DDA Datamateriale Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --"

Transkript

1 DDA Datamateriale Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 "Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08", som oprindeligt blev indsamlet af AGB Gallup. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1459). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Offentliggørelse i dagspressen af analyseresultater kræver forudgående skriftlig tilladelse fra AGB Gallup. Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-1459: Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08. Primærundersøger: AGB Gallup. DDA-1459, 1. udgave (ved Kirsten Lund Hansen og Hans Jørgen Marker). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1103 respondenter, 122 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (67 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af AGB Gallup, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i september 1989 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Kirsten Lund Hansen og Hans Jørgen Marker i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-1459: Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08.

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed som en laserprinterudskrift. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Juni 1992 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt.

4 Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md% antal kode Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte

6 variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger.

7 Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: partipræference; folketingsvalg 1984; 6. juli banken; pengeanbringelser; opsparing; obligationer; aktier; anparter; bankers forrentning og risiko; "Shoah"; anden verdenskrig, TV-programmer om; TV-programmer om anden verdenskrig; ferie; sommerferie; rejsebureau, brug af; Tjæreborg; Spies. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1459: Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08. Primærundersøger: AGB Gallup. DDA-1459, 1. udgave (ved Kirsten Lund Hansen og Hans Jørgen Marker). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1103 respondenter, 122 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (67 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): AGB Gallup. Marina Park, Sundkrogsgade 10, DK-2100 København Ø. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): AGB Gallup. Marina Park, Sundkrogsgade 10, DK-2100 København Ø. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Gallup Omnibus Data 1987 består af 18 omnibusundersøgelser gennemført af AGB Gallup i Nærværende undersøgelse omfatter data fra omnibus nr. 08. I hver af de 18 omnibusser er der dels en række spørgsmål, som går igen fra gang til gang, dels en række specielle spørgsmål (omhandlende aktuelle emner). Følgende spørgsmål er fælles for alle omnibusserne i 1987: Respondentens køn, alder og civilstand; husstandens størrelse, og antal voksne (13 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens stilling i husstanden; respondentens uddannelse, erhvervsmæssige status, offentligt eller privat ansat og indkomst; husstandens samlede indkomst; husmoderens beskæftigelse; boligens art og ejerforhold til boligen samt bopælens geografiske placering og urbaniseringsgraden; husfaderens alder, tilstedeværelse i husstanden eller ej, erhverv og offentligt eller privat ansat; hvilket parti respondenten stemte på ved sidste folketingsvalg samt hvilket parti respondenten ville stemme på, hvis der var folketingsvalg dagen efter interviewet. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 08 er: Om respondenten har hørt eller læst om 6'juli bankens vanskeligheder; pengeanbringelse der indebærer største sikkerhed, risiko og udbytte;

8 forskellen mellem større og mindre banker; TV-serien "Shoah"; om respondenten mener, man nu skal glemme nazismens koncentrationslejre eller huske dem og lære af det; respondentens planer for sommerferien og brug af rejsebureau. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Antallet af respondenter i den oprindelige stikprøve kendes ikke, og svarprocenten kan derfor ikke udregnes, men Gallup anfører, at man via op til tre genbesøg opnår en svarprocent på Datasættets størrelse: 1500 respondenter; 122 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: Yderligere oplysninger: Antallet af spørgsmål i det oprindelige spørgeskema kendes ikke, men de modtagne uddrag er arkiveret i deres helhed. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; boligforhold. Danske statsborgere på 15 år og derover, bosiddende i private husstande. Udvælgelsesprocedurer: Flertrins udvælgelsesmetode. Landet er inddelt i 12 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne. Til brug ved udvælgelsen har Danmarks Statistik for AGB Gallup udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen inden for en primærenhed er opdelt i klynger på hver ca. 100 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en start- og slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. Primærenhederne er grupperet i 151 strata i provinsen og 22 i hovedstadsområdet. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable urbaniseringsgrad og dækningsprocent for provinsaviserne. I hovedstadsområdet stratificeres efter det procentvise antal arbejdere og funktionærer. Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: a) Tilfældig udvælgelse af primærenheder i provinsen og i hovedstaden (4 hhv. 2 primærenheder pr. stratum). b) Tilfældig udvælgelse af klynger inden for hver primærenhed. c) Tilfældig udvælgelse af et eller segmenter på 2-12 husstande inden for hvert distrikt. d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover opføres på udvælgelseskort i fast rækkefølge. På udvælgelseskortene har man i forvejen på tilfældig måde markeret hver anden person som interviewperson.

9 Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Yderligere oplysninger: 7 respondenter befinder sig uden for denne tidsperiode. Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Op til 3 genbesøg, hvis der ikke opnås kontakt Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Interviewarbejdet gennemføres af ca. 120 interviewere. For hver opgave modtager disse en fortegnelse over de adresser, hvor der skal interviewes, samt en skriftlig instruktion om spørgeskemaet. Vægtning: Vægtningskriterier: Materialet er vægtet for at kompensere for bortfald, dvs. for den skævhed, der måtte hidrøre fra, at de ikke opnåede interviews evt. fordeler sig atypisk i forhold til hele udvalget. Der vægtes med hensyn til urbanisering, køn og alder. Undertiden benyttes dog også supplerende variable, når det skønnes nødvendigt. Vægtningsprocedurer: Datasættet indeholder en personvægt. BETINGELSER VED REANALYSE Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: De udfyldte spørgeskemaer efterkontrolleres ved hjælp af telefonisk og/eller postal kontrol hos svarpersonerne. Yderligere foretages en intern kontrol til sikring af svarenes kvalitet, at tidsfristen for interviewarbejdet er overholdt, at alle spørgsmål er stillet mv. Denne kontrol afspejles ikke i datamaterialet. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder. Kun de dokumenterede koder overføres fra column binary filen til tegnfilen. Fejl fundet inden for de dokumenterede koder (ulovlige dobbelthulninger) tildeles en speciel fejlkode. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Alle forespørgsler bedes rettet til DDA. Adgangstilladelse indhentes hos: AGB Gallup. Marina Park, Sundkrogsgade 10, DK-2100 København Ø. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: områdets/statens navn; urbaniseringsgrad. Urbaniseringsgraden har følgende ni kategorier: København indre by, København ydre by, Nordlige forstæder, Syd/vestlige forstæder, provinsbyer med over

10 indbyggere, provinsbyer med indbyggere, provinsbyer med indbyggere, provinsbyer med indbyggere, landdistrikter. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. En-families hus, to-families hus, gård, etageejendom og værelse. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden; børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer); børnenes alder. Antal voksne (13 år og derover) og børn i husstanden. Eventuelle børns alder angivet som: under 2 år, 2 år, 3-5 år, 6 år, 7-12 år, unges alder angivet som: år, år. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status. Offentligt eller privat ansat. Desuden er husmoderens erhvervsmæssige status angivet som: uden selverhverv; med selverhverv, deltid; med selverhverv, heltid; medhjælpende ægtefælle; ingen kvindelig husmoder. Husfaderens erhvervsmæssige status og om han er offentligt eller privat ansat. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; respondenten: specialuddannelse, type. Politik: respondenten: udnyttelse af valgretten, valgdeltagelse; respondenten: valgintention, hvis der var valg nu. INDLEDNING Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 er en ud af en række omnibusundersøgelser gennemført af AGB Gallup. DDA modtog data i column binary format og har omformet dem til tegnformat ved hjælp af programmet DDAQSP og programpakken SAS. I denne proces er fejl i form af multiple huller i variable, hvor der kun måtte være et, blevet fundet og tildelt en speciel kode (se nedenfor). Desuden er der i variabelgrupper, som er dannet ud fra spørgsmål, hvor flere svar var mulige, genereret en uoplyst-kode. Efter endt oparbejdning foreligger data i tegnform med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (OSIRIS-format). Kodebogens opbygning Kodebogen består af tre hovedafsnit: (1) Identifikationsvariable (V1-V8). Disse variable tjener til at identificere datasættet i

11 forskellige sammenhænge; specielt tjener omnibus-nummeret til at identificere data fra de enkelte omnibusser i årgangsfilen, som består af de variable, der er fælles for alle omnibusser i et år. (2) Gennemgående spørgsmål (V9-V49). Data for disse spørgsmål, som går igen i samtlige omnibusundersøgelser gennemført af AGB Gallup i (3) Specielle spørgsmål (V50-V122): Omfanget af de specielle spørgsmål varierer fra omnibus til omnibus. Manglende data Som det fremgår af ovenstående, forekommer der i datamaterialet to typer af manglende data: (1) Fejl (MD2): Fejl er kodet som strenge af otte-taller (8, 88,...) (2) Uoplyst (MD1): Uoplyst er kodet som strenge af ni-taller (9, 99,...) I variabelgrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden, som nævnt ovenfor, genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0 (nul), som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Referencer til spørgeskemaet Hvert spørgsmål indledes med en henvisning til spørgeskemaet, der består af et tre-cifret tal. Denne reference angiver datas oprindelige placering: Første ciffer er kortnummeret, mens andet og tredje ciffer er kolonnenummeret. KODEBOG V DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA studienummer. Denne variabel har værdien 1459 for alle cases.

12 V DDA ÅRSTAL start 5, bredde 4 Årstal. Denne variabel har værdien 1987 for alle cases. V DDA BUSNUMMER start 9, bredde 2 Busnummer. Denne variabel, som er genereret af DDA, har værdien 08, og refererer til omnibussens nummer inden for årgangen (1987). V DDA SEKVENSNR. start 11, bredde 4 Sekvensnummer. Respondent-sekvensnummeret er konstrueret af DDA og identificerer entydigt hver respondent med et 4-cifret, fortløbende nummer. V GALLUP BUSNUMMER start 15, bredde 2 AGB Gallups busnummer. Variablen indeholder Gallups oprindelige bus-identifikation. V GALLUP SKEMANUMMER start 17, bredde 4 Skemanummer. Gallups originale skemanummer. Nummeret er fortløbende med 4 cifre. V GALLUP KORTNUMMER start 21, bredde 2

13 Kortnummer Gallups kortnummer. Refererer til det deck, hvorpå variablen er kodet. V VÆGTVARIABEL start 23, bredde 8, decimaler 6 Respondentvægt. Gallups vægtvariabel. Variablen er 8 cifret med 2 cifre før decimalpunktum. BAGGRUNDSSPØRSSMÅL M.V. V VALGET JANUAR 1984 start 31, manglende data: = 99 eller >= Stemte De ved folketingsvalget den 10. januar 1984? - På hvilket parti (Bus 02-14) Socialdemokratiet Radikale Konservative Retsforbundet Socialistisk Folkeparti De Grønne Det Humanistiske Parti Socialistisk Arbejderparti Kommunister Centrum-Demokraterne Kristelig Folkeparti Marxistisk Leninistisk Parti Venstre Venstresocialisterne Fremskridtspartiet Fælles Kurs Ikke stemmeret Husker ikke parti Ikke svare parti Stemte ikke Stemte blankt Andre svar Fejlkode Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1502 V VALGET SEPT. 1987

14 start 33, manglende data: = Stemte De ved folketingsvalget den 8. september 1987? - På hvilket parti (Bus 18-22) Variablens svarkategorier medtages fra bus Uoplyst svarprocent: 0 vægtet antal: 1500 V VALG I MORGEN start 35, manglende data: = 99 eller >= Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? Socialdemokratiet Radikale Konservative Retsforbundet Socialistisk Folkeparti De Grønne Det Humanistiske Parti Socialistisk Arbejderparti Kommunister Centrum-Demokraterne Kristelig Folkeparti Marxistisk Leninistisk Parti Venstre Venstresocialisterne Fremskridtspartiet De Frie Demokrater Fælles Kurs Andre partier Ikke stemmeret Ved ikke parti Ikke svare parti Vil ikke stemme Stemme blankt Andre svar Fejlkode Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1499 V KØN start Køn.

15 Mand Kvinde vægtet antal: 1500 V ALDER start Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år år eller derover vægtet antal: 1500 V HUSFADERS ALDER start 40, manglende data: = Husfaders alder Under 45 år år eller derover Uoplyst/irrelevant svarprocent: 85 vægtet antal: 1500 V BOLIGENS ART start Boligens art.

16 En-families hus To-families hus Gård Etageejendom Værelse vægtet antal: 1500 V EJE/LEJE BOLIG start Ejes boligen eller lejes boligen Ejerbolig Andelsbolig Lejerbolig vægtet antal: 1500 V SVARPERS. I HUSST. start Svarpersonens stilling i husstanden Husfader Husmoder Anden voksen vægtet antal: 1500 V HUSFADER I HUSST. start Er der en husfader i husstanden Ja Nej (gå til spm. 458 (V21)) vægtet antal: 1500 V HUSFADERS ERHVERV start 45, manglende data: = 99

17 Husfaders erhverv Arbejder, ufaglært (ikke specialarbejder) Arbejder, ufaglært (specialarbejder) Arbejder faglært Funktionær/tjenestemand, lavere Funktionær/tjenestemand, højere Selvstændig landbruger Selvstændig detailhandler/håndværksmester Selvstændig i øvrigt Lærling/elev/studerende Ude af erhverv (pensionist og lign.) Gift uden selverhverv Medhjælpende ægtefælle Uoplyst/irrelevant svarprocent: 85 vægtet antal: 1501 V HUSFADER PRIV/OFF start 47, manglende data: = Er husfaderen for tiden beskæftiget i offentlig eller privat virksomhed. Privat virksomhed: Industri/håndv Handel/transport Service Landbrug/fiskeri Offentlig virksomhed: Forsvar/politi Administration Sundhedsvæsen Undervisning DSB/post el. lign Ikke beskæftiget p.t Uoplyst/irrelevant svarprocent: 85 vægtet antal: 1501 V HUSMODERS ERHVERV start Husmoderens erhverv.

18 Ingen kvindelig husmoder Uden selverhverv Selverhverv heltid Selverhverv deltid Medhjælpende ægtefælle vægtet antal: 1500 V PERSONER I HUSST. start Antal personer i husstanden person personer personer personer personer personer eller flere vægtet antal: 1500 V PERSONER > 13 ÅR start Antal voksne i husstanden (13 år eller derover) voksen voksne voksne voksne voksne voksne eller flere vægtet antal: 1500 V PERSONER < 13 ÅR start 52, manglende data: = Antal personer i husstanden (12 år eller derunder) person personer personer personer personer personer eller flere

19 Uoplyst/irrelevant svarprocent: 30 vægtet antal: 1500 V BØRN: INGEN start Hjemmeboende børn i husstanden - børnenes alder. Ingen børn Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V BØRN: 0-1 ÅR start Hjemmeboende børn i husstanden - børnenes alder. Børn, 0-1 år Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V BØRN: 2 ÅR start Hjemmeboende børn i husstanden - børnenes alder. Børn, 2 år Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V BØRN: 3-5 ÅR start Hjemmeboende børn i husstanden - børnenes alder.

20 Børn, 3-5 år Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V BØRN: 6 ÅR start Hjemmeboende børn i husstanden - børnenes alder. Børn, 6 år Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V BØRN: 7-12 ÅR start Hjemmeboende børn i husstanden - børnenes alder. Børn, 7-12 år Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V UNGE: ÅR start Hjemmeboende børn i husstanden - børnenes alder. Unge, år Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V UNGE: ÅR

21 start Hjemmeboende børn i husstanden - børnenes alder. Unge, år Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V EGEN SKOLEUDDANN. start Svarpersonens skoleuddannelse Folkeskole, 7 år Folkeskole, 8-9 år Mellem/Real/10.klasse Stud./HF vægtet antal: 1500 V UDDAN: GRUNDLÆGG. start Svarpersonens erhvervs-/efteruddannelse. Grundlæggende erhvervsuddannelse Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V UDDAN: AFSLUTTENDE start Svarpersonens erhvervs-/efteruddannelse. Afsluttende erhversuddannelse Ikke nævnt Nævnt

22 vægtet antal: 1500 V UDDAN: HØJ, KORT start Svarpersonens erhvervs-/efteruddannelse. Højere, kort varighed Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V UDDAN: HØJ, MELLEM start Svarpersonens erhvervs-/efteruddannelse. Højere, mellem varighed Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V UDDAN: HØJ, LANG start Svarpersonens erhvervs-/efteruddannelse. Højere, lang varighed Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V UDDAN: INGEN start Svarpersonens erhvervs-/efteruddannelse. Ingen

23 Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V UDDAN: IKKE SVARE start Svarpersonens erhvervs-/efteruddannelse. Vil ikke svare Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V SVARPERS. ERHVERV start Svarpersonens erhverv: Arbejder, ufaglært (ikke specialarbejder) Arbejder, ufaglært (specialarbejder) Arbejder faglært Funktionær/tjenestemand, lavere Funktionær/tjenestemand, højere Selvstændig landbruger Selvstændig detailhandler/håndværksmester Selvstændig i øvrigt Lærling/elev/studerende Ude af erhverv (pensionist og lign.) Gift uden selverhverv Medhjælpende ægtefælle vægtet antal: 1500 V SVARPERS. PRIV/OFF start Er De for tiden beskæftiget i offentlig eller privat virksomhed. Privat virksomhed:

24 Industri/håndv Handel/transport Service Landbrug/fiskeri Offentlig virksomhed: Forsvar/politi Administration Sundhedsvæsen Undervisning DSB/post el. lign Ikke beskæftiget p.t vægtet antal: 1499 V SVARPERS. INDKOMST start Svarpersonens nuværende indkomst. På dette kort har vi anført nogle indtægtsgrupper, og jeg vil bede Dem fortælle mig, hvilken gruppe De befinder Dem i. - Det drejer sig om Deres egen indtægt - og vi tænker kun på bruttoindtægten - altså før eventuel skat er trukket fra. - De skal blot fortælle mig bogstavet ud for den gruppe, der passer i Deres tilfælde Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr eller mere Ved ej/vil ej svare vægtet antal: 1500 V HUSSTAND. INDKOMST start Husstandens samlede nuværende indkomst. Og på samme måde vil jeg gerne have det bogstav, der passer, hvis De tænker på husstandens nuværende samlede indtægt.

25 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr eller mere Ved ej/vil ikke svare vægtet antal: 1501 V CIVILSTAND start Civilstand Ugift Gift Samlevende (papirløst) Skilt/separeret/tidl. samlevende Enke/enkemand vægtet antal: 1501 V DATO start 78, bredde Dato. Dagen hvorpå interviewet blev foretaget. V MÅNED start 80, bredde Måned Måneden hvori interviewet blev foretaget. V REGIONER start Regioner Hovedstadsområdet Øvrige Sjælland

26 Lolland/Falster Bornholm Fyn Østjylland Nordjylland Vestjylland Sydjylland vægtet antal: 1501 V URBANISERING start Urbanisering Provinsbyer over indb Provinsbyer indb Provinsbyer indb Provinsbyer indb Landdistrikter København indre by Københavns nordlige forstæder Københavns syd/vestlige forstæder København ydre by vægtet antal: 1500 SPECIELLE SPØRGSMÅL TIL OMNIBUS NR. 08 V JULI BANKEN start 86, manglende data: = Har De hørt eller læst om vanskelighederne omkring den københavnske bank 6'juli banken? Ja Nej/ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V PENGE I: OBLIGAT. start 87, manglende data: = Har man opsparede midler som man ønsker at anbringe i et eller andet, vil man normalt lægge vægt på to ting, nemlig hvor stor en forrentning man kan få og, hvor sikker anbringelsen er, dvs. risikoen. Og det vil som regel være sådan, at den største forrentning eller udbytte også er

27 forbundet med den største risiko. Vil De se på dette kort og fortælle mig, hvilken af disse pengeanbringelser De anser for den sikreste? Obligationer Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V PENGE I: BANKEN start 88, manglende data: = Har man opsparede midler som man ønsker at anbringe i et eller andet, vil man normalt lægge vægt på to ting, nemlig hvor stor en forrentning man kan få og, hvor sikker anbringelsen er, dvs. risikoen. Og det vil som regel være sådan, at den største forrentning eller udbytte også er forbundet med den største risiko. Vil De se på dette kort og fortælle mig, hvilken af disse pengeanbringelser De anser for den sikreste? Banker Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V PENGE I: AKTIER start 89, manglende data: = Har man opsparede midler som man ønsker at anbringe i et eller andet, vil man normalt lægge vægt på to ting, nemlig hvor stor en forrentning man kan få og, hvor sikker anbringelsen er, dvs. risikoen. Og det vil som regel være sådan, at den største forrentning eller udbytte også er forbundet med den største risiko. Vil De se på dette kort og fortælle mig, hvilken af disse pengeanbringelser De anser for den sikreste? Aktier

28 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V PENGE I: SPAREKAS. start 90, manglende data: = Har man opsparede midler som man ønsker at anbringe i et eller andet, vil man normalt lægge vægt på to ting, nemlig hvor stor en forrentning man kan få og, hvor sikker anbringelsen er, dvs. risikoen. Og det vil som regel være sådan, at den største forrentning eller udbytte også er forbundet med den største risiko. Vil De se på dette kort og fortælle mig, hvilken af disse pengeanbringelser De anser for den sikreste? Sparekasser Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V PENGE I: ANPART start 91, manglende data: = Har man opsparede midler som man ønsker at anbringe i et eller andet, vil man normalt lægge vægt på to ting, nemlig hvor stor en forrentning man kan få og, hvor sikker anbringelsen er, dvs. risikoen. Og det vil som regel være sådan, at den største forrentning eller udbytte også er forbundet med den største risiko. Vil De se på dette kort og fortælle mig, hvilken af disse pengeanbringelser De anser for den sikreste? Anparter eller lign. med skattefordele Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V PENGE I: VED IKKE

29 start 92, manglende data: = Har man opsparede midler som man ønsker at anbringe i et eller andet, vil man normalt lægge vægt på to ting, nemlig hvor stor en forrentning man kan få og, hvor sikker anbringelsen er, dvs. risikoen. Og det vil som regel være sådan, at den største forrentning eller udbytte også er forbundet med den største risiko. Vil De se på dette kort og fortælle mig, hvilken af disse pengeanbringelser De anser for den sikreste? Ved ikke Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V RISIKO: OBLIGAT. start 93, manglende data: = Og hvilken pengeanbringelse mener De indebærer den største risiko? Obligationer Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V RISIKO: BANKEN start 94, manglende data: = Og hvilken pengeanbringelse mener De indebærer den største risiko? Banker Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500

30 V RISIKO: AKTIER start 95, manglende data: = Og hvilken pengeanbringelse mener De indebærer den største risiko? Aktier Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V RISIKO: SPAREKAS. start 96, manglende data: = Og hvilken pengeanbringelse mener De indebærer den største risiko? Sparekasser Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V RISIKO: ANPART start 97, manglende data: = Og hvilken pengeanbringelse mener De indebærer den største risiko? Anparter eller lign. med skattefordele Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V RISIKO: VED IKKE start 98, manglende data: = Og hvilken pengeanbringelse mener De indebærer

31 den største risiko? Ved ikke Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V BEDST: OBLIGAT. start 99, manglende data: = Hvilken mener De giver størst forrentning eller udbytte? Obligationer Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V BEDST: BANKEN start 100, manglende data: = Hvilken mener De giver størst forrentning eller udbytte? Banker Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1501 V BEDST: AKTIER start 101, manglende data: = Hvilken mener De giver størst forrentning eller udbytte? Aktier Ikke nævnt Nævnt

32 Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V BEDST: SPAREKAS. start 102, manglende data: = Hvilken mener De giver størst forrentning eller udbytte? Sparekasser Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V BEDST: ANPART start 103, manglende data: = Hvilken mener De giver størst forrentning eller udbytte? Anparter eller lign. med skattefordele Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V BEDST: VED IKKE start 104, manglende data: = Hvilken mener De giver størst forrentning eller udbytte? Ved ikke Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V MINDST: OBLIGAT. start 105, manglende data: = 9

33 963. Og hvilken giver den mindste forrentning eller udbytte? Obligationer Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V MINDST: BANKEN start 106, manglende data: = Og hvilken giver den mindste forrentning eller udbytte? Banker Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1501 V MINDST: AKTIER start 107, manglende data: = Og hvilken giver den mindste forrentning eller udbytte? Aktier Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1501 V MINDST: SPAREKAS. start 108, manglende data: = Og hvilken giver den mindste forrentning eller udbytte? Sparekasser Ikke nævnt

34 Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V MINDST: ANPART start 109, manglende data: = Og hvilken giver den mindste forrentning eller udbytte? Anparter eller lign. med skattefordele Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V MINDST: VED IKKE start 110, manglende data: = Og hvilken giver den mindste forrentning eller udbytte? Ved ikke Ikke nævnt Nævnt Uoplyst/irrelevant svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V STORE/SMÅ BANKER start 111, manglende data: = Mener De, der er forskel mellem store og små banker med hensyn til forrentning og risiko? Ja Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V STØRSTE UDBYTTE

35 start 112, manglende data: = 9 eller >= (Hvis "Ja") - Hvilke giver størst udbytte, store eller små banker? Store banker Små banker Ved ikke Fejlkode Uoplyst/irrelevant svarprocent: 76 vægtet antal: 1501 V STØRSTE RISIKO start 113, manglende data: = 9 eller >= Hvilke indebærer størst risiko? Store banker Små banker Ved ikke Fejlkode Uoplyst/irrelevant svarprocent: 90 vægtet antal: 1500 V FORSKEL I RISIKO start 114, manglende data: = Tror De forskellen med hensyn til risiko er meget stor, stor eller ikke stor? Meget stor Stor Ikke stor Ved ikke Uoplyst/irrelevant svarprocent: 92 vægtet antal: 1501 V TV SERIEN SHOAH start 115, manglende data: = 9 eller >= Fjernsynet har vist en serie, der viser, hvorledes nazisterne under 2. verdenskrig udryddede mange millioner jøder. Serien hed Shoah. Der blev vist ialt 4 afsnit. Hvor mange af disse afsnit har De set?

36 Ingen Husker ikke Fejlkode Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1499 V SET SHOAH start 116, manglende data: = 9 eller >= (Hvis set en eller flere udsendelser) - Så De udsendelserne helt til ende, eller så De kun noget af dem? Helt til ende Kun noget af dem Husker ikke Fejlkode Uoplyst/irrelevant svarprocent: 50 vægtet antal: 1501 V SHOAHS BETYDN. start 117, manglende data: = Hvor stor betydning synes De det har, at man har sendt disse udsendelser? Mener De, at det har stor betydning, en vis betydning eller kun ringe eller ingen betydning? Stor betydning En vis betydning Kun ringe betydning Uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V GLEMME FORTIDEN start 118, manglende data: = Mener De man skal forsøge at glemme, hvad der skete for 50 år siden i de nazistiske koncentrations-

37 lejre, eller mener De, man tværtimod fortsat skal bringe det frem for at man kan drage lære deraf? Skal glemme Skal huske det Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 vægtet antal: 1501 V UDSENDELSESTIDSP. start 119, manglende data: = Har det sene udsendelsestidspunkt betydet, at De ikke har set en eller flere af udsendelserne, eventuelt ikke set dem til ende? Ja Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 93 vægtet antal: 1500 V PLANER FOR FERIEN start 120, manglende data: = Har De planlagt, hvor De vil tilbringe Deres sommerferie i år? Ja Nej (gå til spm. 1009) Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1501 V REJSE TIL UDLANDET start 121, manglende data: = 9 eller >= Vil De rejse til udlandet? Ja Nej (gå til spm. 979 (V )) Fejlkode Uoplyst/irrelevant

38 svarprocent: 61 vægtet antal: 1500 V TIL: TYSKLAND start 122, manglende data: = 9 Tyskland Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V TIL: ITALIEN start 123, manglende data: = 9 Italien (Sicilien m.fl.) Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1501 V TIL: SVERIGE start 124, manglende data: = 9 Sverige Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V TIL: NORGE

39 start 125, manglende data: = 9 Norge Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V TIL: FRANKRIG start 126, manglende data: = 9 Frankrig Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1501 V TIL: SPANIEN start 127, manglende data: = 9 Spanien (Mallorca m.fl.) Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V TIL: SCHWEIZ start 128, manglende data: = 9

40 Schweiz Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V TIL: ØSTRIG start 129, manglende data: = 9 Østrig Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V TIL: ENGLAND start 130, manglende data: = 9 England (Irland) Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V TIL: SKOTLAND start 131, manglende data: = 9 Skotland

41 Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V TIL: FINLAND start 132, manglende data: = 9 Finland Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V TIL: USA start 133, manglende data: = 9 USA Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1501 V TIL: JUGOSLAVIEN start 134, manglende data: = 9 Jugoslavien Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1500

42 V TIL: ÆGYPTEN start 135, manglende data: = 9 Ægypten Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1501 V TIL: INDIEN start 136, manglende data: = 9 Indien Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V TIL: THAILAND start 137, manglende data: = 9 Thailand Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1501 V TIL: CEYLON start 138, manglende data: = 9

43 Ceylon Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V TIL: FJERNE ØSTEN start 139, manglende data: = 9 Fjerne Østen iøvrigt Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V TIL: RUMÆNIEN start 140, manglende data: = 9 Rumænien Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V TIL: GRÆKENLAND start 141, manglende data: = 9 Grækenland (Rhodos, Kreta)

44 Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V TIL: ISRAEL start 142, manglende data: = 9 Israel Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V TIL: MAROKKO start 143, manglende data: = 9 Marokko Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 24 vægtet antal: 1501 V TIL: TUNIS start 144, manglende data: = 9 Tunis Ikke nævnt Nævnt

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1414 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- DDA-0521 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ----

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- DDA-1075 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse AS PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ----

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- DDA-0530 -------- Datamateriale ------------- Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Hans

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0287 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1979 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ 1978-80, funktionærgruppen -------- ----------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ----

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kjeld Møller Pedersen og Eli

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-275 ------- Datamateriale ------------- DATADOKUMENTATION Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning

Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning DDA-1040 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1983 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-347 ------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Gallup Markedsanalyse a/s PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere