Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade Tirsdag den 24. april 2012 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30"

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade Tirsdag den 24. april 2012 kl Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for Forelæggelse af årsregnskab for 2011 til godkendelse (Bilag 1). 4. Valg af revisor. 5. Forelæggelse af budget for 2012 til godkendelse (Bilag 2). 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Orientering om tagomlægning. 8. Forslag til vedtagelse af politik for og vedligeholdelse af vinduerne (bilag 3) til afstemning: a. Der stemmes om, hvorvidt teksten i bilag 3 kan vedtages. b. Såfremt punkt 8.a. vedtages, stemmes der herefter om, hvorvidt følgende tekst skal inkluderes i bilag 3 under afsnittet Vinduespolitik mod gaden: Det vedtages, at kvaliteten skal være kernetræ med enkeltglas, evt. suppleret med en forsatsløsning med energiglas eller c. Det vedtages, at vinduet kan men ikke skal være et vindue, hvori der anvendes termoglas (der også fås med sprosser). d. Bestyrelsen lægger i bilag 3 op til egen vedligeholdelse af vinduer. Derfor ønskes en afstemning om, hvorvidt vinduerne mod gården fremover skal være (a) hvide eller (b) blå, som de oprindelige vinduer, og hvis blå, skal det også gælde nuværende hvide? 2. Indkomne forslag. Ingen. 3. Eventuelt Afholdelse af arbejdsdage Bilag Bilag 1: Årsregnskab for Bilag 2: Budget for Bilag 3: Politik for og vedligeholdelse af vinduer. Ad 1. Valg af dirigent og referent. John Farr blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Carina Hougaard Sonne blev valgt til referent. Til generalforsamlingen var 12 lejligheder mødt op eller havde fremsendt fuldmagt, svarende til et samlet fordelingstal på 59,84%, se side 8. Ad 2. Aflæggelse af årsberetning for Bestyrelsesmedlem Carina Hougaard Sonne redegjorde på vegne af formanden, som var fraværende, for bestyrelsens arbejde i det forgangne år. Årsberetningen blev vedtaget - og med en stor tak fra alle til Birgit for den store indsats, hun havde gjort for ejerforeningen i de sidste 3 år. Årsberetningen er vedlagt referatet, se side 5-8. Ad 3. Forelæggelse af årsregnskab for 2011 til godkendelse. Kasserer Niels Jørgensen gennemgik årsregnskabet for 2011, og nævnte bl.a. følgende: at ejerforeningen har en relativt stor udgift til rengøring (trappevask og fejning af fortov), samt at den individuelle aflæsning af vandmålerne (indført i 2010) nu også pålægger ejerforeningen en udgift. at årsresultatet viste et forbrug, der var ca kr. større end indtægterne. at udgiften til den midlertidige tagreparation på ca kr. er taget fra ejerforeningens fond. at vi sammen med 3 andre ejendomme stadig betaler leje for at bruge skraldesuget i gården, og at der resterer 8-9 år af lejeperioden. W43, 1. tv bemærkede, at næsten alle poster var steget, nogle endda med næsten 25%. W43, 3. th tilføjede, at alt jo stiger, og derfor må ejerforeningens udgifter også stige, men indbetalingerne til ejerforeningen er ikke steget i samme grad. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt. 1

2 Ad 4. Valg af revisor. Det statsautoriserede revisionsaktieselskab BDO blev genvalgt. Ad 5. Forelæggelse af budget for 2012 til godkendelse (se bilag 2). Kasserer Niels Jørgensen fremlagde budgettet for 2012 og redegjorde bl.a. for følgende: Under indtægter i budgettet var der ved en fejl ikke anført et årligt bidrag til fonden på kr. De ordinære udgifter til drift og vedligeholdelse var justeret lidt opad for at tage højde for prisstigninger. Der var i budgettet afsat et beløb på kr. til reparation af vandskader, men den konkrete udgift til reparation af skaderne er usikker. Regnskabsteknisk figurerede der et fælles vandforbrug på budgettet fra de tidligere år, men dette var udeladt i budgettet for 2012 pga. opsætning af individuelle vandmålere i Mht. forebyggelse af fugtskader, så havde bestyrelsen valgt foreløbigt ikke at gøre mere ved denne sag. I forbindelse med vandskaderne i kælderen efter skybruddet i juli måned og den efterfølgende opsætning af affugtere, foretog firmaet ISS grundige fugtprøver mange steder i kældrene, malerrummet og fyrrummet. Der blev ikke konstateret hverken fugt eller skimmelsvamp i kældrene. Bestyrelsen har valgt at afsætte et beløb til maling af facaden på arbejdsdagen. Hertil bemærkede W43, 3. tv, at lågene på malerbøtterne tilsyneladende var byttet om, og at facaden derfor ved pletmalingen på arbejdsdagen i 2011 desværre havde fået anden farve end oprindeligt. Det vil formentligt være en god idé at få pletmalet trapperne igen i 2012, da der var opstået mange småskader i forbindelse med tømning af loftsrummene, især på bagtrapperne. W43, 3. tv spurgte til udgiften vedr. skat og afgifter. Hertil nævnte kassereren, at denne post især omfatter udgifter til renovation, hvor udgiften også var steget. Til slut konstateredes det, at ejerforeningens planlagte udgifter vil overstige indtægterne med ca kr. i 2012, men ifølge kasseren er det acceptabelt, da ejendommen er inde i en midlertidig periode med mange udgifter. Budgettet blev enstemmigt vedtaget med forbehold for konklusionen af punkt 8. Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen havde frem til generalforsamlingen bestået af Birgit Olsen, Niels O.G. Jørgensen, Klavs Markvard Pedersen, Carina Hougaard Sonne og Lene Schuldt Jensen som suppleant. Vores formand gennem de seneste 3 år, Birgit Olsen, havde ved dette års ordinære generalforsamling valgt at træde ud af bestyrelsen. Birgit Olsen blev takket for et kæmpe stykke arbejde! Derudover havde Carina Hougaard Sonne valgt at træde ud af bestyrelsen. Som nye medlemmer blev John Farr og Thomas Kjær Nielsen (i samarbejde med sin hustru Mette) valgt og med Christoffer Vissing som suppleant. Øvrige medlemmer blev genvalgt. Den nye bestyrelse udgøres herefter af John Farr, Thoms Kjær Nielsen, Klavs Markvard Pedersen og Niels O.G. Jørgensen, og med Lene Schuldt Jensen og Christoffer Vissing som suppleanter. Ad 7. Orientering om tagomlægning. Byggekonsulent Leif Topsøe-Jensen (TJ) deltog i generalforsamlingen under dette punkt for at give en orientering om status på tagomlægningen og nævnte bl.a. følgende: Naturskifer vil blive valgt i stedet for eternitskifer, da naturskifer i følge TJ er billigere og endvidere giver ejendommen et flottere udseende. Naturskifer er også anbefalet af Københavns kommune, Center for Byggeri. Stilladsopstillingen havde desværre taget længere tid end planlagt, hvilket i følge TJ er sket grundet sygdom og manglende materiel. Dette burde dog nu være løst, og stilladsarbejdet forventes afsluttet ca. 1. maj. En del af stilladsarbejdet omfatter samling af sektioner til tagoverdækningen. Sektionerne samles på gaden og på selve tagstilladset. I tilfælde af regn må stilladsarbejderne dog ikke arbejde jvf. Arbejdsmiljøloven. Ejerforeningens fællesanlæg til internet vil blive afkoblet fredag den 27/4 mellem kl. 8-12, da strømforsyningen til antennen på taget skal flyttes. Niels kontakter internetfirmaet i tilfælde af problemer. Niels påpegede, at håndværkerne skulle passe på internet-antennen på taget under tagarbejdet, og at stangen eventuelt kan hæves eller sænkes for at forbedre signalmodtagelsen. 2

3 Yderligere gav TJ en orientering om de kommende 3 uger, som primært ville bestå af nedtagning af de nuværende tagplader. Da arbejdet indebærer fjernelse af asbest, er åndedrætsværn påbudt under arbejdet, og beboerne har IKKE adgang til tagetagen under arbejdet. W41, 3. th vil sørge for opslag herom på indgangsdørene. TJ sætter opslag på loftsdørene. Hele tagomlægningen forventes at være færdig ultimo juli TJ havde tidligere lovet at sørge for skrivelse fra hovedentreprenør Jens Volf med bekræftelse på, at forsinkelserne ikke får økonomiske konsekvenser for Ejerforeningen. Niels bemærkede, at ejerforeningen kan få en ekstra renteudgift til den byggekredit, som er optaget i Nykredit, hvis arbejdet forsinkes. TJ nævnte, at hvis det skulle komme så vidt, så ville ejerforeningen formentligt kunne afhænde regningen hos hovedentreprenør Jens Volf. Ejerforeningen betaler arbejdet bagud, og derfor vil betalingen for en evt. forsinkelse blive rykket tilsvarende. Den normale procedure er, at man betaler ved månedsskiftet. W43, 4.th nævnte eventuelle ekstra parkeringsudgifter. Dette mente TJ også ligger hos hovedentreprenør Jens Volf, altså ingen ekstra udgifter til Ejerforeningen. Niels spurgte til nedrivning af ubenyttede skorstene. Ifl. TJ har kommunen, Center for Byggeri, godkendt nedrivning af tre skorstene. TJ bad de fremmødte på generalforsamlingen om endnu engang at godkende de tre skorstene, som er planlagt til nedrivning. Dette blev effektueret på selve generalforsamlingen ud fra TJs tegning over Ejerforeningens skorstene. W43, 3.th spurgte til isolering. TJ nævnte, at spidsloftet som ikke tidligere havde været isoleret, ville blive isoleret med ca. 15 cm isolering. Der spurgtes også til isolering af etageadskillelsen mellem 4. sal og taget. Der vil blive sprøjtet isoleringsmateriale i etageadskillelsen i W 43 (det er tidligere udført i W 41). TJ mente, at det vil være muligt at udføre en effektiv fordeling af isoleringsmaterialet, selv i hjørnerne af etageadskillelsen. Der var diskussion om indeklimaet på loftet. I følge TJ vil Ejerforeningen med renoveringen af taget få et mere lukket og tæt tag og en bedre udluftning, på trods af isoleringen. Der vil forekomme ventilationsåbninger i tagfod, mansardknæk og ved tagryggen. Der vil ikke blive lagt dampspærre ind, da der hermed kan opstå risiko for dannelse af kondensvand. Ved el-installationerne på loftet vil der dog være mindre uisolerede områder. De oprindelige jernvinduer fra 1908 i badeværelserne på 4. sal skal skiftes som en del af renoveringen. TJ oplyste, at ejerne bliver orienteret i god tid. På et tidspunkt vil en tømrer sammen med TJ have behov for at komme ind i de fire lejligheder for at besigtige vinduernes placering og for at afgive tilbud til den enkelte ejer for lysningspaneler. W43. 3.th spurgte til valg af tagrender, da Ejerforeningen tidligere har haft problemer, især i gården. TJ lovede at undersøge størrelsen af nedløbsrør. TJ fortalte derudover, at det er Københavns Kommune Center for Design, som står for godkendelse af nedrivning/ bevaring af skorstene, og at det er Center for Byggeri, som står for de byggetekniske sager. TJ har fået tilsagn fra Center for Byggeri om, at der ikke vil komme ekstra isoleringskrav til Ejerforeningen. Dette tilsagn foreligger p.t. kun mundtligt. TJ afventer det skriftlige tilsagn. TJ tilbød at fremskaffe et par prøver på tagpladerne i naturskiferen. Naturskiferen kommer fra Spanien og måler 30 x 60 cm (14 tommer). Afslutningsvis oplyste TJ på spørgsmål om overdækning af skorstenspiberne, at han vil undersøge, hvilken skorstensafslutning, der kan og må påsættes. 3

4

5 FORMANDENS BERETNING Generalforsamlingen den 24. april 2012 Bestyrelsens sammensætning og arbejde I det forgangne år har bestyrelsen foruden undertegnede bestået af Klavs (næstformand), Niels (kasserer), Carina (bestyrelsesmedlem) og Lene (suppleant), og blandt årets vigtigste opgaver i bestyrelsen har været: Skader på ejerforeningens tag i vinteren 2010/2011 På den ordinære generalforsamling d. 28. april og den ekstraordinære d. 9. august 2011 blev tagreparation diskuteret, og det blev vedtaget at foretage en midlertidig reparation for at få lukket så mange utætheder i taget som muligt for herefter at lave en total tagudskiftning med start i april Den midlertidige udbedring af taget blev foretaget i oktober 2011 af VVS-firmaet Per Rovelt i samarbejde med byggekonsulent Topsøe-Jensen som nævnt på den ekstraordinære generalforsamling d. 15. december Ejerforeningen har fortsat et udestående i forhold til at udbedre vandskaderne i de fire 4. sals lejligheder samt W43, 3. tv. og W41, 3. tv., men som nævnt gennem hele forløbet, så ønskede bestyrelsen først at udbedre disse, så snart Ejerforeningen havde et nyt tag for at undgå nye skader. Arbejdet med udbedring af vandskaderne burde kunne iværksættes i umiddelbar forlængelse af færdiggørelsen af det nye tag. Beslutning om omlægning af tag Beslutning om omlægning af nyt tag blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling d. 9. august Topsøe-Jensen havde herefter udarbejdet udbudsmaterialet, som blev sendt til 3 entreprenører i starten af marts med deadline for aflevering d. 19. marts Resultatet af prisindhentningen blev følgende: Jens Volf kr. ekskl. moms Andersen & Lassen kr. ekskl. moms Thor Byg & Tag kr. ekskl. moms Hertil skulle tillægges 10% rådgiverhonorar og 25% moms. Alle entreprenører havde afleveret uden forbehold. Bestyrelsen takkede på et bestyrelsesmøde d. 22. marts 2012 ja til tilbudet fra Jens Volf, som var det billigste. Samtidig fremgik det af Jens Volf s tilbudsliste, at der var en besparelse ved valg af naturskifer på ,- kr. (naturskifer: ,- kr. og ethernitskifer: ,- kr.). På anbefaling fra Topsøe-Jensen valgte bestyrelsen derfor at takke ja til naturskifer, der ifølge Topsøe-Jensen er et langt bedre produkt og vi ville få et pænere tag. Antallet af tagvinduer valgte bestyrelsen efter anbefaling fra Topsøe-Jensen at reducere, idet der i dag i nogle (fælles)rum er op til 4 stk, og at 2 burde være tilstrækkeligt. Udover en prisreduktion er der en fordel i, at færre gennembrydninger giver et mere holdbart tag. Bestyrelsen havde i samarbejde med Topsøe-Jensen valgt at have en post til uforudsete udgifter på ca ,- kr svarende til ca. 15%, som er normalt ved renoveringer. Dog vil der yderligere være ca kr. til rådighed for uforudsete udgifter, idet Topsøe-Jensen havde afsat dette beløb til en enterprise forsikingen, men udgiften til denne gennem Ejerforeningens egen Codan forsikring blev ca kr. incl. præmie og stempelafgift. Samlet forventes tagomlægningen at koste ca ,- kr., men muligvis kan vi lande omlægningen billigere afhængig af, hvor mange uforudsete udgifter, der dukker op. Mht uforudsete udgifter kan der f.eks. være tale om krav fra Københavns Kommune om ekstra isolering, opdagelse af råd/svamp, nedrivning og opbygning af skorstene eller lign. under ombygningen. Bestyrelsen har bedt Topsøe-Jensen om, at samtlige uforudsete udgifter inden igangsættelse skal godkendes af bestyrelsen. Som tidligere kommunikeret i starten af marts 2012, så fik vi kontateret asbest i eternitpladerne (øverste flade del af taget til begge sider samt mansarden mod gaden og trappehusenes stejle tag mod gården), hvilket betød, at der under nedrivningsarbejderne skulle foretages ekstra foranstaltninger af hensyn til sundheden, samt at tidsplanen ville blive forlænget med 3 uger. Dette er dog medregnet i entreprenørernes priser. Tidsplanen blev derfor tilrettet, således at tagomlægningen og nedtagning af stillads forventes at vare 16 uger og taget forventes dermed at stå færdig medio juli

6 Arbejdet gik i gang med opsætning af stillads i sidste uge af marts Topsøe-Jensen vil under punkt 7 give en status på arbejdet. Bemærk venligst, at al færdsel på stilladset naturligvis er forbudt! Fælleslån På den ekstraordinære generalforsamling afholdt d. 15. december 2011 blev det vedtaget, at Ejerforeningen ville kunne optage et fælleslån på op til 5 mio kr., hvilket Nykredit sidenhen også har bekræftet. Efter udløb af dato for tilkendegivelse af betalingsform til tagreparationen var status, at der var 10 lejligheder, som ønskede deltagelse i et fælleslån og 10 lejligheder, som ønskede at betale kontant. Det blev på generalforsamlingen vedtaget, at fælleslånet skulle være med variabel rente over 20 år. Bestyrelsen havde herefter meddelt Nykredit, at Ejerforeningen ønskede et fælleslån på op til 2,5 mio kr. svarende til 10 lejligheders deltagelse. Dog havde bestyrelsen også informeret Nykredit om, at vi først ved byggeriets afslutning kender den reelle udgift for tagomlægningen, og derfor først på dette tidspunkt ville kunne bekræfte det endelige lånebeløb. Dette var årsagen til, at vi også fra start bad Nykredit om en byggekredit, således at kreditten løber fra 1. april til 1. juli 2012, hvor vi formentlig kender det endelige beløb for tagreparationen - dog kan datoen ændre sig, såfremt reparationen forsinkes. Fra januar til og med marts 2012 har Ejerforeningen lagt ud for entrepriseforsikring samt udgifter til honorar til Topsøe-Jensen, som betales løbende hver måned fra januar til juni Yderligere står Ejerforeningen over for at skulle skifte bank fra Danske Bank til Nykredit, hvilket vores kasserer vil tage sig af i løbet af sommeren Oversigt over opbevaringsrum Ifm konstateringen af asbest i det gamle eternitskifertag blev alle beboere med loftsrum bedt om midlertidigt at tømme deres opbevaringsrum på loftet for alt indhold og herefter at lade alle rum stå åbne til tagomlægningen er færdig. Tak for hjælpen til jer alle med at nå dette, inden tagomlægningen gik i gang. I forbindelse med den store tagomlægning så bestyrelsen det som en god anledning til at få lavet en oversigt over tilhørsforholdet blandt de forskellige lofts- som kælderrum. Ifølge tinglysningen råder hver lejlighed over to opbevaringsrum et på loftet og i kælderen - samt et brænderum i kælderen. Dette har vi desværre ikke tidligere kunnet leve op til, idet nogle tillod sig at tage ekstra rum uden at informere bestyrelsen herom. Dette må ikke ske fremover, da det ikke er rimeligt, at bestyrelsen skal bruge tid på sådanne opgaver. Alle opbevaringsrum er nu blevet forsynet med nye grønne sedler, hvorpå man kan se, hvem der råder over hvilke rum. Med tiden har folk byttet med hinanden, og der vil derfor være lejligheder, som på nuværende tidspunkt enten har to loftsrum eller to kælderrum. Der er også ejere, der midlertidigt har udlånt et eller flere af deres rum til andre ejere. Dette er bestyrelsen helt indforstået med, dog beder bestyrelsen de involverede om klart at notere på den grønne seddel på opbevaringsrummet, hvem der ejer rummet, og hvem rummet er udlånt til. Ejerforeningen har siden 1950 erne haft et brænderum i kælderen aflåst og som tilhørte Civilforsvaret. Bestyrelsen har derfor været i kontakt med Københavns Brandvæsen, som sidenhen har overtaget visse dele fra Civilforsvaret, og Københavns Brandvæsen har åbnet rummet, således at det nu er tildelt til en ejer, der ikke tidligere havde et brænderum til rådighed. Det eneste udestående vi pt har er, at vi mangler et brænderum til W41, 1. tv., men som det fremgår af listen, som ligger på vores hjemmeside, så er der et dobbeltrum, som i dag tilhører W43, 2. th. Dette rum vil vi dele i to, den dag hvor W43, 2.th fraflytter Ejerforeningen, og dermed går den endelige kabale op. Listen over opbevaringsrum, og hvem der har lånt ud til hvem, ligger på Ejerforeningens hjemmeside: Tvister i forbindelse med fordeling af rummene afgøres af bestyrelsen. 6

7 Samtlige rum skal ryddes ved flytning, således at nye indflyttere modtager et tomt rum. Det er ejerens eget ansvar at tilsikre, at man har sine tinglyste rum til rådighed, og bestyrelsen anbefaler, at samtlige rum bør være aflåst. Det er derfor vigtigt, at ved salg af lejlighed, at sælger informerer køber om de rum, der hører til lejligheden. Undersøgelse af brug af skorstene og nedrivning af 3 stk. I slutningen af august 2011 udsendte bestyrelsen et spørgeskema til alle beboere mht deres brug af ejendommens skorstene. Topsøe-Jensen er sidenhen ved gennemgang af taget blevet opmærksom på, at 3 af bygningens 11 skorstenspiber er i mindre god tilstand og er i forhold til det spørgeskema, som I har besvaret, ikke i brug. Derfor har bestyrelsen bedt Topsøe-Jensen om at søge Københavns kommune om tilladelse til at nedrive de 3 skortstenspiber til under tagbelægningen, hvilket kommunen har godkendt i brev af 21. marts 2012 dog med mulighed for fremtidig genanvendelse. De restende 8 skorstenspiber vil blive istandsat. Forslag til vedtagelse af politik for og vedligeholdelse af vinduerne På den ekstraordinære generalforsamling d. 9. august 2011 blev bestyrelsen bedt om at udarbejde en politik for og vedligeholdelse af vinduerne, idet Topsøe-Jensen i sin tilstandsvurdering af hele ejendommen fra juli 2011 anbefalede en gennemgribende istandsættelse af vinduerne mod gården inden for 1 år. Dette punkt gennemgåes seperat på generalforsamlingen under punkt 8 se bilag 3. Opsætning af 1 stk fransk altan i mansardtaget mod gården På den ekstraordinære generalforsamling d. 15. december 2012 bad W41, 4. th. generalforsamlingen om lov til opsætning af 1 stk. fransk altan i mansardtaget. Dette forslag blev på generalforsamlingen behandlet og vedtaget, men efterfølgende har W41, 4.th. meddelt bestyrelsen, at de alligevel ikke ville foretage ændringen. Oversvømmelse i kælderen ifm skybrudet den 2. juli 2011 Generalforsamlingen blev informeret om oversvømmelsen på den ekstraordinære generalforsamling d. 9. august Siden da har bestyrelsen sørget for at få malet fyrrummet, og gen-isolering af rørene sker i den nærmeste fremtid. Skaderne er anmeldt til Codan, som har bekræftet, at de dækker samtlige udgifter hertil. Codan har også bekræftet, at de dækker udgifterne til elforbruget ifm de fire affugtere, vi fik opstillet i kældrene fra juli til oktober Vi afventer dog fortsat at få refunderet elforbruget, som løb op i timer. Ifm ISS afhentning af affugterne foretog ISS grundige fugtprøver mange steder i kældrene, malerrummet og fyrrumet. ISS kunne konstatere, at vi hverken havde fugt eller skimmelsvamp i kældrene. Arbejdsdage På den ordinære generalforsamling i 2011 uddelegerede bestyrelsen arbejdet med afholdelse af arbejdsdage. W43, 3. tv. tog velvilligt imod opgaven og gjorde et stort arbejde i forbindelse med disse to arbejdsdage, som blev afholdt den 4. og den 24. september En stor tak til W43, 3. tv. for at have udført denne opgave. Vi havde to hyggelige og konstruktive dage med effektivt arbejde og indtrykket af et tættere sammenhold beboerne imellem. Blandt mange opgaver fik vi pletmalet facaden mod gaden i stueetagehøjde samt soklen og ryddet ud af gamle cykler, cykelanhængere og barnevogne, der var parkeret både i kældre og i mellemgangen mellem gade og gård. Bestyrelsen havde dog som hidtil gjort brug af vedtægternes gebyrbestemmelse for udeblivelse (kr. 300) for de, som ikke troppede op. Dog har man jo altid muligheden for at påtage sig nogle opgaver på andre tidspunkter, såfremt man er forhindret på den planlagte dato dette skal dog aftales med bestyrelsen. Samtidig vil bestyrelsen også gerne benytte lejligheden til at takke W41, 3. tv. for løbende gennem året at have passet vores blomsterkrukker ved hovedindgangen både ved W41 og W43. Udført håndværksarbejde (udbedrings- og vedligeholdelsesarbejder) Elektriker Specht har udført reparationer af ejendommens el-installationer. Per Rovelt har udført reparation af gennemtæret rør i W43, 4. th., og bestyrelsen har efter indbrud i kælderen under W43 repareret dørene med pumpefunktion, så de smækker helt i. Men ellers har omfanget af håndværksmæssigt arbejde begrænset sig til aktiviteterne på arbejdsdagen samt til udskiftning af pærer på fællesområdet. Tilbagevendende opsang!!! Særligt på bagtrapperne i W41 har der fortsat været en tendens til, at man hensætter effekter i strid med brandbekendtgørelsen og til gene for færdslen. Sådanne effekter på fællesarealerne kan forventes bortskaffet uden varsel, medmindre man forinden har indgået aftale med bestyrelsen om hensættelse for en kortere periode. 7

8 Nye beboere Bestyrelsen har i årets løb kun behandlet 1 anmodning om udlejning til beboelse. Vi har fået nye lejere i W41, 4. th. Velkommen til jer!!! Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for dens arbejde og engagement i det forløbne år. Jeg vil også gerne takke Generalforsamlingen for støtte til min formandspost gennem de seneste 3 år, som jeg dog nu vælger at fratræde pga graviditet. Det er naturligvis også altid sundt for alle parter, at der løbende kommer nye kræfter til, så jeg vil ønske den nye bestyrelse held og lykke med arbejdet fremover. Birgit Olsen E/F-formand Deltagerne i generalforsamlingen 2012 Lejlighed Nr. Fordelingstal Ejere Lejl. 1 41, st. tv 4.79 Birgit Olsen (fuldmagt) Lejl. 2 41, st. th 4.79 Eva Barfod (fuldmagt) Lejl. 6 41, 2. th 4.74 Helle Birch Schmidt Lejl. 7 41, 3. tv 4.79 Carina & Rene Hougaard Sonne Lejl. 9 41, 4, tv 4.55 Christoffer Vissing Lejl , 4. th 4.50 Ove Hedegaard (fuldmagt) Lejl , st. th 5.24 Klavs og Hanne Markvard Pedersen Lejl , 1. tv 5.48 Thomas Kjær Nielsen Lejl , 3. tv 5.54 John Farr Lejl , 3. th 5.24 Gert Olsen Lejl , 4. tv 5.14 Niels O.G. Jørgensen Lejl , 4. th 5.04 Lene Schuldt Jensen Total fordelings %

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 16. april 2009 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 16. april 2009 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 16. april 2009 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning for 2008

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent.

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent. Referat fra ekstraordinær generalforsamling om vedligeholdelse af vinduer Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Onsdag den 2.september 2015 kl. 19.00 DAGSORDEN FOR DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Optagelse af byggekredit/fælleslån

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Mandag den 26. april 2010 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Mandag den 26. april 2010 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Mandag den 26. april 2010 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009.

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget

Læs mere

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09 Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Lejlighed 3: Birte Iversen fordelingstal 0,09 Lejlighed 4: Mogens L Jensen fordelingstal

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. 22. marts 2005 Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 3. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Annebergparken 10. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Notat til generalforsamling d. 28. april 2011 - tag- og vandskader.

Notat til generalforsamling d. 28. april 2011 - tag- og vandskader. Notat til generalforsamling d. 28. april 211 - tag- og vandskader. Vinteren 21/211 har desværre forårsaget en del skader på Ejerforeningens tag samt involveret vandskader i 5 lejligheder. Skaderne er sket

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Samejet Øster Søgade 96, 2100 København Ø

Samejet Øster Søgade 96, 2100 København Ø REFERAT Projekt Øster Søgade 96 Emne Ordinær Generalforsamling Dato 2011-08-30 Sted Tine og Christian, stuen til venstre Møde nr. 01 Referent Christian Østerby Knudsen Deltagere 5 th Thomas Belsø tb@belso.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i ejerforeningen ANPA den 27. april 2011 på Bülows Kaffebar.

Referat fra Generalforsamling i ejerforeningen ANPA den 27. april 2011 på Bülows Kaffebar. Referat fra Generalforsamling i ejerforeningen ANPA den 27. april 2011 på Bülows Kaffebar. Tilstedeværende: Skt.Pauls Gade 49: Jonathan Smetana, Ingrid Dal, Lajla og Sara Kjellberg Jørgensen; Skt. Pauls

Læs mere

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. År 2002, tirsdag, den 29. oktober kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var

Læs mere

Dato for referat: 10. juni 2003

Dato for referat: 10. juni 2003 Side 1 af 5 Dato for referat: 10. juni 2003 Referat fra: Ordinær generalforsamling for Forening: Sted: Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. Tv. Dato: Mandag, den 2. juni 2003 Kl.: 18.30 Dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

EJERFORENINGEN BYPORTEN

EJERFORENINGEN BYPORTEN Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. december 2011 Deltagere fra Bestyrelsen: Brian Rømer Michael Rolin Carsten Uhre Peter Mering Øvrige deltagere: Allan Jørgensen, Datea Finn Leth, Datea Sisse Veje, Datea Marianne

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Ejerforeningen Solvej

Ejerforeningen Solvej Ejerforeningen Solvej Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 27. september 2011 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for 2010/11. 3. Årsregnskab for 2010/11 til godkendelse.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2012.

Generalforsamlingsreferat 2012. 1 Generalforsamlingsreferat 2012. År 2012, den 30 april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Til Ejerkredsen Odinsvej 1, 1A & 1B 8230 Åbyhøj Referat af Generalforsamling 2014 Tidspunkt: 05.05.2014 Sted: Odinsvej 1A, st. Tilstedeværende: Alle lejligheder repræsenteret på nær Odinsvej 1 (Holger)

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Side 1 af 5 Dato : 8. maj 2000 Referat fra : Ordinær generalforsamling for Forening : Sted : Navernes lokale Dato : Onsdag d. 26. April 2000 Kl : 19,00 Dagsorden var : Punkt Vedrørende Bilag 1. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 50. trods var År 2015 den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen - Frederiksvej 48 Generafforsamlingen afholdtes på administrators kontor, Nørregade 7A, 2. tv., 1165 København

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Indtægter 12.198.802 12.008.000

Indtægter 12.198.802 12.008.000 Budget 2013 Note Boligafgift, medlemmer 11.260.341 11.357.000 Lejeindtægter, bolig og erhverv 1 527.074 501.000 Byfornyelse, tilskud 182.530 130.000 Øvrige indtægter 228.857 20.000 Indtægter 12.198.802

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 5. april 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 5. april 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 5. april Klokken: 10.00 13.00 Hvem: Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter Christiansen Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere