S-tog til Roskilde Fordele og ulemper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S-tog til Roskilde Fordele og ulemper"

Transkript

1 S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015

2 S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 Dato: Udarbejdet af: LM/MBA Kontrol: JaH Filnavn: S:\ Stog Roskilde\Notat\NOTAT S-tog til Roskilde endelilg version 20 marts 2015.docx

3 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning Baggrund Opgaven S-tog til Roskilde? S-tog til Hillerød, Frederikssund, Køge og måske Helsingør Præsentation af fire scenarier Scenarie 1 Basisscenarie Scenarie 2 - Stor S-togs løsning Scenarie 3 - Regionaltog til Amager Scenarie 4 - Lille S-togs løsning Scenariernes konsekvenser for dagens brugere Roskilde Station Trekroner Station Viby Sjælland Station Samlet effekter af scenarier Passagerpotentiale S-tog og handelsliv Indkøb i Roskilde Transport til indkøb i hovedstadsområdets købstæder Indkøbsrejsende til Roskilde i scenarierne S-tog og pendling Arbejdspladser Uddannelse Opsamling på fordele og ulemper Effekter - passagerer Effekter - drift og materiel Effekter - byfunktioner... 44

4 1 Sammenfatning Baggrund Økonomiudvalget i Roskilde Kommune bad på deres møde d. 1. oktober 2014 (dagsordenspunkt 446) om en udredning, hvor der ses på fordele og ulemper ved, at der introduceres S-togsbetjening helt til Roskilde. De emner som økonomiudvalget i Roskilde Kommune har ønsket belyst kan sammenfattes i tre hovedtemaer, som danner rammen om denne analyse: Scenarier for togbetjening af stationerne i Roskilde Kommune med fokus på relationen mod København. Erfaringer omkring betydning for handelslivet fra andre sammenlignelige købstæder, som er blevet koblet på S-togsnettet. Tilgængelighed med kollektiv transport til kommunens arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner fra både øst og vest. Aktualiseret bl.a. af de fortsatte kapacitetsproblemer på Hovedbanegården blev spørgsmålet om S-tog til Roskilde revitaliseret i 2011, hvor Trafikstyrelsen udarbejdede en screeningsrapport, der omfatter to scenarier for forlængelse af S-tog til Roskilde. I modsætning til da man introducerede S-tog andre steder i regionen, så vil der være tale om to parallelle systemer: S-tog og regional-/intercitytog. Prioriteringer for de to systemer skal ses parallelt, og der er stillet spørgsmål ved, om man samlet set kan ende op med en ringere betjening end i dagens situation. Roskilde Station er den tredje mest benyttede station i Danmark, kun overgået af Hovedbanegården og Nørreport Station. På en hverdag er der mere end passagerer, som rejser mellem Roskilde Station og stationer på strækningen ind til Københavns Hovedbanegård. I den anden retning fra Roskilde mod vest er tallet omkring passagerer. Dette understreger at Roskilde trækker togpassagerer både fra øst og vest, og derfor står stærkt som et knudepunkt i den regionale togtrafik på Sjælland. Uanset scenarie, er der et trafikalt grundlag for at fastholde en god togbetjening mod vest Sammenlignet med andre danske stationsbyer af tilsvarende størrelse har Roskilde i forhold til befolkningstallet et markant højere antal togpassagerer. I Figur 1 er vist de specifikke temaer som Økonomiudvalget har ønsket skal behandles i analysen med angivelse af i hvilke kapitler temaer er behandlet. 1

5 Temaer Behandlet i kapitel 1. Hvad kan S-tog betyde for byens arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og handelsliv, vil Roskilde by stå stærkere i forhold til at tiltrække kunder, besøgende og studerende? 2. Konsekvenser i forhold til togbetjening fra vest til arbejdspladser, uddannelsessteder og handel i Roskilde. 3. En opsamling af erfaringer omkring betydning for handelslivet fra andre sammenlignelige købstæder, som er blevet koblet på S- togsnettet. 4. Scenarier for den samlede togbetjening af Roskilde Station, herunder konsekvens for antallet af nationale og regionale togforbindelser, samt afgangsfrekvens over døgnet og gennemsnitlig transporttid med særlig fokus på Roskilde-København strækningen. 5. Konsekvens for standsningsmønstre på de andre togstationer i kommunen og muligheder for nye stationer. 6. Vurdering af muligheder og perspektiver for bedst mulig opkobling til de fremtidige knudepunkter i det storkøbenhavnske kollektive pendlersystem (Høje Taastrup, Glostrup, Ny Ellebjerg, København H, lufthavnen mv.) samt afgangsfrekvens og transporttid. 7. Vurdering af andre alternativer til opgradering af kollektiv trafik og infrastruktur generelt (kobling til trafikstrategi generelt). 8. Perspektivet for at flytte passagerer fra bil til kollektiv trafik Forudsigelser om passagerudviklingen Kobling til Ny Østergade arealet. 7 5 og 6 5 og og 4 4 og 7 Figur 1 Specifikke temaer for analysen formuleret af Økonomiudvalget i Roskilde Kommune 1/ Metode Opgaven er grebet an ved at opstille fire fremtidsscenarier for togbetjeningen til Roskilde. De tager udgangspunkt i allerede offentliggjorte uderedninger, hvor frekvens, standsningsmønster og rejsetid er beskrevet. Det ene scenarie er et basisscenarie, som er den betjening, der forventes efter åbning af den nye bane mellem København og Ringsted og den udvidede drift mod Holbæk/Kalundborg. De tre øvrige scenarier holdes alle op mod basisscenariet. For at vurdere scenariernes konsekvenser for passagerne, er det kortlagt, hvor mange der rejser mellem stationerne i Roskilde Kommune og de øvrige stationer ind mod København 2

6 samt mod vest. For alle scenarier er det kortlagt, hvilke konsekvenser, de vil få for de nuværende passagerer i form af ændringer i rejsetid, skift og hvor ofte toget kører. Endvidere er potentialerne for at tiltrække flere passagerer end de nuværende vurderet ud fra generelle erfaringstal (elasticiteter) om effekt af ændret rejsetid og hyppigere frekvens. Betydningen af scenarierne for handelslivet, arbejdspladser og uddannelsessteder er vurderet med udgangspunkt i data fra den nationale Transportvaneundersøgelse (TU), der giver et indblik i, hvordan kunder, ansatte og studerende i dag kommer til disse aktiviteter. TU bruges også til at sammenligne indkøbsrejser i Roskilde med tilsvarende i Køge, Frederikssund, Hillerød og Helsingør, for at vurdere, om det har en betydning for handelslivet, at en by er S-togsbetjent. De fire scenarier Basisscenarie. Omfatter den betjening der forventes efter åbningen af den nye bane mellem København og Ringsted og realisering af forbedringerne på banen mod Kalundborg. Der er ikke i scenariet igangsat yderligere initiativer. Set fra Roskilde Kommunes perspektiv minder betjeningen i begge retninger om den, der er i dag, dog med de rejsetidsforbedringer opgraderingen mod nordvest giver anledning til. Stor S-togs løsning. Regional- og fjerntogsbetjeningen er som i basisscenariet, ekskl. en enkelt lokal afgang i timen mellem København og Roskilde. Dertil kommer, at S-tog forlænges fra Høje Taastrup til Roskilde med betjening hvert 10. minut. Hvert andet S-tog stopper på alle stationer og hver andet springer nogle stationer over. Tog til Amager. Her satses der på flere regionaltog mellem Roskilde og hovedstaden, hvilket kræver en baneudbygning, da der ikke er kapacitet til at køre flere regionaltog helt til Hovedbanegården. I scenariet etableres en direkte forbindelse mellem Roskilde og Kastrup Lufthavn via Ny Ellebjerg. Lille S-togs løsning. Der kommer S-tog til Roskilde hvert 20. minut i form af den hurtige variant, der ikke stopper på alle stationer. Der sker endvidere en reduktion i regionaltogstrafikken, idet én afgang i timen til Nykøbing Falster omlægges til den nye bane over Ringsted. Antal afgange og rejsetid fra Roskilde Station i de fire scenarier Fra Roskilde til: København H Re-tog S-tog Hurtigste Afg. per time rejsetid Kastrup Lufthavn Afg. per time Basisscenarie min 0 Stor S-togs løsning min 0 Tog til Amager min 3 Lille S-togs løsning min 0 3

7 Fordele og ulemper for passagerene De fleste togrejser med relation til Viby, Roskilde eller Trekroner stationer er rettet mod øst. Det er også overvejende disse rejser, der berøres af scenarierene, idet betjeningen mod vest praktisk taget er den samme i alle scenarier. Kendskab til hvor mange der rejser mellem stationerne i Roskilde og stationer mod øst er sammenholdt med køreplanskitser for de fire scenarier. Hermed er identificeret konsekvenser for de nuværende brugere i form af ændret rejsetid, antal skift og togfrekvens. Både den store og den lille S-togs løsning giver samlet set passagererne en tidsbesparelse på knap en tiendedel, set i forhold til det nuværende efterspørgselsmønster mod øst. Det er overvejende de mange passagerer mellem Roskilde Station og København, som med direkte regionaltog uden stop i Høje Taastrup sparer et par minutter hver vej. Vælges der at satse på regionaltog til Amager, så opnås der ikke disse tidsbesparelser, men til gengæld får man direkte betjening i en helt ny relation. I basisscenariet skal lidt under en tiendedel af alle passagerer mellem stationer i Roskilde Kommune og stationerne mod øst skifte tog på deres rejse ind mod Hovedbanegården. Den store S-togs løsning er de andre overlegene i forhold til at reducere antallet af skift, idet der spares mere end halvdelen af alle skift - set i forhold til basisscenariet. Men også det lille S-togs scenarie formår at reducere antallet af skift med mere end en tredjedel. I scenariet hvor der satses på regionaltog til Amager spares skift, men ikke i samme omfang som for de to S-togs scenarier. Det er passagerene fra Trekroner og Roskilde stationer, der sparer skift. Passagerer til/fra Viby Station får flere skift, men de er til gengæld ikke så mange. Antallet af togafgange, frekvensen, har betydning for, hvor attraktiv en løsning er for brugerne. Alt i alt er der flest afgange i timen i det store S-togs Scenarie og næst flest i løsningen med regionaltog til Amager. Den lille S-togs løsning har færrest togafgange - stort set svarende til basisscenariet. Det skønnes, at det store S-togs scenarie vil betyde 13 % flere passagerer alene pga. flere og hurtigere togforbindelser. Det lille S-togs scenarie vil kunne tiltrække cirka det halve antal nye kunder, som følge af flere og hurtigere forbindelser. På strækningen mellem Roskilde og København H, forventes direkte regionaltog til Amager at kunne tiltrække 5 % flere passagerer pga. den øgede frekvens på strækningen. Dertil kommer, at en helt ny togforbindelse yderligere forventes at kunne opdyrke et helt nyt marked af passagerer. Betjeningen mod vest. Er stort set uændret scenarierne i mellem. Det er kun i den lille S- togsløsning, at der sker en ændring i betjeningen mod vest, idet der her indgår en udtynding med ét tog i timen mod vest. For rejsetider er alle tre scenarier neutrale i forhold til betjening ud af kommunen mod vest. Det skal dog tages i betragtning at relationerne mod vest har et betydeligt passagervolumen. Fordele og ulemper for driften Med en ny forbindelse til Amager vurderes det, at der kan opbygges et driftsstabilt system uden berøring med de belastede strækninger omkring Hovedbanegården. I de to S-togs 4

8 scenarier afhænger driftsstabiliteten ifølge Trafikstyrelsen af det konkrete valg af S-togs system. Kører S-togene til Roskilde på egen infrastruktur, kan de fuldt ud integreres med det øvrige S-tog system. Skal S-togene også kunne køre på regionaltogssporene, skal der anskaffes en ny type S-tog, som kan køre på to forskellige strømtyper, hvilket potentielt kan introducere forstyrrelser i det samlede S-togsnet. Spørgsmålet om kapacitet i togene, altså hvor mange passagerer der er plads til, afhænger af den konkrete materielstrategi, der vælges. Dertil kommer, at belastningen på de enkelte strækninger er forskellig i scenarierne. Hvis fx en stor og tidsmæssigt koncentreret rejsestrøm af studerende til Trekroner Station i et vist omfang varetages af S-tog, så efterlader det bedre kapacitet til de øvrige pendlere i regional- og fjerntog. Den store S-togs løsning og regionaltog til Amager er de to scenarier, der potentielt vil kunne tilbyde størst passagerkapacitet. Fordele og ulemper for byen Der er kigget på, hvilken betydning scenarierne har for handelslivet i Roskilde. Tog er sjældent det foretrukne transportmiddel, når der skal købes ind. Kun 2 % af kunderne kommer i dag med tog til butikkerne i Roskilde. Det er en lidt lavere andel end i de købstæder, der i dag betjenes med S-tog, og levner rum for optimisme om at kunne tiltrække lidt flere togrejsende kunder. Set i det samlede billede så kan imidlertid hverken en satsning på S-tog, regionaltog eller på begge dele i sig selv bidrage til markant større kundestrømme og dermed større omsætning. Det er af langt større betydning, hvordan butiksstrukturen og vareudbuddet omkring stationen og i bykernen udvikler sig. Antal, type og kvalitet af butikker skal endvidere spille sammen med de aktivitets-, kultur- og underholdningstilbud, der i øvrigt er i bykernen. Spørgsmålet om, hvad S-tog betyder for kommunens arbejdspladser, er fortolket som spørgsmålet om, hvorvidt dagens togpendlere til arbejdspladserne i Roskilde Kommune i scenarierne får bedre forhold, og om der kan tiltrækkes arbejdskraft fra et større opland. Ca. en tiendedel af indpendlerne til Roskilde kommer i dag med tog. Når indpendlerne, som tilfældet er i de to S-togs scenarier, kommer hurtigere frem, så tilsiger erfaringen, at flere vil rejse længere. Det betyder, at arbejdskraftsoplandet øges for virksomhederne i Roskilde Kommune. De helt store tidsbesparelser ligger imidlertid potentielt for rejsende mellem Roskilde og Amager, idet der etableres et radikalt forbedret tilbud, som givetvis får flere til at kigge mod Roskilde, når de søger arbejde. Blandt uddannelsesinstitutionerne i Roskilde er det i helt særlig grad skolerne ved Trekroner Station - RUC og University College Sjælland - som det er relevant at kigge på. Toget benyttes i dag af trefjerdedele af de unge, der skal til deres uddannelsessted ved Trekroner. Langt de fleste bor i hovedstaden. Samlet set forbedres forholdene for uddannelsespendling til Trekroner i alle de tre scenarier: I S-togs scenarierne kommer der flere og/eller hurtigere forbindelser. I regionaltogsscenariet øges tilgængeligheden til/fra Amager. Udviklingsområdet omkring Ny Østergade vil med sin stationsnære beliggenhed kunne opnå fordele ved en udvidet togbetjening. Afhængig af hvilke funktioner der indtænkes i Ny Østergade projektet kan scenarierne bidrage positivt. En styrket forbindelse til lufthavnen 5

9 vil have positiv effekt for kontor-, hotel- og konferenceerhverv. En S-togsbetjening vil formentlig i sær have positiv effekt for butikserhvervet i Ny Østergade området. Udover de konkrete ændringer i tilgængeligheden til forskellige byfunktioner, som de forskellige scenarier giver anledning til, så er der også et mere subjektiv element. Scenarierne understøtter forskellige former for byidentitet - opfattelser af hvad Roskilde er for en by. En direkte forbindelse til Kastrup Lufthavn, og dermed i princippet til hele verden, vil for de fleste sikkert opleves som en styrkelse af Roskildes identitet som en selvstændig købstad. Bliver Roskilde koblet til S-togsnettet, så er der tale om en integration i hovedstadens nærbanesystem. Nogen vil opfatte det positivt at blive en del af storbyens puls. Andre vil måske se det som en svækkelse af identiteten som selvstændig købstad, at få status af satellitby. I figuren er der samlet op på de fordele og ulemper i de tre scenarier, der alle vejes op imod basisscenariet. Hvis scenariet er bedre end basisscenariet, så er det farvelagt med lysegrønt (bedre) eller mørkegrøn (meget bedre). Er der ingen forskel, så er der farvelagt med gult. Rød er anvendt, hvis scenariet vurderes at være dårligere end udgangspunktet. Effekt ++ Meget positiv + Positiv 0 Neutral - Negativ Stor S-togs løsning Regionaltog til Amager Lille S-togs løsning Rejser mod vest Rejsetid - mod øst Passagerer Drift Byen Skift - mod øst Frekvens - mod øst Passagerpotentiale Passagerudvikling og overflytning fra bil til kollektiv trafik Driftsstabilitet 2-system S-tog Driftsstabilitet 1-system S-tog Kapacitet Omsætning Arbejdspladser både fra øst og vest Uddannelsessteder både fra øst og vest Udvikling af Ny Østergade området Mulighed for nye stationer

10 2 Baggrund 2.1 Opgaven Økonomiudvalget i Roskilde Kommune på deres møde d. 1. oktober 2014 (dagsordenspunkt 446) formuleret følgende 10 punkter, som skal behandles i analysen: Hvad kan S-tog betyde for byens arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og handelsliv, vil Roskilde by stå stærkere i forhold til at tiltrække kunder, besøgende og studerende? Konsekvenser i forhold til togbetjening fra vest til arbejdspladser, uddannelsessteder og handel i Roskilde. En opsamling af erfaringer omkring betydning for handelslivet fra andre sammenlignelige købstæder, som er blevet koblet på S-togsnettet. Scenarier for den samlede togbetjening af Roskilde Station, herunder konsekvens for antallet af nationale og regionale togforbindelser, samt afgangsfrekvens over døgnet og gennemsnitlig transporttid med særlig fokus på Roskilde-København strækningen. Konsekvens for standsningsmønstre på de andre togstationer i kommunen og muligheder for nye stationer. Vurdering af muligheder og perspektiver for bedst mulig opkobling til de fremtidige knudepunkter i det storkøbenhavnske kollektive pendlersystem (Høje Taastrup, Glostrup, Ny Ellebjerg, København H, lufthavnen mv.) samt afgangsfrekvens og transporttid. Vurdering af andre alternativer til opgradering af kollektiv trafik og infrastruktur generelt (kobling til trafikstrategi generelt). Perspektivet for at flytte passagerer fra bil til kollektiv trafik. Forudsigelser om passagerudviklingen. Kobling til Ny Østergade arealet. For at analysen kan give overskuelighed er de mange spørgsmål og temaer, som ønskes belyst i analysen, grupperet i tre hovedtemaer som rapporten er bygget op omkring: Scenarier for togbetjening af stationerne i Roskilde Kommune primært med fokus på relationen mod København. Erfaringer omkring betydning for handelslivet fra andre sammenlignelige købstæder, som er blevet koblet på S-togsnettet. Tilgængelighed med kollektiv transport til kommunens arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner- både i relationen mod øst og mod vest.. I kapitel 3 beskrives fire scenarier, der alle tager udgangspunkt i forslag, som har været fremlagt i forskellige statslige udredninger. I kapitel 4 ser vi på konsekvenser af scenarierne i form af tidsforbrug, antal skift og frekvens for dagens brugere. Vi vurderer også potentialet for passagervækst i de forskellige scenarier. I kapitel 5 kigger vi på handelslivet i Roskilde og sammenligner kundernes transport, når de skal købe ind med situationen i 7

11 Hillerød, Frederikssund, Køge og Helsingør for at se, om der kan spores en betydning af, at en by betjenes med S-tog. I kapitel 6 ser vi på betydningen af scenarierne for arbejdspladser og uddannelsessteder. Kapitel 7 indeholder en samlet oversigt over fordele og ulemper ved de forskellige scenarier. Scenarie tilgangen er valgt som metode, da den muliggør en formidling af de forskellige betjeningsprincipper og deres overordnede konsekvenser på et ensartet grundlag. 2.2 S-tog til Roskilde? Spørgsmålet om at forlænge S-togsnettet fra Høje Taastrup og integrere Roskilde har været på dagsordenen af flere omgange. I 2001 blev der i en trafikpolitisk aftale reserveret knap en mia. til formålet. På daværende tidspunkt var det en forudsætning, at der blev indkøbt nye tostrøms S-tog, som kunne køre på fjerntogssporene 1. Forslaget blev taget af bordet igen - officielt pga. manglende lokalpolitisk opbakning. I 2009 blev det vedtaget, at en udbygning på de lange skinner skulle ske med en ny bane mellem København og Ringsted. Planerne om et 5. spor til Roskilde blev dermed uaktuelle, og muligheden for at etablere en ren S-togs løsning på to af de fire fjerntogsspor mellem Høje Taastrup og Roskilde realistisk. Aktualiseret bl.a. af de fortsatte kapacitetsproblemer på Hovedbanegården, som sætter grænser for udnyttelsen af den nye bane København-Ringsted, blev spørgsmålet om S-tog til Roskilde revitaliseret i 2011, hvor Trafikstyrelsen udarbejdede en screeningsrapport 2. Her omtales et to beslutningsvinduer, som er tidspunkter, hvor det er hensigtsmæssigt at træffe et valg (eller fravalg) af S-tog til Roskilde. Det første beslutningsvindue er 2014, hvor der skal tages stilling til, om anlæg i signalprogrammet under Banedanmark skal udbygges til S-tog eller til regionaltog mellem Høje Taastrup og Roskilde. Dette vindue er nu passeret, og næste beslutningsvindue opstår ifølge screeningensrapporten i 2020, når der skal tages stilling til udskiftning af de nuværende S-tog. S-tog har igen været oppe til debat i de berørte kommuner, og der har heller ikke denne gang været en entydig lokalpolitisk begejstring. Nogle kommuner siger direkte nej tak, andre er mere åbne, men efterlyser bedre viden om konsekvenserne af at få S-tog. I modsætning til da man introducerede S-tog andre steder i regionen, så vil der være tale om to parallelle systemer: S-tog og regional-/intercitytog. Prioriteringer for de to systemer skal ses parallelt, og det er ikke så åbenlyst, at der er tale om, at S-tog er en forbedring, som det var, da der kom S-tog til Køge, Frederikssund og Hillerød. For Roskilde Kommune relaterer betænkelighederne sig bl.a. til, at man er nervøse for at ende op med en samlet set ringere betjening end i dagens situation. 1 S-tog til Roskilde, Banestyrelsen, Screening af S-togsbetjening til Roskilde og Helsingør, Trafikstyrelsen,

12 2.3 S-tog til Hillerød, Frederikssund, Køge og måske Helsingør S-tog til Hillerød I 1968 kom der S-togsbetjening helt til Hillerød, hvilket blev muliggjort af elektrificeringen af strækningen mellem Holte og Hillerød. Indtil da var der regionaltog fra Holte til Hundested, Tisvildeleje og Gilleleje. I weekenden kunne man køre hele vejen ud i sommerlandet fra Købehavn. Der var en del lokal modstand mod at gå fra et rigtigt tog til et S-tog, hvilket blev betragtet som en sænkning af standarden. Derfor blev strækningen mellem Holte og Hillerød i begyndelsen hverken skiltet eller betegnet som S-tog, men blev omtalt som den elektrificerede strækning. Som det eneste sted på S-banen var der i en årrække også 1. klasses vogne på alle S-tog til Hillerød. I 1972 blev forholdene normaliseret, og i dag er strækningen en fuldt integreret del af det samlede S-tog system. S-tog til Køge Køge kom på S-togs nettet i 1983, da en helt ny bane fra København var færdigudbygget efter en række etaper, hvor man nåede til Vallensbæk i 1972, til Hundige i 1976 og til Solrød Strand i I perioden skete samtidig en meget stor udbygning og vækst i byerne langs banen. For Køge betød det nye S-tog, at man ikke længere skulle en omvej via Roskilde for at komme med tog til København. Det er den eneste af S-togs grenene, som i sin helhed fra begyndelsen af er anlagt som en S-togs bane. S-tog til Frederikssund I 1989 blev S-togsnettet forlænget til også at betjent mellem Ballerup og Frederikssund. Herefter kunne man undgå et skift i Ballerup mellem S-tog og regionaltog, reducere rejsetiden fra Hovedbanegården med en tredje del, og der kom en mangedobling af togfrekvensen. Det var ellers tæt ved, at banen mellem Ballerup og Frederikssund helt blev nedlagt i 1950 erne, hvor mange sidebaner blev nedlagt rundt om i hele landet. Der var forslag om at erstattet togbetjeningen med buskørsel, hvilket lokale protester forhindrede. 9

13 S-toget til Frederikssund blev en passagermæssig succes. Der er siden etableringen udbygget med dobbeltspor på hele strækningen, og der er etableret niveaufrie krydsninger med vejtrafikken på hele strækningen. Ombygningerne har fra 2002 muliggjort en frekvens på niveau med de øvrige S-togs grene. S-tog til Helsingør? Kystbanen har været regionaltogsbetjent mellem København og Helsingør siden Strækningen er i dag dobbeltsporet. Som den første jernbanestrækning udenfor S-togsnettet blev den elektrificeret i Siden 1998 har trafikken på banen delvist været integreret med Kastrupbanen og siden 2000 via Øresundsforbindelsen med Sverige. Kystbanen, som er en af de mest benyttede togstrækninger i Danmark, var i en længere periode for få år siden plaget af meget store uregelmæssigheder og overfyldte tog. Det førte til at forslag om at øge robustheden i systemet ved at konvertere Kystbanen til S-tog. Lokalpolitisk var der en vis interesse for forslaget. Efter Kystbanen igen i det store hele er begyndt at køre som planlagt, er sagen ikke aktuel på den politiske dagsorden. Figur 2.1 De fem købstæder 10

14 3 Præsentation af fire scenarier For at kunne sige noget om konsekvenser af S-tog til Roskilde er det nødvendigt at vide, hvilken betjening der konkret tales om, både for S-tog og for øvrige tog. Derfor er der opstillet fire scenarier, som på forskellig vis forholder sig til de betjeningsniveauer og køreplaner, som er fremlagt i forskellige udredninger. Det er her vigtigt at have for øje at det på nuværende tidspunkt ikke er fastlagt, hvordan den konkrete arbejdsdeling, herunder køreplaner og frekvens, mellem den forlængede S-togsgren og regionaltog, skal være. Basisscenarie (scenarie 1) Scenariet omfatter den betjening, der forventes i en fremtidssituation, når der tages udgangspunkt i, at besluttede og igangværende projekter er realiseret. Det forudsættes, at der ikke er taget yderligere beslutninger om større ændringer. Scenariet er identisk med det, som er beskrevet af Trafikstyrelsen for situationen i I dette basisscenarie er den nye bane mellem København og Ringsted taget fuldt i brug, forbindelsen under Femern Bælt åbnet og Nordvestbanen er ombygget til hurtigere og hyppigere drift. Alt i alt så minder betjeningen, set fra Roskilde Kommunes perspektiv, om den der er i dag. Basisscenariet afspejler som nævnt de forventninger til togbetjeningen, der fremgår af Trafikplan for den statslige jernbane Trafikplanen tager udgangspunkt i det politisk fastlagte serviceniveau, som indgår i de aktuelle kontrakter mellem staten og togoperatørerne. Det fremtidige trafikomfang på statens baner skal derfor tages med forbehold for at rammebetingelserne kan ændre sig. Siden jernbaneplanen blev udarbejdet har staten indgået en ny 10-årig trafikkontrakt med DSB, som gælder fra Det indgår bl.a. i kontrakten, at der sker en opgradering af regionaltrafikken på Sydsjælland og, at der kommer flere afgange mellem Roskilde og Ringsted. Der er tale om opgraderinger, som kan ske efter København-Ringsted banen er åbnet i Den nye kontrakt mellem staten og DSB giver ikke umiddelbart anledning til at så tvivl om Jernbaneplanen beskrivelser af den fremtidige togbetjening. I forhold til den fremtidige betjening af Roskilde har det væsentlig betydning, hvor mange regional- og fjerntog, der vil køre på den nye bane over Køge. Det fremgår af Jernbaneplanen, at der ad den nye bane forventes mindst 6 passagertog i timen, heraf to lyntog i halvtimesdrift. Ad den eksisterende bane over Roskilde forventes 11 tog i timen. Det nævnes dog samtidig, at passagerefterspørgslen kan tale for at flytte yderligere regionaltog fra den nuværende til den nye bane. Denne usikkerhed i det fremtidige antal regional- og fjerntog på vest- og sydbanen vil gælde for alle scenarier. Stor S-togs løsning (scenarie 2) I dette scenarie er regional- og fjerntogsbetjeningen den samme som i basisscenariet, dog ekskl. en enkelt regional forbindelse i timen mellem København og Roskilde. Dertil kommer, at S-tog forlænges fra Høje Taastrup til Roskilde efter det, Trafikstyrelsen kalder en 3 Trafikplan for den statslige jernbane , Trafikstyrelsen,

15 udvidet model 4. Her kører i dagtimerne på hverdage S-tog hvert 10. minut. Hver anden gang i form af et stoptog, som holder på alle stationer, og hver anden gang med en hurtigere forbindelse, som har et begrænset antal stop mellem Glostrup og København H. Regionaltog til Amager (scenarie 3) Her satses der på flere regionaltog som alternativ til de S-togs baserede løsninger. Flere regionaltog kræver en baneudbygning, da der ikke er kapacitet til at køre flere regionaltog helt til Hovedbanegården. Dette scenarie bygger på en færdigbygget Ring Syd forbindelsen, som foreslået i en ny rapport fra Transportministeriet 5. Ring Syd forbindelsen er en direkte togforbindelse mellem Roskilde og Kastrup Lufthavn og vil aflaste togtrafikken til Københavns Hovedbanegård. Forbindelsen kræver ombygninger af Ny Ellebjerg, Glostrup, Ørestad og Kastrup. På nuværende tidspunkt er ombygning af Ny Ellebjerg i gang og i Trafikforlig 14. juni 2014 er der er afsat midler til at undersøge ombygninger af Glostrup og Ørestad stationer. Lille S-togs løsning (scenarie 4) I dette scenarie kommer der S-tog til Roskilde i en skrabet model, idet der tages udgangspunkt i Trafikstyrelsens såkaldte 1:1 model 4, hvor der kører S-tog til Roskilde hvert 20.minut. Der sker endvidere en reduktion i regionaltogstrafikken i forhold til basisscenariet, idet en af hver afgang i timen til Nykøbing Falster omlægges til den nye bane over Ringsted. I forudsætningerne for scenarierne er der i sagens natur usikkerheder knyttet til det fremtidige betjeningsomfang. Her er det særligt for S-togsscenarierne spørgsmålet om regional og fjerntogsbetjeningen kan blive opretholdt på det niveau, som fremgår af de hidtidige statslige udredninger. Der vil næppe være tvivl om at opgraderingen af nordvestbanen betyder at togbetjeningen her ikke reduceres i scenarierne. Usikkerhederne knytter sig til betjeningen af sydbanen og sydvestbanen vest for Ringsted, hvor den nye bane kan overtage en større del af trafikken. Der vil dog under alle omstændigheder være en regionaltogs betjening af stationerne mellem Roskilde og Ringsted. I S-togsscenarierne vil Roskilde station være et omstigningspunkt for rejsenede fra vest mod mellemstationerne på S-banen mod København. Det forudsættes derfor at alle tog fra vest stopper i Roskilde. Roskilde vil dermed få en funktion som knudepunkt mellem S-tog og fjern- og regionaltog som Høje Taastrup har i dag. 4 Screening af S-togsbetjening til Roskilde og Helsingør, Trafikstyrelsen, Ny Ellebjerg og Glostrup som trafikale knudepunkter, Transportministeriet,

16 3.1 Scenarie 1 Basisscenarie S-tog som nu. Regional- og fjerntog som forventet i 2022 med ny bane København- Ringsted, opgraderet bane til Holbæk samt åbning af fast forbindelse over Femern Bælt. Kilder: Trafikplan for den statslige jernbane , Trafikstyrelsen, 2013 Screening af S-togsbetjening til Roskilde og Helsingør, Trafikstyrelsen, 2011 Antal afgange i timen S-tog S-tog myldretid Re- og fjerntog Viby Sj Roskilde Trekroner Hedehusene Høje Taastrup Taastrup Albertslund Glostrup Brøndbyøster Rødovre Hvidovre Danshøj Valby Enghave Dybbølsbro København H Holbæk Holbæk Kalundbog Kalundbog Ringsted Odense Fyn og Jylland Næstved Nykøbing F Nykøbing F 13

17 Station S IC Re Re S Re Sx Re S Re S IC Re Sx Re S Re S Re Sx København H Dybbølsbro 02 l l l 12 l 18 l 22 l 32 l l 38 l 42 l 52 l 58 Enghave 04 l l l 14 l 20 l 24 l 34 l l 40 l 44 l 54 l 00 Valby 07 l l l l l 43 l Danshøj 09 l l l 19 l 25 l 29 l 39 l l 45 l 49 l 59 l 05 Hvidovre 10 l l l 20 l l l 30 l 40 l l l l 50 l 00 l l Rødovre 12 l l l 22 l l l 32 l 42 l l l l 52 l 02 l l Brøndbyøster 14 l l l 24 l l l 34 l 44 l l l l 54 l 04 l l Glostrup 17 l l l 27 l 29 l 37 l 47 l l 49 l 57 l 07 l 09 Albertslund 19 l l l 29 l 32 l 39 l 49 l l 52 l 59 l 09 l 12 Taastrup 23 l l l 33 l 35 l 43 l 53 l l 55 l 03 l 13 l 15 Høje Taastrup Hedehusene l l l l l 40 l l l l 10 Trekroner l l l 33 l 44 l l l Roskilde ank Roskilde afg Viby Sj l : l : 48 l : l : 25 Borup l : l : 53 l : l : 30 Ringsted 35 : 44 : 59 l : 14 : 35 Næstved : : 57 : 13 : : 25 : Nykøbing F : : 27 : : : 49 : Lejre : l 43 : l 13 Hvalsø : l 49 : l 19 Holbæk : : Kalundborg : 22 : 47 Mod Od Kb Nf Hk Næ Ro Od Kb Nf Hk Rg Od: Odense, Kb: Kalundborg, Hk: Holbæk, Rg: Ringsted, Ro: Roskilde, Nf: Nykøbing Falster, Næ: Næstved. 14

18 3.2 Scenarie 2 - Stor S-togs løsning S-tog forlænget til Roskilde efter Trafikstyrelsens udvidede model. Regional- og fjerntog som i basisscenariet ekskl. ét tog i timen mellem København og Roskilde. Kilde: Screening af S-togsbetjening til Roskilde og Helsingør, Trafikstyrelsen, 2011 Antal afgange i timen S-tog Re- og fjerntog Viby Sj Roskilde Trekroner Hedehusene Høje Taastrup Taastrup Albertslund Glostrup Brøndbyøster Rødovre Hvidovre Danshøj Valby Enghave Dybbølsbro København H Holbæk Holbæk Kalundbog Kalundbog Ringsted Odense Fyn og Jylland Næstved Nykøbing F Nykøbing F 15

19 Station IC Re Sx Re S Re S Re Sx IC S Re S Re Re Sx S Re Sx København H Dybbølsbro l l l l 11 l 19 l l l 31 l 39 l l l 51 l 59 Enghave l l l l 13 l 21 l l l 33 l 41 l l l 53 l 01 Valby l l 12 l l 36 l 44 l Danshøj l l 14 l 18 l 26 l 34 l 38 l 46 l l l 06 Hvidovre l l l l 19 l 27 l l l 39 l 47 l l l 59 l 07 Rødovre l l l l 21 l 29 l l l 41 l 49 l l l 01 l 09 Brøndbyøster l l l l 23 l 31 l l l 43 l 51 l l l 03 l 11 Glostrup l l 18 l 26 l 34 l 38 l 46 l 54 l l l 14 Albertslund l l 21 l 28 l l 41 l 48 l l l l Taastrup l l 24 l 32 l l 44 l 52 l l l l Høje Taastrup l l 27 l l l Hedehusene l l 32 l 40 l l 52 l 00 l l l l Trekroner l l 35 l l 55 l 03 l l l Roskilde ank Roskilde afg Viby Sj l : l : 48 l : l : 18 Borup l : l : 53 l : l : 23 Ringsted 31 : 40 : 59 l : 10 : 28 Næstved : : 53 : 13 : : 21 : Nykøbing F : : 23 : : : 45 : Lejre : l 43 : l 13 Hvalsø : l 49 : l 19 Holbæk : : Kalundborg : 18 : 43 Mod Od Kb Nf Hk Næ Od Kb Nf Hk Rg Od: Odense, Kb: Kalundborg, Hk: Holbæk, Rg: Ringsted, Ro: Roskilde, Nf: Nykøbing Falster, Næ: Næstved. 16

20 3.3 Scenarie 3 - Regionaltog til Amager S-tog som nu. Regional- og fjerntog som i basisscenariet plus direkte regionaltog mellem Roskilde og Kastrup Lufthavn tre gange i timen. Kilde: Ny Ellebjerg og Glostrup som trafikale knudepunkter, Transportministeriet, 2014 Antal afgange i timen S-tog S-tog myldretid Re- og fjerntog Viby Sj Roskilde Trekroner Hedehusene Høje Taastrup Taastrup Albertslund Glostrup Brøndbyøster Rødovre Hvidovre Danshøj Valby Enghave Dybbølsbro København H Holbæk Holbæk Kalundbog Kalundbog Ringsted Odense Fyn og Jylland Næstved Nykøbing F Nykøbing F Kbh lufthavn Kastrup Kbh lufthavn Kastrup Kbh lufthavn Kastrup Ny Ellebjerg Ørestad 17

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

S-tog til Roskilde. Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas. Trafikdage d. 24. august 2015

S-tog til Roskilde. Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas. Trafikdage d. 24. august 2015 S-tog til Roskilde Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas Trafikdage d. 24. august 2015 Disposition Baggrund for indlæg Tidligere analyser Trafikeringsomfang Infrastrukturændringer Perspektiver

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser

Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser Videre med toget Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Center for byudvikling December 2007 1 1. Resume Biltrafikken er

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nedenstående tabel viser antallet

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Notat Dato: 25.11.2016 Projekt nr.: 100-6003 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Opgradering af Hillerød Station Emne:

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Det Strategiske Net 2016

Det Strategiske Net 2016 Det Strategiske Net 2016 (Tidligere Pendlernettet) Det Strategisk e Net revideret efter Rev. dato: 20. april 2016 Indhold 1 GENERELT OM DET STRATEGISKE NET... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Kriterier for optagelse

Læs mere

NOTAT. Automatisk S-banedrift

NOTAT. Automatisk S-banedrift NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. januar 2011 J. nr. 2010-101 Center for Kollektiv Trafik Automatisk S-banedrift Baggrund Transportarbejdet på S-banen har i en længere årrække været faldende. Det faldende transportarbejde

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 TDP 14. Høring om trafikplan for jernbanen 2008-2018 Indstilling: Direktionen indstiller, at Movia afgiver høringssvar vedrørende

Læs mere

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt Oktober 2005 Forord Forord Med denne korte udgave af Strategianalyse København Ringsted ønsker Trafikstyrelsen at gøre det muligt for kommunalpolitikere, borgere, organisationer med flere hurtigt at sætte

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård Københavns Hovedbanegård - Udfordringer og muligheder Baggrund - Ifølge aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en analyse af stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen

Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen Jacob Nielsen, udviklingskonsulent Helsingør Kommune Henrik Sylvan, chefplanlægger Atkins Danmark Den danske og svenske regering

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen

Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 110 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen Side 1 af 8 Samrådsspm. L Et faktuelt spørgsmål

Læs mere

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR Indledning Velkommen til dialogmødet Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Dialogmødet

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune 1 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl Disposition Baggrund Screeningsanalysen

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Preben Vilhof, COWI

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Preben Vilhof, COWI v/ Preben Vilhof, COWI 1 Baggrund Banebetjening i Esbjerg og Varde Kommuner De fem største byer i korridoren Ribe Bramming Esbjerg Varde Oksbøl > 100.000 indbyggere. Den praktiske tilgang: Jernbanen som

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område 28. august 2012 Ålborg Trafikdage Oprettelse af Pendlernet i Movias område Baggrund Staten Mest vækst i kollektiv trafik Kommuner/regioner Mange ændringer siden 2007 Mest mulig trafik for pengene Stort

Læs mere

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Udgangspunktet Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Hovedstadsområdet: Ny

Læs mere

Miljøredegørelse Høringsudgave, oktober 2001. S-tog til Roskilde

Miljøredegørelse Høringsudgave, oktober 2001. S-tog til Roskilde Miljøredegørelse Høringsudgave, oktober 2001 S-tog til Roskilde INDHOLD 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET Pendlertrafik skal forbedres 4 4 2. BESKRIVELSE AF PROJEKTET Jernbanenettet i dag og fremover Konsekvenser

Læs mere

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig.

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig. Valg af trafikeringsmodel Lille Syd/Østbanen Dato: 1. september 2017 Brevid: 3344809 Indledning Der er juni 2017 indgået landspolitisk forlig om, at staten overlader betjeningen af den statslige banestrækning

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Tiltrådt, idet administrationen tager de faldne bemærkninger i betragtning ved fremsendelsen af det endelige udkast til Region Hovedstaden.

Tiltrådt, idet administrationen tager de faldne bemærkninger i betragtning ved fremsendelsen af det endelige udkast til Region Hovedstaden. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. marts 2012 Tommy Frost 07 Visionsplan for Lokalbanen 2012-2025 Indstilling: Det indstilles, At bestyrelsen godkender Visionsplan for Lokalbanen 2012

Læs mere

Kort beskrivelse af projekt S-tog til Roskilde. S-tog til Roskilde

Kort beskrivelse af projekt S-tog til Roskilde. S-tog til Roskilde Kort beskrivelse af projekt S-tog til Roskilde S-tog til Roskilde PENDLERTRAFIK SKAL FORBEDRES Togbetjeningen mellem København og Roskilde skal forbedres bl.a. til gavn for de mange pendlere, som dagligt

Læs mere

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF NOTAT 29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF 05.00.00-A00-2-17 LENE MADSEN MILNER Bilag 1. Baggrundsnotat om Østbanens forlængelse Ændringer af banedriften I disse år sker der en række væsentlige

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Miljøredegørelse Marts 2002. Miljøredegørelse S-tog til Roskilde

Miljøredegørelse Marts 2002. Miljøredegørelse S-tog til Roskilde Miljøredegørelse Marts 2002 Miljøredegørelse S-tog til Roskilde INDHOLD 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET Pendlertrafik skal forbedres 4 4 2. BESKRIVELSE AF PROJEKTET Jernbanenettet i dag og fremover Konsekvenser

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 356 Offentligt Notat Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Frederiksholms Kanal 27 1220 Kbh Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev

Læs mere

Indførelses af Pendlernettet i Movias område

Indførelses af Pendlernettet i Movias område Notat Indførelses af Pendlernettet i Movias område Thomas Damkjær Petersen Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Dobbelt så mange personkilometre i 2030

Dobbelt så mange personkilometre i 2030 100 års tornerose søvn er slut: Dobbelt så mange personkilometre i 2030 Jesper Mølgård Miljøchef Hvordan skal væksten i togtrafikken nås? Med gulerod Kunderne vælger toget fordi det er attraktivt Kortere

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Dato: 3. november 2014 Brevid: 2424525 Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede

Læs mere

Screening af S togsbetjening til Roskilde og Helsingør

Screening af S togsbetjening til Roskilde og Helsingør Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren Lasse Winterberg, De seneste aftaler Aftalerne bygger i vid udstrækning oven på En Grøn Transportpolitik En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvej

Læs mere

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Idéer til udvikling af regionalbanerne Banebranchens konference 11. maj 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Jernbanerne i Danmark Status 2011 140 km/t og derover 120

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland Side 1 af 12

Læs mere

Trafikplanlægning, der giver flere passagerer. Lars Richter & Ida Litske Bennedsen

Trafikplanlægning, der giver flere passagerer. Lars Richter & Ida Litske Bennedsen Trafikplanlægning, der giver flere passagerer Lars Richter & Ida Litske Bennedsen 22.08.2011 R-nettet hvordan gik det? Roskilde Danmarks bedste trafikby Opfølgning på øvrige købstadsprojekter Kundepræferencer

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003 Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge TØF konference d. 2.oktober 2003 Først lidt om Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen er: statens jernbanemyndighed indenfor regulering, planlægning, sikkerhed og trafikal

Læs mere

Perspektiver og muligheder i bustrafikken

Perspektiver og muligheder i bustrafikken Perspektiver og muligheder i bustrafikken Jeppe Gaard Områdechef, Projekter og infrastruktur 1 Oplæg i Transportministeriet 14. november 2013 Hvad efterspørger kunderne i den kollektive trafik? Movia kundepræferenceundersøgelse

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 29. januar 2015. Tilpasningsbehov i Region Sjælland D

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 29. januar 2015. Tilpasningsbehov i Region Sjælland D Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. januar 2015 Tilpasningsbehov i Region Sjælland

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Høringssvar vedr. Trafikplan 2012-27 fra borgere på Vestfyn 1 Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Vi har med interesse læst Trafikstyrelsens

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET Letbane versus BRT Høring i Transport- og Bygningsudvalget den 30. marts 2016 LETBANESAMARBEJDET - et bystrategisk samarbejde

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Roskilde Kommune Pendlersatsning - Trafikstrategi 2014

Roskilde Kommune Pendlersatsning - Trafikstrategi 2014 Roskilde Kommune Pendlersatsning - Trafikstrategi 2014... Sammenfatning Der kan i de kommende år forventes store forandringer i infrastruktur og trafikbetjening, som vil have betydning for Roskilde Kommune,

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere