Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november regionsyddanmark.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk"

Transkript

1 Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011 regionsyddanmark.dk

2 Indhold Forord... side 3 Sundhedsforskning definition...side 4 Indledning og målsætninger...side 5 Stærke forskningsmiljøer...side 9 Anvendt sundhedsforskning.... side 15 Rekruttering, uddannelse og talentpleje... side 17 Samarbejde... side 18 Finansiering af sundhedsforskningen.... side 20 Sundhedsforskning et politisk fokusområde.... side 21 BILAG Forskningsorganisationen i Region Syddanmark...side 22

3 Forord Med Politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark fra 2007 er Region Syddanmark kommet langt med sundhedsforskningen, og står nu 4 år efter godt rustet til de aktuelle og kommende udfordringer og muligheder for sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet står over for en hel ny tid med nye strukturer og store hospitalsbyggerier. Samtidig mødes sundhedsvæsenet med modsatrettede krav om på den ene side stadig mere avancerede og individualiserede behandlinger og på den anden side sammenhængende sundhedsydelser på tværs af sektorer og enheder. Dette sker i en periode med vanskelige økonomiske konjunkturer, hvor prioriteringer af sundhedsydelserne må forventes at komme på dagsordenen i højere grad end tidligere. Desuden er det en fortsat udfordring at tiltrække og fastholde højt kvalificerede kliniske forskere. En aktiv og målrettet anvendelse af sundhedsforskning kan yde et væsentligt bidrag til at løse disse udfordringer, og med en visionær og åben tilgang til sundhedsforskningens muligheder er der en unik chance for at skabe forskningsresultater af meget højt kvalitet og relevans. Denne nye Politik for Sundhedsforskning sætter overordnet politisk retning på sundhedsforskningen i Region Syddanmark, og bidrager dermed til at håndtere aktuelle og fremtidige udfordringer, mens vi samtidig griber de muligheder, der opstår for udvikling af sundhedsforskningen i Region Syddanmark. Dermed understøttes videreførelsen af det fokus, som den tidligere politik har givet sundhedsforskningen. På den måde vil regionsrådet sikre et sundhedsvæsen i udvikling, hvor patienterne også fremover tilbydes ydelser, der baseres på den nyeste viden. Carl Holst Regionsrådsformand November

4 Sundhedsforskning definition Medicinsk sundhedsforskning er forskning rettet mod diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering og forebyggelse af sygdomme, herunder forskning omfattende organisering og finansiering af disse indsatser. Medicinsk sundhedsforskning udføres i både universitets-, hospitalsog primærsektoren samt i de basale fag på de sundhedsvidenskabelige fakulteter. Medicinsk sundhedsforskning falder således inden for følgende hovedområder: den patientnære forskning, der direkte inddrager patienter i forskning i sygdomsudredning, sygdomsbehandling, rehabilitering, pleje og omsorg sygdomsforebyggelse, herunder præsymptomatisk udredning i såvel befolkningsscreeninger som selektive udredningsprogrammer og sygdomsforebyggelse knyttet til kroniske sygdomme organisering af behandlings- og forebyggelsesindsatsen i sundhedsvæsenet under anvendelse af principper for f.eks. medicinsk teknologivurdering (MTV) eksperimentel forskning som en integreret del af medicinsk sundhedsforskning uafhængig af, om den udføres på en grundforskningsinstitution eller på laboratorium i tilknytning til sundhedsvæsenet. Kriteriet er, at udgangspunktet og resultatudnyttelsen er rettet mod sygdomsforståelse og sygdomsbehandling sundhedsforskning rettet mod adfærds- og humanistiske aspekter af betydning for sundhed, sygdom, sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Den medicinske sundhedsforsknings begreber og metoder er rettet mod sygdomsbehandling og -forebyggelse. Medicinsk sundhedsforskning anvender derfor også metoder fra epidemiologi, sundhedstjenesteforskning, eksperimentel laboratorieforskning og humanistisk forskning, idet disse er en nødvendig forudsætning for kvali teten af den medicinske sundhedsforskning. Kilde: MESUF-rapporten (Opfølgningsudvalget i rapporten Medicinsk Sundhedsforsknings Fremtid 2001) 4

5 Indledning og målsætninger Sundhedsforskningens formål er at skabe resultater, der i sidste ende kan komme patienterne til gavn. Det gælder resultater indenfor den kliniske, patientnære forskning til forbedring af diagnose- og behandlingsformer, pleje og rehabilitering samt indenfor den forskning, der arbejder på at forbedre forebyggelse, patientforløb og organisering samt drift af sundhedsvæsenet. Sundhedsforskningen i Region Syddanmark har siden 2007 udviklet sig ganske betydeligt på baggrund af en aktiv politisk indsats. Der er dog fortsat sygehuse og specialer, hvor sundhedsforskningen endnu ikke er på et tilstrækkeligt niveau, og som derfor også fremover kræver en særlig indsats. Dette gælder særligt de specialiserede funktioner, hvor vi også i fremtiden skal kunne tilbyde patienter en forskningsbaseret specialiseret behandling af høj kvalitet og samtidig stå stærkt i konkurrencen. Det er samtidigt afgørende, at der bag arbejdet med at styrke og udvikle sundhedsforskningen er en forskningsorganisation, der kan håndtere og reagere på nye udfordringer og muligheder. For yderligere uddybning af forskningsorganisationen henvises til bilag. Der er en række områder, hvor sundhedsvæsenet i Region Syddanmark skal fokusere indsatsen: Forskningsmiljøer Forskningsmiljøer, som kan skabe netop den viden, der er brug for, når nye metoder og behandlinger skal udvikles på særlige områder, f.eks. inden for den højt specialiserede behandling er centrale. Endvidere skal der tages højde for en øget konkurrence om specialister til at udvikle og håndtere nye og mere avancerede behandlingsformer. Opbygning af nye forskningsmiljøer og specialiserede funktioner, større udbredelse af forskningen og uddannelse og rekruttering udgør derfor centrale indsatsområder i politikken. Samtidigt ved vi også, at gode forskningsmiljøer bredes som ringe i vandet og fører til opstart af forskning andre steder og tiltrækker midler til regionen. De stærke forskningsmiljøer på Odense Universitetshospital og de regionale sygehuse er derfor helt afgørende brikker i spillet for at løfte og udbrede sundhedsforskningen yderligere. Mange af patientforløbene i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark går på tværs af region, kommuner og praksissektoren. Det er helt afgørende, at der fortsat forskes og udvikles i tværsektorielt samarbejde og tværgående patientforløb. Anvendt sundhedsforskning God sundhedsforskning er anvendt sundhedsforskning. Der er derfor i politikken et særligt fokus på at få forskningsresultaterne ud og virke til gavn for patienterne, og få dem i spil i forhold til virksomheder til gavn for den regionale erhvervsudvikling. Denne satsning indebærer øget fokus på translationel forskning, såvel som bedre muligheder for støtte til samarbejde mellem virksomheder og sygehuse i forhold til kliniske afprøvninger og kommercialisering af forskningsresultater. 5

6 6 Rekruttering En af de væsentligste forudsætninger for en positiv udvikling inden for sundhedsforskningen er, at der er tilstrækkeligt uddannet personale, der kan skabe og omsætte ny viden til praksis. Da styrkelsen af sundhedsforskningsindsatsen skal omfatte hele Region Syddanmarks sundhedsvæsen kræver det derfor også, at alle sundhedsfaggrupper gives mulighed for at bidrage til sundhedsforskning. Samarbejde Samarbejdet med Syddansk Universitet om sundhedsforskning har spillet en fremtrædende rolle i det fremskridt, som sundhedsforskningen i Region Syddanmark har taget de senere år. Med afsæt i dette samarbejde kan sundhedsforskningen skabe grundlaget for udviklingen af særligt avancerede diagnostiske og behandlingsmæssige metoder. Desuden vil et styrket samarbejde bidrage til løsning af organisatoriske problemstillinger især omkring etablering af den nye sygehusstruktur, men også i forhold til fremtidens økonomiske og kvalitetsmæssige prioriteringer i udviklingen af hele sundhedsvæsenet. Samarbejde udgør derfor et særligt satsningsområde i politikken. Finansiering Finansieringen af forskningen har ændret sig de sidste år. Flere og flere midler udbydes i fri konkurrence i nationale og internationale puljer og fonde. Det er derfor afgørende, at der er stærke forskningsmiljøer, som mestrer at indhente midler, og at forskerne får den rette og tilstrækkelige oplæring og støtte til at indgå i ansøgninger om nationale og internationale midler. Sammenligninger med andre regioner med universitetshospitaler viser, at der i Region Syddanmark er et stort uudnyttet potentiale for at indhente midler til sundhedsforskning i nationale og internationale puljer og fonde. Derfor skal der ske en målrettet satsning, så Region Syddanmark kan blive en stærkere spiller i konkurrencen om forskningsmidlerne. Politisk fokusområde Sundhedsforskningens effekt kan vise sig og måles på mangfoldige måder. Det er afgørende, at beslutningstagerne har de rette data, så de kan vurdere, prioritere og eventuelt justere retningen for sundhedsforskningen. I politikken er der derfor beskrevet en indsats for monitorering af forskningsindsatsen. Et område som også byder på potentiale for udvikling af ny og gavnlig viden. Den nye politik Der er ingen tvivl om, at der fortsat er et betydeligt potentiale for at udvikle sundhedsforskningen i Region Syddanmark. Med et stort og forskelligartet patientgrundlag og tradition for samarbejde med Syddansk Universitet og på tværs af sektorer, er der oplagte muligheder for at igangsætte større strategiske forskningsstudier. Desuden giver den nye sygehusstruktur (Nyt Odense Universitetshospital, nye regionale sygehusbyggerier og etablering af fælles akutmodtagelser på sygehusene) helt nye muligheder for sundhedsforskningen. Med nytænkning og det rette samarbejde kan vi etablere studier i Region Syddanmark, der potentielt kan skabe viden med stor effekt, regionalt, nationalt og internationalt. Politikken sætter derfor en særlig satsning omkring større strategiske forskningsstudier og forskning i den nye sygehusstruktur på dagsordenen. Den nye politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark bygger på en ambitiøs tilgang til sundhedsforskningen. Den er ambitiøs, fordi vi vil sundhedsforskning, som er konkurrencedygtig, og som skaber resultater af højeste kvalitet og relevans for patienterne. På den måde kan Region Syddanmark markere sig nationalt og internationalt på forskningsområdet. Så langt er vi allerede kommet på nogle områder, men der er en række områder, hvor vi endnu har et stykke vej til målet.

7 Politikken er åben i sin tilgang, fordi det er vigtigt at sundhedsforskningen favner hele sundhedsvæsenet og inddrager alle forskningsdiscipliner og fagområder i Region Syddanmark samt sikrer bredt samarbejde. Det gælder i forhold til Syddansk Universitet, andre forsknings og uddannelsesinstitutioner (regionale, nationale såvel som internationale) samt de øvrige sektorer og virksomheder. Med en åben tilgang skabes nye og nødvendige samarbejdsrelationer indenfor forskningen, som dels kan være med til skabe resultater til gavn for et sundhedsvæsen, hvor ydelserne mere end nogensinde kommer til at gå på tværs af fag og sektorer, og dels hvor diagnose- og behandlingstilbuddene bliver mere og mere specialiserede. Den nye Politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark, bygger på centrale interessenters synspunkter, de politiske strategier og visioner i Region Syddanmark samt relevante nationale krav og anbefalinger. Væsentligt for arbejdet har også været en grundig gennemgang af politikken fra 2007, og en vurdering af, i hvor høj grad målsætningerne her er blevet opfyldt. Resultatet er blevet en ny politik, der bygger på 14 overordnede målsætninger, der fremgår af boksen til højre. Målsætningerne skal indfries ved en fokuseret indsats inden for følgende 6 hovedindsatsområder: 1. Stærke forskningsmiljøer 2. Anvendt sundhedsforskning 3. Rekruttering, uddannelse og talentpleje 4. Samarbejde 5. Finansiering af sundhedsforskning 6. Sundhedsforskning et politisk fokusområde Inden for hver af de 6 hovedindsatsområder peges på særlige indsatser med mål, som konkretiseres og operationaliseres i Det Regionale Strategiske Forskningsråd og forelægges regionsrådet. 14 målsætninger Region Syddanmark vil: 1. Tilbyde patienterne forskningsbaseret behandling på alle institutioner i regionen. 2. Stå stærkt på de specialiserede funktioner. Forskningen skal være en af de væsentligste drivkræfter for at fastholde og udbygge de specialiserede behandlinger. 3. Opbygge en aktiv forskningsindsats omkring den nye sygehusstruktur. 4. Styrke mulighederne for nye store tværgående forskningsstudier. 5. Styrke forskningsmiljøet omkring sundhedstjenesteforskningen. 6. Styrke det regionale vidensgrundlag om ulighed i sundhed. 7. Styrke mulighederne for at opbygge flere eliteforskningsmiljøer. 8. Anvende forskningsresultater til nytte for patienter, samfund og borgere. 9. Udnytte det potentiale, som forskningen har for at skabe regional vækst og nye og innovative teknologier. 10. Tiltrække og fastholde de bedste forskertalenter og kvalificerede forskere med attraktive forskningsmiljøer og en aktiv forskerkarrierepolitik. 11. Fortsat pleje det gode samarbejde med Syddansk Universitet og udvikle nye samarbejdsområder, hvor det findes relevant. 12. Fastholde og udbygge fokus på det tværsektorielle samarbejde med almen praksis og kommuner. 13. Løbende følge og justere de regionale og lokale finansieringsordninger til sundhedsforskningen i takt med udviklingen. 14. Løbende monitorere sundhedsforskningen så der er et solidt grundlag for at tage beslutninger. 7

8

9 Stærke forskningsmiljøer er en forudsætning for et sundhedsvæsen i udvikling Flere stærke forskningsmiljøer på samtlige sygehuse Region Syddanmark vil tilbyde patienterne forskningsbaseret behandling på alle institutioner i regionen. Sundhedsforskningen skal udbredes og fastholdes på alle sygehuse i regionen og på tværs af sektorer. Nogle sygehuse har høj aktivitet med lang tradition for forskning på mange afdelinger, mens andre sygehuse og afdelinger er i etableringsfasen. Der skal derfor fortsat ske en fokuseret indsats med opbygning af forskningsgrupper med et særligt fokus og tyngde (fokuserede forskningsgrupper, spydspidsområder) på alle sygehuse. Sådanne grupper skaber erfaringsmæssigt grobund for og er inspirationskilder til opstart af forskning på tværs af afdelinger og sygehuse. Et bærende element for opbygning af forskningsmiljøerne er, at der er ledelsesopbakning til forskning og brug af forskningsstillinger. Forskningen skal derfor anerkendes som en nødvendig aktivitet for udviklingen af sundhedsvæsenet. Her må ledelserne gå forrest. Den fokuserede forskningsaktivitet udbredes yderligere på de regionale sygehuse. Der skal over en 3 års periode etableres mindst en ny fokuseret forskningsgruppe på hvert af sygehusene. Forskningsmiljøer og særlige forskningsområder Forskningsmiljøer omkring de specialiserede funktioner Region Syddanmark vil stå stærkt på de specialiserede funktioner. Forskningen skal være en af de væsentligste drivkræfter bag fastholdelse og udbygning af de specialiserede behandlinger. Specialiserede funktioner omfatter de højt specialiserede funktioner og regionsfunktionerne De etablerede, stærke forskningsmiljøer samt samarbejdsrelationer og netværksdannelser på tværs skal aktivt anvendes til at etablere nye forskningsmiljøer og til at udvikle de eksisterende forskningsmiljøer. Forskningsaktivitet på højt niveau er en afgørende forudsætning for konsolidering og udvikling af de regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner, som i dag varetages på OUH og regionssygehusene. I Region Syddanmark er der behov for en styrkelse af og større udbredelse af sundhedsforskningen omkring de specialiserede funktioner. 9

10 Et højt niveau inden for forskning på de specialiserede funktioner vil bidrage til udvikling af den kliniske praksis og vil være et stort aktiv for at tiltrække de bedste klinikere og forskere. Det vil desuden styrke Region Syddanmarks sygehuse i de kommende års debat om specialeplanlægning. Der opbygges stærke forskningsmiljøer i tilknytning til alle de specialiserede funktioner og de funktioner, der har potentiale for at blive løftet til sådanne. De specialiserede funktioner og funktioner, som har potentiale til at udvikle sig til specialiserede funktio ner, udarbejder forskningsplaner indenfor 2 år. Sygehusene igangsætter forskningssamarbejde på tværs i tilknytning til regionsfunktionerne. Odense Universitetshospital har en særlig forpligtelse til at indgå i forskningssamarbejder med de regionale sygehuse om regionsfunktioner. Udviklingen følges tæt i de kommende år med henblik på at vurdere, om der er behov for yderligere ressourcer eller særlige tiltag for at understøtte forskning i de specialiserede funktioner. Forskningsmiljøer omkring den nye sygehusstruktur Region Syddanmark vil opbygge en aktiv forskningsindsats omkring den nye sygehusstruktur. Således samles modtagelse af akutte patienter i fælles akutmodtagelser (FAM) på sygehusene. Disse omlægninger får betydning for en betydelig del af patienterne i Region Syddanmark. Det er vigtigt, at der fra starten knyttes forskning på disse nye strukturer, således at der kan opsamles systematisk viden om, hvad der virker, og hvordan akutbehandlingen optimeres i og omkring FAM. Derfor vil Region Syddanmark knytte sundhedsforskning op på de nyetablerede FAM er og dermed udnytte et spændende og nyt forskningsområde med muligheder for at opbygge nye forskningsområder på højt nationalt og internationalt niveau. Med udgangspunkt i det regionale koncept for etableringen af fælles akut modtagelser i Region Syddanmark er der inden udgangen af 2013 opbygget forskningsmiljøer på alle fælles akut modtagelser. Der skal på de fælles akut modtagelser etableres forskningsmiljøer i form af forskningsledelse og et antal forskningsmedarbejdere herunder ph.d. er. Der skal igangsættes konkrete forskningsprojekter og forskningsdatabaser, der går på tværs af de fælles akut modtagelser. Behandling af akutte patienter er i disse år under grundlæggende forandring. Dette gælder blandt andet for den præhospitale indsats og organiseringen af den akutte behandling på sygehusene. 10

11 Sundhedstjenesteforskning Region Syddanmark vil styrke forskningsmiljøet omkring sundhedstjenesteforskningen. Sundhedstjenesteforskningen vil fremover i endnu højere grad forventes at bidrage med værdifuld viden om indretningen af sundhedsvæsenet generelt, herunder implementering af nye behandlinger og teknologier, tværsek torielt samarbejde og betydningen af den nye sygehusstruktur. Viden, som politikere og ledelser i høj grad vil skulle trække på, når der skal besluttes, organiseres og prioriteres i fremtidens sundhedsvæsen. Sundhedstjenesteforskningen vil dermed spille en afgørende rolle både i forhold til de strukturelle og organisatoriske forandringer, der kommer til at ske over de kommende år. Men også i forhold til, at der er et generelt ønske om at styrke sundhedsforskningen. Med øget klinisk forskning og flere nye behandlinger, der potentielt kan tilbydes regionens borgere, er det centralt, at der skabes et forskningsbaseret vidensgrundlag at træffe ledelsesmæssige beslutninger på baggrund af. Region Syddanmark vil derfor styrke de eksisterende forskningsmiljøer omkring sundhedstjenesteforskningen og sikre, at samarbejdet med Syddansk Universitet fortsat er stærkt på dette område. Det kan i den forbindelse overvejes, om der er brug for særlige midler til at støtte projekter indenfor sundhedstjenesteforskningen. Der skal skabes nye forskningsmiljøer indenfor sundhedstjenesteforskning og antallet af forskningsprojekter skal øges gennem tværgående regionalt samarbejde mellem Syddansk Universitet og eksisterende forskningsmiljøer. Potentialet for tværgående og tværsektorielle forskningsmiljøer og -projekter vedrørende sundhedstjenesteforskning undersøges. Det Regionale Strategiske Forskningsråd giver i 2012 forslag til en handlingsplan for styrkelse af sundhedstjenesteforskningen i Region Syddanmark. 11

12

13 Store tværgående forskningsmiljøer omkring strategiske forskningsområder Region Syddanmark vil styrke mulighederne for nye store tværgående forskningsstudier. Region Syddanmark vil understøtte, at der kan igangsættes større tværgående strategiske studier, som kan give et afkast af forskningsresultater med stor tyngde og effekt og med national og international relevans og bevågenhed. Dette kræver, at der etableres forskningsmiljøer/netværk, som går på tværs af fag, sektorer og institutioner. Regionerne har en særlig forpligtelse i forhold til forskningssamarbejde med kommunerne og praksissektoren, som aktivt kan sættes i spil i større tværgående studier især omkring patientforløb, forebyggelse og kronisk sygdom. Med inddragelse af og samarbejde omkring sundhedsforskningens mange discipliner, herunder sundhedstjenesteforskning, kan studierne blive særligt vægtige. Eliteforskningsmiljøer Region Syddanmark vil styrke mulighederne for at opbygge flere eliteforskningsmiljøer. Eliteforskningsmiljøer skaber forskningsresultater af international klasse, skaber vigtige relationer til internationale forskningsmiljøer, tiltrækker væsentlige ressourcer i form af midler, anerkendte forskere og personale samt samarbejder med virksomheder. Mulighederne for at opbygge flere eliteforskningsmiljøer skal styrkes. Potentialet for at opbygge nye eliteforskningsmiljøer i Region Syddanmark undersøges og konkretiseres i forslag. Det Regionale Strategiske Forskningsråd giver i 2012 plan for og forslag til nye eliteforskningsområder. Mulighederne for at gennemføre flere større strategiske forskningsprojekter skal forbedres. Potentialet for ambitiøse strategiske forskningsprojekter i Region Syddanmark undersøges og konkretiseres med henblik på igangsættelse. Det Regionale Strategiske Forskningsråd giver i 2012 forslag til temaer for strategiske forskningsprojekter. 13

14

15 Anvendt sundhedsforskning Videndeling og anvendelse af sundhedsforskningens resultater Region Syddanmark vil anvende forskningsresultater til nytte for patienter, samfund og borgere. Desuden skal resultaterne synliggøres og formidles for at skabe opmærksomhed, nysgerrighed og et positivt syn på forskning blandt borgerne, fagfolk, patienter og virksomheder. På nogle områder er sundhedsvæsenet god til at omsætte viden hurtigt og effektivt til praksis, mens der på andre områder stadigvæk er en udfordring i forhold til at omsætte forskningsbaseret viden til praksis. En af forudsætningerne for, at viden kan omsættes til praksis er, at forskningsresultater er tilgængelige. Dels i en form, så de kan anvendes af sundhedsfagfolk til forbedringer i klinikken, og dels i en form, så ledelserne har et grundlag for at træffe beslutninger om prioriteringer inden for sundhedsvæsenet. Institutionerne og den enkelte forsker skal være åbne, aktivt opsøgende og kritiske når ny viden skal inddrages, og har en forpligtelse til at tage den nyeste forskningsbaserede viden i brug. Al tilgængelig viden må så vidt muligt vurderes. Det gælder viden fra lokale, regionale, nationale og internationale institutioner og forskningsmiljøer. afdelinger, almen praksis og virksomheder, universiteter og kommuner. Især er der behov for videndeling af forskningsresultater for at fremme de tværgående patientforløb, herunder kronikerindsatser på tværs af kommuner, almen praksis og det regionale sygehusvæsen. For at dette kan lykkedes er det helt afgørende, at der er et synligt ansvar for at implementere og videndele forskningsresultater. Her må ledelserne på sygehusene og i forskningsmiljøerne gå forrest. Fokus på anvendelse og videndeling af forskningsresultater i klinikken og på ledelsesniveau skal styrkes. Det Regionale Strategiske Forskningsråd giver i 2012 forslag til en strategi for øget anvendelse af forskningsresultater med inddragelse af både regionale, nationale og internationale erfaringer, anbefalinger og tiltag med angivelse af konkrete tiltag og målemetoder. Der udarbejdes herunder en strategi for formidling af forskningsresultater til klinikere og ledelseslag og med en præcisering af proces og ansvar for anvendelse af forskningsresultater. Den tilgængelige viden skal ud og virke. Derfor skal viden deles både eksternt og internt på tværs af sygehuse, 15

16 Kommercialisering af sundhedsforskningens resultater Region Syddanmark vil udnytte det potentiale, som forskningen har for at skabe regional vækst og nye og innovative teknologier. Det skal gøres lettere for virksomheder og for forskere at få kontakt med hinanden. Region Syddanmark skal derfor bygge bro mellem sundhedsforskere og virksomheder og gøre sundhedsforskningen i Region Syddanmark mere tilgængelig for virksomheder. Desuden skal en aktiv formidlingsindsats gøre virksomheder vidende om den sundhedsforskning, der udføres i Region Syddanmark. Der er forventning om, at der i sådanne forskningssamarbejder er åbenhed og synlighed. Det skal tydeligt fremgå, hvem der støtter projektet, og kontrakterne skal være indgået via støtte fra regionens juridiske forskerservicefunktion efter gældende regler og love. Arbejdet med at gøre sundhedsforskning mere tilgængelig for virksomheder koordineres i et samarbejde med Regional Udvikling i Region Syddanmark. Indsatsen for bedre udnyttelse af forskningsresultater kommercielt og for et mere udbredt samarbejde med virksomheder skal vise sig i en forøgelse af antallet af patenter og samarbejdsaftaler med virksomheder. Der er i samarbejde med Syddansk Universitet et initiativ i gang, som hjælper forskere med kommercialisering af egne forskningsresultater og ved evt. etablering af egen virksomhed. Dette initiativ må følges og evt. udbygges med nye initiativer. Det er et betydelig potentiale i offentlige og private samarbejder om sundhedsforskning. Der udvikles en platform, der giver forskerne og virksomhederne en fælles adgang til samarbejde om kliniske forsøg, afprøvning af udstyr og anden forsøgsaktivitet. 16

17 Rekruttering, uddannelse og talentpleje som grundlag for fremtidens sundhedsforskning Region Syddanmark vil tiltrække og fastholde de bedste forskertalenter og kvalificerede forskere med attraktive forskningsmiljøer og en aktiv forskerkarrierepolitik. Det er en stor udfordring for de kliniske forskningsmiljøer og for visse fagspecialer at rekruttere og fastholde kvalificerede fagfolk. Ved at opbygge stærke forskningsmiljøer på sygehusene samt opbygge forskning omkring alle specialiserede behandlinger skabes attraktive og udfordrende miljøer, som vil kunne tiltrække og fastholde de bedste klinikere og forskere. I Region Syddanmark skal de talentfulde forskerkandidater inden for alle faggrupper i sundhedsvæsenet have endnu mere attraktive muligheder for at skabe og fastholde en sammenhængende forskerkarriere fra ph.d. til professoransættelse i de kliniske miljøer. Der skal under karriereforløbene tilstræbes ligestilling. På visse områder i sundhedsvæsenet er der meget stor konkurrence om, og i Danmark mangel på, kvalificerede fagpersoner. De kliniske forskningsmiljøer skal derfor også have et internationalt tilsnit, der gør dem attraktive og synlige for internationale forskere. Dette kræver en høj grad af synliggørelse af forskningsresultater i de bedste internationale tidsskrifter og på nationale og internationale konferencer. Der skal endvidere ske en aktiv rekruttering af forskere ved, at stillinger og puljer også annonceres i internationale medier. Det skal sam tidigt gøres attraktivt for internationale forskere at tage ophold i Region Syddanmark. De første skridt mod sammenhængende forskerkarrieremuligheder er taget ved etableringen af Region Syddanmarks ph.d.-pulje og Region Syddanmarks post. doc.-pulje. Herefter er udfordringen for de største talenter at finde stillinger og midler til et videre karriereforløb som forsker og kliniker i en lektor eller -professorstilling. Det kan derfor overvejes, som en naturlig overbygning på forsker uddannelsen, at der etableres en pulje til støtte af lektor- og professorstillinger. Hermed skabes synlige og sammen hængende forskerkarrieremuligheder, og derved yderligere incitamenter til at tiltrække og fastholde de dygtigste forskere. Ledelserne sætter rammerne for forskningen, og må derfor gå forrest og skabe de rum der gør, at der er forskerstillinger og tid i klinikken til forskning. Brugen af kliniske kombinationsansættelser skal være mere udbredt på alle regionens sygehuse. I 2017 skal alle afdelinger med specialiserede funktioner have tilknyttet mindst en kliniker i kombinationsansættelse som forsker. For hvert sygehus opsættes måltal for ansatte i forskerstillinger. 17

18 Samarbejde er afgørende for sundhedsforskningen Samarbejde med Syddansk Universitet Region Syddanmark vil fortsat pleje det gode samarbejde med Syddansk Universitet, og nye samarbejdsområder skal udvikles, hvor det findes relevant. Region Syddanmarks samarbejde med Syddansk Universitet i regi af Klinisk Institut for Odense Universitetshospital og Institut for Regional Sundhedsforskning for de regionale sygehuse er et stort aktiv for styrkelse af sundhedsforskningen i Region Syddanmark. Dette samarbejde skal derfor fortsat udbygges. Nye samarbejdsrelationer De kommende års udfordringer og muligheder for sundhedsvæsenet skaber grundlag for et udvidet samarbejde med Syddansk Universitet. Dette gælder særligt på følgende tre områder: Nyt OUH Placeringen af Nyt OUH ved Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på Syddansk Universitet giver helt nye potentialer for forskningssamarbejde mellem institutter på Syddansk Universitet og de kliniske afdelinger på Nyt OUH. Disse potentialer må udnyttes for at skabe et Nyt OUH, der binder behandlinger, forskning og uddannelser endnu tættere sammen. miljøer med højteknologisk udstyr, miljøer med særlig ekspertviden og forskningskompetencer, hvor metoderne kan udvikles, og så igen overføres til brug i klinikken. Samarbejdet med Syddansk Universitet om den translationelle forskning skal derfor styrkes. Translationel forskning er den forskning, der ligger mellem grundforskning og den kliniske forskning. Ideen bag er at tage viden fra laboratoriet til patienten og tilbage igen. Den nye sygehusstruktur Et udvidet samarbejde med Syddansk Universitet skal inddrage andre relevante forskningskompetencer end de, der traditionelt findes indenfor sundhedsvidenskaben. Dette er særlig relevant i takt med, at den nye sygehusstruktur implementeres i Region Syddanmark. Akutplanen og omorganiseringen af kræftområdet samt tværsektorielle samarbejder omkring kronisk sygdom er gode eksempler på områder, der kan drage nytte af inddragelse af nye samarbejdsrelationer med Syddansk Universitet. Relationer, der skal føre til forskning blandt andet indenfor sundhedstjenesteforskning, og derved optimere organiseringen og økonomien ved etablering og drift af nye strukturer. Translationel forskning I takt med et voksende behov for udvikling af mere og mere avancerede og individualiserede behandlings- og diagnosemetoder stiger også behovet for adgang til 18

19 Samarbejdet med Syddansk Universitet udbygges til institutter og fakulteter, hvor det vil være relevant vedr. Projekt Nyt OUH, translationel forskning og den nye regionale sygehusstruktur. Der etableres nye samarbejdsrelationer med Syddansk Universitet blandt andet vedrørende Projekt Nyt OUH, udvikling af nye behandlingsformer f.eks. via translational forskning og forskningspro jekter vedr. den nye regionale sygehusstruktur. Tværsektorielt samarbejde Region Syddanmark vil fastholde og udbygge fokus på det tværsektorielle samarbejde med almen praksis og kommuner. Med udgangspunkt i det eksisterende samarbejde vil der fremover blive satset yderligere på at styrke forskningen i tværgående patientforløb, herunder kronikerindsatser på tværs af kommuner, almen praksis og det regionale sygehusvæsen. Kommunerne har en forskningsforpligtelse i henhold til Sundhedsloven, som åbner mulighed for et mere forpligtende og vidtrækkende samarbejde om tværgående forskningsprojekter i fremtiden. Styrket samarbejde om forskningsinfrastrukturen En synlig og lettilgængelige adgang til forskerstøttefunktioner og gode fysiske rammer er afgørende for etablering og udvikling af forskningsmiljøerne. Det eksisterende forskningsmiljø i almen medicin under Syddansk Universitet vil sammen med de regionale forskningsmiljøer og kommunerne danne udgangspunktet for en udvidet tværsektoriel forskningsindsats og -produktion i fremtiden. Region Syddanmark og Syddansk Universitet har derfor via en dedikeret og fælles indsats sikret forskere adgang til flere nødvendige støttefunktioner/forskningsinfrastruktur. Forskningen udvikler sig konstant, og der opstår derfor løbende behov for udvidelse af eksisterende støttefunktioner samt nye støttefunktioner og rammer. Forskere har adgang til de for forskningen nødvendige støttefunktioner. Region Syddanmark skal i samarbejde med Syddansk Universitet aktivt udbygge og vedligeholde forskningsinfrastrukturen, så forskerne har adgang til alle nødvendige støttefunktioner. Samarbejdet om forskningsinfrastrukturen skal dermed sikre en løbende honorering af efterspørgslen efter støttefunktioner. Der er allerede igangsat initiativer til at styrke det tværsektorielle samarbejde om sundhedsforskningen. Der er blandt andet etableret et professorat i almen medicin i samarbejde med Syddansk Universitet, der skal styrke det universitære fokus på denne del af forskningen og gennem Region Syddanmarks forskningspuljer er der finansieret en række forskningsprojekter med tværsektorielt fokus. De tværsektorielle forskningsmiljøer styrkes og forskningsproduktionen på området øges. Det Regionale Strategiske Forskningsråd giver i 2012 forslag til en handlingsplan for styrkelse af det tværsektorielle samarbejde om sundhedsforskningen i Region Syddanmark. 19

20 Finansiering af sundhedsforskningen Region Syddanmark vil løbende følge og justere de regionale og lokale finansieringsordninger til sundhedsforskningen i takt med udviklingen. I politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark fra 2007 er det målsætningen, at Odense Universitetshospital afsætter 2% af eget budget til forskning og de regionale sygehuse 1% af eget budget til forskning. Flere af sygehusene har realiseret denne målsætning. Det er fortsat nødvendigt løbende at udvide de økonomiske rammer for sundhedsforskningen for at realisere det forskningsmæssige potentiale i Region Syddanmark. Derfor er det nødvendigt at sætte nye ambitiøse mål for forskningsfinansieringen i Region Syddanmark. Forskningsbudgetter på sygehusene skal være synlige og ambitiøse. I 2017 anvender OUH mindst 3% og de regionale sygehuse mindst 1,5% af driftsbudgettet til forskning. Dette afspejles dog ikke i evnen til at indhente ekstern finansiering, hvor der fortsat er et betydeligt potentiale. I Region Syddanmark er den eksterne andel af forskningsmidlerne således ca. 50%, hvor den eksempelvis er ca. 65% i Region Hovedstaden. Der skal være en højere grad af ekstern finansiering af forskningsprojekter. Andelen af eksterne midler skal mindst udgøre 60% i gennemsnit af de anvendte midler til forskning i Region Syddanmark i Forskere skal stimuleres til at søge eksterne midler, således, at andelen af midler fra nationale og internationale bevillingshavere øges. Syddansk Forskerstøtteenhed har en central rolle i disse bestræbelser. Desuden skal Region Syddanmark arbejde for at opnå større indflydelse i nationale og internationale forskningsråd offentlige såvel som private. De interne forskningsbudgetter på sygehusene øges med mindst 10% om året fra 2012 til Sundhedsforskningen i Region Syddanmark tåler sammenligning med sundhedsforskningen i andre dele af sundhedsvæsenet både nationalt og internationalt. Andelen af anvendte eksterne forskningsmidler på syge husene, skal i forhold til 2011-niveau øges med mindst 10% årligt frem til En evaluering må vise, om indsatsen er tilstrækkelig, eller om der skal iværksættes yderligere tiltag for at sikre en forsat vækst i midler til sundhedsforskning i Region Syddanmark. 20

21 Sundhedsforskning et politisk fokusområde Monitorering af sundhedsforskningsindsatsen Region Syddanmark vil løbende monitorere sundhedsforskningen så der er et solidt grundlag for at tage beslutninger. Sundhedsforskning på sygehusene i Region Syddanmark er allerede i dag et strategisk fokusområde. Det er vigtigt, at der politisk og ledelsesmæssigt er et solidt, aktuelt og retvisende grundlag for at tage beslutninger vedr. prioritering af sundhedsforskningsindsatsen. Derfor skal sundhedsforskningsindsatsen løbende monitoreres efter anerkendte mål. Beslutningsgrundlaget for prioriteringer af sundhedsforskningsindsatsen skal styrkes. Der udføres årlige målinger af indsats og effekt af sundhedsforskningsindsatsen ved hjælp af dataindsamling efter validerede og anerkendte metoder. Målingerne formidles til alle ledelsesniveauer. Følgende mål kan anvendes: Patientbehandlingen/sundhedsydelser, f.eks. implementering af nye forskningsbaserede behandlingsformer. Forskningsaktiviteten, f.eks. i form af mål for artikler i anerkendte internationale tidsskrifter, citationsindex, impact faktor og etablering af forskningsmiljøer. Forskeruddannelse/forskerkarriere, f.eks. antal forskeruddannede som ph.d. og professorer. Forskningsinfrastruktur, f.eks. anvendelsen og tilgænge ligheden af støttefunktioner for forskningen. Samarbejde med virksomheder, f.eks. patenter og antal aftaler om kliniske forsøg. Forskningsformidling, f.eks. medieomtale. Anvendte ressourcer til forskning. 21

22 BILAG Forskningsorganisationen i Region Syddanmark I Region Syddanmark bygger sundhedsforskningen på en solid, velfungerende og sammenhængende forskningsorganisation. Forskningsorganisationen skal styrke sundhedsforskningen ved at sikre: At der på institutionerne er en synlig og engageret ledelsesopbakning til prioritering af forskning. Både en regionalt tværgående forskningssatsning på tværs af sygehusene, og mulighed for lokal udvikling og fokusering af forskningsindsatsen. Et integreret samarbejde med Syddansk Universitet. Gennemsigtighed, inspiration og samarbejde på tværs i forskningsorganisationen gennem gensidig orientering og erfaringsudveksling. En aktiv medvirken i og inddragelse af nationale og internationale initiativer på sundhedsforskningsområdet samt samarbejde med nye interne og eksterne parter. Forskningsorganisationen i Region Syddanmark bygger på en sammenhængende konstruktion, der både tilgodeser de lokale forskningsindsatser på sygehusene, den fælles regionale forskningsindsats og samarbejdet med Syddansk Universitet. Sygehusene har således egne forskningsorganisationer (lokale forskningsråd) med egne forskningsprioriteringer. Den fælles regionale forskningsindsats for sygehusene bindes sammen i Det Regionale Strategiske Forskningsråd med sygehusledelser, forskningsledere og sundhedsdirektion. Samarbejdet med SDU integreres i flere fælles forskningsfora. Det gælder dels på højeste ledelsesniveau i Ledelsesforum for Sundhedsforskning og i styregruppen for forskningsinfrastruktur, og dels i forskningsrådene på sygehusene. Ledelsesforum med dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og sundhedsdirektionen i regionen sikrer koordination af samarbejdet og tilvejebringer de strategiske initiativer for den fælles forskningsindsats. Styregruppen for Forskningsinfrastruktur skal sikre en let og fælles adgang til støttefunktioner for såvel kliniske forskere på sygehusene som på universitetet. I styregruppen sidder udover dekan og sundhedsdirektør institutledere for Klinisk Institut, Institut for Regional Sundhedsforskning og Institut for Sundhedstjenesteforskning samt sygehusledelsesrepræsentanter for OUH og et regionalt sygehus. Den universitære ramme om forskning ved OUH og sygehusene i Region Syddanmark udgøres primært af to institutter ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU: Klinisk Institut Institut for Regional Sundhedsforskning Klinisk Institut består af 36 forskningsenheder svarende til de kliniske specialer ved OUH. Drøftelser af rammer, indhold og videreudvikling af samarbejdet mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og OUH varetages i det fælles strategiudvalg. 22

23 Der er inden for Institut for Regional Sundhedsforskning etableret 4 forskningscentre baseret på afdelingerne ved sygehusene i Sygehus Lillebælt, Sydvestjylland, Sønderjylland og på OUH-Svendborg Sygehus. Centrene understøtter og udvikler forskning i fokuserede forskergrupper og projektforskning med hjemsted på sygehusene. Dette sker via et strategiråd for hvert af sygehusene med repræsentation fra SDU og sygehusene. Desuden findes Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum (SSF). SSF er nedsat som en del af den nationale struktur, hvor der er tre regionale forskningsfora på landsplan. I Syddanmark står SSF blandt andet for koordineringen af forskningspolitikken for Syddansk Universitet og forskningspolitikken for Region Syddanmark og for at arrangere fælles initiativer. I SSF sidder dekan og institutlederne for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, sundhedsdirektør, sygehusledelse og psykiatriledelse. Organisering af sundhedsforskning i Region Syddanmark Region Syddanmark Fælles fora Syddansk Universitet Sundhedsdirektionen Det Regionale Strategiske Forskningsråd Odense Universitetshospital Forskningsråd Sygehus Lillebælt Forskningsråd Sygehus Sønderjylland Forskningsråd Sydvestjysk Sygehus OUH Svendborg Sygehus Forskningsråd Ledelsesforum sundhedsforskning Styregruppen for forskningsinfrastruktur OUH Klinisk Institut Strategiudvalget IRS-Center Sygehus Lillebælt Strategiråd IRS-Center Sønderjylland Strategiråd IRS-Center Sydvestjylland Strategiråd IRS-Center OUH Svendborg Sygehus, Strategiråd Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dekan Klinisk Institut (KI) Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS) Andre samarbejdsrelationer, herunder om forskning i almen medicin, forskningssamarbejder med kommunerne og translationel forskning Andre institutter 23

24 Region Syddanmark Damhaven Vejle regionsyddanmark.dk Region Syddanmark

Stærke forskningsmiljøer er en forudsætning for et sundhedsvæsen i udvikling

Stærke forskningsmiljøer er en forudsætning for et sundhedsvæsen i udvikling Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: 10-14203 Dato: 25. maj 2011 Udarbejdet af: Bo Mikkelsen E-mail: Bo.B.Mikkelsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631337

Læs mere

Forslag til Politik, strategi og overordnede mål for sundhedsforskningen i Region Syddanmark

Forslag til Politik, strategi og overordnede mål for sundhedsforskningen i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Det regionale strategiske forskningsråd Journal nr.: 10-14203 Dato: 31. oktober 2011 Udarbejdet af: Det regionale strategiske forskningsråd E-mail: Bo.B.Mikkelsen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Forslag til Politik, strategi og overordnede mål for sundhedsforskningen i Region Syddanmark

Forslag til Politik, strategi og overordnede mål for sundhedsforskningen i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Det regionale strategiske forskningsråd Journal nr.: 10-14203 Dato: 26. september 2011 Udarbejdet af: Det regionale strategiske forskningsråd E-mail: Bo.B.Mikkelsen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/ Dato: Telefon:

Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/ Dato: Telefon: Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/5559 E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Dato: 25-11-215 Telefon: 292 1337 Notat Politik for Sundhedsforskning - status 215 Baggrund Regionsrådet

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Overblik og status for Region Syddanmark forskningspuljer

Overblik og status for Region Syddanmark forskningspuljer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og kvalitet Journal nr.: 15/1248 Dato: 7. januar 215 Overblik og status for Region Syddanmark forskningspuljer Forskningspuljer i Region

Læs mere

Psykiatrisk Dialogforum

Psykiatrisk Dialogforum Psykiatrisk Dialogforum 09 09 14 Fra sandkasse til eliteforskning Videreudvikle stærke og specialiserede forskningsmiljøer At forskningsresultater bruges i praksis Godt og tæt samarbejde med eksterne partnere

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Regional forskningsstruktur i FAM

Regional forskningsstruktur i FAM Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 25. marts 2011 Udarbejdet af: Dennis C. Søndergård E mail: Dennis.C.Soendergaard@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631349

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Strategi for sundhedsforskning. Kliniknær forskning til gavn for patienten og borgeren

Strategi for sundhedsforskning. Kliniknær forskning til gavn for patienten og borgeren Strategi for sundhedsforskning Kliniknær forskning til gavn for patienten og borgeren 0 Forord Forskning er afgørende for fortsat udvikling i sundhedsvæsenet. Målrettet satsning på forskning i forebyggelse,

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet 1. oktober Sundhedsforskning og MTV i Region Syddanmark

Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet 1. oktober Sundhedsforskning og MTV i Region Syddanmark Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet 1. oktober 2009. Sundhedsforskning og MTV i Region Syddanmark Disposition 1. Hvorfor sundhedsforskning? 2. Rammerne for sundhedsforskning i Region Syddanmark 3. Hvordan

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Klinisk Kræftforskningscenter

Klinisk Kræftforskningscenter Klinisk Kræftforskningscenter STRATEGI ORGANISATION LEDELSE 2013-2015 Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg www.kkfc.rn.dk / www.kkfc.aalborguh.dk

Læs mere

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD Et oplæg til Sundhedsforskningsstrategi 2014 2018 Region Nordjylland Version d. 28.11.2013 Jr.nr. 2011-120772 INDHOLD

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Strategi for sundhedsforskning. Kliniknær forskning til gavn for patienten

Strategi for sundhedsforskning. Kliniknær forskning til gavn for patienten Strategi for sundhedsforskning Kliniknær forskning til gavn for patienten 0 Forord Forskning er afgørende for fortsat udvikling i sundhedsvæsenet. Målrettet satsning på forskning i forebyggelse, behandling,

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020

US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 Besluttet den 15/3 2016 1 AU s handleplan for flere kvinder i forskning Aarhus Universitet har samlet set en kendt udfordring

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Høring om klinisk forskning 2. november 2012 Formand for NSS Poul Jaszczak, overlæge, dr.med Fra statusrapporten

Læs mere

OVERGANGSSTRATEGI FOR FORSKNING PÅ NÆSTVED, SLAGELSE OG RINGSTED SYGEHUSE

OVERGANGSSTRATEGI FOR FORSKNING PÅ NÆSTVED, SLAGELSE OG RINGSTED SYGEHUSE OVERGANGSSTRATEGI FOR FORSKNING PÅ NÆSTVED, SLAGELSE OG RINGSTED SYGEHUSE 2017-2018 Baggrund I Region Sjælland blev i foråret 2017 gennemført en større evaluering af forskningsområdets udvikling siden

Læs mere

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Strategi 2015 Rigshospitalet Onkologisk Klinik Kræftbehandling i særklasse Strategi 2015-2017 Onkologisk Klinik Rigshospitalet Onkologisk Klinik: Kræftbehandling i særklasse - Strategi 2015-2017 Onkologisk

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Patienten som Partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt Vidensdelingsprojekt

Patienten som Partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt Vidensdelingsprojekt Patienten som Partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt Vidensdelingsprojekt 1. Opsamling og systematisering af viden fra danske forskningsmiljøer om patientinddragelse i sundhedsforskning (kortlægning)

Læs mere

- uddannelse - udvikling - samarbejde

- uddannelse - udvikling - samarbejde Vision Nyt OUH Mennesket først Gennem - forskning - uddannelse - udvikling - samarbejde Visionen bygger på et overordnet fokus på mennesket/patienten. Mennesket først Hospitalets fokus skal være bredere

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING

INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune og adj. professor Syddansk og Aalborg universiteter Stort fokus på

Læs mere

FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI

FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI VÆSE NTLIG VIDEN DER SÆTTER STANDARDER O G INTRO VÆSENTLIG VIDEN DER SÆTTER STANDARDER OG SKABER FORANDRING MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheder skal beskytte og

Læs mere

Region Hovedstaden et attraktivt sted at forske? Koncerndirektør Kim Høgh 2. november 2012 - Christiansborg

Region Hovedstaden et attraktivt sted at forske? Koncerndirektør Kim Høgh 2. november 2012 - Christiansborg Region Hovedstaden et attraktivt sted at forske? Koncerndirektør Kim Høgh 2. november 2012 - Christiansborg Hvorfor er det godt at forske her? Vi er hjemsted for landets eneste virkelige globale klynge

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Inddragelse af patienter i klinisk forskning

Inddragelse af patienter i klinisk forskning Inddragelse af patienter i klinisk forskning Peter Schwarz Professor, overlæge, dr.med. Osteoporoseambulatoriet MAO og Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, FAO Medicinsk afd. M Glostrup hospital

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

I DSR står du stærkere. Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd

I DSR står du stærkere. Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd I DSR står du stærkere Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd I DSR står du stærkere Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-92_2016 Foto: Lizette Kabré

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Forslag om regionalt kompetencecenter til styrket brug af Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i Region Syddanmark

Forslag om regionalt kompetencecenter til styrket brug af Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jakob Dragsdal Sørensen Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning E-mail: Jakob.Dragsdal.Soerensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-3239 Telefon: 1349 Dato:

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18 14. september 2014 Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Att.: Kvalitet og Udvikling Område Sjælland Område Sjælland Ringstedgade 71 4700 Næstved Tel +45 +45 2646 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Forskningsstrategi 2012-2017 for OUH, Odense Universitetshospital og SDU, Klinisk Institut, På vej mod Nyt OUH

Forskningsstrategi 2012-2017 for OUH, Odense Universitetshospital og SDU, Klinisk Institut, På vej mod Nyt OUH Forskningsstrategi 2012-2017 for OUH, Odense Universitetshospital og SDU, Klinisk Institut, På vej mod Nyt OUH 1 Forskning i rivende udvikling En intensiv forskningsindsats er en naturlig del af aktiviteten

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Region Syddanmarks Forskningspulje 2 - til støtte af tværgående sundhedsforskning inden for de strategiske forskningsområder

Region Syddanmarks Forskningspulje 2 - til støtte af tværgående sundhedsforskning inden for de strategiske forskningsområder Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2 - til støtte af tværgående sundhedsforskning inden for de strategiske forskningsområder Puljen støtter tværgående forskning med høj relevans for Region Syddanmarks

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/14599 Dato: 11. juni 213 Udarbejdet af: Bo Mikkelsen E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Telefon: 76631337 Notat Status for Sundhedsforskning

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Ramme for udvikling af en stærk psykiatri - 1

Ramme for udvikling af en stærk psykiatri - 1 Ramme for udvikling af en stærk psykiatri - 1 - en del af Aarhus Universitetshospital Psykiatri og Social Baggrund Direktionen i Region Midtjylland og psykiatri- og socialledelsen har besluttet at igangsætte

Læs mere

Indsæt Billede Fra fil her

Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen Enhedschef Jean Hald Jensen Det Borgernære Sundhedsvæsen 1. December 2011 Sundhed og sygdom Sundhed spiller

Læs mere

HÆMATOLOGISK AFDELING R

HÆMATOLOGISK AFDELING R Karakteristika for hæmatologiske patientforløb Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket immunforsvar

Læs mere

Forskningsstrategi Nykøbing Falster Sygehus

Forskningsstrategi Nykøbing Falster Sygehus Forskningsstrategi 2017-2020 Nykøbing Falster Sygehus 1 Forord Forskning er et relativt ungt område på Nykøbing F. sygehus (NFS) og med få, men aktive forskere indenfor det lægelige og sygeplejefaglige

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende.

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende. Sundhedsminister Astrid Krags tale på Lægemødet 2013 (Det talte ord gælder) [Indledning dialogen med borgeren] Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at indlede jeres 131. lægemøde. Jeg har set frem

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis

Samarbejde mellem forskning og praksis 20. januar 2015, KL s sundhedskonference, Kolding Samarbejde mellem forskning og praksis Chefkonsulent Kurt Æbelø, kae@rsyd.dk Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Rammer for samarbejde om forskning

Læs mere