermegetmystiskatmannårmanharsåtravlt medatfåmetroenfærdigvalgteatholdeenpauseimetrobyggerietpå3ugerhenoverjul, hvorbyggepladsenlåheltstille.detersimpelthenikkeokay. Endeligerdetenmegetstorgeneforosbeboereatmetroselskabetkonsekventlarmerog arbejdeulovligtpåandretidspunkterendtilladt.hertilkommer,atmetroselskabetnu ulovligtharopsatovervågningskamerapåmarmorkirkeni4. 5.salshøjde,somulovligtkan filmedirekteindiminogmangeandrebeboereslejligheder.deterdybtgenerendeog provokerende.ogmetroselskabethartrodsklagerikkenedtagetdetteendnu.detviserendnu

5 engangmetroselskabetsfuldstændigemangelpårespektoghensyntagentilbeboerne omkringmetrobyggeriet. EndeligerdetpånuværendetidspunktfuldstændigtuklartihvilkenperiodeIlæggeroptil,at viskaltålestøjgener,hvilketogsågørdetumuligtatsøgeerstatningoganskaffeen erstatningsbolig.detteersimpelthenikkerimeligt. Jegerdybtrystetoversagenogdenmanglendehensyntagentilosbeboere.Jegvilderforgå helevejenmeddennesagoggøreopmærksompå,atdentilladelsetildøgnarbejde,iformaf udstedelseafdettepåbud,efterminoverbevisningendvidereeristridmedeuropæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) art. 8 om beskyttelse af privatlivets fred, idet vi beboere ikke på nuværende tidspunkt har mulighed for at anskaffe os en erstatningsbolig. Jeg vil på det stærkeste opfordre jer til ikke at vedtage det fremsatte forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Forslaget er hverken proportionalt eller rimeligt. Såfremt I vælger at gøre dette uden, at vi beboere inden er sikret genhusning, i form af en erstatning der gør det muligt for os at anskaffe en erstatningsbolig, vil dette få alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for os beboere. Dette kan på ingen måde forsvares og er direkte i strid med gældende lovgivning. Afslutningsvist skal jeg anmode om at få aktindsigt i alle sagens akter. Med venlig hilsen Malene Boel Jensen Store Kongensgade 75A, København K

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

opdatering MiCroSoFt dynamics C5 2008

opdatering MiCroSoFt dynamics C5 2008 opdatering MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Fremtidssikring af din investering... side 3 Hvorfor tegne et opdateringsabonnement til C5?... side 3 Vil du investere i din virksomheds fremtid?...

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Hvor går du hen, og hvilken hjælp kan du få? DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om, hvad danske myndigheder kan gøre for dig, hvis dit barn ulovligt er bragt til et

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

HMS Konference, 5. 6. maj 2009, Sandnes. Sammenhæng mellem brystcancer og natarbejde

HMS Konference, 5. 6. maj 2009, Sandnes. Sammenhæng mellem brystcancer og natarbejde HMS Konference, 5. 6. maj 2009, Sandnes Sammenhæng mellem brystcancer og natarbejde Cabin Attendants Union (CAU) Fagforening for Cabin Crew ansat i SAS Danmark, med ca. 1.500 medlemmer, heraf ca. 75 %

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat Til: Christian V Therkelsen (cvt@mbbl.dk) Fra: Danmarks Lejerforeninger (dl@dklf.dk) Titel: Re: Høring - Lovforslag om ændring af boligreguleringsloven og planloven (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål)

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner

Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i de kommunale institutioner? Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg:

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Hej Arne Gottlieb, Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Inden første mail, har jeg modtaget et telefonopkald fra Milica

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere