Projektbeskrivelse og oplysninger til IT-ansøgning for Jens Jørgen Andersen Nørholmsvej Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse og oplysninger til IT-ansøgning for Jens Jørgen Andersen Nørholmsvej 282 9000 Aalborg 2015-06-24"

Transkript

1 Projektbeskrivelse og oplysninger til IT-ansøgning for Jens Jørgen Andersen Nørholmsvej Aalborg

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Resumé og samlet vurdering Ansøgning om miljøgodkendelse ikke teknisk resumé Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt anlæg, arealer, ejerforhold Gyldighed Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Ensilage Energi- og vandforbrug Spildevand herunder regnvand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og -håndtering Gødningstyper og mængder Flydende husdyrgødning Gylleforsuring Gylleseparering Gyllekøling

3 5.6 Fast gødning inkl. dybstrøelse Anden organisk gødning Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj fra anlægget og maskiner Støv fra anlæg og maskiner Lys Påvirkning fra arealerne Udbringningsarealerne Påvirkninger af søer og vandløb Kvælstof og fosfor til fjord og hav Påvirkning af arter med særligt strenge Beskyttelseskrav (Bilag IV arter) Kvælstof til grundvand Bedste tilgængelige teknik (BAT) Alternative løsninger og 0-alternativet Alternative løsninger alternativ Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Bilag

4 1 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING 1.1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE Ansøger, Jens Jørgen Andersen, Nørholmsvej 282, 9000 Aalborg, søger hermed om i henhold til lov nr af 20. december 2006 om at få miljøgodkendt husdyrbruget med de til bedriften tilhørende arealer. Ansøgningen og beregningerne er udført i det elektroniske ansøgningssystem på interface version , uploadet 28/5 2015, FarmN version 4.0, beregningsmotor 2.2, skemanr IKKE TEKNISK RESUMÉ Ansøger driver og ejer husdyrproduktionen på Nørholmsvej 282, 9000 Aalborg, i Aalborg Kommune. Den nuværende produktion er godkendt til 292 DE, som sidst er godkendt i forbindelse med skift i dyretype i Her blev der godkendt 180 køer med opdræt. Der ønskes en udvidelse til i alt 376 køer med opdræt, svarende til 710 DE. Udvidelsen omfatter at der opføres en ny kostald, ensilageplads og gyllebeholder. Det generelle ammoniakkrav er opfyldt med 730 kg N for meget. BAT niveauet, som der senere er redegjort for til kg N er også opnået, da det aktuelle tab er på kg N. Det er planlagt, at der skal sættes teltoverdækning på den nye gyllebeholder og der sættes spalteskraber på spalterne i kviestalden. Det har været nødvendigt med en foderkorrektion på fosfor, da en del af bedriftens arealer ligger i fosforklasse 2. Korrektionen er lavet til 4,07 gram P/FE. Det har også været nødvendigt at etablere 13 % ekstra efterafgrøder for at efterlevet kravet til udvaskningen af kvælstof i forhold til nitratklasse 3. Der skal ikke foretages yderligere i forhold til planteavlssædskifteniveauet. Der er ikke foretaget projekttilpasninger indenfor lugtreducerende tiltag, for at mindske generne for omkringboende. Beregninger foretaget på baggrund af ovenstående projekttilpasninger gennem resulterer i, at kravene om hensyn til natur og miljø overholdes. Beregninger viser ligeledes at lugtgenerne fra den ansøgte produktion ikke vurderes at påvirke omkringboende væsentligt. Den ansøgte udvidelse opfylder således de krav, der er fastlagt i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. 3

5 2 GENERELLE FORHOLD 2.1 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET Ansøgningen om godkendelse omfatter de landbrugsmæssige aktiviteter på Nørholmsvej 282, 9000 Aalborg. 2.2 MEDDELELSESPLIGT ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD Ansøger er bekendt med, at udskiftning af arealer kræver, at kommunen underrettes. 2.3 GYLDIGHED Ansøger ønsker at have fem år til at udnytte miljøgodkendelsen efter, at kommunens endelige godkendelse er givet. Det skyldes bl.a. følgende forhold: 1) Hvis den endelige miljøgodkendelse og byggetilladelse foreligger sidst på året, vil man formodentlig ikke kunne få bygget før foråret. 2) Der er en vis sandsynlighed for, at byggeriet ikke kan påbegyndes straks efter den endelige godkendelse er givet. Det er således forventeligt, at håndværkerne har andre byggeprojekter, der først skal færdiggøres eller passes ind i planlægningen af det ønskede byggeri. 3) Det er ret omfattende byggeri, da der skal opføres både stald, ensilagesiloer, gylletank, befæstede arealer/veje samt læbeplantning etc. 4) Udvidelse af besætningen kan ikke lade sig gøre, hvis der først er plads til flere dyr, når den nye stald står klar. 5) Fra en kalv bliver født går der op mod 24 mdr., før den får sin første kalv. Derfor er den normale udnyttelsesfrist på to år for lidt, når man ønsker at udvide besætningen med egen produktion af opdræt i stedet for at indkøbe alle nye dyr. Ansøger forventer, at udvidelsen i hovedtræk kommer til at forløbe således: År 1: Planlægning og hjemtagning af tilbud vedr. byggeriet År 2: Byggeri af kostald og gyllebeholder År 3: Byggeri af ensilageplads År 4-5: Opformering af besætningen 3 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD 4

6 3.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. I øvrigt skal der i henhold til lovens 1 8 redegøres for en række afstande, som vist i tabellen nedenfor. Tabel 1. Afstandskrav og faktiske afstande i forhold til det planlagte byggeri Afstandskrav (m) Aktuel afstand (m) Ikke-almene vandforsyningsanlæg Min. 25 < 25 m Almene vandforsyningsanlæg Min. 50 < 50 m Vandløb, herunder dræn og søer Min. 15 < 15 m Offentlig vej og privat fællesvej Min. 15 < 15 m Levnedsmiddelvirksomhed Min. 25 < 25 m Beboelse på samme ejendom Min. 15 < 15 m Naboskel Min. 30 < 30 m Det ansøgte anlægs placering ligger i kysthedsnærhedszonen til Limfjorden. Anlægget ligger udenfor bygge- og beskyttelseslinjer som vist i figuren herunder (figur 1). Figur 1. Kysthedsnærhedszonen er markeret med en gul streg. Den gule skravering er strandbeskyttelseslinje, grøn er skovbeskyttelseslinje og blå og råd er hhv. åbeskyttelseslinje og kirkebeskyttelseslinje Lige nord for ejendommen ligger habitat- EF fuglebeskyttelse- og ramsarområde Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Mod vest ligger et par gravhøje, som er beskyttet som fredede fortidsminder. Lige nord for ejendommen er der for nyligt afregistreret et vejledende beskyttet natur, så det nærmeste er en beskyttet mose vest for ejendommen jf. figur 2. Langs Limfjorden er der en række strandenge. 1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr af 4/

7 Figur 2. Det mørke ternede område er Natura2000, de skraverede områder er vejledende beskyttede naturområder jf. naturbeskyttelseslovens 3 og cirklerne markerer fredede fortidsminder Lokalplaner og kommuneplanramme over området som vist i figur 3. 6

8 Figur 3. Kommuneplanramme 6.6.N3 er vist med grøn, resten er lokalplanlagte områder. 3.2 PLACERING I LANDSKABET Der er tale om en eksisterende bedrift. Mod vest ligger et sommerhusområde som vist på figur 3. Se i øvrigt beskrivelsen i forrige kapitel. Ansøgningen overholder kravene som er stillet op i bekendtgørelsen 2. Byggeriet sker i tilknytning til eksisterende byggeri på ejendommen, da ensilagepladsen og den nye kostald forbindes med en kørefast vej. Omgivelserne muliggør ikke en direkte forlængelse af den eksisterende kostald. Det er derfor nødvendigt, at bygge anlægget som vist på figur 4. I øvrigt vil en nybygget stald i samme størrelse som den eksisterende ikke kunne efterleve lov om hold af malkekvæg. Terrænet omkring ejendommen er fuldstændig fladt. 2 BEK nr af 8/

9 Figur 4. Oversigtskort, der viser det kommende anlægs placering i forhold til det eksisterende. Beskyttet 3-natur og Natura 2000 Den nærmeste habitatnatur, som er et overdrev ligger langt mod vest og totalbelastningen af dette område er beregnet til 0,1 kg N/ha. På den nærmeste vejledende beskyttede mose mod vest er der en merbelastning på 0,6 kg N/ha. 8

10 4 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT 4.1 HUSDYRHOLD OG STALDINDRETNING I tabel 2 er det ansøgte dyrehold vist, som beskrevet i it ansøgningen. Tabel 2. Både nuværende besætning og den ansøgte besætning er beskrevet i denne tabel. Tabellen er kopieret direkte fra husdyrgodkendelse.dk BAT Drænet fast gulv I den nye løsdriftsstald er der valgt et gulv med en meget lav ammoniakfordampning. Det faste gulv med mindst 2 % fald mod en centralt placeret drænrende samt en skraber til at renholde gulvet giver således en så lav ammoniakfordampning, at der har været udarbejdet et BAT-byggeblad. Dette BAT-byggeblad er imidlertid ikke tilgængeligt, da det er under revidering. I den eksisterende kostald sættes spalteskrabere op, således ammoniaktabet fra denne stald reduceres med 25 %. 4.2 VENTILATION Der er naturligt ventilation over hele anlægget, med undtagelse af mekanisk ventilation i kalvestalden, som sandsynligvis stadig skal benyttes. 9

11 BAT Staldene er med naturlig ventilation og der er derfor ikke energiforbrug til dette. 4.3 FODRING Der er fokus på optimal ernæring og derigennem dyrevelfærd ved at udarbejde foderplanen i samarbejde med en kvægkonsulent, som kan bidrage med den nyeste viden inden for kvægfodring. Til det formål tages der analyser af alt grovfoder, så foderplanen afpasses grovfoderets sammensætning og kvalitet. Foderplanlægningen optimeres ved at foretage en-dagsfoderkontroller (EFK) med henblik på at optimere fodringen og fodersammensætningen. Det er nødvendigt med fosforoptimering ifølge beregningerne i se desuden afsnit 7.3. Der skal reduceres til 4,07 gram P/FE. Fravalg af BAT Fodringstiltaget er ikke anvendt med hensyn til ammoniakemissionen, der kan reduceres ved at nedsætte foderets indhold af fordøjeligt råprotein. Tiltaget harmonerer ikke med den fodring, der praktiseres på med en stor andel af græs i grovfoderet. I øvrigt advarer kvægbrugskonsulenter mod nedsættelse af råproteinindholdet, da det kan få konsekvenser for dyrenes sundhed. Der er således en betragtelig risiko forbundet med en relativt lille virkning på ammoniakfordampningen. 4.4 ENSILAGE I fremtiden forventer ansøger, at det årlige forbrug af ensilage på ca FE. Den vil hovedsagelig blive opbevaret på den kommende ensilageplads. I dag ligger ensilagestakkene på marken. 4.5 ENERGI- OG VANDFORBRUG Energi Elektricitet anvendes til malkning, hegning, nedkøling af mælk, gyllepumpning samt belysning. Bedriftens årlige elforbrug til gårdens drift forventes at stige fra kwh til ca kwh. Der sker ingen egenproduktion af energi fra vindmølle, biogasanlæg eller andet. 10

12 Tabel 3. Råvare- og energiforbrug (tons, m³, kg, l) (Faktisk/beregnet) Nudrift Efter udvidelse Opbevaring Dieselolie til traktorer mv Fyringsolie - - Halm til halmfyr - - Biobrændsel - - Elforbrug til lys / opvarmning / maskiner kwh kwh Energibesparende foranstaltninger: På ejendommen minimeres elforbruget ved: Der bliver rettet henvendelse til en energikonsulent med henblik på at få konkret og målrettet vejledning i energibesparelse på ejendommen. Genanvendelse af varme fra mælkekøling - bruges til opvarmning af stuehus og opvarmning af brugsvandet i stalden Foderblandingsanlæg med lavt energiforbrug Automatisk styret udendørs belysning med lyssensor Staldene er med naturlig ventilation og der er derfor ikke energiforbrug til dette. Vakuumpumpen til malkeanlægget bliver frekvensstyret og derved energibesparende Logistikken i forbindelse med afhentning af foder til blandeanlæg, er indrettet så afstanden giver færrest muligt driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget. I dag hentes ensilagen et godt stykke fra ejendommen. Vand Stalden forsynes af vand fra egen Restrup Enge Vandværk. Maskinstation udfører det meste af markarbejdet, derfor kun begrænset vaskevand til maskiner. Der bruges i dag ca m 3 vand på bedriften. Denne mængde forventes at stige til ca m 3. Vandbesparende foranstaltninger: Dagligt eftersyn af vandkopper/ventiler samt kar. Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Vaskevandet fra rengøring af mælketank og malkeanlæg genanvendes til vask af malkestalden. Vandforbruget registreres eller tjekkes løbende. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. 4.6 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND Spildevand fra produktionen udgøres af malkerumsvand, vand fra rengøring af stalde og vand fra vaskepladsen. Spildevandet ledes til gyllebeholder. Overfladevand fra øvrige befæstede arealer og tagvand ledes til grøften nord for ejendommen via dræn i lukkede ledninger. Det er hensigten, at etablere et sprinkleranlæg til at optage vandet fra den kommende ensilageplads. Sanitært spildevand fra anlægget afledes til offentlig kloak. 11

13 Afvask af sprøjteudstyr sker på fast plads med afløb til gyllebeholder, der er også her mulighed for at vaske køretøjer. 4.7 AFFALD Klinisk risikoaffald i form af medicin glas og rester afleveres til dyrlægen og den kommunale ordning henter brugte kanyler. Der er ikke de store mængder affald ved den daglige drift i stalden, da foder kommer i løs vægt. Det daglige affald fra stalden består primært af plastkatetre til insemination samt papir og pap. Der er en ekstra container til driftens affald til renovation. Den tømmes med den kommunale ordning hver 14. dag. Tabel 4. Ejendommens mængder og håndtering af affald. EAK koder Mængde Opbevaring Bortskaffelse Jernholdigt metal Plads nord for kostald Produkthandel Ikke jernholdigt metal Plads nord for kostald Produkthandel Plast På vogn, som afhentes af vognmand Kommunens genbrugsplads Glas - Kommunens genbrugsplads Blyakkumulatorer - Kommunens genbrugsplads Mineralsk ikke chlorede motor, gear og smøreolier - Kommunens genbrugsplads Værksted Oliefiltre Landbrugskemikalieaffald Teknikrum Kommunens genbrugsplads Værksted Kommunens genbrugsplads Leverandør Papir og pap - emballage På vogn, som afhentes af vognmand Dagrenovation Spraydåser - Kommunens genbrugsplads Klinisk risikoaffald (medicinglas og -rester samt kanyler) Landbrugsplastic Rengjorte kemikaliedunke Byggeaffald Husholdningsaffald På vogn, som afhentes af vognmand Afleveres til dyrlæge/ kommunal ordning Kommunens genbrugsplads Dagrenovation Entreprenør Dagrenovation Brændbart affald Dagrenovation Andet affald opsamles og opbevares på bedriften inden det afleveres til behørig modtagestation. 12

14 DAKA Døde dyr (EAK-kode ) Døde dyr opbevares i henhold til bekendtgørelsen 3 om opbevaring af døde dyr (se Bilag 3). 4.8 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER Der opbevares halm på høloftet over den gamle stald og i foderladen. I foderladen opbevares der også mineralblandinger, kraftfoder og proteinblandinger samt korn. 4.9 DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD Tabel 5. Typer og håndtering af driftsforstyrrelser på ejendommen. Type Forebyggende foranstaltninger Akut håndtering af uheld Der er tilbageløb på gyllevognen Gylleudslip Strømsvigt Olieudslip Kemikalieudslip Andet Gyllebeholdere tilses jævnligt og bliver kontrolleret hver 10. år. Der er en nødgenerator i foderladen, lige der hvor hoved el tavlen sidder. Dieseltanken står på fast grund uden afløb Påfyldning på fast bund med afløb til gyllesystem. Opbevaringen sker på fast bund uden afløb. Der er sugetårn på gyllevognen Sker der uheld der kan medføre alvorlige påvirkninger af natur om miljø vil alarmcentralen straks blive kontaktet. Ligeledes vil kommunens Tekniske Forvaltning efterfølgende blive underrettet. Der er udarbejdet en beredskabsplan for driftsuheld. Medarbejder, ejer og andre med fast adgang til bedriften bliver vejledt i beredskabsplanen. 5 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING 5.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER Bedriftens produktion samt evt. modtagelse og afsætning af husdyrgødning fordelt på typer med oplysninger om indhold af N og P fremgår af IT-ansøgningsskemaet. 3 Bkg. om opbevaring af døde dyr, nr. 439 af 11/

15 5.2 FLYDENDE HUSDYRGØDNING Tabel 6. Opbevaring af flydende husdyrgødning på ejendommen. Numrene på gyllebeholderne refererer til numrene i ITansøgningsskemaet Beholder Beholder nr. Kapacitet (m 3 ) Overdækning Pumpe-system fra beholder til gyllevogn Gyllebeholder 3000 Nej Sugetårn på gyllevogn Gyllebeholder 6000 nej Sugetårn på gyllevogn Gyllebeholder 0 Fortank 0 Kanaler (nu-drift) Kanaler (nybyggeri) I alt 9700 Tilstrækkelig opbevaringskapacitet Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen. Der bliver produceret tons flydende husdyrgødning årligt jf. vedlagte beregning. Dertil kommer vand fra malkerummet, som antages at udgøre 752 m 3 årligt, hvilket giver en årlig mængde på m 3. Der er således kapacitet til 9,7 måneder. I denne beregning er der ikke taget højde for overdækningen af den nye beholder, hvilket vil give en yderligere kapacitet på 0,4 m vand*1.200 m 2 = 480 m 3. Overfladearealet på beholderen bliver ca m 2 og vi regner med en årlig nedbørsmøngde på 0,8 m, hvoraf ca. halvdelen vil fordampe. BAT Godt landmandskab er en vigtig del af BAT herunder at planlægge gødning af markerne korrekt. Det er således også BAT at udforme lagringsfaciliteterne for svine- og fjerkrægødning med tilstrækkelig kapacitet, indtil yderligere behandling eller tilførsel på markerne kan udføres 4. Ansøger har tilstrækkelig opbevaringskapacitet og lever derudover op til andre aspekter af BAT mht. opbevaring af flydende husdyrgødning. Driften og indretningen af bedriften lever således op til BAT ved: At den flydende husdyrgødning opbevares i en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske, samt kemiske påvirkninger At beholderens bund og vægge er tætte og beskyttede mod tæring At beholderen tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, fortrinsvist hvert år 4 BREF-resumé, s. v og xvi 14

16 At der først sker omrøring af gyllebeholderen kort tid før beholderen skal tømmes f.eks. ved udspredning. Ansøger mener, at hans praksis vedr. udbringning af flydende husdyrgødning lever op til BAT på nedenstående punkter. Det er således BAT: at minimere emissionerne fra gødning til jord og grundvandet ved at afbalancere mængden af gødningen med afgrødens forventede krav at tage hensyn til de pågældende markers karakteristika, når der tilføres gødning på dem; dette gælder i særdeleshed jordbundsforholdene, jordtypen og arealets hældning, klimatiske forhold, nedbør og kunstvanding, jordens anvendelse og dyrkningsmetoder, herunder vekseldrift. Det sker bl.a. ved udarbejdelse af mark- og gødningsplaner samt gennemgang af markerne med en planteavlskonsulent. at man afstemmer den producerede husdyrgødning med udspredningsarealet og afgrødens gødningsbehov og i forhold til anvendt kunstgødning og frigivelse af næringsstoffer fra jorden. Det kan bl.a. ske ved o mark- og gødningsplanlægning o jordbundsanalyser at reducere forurening af vand ved navnlig at gøre alt det følgende: o ikke at tilføre gødning til stejlt hældende marker o ikke at tilføre gødning på arealer, der støder op til vandløb (ved at efterlade et stykke jord ubehandlet) o at sprede gødning så tæt så muligt før den maksimale afgrødevækst og optagelse af næringsstoffer finder sted o ikke at tilføre gødning til jorden, når marken er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket at ved afgrødehøjde under 10 cm tilstræbes det at udbringe gødningen under ideelle vejrforhold dvs. kølig, fugtigt og vindstille eller ved direkte nedfældning. at håndtere spredningen af gødning således, at lugtgener mindskes på steder, hvor det er sandsynligt, at naboer kan berøres, ved navnlig at gøre alt det følgende: o at sprede gødning i løbet af dagen, når der er mindre sandsynlighed for at folk er hjemme samt at undgå weekender og helligdage o at være opmærksom på vindretning i forhold til nabohusene Ansøger forbeholder sig dog muligheden for at køre husdyrgødning ud i weekender, hvis der har været ekstraordinære vejrforhold, som har hindret udkørsel i en lang periode. Dette forbehold tages for i disse specielle situationer at optimere udbringningen i forhold til planternes optagelse af husdyrgødningens næringsstoffer og herunder at mindske ammoniakfordampningen og lugtemissionen. Fravalg af BAT Der er ikke etableret fast overdækning på den eksisterende gylletank. Med kvæggylle er det almindeligvis ikke problematisk at etablere et godt flydelag og der er derfor begrænset effekt ved etablering af fast overdækning. Gyllen er konstant overdækket med et tæt og stabilt naturligt flydelag, der også er BAT ifølge BREFdokumentet. Flydelaget kontrolleres jævnligt, hvilket sikrer at der altid er minimal emission af ammoniak. Derfor er en fast overdækning fravalgt. 15

17 5.3 GYLLEFORSURING Fravalg af BAT Der installeres ikke forsuringsanlæg idet BAT niveauet opnås på en anden måde. 5.4 GYLLESEPARERING Fravalg af BAT Ansøger har valgt ikke at investere i et gyllesepareringsanlæg, da der ikke er sikkerhed for at kunne komme af med fiberfraktionen. Dette understøttes af Miljøstyrelsens egen beskrivelse i Resumé af undersøgt miljøteknologi for kvæg opstaldet i staldsystemer med gyllehåndtering 5 : Separering af gylle i en tørstoffaktion og en væskefraktion kan bidrage til at øge udnyttelsen af kvælstof i marken samt nedbringe tilførslen af fosfor. Dette forudsætter dog, at tørstoffraktionen kan afhændes til udbringning på andre arealer eller til forbrænding eller afgasning i biogasanlæg. Alene af denne grund er teknikken ikke relevant ved vurdering af BAT, da muligheden for afsætning på nuværende tidspunkt ikke kan forudsættes at være til stede for alle producenter. 5.5 GYLLEKØLING Fravalg af BAT I svinestalde er det muligt at opnå en ammoniakreducerende effekt ved installering af gyllekøling. Tilsvarende dokumentation findes ikke for kvægstalde og der er på nuværende tidspunkt ikke udført forsøg i Danmark der viser en effekt af gyllekøling i kvægstalde. 5.6 FAST GØDNING INKL. DYBSTRØELSE Bedriftens produktion samt evt. modtagelse og afsætning af husdyrgødning fordelt på typer med oplysninger om indhold af N og P fremgår af IT-ansøgningsskemaet. Dybstrøelsen lægges på møddingspladsen og i markstak. Afløb fra møddingspladsen ledes til opsamlingsbrønd, hvorfra det pumpes til gyllebeholder. Dybstrøelsen overdækkes med mindre der er daglig tilførsel, jf. reglerne i husdyrbekendtgørelsen. BAT Godt landmandskab er en vigtig del af BAT, herunder at planlægge gødning af markerne korrekt. Det er således også BAT, at udforme lagringsfaciliteterne for husdyrgødning med tilstrækkelig kapacitet, indtil yderligere behandling eller tilførsel på markerne kan udføres 6. Ansøger har tilstrækkelig opbevaringskapacitet og lever derudover op til andre aspekter af BAT mht. opbevaring af fast husdyrgødning og dybstrøelse. Det er således BAT: At anvende et betongulv med et opsamlingssystem og en beholder til afstrømningsvæske for gødningsstakke, der altid anbringes samme sted, enten i anlægget eller på marken. 5 B17053DB7DE3/0/MST_Resume_Teknologi_Kv%C3%A6g.pdf 6 BREF-resumé, s. v og xvi 16

18 At placere enhver nyopførelse af gødningslagerarealer hvor der er mindst mulig chance for, at de kan forårsage gener over for receptorer, der er følsomme over for lugt, idet der tages hensyn til afstanden til receptorerne og den fremherskende vindretning. At anbringe midlertidige gødningsstakke på marken væk fra følsomme receptorer, såsom naboer og vandløb (inkl. markdræn), som afstrømningsvæske kan løbe ned i. Ansøger mener, at hans praksis vedr. udbringning af fast husdyrgødning og dybstrøelse lever op til BAT på nedenstående punkter. Det er således BAT: at minimere emissionerne fra gødning til jord og grundvandet ved at afbalancere mængden af gødningen med afgrødens forventede krav at tage hensyn til de pågældende markers karakteristika, når der tilføres gødning på dem; dette gælder i særdeleshed jordbundsforholdene, jordtypen og arealets hældning, klimatiske forhold, nedbør og kunstvanding, jordens anvendelse og dyrkningsmetoder, herunder vekseldrift. Det sker bl.a. ved udarbejdelse af mark- og gødningsplaner samt gennemgang af markerne med en planteavlskonsulent. at man afstemmer den producerede husdyrgødning med udspredningsarealet og afgrødens gødningsbehov og i forhold til anvendt kunstgødning og frigivelse af næringsstoffer fra jorden. Det kan bl.a. ske ved o mark- og gødningsplanlægning o jordbundsanalyser at reducere forurening af vand ved navnlig at gøre alt det følgende: o ikke at tilføre gødning til stejlt hældende marker o ikke at tilføre gødning på arealer, der støder op til vandløb (ved at efterlade et stykke jord ubehandlet) o ikke at tilføre gødning til jorden, når marken er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket at håndtere spredningen af gødning således, at lugtgener mindskes på steder, hvor det er sandsynligt, at naboer kan berøres, ved navnlig at gøre alt det følgende: at sprede gødning i løbet af dagen, når der er mindre sandsynlighed for at folk er hjemme samt at undgå weekender og helligdage at være opmærksom på vindretning i forhold til nabohusene Ansøger forbeholder sig dog muligheden for at køre husdyrgødning ud i weekender, hvis der har været ekstraordinære vejrforhold, som har hindret udkørsel i en lang periode. Dette forbehold tages for i disse specielle situationer at optimere udbringningen i forhold til planternes optagelse af husdyrgødningens næringsstoffer og herunder at mindske ammoniakfordampningen og lugtemissionen. 5.7 ANDEN ORGANISK GØDNING Der anvendes ikke anden organisk gødning, f.eks. spildevandsslam, kartoffelfrugtsaft, e.l. 17

19 6 FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET 6.1 AMMONIAK OG NATUR Se afsnit 3.2, hvor påvirkningen af den beskyttede natur er beskrevet. Herunder ses redegørelsen for BAT niveauet på ejendommen. Tabel 7. Redegørelse for BAT niveauet på ejendommen jf. vejledende emissionsgrænseværdier fra Miljøstyrelsen. Antal Emission Korrektion Græsning Sum Køer (sengestald, præ-fabr. drænet gulv) 351 6, ,244 Køer (dybstr. hele arealet) ,49 Kvier 5-12 mdr. (sengestald, spalter, bagskyl/rundskyl) 85 5,36 0, , mdr. (sengestald, spalter, bagskyl/rundskyl) 150 5,36 1, , ,169 Småkalve 0-5 mdr (dybstr. hele arealet) ,5 Tyrekalve kg (dybstr. hele arealet) ,07 I alt 3673, LUGT Miljøstyrelsens ansøgningssystem på har beregnet hvilke afstande, der mindst skal være fra staldene til forskellige beboelsestyper, se resultatet nedenfor. Tabel 8. Det samlede resultat af lugtberegningen i husdyrgodkendelse.dk. Nærmeste samlede bebyggelse er Restrup Enge mod øst, som er 6.6.L2 i kommuneplanen og udlagt i landzonen. Nærmeste område udlagt til sommerhuses eller byzone er Nørholm Skov, som er beskrevet i 6.6.S3 i kommuneplanen. Det er som Restrup Enge udlagt i landzonen. Beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt efter landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af driftsherren, medregnes ikke. Derfor er den nærmeste beboelsesejendom, Nørholmsvej 286. Ejendommen på Nørholmsvej 276 har landbrugspligt og medtages ikke i lugtberegningen. 18

20 Som det fremgår af tabel 8 er genekriterierne overholdt. 6.3 FLUER OG SKADEDYR Bekæmpelse af rotter og mosegrise sker i henhold til Statens Skadedyrlaboratoriums retningslinjer. Ansøger har truffet aftale med et privat selskab om skadedyrsbekæmpelse. 6.4 TRANSPORT Transportveje til de enkelte udspredningsarealer er vist i vedlagte bilag. Tabel 9. Tabel over transporter til og fra ejendommen før og efter udvidelsen Art Antal transporter Kapacitet Tidsrum for transport Før Efter Før Efter Før Efter Mælk Levering af kraftfoder ton 30 ton Levering af sojaskrå ton 30 ton Levering af kalvefoder tons 12 tons Foderafhentning ved Erik, Nørholmsvej Egen foderproduktion m 3 40 m 3 Levering af brændstof Transport af tyrekalve og kvier til Erik, Nørholmsvej (kvier med retur) 18 (tom retur) Dyr til slagteri Udbringning af gylle tons 25 tons Udbringning af dybstrøelse ton 16 ton Afsætning af gylle uden for sæson (til opbevaring på andre ejendomme eller til biogas) ton Døde dyr I alt Hovedparten af transporterne sker indenfor normal arbejdstid. Der transporteres kvier til afgræsning ved strandengene langs Limfjorden. Dette sker direkte fra stalden og mod nord, hvor der ikke er beboelse. I dag afhenter ansøger grovfoder hos Erik på Nørholmsvej 501. Når siloerne bliver bygget vil ansøger selv have grovfoderet liggende. I dag transporteres både kvier og tyrekalve til Erik. I fremtiden vil der udelukkende være tale om transport af tyrekalve. 19

21 Transporteren til biogasanlæg vil foregå løbende med lastbil. 6.5 STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER Beskrivelse af støjkilder Ejendommens støjkilder er hovedsageligt fuldfodervogn, malkeanlæg, gyllepumpe, indblæsning af kalvefoder samt den daglige brug af traktor og transporter til/fra ejendommen. Tiltag mod støjkilder Malkestalden flyttes ud i den nye kostald og der bliver frekvensstyring på vakuumpumpen. Porten holdes lukket når kalvefoderet bliver blæst ind i foderladen ca. 6 gange årligt. Der blandes foder en gang dagligt indenfor normal arbejdstid. 6.6 STØV FRA ANLÆG OG MASKINER Indgangsvejen til anlægget er anlagt med asfalt, hvorfor det er meget minimalt med støvgener fra ejendommen. Det er også planlagt, at anlægge asfalt til det nye siloanlæg og kostald. 6.7 LYS Lyset håndteres manuelt i staldene. Udendørs mod øst er der 2*2 udvendige lamper, som er dagslysstyret. Det vil sige, de lyser når det er mørkt. Der er udendørs arbejdslys, der hvor kalvehytterne er placeret i dag (bagvej ved møddingspladsen). Dette lys er også manuelt styret. 7 PÅVIRKNING FRA AREALERNE 7.1 UDBRINGNINGSAREALERNE Ansøger råder over arealerne vist i nedenstående på vedlagte bilag. I husdyrgodkendelse er markerne vist. Alle marker ligger i nitratklasse 3 og flere er drænede lavbundsjorde. Der er derfor krav til udvaskning af både kvælstof og fosfor. Der er ingen arealer i nitratfølsomme indvindingsområder. 20

22 7.2 PÅVIRKNINGER AF SØER OG VANDLØB En del af ejendommens jorder ligger ved eller i nærheden af Petzholts Rende. Udbringningsarealerne er i mange tilfælde vandløbsnære, men skråner på intet sted stærkt ned mod vandløbene. 7.3 KVÆLSTOF OG FOSFOR TIL FJORD OG HAV Fosfor Bedriftens ejede og forpagtede udspredningsarealer ligger for de flestes vedkommende i vejledende registreret lavbundsområde. Det er ikke alle disse arealer, som er drænede. Der er derfor et krav vedr. fosfortildelingen. Når informationerne er tastet ind i husdyrgodkendelse.dk viser beregningen, at kravet om P overskud ikke er overholdt og det er nødvendigt at reducere med 198 kg P. Af gødningsregnskabet fremgår det, at der tilføres 4.780,5 kg P. Dette skal således reduceres til 4.582,5 kg P. Ved en foderkorrektion til køerne til 4,07 gram P/FE bliver resultatet kg P, hvilket fremgår af husdyrgodkendelse.dk Kvælstof For at efterleve kravet til udvaskningen af kvælstof i forhold til nitratklasse 3 er det nødvendigt at etablere 13 % ekstra efterafgrøder. 7.4 PÅVIRKNING AF ARTER MED SÆRLIGT STRENGE BESKYTTELSES- KRAV (BILAG IV ARTER) Mht. bilag IV-arter henvises der til kommunens beskrivelse og vurdering. 21

23 7.5 KVÆLSTOF TIL GRUNDVAND Der er ingen arealer indenfor nitratfølsomt indvindingsområde. 8 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) I forløbet frem mod denne konkrete ansøgning om udvidelse af dyreholdet, er der foretaget forskellige økonomiske og miljømæssige beregninger på udvidelsen af dyreholdet. Det endelige ansøgningsmateriale, beror på projekttilpasninger der for nogens vedkommende er at betegne som BAT. I forløbet er der fravalgt nogle teknologier og projekttilpasninger der ligeledes er BAT. Ansøger mener, at hans drift lever op til BAT på bl.a. nedenstående seks punkter, der skal behandles i forbindelse med en ansøgning om 12-miljøgodkendelse (jf. Miljøstyrelsens FAQ nr ): Management (ledelses- og kontrolrutiner): Der er lavet APV på bedriften. Der er serviceaftaler på de fleste tekniske installationer samt traktorer på bedriften. Mælken leveres til Arla, hvorfor programmet i Arla gården skal efterleves og dette kontrolleres jævnligt. Foder: Se afsnit 4.3 Staldindretning: Se afsnit 4.1 Forbrug af vand og energi: Se afsnit 4.5 Opbevaring/behandling: Se afsnit 5.2 og 5.6 Udbringning: Se afsnit 5.2 og ALTERNATIVE LØSNINGER OG 0-ALTERNATIVET 9.1 ALTERNATIVE LØSNINGER Et alternativ til den valgte placering af den nye stald kunne være i forlængelse af eksisterende kostald. Denne placering vil dog være for tæt på det i kommuneplanen beskrevne område til sommerhuse. Ansøger kunne også fortsætte med at ligge ensilagen i markstakke. Det giver dog en række udfordringer vedr. logistikken og vil på sigt koste ansøger penge i form af tids- og ressourcespild ALTERNATIV 0-alternativet er lig med den eksisterende produktion. En statisk tilstand er oftest ikke et udtryk for noget positivt, da der er ensbetydende med at hjulene er gået i stå. Dette er også tilfældet i landbruget. Det er derfor uundgåeligt, at landbruget hele tiden ændres i takt med omgivelserne. I alle virksomheder er der løbende krav til at tilpasse og optimere driften efter markedsforholdende. Inden for landbrugerhvervet er det en realitet, at landmanden står over for faldende afregningspriser i forhold til inflationen samtidigt med, at omkostningerne stiger. Der skal således produceres et stadig stigende antal enheder for at overleve økonomisk. Derfor vil det være uundgåeligt, at produktionen løbende skal optimeres og udvides. Hvis produktionen ikke optimeres, smuldrer det økonomiske grundlag for virksomheden. Et konstant produktionsniveau er reelt en begyndende afvikling af produktionen med de personlige, samfundsmæssige og landskabelige konsekvenser, det giver. Samfundsmæssigt vil 0-alternativet derfor kunne betyde færre

24 arbejdspladser dels på slagterierne, men også i de mindre lokale virksomheder (vognmænd, foderstoffer m.m.), og som følge af dette må det kunne forventes at samfundets indkomstdannelse mindskes. 10 HUSDYRBRUGETS OPHØR I forbindelse med ophør vil der blive truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at overlevere anlægget i forsvarlig miljømæssig tilstand. Der vil således blive tilkaldt en slamsuger for at tømme gyllebeholderen samt gyllekummerne. Derudover vil der blive gennemført en rengøring af anlægget, således at der ikke forekommer forurening herfra. Spildevandet vil blive kørt ud på dyrkede arealer i henhold til lovgivningen. Udtjent inventar og andet metal vil blive leveret til produkthandleren og elektronisk udstyr vil blive leveret til genbrug. Andet affald vil blive afhændet efter miljølovens forskrifter. Bygningsmassen vil helt eller delvis blive fjernet. Det sker i henhold til lovgivningen. I hvor stor en grad, at bygningerne fjernes, afhænger af deres tilstand og mulighed for anden udnyttelse. Gylletankene vil blive fjernet, når de ikke længere er brugbare for denne eller anden bedrift. 11 EGENKONTROL OG DOKUMENTATION Management Bedriften bliver drevet efter de principper der er opstillet i begrebet godt landmandskab. Begrebet godt landmandskab indeholder en målsætning om inddragelse af principperne for integreret produktion. Hensynet til de mere bløde værdier bliver derved en integreret del af planlægningsprocessen. De bløde værdier er i denne sammenhæng defineret som etisk betingede hensyn, herunder hensyn til medarbejdere, naboerne til bedriften, forbrugerne samt til husdyrvelfærd, naturen, landskabet og miljøet. Ved anvendelse af denne helhedsorienterede managementform forventes kravene fra det omgivende samfund at blive efterlevet, sideløbende med de økonomiske krav. Mælken leveres til mejeriselskabet ARLA a.m.b.a. Dermed følger ejendommen kvalitetskonceptet ARLAgården, der på flere punkter er mere vidtgående end dansk lovgivning. Er med i en erfa-gruppe. Egenkontrol Vand: Tilsyn af drikkekar, -kopper eller -ventiler m.m. for lækager. Miljømæssige foranstaltninger: Kontrol af markstak, skal være forsvarligt overdækket Logbog over flydelag / teltoverdækken Gene-/forureningsforanstaltninger: Generel vedligeholdelse og kontrol af tekniske systemer efter fabrikantens anvisning. 23

25 Registrering af: Elforbrug Foderforbrug (E-kontrol) Vandforbrug Sprøjtejournal Medicinforbrug og type af medikamenter 12 BILAG Bilag 1. Arealoversigt og transportveje Bilag 2. Bygnings- og anlægsoversigt Bilag 3. Afstandskort Bilag 4 Afstandskort Bilag 5. Beregning af husdyrgødning Bilag 6. Beredskabsplan Bilag 7 pdf af it ansøgning uden korrektion med fosfor 24

26

Projektbeskrivelse og oplysninger til IT-ansøgning for Jacob Damgaard Berthelsen Mølgaardsvej 69 9640 Farsø 2013-12-11

Projektbeskrivelse og oplysninger til IT-ansøgning for Jacob Damgaard Berthelsen Mølgaardsvej 69 9640 Farsø 2013-12-11 Projektbeskrivelse og oplysninger til IT-ansøgning for Jacob Damgaard Berthelsen Mølgaardsvej 69 9640 Farsø 2013-12-11 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 1 Resumé og samlet vurdering... 3 1.1

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Annalise& Niels Peder Øgendahl. Skovly. Bossenhøjvej 39. Møborg. 7660 Bækmarksbro

Annalise& Niels Peder Øgendahl. Skovly. Bossenhøjvej 39. Møborg. 7660 Bækmarksbro 1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE Annalise& Niels Peder Øgendahl Skovly Bossenhøjvej 39 Møborg 7660 Bækmarksbro Ansøgning udarbejdet af Helle Kalkrup, Miljøkonsulent, Lemvigegnens Landboforening Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Sømosegaard, Sømosevej 40, Skårup, 9610 Nørager

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Sømosegaard, Sømosevej 40, Skårup, 9610 Nørager 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 10. juli 2015 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Sømosegaard, Sømosevej 40, Skårup, 9610 Nørager -

Læs mere

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Vejledning om hestehold Version 1.1 Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Hurtige spørgsmål & svar nr 1 Spørgsmål Må jeg holde hest i byzone? Ja 2 Skal det anmeldes til kommunen hvis jeg har hestehold

Læs mere

Slangerup. Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Slangerup. Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Miljøgodkendelsesansøgning sansøgning for kvægbruget på Manderupvej 2, 3550 Slangerup Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Indsendt 28.09.2009 Frederikssund

Læs mere

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: 13.720

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx-xx 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget I/S Thomsen c/o Jan G. Thomsen, Gammel Aalborgvej 19, Bradsted 9541 Suldrup -

Miljøgodkendelse af husdyrbruget I/S Thomsen c/o Jan G. Thomsen, Gammel Aalborgvej 19, Bradsted 9541 Suldrup - 12 Lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 17. juni 2015 Miljøgodkendelse af husdyrbruget I/S Thomsen c/o Jan G. Thomsen, Gammel Aalborgvej 19, Bradsted 9541 Suldrup - udvidelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

#BREVFLET# TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Husdyrbruget Gammel Overgård Pindstrupvej 5 9240 Nibe

#BREVFLET# TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Husdyrbruget Gammel Overgård Pindstrupvej 5 9240 Nibe #BREVFLET# TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Husdyrbruget Gammel Overgård Pindstrupvej 5 9240 Nibe Dato for tillægget: 22. december 2015 Husdyrbruget: Gammel Overgård CHR-nr. 30065 CVR-nr: 25196678 Matr. nr.,

Læs mere

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013 Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Vestermarksvej 20, 6760 Ribe Juni 2015

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Vestermarksvej 20, 6760 Ribe Juni 2015 Miljøgodkendelse Udvidelse af kvægproduktion Vestermarksvej 20, 6760 Ribe Juni 2015 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse for. Malkekvægproduktionen

Ansøgning om miljøgodkendelse for. Malkekvægproduktionen Ansøgning om miljøgodkendelse for Malkekvægproduktionen Givevej 61 8766 Nr. Snede Frellingvej 27, 8560 Kolind - Mobil 26 25 97 91 - Email: jakob@miljoeognatur.dk www.miljøognatur.dk 1.1 Ejer - og driftsforhold...

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion

12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Godkendelse af kvægproduktion på virksomheden Skovbrynet 1, 8544 Mørke Virksomhedens

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Anlæggets beliggenhed

Anlæggets beliggenhed Ansøgning om tillæg til eks. 11 godkendelse. Ansøger: AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS Grarupvej 15 7330 Brande Anlægget: Adresse: Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm Ejendomsnummer: 7560000864 Matrikelnummer:

Læs mere

11 Miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Stensigmose 4, 6310. Broager. Meddelt 2.4.2013

11 Miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Stensigmose 4, 6310. Broager. Meddelt 2.4.2013 11 Miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Stensigmose 4, 6310 Broager Meddelt 2.4.2013 1 Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Holmsøvej 78, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Holmsøvej 78, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE kvægbruget Holmsøvej 78, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. april 2013 Indholdsfortegnelse: Registreringsblad... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven... 3 Sagens

Læs mere

NR. 01 FAGINSTRUKS STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING

NR. 01 FAGINSTRUKS STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING FAGINSTRUKS NR. 01 Krav 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.31, 1.32 Kontrolordning 5050_15 (Centralstøvsuger) Version juli, 2015 STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING INDHOLD Faginstruks nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse 12. af kvægbruget. Skovsrodvej 20. 8680 Ry

Miljøgodkendelse 12. af kvægbruget. Skovsrodvej 20. 8680 Ry Miljøgodkendelse 12 af kvægbruget Skovsrodvej 20 8680 Ry Registreringsblad - Miljøgodkendelse Landbrugets navn og beliggenhed Matrikel nr. Cvr. nr. P-nr. Ejer af ejendommen Driftsansvarlig Brugstype I/S

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Kvæg- og svinebruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Kvæg- og svinebruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Kvæg- og svinebruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 2.3.2012 1 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af Østergaard Gøttrupengevej

Læs mere

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer 1 - - følgebrev til miljøtilsyn 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CLAUS NØRGAARD LINDE Miljøtilsyn på, Kommune har d. 16. december

Læs mere

UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE

UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE Kolding Kommune UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE AF HUSDYRBRUGET PÅ FREDTOFT STENSKROVEJ 50, 6070 CHRISTIANSFELD Udvidelse af besætningen - fra 205,8 DE til 375,5 DE. 12 Lov nr. 1572 af 20. dec. 2006 jf. lovbek.

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig:

Læs mere

Tillæg 2 til miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på ejendommen Houtvedvej 5, 9500 Hobro

Tillæg 2 til miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på ejendommen Houtvedvej 5, 9500 Hobro Tillæg 2 til miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på ejendommen Houtvedvej 5, 9500 Hobro 24. maj 2016 Virksomheden: Houtvedvej 5, Karlseje Beliggenheds adresse: Houtvedvej 5, 9500 Hobro Ejer: Carsten

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Nr. Økse Engvej 34, 9460 Brovst. Registreringsblad. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 12/8 2010 & 17/8 2010

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Nr. Økse Engvej 34, 9460 Brovst. Registreringsblad. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 12/8 2010 & 17/8 2010 MILJØGODKENDELSE kvægbruget Nr. Økse Engvej 34, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 12/8 2010 & 17/8 2010 Registreringsblad 1 Titel 12 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 12. August 2010

Læs mere

marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved

marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved BAT på kvægbrug Miljøgodkendelse / Kvæg Kursus marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved Indhold Definition og gennemgang af de 6 delelementer for BAT: Management Foder Staldindretning (dyrevelfærd) Forbrug

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Grusgravgaard Grusgravvej 3 4660 Store Heddinge

Miljøgodkendelse af kvægbruget Grusgravgaard Grusgravvej 3 4660 Store Heddinge Miljøgodkendelse af kvægbruget Grusgravgaard Grusgravvej 3 4660 Store Heddinge 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed: XX. dato 2016 Sags nummer:xxxxx

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 10.

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Oluf Martin Martensen Hejselvej 7 6372 Bylderup-Bov Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Indhold TILLADELSENS OMFANG...3 FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR...3 GENERELLE VILKÅR...3

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af Malkekvægbesætning på Kongenshusvej 2 7470 Karup J.

12 Miljøgodkendelse af Malkekvægbesætning på Kongenshusvej 2 7470 Karup J. 12 Miljøgodkendelse af Malkekvægbesætning på Kongenshusvej 2 7470 Karup J. 2 af 13. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Datablad...4 1 Resumé og samlet vurdering...5 1.1 Ansøgning

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 23-07-2015 - Søren Lund-Petersen, Skjoldagervej 11, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 23-07-2015 - Søren Lund-Petersen, Skjoldagervej 11, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Højagergård Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Højagergård Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Højagergård Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Vejrupvej 5, 6740 Bramming. Maj 2012. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Tillæg til miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Vejrupvej 5, 6740 Bramming. Maj 2012. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Tillæg til miljøgodkendelse Udvidelse af kvægproduktion Vejrupvej 5, 6740 Bramming Maj 2012 ± Teknik & Miljø Esbjerg Kommune relsen Esbjerg Kommune, Kortkontoret - Luftfoto: Cowi Scankort. Grundkort ikke

Læs mere

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning.

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Kronholt Krøjgårdvej 25 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8058 peter.refsgaard@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-268-15

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nybøl Bygade 10, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nybøl Bygade 10, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nybøl Bygade 10, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24. september

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Drøstrupvej 47, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Drøstrupvej 47, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Drøstrupvej 47, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 29. september 2009 Registreringsblad Titel 12 godkendelse Dato: 29. september 2009 Virksomhedens navn:

Læs mere

Miljøgodkendelse 28.09. 2010. Kvægbrug beliggende på Skælskørvej 83 4261 Dalmose CVR 25690613

Miljøgodkendelse 28.09. 2010. Kvægbrug beliggende på Skælskørvej 83 4261 Dalmose CVR 25690613 Miljøgodkendelse 28.09. 2010 Kvægbrug beliggende på Skælskørvej 83 4261 Dalmose CVR 25690613 Miljøgodkendelse til ændring af eksisterende kvægbrug på Skælskørvej 83, 4261 Dalmose Jens Christian Sørensen,

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

Basistilsyn 2015 på Noldevej 29

Basistilsyn 2015 på Noldevej 29 Basistilsyn 2015 på Noldevej 29 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017, husdyrbrugsloven samt miljøbeskyttelsesloven.

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af 24.05.2011

Miljøgodkendelse af 24.05.2011 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Danielsen Lindholmvej 5 6980 Tim Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af 24.05.2011 for husdyrbruget Lindholmvej 5 6980 Tim Sagsbehandler

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

%RUQGDO 6 QGUH /\QJYHM 5 QQH 7LOO J QU WLO PLOM JRGNHQGHOVHQ Teknik & Miljø - 6HSWHPEHU

%RUQGDO 6 QGUH /\QJYHM 5 QQH 7LOO J QU WLO PLOM JRGNHQGHOVHQ Teknik & Miljø - 6HSWHPEHU Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; september 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.18P19-0029 Sagsbehandler: Katrine Høst Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM HESTEHOLD

VEJLEDNING OM HESTEHOLD VEJLEDNING OM HESTEHOLD - til dig, der har mere end fire heste mest Miljøregler for indretning og drift af hestehold. Vejledningen er lavet af: Odder Kommune Miljøregler Når du har mere end fire heste

Læs mere

Udvidelse - slagtesvin

Udvidelse - slagtesvin ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE Udvidelse - slagtesvin Holger Lundgaard Madsen Nørgård Nørgårdvej 15 7620 Lemvig Ansøgning udarbejdet af Alice Nielsen, Miljøkonsulent, Lemvigegnens Landboforening Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Hans Jesper Hansen Skyttehusvej 5 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Miljøgodkendelse. Kvægbrug. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. VEJEN KOMMUNE.

Miljøgodkendelse. Kvægbrug. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. VEJEN KOMMUNE. VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ I/S Ravnholdt Koldingvej 23 6630 Rødding Dato: 14.07.07 Sagsnr.: 15/11191 E-mail: Teknik@vejen.dk Web: www.vejen.dk Tlf: 7996 5000 Miljøgodkendelse Kvægbrug Miljøgodkendelsen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 5. marts 2015 CVR-nummer 28680872 P-nummer 1011255767 e-doc journal nr. 13/020946 Virksomhed Bånlev Biogas A/S

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse Ringevej 12, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Godkendt den 13. august 2015 Dokument nr. 480-2015-264397 Sags nr. 480-2015-89101 Indhold Miljøgodkendelse... 3 Baggrund...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget. Enghavegård

Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget. Enghavegård BYG OG MILJØ Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget Enghavegård Elkjærslundvej 2, Tøjstrup 8961 Allingåbro Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Godkendelse af svineproduktionen på virksomheden Sivestedodde 5, 8560 Kolind Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelsen meddeles til nye og eksisterende anlæg samt øvrige faste konstruktioner med flg. ændring:

Miljøgodkendelsen meddeles til nye og eksisterende anlæg samt øvrige faste konstruktioner med flg. ændring: Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-03-2014 Sagsnr.: 11/38527 Dok.nr.: 80 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Miljøgodkendelse af Det økologiske kvægbrug Karlsvråvej 15, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Det økologiske kvægbrug Karlsvråvej 15, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Det økologiske kvægbrug Karlsvråvej 15, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere æn- dringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03

Læs mere

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v. J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014 Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.)./. Miljøstyrelsen sender herved udkast til ændringsbekendtgørelse af

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Thorupholmevej 211, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Thorupholmevej 211, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Thorupholmevej 211, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 27. december 2008-1- Registreringsblad Titel Thorupholmevej 209-211, 9690 Fjerritslev Dato: 27. december

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrproduktion

Miljøgodkendelse af Husdyrproduktion Miljøgodkendelse af Husdyrproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1572 af 20/12/2006) med senere ændringer. Virksomhedens navn: Adresse: Godkendelse af svineproduktionen,

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE KVÆGBRUG, SØNDERVANGSVEJ 23, 4583 SJÆLLANDS ODDE

12 MILJØGODKENDELSE KVÆGBRUG, SØNDERVANGSVEJ 23, 4583 SJÆLLANDS ODDE NATUR, MILJØ OG TRAFIK 12 MILJØGODKENDELSE KVÆGBRUG, SØNDERVANGSVEJ 23, 4583 SJÆLLANDS ODDE MILJØTEAM DATO: 17. JUNI 2015 SAGSID: 306-2009-227226 Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt til mail: Ove Johansen, jojoh@assens.dk Odense, den 8. februar 2017 Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej 18,

Læs mere

Gjorslevvej 20, 4660 Store Heddinge

Gjorslevvej 20, 4660 Store Heddinge Revurdering af miljøgodkendelsen af kvægbruget på Gjorslev Gods Gjorslevvej 20, 4660 Store Heddinge 30. januar 2016 jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på landbrugsejendommen Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk. Etablering af to gyllebeholdere i det åbne land December 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 TILLÆG TIL

Læs mere

Miljøgodkendelse. Udvidelse af malkekvægsbedrift Roerslevvej 44, 5450 Otterup

Miljøgodkendelse. Udvidelse af malkekvægsbedrift Roerslevvej 44, 5450 Otterup Miljøgodkendelse Udvidelse af malkekvægsbedrift Roerslevvej 44, 5450 Otterup Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. maj 2015 Dokument nr. 480-2015-122355 Sags nr. 480-2014-154942 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup Ændring af vilkår omkring miljøteknologi CVR. Nr. 29525757 Den 11. februar 2014 RÅDHUSPLADSEN 2 5450 OTTERUP TELEFON 6482 8282

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Driftssystem Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 7. Ægproduktion, økologiske høner

Driftssystem Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 7. Ægproduktion, økologiske høner Driftssystem Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 7 Ægproduktion, økologiske høner Resumé Ammoniakfordampning Lugt fra stald Emission af miljøfremmede stoffer 1000 frilandshøne (årshøne) har en ammoniakemission

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Kurgård Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Kurgård Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Kurgård Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Sagsbeh.: Mette Højby Direkte nr.: 7975 5678 mette.hoejby@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ringkøbing Skjern Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hedegård Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Hedegård Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Hedegård Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 9. september

Læs mere

UDKAST Revurdering af husdyrbruget. Skovgård I/S. Skovgårdvej 15. 6500 Vojens

UDKAST Revurdering af husdyrbruget. Skovgård I/S. Skovgårdvej 15. 6500 Vojens UDKAST Revurdering af husdyrbruget Skovgård I/S Skovgårdvej 15 6500 Vojens 41 i Lov nr. 1572 af 20. december 2006 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. xxx.2012. Haderslev Kommune Natur og Landbrug

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger

Bilag 5. Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) ' Fjernvarmeforsyning af nyt erhvervsområde Porten til Sønderborg, vest for Sønderborg by, omfattet af lokalplan nr. 4.10-12. Opdimensionering

Læs mere

1 UUHJnUG %UDQGVJnUGVYHMen 1H[ RJ %XNNHJnUG 6ORWVYHMHQ 37 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 1RYHPEHU

1 UUHJnUG %UDQGVJnUGVYHMen 1H[ RJ %XNNHJnUG 6ORWVYHMHQ 37 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 1RYHPEHU en 37 Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; november 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.18P19-0032 Sagsbehandler: Katrine Høst m. fl. Kortbilag: Geodatastyrelsen 1 Nørregård

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - 37 Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; april 2014 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.18P19-0032 Sagsbehandler: Katrine Høst Kortbilag:

Læs mere

GIS. Målforhold 1:16. Signaturforklaring. Miljøgodkendelse af svineproduktion Juni 2009. Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft

GIS. Målforhold 1:16. Signaturforklaring. Miljøgodkendelse af svineproduktion Juni 2009. Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft Målforhold 1:16 Dato 11/6 GIS Signaturforklaring Miljøgodkendelse af svineproduktion Juni 2009 Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft 1 Resumé... 4 2 Godkendelse... 5 3 Vilkår... 7 3.1 Generelt... 7 3.1.1

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrbrug Stjernegårdsvej 4, 5772 Kværndrup

Miljøgodkendelse. af husdyrbrug Stjernegårdsvej 4, 5772 Kværndrup Miljøgodkendelse af husdyrbrug Stjernegårdsvej 4, 5772 Kværndrup 11 Denne godkendelse er givet til: CVR-nr. 10 88 36 36 Stjernegården v/thøger Larsen Stjernegårdsvej 4, 5772 Kværndrup. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bygningsnr. Beskrivelse Størrelse m 2 /m 3 1 Plads til kalvehytter 480

Læs mere

Miljøgodkendelse. svinebruget Bollervej 1B, 8800 Viborg. Meddelt den 30. september 2010

Miljøgodkendelse. svinebruget Bollervej 1B, 8800 Viborg. Meddelt den 30. september 2010 af svinebruget Bollervej 1B, 8800 Viborg Meddelt den 30. september 2010 12 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 0 Viborg Kommune, Teknik & Miljø, Søvej

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 Navn Gitte og ns Kristian Olsen Adresse Gerskov Bygade 35, 5450 Otterup Telefon 64824449 Mobil 24839449 E-Mail lindegaarden@os.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Enghavevej 41, 7361 Ejstrupholm

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Enghavevej 41, 7361 Ejstrupholm Miljøgodkendelse af husdyrbruget Enghavevej 41, 7361 Ejstrupholm - efter 11 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 27. januar 2014 Torben Pedersen Enghavevej

Læs mere

Tillægsgodkendelse af Kvægbruget Fausbjerggård Langevej 4, Klovtoft, 6230 Rødekro

Tillægsgodkendelse af Kvægbruget Fausbjerggård Langevej 4, Klovtoft, 6230 Rødekro Tillægsgodkendelse af Kvægbruget Fausbjerggård Langevej 4, Klovtoft, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere