Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ikast-Brande Kommune dækker et areal på 736,41 km2 og har indbyggere. Ældreområdet er opdelt i 4 distrikter: Ikast Vest, Ikast Øst, Brande og Nørre Snede. Nørre Snede modtager sygeplejestuderende fra Horsens. Ikast og Brande modtager sygeplejestuderende fra Holstebro. Brande: - 4 sygeplejerskeruter - 3 hjemmeplejegrupper - 1 plejecenter: Engparken - 1 aktivitetscenter/ daghjem: Brandlundparken Ikast Vest: - 4 sygeplejerskeruter - 3 hjemmeplejegrupper Ikast Øst: - 3 plejecentre: Frisenborgparken, Grønneparken og Højris Have - 1 aktivitetscenter/ daghjem: Frisenborgparken - 3 sygeplejerskeruter - 2 hjemmeplejegrupper - 3 plejecentre: Rolighedsparken, Kærmindeparken, Dybdalsparken - 3 aktivitetscentre/ daghjem: Kærmindeparken, Dybdalsparken, Norgesgade De studerende introduceres mere indgående til distriktet ved begyndelsen af klinikforløbet. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle - Hospitalsafdelinger, rehabiliteringscentre og hospice - Praktiserende læger, special læger, embedslægen - Interne samarbejdspartnere i kommunen: visitations- og myndighedsafdelingen, ergo- og fysioterapeuter, social- og sundhedspersonale, nøglepersoner, forbyggende sygeplejersker, høreomsorg, plejecentre, arbejdsmiljø konsulenter, demens- Side 1 af 9

2 konsulent, uddannelseskonsulent, m.v. - Apoteker, præster, frivillige, pårørende, andre studerende og elever fra den grundlæggende social- og sundhedsuddannelse, m.v. Patientkategorier/borgerkategorier I Ikast-Brande Kommune ydes kompleks og alsidig sygepleje til borgere i eget hjem. Sygeplejen retter sig mod mennesker med lidelser relateret til: Fysisk: - Luftvejene: KOL, bronchitis, astma m.v. - Kredsløbet: AMI, aneurismer, hyper- og hypotension m.v. - Fordøjelsessystemet: Morbus Crohm, stofskiftesygdomme, diabetes m.v. - Nyrer og urinvejene: dialyse, cystit, nyresten m.v. - Nervesystemet: appopleksi, parkinson, schlerose m.v. - Blodbanen: leukæmi, anæmi, elektrolytforstyrrelser m.v. - Huden: sår, eksem, decubitus m.v. - Bevægeapparatet: fracturer, osteoporose, - Diverse onkologiske lidelser Psykisk: - Demens Socialt: Åndeligt - Skizofreni - PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder) - Livskriser ifm. Fx tab af færdigheder, identitet og status, venner og familie etc. - Misbrug - Isolering - Tab af netværk - Tab af ressourcer - Eksistentielle kriser - Kulturelt betingede kriser Der ydes sygepleje til alle borgere i kommunen uanset alder, køn, kulturel baggrund, religion og social status. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger De sygeplejefaglige udfordringer i kommunerne er meget brede og dækker alle grupper af borgere. Sygeplejerskerne i Ikast-Brande Kommune kommer hos borgere: fra mange forskellige miljøer, kulturer og sociale sammenhænge med forskellig livsstil, livsvilkår, religion med nedsat mestringsevne med livsstilssygdomme med forskellige former for kroniske sygdomme og terminale forløb til akutte situationer ved tilkald /nødkald i kortvarige forløb f.eks. efter tilskadekomst/operation med behov for oplæring i /støtte til at leve med en sygdom der har brug for undervisning i at mestre deres sygdom med behov for hjælp til håndtering af medicin Side 2 af 9

3 Typiske kliniske sygeplejeopgaver På 6. Modul er indholdet rettet mod kronisk syge mennesker, mennesker med folkesygdomme, samt sundhedspædagogisk virksomhed. At udføre sygepleje: - Udføre sygepleje med udgangspunkt i sygeplejeprocessen hos 2-3 udvalgte borgere med en livsstilssygdom (KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion). - Bidrage til den sundhedsfremmende og forebyggende sygepleje hos de udvalgte borgere. - Udføre den motiverende samtale målrettet med henblik på afdækning af borgernes ressourcer og mestringsevne. - Støtte de udvalgte borgere til en større grad af mestring af deres hverdag med en kronisk sygdom. - Identificere risikofaktorer fx ved hjælp af KRAM (Kost, Rygning, Alkohol, Motion) - Under vejledning, medicin administration af medicin til 2-3 udvalgte borgere, jf. embedslægens instrukser. - Opbygge relation til borgeren med forståelse og respekt for borgerens livshistorie og levevis. - Reflektere over etiske problemstillinger relateret til borgerens valg og selvbestemmelsesret. - Reflektere over magtrelationen borger og sygeplejerske imellem. - Anvende hygiejniske principper og retningslinjer. At formidle sygepleje: - Planlægge og gennemføre målrettet undervisning/ vejledning/ information til borgerne. - Varetage professionel og ligeværdig kommunikation med borgerne. - Dokumentere sygepleje i Rambøll Care - Formidle viden/ undervise social-og sundheds personale - Deltage i fagligt forum med social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og praktiserende læger. At lede sygepleje - Planlægge og koordinere udvalgte borgerforløb med relevante samarbejdspartnere - Bidrage til at skabe kontinuitet i udvalgte borgerforløb. At udvikle sygepleje: - Reflektere den kliniske praksis med relevant teori. Fx Antonowskys begreber om meningsfuldhed, håndterbarhed, begribelighed. - At den studerende forholder sig til kommunens sundhedspolitik. - At den studerende formår at inddrage E-dok, embedslægeinstrukser (inkl. Utilsigtede hændelser), sygeplejeetiske- og kliniske retningslinjer samt sygeplejerskeprofilen i den kliniske praksis. Typiske patientforløb/borgerforløb De kliniske studier på modul 6 finder sted hos kommunens hjemmesygeplejersker, hvor der er fokus på borgere med kroniske lidelser. Borgerne har ofte mange konkurrerende sygdomme og der opleves mange komplekse problemstillinger. Plejen varierer fra at være støttende til at være fuldt kompenserende i borgerens hverdagsliv. Hjemmesygeplejersken visiterer hvilke sygeplejeydelser der er behov for hos den enkelte borger. I samarbejde med borgeren sættes der mål for plejen, hvilke handlinger der skal effektiviseres samt hvornår der skal evalueres med udgangspunkt i sygeplejeprocessen Se endvidere kommunens sygeplejerskeprofil: Metoder i klinisk praksis Side 3 af 9

4 Såvel i hjemmeplejen som i plejeboligerne arbejdes med følgende metoder: Sygeplejeprocessen Sundhedsfremme og forebyggelse Den motiverende samtale Reminiscens i forhold til ældre og demente borgere Kollegial vejledning refleksion Situationsbestemt undervisning af personalet Formaliserede sygeplejefaglige møder / personalemøder Elektronisk omsorgssystem til dokumentation, Rambøll Care Visionen FREM (Frivillige, Rehabilitering, Empowerment, Mål) Tag fat om livet= rehabilitering Træning før hjælp ISBAR (Identifikation, Situation, Baggrund, Ansvar, Råd) Bjørks Model for praktisk færdighedsudøvelse Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Fokusområder i Ikast-Brande Kommune Hvordan håndteres sygeplejerskeprofilen i praksis Projekter der støtter op om sygeplejerskeprofilen Sundhedsfremme og forebyggelse Borgere med kronisk sygdom Demens Sårpleje Tryksårsforebyggelse / risikovurdering Palliation Forflytningsteknik ud fra en sundhedsfremmende tilgang Tag fat om livet Træning før hjælp Vision FREM (Frivillige, Rehabilitering, Empowerment, Mål) Kompetenceudvikling hos plejepersonale Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Ikast-Brande Kommune har en uddannelseskonsulent som varetager koordinerende funktioner mellem sygeplejerskeuddannelsen og kommunen. Hvert distrikt har to kliniske vejledere, som bidrager til, i samarbejde med de studerende, at tilrettelægge de kliniske studier. Den kliniske vejleder er ansvarlig for at rammer og studieaktiviteter er svarende til modulets læringsudbytte. I den daglige praksis kan vejledning varetages af andet personale primært sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. I god tid inden den studerende starter i området sendes en mail med mødetid, sted og arbejdstider. I mailen beskrives brug af uniform, mulighed for mad og drikke, hvordan den studerende kommer rundt i området og andre praktiske oplysninger. Læringsmiljøet - Baserer sig på Ikast-Brande kommunes værdier: Dialog, tillid, ansvarlighed - Kendetegnet ved indflydelse, medindflydelse, interesse for og viden om sygeplejerskeuddannelsens indhold og tilrettelæggelse. - Der er adgang til IT og litteratur. - Der tages udgangspunkt i den studerendes læringsprofil. - Klinisk vejleder/ daglig vejleder vil støtte den studerende i at opnå modulets læringsudbytte. Side 4 af 9

5 - Undervisningsformerne vil veksle imellem at være i direkte samspil med borgeren, at observere andre faggruppers interaktion med borgeren, selvstændig videnssøgning og refleksion Specifikt for modul 6: Modulet er delt i 2 hold, som igen er delt i 2 perioder á 4 uger. Første hold: 1. Periode: Uge 8/ 19 eller uge 37/48 - Forventningssamtale med klinisk vejleder - Samtalen tager udgangspunkt i den individuelle kliniske studieplan i e-portfolien, læringsudbyttet for modulet samt den studerendes læringsstil. - Forventningsafklaring mellem de studerende og klinikstedet og klinikforløbet tilrettelægges. - Orientering om hvor i e-portefolien evalueringsskema for klinikken findes. Uge 9/ 20 eller uge 38/49 - Vejledning til afvikling af fastlagt studieaktivitet Uge 10/ 21 eller uge 39/ 50 - Afvikling af fastlagt studieaktivitet - Vejledning til afvikling af planlagt studieaktivitet Uge 11/ 22 eller uge 40/ 51 - Afvikling af planlagt studieaktivitet tirsdag i uge 11 eller 40 - Slutevaluering den studerende medbringer udskrift af udfyldt evalueringsskema for klinikken. Uge 52 - Studiefri. Tidspunkt kan varriere. 2. periode: Uge 12/23 eller uge 41/1 - Forventningssamtale med klinisk vejleder - Samtalen tager udgangspunkt i den individuelle kliniske studieplan i e-portfolien, læringsudbyttet for modulet samt den studerendes læringsstil. - Forventningsafklaring mellem de studerende og klinikstedet og klinikforløbet tilrettelægges. - Fastsættelse af dato for klinisk prøve - Orientering om hvor i e-portefolien evalueringsskema for klinikken findes. Uge 14 og 42: - Studiefri. Tidspunkt kan varriere. Uge 13/24 eller uge 43/2 - Vejledning efter behov - Planlægning af intern klinisk prøve Side 5 af 9

6 Uge 15-16/25-26 eller uge 44-45/3-4 - Afvikling af intern klinisk prøve - Vejledning efter behov Uge 16/ 26 eller uge 45/5 - Slutevaluering den studerende medbringer udskrift af udfyldt evalueringsskema for klinikken. Fastlagt studieaktivitet, afvikles i 1. Periode, uge 10/21 eller uge 39/50 - Afvikles som refleksion med klinisk vejleder, sygeplejersker på klinikstedet og eventuelle medstuderende. - Der udformes et oplæg på max 3 sider (7200 anslag) som afleveres til deltagerne forud for aktiviteten. - Der tages udgangspunkt i en epidemiologisk undersøgelse, der har relevans for problemstillinger på det kliniske studiested. - Den studerende holder oplæg, hvor analyse og vurdering af en konkret undersøgelse der relaterer til sundhedsfremme og forebyggelse præsenteres. - Derefter drøftes præsentationens indhold i forhold til praksis på det aktuelle kliniksted. - Efter aktiviteten evaluerer den kliniske vejleder på præstationen. Der fokuseres på at den studerende selvstændigt kan udvælge og formidle praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden og på baggrund af dette foretage en risikovurdering i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Planlagt studieaktivitet, afvikles 1. Periode, uge 11/22 eller uge 40/51 - Afvikles som seminar i de nedsatte seminargrupper med deltagelse af klinisk vejleder og underviser fra sygeplejerskeuddannelsen. - Der udformes et skriftligt oplæg på max 2 sider (4800 anslag). Dette afleveres til deltagerne senest to dage før seminaret afholdes. - Seminaret skal tage udgangspunkt i læringsudbyttet for det aktuelle modul. - Den studerende vil blive vejledt jf. modulbeskrivelsen. Intern klinisk prøve, afvikles på 2. Periode, uge 15-16/25-26 eller 44-45/ Den interne kliniske prøve består af to delprøver: En praktisk del og en teoretisk del. - Ved den praktiske del deltager den kliniske vejleder som observatør. - Ved den teoretiske del deltager den kliniske vejleder og underviser fra sygeplejerskeuddannelsen, begge som eksaminatorer. Det forventes at de studerende har kendskab til modulbeskrivelsen for modul 6 med relevante bilag. Forventninger til den studerende - Tilstedeværelse i klinikken i gennemsnit 30 timer ugentligt. - Aktiv deltagelse i planlægningen af det kliniske forløb ved brug af bl.a. individuel klinisk studieplan og e-portefolie - Møde velforberedt op til møder omkring uddannelsesforløbet Side 6 af 9

7 - Tager ansvar for egen uddannelse og initiativ til at opsøge nye læringsmuligheder - Medansvarlig for at skabe et godt og åbent læringsmiljø Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Alle kliniske vejledere i kommunen har gennemført diplommodul i klinisk vejledning. Der er minimum 2 kliniske vejledere i hvert distrikt. Din kliniske vejleder vil tage kontakt til dig inden du starter i klinikken. Oversigt over kliniske vejledere findes her: (link følger senere) Uddannelseskonsulent Birthe Foldbjerg kontaktes på mail eller telefon Krav vedrørende klinisk pensum Geriatri, en tværfaglig udfordring Kirsten Amdrup og ingrid Poulsen (Red.) Munksgaard Danmark, 1. Udgave, 2. Oplag 2008 Kapitel 14: mestring af sygdom i alderdommen, p Kapitel 15: Omsorgsansvar for nærtstående gamle, p Kapitel 16: gamle menneskers autonomi i sundhedsvæsener, p Problemsår, rationel diagnostik og behandling Mikael Bitsch, Susan Bermark og Bjørn Krølner (Red.) Særtryk nr. 154 fra Månedsskift for praktisk lægegerning 1. oplag, 2. Udgave, 2009 Praktisk sårbehandling p Sårbandager og andre sårbehandlingsprodukter en oversigt, p Den diabetiske fod, p Fodtøj ved diabetiske fodproblemer, p Sygeplejebogen 1, del 1: patientologi, sygeplejens værdier og virksomhedsfelt Søren Pedersen (Red.) Gads Forlag, 3. Udgave 2009 Kapitel 8: Værdier og værdigrundlag i sygeplejen, p Kapitel 9: Kommunikation og samspil, p Kapitel 10: Sygeplejersken i mødet med patient og pårørende, p Kapitel 13: Livskvalitet og velvære, p Kapitel 14: Mestring, p Kapitel 15: Håb og håbløshed, p Sygeplejebogen 2, del 1: Teori og metode Birthe Kamp Nielsen (Red.) Gads Forlag, 2. Udgave 2008 Kapitel 5: Identitet p Kapitel 7: Sundhedsfremme og forebyggelse, p Side 7 af 9

8 Kapitel 11: Pædagogiske udfordringer i sundhedssektoren kræver nye samarbejdsformer, p Kapitel 16: Sårbehandling, p Sundhedsfremme i teori og praksis Torben K. Jensen og Tommy J. Johnsen Philosophia, 2. Udgave, 9. Oplag 2006 Hele bogen, p Samtalen med patienten Carl Erik Mabeck Munksgaard Bogklubber, 1 udgave, 2. Oplag 2000 Hele bogen p Al litteratur findes på klinikstedet Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at kunne blive indstillet til intern klinisk prøve skal følgende krav være opfyldt: - Fremmøde på gennemsnitligt 30 timer ugentligt. - Gennemførelse af fastlagt- og planlagt studieaktivitet - Studieaktivitet i henhold til tidligere beskrevede forventninger Udarbejdet af: undervisningssted, dato og ledelsesansvarlig. Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. Godkendt den Uddannelsesleder Lisbeth Sørensen Side 8 af 9

9 Side 9 af 9

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ikast-Brande Kommune dækker et areal på 736,41 km2 og har 40.000 indbyggere. Ældreområdet er opdelt i 4 distrikter: Ikast

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ikast-Brande Kommune dækker et areal på 736,41 km2 og har 40.000 indbyggere. Ældreområdet er opdelt i 4 distrikter: Ikast

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ikast-Brande Kommune dækker et areal på 736,41 km2 og har 40.000 indbyggere. Ældreområdet er opdelt i 4 distrikter: Ikast

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Ikast-Brande Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Ikast-Brande Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Ikast-Brande Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 1.- 4. modul For Ikast-Brande Kommune

Generel Klinisk Studieplan 1.- 4. modul For Ikast-Brande Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 1.- 4. modul For Ikast-Brande Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ringkøbing-Skjern er Danmarks største kommune med et areal på 1.489 kvadratkilometer. Kommunen har godt 58.000 indbyggere,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 HJEMMEPLEJEN MAJ 2014 BORGERNES NATURLIGE VALG Indhold Forord... 2 1.1 Formål:... 2 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 3 Opgaver og ansvarsområde...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning 15 ECTS. Modul 9. VIA University College. Modul 9 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 9_FIA_12-04-2016 mlbu

Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning 15 ECTS. Modul 9. VIA University College. Modul 9 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 9_FIA_12-04-2016 mlbu Modul 9 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 9_FIA_12-04-2016 mlbu Modul 9 Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA Sundhed Gældende fra

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Området Søndermarken er socialpsykiatrisk, kommunalt, døgndækket specialiseret botilbud, som yder støtte efter Servicelovens

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ringkøbing-Skjern er Danmarks største kommune med et areal på 1.489 kvadratkilometer. Kommunen har godt 58.000 indbyggere,

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Favrskov kommune er en af de 19 kommuner, som sammen danner Region Midtjylland. I kommunen er ca. 47.000 indbyggere, og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittene er tilknyttet ældreområdet i. Ældreområdet i ledes af en ældrechef og er opdelt i 2 hjemmeplejedistrikter

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Daghospitalet Viborg Søndersøparken 1, kld. Daghospitalet Skive Kompagnigade 11B 8800 Viborg 7800 Skive Daghospitalet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering (SCH) er en del af Herning kommunes afdeling for Handicap og Psykiatri. Socialområdets vision er, at al indsats tager

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Generel klinisk Studieplan

Generel klinisk Studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 26. juni 2015 Generel klinisk Studieplan Modul 6 Skive Kommune Beskrivelse af organisatorisk og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Klinisk undervisning

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL

KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden eller til en fredelig

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 11 For Ikast-Brande Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 11 For Ikast-Brande Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 11 For Ikast-Brande Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ringkøbing-Skjern er Danmarks største kommune med et areal på 1.489 kvadratkilometer. Kommunen har godt 58.000 indbyggere,

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Klinisk uddannelsessted: kommune, Område Øst, Søholt Adresse: Færgevej 1, 1 sal, 8600 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen til Sundheds - omsorgsafdelingen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1 Et klinisk

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Herning Kommune Hjemmesygeplejen

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Herning Kommune Hjemmesygeplejen Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering På modul 11, er du tilknyttet hjemmesygeplejen, som er en del af den primære sundhedssektor. Hjemmesygeplejen i Herning

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4 Område Syd, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Lind Plejecenter Herning kommune Modul: 11

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Lind Plejecenter Herning kommune Modul: 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering På modul 11, er du tilknyttet sygeplejen på Lind plejecenter, som er en del af den primære sundhedssektor i Herning kommune.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modul 12: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse.

Modul 12: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Viborg Kommune har 93.000 indbyggere. Kommunen dækker et samlet areal på 1.422 km2 - det svarer til 3,3 % af hele Danmarks

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Organisatorisk placering Mailadr.:Soehuset@viborg.dk - tlf. 87 87 69 55 Botilbuddet Søhuset er et psykiatrisk basistilbud i Viborg kommunes socialpsykiatri. Der ydes bostøtte efter Servicelovens 85.Søhuset

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Akutafsnittet Voldgade 14 C, 7600 Struer 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Den kliniske undervisning foregår i sundhedsplejen i Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg eller Syddjurs kommuner.

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Allerød kommune

Godkendelse af klinisk undervisningssted Allerød kommune Godkendelse af klinisk undervisningssted Allerød kommune Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder mb3@ucc.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere