JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA"

Transkript

1 JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA KAI MICHELSEN PER MAGID CLAUS HØEG MADSEN JEPPE SKADHAUGE LL.M. MOGENS EBELING POUL HEIDMANN CHRISTIAN SINDING HENNING AASMUL-OLSEN LL.M. HENRIK DAHL LL.M. OLAF KOKTVEDGAARD LL.M. CHRISTINE JANSBY CHRISTOFFER GALBO MBA GITTE LANSNER CHRISTIAN GREGERSEN LL.M. MAJBRITT PEROTTI MOGENS THORNINGER ERIK KJÆR-HANSEN LL.M. ELISE ROSS-HANSEN LL.M. KARSTEN T. HENRIKSEN LL.M. CHRISTIAN ANDERSEN SØREN STENDAHL PLOMGAARD LL.M. ANNE BAANDRUP PETER CHRISTIAN KIERKEGAARD RENÉ NIELSEN BREDGADE KØBENHAVN K TELEFON TELEFAX DIREKTE TELEFON DIREKTE TELEFAX Kirkeminister Tove Fergo Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal København K 31. januar 2005 J.nr. 75\0447 I en skrivelse af 20. maj 2003 bad De mig foretage en undersøgelse af Kirkeministeriets forvaltning af folkekirkens fællesfond. Jeg har afsluttet undersøgelsen og en redegørelse herom vedlægges. Hvert kapitel indledes med en gennemgang af de faktiske omstændigheder, en sammenfatning og et afsnit om ministres involvering. Hvert kapitel afsluttes med en vurdering af, om de relevante regler er overtrådt, og der foretages en ansvarsvurdering. I redegørelsens sidste kapitel er alle ansvarsvurderinger samlet. I en skrivelse af 3. december 2003 til Kirkeministeriet oplyste jeg, at jeg på grundlag af et foreløbigt gennemsyn af det foreliggende materiale fandt, at materialet udgjorde et tilstrækkeligt grundlag for en faktuel belysning af sagen. F:\NKL\KIRKEBREV.DOC

2 JONAS BRUUN 2 Jeg må herved forudsætte, at ministeriet ikke er i besiddelse af væsentlige oplysninger, der ikke fremgår af det skriftlige materiale. På baggrund af min gennemgang af ministeriets EDB-baserede sagssystem, diverse arkivsager samt dialog med Kirkeministeriet lægger jeg til grund, at jeg har modtaget alt relevant skriftligt materiale. Jeg har lagt hovedvægten på en beskrivelse og vurdering af de forløb, der potentielt kan give anledning til retlig kritik. Jeg har således ikke foretaget en revisionsbaseret undersøgelse - jeg har med andre ord ikke gentaget Rigsrevisionens arbejde. Redegørelsens konklusioner er følgende: 1. Fællesfondens retsgrundlag Fællesfonden er ikke en fond, men en betegnelse for en budget- og regnskabsopstilling, der viser en række lovregulerede indtægter og udgifter. Fællesfonden er regnskabsmæssigt en selvstændig enhed. Fællesfondens indretning og eksistens er historisk betinget. De udgifter, der afholdes over fællesfonden, herunder navnlig præstelønninger, blev oprindeligt finansieret af kirkens egne indtægter. Fællesfondens oprindelige formål var at udligne dette indtægtsgrundlag med henblik på udbetaling af ensartede præstelønninger. Fællesfonden er opretholdt, selvom skatteindtægterne i dag udgør langt størstedelen af fondens indtægter. Økonomilovens 11, stk. 1, fastsætter, at fællesfonden afholder folkekirkens udgifter. Denne bestemmelse giver kirkeministeren en bred bemyndigelse til at fastsætte folkekirkens udgifter. Ved udøvelsen af denne kompetence er ministeren alene begrænset af, at udgifterne skal have en saglig materiel forbindelse med folkekirkens formål. Da budgetkompetencen samtidig tilkommer kirkeministeren, og da landskirkeskatten ligledes fastsættes af kirkeministeren, har ministeren samlet en ganske vidtgående beføjelse til at træffe bestemmelse om folkekirkens udgifter uden Folketingets løbende kontrol. 2. Folkekirkens IT -udgifter Der er begået fejl vedrørende den økonomiske styring af IT-området. Der har ikke været en effektiv styring ved hjælp af de redskaber, der normalt anvendes hertil i form af realistisk budgetlægning samt effektiv overvågning og styring af udgiftsudviklingen.

3 JONAS BRUUN 3 I forhold til det styringsmæssige behov har ministeriet ikke tilstrækkeligt hurtigt sørget for etablering af et sammenhængende og effektivt budget- og regnskabssystem. Budgetlægning af IT-området skete internt i ministeriet, mens bogføring af de faktisk afholdte udgifter skete i Lolland-Falsters Stift. Lolland-Falsters Stifts regnskabsførelse var ikke særligt anvendelig som styringsredskab, bl.a. på grund af ministeriets meget uregelmæssige og forsinkede fremsendelse af IT-regninger. I stedet foretog ministeriet via IT-kontoret sin egen regnskabsførelse af IT-udgifterne. Registreringen heri var heller ikke effektiv nok til en sikker udgiftsovervågning. I den undersøgte periode har budgetlægningen været kritisabel for alle år, navnlig for 1997 og For 2002 var budgettet også urealistisk, men blev revideret, og ministeriet bestræbte sig på en effektiv overholdelse af det offentliggjorte budget, hvilket dog ikke helt lykkedes. Anvendelsen af lave budgetbeløb i den officielle budgetlægning har været et led i udarbejdelsen af budgetter, der begrænsede behovet for stigninger i landskirkeskatten. Ministeriet har i flere af de undersøgte år accepteret, at IT-kontoret reelt arbejdede efter andre budgetter, der væsentligt oversteg det officielle budget. Budgetoverskridelser har ikke fordret ansøgning til Finansudvalget. Det har været muligt at tære på kassebeholdningen, optage lån i stiftsmidler og gøre udstrakt brug af leasing. Denne fremgangsmåde endte med, at kassebeholdningen stort set var opbrugt ved udgangen af Der måtte anvendes en betydelig lånefinansiering for at dække underskuddet for regnskabsåret Den omfattende brug af leasing-finansiering har gjort det vanskeligere for omverdenen at vurdere de anvendte midlers størrelse. Samlet har den førte administration af IT-området været kritisabel, og der har ikke været iværksat tilstrækkelige foranstaltninger til at løse de administrative behov, som den ekspansive IT-strategi fordrede. Den mangelfulde budgetlægning og økonomistyring er ikke retlige fejl. Der foreligger således ikke overtrædelse af retsregler eller andre klare retlige normer. Der er tale om mangelfulde ledelsesdispositioner, fejlprioriteringer og manglende gennemførelse af nødvendige tiltag.

4 JONAS BRUUN 4 Fejl af denne karakter er normalt ikke omfattet af området for tjenestemandsansvar. 3. Den Ny Kirkebog Jeg har ikke væsentlige bemærkninger til gennemførelsen af projektet Den Ny Kirkebog. 4. Folkekirkens forsikringsordning For årene 1999, 2000 og 2001 har ministeriet undervurderet de reelle udgifter til erstatninger og underbudgetteret. Jeg har fundet dette kritisabelt, da udgiftsskønnet især har bygget på få historiske erfaringer gengivet i en rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe i Arbejdsgruppen pegede selv på, at der ikke var grundlag for at foretage nærmere præmievurderinger, og Finanstilsynet gjorde udtrykkeligt arbejdsgruppen opmærksom på, at det statistiske materiale, der indgik i rapporten, var for spinkelt. Det må antages, at budgetlægningen også er foretaget under indtryk af fællesfondens anstrengte økonomi, hvilket kan have øget motivationen til at budgettere lavt. På grundlag af de indvundne erfaringer blev budgetteringen forbedret lidt over den undersøgte periode. Der er foretaget betydelige hensættelser, hvoraf en, der var relevant for 2000, først blev foretaget og dermed udgiftsført i regnskabet for Hensættelserne har været udtryk for, at ministeriet har søgt at forbedre regnskabsaflæggelsens kvalitet. Da beslutninger om budgettering navnlig bygger på økonomiske skøn og vurderinger, er beslutningerne ikke omfattet af området for tjenestemandsansvar, om end jeg finder det kritisabelt, at ministeriet byggede sit skøn på et for spinkelt grundlag. Jeg finder ikke, at periodiseringsfejlene inden for forsikringsområdet ud fra en helhedsvurdering er så grove, at et tjenesteligt ansvar kan komme på tale. 5. Fastsættelse af landskirkeskatten Kirkeministrene har lagt betydelig vægt på, at landskirkeskatten kun steg med den almindelige løn- og pristalsregulering. I enkelte år er landskirkeskatten dog fastsat højere.

5 JONAS BRUUN 5 Kirkeministeriets embedsmænd har ved udarbejdelsen af grundlaget for landskirkeskattens fastsættelse arbejdet under en politisk tilkendegivet forudsætning om en begrænset stigning i landskirkeskatten. Ministeriet og kirkeministrene har i den undersøgte periode gennemført en udgiftskrævende IT-politik. Landskirkeskatten har ikke kunnet dække fællesfondens udgifter. Årsagen hertil har dels været fejlbudgettering, dels en bevidst fastsættelse af en lav landskirkeskat med samtidig anvendelse af låneoptagelse og leasing-aftaler. Jeg har fundet denne budgetlægning kritisabel, jf. mine bemærkninger herom til ministeriets IT-dispositioner. Der er ikke begået fejl ved fastsættelse af landskirkeskatten, idet de procedureregler, der er fastsat herom i det væsentlige er overholdt. 6. Likviditetsstyring, likviditetstræk og låneoptagelse Styring af fællesfondens likviditet kræver en grundig planlægning, da likviditetsstyringen implicerer ministeriet og de ti stifters indtægter og udgifter. Ministeriet har søgt at efterleve procedureforskrifterne herfor i de fleste år. Ministeriet har imidlertid ikke formået at etablere en effektiv likviditetsstyring af sine egne udgiftsdispositioner i forhold til fællesfonden, navnlig af IT-udgifterne. For 2002 blev der slet ikke fastsat en likviditetsfordeling af fondens indtægter. En væsentlig del af årsagen hertil har været den manglende effektive budgetlægning for ITområdet, den manglende styring af IT-udgifter, den ujævne betaling af IT-regninger samt en likviditetsbudgetlægning for dette område, der enten ikke har fundet sted eller ikke er kommunikeret til Lolland-Falsters Stift. Konsekvensen har været, at Lolland-Falsters Stift ikke har haft et realistisk styringsgrundlag for likviditeten, og de indbyrdes likviditetsoverførsler mellem stifterne har ikke tidsmæssigt svaret til udgiftsbehovet i Lolland-Falsters Stift, hvilket blandt andet har medvirket til forhaling af betalinger.

6 JONAS BRUUN 6 Jeg har fundet administrationen af likviditetsstyringen kritisabel. De regelovertrædelser, der har fundet sted, for eksempel i form af overskridelse af tidsfrister for udarbejdelse af likviditetsbudgetter, har ikke i sig selv spillet nogen rolle for de konstaterede likviditetsproblemer. Hovedårsagen var en manglende tilrettelæggelse af den økonomiske styring, herunder ved en hensigtsmæssig anvendelse af likviditetsbudgetter, og en hensigtsmæssig styring af betalingerne. Fejlen består derfor navnlig i en forkert prioritering af den administrative indsats. Det er kritisabelt, men fejl af denne karakter er som hovedregel ikke omfattet af området for tjenestemandsansvar. Låneoptagelse- og likviditetstræk på stiftsmidler Kirkeministeriet har benyttet stiftsmidlerne som en form for kassekredit, der har kunnet anvendes til betalinger på tidspunkter, hvor fællesfonden ikke har rådet over likvide midler. Disse træk er blevet tilbagebetalt hurtigt, når fondens indtægter er indgået. Navnlig i 2002 benyttede ministeriet disse likviditetstræk på grund af fondens trængte økonomiske situation. Desuden har fonden optaget lån på grundlag af formaliserede lånedokumenter nogle gange i den undersøgte periode. Jeg har fundet, at der er den fornødne hjemmel til disse dispositioner i lovgivningen. Økonomiloven eller regler fastsat i henhold hertil, fastsætter ingen udtrykkelige grænser for låneoptagelsen. Det er dog min vurdering, at økonomilovens 14, stk. 2, må forstås således, at fællesfondens hovedfinansieringskilde skal være skatteindtægterne. Benyttelse af låneoptagelse bør være begrænset til tilfælde, hvor der er en særlig begrundelse herfor, for eksempel et særligt investeringsbehov i et år. Jeg har antaget, at den forholdsvis svage budgetdisciplin på visse områder og manglende økonomistyring bl.a. har været mulig over en længere periode på grund af adgangen til likviditetstræk og låneoptagelse i stiftsmidlerne. Der har i finansieringsgrundlaget ikke været særligt stærke incitamenter til at rette op på de foreliggende mangler. Navnlig har det ikke været nødvendigt at søge tillægsbevilling via Folketingets Finansudvalg, da fonden ikke er omfattet af det statslige bevillingssystem. Når budgetterne blev overskredet, har man dels haft egenkapital/reservefond, dels skatteudskrivningsinstrumentet og endelig lånemuligheden.

7 JONAS BRUUN 7 7. Registrering og betaling Efter de regler der gælder for fællesfondens virksomhed, skal regninger betales senest til sidste betalingsdag. I hele den undersøgte periode har IT-regninger henligget for derefter at blive ekspederet i samlede partier, ofte med overskridelse af sidste betalingsdag til følge. Jeg har fundet dette forhold ganske kritisabelt, navnlig på grund af dets lange varighed. Jeg har imidlertid fundet, at der næppe er tilstrækkeligt grundlag for at fastsætte sanktioner efter tjenestemandsloven. Baggrunden herfor er den ret lempelige praksis, der foreligger i sager om økonomisk og administrativ dårlig styring. Jeg har således fundet, at hovedårsagen til disse fejl har været, at ministeriet i lighed med den generelt dårlige budget- og økonomistyring ikke har gennemført en effektiv rutine for bilagsekspedition. Den langvarige periode, hvori dette problem er forblevet uløst, skyldes derfor en forkert prioritering af ressourceanvendelsen. 8. Periodisering Reglerne om periodisering er overtrådt, idet ministeriet har henført udgifter til forkerte år. Det er navnlig periodiseringen af årsregnskabet for 2001, der er kritisabel på grund af beløbsstørrelsen, og fordi Kirkeministeriet udtrykkeligt pålagte Lolland-Falsters Stift at bogføre disse udgifter i det efterfølgende regnskabsår, selvom Lolland-Falsters Stift havde gjort opmærksom på periodiseringsreglerne. Min gennemgang har vist, at der ikke foreligger en klart ulovlig beslutning. De involverede embedsmænd opfattede selv beslutningen som lovlig på det tidspunkt, hvor den blev truffet. Ministeriet traf beslutningen ved at lægge afgørende vægt på en regel om efterposteringsperiodens udløb. Dette var ikke i sig selv en ulovlig beslutning, idet ministeriet holdt sig til SØS-forskrifternes klare ordlyd på dette punkt. Det var en fejl, at ministeriet ikke traf beslutning om at udsætte fristen for efterposteringsperiodens udløb, idet man herved lagde for stor vægt på overholdelse af en forskrift, der blot er fastsat for at sikre et ensartet og struktureret forløb af regnskabsaflæggelsen over for en mate-

8 JONAS BRUUN 8 riel regel, der skal sikre en korrekt regnskabsaflæggelse. Denne fejl var imidlertid ikke udtryk for en klar ulovlighed, men en fejlvurdering ved anvendelsen af modstridende regelsæt. Jeg har ikke fundet grundlag for at antage, at beslutningen var et led i at "sminke" regnskabet for Kirkeministeriet burde have udarbejdet en skriftlig vurdering af spørgsmålet, ikke mindst på baggrund af, at Lolland-Falsters Stift udtrykkeligt havde gjort opmærksom på, at en udskydelse ville være i strid med reglerne. En anden mulighed havde været at rette henvendelse til Rigsrevisionen. Da der hovedsagelig foreligger en fejlvurdering ved regelanvendelsen og ikke en egentlig ulovlig beslutning, er det min vurdering, at der ikke er grundlag for fastsættelse af sanktioner efter tjenestemandsloven. Jeg bemærker dog, at der er tale om en relativt grov fejlvurdering. 9. Ministrenes orientering af Folketinget Det er min vurdering, at ministrene har besvaret de fleste folketingsspørgsmål korrekt og dækkende. Jeg har fundet, at enkelte svar kunne være suppleret med visse oplysninger, og jeg har kritiseret enkelte elementer i talepapirerne til samrådet den 30. maj 2002 og den 11. december Jeg har fundet, at det havde været hensigtsmæssigt at oplyse om den igangværende omlægning af leasing-aftaler under samrådet den 30. maj 2002, og det burde være oplyst, at leasingaftaler om udstyr blev forlænget, således at de fik en gennemsnitlig løbetid på ca. 5 år. Endelig havde det være hensigtsmæssigt at nævne de planer om indgåelse af yderligere leasing-aftaler, man havde på dette tidspunkt. Jeg har ikke anset manglerne for så væsentlige, at der er grundlag for retlige sanktioner. I talepapiret til samrådet den 11. december 2002 var det oplyst, at ministeriet havde "en meget klar forventning om", at årsresultatet ville blive som budgetteret.

9 JONAS BRUUN 9 Det var en fejl, at denne forventning var formuleret så entydigt. Der burde være givet udtryk for tvivl eller formuleret et forbehold, der kvalificerede den risiko, der kunne udledes af det materiale, der forelå. Det materiale, der var forelagt for ministeren, viste, at årets budgetafvigelse for IT forventedes at blive 0, men der forelå andet materiale for ministeriets ledelse, der burde have skabt tvivl om muligheden for overholdelse af budgettet. Selvom formuleringen var misvisende, har jeg ikke fundet, at de involverede har begået en fejl af en sådan grovhed, at den kan give anledning til fastsættelse af retlige sanktioner. Af min redegørelse fremgår den nærmere begrundelse herfor. Endelig har jeg fundet, at der burde være oplyst om de samlede leasing-forpligtelser og om leasing-mekanismens virkemåde i forhold til regnskabsaflæggelsen, herunder, at det var en forudsætning for budgetoverholdelsen i 2002, at der skete leasing-finansiering af udgifter for ca. 20 mio. kr. Jeg har dog ikke fundet, at skønnet over, hvilke oplysninger der burde være medtaget, har været så groft tilsidesat, at der er grundlag for fastsættelse af tjenstlige sanktioner. Ansvar Som det er fremgået af redegørelsen ovenfor, har jeg ikke fundet grundlag for at indstille, at der søges gennemført disciplinære sanktioner mod nogen af de involverede tjenestemænd. Det betyder imidlertid ikke, at administrationen ikke har været kritisabel. Administrationen har over den undersøgte periode været kritisabel. Det gælder især den ledelsesmæssige styring af økonomiforvaltningen. Med venlig hilsen Poul Heidmann

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER 7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER Likviditetsstyring og likviditetstræk/låneoptagelse i stiftsmidler behandles i samme afsnit, da disse spørgsmål materielt er nært

Læs mere

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006 Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis Oktober 2006 JURIDISK-KRITISK REVISION ANBEFALINGER TIL BEDSTE PRAKSIS i Indholdsfortegnelse I. Indledning... 1 II. ERFA-gruppens kommissorium

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSMANDENS BEMÆRKNINGER TIL HØRINGSSVAR MODTAGET VEDRØRENDE GRANSKNINGSBERETNINGEN AF 16. OKTOBER 2009 Advokat Carsten Fode ÅRHUS DEN

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13 Finansiering og økonomistyring Bind 13 Finansiering og økonomistyring Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014 Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge November 2014 BERETNING OM FINANSIERINGSMODELLEN FOR FORSIKREDE LEDIGES ARBEJDSLØSHEDS- DAGPENGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 5. BETÆNKNING REVISIONSDEPARTEMENTERNES OG HOVEDREVISIONENS FORHOLD BETÆNKNING NR. 408 1960 Administrationsudvalgets betænkning Bilag Indholdsfortegnelse I. Administrationsudvalgets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1.1. Personale...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere