Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Krav til altaner og tagterrassers udformning Notatet redegør for forvaltningens praksis vedrørende krav til altaner og tagterrassers udformning i eksisterende byggeri og nybyggeri. Notatet berører ikke de tekniske krav til altaner Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Merete Andersen Forvaltningen er generelt positiv overfor altaner/tagterrasser både som tilbygninger til eksisterende byggeri og i nybyggeri. Altaner giver mulighed for udeophold i umiddelbar tilknytning til boligen, bidrager til et bedre byliv og øger boligens kvalitet. Sidst i notatet fremgår eksempler på ansøgninger om altaner og tagterrasser, og eksempler på altan- og tagterrassebestemmelser i de seneste fem lokalplaner, hvor der er medtaget bestemmelser herom. Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse. Hvis der er en lokalplan for det område, hvor der ønskes opført en altan eller tagterrasse, er det lokalplanens bestemmelser, som er gældende. Hvis der ikke er en lokalplan for det konkrete område, eller der ikke er fastsat bestemmelser om altaner og tagterrasser i lokalplanen, er det byggelovens 6 D og bygningsreglementets bestemmelser, som er gældende. Det fremgår af byggelovens 6 D, at kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Administrativ praksis, hvor der ikke er fastsat bestemmelser i en lokalplan Altaner Det er en konkret arkitektonisk vurdering, om det er muligt at etablere altaner på bygning i forhold til bygningens stil, detaljering mv. De primære hensyn er derfor bygningens beliggenhed, arkitektur, skyggevirkninger og indbliksgener. I nogle tilfælde kan en fransk altan være den bedste løsning. Nye altaner (gælder også for franske altaner) Byplan Indre Njalsgade 13 Postboks København S Telefon EAN nummer

2 Altaner skal udformes og placeres efter en helhedsvurdering, så der tages hensyn til facadens komposition, udsmykning, vandrette og lodrette linjer for at bevare bygningens udtryk. Dette er også afgørende for antallet af altaner. Bygningens gesims samt anden udsmykning skal bevares og må ikke brydes. Nye altaner skal som udgangspunkt placeres over basen og kordongesimsen samt under taggesimsen, for at man kan opleve bygningens facade og tag som selvstændige bygningsdele. Altaner skal placeres med afstand til underboens vinduer, så altanen ikke tager for meget dagslys. Det er vigtigt, at man kan se himlen fra sin bolig og få rigeligt med dagslys ind, hvorfor franske altaner nogle gange er at foretrække. Ligeledes skal altaner placeres, så stik over vinduer og lignende detaljer friholdes. Altanen skal placeres med afstand til naboer på samme etage, så altanen ikke giver væsentlige indbliksgener. Altanbredden skal som udgangspunkt afpasses i forhold til det eksisterende vinduesparti for at respektere facadens vandrette og lodrette opbygning og evt. symmetri. Altaner skal som hovedregel fæstnes ca. 30 cm fra vindue- og dørfalsen og højst ca. 1/3 inde på murpillen. Altandybden skal tilpasse sig evt. eksisterende fremspring, bygningens højde, stilart og proportioner for at blive en integreret del af bygningens udtryk samt til gade og/eller gårdrum for at tage højde for skyggevirkninger og indbliksgener. Som udgangspunkt er en altandybde maksimalt på 110 cm mod gade og 150 cm mod gården. Den bærende del af altankonstruktionen skal være indeholdt i altanen, så den ikke er synlig på facaden. Synlige bærende konstruktioner kan kun godkendes, hvis de er udformet og indgår som en del af den arkitektoniske idé. Renovering af altaner (gælder også for franske altaner) Oprindelige altaner skal renoveres og istandsættes med samme udformning, materialer, form, farve og detaljering som oprindeligt for at bevare bygningens arkitektoniske udtryk. Side 2 af 8

3 Hvis det ikke er muligt at bevare en eller flere altaner, kan de erstattes med nye altaner, der er udformet som de oprindelige i størrelse, form, farve, materiale mv. Tagterrasser Ved ombygning af den øverste etage til beboelse er der både arkitektoniske og statiske hensyn at tage. Der skelnes mellem fælles og private tagterrasser. Ved større fælles tagterrasser på flade tage skal der være to brandsikre flugtveje. Der vil med større fælles tagterrasser ofte være tale om, at der skal etableres to taghuse. Ved private tagterrasser, som er en del af en bolig, stilles der ikke krav om brandsikre flugtveje eller niveaufri adgang. Ved vurderingen af en ansøgning om tagterrasse inddrager forvaltningen i vid udstrækning de samme hensyn som ved vurderingen af en ansøgning om altan. Oprindelige tagterrasser skal således som udgangspunkt renoveres eller fornyes, så de fremstår som oprindeligt, for at bevare bygningens arkitektoniske udtryk. Nye tagterrasser skal placeres, så der tages hensyn til tagets og facadens opbygning, vandrette og lodrette linjer og proportioner, ligesom de skal holde afstand til eksisterende taggesims, kviste, gavle mv. for derved at underordne sig taget som helhed og bygningens arkitektur. Nye tagterrasser må så vidt muligt ikke kunne ses fra gård- eller gadeplan, og hvis der udføres udskæring i taget, skal det etableres mod gården og underordne sig tagets form. Eksempler på byggetilladelser til altaner og tagterrasser Forvaltningen gav i 2013 tilladelse/delvis tilladelse i 222 sager om altaner og afslag i to sager. Der blev desuden givet tilladelse/delvis tilladelse i 37 sager om tagterrasser og afslag i én sag 1. Nedenfor fremgår eksempler på konkrete ansøgninger om byggetilladelse i 2014: Altaner Sted Ansøgning Afgørelse Bemærkninger Hjemmel Vester Voldgade 100 /Rysensteensgade Tilladelse til på gadefacaden at etablere 1 altan placeringen af altanerne Det er en betingelse, at altaner udføres med bund beklædt med fiberbetonplader Byggelovens 6D, stk. 1 og BR10 samt skø- 1 Tallene dækker over sager, hvor ordet altaner eller tagterrasser optræder i ansøgningsteksten. Således kan tallene også dække over sager, hvor der gives tilladelse til ændringer af eksisterende altaner. Desuden kan tallene dække over delvise tilladelser, hvor ansøger ikke får tilladelse til sit fulde projekt. Side 3 af 8

4 2 Rysensteensgade 2, 3. sal, 3 altaner på hjørnet Rysensteensgade/Vester Voldgade på 2., 3. og 4. sal samt 2 altaner på Vester Voldgade 100, 3. sal På gårdside ønskes opsat 3 altaner på henholdsvis 3., 4. og 5. sal. Tavsensgade 9-13, Struenseegade og Skyttegade 2-6. Tilladelse til at etablere 47 altaner på sal mod gadeside og kvistene med den viste afstand til naboskel og anden bebyggelse ikke medfører væsentlige indbliksgener, jf. BR10, kap. 2.3, stk. 2, og at altaner med den ansøgte dybde på 0,65 m, 1,0 m og 1,5 m vil være hensigtsmæssige, og at dagslysforholdene fortsat er tilfredsstillende. placeringen af altanerne med den viste afstand til naboskel og anden bebyggelse ikke vil medføre forøgede indbliksgener, jf. BR10, kap. 2.3, stk. 2. Det er også indgået i godkendelsen, at altaner med den ansøgte dybde på 1,1 m vil være hensigtsmæssige, og at dagslysforholdene fortsat er tilfredsstillende. og profil samt at rækværk udføres i støbejern og udformes som ansøgt, at rækværker gives en (sort eller koksgrå) farvebehandling, at altandøre udføres i samme udseende, at facademurværk efter opsætning af altanplader skal opmures med sten i farve og forbandt som eksisterende murværk efter opsætning af altaner, at farver på nye altandøre gives samme farve som eksisterende, og at opdeling sker som eksisterende vinduer. Det er en betingelse, at altaner udføres i materiale som beskrevet, hvor værn udføres med sceptre i fladstål og balustre i rundstokke som friholdes fra bundramme. Værn og bundramme lakeres i grå farve, RAL 7024 og altanbund beklædes med en plan lys plade, altandybde udføres med maks. 110 cm og at der fremsendes detailtegning af altandørsparti som får en dækkende malerbehandling i farve som eksisterende vinduer deservitut, lyst den 30. april 1894, som bl.a. omhandler facadecensur. Byggelovens 6D, stk. 1 og BR10 samt skødeservitut lyst den 11. februar 1918 Ravnsborg Tværgade 6-6A Tilladelse til 6 altaner på gadefacade og 2 altaner mod gård placeringen af altanerne med den viste afstand til naboskel og anden bebyggelse ikke medfører indbliksgener, udover hvad der er normalt i bymæssig bebyggelse, jf. BR10, kap. 2.3, stk. 2. Det er også indgået i godkendelsen, at altaner med den ansøgte dybde på hhv. 1,1 og 1,35 m vil være hensigtsmæssige, og at dagslysforholdene fortsat er tilfredsstillende. Det er en betingelse, at altanbund fremstår lukket med lys plade, at altaner indspændes i konstruktioner, at altaner mod gård udføres med en dybde på 1,35 m, målt fra kvist-fronten, at altaner forsynes med håndliste af hårdttræ, og at altanværn udføres med let udseende med rundjernsbalustre og flad-stål. Byggelovens 6 D, stk. 1 og BR10. Turesensgade 10-16, Nansensgade og Schacksgade 7-11, stuen til 5. sal på gårdfacade og altaner med en dybde på 1,0-1,3 m og en bredde dækkende 1-3 vinduesfag. Alta- Forvaltningen har meddelt afslag. De ansøgte altaner er vurderet i relation til byggelovens 6 D, stk. 1, og forvaltningen har vurderet, at Altan mod gade i stueetage i Nansensgade 24, ca. 2,2 m over terræn, er i øvrigt ikke i overensstemmelse med vejlovens bestemmelse og som beskrevet i BR10, B.1.1.5, Side 4 af 8 Byggelovens 6 D, stk. 1 og BR10.

5 på gadefacade (hjørner mod Nansensgade) Blågårdsgade 16B nerne er udformet med sortmalede metaldele, hvide bundplader og håndlister i hårdttræ. tilladelse til på gårdfacade, at etablere 6 altaner på 1. sal til 4. sal med en dybde på 1,5 m og en bredde på 3,3 og 3,7 m. de 8 ansøgte tilfældigt opsatte altaner på hjørnerne mod gaden som ikke respekterer bygningens udsmykning, hvor 3 gesimser brydes vil virke skæmmende for omgivelserne og den sammenhæng de indgår i. Det har også indgået i afgørelsen, at det ansøgte har et for voldsomt omfang, hvor de er placeret. placeringen af altanerne med den viste afstand til naboskel og anden bebyggelse ikke medfører væsentlige indbliksgener, jf. BR10, kap. 2.3, stk. 2. Det er også indgået i godkendelsen, at altaner med den ansøgte dybde på 1,5m vil være hensigtsmæssige, og at dagslysforholdene fortsat er tilfredsstillende. stk. 3, punkt. 2), om bygningsfremspring over vej på mindst 2,8 m. De ansøgte altaner har været forelagt Center for Bygningers æstetiske rådgiver, som ingen bemærkninger har haft til projektet. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 3, Kirkekareen, bekendtgjort den 1. august Tagterrasser Sted Ansøgning Afgørelse Bemærkninger Hjemmel Edith Rodes Vej 11 tilbygning på 67 m2, hvor på der etableres en tagterrasse. Det ansøgte er i overensstemmelse med servitutterne. Forvaltningen har godkendt ansøgningen, idet placeringen af tilbygning og tagterrassen er tilpasset området og ejendommen, og den vil ikke medføre indbliks-, eller skyggegener. Friarealerne vurderes tilpasset til ejendommens brug, og der er i tilladelsen stillet krav til yderligere en parkeringsplads. - Ejendommen er omfattet af servitutter pålagt ved deklaration, lyst 4. maj 1971, 6. juni 2000 og 22. juni Njalsgade 2, 5. sal. tagterrasse på ejendommens tag tilhørende lejlig- ansøgningen, idet placeringen af tagterrassen ikke medfører Der er en betingelse, at nyt dørparti - i udførelse, detaljering, materialer og farve - udføres som ejendommens Byggelovens 6D, stk. 1 og BR10. Side 5 af 8

6 heden. væsentlige indbliksgener, jf. BR10, kap. 2.3, stk. 2. øvrige tagterrasser. Saxogade 5, 4. sal. kvistaltan på gadeside 4. sal med en dybde på ca. 0,5 m og en bredde på 1,3 m. Vi har godkendt det ansøgte, idet placeringen af altanerne med den viste afstand til naboskel og anden bebyggelse ikke medfører væsentlige indbliksgener, jf. BR10, kap. 2.3, stk. 2. Det er også indgået i godkendelsen, at altanen med den ansøgte udformning og dybde vil være hensigtsmæssig, og at dagslysforholdene fortsat er tilfredsstillende Det er en betingelse, at værn holdes bag facadelinien, at afvanding udføres skjult og ikke synligt fra gadeside, at nye døre udføres i samme udseende, opdeling og farve som eksisterende, at værn sammenlagt fra gulv til håndliste udgør max. 1-1,2 m Lokalplan 72 Westend, bekendtgjort 16. januar Nørrebrogade 72A, 2. sal. tagterrasse på 24 m 2 på ejendommens tag tilhørende lejligheden. placeringen af tagterrassen ikke medfører væsentlige indbliksgener, jf. BR10, kap. 2.3, stk.2. Lokalplanen er ikke til hinder herfor. Det er en betingelse, at tagterrassens konstruktion forsynes med skørt, således at den fremstår integreret med taget, og at værn udføres af stål med lodrette balustre med et enkelt og spinkelt udseende. Lokalplan nr. 128 Meinungsgade, lyst den 8. februar Amagerbrogade 214 B, 2. sal. indeliggende tagterrasse på ca. 7,5 m 2, i tagflade mod gård mv. placeringen af tagterrassen ikke medfører indbliksgener, jf. BR10, kap. 2.3, stk.2. Lokalplanen er ikke til hinder herfor. - Strøggadelokalplan nr. 158, lyst den 26. oktober 1990 og skøde, lyst den 25. februar Bestemmelser om altaner og tagterrasser i lokalplaner I nye lokalplaner, hvor opførelse af boliger muliggøres, fastsættes det som udgangspunkt at boliger i videst muligt omfang skal forsynes med opholdsaltaner eller terrasser. I tilknytning hertil fastsættes der med udgangspunkt i den konkrete beliggenhed og boligernes placering mv. konkrete krav til altaners og tagterrassers omfang og placering, fx om maksimal dybde. I den sammenhæng er et væsentligt hensyn dagslysforhold i boligerne. Nedenfor fremgår eksempler på bestemmelser fra de seneste lokalplaner, hvor der er stillet krav til altaner/tagterrasser. Side 6 af 8

7 Lokalplan Formål Altan-/tagterrassebestemmelser Lokalplan nr. 504 Roskildevej Vest (2014) Lokalplan nr. 503 Lergravsvej (2014) Lokalplan nr. 502 Godthåbsvej (2014) Udvikling af området til serviceerhverv såsom kontorer og butikker under hensyn til den særlige beliggenhed tæt på Damhussøen og ved en vigtig indfaldsvej til København. Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for færdiggørelsen af omdannelsen af dette hidtidige industriområde på Østamager, til et attraktivt område for boliger og serviceerhverv. Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for opførelse af et byggeri på hjørnet af Godthåbsvej og Frederiksgårds Allé med serviceerhverv og boliger. 6, stk. 6. Boliger skal i videst muligt omfang forsynes med opholdsaltaner, som er tilpasset bygningens arkitektur og facaderytme, jf. 6. a) Mod Roskildevej udføres eventuelle altaner som indeliggende. På gårdsiden kan altaner være op til 1,3 m dybe målt fra facaden. b) For bebyggelse på hjørnet af Roskildevej og Peter Bangs Vej kan der udføres altaner på alle bygningssider. Opholdsaltaner skal udføres som delvis indeliggende altaner, hvor minimum 50 % skal være indeliggende. Altanerne skal placeres med en klar arkitektonisk idé eller systematik, og på en sådan måde, at de ikke skygger for etagen under. Altanerne kan være op til 2,0 m dybe. 6, stk. 7. Der kan indrettes tagterrasser. Terrasseværn skal være transparente og tilbagetrukket fra facaden. 6, stk. 2 (ny bebyggelse) Bebyggelsen skal have en bygningsmæssig udformning, der medvirker til at skabe åbenhed og liv mellem husene. Bebyggelsen skal opdeles i facadeenheder med længder, der harmonerer med facadeopdelingen. a) Bebyggelsen skal forsynes med altaner. Altanerne kan være op til 1,5 m dybe og skal placeres forskudt i forhold til hinanden. i) Tage skal være flade. Tage kan udføres med tagterrasser eller med taghældning, der er tilpasset eller begrundet i et særligt arkitektonisk udtryk. Tagbeklædningen skal være tegl, skifer, zink eller tagpap. 6, stk. 4 (eksisterende bebyggelse) c) Permanent fritstående gavle og bagkanter skal behandles som facader og forsynes med vinduer, franske altaner og lignende, der skal udformes og placeres på baggrund af en helhedsløsning for den pågældende gavl. e) Opholdsaltaner kan etableres mod gårdsiden. Teknik- og Miljøudvalget kan tillade etablering af opholdsaltaner mod gaden, hvis der er en helhedsløsning for facaden, hvor arkitektur, placering, udformning og sammenhængen med naboejendommene indgår. g) Teknik- og Miljøudvalget kan tillade tagterrasser mod gårdsiden, der tager hensyn til bebyggelsens tagudformning. Terrasseværn må ikke være synlige fra gadesiden. 6, stk. 7. Tekniske anlæg og installationer skal så vidt muligt placeres inden for bygningens volumen, f.eks. i kælder og/eller inden for tagprofil. Anlæg og installationer placeret oven på tag skal udformes således, at de fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur. Elevatortårne og trappehuse til tagterrasser skal udformes skulpturelt og beklædes således, at de fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur. 6, stk. 2 (eksisterende bebyggelse) d) Opholdsaltaner kan etableres mod gårdsiden. Teknik- og Miljøforvaltningen kan tillade etablering af opholdsaltaner mod gaden, hvis der er en helhedsløsning for facaden, hvor arkitektur, placering, udformning, størrelse og sammenhængen med naboejendommene indgår. f) Teknik- og Miljøudvalget kan tillade tagterrasser mod gårdsiden, der tager hensyn til bebyggelsens tagudformning. Terrasseværn må ikke være synlige fra gadesiden. 6, stk. 3 (ny randbebyggelse) e) Facader skal forsynes med opholdsaltaner, franske altaner, karnapmotiver, skodder eller andre motiver, der gør facaderne oplevelsesrige. f) Permanent fritstående gavle og facader skal behandles som facader og skal forsynes med vinduer, franske altaner og lignende. Gavlen mod indkørslen til ejendommen matr. nr. 1603, skal desuden begrønnes. Side 7 af 8

8 Lokalplan nr. 501 August Schades Kvarteret (2014) Lokalplan nr. 500 Levantkaj Vest Nordhavn (2013) Planen skal udgøre det planmæssige grundlag for udbygning af den sydøstlige del af Ørestad Nord til et nyt blandet bykvarter mellem DR Byen og Grønjordsvej. Lokalplanen udgør det planmæssige grundlag for udviklingen af det eksisterende industri- og havneområde mellem Skudehavnen og Orientbassinet til et kompakt kvarter i overensstemmelse med den overordnede vision om Nordhavn som fremtidens bæredygtige by. 6, stk. 7. Tekniske anlæg og installationer skal placeres inden for bygningens volumen, f.eks. i kælder og/eller inden for tagprofil. Anlæg og installationer placeret oven på tag skal udformes således, at de fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur. Elevatortårne og trappehuse til tagterrasser skal udformes skulpturelt og beklædes således, at de fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur. 6, stk. 9. Permanent fritstående gavle og facader skal behandles som facader og skal forsynes med vinduer, franske altaner og lignende. 5, stk. 6. Husdybden må for boliger ikke overstige 12 m eksklusive udeliggende altaner. Dog kan husdybden for boliger enkelte steder være 13 m inklusiv altaner. 5, stk. 11. Opgange til boliger skal have primære indgange fra de i 7, stk. 1 fastlagte offentligt tilgængelige byrum. Herudover skal opgangene have direkte adgang til opholdsarealer, herunder gårdrum og fælles tagterrasse. 6, stk. 2 Øvrige facader skal fremstå med variation i placering og udformning af facadeelementer, såsom vinduespartier, karnapper og altaner. 6, stk. 8. Boliger i etagebyggeri skal forsynes med opholdsaltaner, terrasser eller opholdsarealer på større fælles tagterrasser. Udhængende altaner må kun udkrage fra facade med maks. 1 m. Værn om altaner og terrasser må kun udføres som transparent. Kommentar Hvis der ønskes altaner med større dybde end 1 m skal den resterende dybde udover 1 m være indeliggende, så altanen maksimalt udkrager fra facaden med 1 m. 6, stk. 9. Tage skal formgives og behandles i sammenhæng med bygningens arkitektoniske idé. Tagflader må ikke udføres i forurenende tagmaterialer og skal udformes med enten: - solenergianlæg - grønne tage - tagterrasser - kombinationer af ovennævnte Hvor værn på tage består af en forlængelse af bygningsfacaden, måles bygningshøjden fra værnets øvre kant. 6, stk. 2. Inden for det på tegning nr. 2 markerede byggefelt med en særlig bebyggelse må ny bebyggelse opføres med en minimums bygningshøjde på 16 m og en maksimal bygningshøjde på 34 m. Til bygningshøjden medregnes ikke eventuel tagopbygning til brug for grønne tage eller tagterrasser og trappe- og elevatortårn i forbindelse hermed. Kommentar Hensigten med at tillade en tagopbygning, der går op over de angivne bygningshøjde er at grønne tage typisk vil kræve en større konstruktion for at kunne rumme jordfyld og beplantning. Ved at tillade en ekstra tagopbygning til brug for de grønne tage muliggøres en stor variation af grønne tage med forskellige kvaliteter. I tilfælde hvor værn om tagterrasser består af en reel forlængelse af bygningsfacaden, vil det være værnets øvre kant der afgrænser bygningens højde. 9, stk. 3. Gårdrum og fælles tagterrasser skal gives en markant grøn karakter med frodig beplantning og begrønning af tage, facader og eventuelle hegn og småbygninger. Side 8 af 8

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C 1. Resume Der er søgt om tilladelse

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notat vedr. ændringsforslag fremsat af Minaltan.dk, Kontechaltaner og Altan.dk Forud for Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Bilag 4. Opsumering af forslag til ændringer i lokalplanforslaget, lokalplantegninger og skyggediagrammer.

Bilag 4. Opsumering af forslag til ændringer i lokalplanforslaget, lokalplantegninger og skyggediagrammer. Bilag 4. Opsumering af forslag til ændringer i lokalplanforslaget, lokalplantegninger og skyggediagrammer. NOTAT Bestemmelse Nuværende ordlyd Forslag til justering 4 Vejforhold Stk. 2. Vejadgange og overkørsler

Læs mere

Om- og Tilbygningsbestemmelser

Om- og Tilbygningsbestemmelser Om- og Tilbygningsbestemmelser Går du med overvejelser om at ombygge eller tilbygge, og er du i den forbindelse i tvivl om hvad du må, og ikke må? Så er dette siden for dig. Om- og tilbygningsbestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 8 Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 9-09-017 Sagsnr. 017-0497 Dokumentnr. 017-0497-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Bilag 2 - Notat om høring af retningslinjer for altaner og tagterrasser

Bilag 2 - Notat om høring af retningslinjer for altaner og tagterrasser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for byplanlægning NOTAT 09-07-2015 Bilag 2 - Notat om høring af retningslinjer for altaner og tagterrasser Retningslinjerne har været i høring fra

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7.

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 7. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse med parkeringskælder

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø)

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø) Lokalplan 1.150 Helsingør Bykerne afstemning Forslag til ændringer fra de konservative vist Side 34 rød Pkt. 3.1 ønskes tilføjet Offentlige formål undtagen i stueetagerne på hovedstrøgene, samt Offentlige

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 211 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Nørre Hospital ndre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK November 1992 .

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-11-2015 Sagsnr. 2015-0236704 NABOORIENTERING boliger ved Rahbeks Allé Dokumentnr. 2015-0236704-4 Praksis Arkitekter har på vegne af Carlsberg

Læs mere

Afgørelse i sagen om ændret placering og udformning af et stuehus i Bornholms Regionskommune.

Afgørelse i sagen om ændret placering og udformning af et stuehus i Bornholms Regionskommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. april 2005 J.nr.: 03-132/400-0003 BOL Afgørelse i sagen

Læs mere

ANALYSE OG BAGGRUND FOR FASTSÆTTELSE AF VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER FOR ALTANER

ANALYSE OG BAGGRUND FOR FASTSÆTTELSE AF VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER FOR ALTANER BILAG 2 ANALYSE OG BAGGRUND FOR FASTSÆTTELSE AF VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER FOR ALTANER Vejledende standardstørrelser er et udtryk for, hvilke størrelser altaner ansøger som udgangspunkt kan forvente

Læs mere

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i og 91A samt med henblik på sammenligning Nye Bestemmelser i i forhold til gældende lokalplaner er markeret med fremhævet skrift i kolonnerne for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Forchhammersvej 24-26, 1920 Frederiksberg C 10.02.2016

Forchhammersvej 24-26, 1920 Frederiksberg C 10.02.2016 Ansøgning: På vegne af ejendommens ejer ansøges om tilladelse til indretning af 4 stk. senior-boliger i tagetagen. I indretningen lægges vægt på fleksibilitet og tilgængelighed i form af åbne rum, lette

Læs mere

Indarbejdet i lokalplanforslaget. bemærkninger. Point delområde 1-6 og 7 s. 5 Kiosk og fitnessfaciliteter kan udføres i etape 2

Indarbejdet i lokalplanforslaget. bemærkninger. Point delområde 1-6 og 7 s. 5 Kiosk og fitnessfaciliteter kan udføres i etape 2 Forslag til Lokalplan nr. 2008-9 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Notat vedr. indsigelser til ekstern forhøring ved ejere og rådgivere indenfor lokalplanens delområder

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------- - ------------- -- - - REDEGØRELSE

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. oktober 2011 J.nr.: NMK-33-00379 Ref.: SSC AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at

Læs mere

En rundtur i Lyset på godt og ondt

En rundtur i Lyset på godt og ondt En rundtur i Lyset på godt og ondt Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i Lyset. Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye ejere er gået i gang

Læs mere

Teknisk Forvaltning Side 1 KÆDEHUSE, SYVHØJVÆNGE NR. 90 222 ( LIGE NUMRE ) RETNINGSLINIER FOR BYGNINGSÆNDRINGER

Teknisk Forvaltning Side 1 KÆDEHUSE, SYVHØJVÆNGE NR. 90 222 ( LIGE NUMRE ) RETNINGSLINIER FOR BYGNINGSÆNDRINGER Teknisk Forvaltning Side 1 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Væg i carport 4. Dør og vinduespartier 5. Tilbygninger 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning Teknisk forvaltning Side 2 1. GENERELLE

Læs mere

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en fritliggende

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2 og bilag 1 Byggeret og beregningsregler Bebyggelse, v/sommerhuse i et sommerhusområde Sommerhuse. Garager, carporte, udhuse, drivhuse mv. Småbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. MAJ 1962.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. MAJ 1962. BYPLANVEDTÆGT NR. 9 Istedgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende i Vestbyen omkring Istedgade-Fredericiagade. STADSARKITEKTEN I AALBORG. MAJ 1962. AALBORG KOMMUNE. BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 26. november 2015 Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 270 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lyset Valby Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Juni 1996 Ksbenhavns Kommunes Planorientering

Læs mere

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget 1. Indledning 2. Hvorfor udarbejde

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036275 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde) 11. april 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036275 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde) 11. april 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036275 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde) 11. april 2014 K E N D E L S E Sigma Entreprise A/S (selv) mod Rudersdal Kommune (cand.merc.jur. Peter Dann Jørgensen)

Læs mere

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2 Udkast til Administrationsgrundlag Formål Dette notat beskriver administrationsgrundlaget for afgørelser om dispensation til

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 25-08-2016 Sagsnr. 2016-0277288 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 448-1 i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631 Pkt.nr. 8 Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14forbud 342631 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og

Læs mere

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen.

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Vejen den 10-05-2012 Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Ansøgning om dispensation iht. Lokalplan

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation?

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Den enkelte grundejer har som udgangspunkt en byggeret, hvis byggeriets omfang antager 'normale' dimensioner.

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 203 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Tietgensbro Vesterbro Nybyggeri m.v. Serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK August 1992 LOKALPLAN NR. 203 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret DRAGØR KOMMUNE Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret 1 2 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplanen baggrund side 5 Planens indhold Planens forhold til

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse)

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) Punkt 5. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) 2014-6829 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2009 Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Hvad må du bygge uden tilladelse?

Hvad må du bygge uden tilladelse? Hvad må du bygge uden tilladelse? Hvis du skal bygge Et byggeprojekt kan enten kræve anmeldelse eller byggetilladelse og i visse tilfælde ingen af delene. I denne pjece kan du læse om, hvad du som boligejer

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej.

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde øst for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35681 By, Erhverv og Natur

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Den bevarende lokalplan Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Planloven Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for bl.a. sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

altaner & tagterrasser Retningslinier for altaner og tagterrasser

altaner & tagterrasser Retningslinier for altaner og tagterrasser altaner & tagterrasser Retningslinier for altaner og tagterrasser Revideret 1. november 2015 Indhold 2 Lys og luft til alle 3 Hensyn til dagslys 4 Altaner i eksisterende byggeri...5 Beregningsværktøj...5

Læs mere

Ølbycentret. Skilteregler

Ølbycentret. Skilteregler Ølbycentret Skilteregler 00 Regler for skilte og andet facadeudstyr i Ølbycentret Om skilte og skilteregler Formålet med skilteregler er at fremme god skiltning. God skiltning God skiltning opnås gennem

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune.

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. august 2014 J.nr.: NMK-33-02167 Ref.: lismb-nmkn AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer

Læs mere

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Byggesagsnr.: 20154860 Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Adresse: Bebyggelsens art og omfang: Tilbygning til etageboligbebyggelse Første ansøgning: 15-10-2015 Fyldestgørende ansøgning: 02-09-2015 Partshøring:

Læs mere

Allerød Kommunes politik for telemaster og mobilantenner

Allerød Kommunes politik for telemaster og mobilantenner ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød tlf. 48 10 01 00 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk fax 48 10 03 33 Åbningstid Mandag til onsdag 10-14 Torsdag 08-18 Fredag 10-12 Journal nr.

Læs mere

Lokalplanen i populærudgaven

Lokalplanen i populærudgaven Lokalplanen i populærudgaven Bestyrelsen har udarbejdet denne populærudgave af lokalplanen. Populærudgaven indeholder de væsentligste juridisk bindende bestemmelser fra lokalplanen, og kan bruges til at

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere

Nr. 51. Partiel byplan. for et område af SVOGERSLEV BY. i Roskilde kommune ROSKILDE. Felix Møllers Bogtrykkeri vi S. & V.

Nr. 51. Partiel byplan. for et område af SVOGERSLEV BY. i Roskilde kommune ROSKILDE. Felix Møllers Bogtrykkeri vi S. & V. Nr. 51 Partiel byplan for et område af SVOGERSLEV BY i Roskilde kommune ROSKILDE Felix Møllers Bogtrykkeri vi S. & V. Pedersen 1977 Indledning. Svogerslev landsby bestod oprindelig af en 'bebyggelse af

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

OPSÆTNING AF SOLCELLER/ SOLFANGERE

OPSÆTNING AF SOLCELLER/ SOLFANGERE OPSÆTNING AF SOLCELLER/ SOLFANGERE 1 solceller og solfangere bør skæmme mindst muligt Har du planer om at sætte solceller/ solfangere op som ikke kan integreres, så læs her! Som en hjælp til borgere, der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Bemærkninger vedr. Opførelse af nyt byggeri i Brammersgade 41.

Bemærkninger vedr. Opførelse af nyt byggeri i Brammersgade 41. Bemærkninger vedr. Opførelse af nyt byggeri i Brammersgade 41. Vi vil gerne påpege en række faktuelle fejl i de oplysninger der ligger grund for indstillingen til byrådet. Derudover er vi særdeles bekymrede

Læs mere

Lokalplan nr. 18. Boligområdet Brydetoften i Strø

Lokalplan nr. 18. Boligområdet Brydetoften i Strø Lokalplan nr. 18 Boligområdet Brydetoften i Strø 29.11.1989 SKÆVINGE KOMMUNE 11 Strøgåc - Hyllegard LOKALPLAN NR. 18 STRØ JUNI 1989 /, 7 / s~ SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18 HILLERØD KUN GYLDIGT MED

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Indstilling. Etageboliger og butik i Jægergårdsgade/Montanagade. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Etageboliger og butik i Jægergårdsgade/Montanagade. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at nedrive eksisterende bygninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 27.03-14 Sagsnr. 10.3939 FACADE OPLÆG FARUM HOVEDGADE I BESKRIVELSE Nyt byggeri i Farum På Farum Hovedgade foreslås opførsel af nyt byggeri indeholdende både butikker og boliger.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1 215 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Stengade II Indre Nørrebro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger, offentlige formål m.v.

Læs mere

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom.

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom. Grundejerforeningen Gartnervænget v/ Grethe Seekjær grethe@sary.dk Dato: 8. august 2013 Byggesagsnr.: BYGGESAG-2013-0228 Journalnr.: 13/14668: 622270 Vedrørende tilbygning til rækkehus Vedrørende opførelse

Læs mere

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2 Forord

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. 3C5-2 Vandrehjem ved Nuniaffik Nuuk, Quassussup Tungaa bydel, Fællesformål Marts 2009

KOMMUNEPLANTILLÆG. 3C5-2 Vandrehjem ved Nuniaffik Nuuk, Quassussup Tungaa bydel, Fællesformål Marts 2009 KOMMUNEPLANTILLÆG 3C5-2 Vandrehjem ved Nuniaffik Nuuk, Quassussup Tungaa bydel, Fællesformål Marts 2009 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Baggrund...4 Planområdet...4 Planens formål og indhold...4

Læs mere

Indstilling. Høegh-Guldbergs Gade 33 ny beboelsesejendom. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål

Indstilling. Høegh-Guldbergs Gade 33 ny beboelsesejendom. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume E + N Arkitektur A/S har søgt om principiel tilladelse til at opføre en

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere