Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling"

Transkript

1 Til aktionærerne i Langebrogade 1 Postboks København K Tlf Fax maj 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i. Det bemærkes indledningsvis, at denne indkaldelse af registreringsmæssige årsager er sket ud fra aktionærfortegnelsen pr. 18. maj Ved indkaldelsen har der derfor beklageligvis ikke kunnet tages højde for overgang af aktier i forbindelse med s købstilbud. Tidligere aktionærer, der har accepteret s tilbud, kan derfor ikke deltage i generalforsamlingen og skal derfor heller ikke reagere på indkaldelsen. Generalforsamlingen afholdes: Fredag den 10. juni 2011 kl (dørene åbnes kl. 9.00) Tivoli Congress Center Arni Magnussons Gade København V Bestilling af adgangskort kan ske via eller eller hos VP Investor Services A/S på telefon eller fax ved returnering af den udfyldte blanket eller ved henvendelse på selskabets kontor, beliggende Langebrogade 1, 1411 København K, på hverdage mellem kl og kl Bestilte adgangskort og stemmesedler vil blive fremsendt pr. post. De fuldstændige forslag til generalforsamlingen kan ses på Såfremt du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du give fuldmagt til enten selskabets bestyrelse eller til en anden, som deltager på generalforsamlingen, til at afgive de stemmer, der er tilknyttet dine aktier. Som noget nyt kan man som aktionær også stemme pr. brev inden generalforsamlingen. I så fald kan du på selskabets hjemmeside eller på elektronisk afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand om afstemning ved afkrydsning i de enkelte felter på den elektroniske fuldmagtsblanket eller afgive elektronisk brevstemme. Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme skal være selskabet eller VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 9. juni 2011 kl Du kan også anvende vedhæftede fuldmagtsblanket. Alternativt kan du sende din brevstemme eller en skriftlig og dateret fuldmagt pr. brev til selskabets kontor på ovenstående adresse eller scannet pr. til eller til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, pr. brev, scannet pr. til eller på fax , således at denne er selskabet eller VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 9. juni 2011 kl Med venlig hilsen Bilag CVR-nr

2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i med dagsorden og fuldstændige forslag Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Danisco A/S fredag den 10. juni 2011 kl i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V (dørene åbnes kl. 9.00). I henhold til pkt. 9.2 i vedtægter og selskabslovens 89, stk. 3, har Denmark Holding ApS, CVR-nr (i sin egenskab af aktionær, der ejer mere end 5% af den samlede aktiekapital i ), anmodet bestyrelsen om at indkalde til denne ekstraordinære generalforsamling med følgende dagsorden: Dagsorden 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2. Afnotering fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udbetale ekstraordinært udbytte. 4. Ændring af pkt og pkt i vedtægterne (ændring af indkaldelsesvarsel til generalforsamlinger). 5. Ændring af pkt i vedtægterne (ændring af antallet af medlemmer af direktionen). 6. Ændring af pkt i vedtægterne (ændring af regnskabsår). 7. Eventuelt Derfor foreslår Denmark Holding ApS, at aktierne i afnoteres fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og at generalforsamlingen godkender bestyrelsen i beslutning om at ansøge om en sådan afnotering snarest muligt. Endelig foreslår Denmark Holding ApS, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen i til at slette pkt. 1.3 i vedtægter, hvis og når afnoteres. Ad pkt. 3: Denmark Holding ApS foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen i til at udbetale ekstraordinært udbytte i henhold til bestemmelserne i selskabsloven. Der henvises til punkt 2.3 i tilbudsdokumentet offentliggjort i forbindelse med det frivillige anbefalede offentlige købstilbud af 21. januar 2011 (med senere ændringer) fra Denmark Holding ApS. Ad pkt. 4: Denmark Holding ApS foreslår, at pkt og pkt i vedtægterne for ændres, således at generalforsamlinger indkaldes med et varsel på 2 til 4 uger. Pkt i vedtægterne for foreslås ændret til følgende: Ad pkt. 1: Denmark Holding ApS foreslår valg af følgende personer som bestyrelsesmedlemmer til at erstatte de nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Nicholas Charles Fanandakis Susan M. Stalnecker Patrick S. Schriber John Richard Wiley Ian Hudson Benito Cachinero-Sanchez En detaljeret beskrivelse af de seks kandidater er vedlagt denne indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (Bilag 1). Beskrivelsen findes også på Daniscos hjemmeside, og kan rekvireres hos Daniscos Aktionærsekretariat. Ad pkt. 2: Denmark Holding ApS har erhvervet mere end 90% af aktierne (eksklusive eventuelle egne aktier) og stemmerettighederne i, og Denmark Holding ApS har meddelt Danisco A/S bestyrelse, at man vil iværksætte og gennemføre en tvangsindløsning af aktier ejet af de resterende minoritetsaktionærer i overensstemmelse med selskabslovens Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved bekendtgørelse indrykket i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system, via selskabets hjemmeside, samt pr. til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Generalforsamling skal dog indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen, såfremt selskabets aktier er optaget til handel på et reguleret marked. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen, medmindre det efter selskabsloven er påkrævet, at forslagets fulde indhold angives i indkaldelsen. Denmark Holding ApS foreslår endvidere, at pkt i vedtægter ændres til følgende: Indkaldelsen, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, skal i en sammenhængende periode på 2 uger begyndende senest 2 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse, være tilgængelige for aktionærerne på selskabets Side 2

3 hjemmeside, Perioden skal dog være sammenhængende i 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen, såfremt selskabets aktier er optaget til handel på et reguleret marked. Tilsvarende skal oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og om de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside. Dette materiale skal samtidig sendes pr. til aktionærer, der har fremsat begæring derom. Ad pkt. 5: Denmark Holding ApS foreslår, at pkt i vedtægterne for ændres, således at bestemmelsen foreskriver en direktion bestående af en til fem medlemmer i stedet for de nuværende to til fem medlemmer, og foreslås derfor ændret til følgende: Til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion bestående af en til fem direktører. Ad pkt. 6: Denmark Holding ApS foreslår, at Danisco A/S regnskabsår ændres til 1. januar til 31. december. Indeværende regnskabsår vil således løbe fra 1. maj til 31. december Denne omlægning er begrundet i en samordning af regnskabsår med regnskabsåret for E. I. du Pont de Nemours and Company. Denmark Holding ApS foreslår således, at pkt i vedtægter ændres til følgende: Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. ---ooooooooo--- Dokumenter De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder men ikke begrænset til dagsordenen, de fuldstændige forslag, indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de blanketter, der skal bruges til at stemme ved fuldmagt eller pr. brev, vil være tilgængelige på Daniscos hjemmeside, senest tre uger før den ekstraordinære generalforsamling, inklusive dagen for denne (dvs. 10. juni 2011), og vil desuden være tilgængelige for eftersyn for aktionærerne på Daniscos kontor, beliggende Langebrogade 1, 1411 København K, senest 3 uger før generalforsamlingen (dvs. 19. maj 2011). Senest samme dag sendes indkaldelsen og materialet til de aktionærer, som er registreret i Danisco A/S ejerbog, og som har fremsat begæring derom. Bestilling af adgangskort og stemmesedler For at deltage i den ekstraordinære generalforsamling skal aktionærer have et adgangskort. Adgangskort kan bestilles på eller Alternativt kan adgangskort bestilles hos VP Investor Services A/S på tlf eller fax ved returnering af den udfyldte blanket eller ved at kontakte Daniscos hovedkontor beliggende Langebrogade 1, 1411 København K, mellem kl og kl , hver dag undtagen lørdag og søndag, senest den 6. juni 2011 kl Bestilte adgangskort og stemmesedler vil blive fremsendt pr. post. Adgangskort vil (ved rettidig bestilling) blive sendt til de aktionærer, som har ret til at deltage i og stemme på den ekstraordinære generalforsamling. Enhver, der er registreret som aktionær i ejerbogen på registreringsdatoen, dvs. den 3. juni 2011 kl , eller som har anmodet om at blive registreret (fremlagt bevis herfor) inden denne dato, har ret til at deltage i og stemme på den ekstraordinære generalforsamling (forudsat at adgangskort er bestilt i rette tid). Fristen for bestilling af adgangskort og stemmesedler til den ekstraordinære generalforsamling er den 6. juni 2011 kl Efter denne dato udstedes adgangskort kun uden stemmeseddel. Retten til at stille spørgsmål Forud for den ekstraordinære generalforsamling kan aktionærerne skriftligt stille spørgsmål til bestyrelsen og ledelsen i på den ekstraordinære generalforsamling. Spørgsmål sendes pr. post til Danisco A/S, Langebrogade 1, Postboks 17, 1001 København K, mærket Ekstraordinær generalforsamling 2011, eller pr. til og skal tydeligt angive aktionærens navn. Svar kan være skriftlige, herunder kan svar gøres tilgængelige på Daniscos hjemmeside. Aktionærer kan også stille spørgsmål mundtligt om ovennævnte forhold på den ekstraordinære generalforsamling til Daniscos bestyrelse og direktion. Stemmefuldmagt og fremmøde med rådgiver Enhver aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen personligt eller ved fuldmægtig. Derudover kan både aktionæren og fuldmægtigen deltage i generalforsamlingen sammen med en rådgiver. Såfremt du er forhindret i at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, kan du give fuldmagt til enten selskabets bestyrelse eller til en anden, som deltager og stemmer på dine vegne på den ekstraordinære generalforsamling, ved at udfylde vedhæftede fuldmagtsblanket og sende den til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, pr. brev, scannet pr. til eller på fax eller sende den pr. post til, Side 3

4 Langebrogade 1, Postboks 17, 1001 København K, eller scannet pr. til Gyldige fuldmagtsblanketter skal være udfyldt, dateret og underskrevet. Fra den 19. maj 2011 kan fuldmagtsblanketter findes på og kan også indsendes elektronisk på eller com/privatinvestor. Fuldmagtsblanketter skal være modtaget af Danisco eller VP Investor Services A/S med post, elektronisk eller pr. fax senest den 9. juni 2011 kl På fuldmagtsblanketten kan du afgive fuldmagt til bestyrelsen om afstemning efter bestyrelsens anbefaling eller ved afkrydsning i de enkelte felter. Aktionærer, som ikke er navnenoterede, må fremlægge bevis for, at de er aktionærer. Såfremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, kræves det, at enten aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort. Fuldmægtigen skal i forbindelse med eventuel bestilling af adgangskort og ved adgangskontrollen i forbindelse med generalforsamlingen forevise den skriftlige og daterede fuldmagt. En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver tid. En tilbagekaldelse skal ske ved skriftligt brev og kan ske ved at informere Danisco herom eller elektronisk på Fuldmagt til Daniscos bestyrelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på afgivelsestidspunktet på forhånd kendt dagsorden. Brevstemme Aktionærer, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen, kan brevstemme. Danisco vil fra 19. maj 2011 gøre en blanket tilgængelig for aktionærer, der ønsker at brevstemme på og Alternativt kan blanketten til at brevstemme bestilles hos VP Investor Services A/S på tlf eller fax , eller ved at kontakte Daniscos hovedkontor beliggende Langebrogade 1, 1411 KøbenhavnK, mellem kl og kl , hver dag undtagen lørdag og søndag. Brevstemmer skal være Danisco eller VP Investor Services A/S i hænde senest dagen før den ekstraordinære generalforsamling, dvs. den 9. juni 2011 kl Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmer kan også sendes pr. post, scannet pr. eller på fax til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, fax eller pr. post til Danisco A/S, Langebrogade 1, Postboks 17, 1001 København K, eller scannet pr. til Når en brevstemme er modtaget af Danisco eller VP Investor Services A/S, kan aktionæren ikke tilbagekalde stemmen. Aktiekapitalen, stemmeret og kontoførende pengeinstitut Selskabets aktiekapital udgør kr., fordelt på aktier a 20 kr På generalforsamlingen giver hver aktie à 20 kr. én stemme Enhver aktionær er berettiget til at deltage i en generalforsamling, når vedkommende senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort og i den forbindelse har godtgjort sin egenskab af aktionær En aktionær har ret til at deltage i afstemning på en generalforsamling med den beholdning af aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse (samme ugedag som generalforsamlingens afholdelse). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet og/eller VP Investor Services A/S har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både aktionæren og fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Såfremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, kræves det, at enten aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort. Fuldmægtigen skal i forbindelse med eventuel bestilling af adgangskort og ved adgangskontrollen i forbindelse med generalforsamlingen forevise skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til selskabet. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på afgivelsestidspunktet på forhånd kendt dagsorden Selskabet stiller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for aktionærerne. Den elektroniske fuldmagt findes på selskabets hjemmeside, Aktionærer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, jf. pkt. 14.3, kan brevstemme. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest dagen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes. Selskabet har udpeget Nordea som kontoførende pengeinstitut. Selskabets aktionærer kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder. 19. maj 2011 Bestyrelsen Vedtægterne bestemmer følgende om stemmeret i selskabet: Side 4

5 Bilag 1 - Kandidater til bestyrelsen NICHOLAS CHARLES FANANDAKIS M.B.A B.A. Accounting Alder: 55 Executive Vice President og CFO, SUSAN M. STALNECKER M.B.A. B.A. Economics and History Alder: 58 Vice President of Finance og Treasurer, Medlem af board of trustees: Duke University, Health System PATRICK S. SCHRIBER L.L.M. Comparative Jurisprudence Law degree Alder: 50 Associate General Counsel/Director Legal Europe, Middle East & Africa Bestyrelsesmedlem: Geneva Chamber of Commerce Andre erhvervs- og brancheforeninger BENITO CACHINERO-SÁNCHEZ M.B.A. M.A. Demography B.A. Political Science and Sociology Alder: 53 Senior Vice President of Human Resources Fellow: The Library of America IAN HUDSON M.A. in French and German Alder: 54 President Europe, Middle East & Africa JOHN RICHARD WILEY Chemical Engineer Alder: 55 European Operations Director Formand: The Industrial Biotech Council Bestyrelsesmedlem: CEFIC (også medlem af Executive Committee) EuropaBio Swiss-American Chamber of Commerce International Institute for Management Development

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7.

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7. TORM A/S generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere