Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade Tirsdag den 24. april 2012 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30"

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade Tirsdag den 24. april 2012 kl Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for Forelæggelse af årsregnskab for 2011 til godkendelse (Bilag 1). 4. Valg af revisor. 5. Forelæggelse af budget for 2012 til godkendelse (Bilag 2). 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Orientering om tagomlægning. 8. Forslag til vedtagelse af politik for og vedligeholdelse af vinduerne (bilag 3) til afstemning: a. Der stemmes om, hvorvidt teksten i bilag 3 kan vedtages. b. Såfremt punkt 8.a. vedtages, stemmes der herefter om, hvorvidt følgende tekst skal inkluderes i bilag 3 under afsnittet Vinduespolitik mod gaden: Det vedtages, at kvaliteten skal være kernetræ med enkeltglas, evt. suppleret med en forsatsløsning med energiglas eller c. Det vedtages, at vinduet kan men ikke skal være et vindue, hvori der anvendes termoglas (der også fås med sprosser). d. Bestyrelsen lægger i bilag 3 op til egen vedligeholdelse af vinduer. Derfor ønskes en afstemning om, hvorvidt vinduerne mod gården fremover skal være (a) hvide eller (b) blå, som de oprindelige vinduer, og hvis blå, skal det også gælde nuværende hvide? 2. Indkomne forslag. Ingen. 3. Eventuelt Afholdelse af arbejdsdage Bilag Bilag 1: Årsregnskab for Bilag 2: Budget for Bilag 3: Politik for og vedligeholdelse af vinduer. Ad 1. Valg af dirigent og referent. John Farr blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Carina Hougaard Sonne blev valgt til referent. Til generalforsamlingen var 12 lejligheder mødt op eller havde fremsendt fuldmagt, svarende til et samlet fordelingstal på 59,84%, se side 8. Ad 2. Aflæggelse af årsberetning for Bestyrelsesmedlem Carina Hougaard Sonne redegjorde på vegne af formanden, som var fraværende, for bestyrelsens arbejde i det forgangne år. Årsberetningen blev vedtaget - og med en stor tak fra alle til Birgit for den store indsats, hun havde gjort for ejerforeningen i de sidste 3 år. Årsberetningen er vedlagt referatet, se side 5-8. Ad 3. Forelæggelse af årsregnskab for 2011 til godkendelse. Kasserer Niels Jørgensen gennemgik årsregnskabet for 2011, og nævnte bl.a. følgende: at ejerforeningen har en relativt stor udgift til rengøring (trappevask og fejning af fortov), samt at den individuelle aflæsning af vandmålerne (indført i 2010) nu også pålægger ejerforeningen en udgift. at årsresultatet viste et forbrug, der var ca kr. større end indtægterne. at udgiften til den midlertidige tagreparation på ca kr. er taget fra ejerforeningens fond. at vi sammen med 3 andre ejendomme stadig betaler leje for at bruge skraldesuget i gården, og at der resterer 8-9 år af lejeperioden. W43, 1. tv bemærkede, at næsten alle poster var steget, nogle endda med næsten 25%. W43, 3. th tilføjede, at alt jo stiger, og derfor må ejerforeningens udgifter også stige, men indbetalingerne til ejerforeningen er ikke steget i samme grad. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt. 1

2 Ad 4. Valg af revisor. Det statsautoriserede revisionsaktieselskab BDO blev genvalgt. Ad 5. Forelæggelse af budget for 2012 til godkendelse (se bilag 2). Kasserer Niels Jørgensen fremlagde budgettet for 2012 og redegjorde bl.a. for følgende: Under indtægter i budgettet var der ved en fejl ikke anført et årligt bidrag til fonden på kr. De ordinære udgifter til drift og vedligeholdelse var justeret lidt opad for at tage højde for prisstigninger. Der var i budgettet afsat et beløb på kr. til reparation af vandskader, men den konkrete udgift til reparation af skaderne er usikker. Regnskabsteknisk figurerede der et fælles vandforbrug på budgettet fra de tidligere år, men dette var udeladt i budgettet for 2012 pga. opsætning af individuelle vandmålere i Mht. forebyggelse af fugtskader, så havde bestyrelsen valgt foreløbigt ikke at gøre mere ved denne sag. I forbindelse med vandskaderne i kælderen efter skybruddet i juli måned og den efterfølgende opsætning af affugtere, foretog firmaet ISS grundige fugtprøver mange steder i kældrene, malerrummet og fyrrummet. Der blev ikke konstateret hverken fugt eller skimmelsvamp i kældrene. Bestyrelsen har valgt at afsætte et beløb til maling af facaden på arbejdsdagen. Hertil bemærkede W43, 3. tv, at lågene på malerbøtterne tilsyneladende var byttet om, og at facaden derfor ved pletmalingen på arbejdsdagen i 2011 desværre havde fået anden farve end oprindeligt. Det vil formentligt være en god idé at få pletmalet trapperne igen i 2012, da der var opstået mange småskader i forbindelse med tømning af loftsrummene, især på bagtrapperne. W43, 3. tv spurgte til udgiften vedr. skat og afgifter. Hertil nævnte kassereren, at denne post især omfatter udgifter til renovation, hvor udgiften også var steget. Til slut konstateredes det, at ejerforeningens planlagte udgifter vil overstige indtægterne med ca kr. i 2012, men ifølge kasseren er det acceptabelt, da ejendommen er inde i en midlertidig periode med mange udgifter. Budgettet blev enstemmigt vedtaget med forbehold for konklusionen af punkt 8. Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen havde frem til generalforsamlingen bestået af Birgit Olsen, Niels O.G. Jørgensen, Klavs Markvard Pedersen, Carina Hougaard Sonne og Lene Schuldt Jensen som suppleant. Vores formand gennem de seneste 3 år, Birgit Olsen, havde ved dette års ordinære generalforsamling valgt at træde ud af bestyrelsen. Birgit Olsen blev takket for et kæmpe stykke arbejde! Derudover havde Carina Hougaard Sonne valgt at træde ud af bestyrelsen. Som nye medlemmer blev John Farr og Thomas Kjær Nielsen (i samarbejde med sin hustru Mette) valgt og med Christoffer Vissing som suppleant. Øvrige medlemmer blev genvalgt. Den nye bestyrelse udgøres herefter af John Farr, Thoms Kjær Nielsen, Klavs Markvard Pedersen og Niels O.G. Jørgensen, og med Lene Schuldt Jensen og Christoffer Vissing som suppleanter. Ad 7. Orientering om tagomlægning. Byggekonsulent Leif Topsøe-Jensen (TJ) deltog i generalforsamlingen under dette punkt for at give en orientering om status på tagomlægningen og nævnte bl.a. følgende: Naturskifer vil blive valgt i stedet for eternitskifer, da naturskifer i følge TJ er billigere og endvidere giver ejendommen et flottere udseende. Naturskifer er også anbefalet af Københavns kommune, Center for Byggeri. Stilladsopstillingen havde desværre taget længere tid end planlagt, hvilket i følge TJ er sket grundet sygdom og manglende materiel. Dette burde dog nu være løst, og stilladsarbejdet forventes afsluttet ca. 1. maj. En del af stilladsarbejdet omfatter samling af sektioner til tagoverdækningen. Sektionerne samles på gaden og på selve tagstilladset. I tilfælde af regn må stilladsarbejderne dog ikke arbejde jvf. Arbejdsmiljøloven. Ejerforeningens fællesanlæg til internet vil blive afkoblet fredag den 27/4 mellem kl. 8-12, da strømforsyningen til antennen på taget skal flyttes. Niels kontakter internetfirmaet i tilfælde af problemer. Niels påpegede, at håndværkerne skulle passe på internet-antennen på taget under tagarbejdet, og at stangen eventuelt kan hæves eller sænkes for at forbedre signalmodtagelsen. 2

3 Yderligere gav TJ en orientering om de kommende 3 uger, som primært ville bestå af nedtagning af de nuværende tagplader. Da arbejdet indebærer fjernelse af asbest, er åndedrætsværn påbudt under arbejdet, og beboerne har IKKE adgang til tagetagen under arbejdet. W41, 3. th vil sørge for opslag herom på indgangsdørene. TJ sætter opslag på loftsdørene. Hele tagomlægningen forventes at være færdig ultimo juli TJ havde tidligere lovet at sørge for skrivelse fra hovedentreprenør Jens Volf med bekræftelse på, at forsinkelserne ikke får økonomiske konsekvenser for Ejerforeningen. Niels bemærkede, at ejerforeningen kan få en ekstra renteudgift til den byggekredit, som er optaget i Nykredit, hvis arbejdet forsinkes. TJ nævnte, at hvis det skulle komme så vidt, så ville ejerforeningen formentligt kunne afhænde regningen hos hovedentreprenør Jens Volf. Ejerforeningen betaler arbejdet bagud, og derfor vil betalingen for en evt. forsinkelse blive rykket tilsvarende. Den normale procedure er, at man betaler ved månedsskiftet. W43, 4.th nævnte eventuelle ekstra parkeringsudgifter. Dette mente TJ også ligger hos hovedentreprenør Jens Volf, altså ingen ekstra udgifter til Ejerforeningen. Niels spurgte til nedrivning af ubenyttede skorstene. Ifl. TJ har kommunen, Center for Byggeri, godkendt nedrivning af tre skorstene. TJ bad de fremmødte på generalforsamlingen om endnu engang at godkende de tre skorstene, som er planlagt til nedrivning. Dette blev effektueret på selve generalforsamlingen ud fra TJs tegning over Ejerforeningens skorstene. W43, 3.th spurgte til isolering. TJ nævnte, at spidsloftet som ikke tidligere havde været isoleret, ville blive isoleret med ca. 15 cm isolering. Der spurgtes også til isolering af etageadskillelsen mellem 4. sal og taget. Der vil blive sprøjtet isoleringsmateriale i etageadskillelsen i W 43 (det er tidligere udført i W 41). TJ mente, at det vil være muligt at udføre en effektiv fordeling af isoleringsmaterialet, selv i hjørnerne af etageadskillelsen. Der var diskussion om indeklimaet på loftet. I følge TJ vil Ejerforeningen med renoveringen af taget få et mere lukket og tæt tag og en bedre udluftning, på trods af isoleringen. Der vil forekomme ventilationsåbninger i tagfod, mansardknæk og ved tagryggen. Der vil ikke blive lagt dampspærre ind, da der hermed kan opstå risiko for dannelse af kondensvand. Ved el-installationerne på loftet vil der dog være mindre uisolerede områder. De oprindelige jernvinduer fra 1908 i badeværelserne på 4. sal skal skiftes som en del af renoveringen. TJ oplyste, at ejerne bliver orienteret i god tid. På et tidspunkt vil en tømrer sammen med TJ have behov for at komme ind i de fire lejligheder for at besigtige vinduernes placering og for at afgive tilbud til den enkelte ejer for lysningspaneler. W43. 3.th spurgte til valg af tagrender, da Ejerforeningen tidligere har haft problemer, især i gården. TJ lovede at undersøge størrelsen af nedløbsrør. TJ fortalte derudover, at det er Københavns Kommune Center for Design, som står for godkendelse af nedrivning/ bevaring af skorstene, og at det er Center for Byggeri, som står for de byggetekniske sager. TJ har fået tilsagn fra Center for Byggeri om, at der ikke vil komme ekstra isoleringskrav til Ejerforeningen. Dette tilsagn foreligger p.t. kun mundtligt. TJ afventer det skriftlige tilsagn. TJ tilbød at fremskaffe et par prøver på tagpladerne i naturskiferen. Naturskiferen kommer fra Spanien og måler 30 x 60 cm (14 tommer). Afslutningsvis oplyste TJ på spørgsmål om overdækning af skorstenspiberne, at han vil undersøge, hvilken skorstensafslutning, der kan og må påsættes. 3

4

5 FORMANDENS BERETNING Generalforsamlingen den 24. april 2012 Bestyrelsens sammensætning og arbejde I det forgangne år har bestyrelsen foruden undertegnede bestået af Klavs (næstformand), Niels (kasserer), Carina (bestyrelsesmedlem) og Lene (suppleant), og blandt årets vigtigste opgaver i bestyrelsen har været: Skader på ejerforeningens tag i vinteren 2010/2011 På den ordinære generalforsamling d. 28. april og den ekstraordinære d. 9. august 2011 blev tagreparation diskuteret, og det blev vedtaget at foretage en midlertidig reparation for at få lukket så mange utætheder i taget som muligt for herefter at lave en total tagudskiftning med start i april Den midlertidige udbedring af taget blev foretaget i oktober 2011 af VVS-firmaet Per Rovelt i samarbejde med byggekonsulent Topsøe-Jensen som nævnt på den ekstraordinære generalforsamling d. 15. december Ejerforeningen har fortsat et udestående i forhold til at udbedre vandskaderne i de fire 4. sals lejligheder samt W43, 3. tv. og W41, 3. tv., men som nævnt gennem hele forløbet, så ønskede bestyrelsen først at udbedre disse, så snart Ejerforeningen havde et nyt tag for at undgå nye skader. Arbejdet med udbedring af vandskaderne burde kunne iværksættes i umiddelbar forlængelse af færdiggørelsen af det nye tag. Beslutning om omlægning af tag Beslutning om omlægning af nyt tag blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling d. 9. august Topsøe-Jensen havde herefter udarbejdet udbudsmaterialet, som blev sendt til 3 entreprenører i starten af marts med deadline for aflevering d. 19. marts Resultatet af prisindhentningen blev følgende: Jens Volf kr. ekskl. moms Andersen & Lassen kr. ekskl. moms Thor Byg & Tag kr. ekskl. moms Hertil skulle tillægges 10% rådgiverhonorar og 25% moms. Alle entreprenører havde afleveret uden forbehold. Bestyrelsen takkede på et bestyrelsesmøde d. 22. marts 2012 ja til tilbudet fra Jens Volf, som var det billigste. Samtidig fremgik det af Jens Volf s tilbudsliste, at der var en besparelse ved valg af naturskifer på ,- kr. (naturskifer: ,- kr. og ethernitskifer: ,- kr.). På anbefaling fra Topsøe-Jensen valgte bestyrelsen derfor at takke ja til naturskifer, der ifølge Topsøe-Jensen er et langt bedre produkt og vi ville få et pænere tag. Antallet af tagvinduer valgte bestyrelsen efter anbefaling fra Topsøe-Jensen at reducere, idet der i dag i nogle (fælles)rum er op til 4 stk, og at 2 burde være tilstrækkeligt. Udover en prisreduktion er der en fordel i, at færre gennembrydninger giver et mere holdbart tag. Bestyrelsen havde i samarbejde med Topsøe-Jensen valgt at have en post til uforudsete udgifter på ca ,- kr svarende til ca. 15%, som er normalt ved renoveringer. Dog vil der yderligere være ca kr. til rådighed for uforudsete udgifter, idet Topsøe-Jensen havde afsat dette beløb til en enterprise forsikingen, men udgiften til denne gennem Ejerforeningens egen Codan forsikring blev ca kr. incl. præmie og stempelafgift. Samlet forventes tagomlægningen at koste ca ,- kr., men muligvis kan vi lande omlægningen billigere afhængig af, hvor mange uforudsete udgifter, der dukker op. Mht uforudsete udgifter kan der f.eks. være tale om krav fra Københavns Kommune om ekstra isolering, opdagelse af råd/svamp, nedrivning og opbygning af skorstene eller lign. under ombygningen. Bestyrelsen har bedt Topsøe-Jensen om, at samtlige uforudsete udgifter inden igangsættelse skal godkendes af bestyrelsen. Som tidligere kommunikeret i starten af marts 2012, så fik vi kontateret asbest i eternitpladerne (øverste flade del af taget til begge sider samt mansarden mod gaden og trappehusenes stejle tag mod gården), hvilket betød, at der under nedrivningsarbejderne skulle foretages ekstra foranstaltninger af hensyn til sundheden, samt at tidsplanen ville blive forlænget med 3 uger. Dette er dog medregnet i entreprenørernes priser. Tidsplanen blev derfor tilrettet, således at tagomlægningen og nedtagning af stillads forventes at vare 16 uger og taget forventes dermed at stå færdig medio juli

6 Arbejdet gik i gang med opsætning af stillads i sidste uge af marts Topsøe-Jensen vil under punkt 7 give en status på arbejdet. Bemærk venligst, at al færdsel på stilladset naturligvis er forbudt! Fælleslån På den ekstraordinære generalforsamling afholdt d. 15. december 2011 blev det vedtaget, at Ejerforeningen ville kunne optage et fælleslån på op til 5 mio kr., hvilket Nykredit sidenhen også har bekræftet. Efter udløb af dato for tilkendegivelse af betalingsform til tagreparationen var status, at der var 10 lejligheder, som ønskede deltagelse i et fælleslån og 10 lejligheder, som ønskede at betale kontant. Det blev på generalforsamlingen vedtaget, at fælleslånet skulle være med variabel rente over 20 år. Bestyrelsen havde herefter meddelt Nykredit, at Ejerforeningen ønskede et fælleslån på op til 2,5 mio kr. svarende til 10 lejligheders deltagelse. Dog havde bestyrelsen også informeret Nykredit om, at vi først ved byggeriets afslutning kender den reelle udgift for tagomlægningen, og derfor først på dette tidspunkt ville kunne bekræfte det endelige lånebeløb. Dette var årsagen til, at vi også fra start bad Nykredit om en byggekredit, således at kreditten løber fra 1. april til 1. juli 2012, hvor vi formentlig kender det endelige beløb for tagreparationen - dog kan datoen ændre sig, såfremt reparationen forsinkes. Fra januar til og med marts 2012 har Ejerforeningen lagt ud for entrepriseforsikring samt udgifter til honorar til Topsøe-Jensen, som betales løbende hver måned fra januar til juni Yderligere står Ejerforeningen over for at skulle skifte bank fra Danske Bank til Nykredit, hvilket vores kasserer vil tage sig af i løbet af sommeren Oversigt over opbevaringsrum Ifm konstateringen af asbest i det gamle eternitskifertag blev alle beboere med loftsrum bedt om midlertidigt at tømme deres opbevaringsrum på loftet for alt indhold og herefter at lade alle rum stå åbne til tagomlægningen er færdig. Tak for hjælpen til jer alle med at nå dette, inden tagomlægningen gik i gang. I forbindelse med den store tagomlægning så bestyrelsen det som en god anledning til at få lavet en oversigt over tilhørsforholdet blandt de forskellige lofts- som kælderrum. Ifølge tinglysningen råder hver lejlighed over to opbevaringsrum et på loftet og i kælderen - samt et brænderum i kælderen. Dette har vi desværre ikke tidligere kunnet leve op til, idet nogle tillod sig at tage ekstra rum uden at informere bestyrelsen herom. Dette må ikke ske fremover, da det ikke er rimeligt, at bestyrelsen skal bruge tid på sådanne opgaver. Alle opbevaringsrum er nu blevet forsynet med nye grønne sedler, hvorpå man kan se, hvem der råder over hvilke rum. Med tiden har folk byttet med hinanden, og der vil derfor være lejligheder, som på nuværende tidspunkt enten har to loftsrum eller to kælderrum. Der er også ejere, der midlertidigt har udlånt et eller flere af deres rum til andre ejere. Dette er bestyrelsen helt indforstået med, dog beder bestyrelsen de involverede om klart at notere på den grønne seddel på opbevaringsrummet, hvem der ejer rummet, og hvem rummet er udlånt til. Ejerforeningen har siden 1950 erne haft et brænderum i kælderen aflåst og som tilhørte Civilforsvaret. Bestyrelsen har derfor været i kontakt med Københavns Brandvæsen, som sidenhen har overtaget visse dele fra Civilforsvaret, og Københavns Brandvæsen har åbnet rummet, således at det nu er tildelt til en ejer, der ikke tidligere havde et brænderum til rådighed. Det eneste udestående vi pt har er, at vi mangler et brænderum til W41, 1. tv., men som det fremgår af listen, som ligger på vores hjemmeside, så er der et dobbeltrum, som i dag tilhører W43, 2. th. Dette rum vil vi dele i to, den dag hvor W43, 2.th fraflytter Ejerforeningen, og dermed går den endelige kabale op. Listen over opbevaringsrum, og hvem der har lånt ud til hvem, ligger på Ejerforeningens hjemmeside: Tvister i forbindelse med fordeling af rummene afgøres af bestyrelsen. 6

7 Samtlige rum skal ryddes ved flytning, således at nye indflyttere modtager et tomt rum. Det er ejerens eget ansvar at tilsikre, at man har sine tinglyste rum til rådighed, og bestyrelsen anbefaler, at samtlige rum bør være aflåst. Det er derfor vigtigt, at ved salg af lejlighed, at sælger informerer køber om de rum, der hører til lejligheden. Undersøgelse af brug af skorstene og nedrivning af 3 stk. I slutningen af august 2011 udsendte bestyrelsen et spørgeskema til alle beboere mht deres brug af ejendommens skorstene. Topsøe-Jensen er sidenhen ved gennemgang af taget blevet opmærksom på, at 3 af bygningens 11 skorstenspiber er i mindre god tilstand og er i forhold til det spørgeskema, som I har besvaret, ikke i brug. Derfor har bestyrelsen bedt Topsøe-Jensen om at søge Københavns kommune om tilladelse til at nedrive de 3 skortstenspiber til under tagbelægningen, hvilket kommunen har godkendt i brev af 21. marts 2012 dog med mulighed for fremtidig genanvendelse. De restende 8 skorstenspiber vil blive istandsat. Forslag til vedtagelse af politik for og vedligeholdelse af vinduerne På den ekstraordinære generalforsamling d. 9. august 2011 blev bestyrelsen bedt om at udarbejde en politik for og vedligeholdelse af vinduerne, idet Topsøe-Jensen i sin tilstandsvurdering af hele ejendommen fra juli 2011 anbefalede en gennemgribende istandsættelse af vinduerne mod gården inden for 1 år. Dette punkt gennemgåes seperat på generalforsamlingen under punkt 8 se bilag 3. Opsætning af 1 stk fransk altan i mansardtaget mod gården På den ekstraordinære generalforsamling d. 15. december 2012 bad W41, 4. th. generalforsamlingen om lov til opsætning af 1 stk. fransk altan i mansardtaget. Dette forslag blev på generalforsamlingen behandlet og vedtaget, men efterfølgende har W41, 4.th. meddelt bestyrelsen, at de alligevel ikke ville foretage ændringen. Oversvømmelse i kælderen ifm skybrudet den 2. juli 2011 Generalforsamlingen blev informeret om oversvømmelsen på den ekstraordinære generalforsamling d. 9. august Siden da har bestyrelsen sørget for at få malet fyrrummet, og gen-isolering af rørene sker i den nærmeste fremtid. Skaderne er anmeldt til Codan, som har bekræftet, at de dækker samtlige udgifter hertil. Codan har også bekræftet, at de dækker udgifterne til elforbruget ifm de fire affugtere, vi fik opstillet i kældrene fra juli til oktober Vi afventer dog fortsat at få refunderet elforbruget, som løb op i timer. Ifm ISS afhentning af affugterne foretog ISS grundige fugtprøver mange steder i kældrene, malerrummet og fyrrumet. ISS kunne konstatere, at vi hverken havde fugt eller skimmelsvamp i kældrene. Arbejdsdage På den ordinære generalforsamling i 2011 uddelegerede bestyrelsen arbejdet med afholdelse af arbejdsdage. W43, 3. tv. tog velvilligt imod opgaven og gjorde et stort arbejde i forbindelse med disse to arbejdsdage, som blev afholdt den 4. og den 24. september En stor tak til W43, 3. tv. for at have udført denne opgave. Vi havde to hyggelige og konstruktive dage med effektivt arbejde og indtrykket af et tættere sammenhold beboerne imellem. Blandt mange opgaver fik vi pletmalet facaden mod gaden i stueetagehøjde samt soklen og ryddet ud af gamle cykler, cykelanhængere og barnevogne, der var parkeret både i kældre og i mellemgangen mellem gade og gård. Bestyrelsen havde dog som hidtil gjort brug af vedtægternes gebyrbestemmelse for udeblivelse (kr. 300) for de, som ikke troppede op. Dog har man jo altid muligheden for at påtage sig nogle opgaver på andre tidspunkter, såfremt man er forhindret på den planlagte dato dette skal dog aftales med bestyrelsen. Samtidig vil bestyrelsen også gerne benytte lejligheden til at takke W41, 3. tv. for løbende gennem året at have passet vores blomsterkrukker ved hovedindgangen både ved W41 og W43. Udført håndværksarbejde (udbedrings- og vedligeholdelsesarbejder) Elektriker Specht har udført reparationer af ejendommens el-installationer. Per Rovelt har udført reparation af gennemtæret rør i W43, 4. th., og bestyrelsen har efter indbrud i kælderen under W43 repareret dørene med pumpefunktion, så de smækker helt i. Men ellers har omfanget af håndværksmæssigt arbejde begrænset sig til aktiviteterne på arbejdsdagen samt til udskiftning af pærer på fællesområdet. Tilbagevendende opsang!!! Særligt på bagtrapperne i W41 har der fortsat været en tendens til, at man hensætter effekter i strid med brandbekendtgørelsen og til gene for færdslen. Sådanne effekter på fællesarealerne kan forventes bortskaffet uden varsel, medmindre man forinden har indgået aftale med bestyrelsen om hensættelse for en kortere periode. 7

8 Nye beboere Bestyrelsen har i årets løb kun behandlet 1 anmodning om udlejning til beboelse. Vi har fået nye lejere i W41, 4. th. Velkommen til jer!!! Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for dens arbejde og engagement i det forløbne år. Jeg vil også gerne takke Generalforsamlingen for støtte til min formandspost gennem de seneste 3 år, som jeg dog nu vælger at fratræde pga graviditet. Det er naturligvis også altid sundt for alle parter, at der løbende kommer nye kræfter til, så jeg vil ønske den nye bestyrelse held og lykke med arbejdet fremover. Birgit Olsen E/F-formand Deltagerne i generalforsamlingen 2012 Lejlighed Nr. Fordelingstal Ejere Lejl. 1 41, st. tv 4.79 Birgit Olsen (fuldmagt) Lejl. 2 41, st. th 4.79 Eva Barfod (fuldmagt) Lejl. 6 41, 2. th 4.74 Helle Birch Schmidt Lejl. 7 41, 3. tv 4.79 Carina & Rene Hougaard Sonne Lejl. 9 41, 4, tv 4.55 Christoffer Vissing Lejl , 4. th 4.50 Ove Hedegaard (fuldmagt) Lejl , st. th 5.24 Klavs og Hanne Markvard Pedersen Lejl , 1. tv 5.48 Thomas Kjær Nielsen Lejl , 3. tv 5.54 John Farr Lejl , 3. th 5.24 Gert Olsen Lejl , 4. tv 5.14 Niels O.G. Jørgensen Lejl , 4. th 5.04 Lene Schuldt Jensen Total fordelings %

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Optagelse af byggekredit/fælleslån

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2012.

Generalforsamlingsreferat 2012. 1 Generalforsamlingsreferat 2012. År 2012, den 30 april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Notat til generalforsamling d. 28. april 2011 - tag- og vandskader.

Notat til generalforsamling d. 28. april 2011 - tag- og vandskader. Notat til generalforsamling d. 28. april 211 - tag- og vandskader. Vinteren 21/211 har desværre forårsaget en del skader på Ejerforeningens tag samt involveret vandskader i 5 lejligheder. Skaderne er sket

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S.

År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S. Referat ordinær generalforsamling for E/F Øresund År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S. Mødt

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget

Læs mere

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: År 2013, mandag den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen 1911. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbro Huset, Århusgade 103, 2100 København Ø. For generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

År 2011 den 11. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Grøndals Parkvej 14-20 og Gudenåvej 17-19 i Pilegården, Brønshøjvej 17.

År 2011 den 11. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Grøndals Parkvej 14-20 og Gudenåvej 17-19 i Pilegården, Brønshøjvej 17. År 2011 den 11. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Grøndals Parkvej 14-20 og Gudenåvej 17-19 i Pilegården, Brønshøjvej 17. Punkt 1 Valg af dirigent. Formanden Ritta Hjort bød velkommen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

3. Forelæggelse af regnskab for 2013 med revisors påtegning til godkendelse.

3. Forelæggelse af regnskab for 2013 med revisors påtegning til godkendelse. Ejerforeningen[H1] Lille Ravnsborg Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Lille Ravnsborg 30. April 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning om det forløbende år 3.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 24 marts 1999 Sted: Sønderborghus, Rød sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f).

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). ø Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). Ulla og Kim (3c) har givet skriftlig fuldmagt til Claus

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Dirigent: Birgit Referent: Erik Tilstede: Pauline, Lone, Claus, Jeanne, Inger, Birgit, Jesper, Michel, Merete og Erik Dagsordenen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal År 2015, den 14. april, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal på adressen, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal., 2720

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 29.02.2012.

Referat af ordinær generalforsamling den 29.02.2012. Ejerforeningen Matr. nr. 2165 Udenbys Klædebo Kvarter Sankt Hans Gade 4 4A København N Referat af ordinær generalforsamling den 29.02.2012. Til stede var.: 4 Sankt Hans Gade 4, 1.th Ole Munch Hansen 4,61

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2012, den 26. april

Læs mere

Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28

Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28 Boligejernes Ønsker Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28 Referat af ordinær generalforsamling mandag den 31. maj 2010 kl. 19.30. Sted: Anne Kirke, Bjelkes Alle 19-21, 2200 København N. Repræsentanter

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Ejerforeningen ANPA Marts 2013. onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30

Ejerforeningen ANPA Marts 2013. onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30 Ejerforeningen ANPA Marts 2013 Til medlemmerne: Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30 Der indkaldes hermed til generalforsamling i ejerforeningen ANPA. Generalforsamlingen

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Generalforsamling afholdt d. 22/3 2000 på Sønderborg Hus, Rød Sal

Generalforsamling afholdt d. 22/3 2000 på Sønderborg Hus, Rød Sal 2001 Sønderborg, d. 5. december Generalforsamling afholdt d. 22/3 2000 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Herunder tagprojekt 4. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere