Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen"

Transkript

1 Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Version 2.0 Træder i kraft pr. 1. oktober 2015 April 2014 Aug 2014 Okt 2014 DATE MOH PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED Dok.nr. Energinet.dk

2 Revisionsoversigt Kapitel nr. Tekst Version Dato Hele dokumentet Retningslinjer i henhold til indførsel af Engrosmodellen. 2.0 Apr xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 2/45

3 Indholdsfortegnelse 1. Terminologi og definitioner Hvad er nettoafregning Definitioner jf. Nettoafregningsbekendtgørelsens Definitioner som bruges i disse retningslinjer Hjemmel Klage Ikrafttræden Administrative bestemmelser Hvem kan gøre brug af nettoafregning? Grundprincip Varslingsfrister og kommunikation af nødvendige oplysninger Hvad gør egenproducenten? Hvad gør Elleverandøren? Hvad gør netvirksomheden? Hvad gør Energinet.dk? Afregningsmodeller Generelt om PSO-tariffen Afregning og tekniske vejledninger Indrapportering af måleværdier Installationsformer og målekrav Målekrav til anlæg i gruppe Målekrav til anlæg i gruppe Målekrav til anlæg i gruppe Bruttoliste over målepunkter Tilknytning af øvrige målepunkter Afregningsmodeller i øvrigt Nettoafregning på timebasis: Gruppe 1 og Afregning af anlæg i gruppe Teknisk vejledning: Gruppe 1.d Teknisk vejledning: Gruppe 1.i Afregning af anlæg i gruppe Teknisk vejledning: Gruppe 2.d Teknisk vejledning: Gruppe 2.i Teknisk vejledning: Gruppe 2.i.psofri Forenklet nettoafregning: Gruppe 4 og Afregning af anlæg i Gruppe Teknisk vejledning: Gruppe 4.i Teknisk vejledning: Gruppe 4.i.psofri Afregning af anlæg i Gruppe Teknisk vejledning: Gruppe 5.i Teknisk vejledning: Gruppe 5.i.psofri Nettoafregning på årsbasis: Gruppe Afregning af anlæg i gruppe Teknisk vejledning: Gruppe 6.i /45

4 6.3 Teknisk vejledning: Gruppe 6.i.psofri Appendix Bilag 1: Afregningsoversigt Bilag 2: Målepunktstyper vist pr. afregningsgruppe Bilag 3: Taleksempler på afregning af anlæg i grupperne 1 og Bilag 4: Taleksempler på afregning af anlæg i gruppe Bilag 5: Taleksempler på afregning af anlæg i gruppe Bilag 6: Taleksempler på afregning af anlæg i gruppe Bilag 7: Specielt for nettilsluttede anlæg pr. før 1. januar Bilag 8: Specielt for kraftvarmeanlæg og årsbaseret nettoafregning Baggrundsbilag: Hvem er nettoafregnet i Danmark? /45

5 Læsevejledning Disse retningslinjer indeholder alle generelle og specifikke krav vedrørende nettoafregning af egenproducenter, jf. bekendtgørelse nr af 26/08/2013, herefter kaldet NETTOAFREGNINGSBEKENDTGØRELSEN. Retningslinjerne er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som anvendes i de efterfølgende kapitler. Kapitel 2 beskriver de overordnede retningslinjer, som Energinet.dk anbefaler til netvirksomhederne ved varetagelsen af opgaver i forbindelse med nettoafregnede egenproducenter. Kapitel 2 indeholder tillige de forvaltningsmæssige bestemmelser i retningslinjerne. Kapitlerne 3 til 7 indeholder mere specifikke beskrivelser i forhold til nettoafregning af egenproducenter, herunder vejledninger til hvorledes egenproducenterne afregnes i elmarkedet. Det er en forudsætning for læseren af nærværende retningslinje, at vedkommende er bekendt med Markedsforskrift D1 samt afregningsmåling og markedsproces kendskab til: Til netvirksomheder - håndtering af produktionsmålepunkter, som findes på Retningslinjerne er udgivet af Energinet.dk, og kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Retningslinjerne kan hentes på 5/45

6 1. Terminologi og definitioner 1.1 Hvad er nettoafregning Ved nettoafregning efter bestemmelserne i NETTOAFREGNINGSBEKENDTGØRELSEN fritages en egenproducent helt eller delvist for at betale beløb til dækning af offentlige forpligtelser (PSO) i forhold til egetforbruget af egen elektricitet (jf. NETTOAFREGNINGSBEKENDTGØRELSEN, 1). Nettoafregning håndteres efter disse retningslinjer opdelt i følgende grupper: TIMEBASERET NETTOAFREGNING Gruppe 1 Produktionsanlæg, hvis samlede elproduktion sælges til kommercielle aktører, f.eks. for at kunne indgå i markedet for regulerkraft. Gruppe 2 Produktionsanlæg hvor kun overskudsproduktion sælges. FORENKLET NETTOAFREGNING Gruppe 4 Installationstilsluttede solceller/vindmøller, uanset størrelse, og installationstilsluttede decentrale anlæg med en installeret effekt under 50 kw med overskudsproduktion, som ejeren ønsker at sælge. Gruppe 5 Installationstilsluttede anlæg, uanset størrelse, hvor overskudsproduktionen er nul eller ubetydelig. Anlæg i gruppe 5 modtager ikke afregning for evt. overskudsproduktion til det kollektive net. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING Gruppe 6 Installationstilsluttede VE-anlæg med en effekt, der ikke overstiger 6 kw i privat husstand eller højest 6 kw pr. 100 m 2 i ikke erhvervsmæssig benyttet bebyggelse. 1.2 Definitioner jf. Nettoafregningsbekendtgørelsens 2 EGENPRODUCENT: Elforbruger, som producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvist at dække eget energiforbrug. EGETFORBRUG AF ELEKTRICITET: Den andel af elforbruget, som egenproducenten selv producerer. ELPRODUKTIONSANLÆG: Teknisk enhed til elproduktion. NOMINEL ELEFFEKT: Anlæggets installerede eleffekt svarende til den eleffekt, som anlægget højst kan producere og levere. OFFENTLIGE FORPLIGTELSER: Opgaver, som de kollektive elforsyningsvirksomheder er pålagt, og hvor de nødvendige omkostninger herved skal dækkes forholdsmæssigt af elforbrugerne som nævnt i elforsyningslovens 8, stk. 1, herunder omkostninger til PRISTILLÆG TIL MILJØVENLIG ELEKTRICITET. 6/45

7 PRISTILLÆG TIL MILJØVENLIG ELEKTRICITET: De kollektive elforsyningsvirksomheders ydelse af pristillæg til miljøvenlig elektricitet ifølge 58, 58 a og 58 b i lov om elforsyning og i lov om fremme af vedvarende energi. VEDVARENDE ENERGIKILDER: Energikilder omfattet af 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi. 1.3 Definitioner som bruges i disse retningslinjer 15/60-VÆRDI: Fjernaflæst måling på kvarters- eller timebasis, der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark angives produktion/udveksling på kvartersbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anvendes kun timebasis med undtagelse af produktion på nyere havmølleparker startende med Rødsand 2. AFREGNINGSPERIODE: Egenproducenter der bruger den årsbaserede nettoafregning (gruppe 6), har en afregningsperiode på 1 år med et fast opgørelsestidspunkt. Ved flytning eller leverandørskift i løbet af afregningsperioden deles denne op på flytte- eller leverandørskiftetidspunktet, således at egenproducenten først efter det næste normale opgørelsestidspunkt igen får en afregningsperiode på 1 år. AFTAGEPLIGTIG PRODUKTION: Elektricitet produceret på decentrale kraftvarmeværker mindre end 5 MW samt vedvarende energi (vindmøller samt forskellige former for biomasse, biogas og solceller), som Energinet.dk har pligt til at aftage til lovbestemte priser. ALMINDELIG PSO-TARIF: Den generelt udmeldte PSO-tarif alt inklusive. EGETFORBRUG: NETTOAFREGNINGSBEKENDTGØRELSENS "Egetforbrug af elektricitet": den andel af elforbruget, som egenproducenten selv producerer. PRODUKTION: Bruges i denne vejledning som den modtagne energi. Begrebet svarer til bekendtgørelsens: Nettoproduktion = Bruttoproduktion fratrukket egetforbrug, som udtrykker leveret energi set fra egenproducentens perspektiv. KUNDE: Den (eller de), der disponerer over et målepunkt, og som dermed har ret til at indgå aftaler med retsvirkning for dette målepunkt, dvs. har ret til at foretage leverandørskift, melde fraflytning på målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk eller en fysisk person. FORBRUGSBALANCEANSVARLIG AKTØR: Godkendt balanceansvarlig aktør, der har balanceansvaret for forbrug, herunder nettab, samt hertil relaterede aftaler om fysisk elhandel, herefter kaldet FBA. PRODUKTIONSBALANCEANSVARLIG AKTØR: Godkendt balanceansvarlig aktør, der har balanceansvaret for produktion samt hertil relaterede aftaler om fysisk elhandel, herefter kaldet PBA. 7/45

8 REDUCERET PSO-TARIF: ALMINDELIG PSO-TARIF fratrukket den andel af tariffen, som tilskrives omkostninger til PRISTILLÆG TIL MILJØVENLIG ELEKTRICITET m.v. efter elforsyningslovens b. Svarer til OFFENTLIGE FORPLIGTELSER minus PRISTILLÆG TIL MILJØVENLIG ELEKTRICITET. 1.4 Hjemmel Retningslinjerne er udarbejdet med hjemmel i 11 i NETTOAFREGNINGSBEKENDTGØRELSEN og godkendt af Energistyrelsen. Retningslinjerne er udarbejdet efter drøftelser med net-, transmissions- og elhandelsvirksomheder inden anmeldelse til Energistyrelsen. Retningslinjerne henvender sig primært til netvirksomheder og egenproducenter for at beskrive opgaver og rettigheder i forbindelse med nettoafregning. Retningslinjerne beskriver også, hvorledes nettoafregning indgår i elmarkedets sammenhænge, i forhold til bl.a. de kommercielle elleverandører og balanceansvarlige. Retningslinjerne har gyldighed inden for rammerne af elforsyningsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 med senere ændringer. 1.5 Klage Klage over Energinet.dk's afgørelser af, om betingelser for nettoafregning er opfyldt, skal ske til Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, jf. Nettoafregningsbekendtgørelsen 12, stk Ikrafttræden Nærværende retningslinjer træder i kraft pr. 1. oktober 2015 og afløser: - Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter v. 1.0 af juni 2010 I forhold til den tidligere udgave er retningslinjerne blevet udvidet med vejledninger til måling, estimering, aggregering og indsendelse af værdier for nettoafregnede egenproducenter efter indførsel af engrosmodellen i elmarkedet. Afregningsgruppe 3 er skrevet ud af retningslinjerne, da den ikke har været i anvendelse siden 2004 og ikke forventes taget i brug igen i den kendte form. Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for retningslinjerne, jf. Energinet.dk's hjemmeside 8/45

9 2. Administrative bestemmelser 2.1 Hvem kan gøre brug af nettoafregning? NETTOAFREGNINGSBEKENDTGØRELSENS 2 nr. 1, uddybet i 3 og 4 definerer, hvem der kan gøre brug af afregningsreglerne Grundprincip Nettoafregning er mulig for kunder, som producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på at dække eget energiforbrug (egenproducenter), på betingelse af, at: 1. Elproduktionsanlægget er 100 % ejet af egenproducenten. 2. Elproduktionsanlægget ligger på forbrugsstedet - Særligt for vindmøller/solceller gælder, at de: - er beliggende på forbrugsstedets matrikel eller - er installationstilsluttet Hverken centrale kraftværker, almindelige decentrale kraftvarmeanlæg, der primært er opført med henblik på kollektiv varmeforsyning, eller affaldsforbrændingsanlæg kan betragtes som egenproducenter. 2.2 Varslingsfrister og kommunikation af nødvendige oplysninger Alle egenproducenter, der pr. 30. september 2015 modtager nettoafregning efter bekendtgørelse nr af 26. august 2013, behøver ikke at ansøge om nettoafregning efter disse retningslinjer. Overgang til nettoafregning er betinget af, at egenproducenten opfylder alle betingelserne, og at de nødvendige målinger og måledata er til stede. Anmodning om nettoafregning for et anlæg, indgives til Energinet.dk. Ansøgeren skal udfylde et ansøgningsskema, som kan hentes på Overgang til nettoafregning og ophør af nettoafregning kan kun ske til den 1. i en kalendermåned med et forudgående varsel på mindst én måned. Når Energinet.dk har bekræftet en anmodning om overgang til nettoafregning eller en anmodning om ophør af nettoafregning, er egenproducenten bundet af valget resten af kalenderåret. Energinet.dk sender bekræftelsen i kopi til elleverandøren og netvirksomheden. 2.3 Hvad gør egenproducenten? Egenproducenten skal skriftligt anmode Energinet.dk om afregning efter NETTOAFREGNINGSBEKENDTGØRELSEN med angivelse af: 1. Præcis hvilken afregningsmodel man ønsker afregning efter, med henvisning til afregningsgruppe nr. 1, 2, 4, 5 eller Fra hvilket tidspunkt ændringen ønskes, jf. varslingsfristen i punkt 3.1. Egenproducenten skal ved anmodningen skrive under på, at kravene i bekendtgørelsen overholdes og i øvrigt kunne dokumentere alle forhold af betydning for tildeling af en given nettoafregningsmodel. 9/45

10 For at undgå misforståelser mellem egenproducenten og de kommercielle aktører, som egenproducenten har indgået eller påtænker at indgå kontrakt med, skal egenproducenten selv huske at informere om, at handelsforholdet skal indrettes efter den valgte nettoafregningsmodel. Egenproducenten skal anmelde ejerskifte til Energinet.dk, så Energinet.dk kan udbetale PRISTILLÆG TIL MILJØVENLIG ELEKTRICITET til den korrekte ejer. 2.4 Hvad gør Elleverandøren? Elleverandøren skal sikre og indsende ændringer vedr. tilknytninger af Energinet.dks priselementer samt afgifter pr. målepunkt jf. markedsforskrift H3. Elleverandøren skal afregne kunden/egenproducenten ud fra de energimængder og tilknyttede priselementer, som er tilknyttet såvel Parentmålepunktet - som de til Parentmålepunktet knyttede Child målepunkter jf. kapitel 5, 6 og 7, herunder: - Netvirksomhedens abonnementer, gebyrer og tariffer - PSO-tarif og den reducerede PSO-tarif. - Energinet.dk's systemtarif og nettarif. - Elafgift Afregningsgrundlaget er de energimængder på målepunkter(parent og child), som indrapporteres tileller beregnes af DataHub. 2.5 Hvad gør netvirksomheden? Netvirksomheden skal opsætte det nødvendige måleudstyr, oprette de nødvendige målepunkter, indsende tidsserier samt tilknytte egne priselementer i DataHub jf. Tekniske Vejledninger, se nedenfor. For indsendelse af måledata på tilknyttede øvrige child-målepunkter gælder jf. forskrift D1, at indsendelse skal ske hurtigst muligt, dog senest jf. tidsfristerne for flex- og timeafregning. Netvirksomheden skal indenfor tidsfristerne indsende måledata på samtlige tilknyttede øvrige fysiske eller virtuelle målepunkter tilknyttet det enkelte forbrugsmålepunkt, såfremt der er tilknyttet tariffer til engrosafregning overfor elleverandører. Netvirksomheden skal af hensyn til afregning af engrosydelser jf. forskrift H3 med elleverandøren, tilknytte øvrige child-målepunkter til forbrugs- og/eller produktionsmålepunkter samt lave korrekt tilknytning af priselementer (tariffer, abonnementer, gebyrer). 2.6 Hvad gør Energinet.dk? Energinet.dk opretter og vedligeholder egne tariffer (System, net og PSO) samt elafgift i DataHub. Afgifter og Energinet.dks tariffer tilknyttes til relevante målepunkter i DataHub ved oprettelse af et målepunkt. Energinet.dks tariffer kan være tilknyttet et child-målepunkt jf. afsnittene for tekniske vejledninger. Eksempler på engrosydelse til Energinet.dk: - Betaling af PSO-tarif og den reducerede PSO-tarif. - Betaling af Energinet.dk's systemtarif og nettarif. - Evt. betaling af indfødningstarif afhængig af balanceansvar og aftagepligt Energigrundlaget er de måletidsserier, som netvirksomheden indrapporterer til DataHub. 10/45

11 Energinet.dk udbetaler PRISTILLÆG TIL MILJØVENLIG ELEKTRICITET for overskudsproduktion til egenproducenten via NEM-konto. 3. Afregningsmodeller I NETTOAFREGNINGSBEKENDTGØRELSEN 3, 4 og 5 defineres den grundlæggende nettoafregningsmodel. Med henblik på at implementere modellerne for nettoafregning i det generelle markedsdesign inddeles egenproducenterne i fem kategorier/grupper, der håndteres på forskellig vis, dog således at den generelle nettoafregningsregel altid er opfyldt, jf. bekendtgørelsens 3 og 4. Hvis en egenproducent ønsker at sælge elektricitet på markedet 1, skal denne altid indgå aftale med en PBA (eller en elleverandør, der har aftale med en PBA). Hvis produktionen er aftagepligtig, varetager Energinet.dk som hidtil balanceansvaret for overskudsproduktionen. Egenproducenter skal i alle tilfælde ligesom alle andre kunder altid indgå aftale med en elleverandør, der har en aftale med en FBA. TIMEBASERET NETTOAFREGNING Gruppe 1: Produktionsanlæg, hvis samlede elproduktion sælges via kommercielle aktører, f.eks. for at kunne indgå i markedet for regulerkraft. Gruppe 2: Produktionsanlæg, hvor kun overskudsproduktion sælges. For anlæg i afregningsgrupperne 1-2 er afregningsgrundlaget for Energinet.dk s net-, system- og PSOtarif lig med den målte nettolevering fra net NFN på timebasis. Der opkræves REDUCERET PSO-TARIF af egenproduktionen beregnet som målt produktion, M1, fratrukket nettolevering til net, NTN. FORENKLET NETTOAFREGNING Gruppe 4: Installationstilsluttede solceller/vindmøller uanset størrelse og installationstilsluttede decentrale anlæg med en installeret effekt under 50 kw med overskudsproduktion, som ejeren ønsker at sælge 2. Gruppe 5: Installationstilsluttede anlæg uanset størrelse, hvor overskudsproduktionen er nul eller ubetydelig. Anlæg i gruppe 5 modtager ikke afregning for overskudsproduktion til net. For anlæg i afregningsgrupperne 4-5 er afregningsgrundlaget for Energinet.dks net-, system- og PSOtarif lig med det målte forbrug fra net, M3. Der opkræves REDUCERET PSO-TARIF af egenproduktionen beregnet som målt produktion, M1, fratrukket levering til net, M2. Modellen kan anvendes for de nævnte anlægstyper, uanset om de har fuld times- eller kvartersregistrering og dermed mulighed for at anvende nettoafregning på timebasis. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING LUKKET SIDEN 20.NOVEMBER 2012, NETTOAFREGNINGSBEKENDTGØRELSEN, 15 OG Jf. Markedsforskrift C1 2 Installationstilsluttede solceller/vindmøller eller solceller/vindmøller beliggende på forbrugsstedet, der opfylder kravene til nettoafregning på timebasis, kan også vælge afregning efter modellen i Afregningsgruppe 1 eller Afregningsgruppe 2. 11/45

12 Gruppe 6: Installationstilsluttede VE-anlæg med en effekt 6 kw i privat husstand, eller højest 6kW pr. 100 m 2 i ikke erhvervsmæssig benyttet bebyggelse. For anlæg i gruppe 6 er afregningsgrundlaget for Energinet.dks net-, system- og PSO-tarif lig med det målte forbrug fra net, M3, fratrukket levering til net, M2 pr. år eller for den afregningsperiode, der måtte opgøres i forbindelse med flytning eller leverandørskifte. 3.1 Generelt om PSO-tariffen Energinet.dk fastsætter årligt en PSO-tarif gældende for alt elforbrug. I denne forbindelse fastsættes det samtidigt, hvor stor en andel af PSO-tariffen, som nettoafregnede egenproducenter er fritaget for at betale: Nettoafregnede egenproducenter er fritaget for at betale PRISTILLÆG TIL MILJØVENLIG ELEKTRICITET, for deres EGENPRODUKTION. Med andre ord skal nettoafregnede egenproducenter kun betale ovennævnte PRISTILLÆG TIL MILJØVENLIG ELEKTRICITET i forhold til det elforbrug, som de aftager fra det kollektive elforsyningsnet. Egenproduktionen danner derfor basis for opkrævning af REDUCERET PSO-TARIF. PSO-Fritagelse: Nettoafregnede egenproducenter fritages helt for betaling af PSO-tarif, når elproduktionsanlægget har en nominel effekt 50 kw for solceller, 25 kw for vindmøller og 11 kw for andre anlæg. 3.2 Afregning og tekniske vejledninger I kapitel 5 til 7 behandles afregningsgrupperne hver for sig og beskrives hver især med en teknisk vejledning, der beskriver korrekt fremsendelse af komplette måledata sæt, oprettelse af obligatoriske målepunkter og indstilling af stamdata i DataHub. Datakilden for modelafhængige målepunkter specificeres nærmere i den konkrete Tekniske Vejledning. I kolonnen afregningsinfo er der givet eksempler på mulige priselementer, som netvirksomheden kan tilknytte til den enkelte målepunktstype og som dermed indgår i beregningen af engrosydelser. I vejledningerne er der for hver målepunktstype angivet en målepunktsart: - FYSISK dvs. fysisk målt og modsvaret af en måler. - VIRTUELT, dvs. beregnet af netvirksomheden. - BEREGNET, dvs. beregnet af formelstrukturer i DataHub. Dette betyder, at der er anvendt en af netvirksomheden vedligeholdte beregningsformler i DataHub. For målepunktsarterne FYSISK og VIRTUELT har netvirksomheden ansvaret for løbende at indsende data til DataHub. 12/45

13 En kort beskrivelse af priselementerne i afregningsinfo fremgår af nedenstående tabel: AFREGNINGSINFO FORKLARING Marked: - Markedsel Nettoafregnerens energi købt hos elleverandør / FBA - Markedsproduktion Nettoafregnerens energi solgt til elleverandør / PBA - Tællerstand Måleraflæsning på nettoafregnerens energimåler Netvirksomhed: - Abonnement Påføres målepunkter afhængig af netselskabets betalingsmodel. Abonnementer er faste løbende betalinger, som knytter sig til elinstallation, elmåler eller aftagenummer. Abonnement knyttes som regel på E17 for forbrugsmålere og på E18 for produktionsmålere. - Nettarif DSO, Distributionsnettets tarif. Typisk opkrævet af forbrug fra nettet. - Rådighedsbetaling Rådighedsbetaling for nettoafregnerens fysiske forbrug af egenproduktion. TSO: - Systemtarif Energinet.dk drift, planlægning og administration. - Indfødningstarif Indenlandsk produktion eks. aftagepligtig produktion. - ALMINDELIG PSO-TARIF Beregnes som funktion af bruttoforbrug. - REDUCERET PSO-TARIF Som PSO-Tarif, med visse undtagelser Jf. nettoafregningsbenkendtgørelsen, specielt for anlæg på bestemte størrelser. - Transmissionsnettarif Nettab og anlæg. SKAT: - Elafgift Elleverandøren opkræver elafgift ved kunden og afregner efterfølgende med SKAT. 3.3 Indrapportering af måleværdier DataHub er det modtagende IT-system for måling af forbrug og produktion. Netvirksomheden fremsender tidsserier for de fysiske størrelser M1, M2 og M3 3. For øvrige målepunkter, hvor tidsserierne er beregnet på basis af M1, M2 og M3 kan netvirksomheden vælge at foretage denne beregning i eget system og fremsende de resulterende energi-tidsserier (målepunktsart skal angives som: virtuelt målepunkt) eller foretage beregningen i DataHub (målepunktsart skal angives som: beregnet målepunkt). Vedrørende krav til indsendelse af tællerstande for fysiske målepunkter fremgår disse af Forskrift D1. 3 Forbrugstidsserien, M3, for direkte tilsluttede anlæg er summen af de målte værdier på M3 og M0 regnet med fortegn. 13/45

14 3.4 Installationsformer og målekrav Decentrale elproduktionsanlæg er enten (A) tilsluttet direkte til det kollektive elforsyningsnet uden om øvrige forbrugsinstallationer, eller (B) tilsluttet i forbrugsinstallationen (installationstilsluttet). A Direkte tilslutning(d): B Installationstilsluttet(i): Figur 1 Figur 2 Definitioner: M1 = målt produktion M2 = målt leverance til det kollektive elforsyningsnet M3 = målt forbrug fra det kollektive elforsyningsnet M0 = egetforbrug under stilstand, skal indsendes sammen med M3 som virtuelt målepunkt. M1, M2, M3 og M0 udtrykker de fysiske målepunkter, der skal 15/60-måles og fjernaflæses, jf. ovenstående principskitse. M1 henholdsvis M2 og M3 kan bestå af en række underliggende målepunkter (jf. bl.a. afsnit 0), der alle udtrykker den samme type energi-flow, jf. definitionerne ovenfor. For installationstilsluttede anlæg stilles der ikke krav om specifik måling af egetforbrug under stilstand. Et sådant forbrug er pr. definition dækket af M3. Ved PSO-fritagede anlæg, jf. afsnit 4.1, kan M1 måleren undværes eller estimeres set i forhold til Energinet.dk's behov for afregningsopgørelser. M1 måleren kan ikke undværes i hele Gruppe 1 eller i direkte tilsluttede anlæg i Gruppe 2. Følgende målerkrav er desuden gældende for anlæg i henholdsvis Gruppe 4, 5 og Målekrav til anlæg i gruppe 4 Anlæg i gruppe 4 leverer en del af produktionen til det kollektive elforsyningsnet og afregnes herfor. Målerkravet gælder dermed både måling af produktion(m1) og måling af leverancen til det kollektive elforsyningsnet (M2), der skal følge reglerne, som beskrevet i forskrift D1. Det vil sige, at de skal være 15/60 målte for: 14/45

15 1. Vindmøller over 50 kw 2. Øvrige anlæg over 25 kw Hvis M1 hhv. M2 ikke er 15/60-målt, skal der aflæses månedsvis/kvartalsvis Målekrav til anlæg i gruppe 5 Anlæg i gruppe 5 leverer pr. definition aldrig el til det kollektive elforsyningsnet. Målerkravet gælder således alene for måling af produktion (M1), idet måleren M2 kan undværes, og målingen af leverancen fra det kollektive elforsyningsnet (M3) spærres for tilbageløb. Ved PSO-fritagede anlæg, jf. afsnit 5.1, kan M1 måleren undværes/estimeres set i forhold til Energinet.dk's behov for afregningsopgørelser. Hvis der i enkelte tilfælde faktisk leveres energi til det kollektive elforsyningsnet, indgår energimængden automatisk til dækning af netvirksomhedens nettab, og dermed er energimængden tabt for egenproducenten, som desuden kommer til at betale REDUCERET PSO-TARIF af denne mængde Målekrav til anlæg i gruppe 6 Hvis den installerede effekt ligger over grænserne i afsnit 5.1, skal M1 følge målekravene som de er beskrevet i forskrift D1. Det vil sige, at de skal være 15/60 målte for: 1. Vindmøller og solceller over 50 kw 2. Øvrige anlæg over 25 kw Hvis M1 ikke er 15/60-målt, skal der aflæses månedligt/kvartalsvis. 3.5 Bruttoliste over målepunkter Bruttolisten af målepunkter til nettoafregning i DataHub kan antage målepunktstyperne vist i tabellen. Der vil i de følgende afsnit være forskel på brugen af målepunkterne afhængig af den konkrete valgte nettoafregningsgruppe. Placeringen af afregningselementerne på de enkelte målepunkter i kapitel 5, 6 og 7 skal altid sikre korrekt afregning i henhold til netvirksomhedens tariferingsmodel. Placeringen i de viste skemaer anvendes i det omfang, at ovenstående er opfyldt, idet dette smidiggør fortolkningen af nettoafregningsgrupperne hos elleverandørerne. Bruttolisten viser således en oversigt over de mulige målepunkter og deres mulige anvendelse i afregningsopgørelsen. 15/45

16 Målepunkt Målepunkts Forklaring Tidsopløsning type Datakilde Benyttes til angivelse af den målte/estimerede M1 Målt produktion 15/60 D05 totale elproduktion Netvirksomheden minus evt. egetforbrug til elproduktion, (DSO) jf. D1. M2 Leveret til Net 15/60 D06 Benyttes til angivelse af målt energimængde, som er leveret til Netvirksomheden kollektivt elforsyningsnet. (DSO) M3 Forbrugt fra Net 15/60 D07 Benyttes til angivelse af målt energimængde, som er forbrugt fra kollektivt elforsyningsnet. Netvirksomheden (DSO) E17 Forbrugsmålepunkt 60/ Skabelon E17 E18 Produktionsmålepunkt 15/60 E18 Hvortil der bliver leveret el af en elleverandør, valgt af målepunktets kunde. (Købt markedsel). Modelafhængig Hvorfra værker eller vindmøller leverer el, som aftages af en elleverandør valgt af målepunktets Modelafhængig kunde. (Solgt markedsproduktion). NFN Netto fra Net 60 D10 NTN Netto til Net 60 D11 Angiver positiv nettolevering fra kollektivt elforsyningsnet til forbrugsstedet opgjort pr time. Angiver positiv nettolevering til kollektivt elforsyningsnet fra forbrugsstedet opgjort pr. time. Modelafhængig Modelafhængig BF Bruttoforbrug 60 D12 Angiver bruttoforbrug. Modelafhængig EP Egenproduktion 60 D09 Benyttes til angivelse af den beregnede andel af elforbruget, som Modelafhængig egenproducenten selv producerer. RH Rådighed 15/60 D08 Benyttes til netvirksomhedens opkrævning af rådighedsbetaling ved nettoafregning. Modelafhængig OS - Overskudsproduktion 60/Måned D04 Benyttes til angivelse af evt. overskudsproduktion på et årsafregnet VE anlæg i nettoafreg- Netvirksomheden (DSO) ningsgruppe 6. 16/45

17 3.6 Tilknytning af øvrige målepunkter E17 og E18 målepunkter er altid af typen Parent og dermed hierarkisk overordnede. Resten D04-D12 (kaldet øvrige målepunkter) er altid af typen Child, der tilhører et parent-målepunkt. Tilknytning af øvrige målepunkter sker som hovedregel på E17 målepunktet, som er det foretrukne Parent-målepunkt i afregningssammenhæng. Tidsopløsning: Skabelon, gælder for skabelonafregnede egenproducenter i Afregningsgruppe 4, 5 og 6. Det betyder at netvirksomheden indsender målt energi til DataHub som en skabelonaflæsning. Disse målepunkter kan ikke indgå i formler i DataHub. 3.7 Afregningsmodeller i øvrigt Der forefindes hos Energinet.dk tekniske vejledninger for specialtilfælde, hvor der er tilkoblet flere elproducerende anlæg i samme forbrugsinstallation, f.eks. en solcelle og en vindmølle. Hvis alle anlæg på installationen er PSO fritaget og disse afregnes til samme pris (f.eks. ved at vælge en lavere pris på det ene anlæg), kan modellen for fordeling af overskudsproduktion for det nettogruppe 6 afregnede anlæg anvendes. Dvs. overskudsproduktionen splittes op i to eller flere dele efter en fordelingsnøgle, som er baseret på det enkelte anlægs installerede effekt. Hvis blot det ene anlæg overskrider grænsen for betaling af REDUCERET PSO-TARIF eller der ønskes en forskellig afregningspris for det enkelte anlæg, skal der opsættes en måling af det enkelte anlægs bruttoproduktion (M1). Herefter opdeles overskudsproduktionen via disse målinger. For alle scenarier gælder, at der skal vælges samme nettoafregningsgruppe, da det ikke er fysisk muligt, at udmåle forskellige nettoafregningsprincipper på samme installation på samme tid. Hvis der ønskes forskellige nettoafregningsprincipper for de enkelte anlæg, skal forbrugsinstallationen opdeles i flere fysisk adskilte forbrug. Herefter kobles hvert anlæg til sin egen del af forbrugsinstallationen og kan afregnes på vanlig vis. Der kan rettes henvendelse til Energinet.dk for nærmere oplysning om principperne for flere anlæg på samme installation. En energifordeling pr. anlæg er nødvendig, da alle anlæg skal afregnes individuelt, jf. Bekendtgørelsen. 17/45

18 4. Nettoafregning på timebasis: Gruppe 1 og 2 Egenproducenter i grupperne 1 og 2 skal opfylde kravene i afsnit og Bilag 8. Afregningsmæssigt ligestilles egenproducenter i disse to grupper - uanset om installationsformen er direkte eller installation. For at opnå denne afregningsmæssige ligestilling opgøres den målte levering til og fra det kollektive elforsyningsnet som nettoleveringen til og fra forbrugsstedet pr. time. Det vil sige, at der i en given time enten er en positiv nettolevering til net eller fra net, medmindre nettoudvekslingen er lig med nul. Man kan sige, at egenproducenten "låner" det kollektive elforsyningsnet i maksimalt én time til opbevaring af elektricitet i de tilfælde, hvor egenproducenten har overskudsproduktion, som senere i samme time bruges til at dække eget elforbrug. Både gruppe 1 og 2 opgøres netto på timebasis. 4.1 Afregning af anlæg i gruppe 1 Denne afregningsmodel, Gruppe 1, gælder for egenproducenter, som sælger elektricitet på markedsvilkår, uanset om de modtager PRISTILLÆG TIL MILJØVENLIG ELEKTRICITET efter elforsyningslovens 58 eller ej. Balanceansvar Normalt ved nettoafregning ses balanceansvaret i forhold til den beregnede levering til/fra net som "nettoubalance". Dette princip umuliggør imidlertid egenproducentens mulighed for at indgå i markedet for systemydelser. Denne "Nettoubalance"-model ophæves derfor for anlæg i gruppe 1 til fordel for de almindelige markedsregler for separat balanceansvar for produktion, PBA og forbrug, FBA indenfor timen. For anlæg i gruppe 1 er PBA således produktionsbalanceansvarlig for hele den målte produktion (M1), mens FBA er forbrugsbalanceansvarlig for hele bruttoforbruget (BF). De to balanceansvar kan varetages af samme eller forskellige virksomheder. Som det vil fremgå, videreføres "nettoubalance"-modellen for anlæggene i de øvrige grupper. Køb og salg af el: Det separate balanceansvar betyder, at egenproducenten skal sælge hele sin målte produktion og købe sit samlede bruttoforbrug i markedet. Betaling af PSO-TARIFFER: Egenproducenten betaler ALMINDELIG PSO-TARIF af nettolevering fra net og en REDUCERET PSO-TARIF af egenproduktionen. Betaling af Energinet.dk s indfødningstarif, nettarif og systemtarif: Egenproducenten betaler Energinet.dks nettarif og systemtarif af nettolevering fra net. Egenproducenten betaler Energinet.dks indfødningstarif af nettolevering til net. 18/45

19 4.2 Teknisk vejledning: Gruppe 1.d Tilslutningsprincip: Direkte tilsluttet FAKTABOX: Notationen: POS(M1 M3) skal læses matematisk, sådan at der fremsendes en resultatværdi af beregningen når resultatværdien er positiv. Ellers fremsendes et nul, 0. Obligatoriske målepunkter: Målepunkt Forklaring Afregningsinfo Målepunkts art Målepunkts type M1 Målt produktion Evt. Tællerstand FYSISK / VIRTUELT D05 M3 Målt forbrug fra Net. Skal også indeholde energi i M0 (egetforbrug under stilstand) Nettarif Abonnement Evt. Tællerstand FYSISK / VIRTUELT D07 E17 = Bruttoforbrug, BF Købt markedsel Abonnement BEREGNET / VIRTUELT E17 E18 = M1 Solgt markedsel Abonnement BEREGNET / VIRTUELT E18 NFN Netto forbrug fra Net. = Pos(M3 M1) pr. time PSO-afgift TSO-Nettarif Systemtarif BEREGNET / VIRTUELT D10 NTN Netto leverance til Net. = Pos(M1 M3) pr. time Indfødningstarif PRISTILLÆG TIL MILJØVENLIG ELEKTRICITET BEREGNET / VIRTUELT D11 BF = M3 Evt. elafgift BEREGNET / VIRTUELT D12 EP Brug af egenproduktion = M1 - NTN (= BF NFN) REDUCERET PSO-TARIF BEREGNET / VIRTUELT D09 19/45

20 4.3 Teknisk vejledning: Gruppe 1.i Tilslutningsprincip: Installationstilsluttet FAKTABOX: Notationen: POS(M3 M1) skal læses matematisk, sådan at der fremsendes en resultatværdi af beregningen når resultatværdien er positiv. Ellers fremsendes et nul, 0. Obligatoriske målepunkter: Målepunkt Forklaring Afregning Målepunkts art Målepunkts type M1 Målt produktion Evt. Tællerstand FYSISK / VIRTUELT D05 M2 Målt leverance til net Evt. Tællerstand FYSISK / VIRTUELT D06 M3 Målt forbrug fra Net. Nettarif Evt. Tællerstand FYSISK / VIRTUELT D07 E17 = Bruttoforbrug, BF Købt markedsel Abonnement BEREGNET / VIRTUELT E17 E18 = M1 Solgt markedsel Abonnement BEREGNET / VIRTUELT E18 NFN Netto forbrug fra Net. = Pos(M3 M2) pr. PSO-afgift TSO-Nettarif BEREGNET / VIRTUELT D10 time Systemtarif NTN Netto leverance til Net. = Pos(M2 M3) pr. time Indfødningstarif PRISTILLÆG TIL MILJØVENLIG ELEKTRICITET BEREGNET / VIRTUELT D11 BF = M3 + M1 M2 pr time Evt. elafgift BEREGNET / VIRTUELT D12 Brug af egenprodukti- EP on = M1 - NTN (= BF NFN) REDUCERET PSO-TARIF BEREGNET / VIRTUELT D09 RH = M1 M2 Rådighedsbetaling BEREGNET / VIRTUELT D08 20/45

21 4.4 Afregning af anlæg i gruppe 2 Denne afregningsmodel gælder for egenproducenter, hvis overskudsproduktion sælges på timebasis, f.eks. hvis produktionen er i aftagepligtig produktion. Køb og salg af el samt balanceansvar Egenproducentens samlede salg til Energinet.dk er lig med nettolevering til net, mens det samlede køb i markedet er lig med nettolevering fra net. Der kan i samme time ikke samtidigt være både køb og salg. PBA er balanceansvarlig for nettolevering til net (NTN), mens FBA er balanceansvarlig for nettolevering fra net (NFN). Betaling af PSO-tarif Som for anlæg i gruppe 1 betaler egenproducenten ALMINDELIG PSO-TARIF af nettolevering fra net og REDUCERET PSO-TARIF af egenproduktionen. REDUCERET PSO-TARIF opkræves ikke, hvis egenproducenten kan fritages jf. afsnit 4.1. Betaling af Energinet.dks nettarif og systemtarif Som for anlæg i gruppe 1 betaler egenproducenten Energinet.dks nettarif og systemtarif af nettolevering fra net. Betaling af Energinet.dks indfødningstarif Egenproducenten betaler Energinet.dk s indfødningstarif af nettolevering til net, bortset fra aftagepligtig produktion, som er fritaget for Energinet.dk s indfødningstarif. 21/45

22 4.5 Teknisk vejledning: Gruppe 2.d Tilslutningsprincip: Direkte tilsluttet FAKTABOX: Notationen: POS(M1 M3) skal læses matematisk, sådan at der fremsendes en resultatværdi af beregningen når resultatværdien er positiv. Ellers fremsendes et nul, 0. Obligatoriske målepunkter: Målepunkt Forklaring Afregning Målepunkts art Målepunkts type M1 Målt produktion Evt. Tællerstand FYSISK / VIRTUELT D05 M3 Målt forbrug fra Net. Skal også indeholde energi i M0 (egetforbrug under stilstand) Nettarif Evt. Tællerstand FYSISK / VIRTUELT D07 E17 = NFN Købt markedsel Abonnement BEREGNET / VIRTUELT E17 E18 = NTN Solgt markedsel Abonnement BEREGNET / VIRTUELT E18 NFN Netto forbrug fra Net. = Pos(M3 M1) pr. time PSO-afgift TSO-Nettarif TSO-Systemtarif BEREGNET / VIRTUELT D10 NTN Netto leverance til Net. = Pos(M1 M3) pr. time Indfødningstarif PRISTILLÆG TIL MILJØVENLIG ELEKTRICITET BEREGNET / VIRTUELT D11 BF = M3 Evt. elafgift BEREGNET / VIRTUELT D12 EP Brug af egenproduktion = M1 - NTN (= BF NFN) REDUCERET PSO-TARIF BEREGNET / VIRTUELT D09 22/45

23 4.6 Teknisk vejledning: Gruppe 2.i Tilslutningsprincip: Installationstilsluttet FAKTABOX: Notationen: POS(M2 M3) skal læses matematisk, sådan at der fremsendes en resultatværdi af beregningen når resultatværdien er positiv. Ellers fremsendes et nul, 0. Obligatoriske målepunkter: Målepunkt Forklaring Afregning Målepunkts art Målepunkts type M1 Målt produktion Evt. Tællerstand FYSISK / VIRTUELT D05 M2 Målt leverance til net Evt. Tællerstand FYSISK / VIRTUELT D06 M3 Målt forbrug fra Net. Nettarif Evt. Tællerstand FYSISK / VIRTUELT D07 E17 = NFN Købt markedsel Abonnement BEREGNET / VIRTUELT E17 Solgt markedsel E18 = NTN Abonnement PRISTILLÆG TIL BEREGNET / VIRTUELT E18 MILJØVENLIG ELEKTRICITET NFN Netto forbrug fra Net. = Pos(M3 M2) PSO-afgift TSO-Nettarif BEREGNET / VIRTUELT D10 pr. time TSO-Systemtarif NTN Netto leverance til Net. = Pos(M2 M3) pr. time Indfødningstarif BEREGNET / VIRTUELT D11 BF = M3 + M1 M2 pr time Evt. elafgift BEREGNET / VIRTUELT D12 Brug af egenproduktion EP = M1 - NTN (= BF NFN) REDUCERET PSO-TARIF BEREGNET / VIRTUELT D09 RH = M1 M2 Rådighedsbetaling BEREGNET / VIRTUELT D08 23/45

24 4.7 Teknisk vejledning: Gruppe 2.i.psofri Tilslutningsprincip: Installationstilsluttet FAKTABOX: Notationen: POS(M2 M3) skal læses matematisk, sådan at der fremsendes en resultatværdi af beregningen når resultatværdien er positiv. Ellers fremsendes et nul, 0. Obligatoriske målepunkter: Målepunkt Forklaring Afregning Målepunkts art Målepunkts type M1 Målt produktion (evt. Estimeret) til brug for RH-beregning Evt. Tællerstand FYSISK / VIRTUEL D05 M2 Målt leverance til net Evt. Tællerstand FYSISK / VIRTUELT D06 M3 Målt forbrug fra Net. Nettarif Evt. Tællerstand FYSISK / VIRTUELT D07 E17 E18 = NFN = NTN Købt markedsel Abonnement Solgt markedsel Abonnement PRISTILLÆG TIL MILJØVENLIG ELEKTRICITET BEREGNET / VIRTUELT E17 BEREGNET / VIRTUELT E18 NFN Netto forbrug fra Net. = Pos(M3 M2) pr. time PSO-afgift TSO-Nettarif TSO-Systemtarif BEREGNET / VIRTUELT D10 Netto leverance til NTN Net. = Pos(M2 M3) pr. time Indfødningstarif BEREGNET / VIRTUELT D11 BF = NFN Evt. elafgift BEREGNET / VIRTUELT D12 RH = M1 M2 Rådighedsbetaling BEREGNET / VIRTUELT D08 Afregning i denne gruppe forudsætter, at installationen er registreret med stamdata i henhold til de faktiske forhold: (sol 50 kw, Vind 25 kw, andet 11 kw). 24/45

25 5. Forenklet nettoafregning: Gruppe 4 og 5 Egenproducenter i gruppe 4 og 5 skal opfylde kravene i afsnit og Bilag 8(1. pkt.). Herudover skal anlæggene altid være installationstilsluttede. For at minimere omkostningerne til fjernaflæste målere og administration afregnes anlæggene i grupperne 4 og 5 efter en forenklet model, hvor der ses bort fra den udligning inden for timen, der kan ske mellem leverancen til og fra det kollektive elforsyningsnet. Disse modeller tillader med andre ord at egenproducenten kan være skabelonafregnet. For at holde afregningen så simpel som mulig anvendes dermed bruttoafregning: - Afregningen sker på direkte målte størrelser leveret til net(m2) og forbrugt fra net(m3) i modsætning til den nettoopgørelse der kendetegner Gruppe 1 og Afregning af anlæg i Gruppe 4 Anlæg i gruppe 4 omfatter installationstilsluttede vindmøller uanset størrelse og decentrale anlæg med en installeret effekt mindre end 50 kw, hvor egenproducenten ønsker at sælge bruttolevering til net til Energinet.dk, hvis elproduktionen er aftagepligtig, eller til markedet. Gruppe4 kan anvendes for de nævnte anlæg, uanset om de har fuld time-/kvarters-registrering og dermed alternativ mulighed for at anvende nettoafregning på timebasis. Grænsen på 50 kw for decentrale anlæg er fastsat ud fra et synspunkt om at tilstræbe en forenklet løsning, hvor de samlede måle- og administrationsomkostninger for egenproducenten og de kollektive elforsyningsvirksomheder står i rimeligt forhold til anlæggets størrelse. Køb og salg af el samt balanceansvar Egenproducentens salg er lig den direkte målte størrelse leveret til net (M2). Egenproducentens køb er lig den direkte målte størrelse forbrugt fra net (M3). Energinet.dk er balanceansvarlig for leveret til net (M2), hvis elproduktionen er aftagepligtig, og ellers skal en PBA varetage dette balanceansvar. FBA er balanceansvarlig for forbrugt fra net (M3). Betaling af PSO-tarif Egenproducenten betaler ALMINDELIG PSO-TARIF af forbruget fra net (M3) og REDUCERET PSO-TARIF af egenproduktionen. REDUCERET PSO-TARIF opkræves ikke hvis egenproducenten kan fritages jf. afsnit 4.1. Betaling af Energinet.dk s nettariffer og systemtarif Egenproducenten betaler Energinet.dk s nettarif og systemtarif af forbruget fra net (M3). Betaling af Energinet.dk s indfødningstarif Egenproducenten betaler Energinet.dks indfødningstarif af levering til net (M2), medmindre produktionen er aftagepligtig. 25/45

26 5.2 Teknisk vejledning: Gruppe 4.i Tilslutningsprincip: Installationstilsluttet Obligatoriske målepunkter: Målepunkt Forklaring Afregning Målepunkts art Målepunkts type M1 Målt produktion Evt. Tællerstand FYSISK / VIRTUELT D05 M2 Målt leverance til net Evt. Tællerstand FYSISK / VIRTUELT D06 M3 Målt forbrug fra Net. Nettarif Evt. Tællerstand FYSISK / VIRTUELT D07 E17 E18 = M3 (Indsendes af Netvirksomheden*) = M2 Købt markedsel PSO Afgift TSO Nettarif TSO Systemtarif Abonnement Evt. elafgift Solgt markedsel Evt. Indfødningstarif Abonnement PRISTILLÆG TIL MILJØVENLIG ELEKTRICITET VIRTUELT E17 BEREGNET / VIRTUELT E18 BF = M3 + M1 M2 Evt. elafgift BEREGNET / VIRTUELT D12 EP Brugt egenproduktion = M1 M2 REDUCERET PSO-TARIF BEREGNET / VIRTUELT D09 RH = M1 M2 Rådighedsbetaling BEREGNET / VIRTUELT D08 *) Ikke DH-Formel 26/45

27 5.3 Teknisk vejledning: Gruppe 4.i.psofri Tilslutningsprincip: Installationstilsluttet Obligatoriske målepunkter: Målepunkt Forklaring Afregning Målepunkts art Målepunkts type M1 Estimeret produktion, evt. målt Evt. tællerstand VIRTUEL / FYSISK D05 M2 Målt leverance til net Evt. tællerstand FYSISK / VIRTUELT D06 M3 E17 E18 Målt forbrug fra Net. = M3 (Indsendes af Netvirksomheden*) = M2 Nettarif Evt. tællerstand Købt markedsel PSO Afgift TSO Nettarif TSO Systemtarif Abonnement Solgt markedsel Evt. indfødningstarif Abonnement PRISTILLÆG TIL MILJØVENLIG FYSISK / VIRTUELT VIRTUELT D07 E17 BEREGNET / VIRTUELT E18 ELEKTRICITET BF = M3 Evt. elafgift BEREGNET / VIRTUELT D12 RH = M1 M2 Rådighedsbetaling BEREGNET / VIRTUELT D08 *) Ikke DH-Formel. M1 estimeres af NV til brug for rådighedsberegning. Klausuler for opnåelse af PSO fritagelse: Afregning i denne gruppe forudsætter installationen er registreret med stamdata i henhold til de faktiske forhold: (sol 50 kw, Vind 25 kw, andet 11 kw). Estimeret M1, anslås af netvirksomheden. 27/45

28 5.4 Afregning af anlæg i Gruppe 5 Anlæg i gruppe 5 omfatter egenproducenter, uanset anlæggets størrelse, der af den ene eller anden grund ikke ønsker at sælge overskudsproduktion af elektricitet på markedet, eller til Energinet.dk. Måling af levering til net (M2) kan dermed undværes, og måleren til aftag fra net (M3) skal være spærret for tilbageløb, idet egenproduktionen pr. definition er lig hele den målte produktion (M1). En eventuel fysisk levering til net leveres dermed gratis til netvirksomheden, derudover kommer egenproducenten til at betale REDUCERET PSO-TARIF tarif af levering til net. Køb og salg af el samt balanceansvar Egenproducentens samlede køb i markedet er lig med aftag fra net (M3). FBA er forkortelsen for: balanceansvarlig for aftag fra net (M3). Der er ikke tale om salg af energi i Gruppe 5 og dermed ingen indfødningstarif. Producenten forærer sin eventuelle overskudsproduktion væk. Betaling af PSO-tarif Som for anlæg i gruppe 4 betaler Egenproducenten ALMINDELIG PSO-TARIF af forbruget fra net (M3) og REDUCERET PSO-TARIF af egenproduktionen. REDUCERET PSO-TARIF opkræves ikke, hvis egenproducenten kan fritages jf. afsnit 4.1. Betaling af Energinet.dk s net- og systemtarif Som for anlæg i gruppe 4 betaler egenproducenten Energinet.dk s nettarif og systemtarif af forbruget fra net (M3). 28/45

29 5.5 Teknisk vejledning: Gruppe 5.i Tilslutningsprincip: Installationstilsluttet Obligatoriske målepunkter: Målepunkt Forklaring Afregning Målepunkts art Målepunkts type M1 Målt produktion Evt. Tællerstand FYSISK / VIRTUELT D05 M3 Målt forbrug fra Net Nettarif Evt. tællerstand FYSISK / VIRTUELT D07 E17 = M3 (Indsendes af netvirksomheden*) Købt markedsel PSO Afgift TSO Nettarif TSO Systemtarif Abonnement Evt. elafgift VIRTUELT E17 BF = M3 + M1 Evt. elafgift BEREGNET / VIRTUELT D12 EP Brugt egenproduktion = M1 REDUCERET PSO-TARIF BEREGNET / VIRTUELT D09 RH = M1 Rådighedsbetaling BEREGNET / VIRTUELT D08 *) Ikke DH-formel. 29/45

30 5.6 Teknisk vejledning: Gruppe 5.i.psofri Tilslutningsprincip: Installationstilsluttet Obligatoriske målepunkter: Målepunkt Forklaring Afregning Målepunkts art Målepunkts type M1 Estimeret produktion, evt. målt Evt. tællerstand VIRTUEL / FYSISK D05 M3 Målt forbrug fra Net. Nettarif Evt. Tællerstand FYSISK / VIRTUELT D07 Købt markedsel E17 = M3 PSO Afgift (Indsendes af Netvirksomheden*) TSO TSO Nettarif Systemtarif VIRTUELT E17 Abonnement BF = M3 Evt. elafgift BEREGNET / VIRTUELT D12 RH = M1 Rådighedsbetaling BEREGNET / VIRTUELT D08 *) Ikke DH-formel. Klausul for opnåelse af PSO-fritagelse: Afregning i denne gruppe forudsætter installationen er registreret med stamdata i henhold til de faktiske forhold: (sol 50 kw, Vind 5 kw, andet 11 kw) Estimeret M1 anslås af NV. 30/45

31 6. Nettoafregning på årsbasis: Gruppe 6 Denne afregningsgruppe har været lukket for tilgang siden den 20. november VE-anlæg kan få årsbaseret nettoafregning, hvis de udover at opfylde grundprincippet også opfylder at: 1. Anlægget er installeret i tilknytning til en privat bolig eller anden ikke erhvervsmæssig benyttet bebyggelse. 2. Anlægget må udelukkende anvende vedvarende energikilder. 3. Anlægget er installationstilsluttet. 4. Den installerede effekt er 6 kw i private boliger, eller 6 kw pr. 100 m 2 i anden ikke erhvervsmæssig benyttet bebyggelse. Ordningen gælder kun anlæg som er købt på bindende aftale senest pr. 19. november 2012, og de særlige præciseringer i bilag 8. Egenproducenten i nettoafregningsgruppe 6 "låner" det kollektive elforsyningsnet i løbet af afregningsperioden til opbevaring af elektricitet. På de tidspunkter, hvor egenproducenten producerer mere end der forbruges på samme tidspunkt, kan egenproducenten lagre overskudsproduktionen i nettet for på et andet tidspunkt i løbet af afregningsperioden at bruge det til at dække eget elforbrug. 6.1 Afregning af anlæg i gruppe 6 Afregningsperioden for disse anlæg er normalt et år, angivet med et fast opgørelsestidspunkt. Hvis der i løbet at afregningsperioden forekommer flytning eller skift af elleverandør skal afregningsperioden deles op og opgøres i forbindelse med flytningen/leverandørskiftet. For at opnå det afregningsmæssige resultat, opgøres den målte levering til og fra det kollektive elforsyningsnet som afregningsperiodens nettolevering til og fra forbrugsstedet set over afregningsperioden. Det vil sige, at der i en given afregningsperiode enten er tale om en nettolevering fra net til forbrugsstedet(forbrug) eller en nettolevering til net(overskudsproduktion), med mindre nettoudvekslingen er lig med nul. Når der i en afregningsperiode er tale om: - Forbrug afregnes dette med elleverandøren - Overskudsproduktion modtages betaling/afregning fra Energinet.dk Indenfor en afregningsperiode forekommer kun én af delene. Køb og salg af el samt balanceansvar Egenproducentens samlede køb i markedet er lig det opgjorte forbrug i afregningsperioden. FBA er balanceansvarlig for resulterende forbrug (E17). Eventuel overskudsproduktion handles ikke i markedet, men bidrager til at nedbringe nettabet hos den lokale netvirksomhed. Indsendelse af Gruppe 6 afregningsgrundlag for køb og salg af el - Forbrug for afregningsperioden indsendes til DataHub af netvirksomheden som skabelonafregnet forbrug. - Eventuel overskudsproduktion indsendes som månedstidsserier tidsstemplet til måneden for opgørelsen. 31/45

32 Ved eventuel overskudsproduktion udbetaler Energinet.dk den lovpligtige spotpris plus PRISTILLÆG TIL MILJØVENLIG ELEKTRICITET for VE-produktionen. Såfremt det samlede VE-anlæg består af flere enheder med forskellige teknologier (f.eks. solceller og vindmøller), fordeles overskudsproduktion efter en fordelingsnøgle, hvor det antages at solceller har en produktion svarende til 800 fuldlasttimer pr. år, vindmøller 1500 fuldlasttimer pr. år og anden VEproduktion 4000 fuldlasttimer pr. år. Fordelingsnøglen bortfalder, hvis M1 for hver af produktionsenhederne er målt og indrapporteret til DataHub. Betaling af PSO-tarif Egenproducenten betaler ALMINDELIG PSO-TARIF af opgjort forbrug og den reducerede PSO-tarif af egenproduktionen. REDUCERET PSO-TARIF opkræves ikke, hvis egenproducenten kan fritages jf. afsnit 3.1. Betaling af Energinet.dk s nettariffer og systemtarif Egenproducenten betaler Energinet.dk s nettarif og systemtarif af nettoforbruget ud fra en årsbaseret nettoopgørelse, dvs. på E17 målepunktet. 32/45

33 6.2 Teknisk vejledning: Gruppe 6.i Tilslutningsprincip: Installationstilsluttet FAKTABOX: Notationen: POS(M2 M3) skal læses matematisk, sådan at der fremsendes en resultatværdi af beregningen når resultatværdien er positiv. Ellers fremsendes et nul, 0. Obligatoriske målepunkter: Målepunkt Forklaring Afregning Målepunkts art Målepunkts type M1 Målt produktion Evt. Tællerstand FYSISK / VIRTUELT D05 M2 Målt leverance til net Tællerstand FYSISK / VIRTUELT D06 M3 Målt forbrug fra Net. Nettarif Tællerstand FYSISK / VIRTUELT D07 E17 = POS(M3-M2) pr. år. (Indsendes af Netvirksomheden*) Købt markedsel Elafgift PSO Afgift TSO Nettarif TSO Systemtarif FYSISK / VIRTUELT E17 Abonnement EP Brugt egenproduktion = M1 REDUCERET PSO-TARIF BEREGNET / VIRTUELT D09 RH = M1 M2 Rådighedsbetaling BEREGNET / VIRTUELT D08 OS = POS(M2-M3) pr. år (Indsendes af Netvirksomheden*) PRISTILLÆG TIL MILJØVENLIG ELEKTRICITET (inkl. kompensation for REDUCERET PSO-TARIF) VIRTUELT D04 *) Ikke DH-Formel 33/45

14-18312. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen. Version 2.1. Træder i kraft pr. 1. april 2016

14-18312. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen. Version 2.1. Træder i kraft pr. 1. april 2016 Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Version 2.1 Træder i kraft pr. 1. april 2016 Feb. 2016 Feb. 2016 Feb. 2016 DATE PHQ ARY SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Jun. 2010 PHQ DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 27582-10 Energinet.dk 27582/10. Revisionsoversigt Kapitel nr.

Læs mere

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design NETTOAFREGNING Hvorfor og hvordan virker det Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design 1 NETTOAFREGNING Hvad siger lovgivningen og hvordan er det implementeret Lovgivningen Implementering

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina Detlefsen

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer Til Netvirksomheder/elleverandører Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer 24. februar 2016 ACH/XVJE/PHQ Dok. 13/81118-128 1/10 1. Baggrund Denne miniguide indeholder

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter. Version 2.0 af 14. februar 2005

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter. Version 2.0 af 14. februar 2005 Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Version 2.0 af 14. februar 2005 Godkendt af Energistyrelsen den 27. januar 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning...1 1. Godkendelse...1 2. Hvem kan gøre

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer Til Netvirksomheder/elleverandører Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer 24. februar 2016 ACH/XVJE/PHQ Dok. 13/81118-131 1/11 1. Baggrund Denne miniguide indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Stil gerne spørgsmål undervejs

Stil gerne spørgsmål undervejs Engrosmodellen og målepunkter Anlægstyper Implementation i ampop Målepunktsmatrice Eksempler på anlæg i ampop Tidslinje Eksempler på tidslinjer Skabelonafregnede nettogrupper Taskforce eksempel Stil gerne

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Netvirksomhederne Elleverandører til orientering 16. september 2013 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Migreringsgruppen 29. februar 2012 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions MP - bestemmes i DataHub'en som

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer 1. december 2015 xvje/phq Dok. 13/81118-98 1/9 1. Baggrund Denne miniguide indeholder en vejledning i,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Revisionsoversigt... 2. Læsevejledning... 6. 1. Terminologi og definitioner... 7

Indholdsfortegnelse. Revisionsoversigt... 2. Læsevejledning... 6. 1. Terminologi og definitioner... 7 Forskrift D1: Afregningsmåling September 2014 Version 4.8 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/22729-1 Dok.

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer 20. juni 2015 xvje/phq/uss Dok. 13/81118-71 1/7 Håndtering af installationer i nettoafregningsgruppe 6

Læs mere

Dialogforum Engrosmodellen

Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Møde 11 2. oktober 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet (1) Tids- og aktivitetsplan Forskrifter og BRS nyeste udgaver Leveranceplan

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Træder i kraft 1. april 2016

Træder i kraft 1. april 2016 Forskrift I: Stamdata Maj 2015 Version 2.9 Træder i kraft 1. april 2016 Feb. 2015 Feb. 2015 Maj 2015 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 15-02670-6 Revisionsoversigt Kapitel

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1)

ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1) Bilag 1 - Energinet.dk s metoder for flexafregning Tillæg vedr. årsbaseret nettoafregning 1/9 Til Sekretariatet for Energitilsynet NOTAT Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013 Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 Maj 2013 Juni 2013 Juni 2013 Juni 2014 DATE PHQ USS MAA PHQ NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar 13/91893-7. Oktober 2013. Ver. 7. Energinet.dk. Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec.

Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar 13/91893-7. Oktober 2013. Ver. 7. Energinet.dk. Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar Oktober 2013 Ver. 7 Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP LEG HEP LSO NAME Dec. 2010 Jan. 2011 Jan. 2011 Jan. 2011 DATE HEP GMA GEE SDK NAME Okt. 2011

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet Marts 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 78260-07 Energinet.dk

Læs mere

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr PricewaterhouseCoopers Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Att. Ivan Ibsen/Sebastian Houe Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER

VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER DAGSORDEN Velkomst og præsentation DataHub o Introduktion o Levering af målere o Aflevering af

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG Rev. 5 Jan. 2007 Feb. 2007 April 2007 Maj 2007 DATE KAC HEP NU NU NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 15824-07 Energinet.dk DOC. NO. Juni KAC DATE

Læs mere

Oversigt og beskrivelse af elafgifter registreret i DataHub fra 1. april 2016

Oversigt og beskrivelse af elafgifter registreret i DataHub fra 1. april 2016 Oversigt og beskrivelse af elafgifter registreret i DataHub fra 1. april 2016 Dette notat er udarbejdet af Energinet.dk med henblik på at hjælpe elleverandører, netvirksomheder og øvrige interessenter

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aarhus Karlshamn Denmark A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 7. september 2015 SFT/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Forskrift I: Stamdata Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1 Formålet med uddannelsesdagen 1 2 Indsigt

Læs mere

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold September 2015 Version 1.10 Træder i kraft den 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Sept. 2015 DATE MAC/USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg Punkt 4 Energitilsynets møde den 25. marts 2014 Dato: 25. marts 2014 Sag: 13/03742 Afd.: Detail & Distribution Sagsbehandler: /LBA Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Læs mere

Anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg (Organiseret i solcellelav) Fra: (ejers navn og adresse)

Anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg (Organiseret i solcellelav) Fra: (ejers navn og adresse) Anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg (Organiseret i solcellelav) Fra: (ejers navn og adresse) Til: * Energinet.dk Att: Solcelleadministration Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia CVR/CPR nummer

Læs mere

Ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. 1. Ny tarifering i 2017. 2. Baggrund. Til Høringsparter (bilag 1)

Ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. 1. Ny tarifering i 2017. 2. Baggrund. Til Høringsparter (bilag 1) Til Høringsparter (bilag 1) Ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 23. juni 2016 STO/IAL 1. Ny tarifering i 2017 Energinet.dk vil i 2017 ændre den gældende tarifering

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] 31. marts 2016 LHT/LHT Energinet.dk har behandlet din sag om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse] [Navn] [Adresse] [Adresse] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning af 4. december

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokatfuldmægtig Christina Uggerby Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolai Kryger, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. v. Chefingeniør Preben Høj Larsen. "Solcelleordningen" - måling og afregning. Temadag 2011-06-01

Solcelleordningen. VE-ordningen. v. Chefingeniør Preben Høj Larsen. Solcelleordningen - måling og afregning. Temadag 2011-06-01 Nettomåleordning Solcelleordningen Årsbaseret netto Opbevare solcelle el på nettet v. Chefingeniør Preben Høj Larsen VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund og lovgrundlag Hvem kan gøre

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Christian Wraa Schlüter, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Vejledning til WP16-engrosafregning

Vejledning til WP16-engrosafregning Til Netvirksomheder og elleverandører Vejledning til WP16-engrosafregning 9. december 2015 xvje/ach Version 1.0 Dok. 13/81118-100 Klassificering: Offentlig/Public 1/9 1. WP16-engrosafregning Formålet med

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. april 2016 Thy-Mors Energi Elnet A/S Engrosmodellen indføres pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri 25. marts 2014 GEE/GEE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Hvilke typer anlæg?... 2 2.1 Ikke omfattet af kravet om selskabsmæssig udskillelse... 3 3.

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Opdeling af de systemansvarlige virksomheders tarifpuljer pr. 1. januar 2004

Opdeling af de systemansvarlige virksomheders tarifpuljer pr. 1. januar 2004 Opdeling af de systemansvarlige virksomheders tarifpuljer pr. 1. januar 2004 1. Indledning... 1 2. Lovmæssige rammer for tariferingen af systemansvarets omkostninger... 1 3. Konklusioner... 3 4. Afslutning...

Læs mere

Bilag 1 downloaded ,

Bilag 1 downloaded , Bilag 1 downloaded 2013-04-24, http://search.ens.dk/search?q=cache:67ec5cr_hhwj:www.ens.dk+oversigt%20over%20afregningsregler Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Tilskuddene til

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion N O T AT 24. juni 2015 Forsyning og ressourcer Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Per Broe-Andersen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. September 2015 USS/PHQ September 2015 Dok. 15/08076-3 1/5 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Obligatorisk grænse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen EU-Kommissionen har underkendt den danske PSO-ordning, fordi PSO-støtten til vedvarende energi kun gives til indenlandsk energiproduktion,

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Notat vedr. principper for cut-over

Notat vedr. principper for cut-over BILG 7 Til Direktørgruppen Notat vedr. principper for cut-over 14. oktober 2014 XVJE/SHR Til Direktørgruppens orientering fremsendes notat, der beskriver principperne for overgangsprocessen (cut-over)

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status på projektet a. Ny koordinerende styregruppe b. Datamigrering c. E2E-test d. Datakonsistens

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet.

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Notat. Implikationer for solcelleejere og netselskaber af ansøgningsfrist og korrektioner

Notat. Implikationer for solcelleejere og netselskaber af ansøgningsfrist og korrektioner Notat Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2016-5984-4.0 15-04-2016 Implikationer for solcelleejere og netselskaber af ansøgningsfrist og korrektioner bagud i tid Fristen i den nye bekendtgørelse

Læs mere

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen Dansk Energi Rosenørns allé 9 1970 Frederiksberg Dato: 5. juli 2013 Sag: 12/05874 Sagsbehandler: /ts & mbk Afd.: Detail og Distribution Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet

Læs mere

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 21 Offentligt Folketinget, Christiansborg Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 1240 København K 6. december 2012 Supplerende høringssvar; L 86 Forslag

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning 30. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 anmelde sine

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere