Installationsvejledning. . Combi Lite AC/EC. Varmepumpe og brugsvand. . Combi Lite. Combi Lite-S. Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning. . Combi Lite AC/EC. Varmepumpe og brugsvand. . Combi Lite. Combi Lite-S. Version 1.02-0208"

Transkript

1 DK Installationsvejledning. Combi Lite AC/EC Varmepumpe og brugsvand. Combi Lite. Combi Lite-S Version

2 Indholdsfortegnelse Forskrifter / Sikkerhedshenvisninger... 3 Produktbeskrivelse... 4 Beskrivelse af Combi 185L/LS... 4 Effekt:... 4 Kølemiddelkredsløbet:... 4 Varmemodul:... 4 Virkningen af Combi 185L/LS:... 4 Afrimning:... 4 Leveringsomfang... 4 Tilbehør... 4 Transport og lagring af varmepumpen... 5 Transport med gaffeltruck... 5 Aflæsning af varmepumpen... 5 Transport med sækkevogn... 5 Opstilling... 5 Tilslutning af vandledning:... 5 Tilslutning af kondensafløb... 6 Kanaltilslutning... 6 Kanalsystem... 7 Isolering af kanaler i kolde loftrum... 7 Isolering af kanaler i varme rum... 8 Varmespiral + føler + anode... 8 El-installation... 9 Kontrol og indregulering af anlæg... 9 Optimal indregulering af anlægget... 9 Krav til varmtvandskredsløbet Ibrugtagning af vandkredsen Varmevekslerdrift Tips til energibesparelser...11 Tips til ventilatordrift...11 Efterkontrol...11 Anode...11 Vedligeholdelse af anlægget...11 Filtre...11 Ventilatorer Modstrømsvarmeveksleren Sikkerhedsventil Indblæsnings- og udsugningsventiler Sikkerhed Højtrykspressostat Sikkerhedstermostat til varmespiralen Fejlsøgning Tilslutningsdiagram Combi AC styring Tilslutningsdiagram Combi EC styring Tilslutningsdiagram Combi EC styring Flow diagram EU-Overensstemmelseserklæring Tekniske ændringer forbeholdt 2

3 Forskrifter / Sikkerhedshenvisninger Konstruktionen af indblæsning- og udsugningsvarmepumpen opfylder alle EU-regler. (se også CE-erklæringen) Den sagkyndige skal inden installation af anlægget sørge for at sikkerheden omkring vedligeholdelsen af de kølemiddelsførende dele, at kølemidlet er i afstandsmæssig sikkerhed så arbejdet kan udføres uden problemer. Ved vedligeholdelse hvor kølemiddelskredsløbet bliver åbnet, i særdeleshed arbejdet med ild (lodning og svejsning m.m.) skal der tages forbehold for brandfare. Ved arbejde med Combi Lite husk altid først at frakoble de elektriske tilslutninger. Ved den elektronisk tilslutning af Combi Lite skal de dertilhørende VDE og EN-normer overholdes. Derudover skal der tages hensyn til de tekniske tilslutningsbetingelser fra energiforsørgelsesfirmaet. Vandet skal være af drikkevandskvalitet. Ved forhøjet vandtryk bør en reduktionsventil installeres. Alle drikkevandstilslutninger skal være godkendte. Alt arbejde bør kun udføres af uddannet personale! 3

4 Produktbeskrivelse Anvendelse af Combi 185 Lite/Lite-S Combi 185 Lite er en kombination af et ventilationsanlæg, og en brugsvandvarmer, som kan anvendes til opvarmning eller køling af indblæsning til delvis dækning af varmetabet samt delbelastning ved opvarmning eller køling af beboelse og til opvarmning af brugsvand inden for de angivende temperaturbegrænsninger. Beskrivelse af Combi 185 Lite/Lite-S Combi 185 Lite er et tilslutningsklart varmeapparat, som i den væsentligste består af: kabinet, tank, komponenter til kølemiddel- luft og vandkredsløb samt styring, regulerings og overvågningsenhed som systemet kræver. Anlægget kan leveres med en varmespiral med en 0,8 m2 vekselflade til sammenkobling af en varmekedel, solvarmeanlæg m.m. Combi 185 Lite udnytter den varme udsugningsluft til at opvarme indblæsningsluften og brugsvandet. Aggregatet kan opvarme brugsvandet til en families vandforbrug hele året rundt. Den brugte og opvarmede luft bliver ledet udenfor via afkastkanalen. I tanken er indbygget et dykrør med temp.føler så regulering af temperaturen med denne føler kan foretages. Anlægget er udstyret med en elektrovarmepatron. Om sommeren kan Combi 185 Lite køle ved reverserende drift. Effekt: Combi 185 Lite kan i løbet af 24 timer opvarme min. 380 liter brugsvand op til 55 C. Dette er selvfølgelig afhængigt af varmekildetemperaturen, friskvandstemperaturen samt indgangsmetoden. Den integrerede elektrovarmepatron med en effekt på 1 kw, kan ved spidsbelastninger tilsluttes. Combi 185 Lite anvender kun ca. 30% af den energi en elopvarmet tank bruger til brugsvandsopvarmning. Virkningen af Combi 185 Lite/Lite-S: Styringen starter kompressoren kort tid efter der er anvendt varmt vand. Kompressoren kører indtil hele tanken igen er på den indstillede temperatur. Normalt kan Combi 185 Lite dække en hel families varmtvandsbehov. Opstår den situation at Combi 185 Lite ikke kan producere nok varmt vand kan der aktiveresen allerede installeret el-patron i tanken som via optima 310. Derved kan der produceres dobbelt så meget varmt vand. Det er muligt at indstille el-patronen til det ønskede temperatur, som vandet i toppen af tanken skal opvarmes til. (Anvend kun el-patronen efter behov da denne forbruger mere energi end varmepumpen) Tilslutning af el-patronen skal foregå manuelt via styringen. Afrimning: Når temperaturforskellen mellem kølefladetemperaturen på kølefladen og kølefladetemperaturen før fladen bliver for stor, hvilket vil ske når der er dannet is på kølefladen, begynder anlægget at afrime. Indblæsningsventilatoren, kompressoren og de elektriske varmeflader slår fra, afkastluftsventilatoren kører fortsat indtil isen er smeltet og kølefladen har nået en temperatur på 5 C. (Det afhænger af den i punkt 50 indstillede temperatur) hvorefter indblæsningsventilatoren, kompressoren og den elektriske varmeflade starter igen. Leveringsomfang Indblæsning og udsugnings-varmepumpe med styring. Installationvejledning Tilbehør Temperatursensor Solcelle/Træfyr Elektrisk eftervarmeflade Kølemiddelkredsløbet: Kølemiddelkredsløbet er et lukket kredsløb hvor det HFCKW-frie kølemiddel R134a fungerer som energibærer. Opvarmning: I fordamperen bliver varmen i luften fjernet ved lave fordampningstemperaturer og overdraget til kølemidlet. Kølemiddelet i dampform bliver suget ud med en kompressor og komprimeret til et højere tryk/temperaturniveau og derefter transporteret til kondensatoren omkring brugsvandstanken eller/og kondensatortorfladen i indblæsningskanalen, hvor kompressorens tilfører varme og en del af energien fra fordamperen bliver videregivet til vandet eller luften. Efterfølgende bliver det høje tryk vha. en ekspansionsventil reduceres og kølemidlet kan igen optage varme fra udsugningsluften eller friskluften via fordamperen. Ved køling vil kølemiddelkredsløbet reversere i forhold til opvarmning. 4

5 Transport og lagring af varmepumpen Som hovedregel skal varmepumpen stå oprejst uden vand og indpakket under lagring. Ved forsigtig transport over korte afstande kan varmepumpen hældes op til 45. Transport og lagring kan finde sted ved temperaturer mellem -20 C og +70 C. Transport med gaffeltruck For transport med gaffeltruck skal varmepumpen stå på den tilhørende transportbundramme. Løft skal ske langsomt. Af hensyn til et højt liggende tyngdepunkt skal varmepumpen sikres imod væltning under transporten. Aflæsning af varmepumpen For at undgå skader skal varmepumpen aflæsses på en plan flade. Transport med sækkevogn Varmepumpen skal skridsikres på sækkevognen. Vandstudser mm. må ikke anvendes til transportformål. Det skal sikres at sækkevognen ikke beskadiger kabinet og tilslutninger. Opstilling: For opstilling af varmepumpen gælder: Varmepumpen skal helst opstilles i et frostfrit rum. Opstillingsstedet bør opfylde følgende forudsætninger: Rumtemperatur mellem +8 C og +35 C for drift med rumluft. God isolering til tilstødende lokaler. Afløb for kondensvand. Ingen unormal støvbelastning i luften. Bæredygtig underlag (ca. 500 kg) For at opnå en problemfri drift af varmepumpen og for at sikre adgang til reparationer og service, anbefales det at holde 0,5 meter fri på hver side af anlægget. Opstilling Fjern indpakningen fra pallen. Fjern hjørnebeskyttelsen. Afmonter transportbeslagene på pallen. Tag varmepumpen af pallen og placer den. Ret varmepumpen op ved at skrue på stillefødderne. For at gøre pladst til vedligeholdelse af anlægget skal der minimum være 600 mm friplads foran anlæggets forside Kælder eller teknikrum er egnede opstillingssteder. Tilslutning af koldvandstilslutning: Under installationen skal tages hensyn til rørdimensioner i forhold til det forhåndenværende vandtryk og tryktab for at sikre tilstrækkelig tryk og vandmængder på tappestedet. Den vandmæssige side af installationen skal udføres efter VVS forskrifterne. Vandledningerne kan laves i fast eller fleksibel udførelse. Der skal tages hensyn til korrosionsforhold i rørsystemet for at undgå skader. Som for alle trykbeholdere skal også varmepumpens beholder forsynes med en godkendt sikkerhedsventil og en godkendt kontraventil på forsyningssiden. Tilgang af frisk kold vand samt afgang af varmt vand foregår under tanken (3/4 RG tilslutning). Det maksimale driftstryk er 10 bar, og maksimal driftstemperatur er 65 C. Hvis nødvendigt, skal forsyningsledningen forsynes med en trykreduktionsventil og evt. et filter. Ved installation af rørsystemet i boligen skal tilsmudsning af rørene undgås. (gennemskyld evt. rørsystemet med rent vand før tilslutning af varmepumpen)! Ved montering af rør skal det sikres at rørtilslutningerne ikke vrides. Benyt en rørtang til at holde kontra! Hvis der ikke anvendes recirkulation skal det sikres at recirkulationsstudsen er fastskruet! 5

6 Tilslutning af kondensafløb Pga. afkøling af luften der passerer gennem fordamperen vil der afsættes en del kondensvand. Kondensafløbet er forsynet med en slange der leder vandet til et afløb. Afhængig af luftfugtighed kan der komme op til 0,5 l/h. Der er et krav at afløbet forsynes med en lufttæt vandlås med en minimum vandsøjle på 100 mm., for at vandet kan løbe uhindret bort fra varmepumpen. Forsynes varmepumpen ikke med en sådan vandlås kan vandet ikke løbe ud af bakken pga. undertryk, og vandskader kan opstå. Ligeledes vil der kunne suges luft ind via afløbet, og da denne indeholder ammoniakdampe vil kølesystemet hurtigt tage skade. Er vandlåsen ikke korrekt monteret dækker garantien ikke! Tilgangsluft Tilgangsluften må ikke være forurenet med aggresive stoffer! (ammoniak, svovl klor osv.) Dele i kølesystemet vil ellers kunne tage skade. 100 mm 2 Indblæsning Afkast 4 Kanaltilslutning Ved alle kanalstudse er der påklæbet en gul mærkat, som angiver hvilke ventilationskanaler, der skal tilsluttes de forskellige studse. Indblæsning tilsluttes: Kanalsystem fra aggregat til indblæsning i opholdsrum Udsugning tilsluttes: Kanalsystem fra de våde rum til aggregat. 1 3 Friskluft Udsugning FRONT Friskluft tilsluttes: Kanalsystem fra frisklufttaghætte/ friskluftrist fra det fri til aggregat Afkast tilsluttes: Kanalsystem fra aggregat til afkasttaghætte/afkastrist til det fri

7 3 m 3 m 1 m Kanalsystem Det anbefales, at kanalsystemet udføres i spiralfalsede rør samlet med fittings med gummiringstætning, så man får et tæt og langtidsholdbar kanalsystem. For at opnå tilfredsstillende lavt støjniveau fra aggregatet, skal der altid monteres lydsluser på indblæsnings- og udsugningskanalsystemet mellem aggregatet og de første indblæsnings og udsugningsarmaturer. Det anbefales at man dimensionerer lufthastighederne i kanalerne tilstrækkelig lave, så der ikke opstår støj fra indblæsnings- og udsugningsarmaturerne. Ved placering af friskluft- og udsugningstaghætter/riste, skal man tage hensyn til at de to luftstrømme ikke kortslutter, så afkastluften bliver suget ind igen. Det anbefales at riste placeres på den nordlige eller østlige side af huset for at opnå optimal komfort i boliger/ lejligheder. Hvor det ikke er muligt at holde nok stor afstand mellem friskluft og afkast, kan Genvex airbox anvendes. Mindsteafstand: 3 meter Isolering af kanaler, alt. A Isolering af kanaler, alt. B Isolering af kanaler i kolde loftrum Vil man udnytte aggregaternes høje genvindingsgrad (virkningsgrad), er det nødvendig at kanalerne bliver isoleret korrekt. Indblæsnings- og udsugningskanaler: For at minimere varmetabet fra kanalsystemet i kolde loftrum, skal indblæsnings- og udsugningskanalerne isoleres med minimum 100 mm isolering. Hvis isoleringsformen, alternativ (A) anvendes, anbefales det, at isoleringen udføres af 2 gange 50 mm lamelmåtte med papir eller folie på yder-siden og samlingerne mellem de 2 isoleringslag forskydes.lægges kanalerne ud på spærfoden kan alternativ B anvendes. Isoleringen skal altid være pakket tæt om kanalerne. Friskluft- og afkastkanaler i kolde rum: Det anbefales at friskluft- og afkastkanaler isoleres med minimum 50 mm isolering. Friskluftkanalen isoleres for at undgå at det varme luft på loftet om sommeren ikke opvarmer friskluften. Vær omhyggelig med at få afsluttet tæt, hvor afkastkanalen føres igennem tag eller ud gennem gavl, så kondensskader undgås. Forkert isolering af kanaler 7

8 Varmespiral afgang Varmespiral tilgang Isolering af kanaler i varme rum Indblæsnings- og udsugningskanaler: På varmt loftrum skal indblæsnings- og udsugningskanalerne isoleres med 100 mm isolering. Desuden skal isoleringen udvendig beklædes med plast- eller aluminiumsfolie, for at undgå kondesvand i isoleringen. Indblæsningskanaler som findes i opvarmede rum skal også isoleres da der under køling kan forekomme kondensvand på den kolde indblæsningskanal. Friskluft- og afkastkanaler: På varmt loftrum og opvarmede rum i boligen, skal friskluftog afkastkanaler isoleres med minimum 50 mm isolering. Eventuel tilslutning af varmeveksler I varmtvandsbeholderen kan der være en varmeveksler (Smodel) på 0,8 m2 monteret, som er emallieret udvendig. Tilslutningen foretages i ¾ RG. I følerlommen til termostatføleren kan der også indsættes en føler til at styre den eksterne tilslutning, f.eks. en solfanger, oliefyr, træfyr osv. Føleren må maksimalt have en diameter på 6 mm. Følerlommer Ved installation af rørsystemet i boligen skal tilsmudsning af rørene undgås. (gennemskyld evt. rørsystemet med rent vand før tilslutning af varmepumpen)! Recrkulation Varmvandsudgang Koldvandstilgang Ved montering af rør skal det sikres at rørtilslutningerne ikke vrides. Benyt en rørtang til at holde kontra! Hvis der ikke anvendes recirkulation skal det sikres at recirkulationsstudsen er fastskruet! Vandtilslutning Under varmepumpen findes tilslutninger: Kondensafløbsslange Kold vandstilgang / Recirkulation / Varmt vand udgang Heller ikke på bagsiden må der bores huller. Det kan skade den opviklede kondensator. Varmespiral + føler + anode Findes midt på forsiden, bagved den underste facadedel, under en stålafdækning. Varmepumpen må kun benyttes med fyldt beholder! Varmespiral Føler Anode Anlægget skal altid afbrydes fra forsyningsnettet før frontlågen afmonteres! Når anlægget er koblet fra nettet, vent på at ventilator står stille før lågen åbnes! 8

9 El-installation El-tilslutningen skal udføres af autoriseret Elinstallatør. Se medfølgende el-diagram. Kabel mellem aggregat og betjeningspanel er et 4-leder 0,25 mm2 kabel og må maksimalt være 30 m langt. Kontrol og indregulering af anlæg For at opnå optimal drift af anlægget, skal det indreguleres med luftteknisk måleudstyr. Hvis man ønsker at sætte anlægget i drift inden indreguleringen, kan man gøre følgende: Inden anlægget sættes i drift: 1: Kontroller at Genvex aggregatet er korrekt monteret og at alle kanalerne er forskriftmæssigt isoleret. 2: Kontroller at lågerne kan åbnes, så det er muligt at udføre service og vedligeholdelse på aggregatet. 3: Kontroller at filtrene er rene.( kan være snavsede efter montage). 4: Kontroller at kondensafløbet er korrekt monteret med vandlås og er sikret mod frost. Hæld 1 liter vand i kondensvandsbakken og se at det løber uhindret bort igennem kondensafløbsrøret. 5: Indstil alle indblæsningsventiler således, at den ventil der er tættes på aggregatet, åbnes 3 omgange fra lukket stilling, mens den yderste åbnes 8 omgange fra lukket stilling. De mellemliggende åbnes mellem 4 7 afhængig af hvor tæt de er på aggregatet. Anlægget kan nu sættes i drift og køre indtil anlægget bliver indreguleret med luftteknisk måleudstyr. Optimal indregulering af anlægget Der anvendes luftteknisk måleudstyr. Inden indreguleringen foretages, kontrolles at de 5 punkter i kontrol og indregulering afsnit er udført. Derefter sættes anlægget i drift. Anlægget indreguleres på grundventilation, som er hastighed 2. For at reducere energiforbruget mest muligt, reguleres først hovedluftmængderne til den ønskede luftmængde ved at ændre spændingsudtaget på transformeren. Dernæst indreguleres indblæsnings- og udsugningsventilerne med luftmåleudstyr (Husk ved indregulering af ventilerne, at de bliver låst og ledepladen på indblæsningsventilerne bliver drejet, så luften blæser ind i den rigtige retning). Dernæst kontrolleres hovedluftmængderne igen, og hovedluftmængderne finjusteres på betjeningspanelet. 9

10 Krav til varmtvandskredsløbet På varmtvandssiden kan følgende materialer benyttes: - Kobber - Rustfrit stål - Messing - Kunststof Afhængig af de benyttede materialer i vandkredsen (i boligen) kan forkerte materialesammensætninger føre til korrosionsskader. Dette kræver særlig opmærksomhed ved benyttelse af galvaniserede og aluminiumsholdige komponenter. Ibrugtagning af vandkredsen - Fyld beholderen via tilslutningshanen, og udluft tanken ved at lade én af de øverste varmtvandsvandhaner stå åben indtil der ikke kommer mere luft ud. - Efterkontroller hele vandkredsen for tæthed. - Tilslut varmepumpen til nettet. Efter ibrugtagning skal alle samlinger på vandkredsen efterses for utætheder. Kølekreds Varmepumpen er leveret køreklar. Der skal ikke udføres arbejde på kølekredsen. Styringen overtager automatisk alle funktioner og sørger for at starte kompressor, ventilator osv. For at opretholde den valgte vandtemperatur. Varmevekslerdrift 1) Varmekedel Varmeveksler drift finder anvendelse hvis man f.eks. om vinteren kun ønsker at opvarme vandet via en ekstern varmekedel (f.eks. oliefyr). Varmepumpen stilles da på trin 0 så den ikke er i drift. Herefter er det oliefyrets termostat der bestemmer opvarmningen af vandet. I denne driftsform skal der isættes en ekstra føler i beholderen for at styre via kedlen. Den maksimale vandtemperatur skal begrænses til 80 C. Kortvarige overskridelser tillades, f.eks. i forbindelse med fjernelse af legionella. Hvis kedlen skal arbejde som ekstra varmekilde til varmepumpen, bør temperaturen på kedlens termostat sættes ca. 5 K lavere end varmepumpens termostat. Dette bevirker at kedlen kun træder i funktion ved større vandforbrug end varmepumpen selv kan dække. Når anlægget sættes i drift skal man sikre sig at følerværdierne bliver som ønsket. 2) Træfyr eller solfanger Denne driftstilslutning kan anvendes hvis et træfyr eller et solfangeranlæg skal understøtte varmepumpens funktion. Via føler T9 (se diagram) måles temperaturen i træfyret eller solfangeren. Er temperaturen højere end 10

11 vandtemperaturen i tanken, kan styringen aktivere en cirkulationspumpe som sørger for at cirkulere vandet gennem spiralen i tanken som derved opvarmes. Hysteresen kan indstilles mellem 0-5 K. Den maksimale temperatur der kan opnås er 80 C, hvorefter styringen slukker for pumpen for at beskytte tanken. Tips til energibesparelser Sæt ikke vandtemperaturen højere end nødvendigt. Jo lavere temperatur man vælger, jo bedre udnyttelse af varmepumpen opnås. Benyt kun højere temperaturer når det er påkrævet. Tips til ventilatordrift Ved anlæg med større kanalsystem bør vælges lidt højere hastighed for at kompensere for evt. tryktab. Efterkontrol Efter installationen anbefales det at efterse om samlinger mv. er tætte og at kondensvandet løber uhindret bort. For vedligehold henvises til betjeningsvejledningen. Anode: For at undgå tæring af den lerede brugsvandsbeholder er denne udstyret med en magnesium anode, som er monteret midt på beholderen. Anoden har en estimeret levetid på ca. 2-5 år. Dog bør man være opmærksom på, at anoden holdes intakt. Hvert andet år anbefales det, at anoden efterses og udskiftes, såfremt denne er tæret og viser en diameter på ca mm. Når anlægget skal efterses, frakobles spændingen før man afmonterer frontlågen. Brugsvandsbeholderen skal tømmes for vand, førend det er muligt at afmontere anoden. For at gøre dette skal der lukkes for koldtvandstilførslen og tilkobles en slange til tømmeventilen, således at vandet fra beholderen kan løbe ud i det nærmeste afløb. Medens beholderen tømmes for vand, åbnes en varmtvandshane, således at der ikke opstår et undertryk i beholderen. Når beholderen er tømt, kan anoden skrues af og efterses. Når anoden atter er monteret, lukkes tømningsventilen, koldtvandstilførslen aktiveres, og beholderen fyldes atter med vand og tømmes for luft. Når beholderen er fyldt med vand, kan frontlågen atter monteres, og spændingen kan efterfølgende tilsluttes igen. G4 = Standardfilter (Grovfilter klasse G4) F5 = Finfilter (Finfilter klasse F5) F7 = Pollenfilter (Finfilter klasse F7) Vedligeholdelse af anlægget Filtre: Når den røde lampe blinker på betjeningspanelet, skal filtrene skiftes/rengøres. Anlægget stoppes på afbryderen for anlægget eller afbryderen ved tavlen. Frontlågen åbnes, og filter tages ud. Når filtrene er skiftet eller rengjort ved at ryste den og 11

12 fjerne det værste snavs, resettes filtertimeren ved at trykke på enter i 10 til 15 sek., indtil Genvex logo et begynder at blinke igen og anlægget er tilbage i normaldrift. Ønsker man at rense filtrene med et andet tidsinterval, kan dette justeres i driftsmenuen pkt. 14. Fare for at skære sig på skarpe lameller. Lamellerne må ikke beskadiges. Det kan ikke anbefales at støvsuge eller bruge lufttryk på filtret da filtreringsgraden så forringes. Ventilatorer: Hvert år efterses ventilatorerne for snavs i ventilatorhjulene. Afmonter frontlågen på apparatet. Rengør ventilatorerne med en børste eller en flaskerenser eller en pensel. Bemærk venligst, at udbalanceringsvægtene på ventilatorhjulene ikke bliver fjernet, da dette vil medføre en uligevægt og dermed bevirke et højere støjniveau samt slidtage af ventilatorerne. Indblæsnings- og udsugningsventiler: Ventilerne rengøres ved aftørring med en tør klud. Pas på, at ventilen ikke drejer rundt, og luftmængden ændrer sig. Sikkerhedsventil: I forbindelse med brugsvandsbeholderen har installatøren installeret en sikkerhedsventil ved koldtvandshanen. Denne ventil er indbygget for at beskytte beholderen mod overtryk, når brugsvandet udvider sig ved opvarmningen. Tilbageslagsventilen (Kontraventilen), som er monteret før sikkerhedsventilen på koldtvandsrøret, forhindrer vandet i at løbe tilbage i koldtvandsrøret. Derfor stiger trykket i beholderen til sikkerhedsventilens maksimum. Sker det, åbner sikkerhedsventilen, og det overflødige vand løber bort. Hvis sikkerhedsventilen ikke ville åbne, ville beholderen sprænges. For at sikre at sikkerhedsventilen er i orden, skal den efterses flere gange årligt. For at teste denne skal man trykke på håndtaget på sikkerhedsventilen og sikre, at vandet kan løbe ud. Skader, som er opstået grundet en forstoppet sikkerhedsventil, dækkes ikke af garantien. 12

13 Indblæsnings- og udsugningsventiler: Ventilerne rengøres ved aftørring med en tør klud. Pas på, at ventilen ikke drejer rundt, og luftmængden ændrer sig. Sikkerhed Varmepumpen er udstyret med følgende sikkerhedsudstyr: Ved reset tryk på den røde knap. Højtrykspressostat Højtrykspressostaten beskytter varmepumpen mod et for højt tryk i kølekredsløbet. Ved forstyrrelser (for højt tryk) blinker den røde lampe på betjeningspanelet, og højtrykspressostaten standser varmepumpen. Anlægget genstartes, når man manuelt resetter højtrykspressostaten. Ved reset tryk på den hvide knap Sikkerhedstermostat til varmespiralen: Sikkerhedstermostaten beskytter brugsvandsinstallationen mod for høje temperaturer under varmeproduktion med elpatron. Sikkerhedstermostaten er monteret på beholderen. Såfremt den indstillede værdi (90 grader) overskrides, slår varmespiralen fra. Varmespiralen kan først genaktiveres, når temperaturen er under 90 grader. For at kunne gøre dette skal spændingen til aggregatet slukkes, frontlågen skrues af, og frontdækslet foran varmelegemet skrues af. Så kan resetknappen trykkes ind. BEMÆRK - pas på at ledningerne til styringen ikke knækker/rives ud!!! 13

14 Fejlsøgning Anlægget kører ikke: Kontrollér følgende: Er anlægget tilsluttet strøm? Er der spænding i stikkontakten? Er varmepumpen koblet fra via temperaturstyringen? Er brugsvandstemperaturen >55 grader? Er kablet mellem styringen og betjeningspanelet monteret? Er højtrykspressostaten koblet ud? Er filtret ikke blevet skiftet? Defekt eller fejlindstillet ur. (Anlæg med monteret ur.) Kondensvand løber ud af aggregat: Fejl: Tilstoppet kondensafløb med snavs Ingen vand i vandlås Stoppet kondensafløb på grund af at frost. Afløb ikke tilstrækkeligt frostsikret. Ingen indblæsningsluft til opholdsrummene: Fejl: Defekt ventilator Tilstoppet posefi lter Tilstoppet friskluftgitter med snavs og blade om efteråret og sne og is om vinteren. Sikring på styreprint er sprunget Ingen udsugningsluft fra de våde rum: Fejl: Defekt ventilator Tilstoppet planfilter Sikring på styreprint er sprunget. I displayet står: Datafejl: - ingen forbindelse til styreprint - for langt kabel mellem display og styreprint Versionsfejl: - Program i display og styreprint passer ikke sammen Skift filter: - Filteret skal skiftes ud Stop ON-OFF: - Filteret er ikke blevet skiftet ud/rengjort inden for 14 dage. Anlægget er stoppet. Demontering/ anlægget ønskes taget ud af drift Følgende skal gøres: Varmepumpen skal gøres spændingsfri dvs. el-kablerne demonteres. Afmonter vand- og varmerør og tøm beholderen for vand. Brugsvandsbeholderen skal tømmes for vand. Der lukkes for koldtvandstilførslen og tilkobles en slange til tømmeventilen således, at vandet kan løbe ud i nærmeste afløb. Kanalerne afmonteres, og alle indblæsnings- og udsugningsventiler lukkes for at undgå, at der samler sig kondensvand i kanalerne. Kold indblæsningsluft: Fejl: Defekt føler 14

15 Rev.: Type:Combi 185 Lite Serie: Tilslutningsdiagram Combi Lite AC Styring Kunde: Deres ref.: Vores ref.: Konstrukt.:KS Ordre nr.: Dato: Side:1 af 1 15

16 Kunde: Deres ref.: Vores ref.: Konstrukt.:PV Ordre nr.: Rev.: Type:Combi 185 Lite EC Serie: Dato: Side:1 af 1 Tilslutningsdiagram Combi Lite EC Styring 16

17 Rev.: Type:Combi 185 Lite EC Serie: Tilslutningsdiagram Combi Lite EC Styring Kunde: Deres ref.: Vores ref.: Konstrukt.:PV Ordre nr.: Dato: Side:2 af 1 17

18 Flowdiagram Veksler Koldt vand tilslutning Cirkulation Varm vand tilslutning -T8 -BEHOLDER On ved Køledrift og afrimning MA 4 4vejsventil T8 = Vandtemperatur Bund T7 = Vand temperatur Top P -HØJTRYK PRESSORSTAT -MUFLER -KOMPRESSOR T1 = Indblæsning T2 = Rumtemperatur T3 = Friskluft T4 = Afkast T5 = Før fordamper T6 = Fordamper MA4 -T7 -EXP VENTIL -EXP VENTIL -T4 Indblæsning Friskluft Udsugning Afkast -T5 -T3 -T1 -T6 M M -KONDENSATOR -FORDAMPER 18

19 19

20 20 Combi Lite

21 21

22 22 Combi Lite

23 23

24 Genvex World Wide: Belgien Artiklima bvba B Hamme Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) Danmark Genvex A/S DK Haderslev Tel.: Fax: Irland ECO Systems Ireland Ltd Co. Antrim BT54 6PH Tel.: (UK 028) (ROI 048) Fax: (UK 028) (ROI 048) Kroatien Pichler & CO d.o.o Zagreb Tel.: + 385/ (0) 1/ Fax: + 385/ (0) 1/ Norge Beam Sentralstøvsuger A/S N Vøyenenga Tel.: Fax: Portugal Iberterm PT Nogueira Maia Tel: /4 Fax: Web: Schweiz SM-HEAG Klimatechnik AG CH-8307 Effretikon Tel.: +41 (0) 52 / Fax: +41 (0) 52 / Slovenien Pichler & CO d.o.o Maribor Tel.: +386/ (0) 2/ Fax: +386/ (0) 2/ Storbritannien Total Home Environment Ltd GB- Moreton in Marsh, GL 56 0JQ Tel.: +44 (0) Fax: +44 (0) Tyskland Novelan GmbH D Kasendorf Tel.: +49 (0) / Fax: +49 (0) / Østrig J.Pichler Lufttechnik GmbH A-9021 Klagenfurt Tel.: +43 (0) 463 / Fax: +43 (0) 463 / Intelligente ventilationsanlæg fra Genvex Som specialister i ventilation tilbyder vi et produktsortiment, der dækker alle aspekter inden for moderne ventilationsudstyr: Lige fra passive ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til aggregater med intergreret varmepumpe, der er yderst sparsommelige ved opvarmning og køling. Vi kan også tilbyde aggregater til loftmontering til installation i eksisterende kontorbygninger, etagebyggerier og industri. Har du brug for yderligere oplysninger? Så skriv eller ring til os! Forhandler: Udgivet af Genvex A/S, Sverigesvej 6, DK-6100 Haderslev

Installationsvejledning. . Passiv Ventilation . GE 200AC-ST. GE 400AC-ST. Varmeveksler. Version 1.02-0208

Installationsvejledning. . Passiv Ventilation . GE 200AC-ST. GE 400AC-ST. Varmeveksler. Version 1.02-0208 DK Installationsvejledning. Passiv Ventilation Varmeveksler. GE 200AC-ST. GE 400AC-ST Version 1.02-0208 Indholdsfortegnelse GE 200AC-ST - Opstilling...3 GE 400AC-ST - Opstilling...4 Kanaltilslutning...5

Læs mere

Betjeningsvejledning. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe. Version 3.07-0310

Betjeningsvejledning. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe. Version 3.07-0310 DK Betjeningsvejledning Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe Version 3.07-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjening 1.1 Betjening...3 1.2 Ændring af data i driftsmenu...3 1.3 Driftsmenu...4 1.4 Skema

Læs mere

. GE MINI-C. GE MIDI-C

. GE MINI-C. GE MIDI-C DK Installationsvejledning Aktiv Ventilation Varmepumpe. GE MINI-C. GE MIDI-C Version.0-008 Indholdsfortegnelse Opstilling... Kanaltilslutning... Kanalsystem... Kondensvandsafløb... Isolering af kanaler

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning. Aktiv ventilation Varmepumpe GES Premium 1/1L GE Premium 1/1L GE Premium 2 GE Premium 3 Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Opstilling...4 Kanaltilslutning... 5 Kanalsystem...

Læs mere

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online Version 0.0.8 betjeningsvejledning Optima 00 Opus Optima 00 Design Filtre købes online shop.genvex.dk gratis fragt og levering i DK ORIGINAL w w w.g e nvex.dk Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev

Læs mere

Installationsvejledning. . Combi Ventilation. Varmepumpe og brugsvand. . Combi 185 S. Combi 185 LS. Version V6.03-0110

Installationsvejledning. . Combi Ventilation. Varmepumpe og brugsvand. . Combi 185 S. Combi 185 LS. Version V6.03-0110 DK Installationsvejledning. Combi Ventilation Varmepumpe og brugsvand. Combi 185 S. Combi 185 LS Version V6.03-0110 Indholdsfortegnelse Forskrifter / Sikkerhedshenvisninger... 3 Produktbeskrivelse... 4

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version 02.07.2014 INSTALLATIONSVEJLEDNING Combi 185 S / LS Ventilation, varmepumpe og brugsvand Med el-diagram for Optima 311 Indholdsfortegnelse Forskrifter / Sikkerhedshenvisninger...3 Produktbeskrivelse...3

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning Passiv Ventilation Varmeveksler. GEU 390 AC. GEU 590 AC Version 1.02-0110 Indholdsfortegnelse GEU 390 AC - Loftsmontage...3 GEU 590 AC - Loftsmontage...3 Kanaltilslutning...4

Læs mere

Varmepumpe. Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A

Varmepumpe. Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A . Aktiv ventilation Varmepumpe Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 155 Brugsvandsvarmepumpe Vanvex R Vanvex RS Version V7.02-0310

betjeningsvejledning Optima 155 Brugsvandsvarmepumpe Vanvex R Vanvex RS Version V7.02-0310 DK betjeningsvejledning Optima 155 Brugsvandsvarmepumpe Vanvex R Vanvex RS Version V7.02-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjening 1.1 Betjening...3 1.2 Ændring af data i driftsmenu...3 1.3 Driftsmenu...4

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning.. Vanvex 185 S Vanvex 285 S Brugsvand Version 1.03-0410 Indholdsfortegnelse 1.1 Kølekredsløb... 3 1.2 El-kreds... 3 2.1 Leveringsomfang... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Opstilling...

Læs mere

Installationsvejledning. . Aktiv ventilation. Varmepumpe GE 315 VP (C) GE 420 VP (C) GE 525 VP (C) GE 630 VP (C) GE 840 VP (C) Version 1,0 / 1206

Installationsvejledning. . Aktiv ventilation. Varmepumpe GE 315 VP (C) GE 420 VP (C) GE 525 VP (C) GE 630 VP (C) GE 840 VP (C) Version 1,0 / 1206 Installationsvejledning. Aktiv ventilation Varmepumpe GE 31 VP (C) GE 0 VP (C) GE VP (C). GE 6 VP (C) GE 80 VP (C) Version 1,0 / 106 Indholdsfortegnelse Opstilling... Kanaltilslutning... Kanalsystem...

Læs mere

Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe

Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe 2 Indholdsfortegnelse 1. Betjening...3 1.1 Betjening... 3 1.2 Ændring af data i driftsmenu... 4 1.3 Driftsmenu... 4 1.4 Skema

Læs mere

Version 2014.02.01 BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex 185 / 285 Brugsvand

Version 2014.02.01 BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex 185 / 285 Brugsvand Version 2014.02.01 BETJENINGSVEJLEDNING Vanvex 185 / 285 Brugsvand Indholdsfortegnelse 1.1 KØLEKREDSLØB... 3 1.2 EL-KREDS... 3 2.1 LEVERINGSOMFANG... 3 2.2 TRANSPORT... 3 2.3 OPSTILLING... 3 2.4 TILSLUTNING

Læs mere

Installationsvejledning. . Passiv Ventilation. Varmeveksler GE 290 AC (C) GE 390 AC (C) GE 490 AC (C) GE 590 AC (C) GE 890 AC (C) Version 1,0 / 1206

Installationsvejledning. . Passiv Ventilation. Varmeveksler GE 290 AC (C) GE 390 AC (C) GE 490 AC (C) GE 590 AC (C) GE 890 AC (C) Version 1,0 / 1206 Installationsvejledning. Passiv Ventilation Varmeveksler GE 290 AC (C) GE 390 AC (C) GE 490 AC (C). GE 590 AC (C) GE 890 AC (C) Version 1,0 / 1206 Indholdsfortegnelse GE 290AC - Opstilling... 4 GE 390AC

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning Passiv Ventilation GE Energy 1 GE Energy 2 GE Energy 3 Version V7.01-0110 Indholdsfortegnelse GES Energy 1 - montage... 4 GE Energy 1 - montage... 4 GE Energy 2 - montage...

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version 0.08.08 INSTALLATIONSVEJLEDNING GES Energy Small GES Energy Medium Passiv ventilation med el-diagram for Optima 00 og Optima 50 Indholdsfortegnelse GES Energy - montage... Kanaltilslutning... 6

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 310 DESIGN Version V1.05-0810

betjeningsvejledning Optima 310 DESIGN Version V1.05-0810 DK betjeningsvejledning Optima 310 DESIGN Version V1.05-0810 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version.0. INSTALLATIONSVEJLEDNING GE Energy, og GES Energy Passiv ventilation med el-diagram for Optima 00 og Optima 50 ORIGINAL w w w.g e nvex.dk Genvex A/S Sverigesvej 6 6 DK-600 Haderslev Tlf.: Tlf.:

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version 7.0.0 INSTALLATIONSVEJLEDNING GES Energy Small GES Energy Medium Passiv ventilation med el-diagram for Optima 00 og Optima 50 Indholdsfortegnelse GES Energy - montage... Kanaltilslutning... 6 Kondensvandsafløb...

Læs mere

Optima 250 DESIGN. shop.genvex.dk. Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print

Optima 250 DESIGN. shop.genvex.dk. Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print Version 2011.12.15 betjeningsvejledning Filtre købes online shop.genvex.dk gratis fragt og levering i DK Optima 250 DESIGN Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 250 GES Energy 1 EC GE 290-890 AC GE Energy 1-3 EC GEU 390-590 AC GEU Energy 1 EC GE 200-400 AC-ST Version 3.

betjeningsvejledning Optima 250 GES Energy 1 EC GE 290-890 AC GE Energy 1-3 EC GEU 390-590 AC GEU Energy 1 EC GE 200-400 AC-ST Version 3. DK betjeningsvejledning Optima 250 GES Energy 1 EC GE 290-890 AC GE Energy 1-3 EC GEU 390-590 AC GEU Energy 1 EC GE 200-400 AC-ST Version 3.05-0208 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjening 1.1 Betjening...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning GES Premium 1-VA GES Premium 1L-VA Dobbelt varmepumpe med brugsvand V1-0608 Indholdsfortegnelse Forskrifter... 3 Opstilling... 4 Installation... Ibrugtagning... 11 Fejlsøgning...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1 GE ENERGY / / GES ENERGY PASSIV VENTILATION MED EL-DIAGRAM FOR OPTIMA 00 OG OPTIMA 50 INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.08.0 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +5 7 5 7 00 salg@genvex.dk

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2015 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde

Læs mere

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm GE 25 VP-TT Produktbeskrivelse GE 25 VP-TT er en dobbelt varmepumpe som består af en varmegenvindingssektion, som indeholder en modstrømsvarmeveksler og varmepumpe, som dækker hele ventilationsbehovet

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

GES Premium 1/1L VA Datablad

GES Premium 1/1L VA Datablad 2 PE 0N 9F 8N 2 6N PE N 0N 2N 9F 8N 6N N 2N T.6AH T.6AH 2 26 2 28 29 0 2 6 8 ES2 2 26 2 28 29 0 2 6 8 PIC8F2 ES2 2 pol 22 PC-COM 2 2 PIC8F2 2 pol 22 PC-COM 2 2 2 PE 0N 9F 8N 6N N 2N T.6AH 2 22 2 2 2 26

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe Creating hot water Beholdere 200-450 L central- og FJERNVARME 200 til 450 liter til central- og fjernvarme VA nr. 3.21/DK 16468 Farve: hvid Prøvetryk Drifttryk Varmtvandsbeholder 13 bar 10 bar Varmespiral

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01 Installation Entra i 110-00019 Version 01 Noter: 2 af 8 Indholdsfortegnelse Generelt om Entra... 4 Luftsystem... 4 Vandsystem... 5 Opsætning... 5 Placering af enhed... 5 Placering på indervæg... 5 Hulboring...

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2016 Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2015 Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand En del af danskernes hverdag

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

Montage og vedligehold

Montage og vedligehold Montage og vedligehold CTS 700 by Nilan Compact P AIR Compact Polar AIR Version: 1.00, 01-01-2015 Software Ret til ændringer version forbeholdes 1.40.05 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat A06 - Comfort Grå A06 - Comfort Hvid A06 - Grå A06 - Hvid Anvendelse Øland A06 varmegevindingsaggregat anvendes til enrums ventilation, hvor der ønskes et godt indeklima

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk vandvarmer) Indholdsfortegnelse Anvendte symboler... 17 Model... 17 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning Valg af placering og montering...

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

Tekniske data. VA nr. 3.21/DK 11916, (180 liter) VA nr. 3.21 DK 11916, (200, 300 og 450 liter) Farve: hvid

Tekniske data. VA nr. 3.21/DK 11916, (180 liter) VA nr. 3.21 DK 11916, (200, 300 og 450 liter) Farve: hvid Opvarmning af brugsvand med fjernvarme, centralvarme eller gasfyr Disse vandvarmere er specielt beregnet til instalationer, hvor der er et større forbrug. F.eks. -3 familie huse, flere lejligheder, industri,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere