15. januar A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: Mødelokale 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15. januar 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108196 Sted: Mødelokale 1"

Transkript

1 DAGSORDEN Mødedato: Fredag 23. januar 2015, kl januar A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne: Bestyrelsesmøde Oversigt over dagsordenens punkter Beslutningssager: 1. Godkendelse af dagsorden (B) 2. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B) 3. Deltagelse i DAF s årsmøde maj 2015 (B) 4. Plan Godkendelse af prioriterede strategiske mål (B) 5. Ny aktionæroverenskomst med AFATEK (B) 6. Konvertering af lån (B) 7. Flytning af bestyrelsesmøde i maj/juni på grund af bestyrelsens tur til USA (B) Efterretningssager: Varmeregnskab 2013 SK Forsyning (E) Bestyrelsens studietur 2015 Foreløbigt program (E) Etablering af forbehandlingsanlæg for kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) Status (E) Orientering om renteudviklingen på indgåede lån med tilhørende swap-aftaler (E) Status for Udviklingsplan for PlusButikker og associerede aktiviteter (E) Evt. Dagsorden Pkt. nr. : 1 J.nr. : A /2013 Sagsnr. : 6628 Godkendelse af dagsorden (B) Indstilling: Til godkendelse. Beslutning:

2 Pkt. nr. : 2 J.nr. : A /2013 Sagsnr. : 6628 Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B) Indstilling: Til godkendelse. Beslutning: Pkt. nr. : 3 J.nr. : G /2012 Sagsnr. : 6534 Deltagelse i DAF s årsmøde maj 2015 (B) Der afholdes årsmøde i Dansk Affalds Forening i tidsrummet maj. AffaldPlus er i år værtsselskab og årsmødet afholdes i Korsør. Traditionen tro, er det AffaldPlus repræsentanter i DAF, som deltager i årsmødet, hvilket p.t. er Niels O. Pedersen, Jørn Elo Hansen, Thor Temte og Jørgen Egede Johannessen. Efter aftale med formanden åbnes der imidlertid mulighed for at flere medlemmer af bestyrelsen kan deltage, hvis det ønskes. Indstilling: Det afgøres hvem der deltager i DAF s årsmøde../. Bilag: Invitation til årsmødet. Beslutning: Pkt. nr. : 4 J.nr. : P /2014 Sagsnr. : 6677 Plan Godkendelse af prioriterede strategiske mål (B) Bestyrelsen godkendte den 20. juni 2014 Strategi I Strategi 2024 er opstillet 27 strategiske mål indenfor 5 hovedspor: 1. Håndtering af ressourcer og affald 2. Indsamling af affald 3. Energi 4. Lokalsamfundet og kunderne 5. Økonomi og organisering 2

3 Ud fra en vurdering af, hvad der p.t. er vigtigst for AffaldPlus at arbejde med indenfor den gældende ressourceramme, forslår administrationen, at Plan primært skal sikre, at følgende prioriterede strategiske mål (numrene er fra nummereringen i Strategi 2024) bliver realiseret i planperioden: Strategi 2024 Strategisk mål 1.3 AffaldPlus sikrer, at der er behandlingsmuligheder og afsætning for alle affaldstyper og materialer på egne anlæg eller hos samarbejdspartnere (offentlige eller private). 1.5 AffaldPlus fremmer direkte genbrug. 2.1 AffaldPlus vil sammen med ejerkommunerne etablere et fælles koncept for indsamling og håndtering af affald og ressourcer samt samle driftsopgaverne på affaldsområdet hos AffaldPlus for at medvirke til, at de kommunale affaldsplaner realiseres og ressourcestrategiens mål nås. 3.1 AffaldPlus arbejder for udfasning af fossile brændsler. 3.4 AffaldPlus er energiproducent og anvender også andre energikilder end affald. 4.1 AffaldPlus er en aktiv og respekteret del af lokalsamfundet. 4.4 AffaldPlus opbygger og opretholder en høj faglig ekspertise om affald og ressourcer samt håndteringen og nyttiggørelsen heraf. 5.5 AffaldPlus opleves som en god og udviklende arbejdsplads, der rekrutterer og fastholder de medarbejdere, der har de bedste kompetencer. Administrationen har udarbejdet notatet, AffaldPlus Plan I notatet er opstillet en oversigt over projekter og aktiviteter indenfor de foreslåede 8 prioriterede strategiske mål. Oversigten vil løbende blive evalueret og enkelte aktiviteter/projekter måske udgå og nye blive igangsat. Det er tidligere aftalt, at bestyrelsen hvert år foretager en opfølgning på den i valgperioden vedtagne strategi. Opfølgningen sker bl.a. ved at planen opdateres hvert år, og hvis nødvendigt en opdatering eller justering af strategien. Indstilling: Bestyrelsen tiltræder, at de strategiske mål 1.3, 1.5, 2.1, 3.1, 3.4, 4.1, 4.4 og 5.5 prioriteres i perioden Notatet AffaldPlus - Plan godkendes som grundlag for det videre arbejde med at nå de prioriterede strategiske mål../. Bilag: Notat dateret 13. januar 2015, AffaldPlus Plan Beslutning: 3

4 Pkt. nr. : 5 J.nr. : G01/ Sagsnr. : 4484 Ny aktionæroverenskomst med AFATEK (B) AFATEK oparbejder og afsætter slagger for de 5 ejerselskaber, Affald- Plus, Kara/Noveren, Vestforbrænding, Nordforbrænding og Refa. Bestyrelsen for AFATEK som udgøres af ejerselskabernes direktører ønsker at optage ARC i ejerkredsen, med henblik på en yderligere styrkelse af selskabet. I forbindelse med optagelsen af ARC, er det aftalt, at der foretages en udligning af de nuværende aktieandele, idet det ønskes, at ejerskabet fremover fordeler sig således, at alle selskabers ejerandele bliver lige store. For nuværende er AffaldPlus største aktionær, med 29,49 % af aktierne, efterfuldt af Vestforbrænding som har 29,45 %. Da de fem ejerselskaber fremover, hver skal besidde 20 % af aktierne, vil der ske følgende aktieoverdragelse: I/S Affaldplus overdrager til I/S REFA nominelt kr. aktier, til en værdi af kr. I/S Affaldplus overdrager til Kara / Noveren I/S nominelt kr. aktier, til en værdi af kr. ARC vil ved optagelse indskyde et beløb svarende til de øvrige selskabers indskud, hvorved ejerandelen for hvert selskab bliver 1/6. Indstilling: Det indstilles, jf. ovenstående, at direktøren bemyndiges til at: Indgå aktieoverdragelsesaftale vedr. AFATEK Indgå aftale om optagelse af ARC i ejerkredsen../. Bilag: Aktieoverdragelsesaftale. Beslutning: Pkt. nr. : 6 J.nr. : Ø /2015 Sagsnr. : 6711 Konvertering af lån (B) I marts 2002 optog tidligere KAVO et lån i KommuneKredit på 26,7 mio. kr. Lånet blev omlagt i september 2005 til et 3 % obligationslån. Det omlagte lån har udløb i juni

5 Det er muligt at indfri lånet til kurs 100. Ved optagelse af et nyt lån med identisk løbetid har KommuneKredit oplyst en indikativ fast rente på 0,83 %, hvilket vil medføre en samlet rentebesparelse i lånets resterende løbetid på ca. 1 mio. kr. Indstilling: Administrationen indstiller, at det nuværende obligationslån bliver indfriet og samtidig optages et nyt fastforrentet lån på samme beløb og med samme løbetid. Beslutning: Pkt. nr. : 7 J.nr. : G01/ Sagsnr. : 4403 Flytning af bestyrelsesmøde i maj/juni på grund af bestyrelsens tur til USA (B) Bestyrelsen har planlagt møde 29. maj og 19. juni. Da der er planlagt studietur for bestyrelsen i perioden imellem disse to møder, foreslås det, at møderne aflyses, og at der i stedet afholdes bestyrelsesmøde i forbindelse med studieturen i starten af juni. Indstilling: De planlagte møder 29. maj og 19. juni aflyses og der afholdes i stedet bestyrelsesmøde i forbindelse med den planlagte studietur. Beslutning: EFTERRETNINGSSAGER Pkt. nr. : 8 J.nr. : S /2013 Sagsnr. : 6591 Varmeregnskab 2013 SK Forsyning (E) Der har gentagne gange været forsøgt at opnå enighed om de sidste elementer i varmeregnskabet for 2013, men desværre uden held. SK Forsyning har i konsekvens heraf besluttet blot at modregne økonomien i udeståenderne i betalingen for varmen. 5

6 Som følge heraf er det desværre derfor nødvendigt at påbegynde voldgiftssag om uenighederne. De uafklarede punkter vedrører dels mulighed for indregning af NOXafgiften afgiften andrager totalt for 2013 t.kr Afgiften er foreslået indregnet som fællesomkostning med efterfølgende fordeling med 60 % til varmesiden, et princip der i øvrigt var enighed om for SK Forsyning mener, at der er tale om en særomkostning for affaldssiden, medens vi i henhold til anbefaling fra vores advokat nu vil søge indregning af omkostningen som en særomkostning for varmesiden. Der er næppe tvivl om, at afgiften kan indregnes i henhold til varmeforsyningsloven, men SK Forsyning mener ikke, at varmeaftalen giver mulighed herfor. Udover NOX-afgiften er der uenighed om indregning af affaldsvarmeafgift for bortkølet energi, en omkostning der for 2013 andrager t.kr Vores juridiske rådgivning mener, at afgiften kan indregnes som en nødvendig fællesomkostning, hvorfor dette søges afklaret via voldgiftssagen. Hvorvidt SK Forsyning vil inddrage andre elementer vides endnu ikke. Indstilling: Til efterretning. Beslutning: Pkt. nr. : 9 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6687 Bestyrelsens studietur 2015 Foreløbigt program (E) Afrejse forventes at ske søndag den 31. maj 2015 og hjemkomst igen lørdag den 6. juni eller søndag den 7. juni (afhængig af billetmulighederne). På bestyrelsesmødet orienteres om det foreløbige program. Indstilling: Til orientering. Beslutning: 6

7 Pkt. nr. : 10 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6695 Etablering af forbehandlingsanlæg for kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) Status (E) Bestyrelsen godkendte den 24. oktober 2014 at: AffaldPlus igangsætter arbejdet med at etablere et forbehandlingsanlæg til kildesorteret organisk affald med henblik på at etablere og idriftsætte anlægget hurtigst muligt Anlægsinvesteringen og finansieringen heraf indarbejdes i forslag til rev. budget 2015, som behandles på bestyrelsens decembermøde Der gennemføres en tilbudsindhentning hos potentielle leverandører af forbehandlingsteknologier om etablering af forbehandlingsanlægget inkl. de nødvendige bygninger Tilbuddene forelægges for bestyrelsen inden endelig beslutning om anlæggets etablering. På bestyrelsens decembermøde blev revideret budget 2015 godkendt. I budgettet er indarbejdet en anlægsinvestering på i alt 30 mio. kr. fordelt med 25 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i Administrationen har indbudt 3 rådgivere, COWI, Grontmij og Rambøll, til at give tilbud på udførelse af rådgivningsopgaven for AffaldPlus inklusive gennemførelse af udbud, kontraktforhandlinger samt efterprøvning af, at leverancen opfylder de stillede krav og leverandørens garantier. De 3 rådgivere afgiver tilbud den 21. januar og administrationen vil derfor på bestyrelsesmødet kunne oplyse, hvilken rådgiver der vil blive knyttet til opgaven. Som tidligere oplyst, vil etablering af forbehandlingsanlægget blive udbudt i en totalentreprise på funktionskrav, idet der kan være mindre leverancer, der enten skal leveres som bygherreleverancer eller som særlige fagentrepriser. Tidsplanen forventes at være, at tilbudsgivning og kontraktforhandlinger er afsluttet og tilbud godkendt af bestyrelsen inden 1. september Anlægget forventes at blive sat i drift i løbet af 1. kvartal Bestyrelsen vil blive inddraget omkring den endelige beslutning om anlæggets etablering (godkendelse af tilbud fra den vindende tilbudsgiver), men også tidligere, idet rammerne for anlægget skal fastlægges, før udbuddet kan gennemføres. Det drejer sig bl.a. om placering af anlægget samt anlæggets kapacitet (evt. behandling af KOD fra andre selskaber). Indstilling: Til efterretning. Beslutning: 7

8 Pkt. nr. : 11 J.nr. : A /2014 Sagsnr. : 6682 Orientering om renteudviklingen på indgåede lån med tilhørende swap-aftaler (E) Med udgangen af 2013 var samtlige swaps indgået med fast rente, og den samlede gennemsnitlige rente var på daværende tidspunkt 4,33 %. 2. juli 2014 bliver 2 swaps omlagt til variabel rente, og i den forbindelse blev den gennemsnitlige rente reduceret til 3,93 %. Vores finansielle politik kræver minimum 50 % fastforrentet, og efter omlægningen er andel fastforrentet inklusiv caps på 62 %. Sideløbende med omlægningen blev der optaget nyt lån til røggaskondensering med en fastrente på 1,52 %, hvorefter den samlede gennemsnitlige rente for hele arrangementet blev på 3,78 %. På tidspunktet for budgetlægning af det reviderede budget 2015 blev anvendt denne gennemsnitlige rente på 3,78 %, tillagt forventet rentestigning for året på 0,22 % eller totalt 4 %. Efter omlægningen har der været en faldende rente, hvorfor den gennemsnitlige rente pr. 31/ andrager 3,72 %. Uden det nye lån til røggaskondenseringen vil den gennemsnitlige rente blive 3,94 %. Indstilling: Til efterretning. Beslutning: Pkt. nr. : 12 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6663 Status for Udviklingsplan for PlusButikker og associerede aktiviteter (E) I forlængelse af Bestyrelsens godkendelse af udviklingsplanen på junimødet 2014 følger hermed en status. Overordnet er der sket en fordobling af omsætningen og mængden af solgte varer fra 2013 til 2014 ved genbrugssalg fra PlusButikken Næstved og PlusMarkedet Vordingborg. I PlusButikken Næstved foretages lettere reparation af udvalgte varer indtil videre i beskedent omfang, mens håndtering og afsætning af tøj er i fremdrift. 8

9 Der er påbegyndt drøftelser med de 6 ejerkommuners jobcentre om indgåelse af en fælles virksomhedsaftale, som optimerer og effektiviserer samarbejdet. Senest primo januar var AffaldPlus vært for et dialogmøde med deltagelse af alle jobcentrene. Der har ligeledes været samarbejder med uddannelsesinstitutioner, hvor varer i mindre omfang er blevet værdiforøget ved reparation. Der har været enkelte humanitære organisationer, som i december er kommet med et par udfald mod PlusButikkerne. AffaldPlus vurderer, at kritikken har været uholdbar. Der er en lang række argumenter som godtgør, at AffaldPlus både redder ressourcer, sikrer økonomien og skaber grøn beskæftigelse. Der er redegjort nærmere for status i bilag til sagen herunder uddybning af argumentationen for at fortsætte Udviklingsplan for PlusButikker og associerede aktiviteter. Indstilling: Til efterretning../. Bilag: Notat dateret 14. januar 2015 Status for Udviklingsplan for PlusButikker og associerede aktiviteter. Beslutning: Pkt. nr. : 13 J.nr. : G01/ Sagsnr. : 4400 Evt. Mødet hævet kl. 9

10 Cirkulær økonomi og grøn omstilling Det er med stor fornøjelse, at vi kan invitere dig til Affald 2015 Dansk Affaldsforenings konference og årsmøde. Cirkulær økonomi og grøn omstilling er på alles læber, men det står endnu ikke helt klart, hvordan det konkret og lokalt føres ud i livet. Det spørgsmål er omdrejningspunkt for Affald Onsdag den 20. maj 2015 Kommuner og affaldsselskabers rolle i den cirkulære økonomi Affald er ressourcer - det er vi alle enige om. Men hvordan indgår affald i en cirkulær økonomi, når vi ser det fra kommuner og affaldsselskabers synspunkt? Det er temaet for dagens program. For at komme hele cirklen rundt, inviterer vi også repræsentanter fra KL, Erhvervsog Vækstministeriet, Folketinget og erhvervslivet til at deltage i debatten, som tager udgangspunkt i disse centrale spørgsmål: Hvad er cirkulær økonomi egentlig? Hvad er kommunernes rolle? Hvordan ser Slotsholmen på begrebet? Hvad mener det private erhversliv, cirkulær økonomi handler om? Du kan blandt andre møde: Ida Auken, folketingsmedlem for Det Radikale Venstre Jørn Pedersen, formand for KL s Teknik- og Miljøudvalg Thomas Færgeman, ressourcejournalist ved Politiken Dagen afsluttes med en festmiddag. Cirkulær økonomi DEN MAJ 2015 PÅ COMWELL KORSØR

11 Tirsdag den 19. maj 2015 Cirkulær økonomi og grøn omstilling på lokalt niveau Mange kommuner og affaldsselskaber er lokalt sprunget ud i aktiviteter, hvor de forsøger at praktisere cirkulær økonomi og grøn omstilling med affald som en af ingredienserne. I løbet af eftermiddagen vil kommuner og affaldsselskaber fortælle om deres konkrete initiativer: Næstved Kommune om RessourceCity Slagelse Kommune om Fuld Skrald AffaldPlus genbrugsbutik og Yderzonen, hvor nysgerrige børn og voksne kan lære om affald BOFA, Grennessminde Bornholm og Bornholms politikere ser på mulighederne for at udvikle en socialøkonomisk virksomhed, der tager udgangspunkt i affald Programmet slutter med, at DI og KL præsenterer deres syn på det lokale niveaus rolle i den cirkulære økonomi. Om aftenen er der mulighed for at deltage i årets første grillaften, hvor du kan netværke, opleve lidt magi og smage nogle af de lokale specialiteter. Pris for deltagelse i arrangementet er: (Alle priser er inkl. overnatning og ekskl. moms.) Medlem af Dansk Affaldsforening: Ikke medlem af Dansk Affaldsforening: Tirsdag - torsdag den maj 8.450,- Tirsdag - onsdag den maj 6.950,- Onsdag - torsdag den maj 7.450, , , ,- Du kan tilmelde dig via Sidste frist for tilmelding er onsdag den 18. april Tilmeldingen er bindende efter denne dato. Afbud eller ændringer i forhold til tilmelding kan kun ske på Cirkulær økonomi DEN MAJ 2015 PÅ COMWELL KORSØR

12 NOTAT Dato: 13. januar 2015 NOL Emne: AffaldPlus Plan Indledning Gennemførelsen af Strategi 2024 forudsætter gennemførelsen af en række konkrete projekter og aktiviteter. På den korte bane (for perioden ) samles og beskrives disse aktiviteter i dette notat, AffaldPlus - Plan Notatet er oversigt over de projekter/aktiviteter, som planlægges gennemført i perioden som led i gennemførelsen af AffaldPlus nye strategi. AffaldPlus arbejder på at nå de strategiske mål ved at gennemføre projekterne i planen. Men målene fungerer også som rettesnore/fyrtårne for de beslutninger, som dagligt tages på alle niveauer i organisationen. Plan omfatter ikke alt, hvad der sker i virksomheden, men indeholder de særlige projekter og aktiviteter, som understøtter de prioriterede strategiske mål. Prioriterede strategiske mål De strategiske mål fremgår af Strategi 2024, som blev godkendt af bestyrelsen den 20. juni Der er opstillet 27 strategiske mål indenfor 5 hovedspor 1. Håndtering af ressourcer og affald 2. Indsamling af affald 3. Energi 4. Lokalsamfundet og kunderne 5. Økonomi og organisering En række af de strategiske mål skal prioriteres i perioden Gennemførelsen af Plan skal sikre, at disse mål opfyldes. Bestyrelsen forventes den 23. januar 2015 at godkende, at følgende strategiske mål prioriteres i perioden : Strategi Strategisk mål AffaldPlus sikrer, at der er behandlingsmuligheder og afsætning for alle affaldstyper og materialer på egne anlæg eller hos samarbejdspartnere (offentlige eller private). 1.5 AffaldPlus fremmer direkte genbrug. 2.1 AffaldPlus vil sammen med ejerkommunerne etablere et fælles koncept for indsamling og håndtering af affald og ressourcer samt samle driftsopgaverne på affaldsområdet hos AffaldPlus for at medvirke til, at de kommunale affaldsplaner realiseres og Ressourcestrategiens mål nås. 3.1 AffaldPlus arbejder for udfasning af fossile brændsler. 3.4 AffaldPlus er energiproducent og anvender også andre energikilder end affald. 4.1 AffaldPlus er en aktiv og respekteret del af lokalsamfundet. 4.4 AffaldPlus opbygger og opretholder en høj faglig ekspertise om affald og ressourcer samt håndteringen og nyttiggørelsen heraf. 5.5 AffaldPlus opleves som en god og udviklende arbejdsplads, der rekrutterer og fastholder de medarbejdere, der har de bedste kompetencer. Side 1 af 8

13 NOTAT Dato: 13. januar 2015 NOL Emne: AffaldPlus Plan Nogle af de andre strategiske mål i Strategi 2024 er naturligt knyttet til ovennævnte prioriterede strategiske mål og realiseres derfor i et vist omfang ved gennemførelse af Plan De strategiske mål 1.1 (om affaldshierarki) samt 5.1 og 5.2 (om bl.a. optimering af økonomi) i Strategi 2024 opfattes ikke som selvstændige strategiske mål, men som overordnede strategiske forudsætninger, der skal gennemsyre hverdagen og gennemførelsen af Strategi 2024 generelt. Plan I Plan er de 8 prioriterede strategiske mål grundstammen. Realiseringen af målene sker i form af forskellige projekter/aktiviteter knyttet til hvert af de prioriterede strategiske mål. Efterfølgende er for hvert af de prioriterede strategiske mål beskrevet en række projekter og aktiviteter, hvis gennemførelse vil bidrage til at nå de opstillede mål. Side 2 af 8

14 NOTAT Dato: 13. januar 2015 NOL Emne: AffaldPlus Plan Realisering af strategisk mål 1.3: AffaldPlus sikrer, at der er behandlingsmuligheder og afsætning for alle affaldstyper og materialer på egne anlæg eller hos samarbejdspartnere (offentlige eller private). Projekt/ aktivitet Titel/Indhold Håndtering af tørre genanvendelige fraktioner fra husholdninger fra producent til afsætning Etablering af indsamlingsordninger for de tørre genanvendelige materialer, som tilfredsstiller kravene i affaldsplanerne og muliggør efterfølgende håndtering på de sorteringsanlæg, som AffaldPlus enten etablerer eller afsætter til Etablering af forbehandlingsanlæg for Kildesorteret organisk dagrenovation, KOD Valg af rådgiver efter udvælgelsesproces. Opstilling af krav til forbehandlingsanlæg, herunder afdækning af lokalisering, nødvendig kapacitet og kvalitetskrav til det færdige produkt. Gennemførelse af udbud på funktionsvilkår for etablering af anlæg, herunder kontraktindgåelse. Gennemførelse af etablering, herunder sikring af kontraktens vilkår. Idriftsætning og prøvedrift samt garantitest Oparbejdning af beton og tegl på egne anlæg På Miljøanlæggene etableres arealer, hvor beton og tegl fra genbrugspladserne og evt. eksterne leverandører kan modtages og efterfølgende oparbejdes til og afsættes som produkter, inkl. kvalitetssikring og etablering af salgskanaler Genanvendelse af nye fraktioner, herunder EPS ( Flamingo ), mursten og andre plasttyper Gennemførelse af pilotprojekt: Indsamling og oparbejdning af tørt, genanvendeligt EPS ( flamingo ) modtaget på genbrugspladserne (og på evt. andre A+ anlæg). Også udsortering og oparbejdning af gamle mursten til direkte genbrug samt samle på flere plastfraktioner (for at gøre sorteringen lettere for kunden, så vi får større mængder ind), som senere sorteres - evt. på egne anlæg. Oparbejdning evt. i eget regi eller i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere Implementering af fremtidig struktur for genbrugspladser herunder haveaffaldspladser Gennemførelse af den fremtidige struktur jf. bestyrelsens beslutning 21. nov Serviceniveauet tilpasses ved at lukke, åbne og justere genbrugspladser og haveaffaldspladser, herunder gennemføre justeringer i åbningstider Forbrænding af imprægneret træ Undersøge om det vil være teknisk, juridisk og økonomisk muligt at forbrænde imprægneret træ på egne anlæg indrettet specielt til denne affaldstype, som i dag eksporteres til forbrænding i Tyskland. Det skal samtidig undersøges om det er relevant at modtage imprægneret træ til forbrænding fra producenter udenfor AP-kommunerne evt. i samarbejde med andre affaldsselskaber. Side 3 af 8

15 NOTAT Dato: 13. januar 2015 NOL Emne: AffaldPlus Plan Realisering af strategisk mål 1.5: AffaldPlus fremmer direkte genbrug. Projekt/ aktivitet Titel/Indhold Etablering af i alt 5 PlusButikker inden udgangen af 2017 Gennemføre udviklingsplanen for antal og placering af PlusButikker, jf. bestyrelsens beslutning 20. juni Indsamling af materialer fra byggepladser til direkte genbrug Gennemførelse af pilotprojekt i samarbejde med en entreprenør om at indsamle, sortere og sælge overskydende byggematerialer fra bygge (anlægsaktiviteter i PlusButikkerne. Omfatter både nybyggeri og nedrivning Værdiforædling af tøjfraktion Tøj indsamles, sorteres, vaskes, om fornødent repareres med videresalg for øje i tre fraktioner; Direkte i butik, i butik efter reparation eller som partier til udlandet. Øvrige del af fraktionen afsættes til genanvendelse Vejledning og forsortering ved indgang til genbrugspladser Gennemførelse af pilotprojekt for at høste erfaringer med at øge direkte genbrug - og affaldssorteringen generelt ved at møde kunden inden denne kommer ind på Genbrugspladsen. Kunden møder en medarbejder ved indgangen til en genbrugsplads i en form for sluse-system. Her modtager kunden vejledning, og der sorteres ting fra til direkte genbrug Indførelse af direkte genbrug på deponier og forbrændingsanlæg (jura) Alt affald betragtes som mulige varer til vores PlusButikker. Dog skal det sikres, at kunden kan vælge slutbehandling. Udarbejdelse af retningslinjer for udsortering til direkte genbrug på miljøanlæg og forbrændingsanlæg, herunder for håndtering af affald der, efter krav fra affaldsproducenten, ikke må gå til direkte genbrug. Side 4 af 8

16 NOTAT Dato: 13. januar 2015 NOL Emne: AffaldPlus Plan Realisering af strategisk mål 2.1: AffaldPlus vil sammen med ejerkommunerne etablere et fælles koncept for indsamling og håndtering af affald og ressourcer samt samle driftsopgaverne på affaldsområdet hos AffaldPlus for at medvirke til, at de kommunale affaldsplaner realiseres og Ressourcestrategiens mål nås. Projekt/ aktivitet Titel/Indhold Samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet hos AffaldPlus Markedsføring/formidling af konceptet, indgåelse af aftaler med kommuner, der vælger løsningen, tilrettelæggelse af overtagelse af opgaverne og medarbejdere, organisatorisk tilpasning samt drift af ordninger, når opgaven er overdraget. Realisering af strategisk mål 3.1: AffaldPlus arbejder for udfasning af fossile brændsler. Projekt/ aktivitet Titel/Indhold Brug af varmepumper til nyttiggørelse af spildvarme på AffaldPlus anlæg Gennemføre energieffektivisering ved at benytte varmepumper til at udnytte spildvarmen ved køling af smøreolie, i kølevand, i udsugningsluft, etc Evaluering og evt. udbygning af røggaskondensering (RGK) på AffaldPlus forbrændingsanlæg Indsamling af data/erfaringer fra RKG på NFA til udarbejdelse af business cases for udbredelse af RGK til andre energianlæg hos AffaldPlus. Side 5 af 8

17 NOTAT Dato: 13. januar 2015 NOL Emne: AffaldPlus Plan Realisering af strategisk mål 3.4: AffaldPlus er energiproducent og anvender også andre energikilder end affald. Projekt/ aktivitet Titel/Indhold Optimering af produktion og anvendelse af biobrændsel fra have/parkaffald Alt haveaffald modtaget på AffaldPlus anlæg forarbejdes og forædles til biobrændsel som hovedformål. Overskydende biomasse, der ikke kan nyttiggøres på Affaldplus anlæg, skal sælges og bruges til brændsel. Biologisk letomsætteligt materiale udsorteres evt. mhp. at indgå i produktionen af pulp til bioforgasning Udvikling og etablering af kollektiv varmeforsyning i mindre bysamfund (Fjernvarme i Olielandsbyer ) Udvikling og etablering af kollektiv varmeforsyning baseret på små biomassevarmeværker eller andre energiformer i nye områder, herunder de såkaldte olielandsbyer. I forbindelse hermed overvejes om konceptet også skal omfatte løsninger med individuelle VE- baserede varme Salg af tekniske og administrative serviceydelser til energiproducenter og energidistributører i Affaldplus opland Salg af medarbejdernes kompetencer til andre energiproducenter eller energidistributører. Salg af ydelser fra AffaldPlus driftsoperatører, håndværkere og administrative personale til andre anlæg i oplandet. Side 6 af 8

18 NOTAT Dato: 13. januar 2015 NOL Emne: AffaldPlus Plan Realisering af strategisk mål 4.1: AffaldPlus er en aktiv og respekteret del af lokalsamfundet. Projekt/ aktivitet Titel/Indhold Synliggørelse af AffaldPlus i lokalsamfundet Udvikling af en strategi for imødegåelse af ensidige og negative synspunkter om AffaldPlus i medierne samt synliggørelse af selskabet, vore aktiviteter og anlæg og betydningen heraf for lokalsamfundet Opbygning af netværk med ejerkommunernes ledende embedsmænd Samarbejdet med ejerkommunerne skal udbygges og styrkes ud fra grundsætningen: Vi er en del af jer I er en del af os. Samarbejdet sker på direktionsniveau, i KG samt generelt på administrations- og driftsområdet bl.a. for at opnå, at de kommunale medarbejdere oplever et medejerskab af AffaldPlus. Ligeledes forsøges i højere grad de relevante fagudvalg fra kommunerne inddraget i samarbejdet Synliggørelse af AffaldPlus anlæg og deres betydning for lokalsamfundet Deltage aktivt i lokalsamfundet f.eks. ved at lave rundvisning på miljøanlæg, invitere Danmarks Naturforening, deltage i lokale møder o.lign Sociale arbejdspladser (registrering) Strukturering af arbejdet med sociale arbejdspladser, så vi ved, hvad vi har gjort og kan dokumentere det Udvikling af byttemarkeder Skabe mulighed for at private kan bytte ting for at give ting nyt liv Logo til branding af Direkte Genbrug hos virksomheder, der samarbejder med AffaldPlus Der indføres et logo, som virksomheder må bruge bl.a. som led i indgåelse af partnerskabsaftaler i B til B-regi med PlusButikkerne Ring og spørg etablering af servicetelefon for borgere og virksomheder Etablering af servicetelefon (call center), der kan benyttes af borgere, virksomheder og ejerkommuner, der har spørgsmål om affald, ressourcer og bæredygtighed. Servicetelefonen har eller skaffer svar ved at trække på interne og eksterne netværk. Markedsføring af konceptet. Side 7 af 8

19 NOTAT Dato: 13. januar 2015 NOL Emne: AffaldPlus Plan Realisering af strategisk mål 4.4: AffaldPlus opbygger og opretholder en høj faglig ekspertise om affald og ressourcer samt håndteringen og nyttiggørelsen heraf. Projekt/ aktivitet Titel/Indhold Vidensopsamling og vidensdeling i AffaldPlus og ejerkommunerne Kortlægge informationsgange og vurdere om de er optimale, herunder om vi skaber adgang/får fordelt viden til alle relevante personer i virksomheden. Opbygning af netværk internt og eksternt (ejerkommunerne og andre samarbejdspartnere). Etablering af it-platform, hvorpå viden kan samles og formidles fra. Organisering af vidensopsamlingen og vidensdelingen (een indgang for nye spørgsmål). Realisering af strategisk mål 5.5 AffaldPlus opleves som en god og udviklende arbejdsplads, der rekrutterer og fastholder de medarbejdere, der har de bedste kompetencer. Projekt/ aktivitet Titel/Indhold Trivselsundersøgelse 2015 Gennemførelse af den aftalepligtige trivselsundersøgelse i AffaldPlus som opfølgning på tilsvarende undersøgelse i 1. kvartal Udvikling af og i HR-afdelingen HR afdelingen styrkes og udvikles, således at afdelingen kan være både igangsætter og den naturlige support for samtlige afdelinger i forbindelse med at fortsætte udviklingen af AffaldPlus som en god og udviklende arbejdsplads Den gode og udviklende arbejdsplads Det undersøges, om AffaldPlus opfattes som en god og udviklende arbejdsplads. På de områder, hvor det af ledelsen vurderes, at dette ikke er tilfældet, iværksættes passende tiltag for at forbedre forholdene. Side 8 af 8

20 København November 2014 Sagsnr sbi/psm/aju Dok.nr Aktieoverdragelsesaftale mellem I/S AffaldPlus og I/S Vestforbrænding og I/S Nordforbrænding og I/S REFA og Kara / Noveren I/S vedrørende aktier i Afatek A/S København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade Aarhus C Danmark Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, T F E Advokatfirma CVR-nr

21 2/5 Dok.nr Den [ ] 2014 er indgået følgende aktieoverdragelsesaftale ("Aftalen") mellem I/S Affaldplus CVR nr Ved Fjorden Næstved og I/S Vestforbrænding CVR nr Ejby Mosevej Glostrup (samlet betegnet "Sælgerne" og hver for sig Sælger ) og I/S Nordforbrænding CVR nr Savsvinget Hørsholm og I/S REFA CVR nr Energivej Nykøbing F og Kara / Noveren I/S CVR nr Håndværkervej Roskilde (samlet betegnet Køberne og hver for sig "Køber") (samlet kaldet "Parterne" og hver for sig "Part")

22 3/5 Dok.nr om Købernes erhvervelse af Aktierne (som defineret nedenfor) i Afatek A/S, Gartnervej 40, 4684 Holmegaard, CVR nr ("Selskabet") fra Sælgerne. 1. Genstand 1.1 Sælgerne overdrager til Køberne nominelt kr aktier i Selskabet, svarende til 18,9 % af Selskabets aktiekapital, ("Aktierne"). Overdragelsen fordeler sig således mellem Parterne: I/S Affaldplus overdrager til I/S REFA nominelt kr. aktier. I/S Affaldplus overdrager til Kara / Noveren I/S nominelt kr. aktier. I/S Vestforbrænding overdrager til Kara / Noveren I/S nominelt kr. aktier. I/S Vestforbrænding overdrager til I/S Nordforbrænding nominelt kr. aktier. 1.2 Med overdragelsen følger samtlige til Aktierne knyttede rettigheder, herunder - men ikke begrænset til - stemmeretten samt retten til at oppebære udbytte vedrørende Aktierne for Selskabets regnskabsår 2014 og derefter. 2. Købesummen 2.1 Købesummen for Aktierne udgør kr., svarende til kurs 226,79 og fordeles som følger: For nominelt kr. aktier betaler I/S REFA kr. til I/S Affaldplus. For nominelt kr. aktier betaler Kara / Noveren I/S kr. til I/S Affaldplus. For nominelt kr. aktier betaler Kara / Noveren I/S kr. til I/S Vestforbrænding. For nominelt kr. aktier betaler I/S Nordforbrænding kr. til I/S Vestforbrænding. 2.2 Købesummen berigtiges kontant den [ ]. [ ] 201[ ] ved indbetaling til følgende bankkonti

23 4/5 Dok.nr for I/S Affaldplus: [bank], reg. nr. [ ], konto nr. [ ] for I/S Vestforbrænding: [bank], reg. nr. [ ], konto nr. [ ] mod Sælgernes overgivelse til Køberne af de til Aktierne knyttede originale aktiebreve i endosseret stand. 3. Sælgernes indeståelser 3.1 Sælgerne indestår Køberne for, at Aktierne retmæssigt ejes af Sælgerne. 3.2 Sælgerne indestår Køberne for, at Aktierne i enhver henseende er frie og ubehæftede og ikke er undergivet rådighedsbegrænsninger af nogen art, bortset fra rådighedsbegrænsninger i henhold til de for Selskabet gældende vedtægter og den mellem kapitalejerne i Selskabet indgåede ejeraftale. 3.3 Bortset fra de i pkt. 3.1 og 3.2 anførte indeståelser overdrages Aktierne som de er og forefindes og uden ansvar for Sælgerne, idet Køberne som nuværende aktionærer i Selskabet erklærer at være bekendt med Selskabets forhold i fuldstændig samme omfang som Sælgerne, og at der ved fastsættelsen af købesummen er taget højde herfor. 4. Øvrige bestemmelser 4.1 Køberne drager omsorg for, at overdragelsen af Aktierne noteres i Selskabets ejerbog og i det offentlige ejerregister. 4.2 De skattemæssige virkninger for en Part af Aftalen er de øvrige Parter uvedkommende. 4.3 Aftalen underskrives i fem eksemplarer, der hver udgør en original. ***** Den [ ] 2014

24 5/5 Dok.nr For I/S Affaldplus: Navn: Navn: For I/S Vestforbrænding: Navn: Navn: For I/S Nordforbrænding: Navn: Navn: For I/S REFA: Navn: Navn: For Kara / Noveren I/S: Navn: Navn: Tiltrådt af Afatek A/S Navn: Navn:

25 Notat 14. januar 2015 /ABJ Status for Udviklingsplan for PlusButikker og associerede aktiviteter I forlængelse af Bestyrelsens godkendelse af udviklingsplanen på juni-mødet 2014 følger hermed en status. Den er suppleret med en vurdering af forholdet til de humanitære organisationer. PlusButikker PlusButikken Næstved og PlusMarkedet Vordingborg har samlet set mere end fordoblet omsætningen og mængden af solgte varer til i alt 2,67 mio. ekskl. moms med et forventet overskud på 10 % Der er samlet set skabt en grøn beskæftigelse på 4½ årsværk Der er solgt ca. 380 ton varer Den skjulte ressource (Den økologiske rygsæk) er beregnet til en faktor 30 svarende til mere end ton. Det er baseret på, at 72 % af de solgte varer (ca. 275 ton) erstatter ny-produceret (jf. kundeundersøgelsen sept. 2014) Nye PlusButikker Slagelse Kommune har netop indledt et lokalplanarbejde, som sigter mod at muliggøre etablering af en PlusButik i tilknytning til genbrugspladsen samt en udvidelse med en døgnåben haveaffaldsplads mv. Der er indgået et 40 års lejemål med købsret for et areal med bygning beliggende med fælles skel til Rønnede GBP. Der arbejdes på etablering af en PlusButik med åbning til maj-juni i år Det er fortsat planen at etablere en PlusButik i Ringsted i 2017 PlusMarkedet Vordingborg planlægges på sigt konverteret til en egentlig PlusButik med begrænset, men fast åbningstid Associerede aktiviteter Reparation af møbler, el-ting og have / fritidsting er foreløbig på et beskedent niveau, men stigende Der arbejdes med at etablere virksomhed til oparbejdning af tøj og tekstiler Samarbejdet med andre kommunale affaldsselskaber om en fælles website, herunder et auktionsmodul, er under udvikling forventes færdigt i løbet af 2015 Samarbejde med jobcentre AffaldPlus har afholdt et dialogmøde med deltagelse af alle 6 ejerkommuners jobcentre primo januar Der arbejdes på en fælles virksomhedsaftale mellem alle ejerkommuner og AffaldPlus, hvor GBP-området er udvalgt til et pilotprojekt. Der er pt. opbakning fra alle til konkrete aftaler for et videre forløb. Side 1 af 3

26 Samarbejde med uddannelsesinstitutioner Der er indtil videre et ad hoc samarbejde med få uddannelsesinstitutioner. Der er fortsat dialog om, hvordan samarbejder kan struktureres og få større udbredelse Forhold til humanitære organisationer Der har i december måned 2014 været et par udfald imod PlusButikker i AffaldPlus fra et par organisationer, som har fremført det synspunkt, at PlusButikker undergraver organisationernes arbejde. I det følgende opridses kort nogle hovedpointer for PlusButikker ift. humanitære organisationer. En ny tid Der er ingen tvivl om, at hele markedet for direkte genbrug er i forandring som en del af en generel trend. Det giver foreningerne nogle andre vilkår at arbejde under, men herunder også et marked, som er i vækst blandt andet på grund af PlusButikken og den opmærksomhed, som vi gennem butikken er med til at skabe. Lovmæssige bindinger Affald, som bringes til genbrugspladserne er AffaldPlus ansvar og ejendom, som indeholder en dispositions-forpligtigelse, som overholder lovgivningen jf. ovenfor. Som offentligt ejet virksomhed kan vi ikke tillade os at forære værdier væk, men skal opnå den bedst mulige anvendelse ift de strategiske mål for AffaldPlus, så værdierne kommer fællesskabet til gode. Samtidig er AffaldPlus underlagt lighedsprincippet foreninger skal behandles ens og vi kan ikke forfordele fx Røde Kors frem for Blå Kors eller andre. Affaldslovgivningen forpligter AffaldPlus at gøre sit yderste, for at sikre direkte genbrug og affaldsminimering fremfor genanvendelse, forbrænding og deponi i nævnte rækkefælge. AffaldPlus anser det for en pligt at fiske affald fra som varer, så længe kunden ikke særskilt har ønsket affaldet slutbehandlet. Man kan sige, at miljømæssigt har vi et særligt ansvar som dem, der står på kanten af småt brændbart. Vi er de eneste, som har mulighed for at redde en stor del af de værdier, som ellers bliver til affald. Det frie valg Borgerne vælger frit om genbrugeligt affald afleveres til AffaldPlus eller til en organisation / forening. Det er - populært sagt et valg om man drejer til højre ind på en genbrugsplads eller venstre hen til en organisation. Det samme valg gælder, når man handler i en genbrugsbutik PlusButikker eller andre! Med miljøet i centrum Genbrugspladserne arbejder via PlusButikkerne for affaldsminimering og direkte genbrug, som gennem affaldshierarkiet har højeste prioritet både i EU og i den danske lovgivning på området. Det har en stor effekt både på CO 2 regnskabet og på den økologiske rygsæk, som opgør affaldsmængderne ved produktion af nye varer. En undersøgelse gennemført i efteråret 2014 viser, at 72 % af varerne, som sælges i PlusButikken, erstatter køb af nye varer. Det betyder, at miljøet spares for mere end tons affald. Svarende til den årlige mængde af Side 2 af 3

27 dagrenovation fra en by med indbyggere svarende fx til godt og vel Sorø. Af ovenstående fremgår også, at det primære konkurrenceforhold er imellem ny-producerede varer og genbrugsvarer. Ved at genbrugsbutikker går sammen om det perspektiv, vil markedet for genbrugseffekter være nærmest umætteligt. Opsamling PlusButikken spiller en vigtig rolle i forhold til AffaldPlus nyligt vedtagne strategi og omfatter 21 ud af i alt 27 strategiske mål gældende både på de tekniske, miljømæssige og økonomiske områder. Men også i forhold til lokalsamfundet fx gennem samarbejde med de lokale jobcentre. For AffaldPlus og kommunerne er det desuden vigtigt, af både miljømæssige og økonomiske grunde, at vi gennem PlusButikken er en del af den generelle trend mod Zero Waste samfundet. Det er en udvikling, som kun lige er begyndt og som undervejs kan tage mange forskellige drejninger. Allan Johansen Afdelingschef, genbrugspladser Januar 2015 Side 3 af 3

26. januar 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108344 Sted: Mødelokale 1

26. januar 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108344 Sted: Mødelokale 1 REFERAT Mødedato: Fredag 23. januar 2015, kl. 10.00 26. januar 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108344 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere

29. september 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107373 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde

29. september 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107373 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde REFERAT Mødedato: Fredag 26. september 2014, kl. 10.00 29. september 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107373 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud:

Læs mere

27. oktober 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107684 Sted: Ved Fjorden 20, Nederste etage

27. oktober 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107684 Sted: Ved Fjorden 20, Nederste etage REFERAT Mødedato: Fredag 24. oktober 2014, kl. 8.30 27. oktober 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107684 Sted: Ved Fjorden 20, Nederste etage JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

DAGSORDEN. Den 22. og 23. maj 2014 i forbindelse med bestyrelsesseminar. Slangerupgaard Hotel og Kursuscenter, Elmuevej 32, Faxe Ladeplads

DAGSORDEN. Den 22. og 23. maj 2014 i forbindelse med bestyrelsesseminar. Slangerupgaard Hotel og Kursuscenter, Elmuevej 32, Faxe Ladeplads DAGSORDEN Mødedato: Sted: Indkaldte: Den 22. og 23. maj 2014 i forbindelse med bestyrelsesseminar Slangerupgaard Hotel og Kursuscenter, Elmuevej 32, Faxe Ladeplads AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer 15. maj

Læs mere

Lukning af enten Rønnede eller Faxe genbrugsplads. Afdelingschef Allan Johansen

Lukning af enten Rønnede eller Faxe genbrugsplads. Afdelingschef Allan Johansen Lukning af enten Rønnede eller Faxe genbrugsplads Afdelingschef Allan Johansen AffaldPlus er et 60 selskab Slagelse Kommune Vordingborg Kommune Ringsted Kommune Næstved Kommune 60 selskab Faxe Kommune

Læs mere

Affald som varer PlusButikker - vi gi`r affald nyt liv Det er cirkulær økonomi og grøn omstilling

Affald som varer PlusButikker - vi gi`r affald nyt liv Det er cirkulær økonomi og grøn omstilling Affald som varer PlusButikker - vi gi`r affald nyt liv Det er cirkulær økonomi og grøn omstilling Allan Johansen Afdelingschef, genbrugspladser Formål Bevare ressourcerne - Udsæt tidspunktet for hvornår

Læs mere

AffaldPlus og ejerkommunerne

AffaldPlus og ejerkommunerne AffaldPlus og ejerkommunerne udnytter affaldsressourcerne endnu bedre PlusButikken og et nyt syn på affald fra genbrugspladser Allan Johansen Afdelingschef, genbrugspladser Inspirationskilde - og forbillede

Læs mere

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S AffaldPlus + Interessentskabets navn er I/S AffaldPlus +. 1 Interessentskabets navn Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter Interessentskabet ejes af følgende

Læs mere

Direkte genbrug Nordforbrænding

Direkte genbrug Nordforbrænding Direkte genbrug Nordforbrænding Affaldskontoret ApS maj 2014 Direkte genbrug Affaldskontoret er af Nordforbrænding blevet anmodet om at opstille en tids- og handleplan, samt tilhørende økonomi for et forsøg

Læs mere

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen Aarhus 2. februar 2015 Per Hemmer Partner T +45 72 27 35 50 phe@bechbruun.com Sagsnr. 036007-0007 phe/jhp I/S Reno-Nord Markedsprismodellen 1. Indledning Rebild Kommune består efter strukturreformen af

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 19 12. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 21 13. -

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 18. september 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 18. september 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 18. september 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 19-13 Til orientering/efterretning 20-13 Regnskab for 2. kvartal 2013 21-13 Udbud af indkøb af renovationsbeholdere 22-13

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering. 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen

Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering. 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen Lokalisering Sagen drejer sig om Dimensionering Grundlaget i form af kommunernes affaldsplaner

Læs mere

Optionsaftale. mellem. Horsens Kommune. vedrørende køberet til Campusgrunden, Horsens. UDKAST 29. oktober 2014

Optionsaftale. mellem. Horsens Kommune. vedrørende køberet til Campusgrunden, Horsens. UDKAST 29. oktober 2014 Optionsaftale mellem Horsens Kommune og [ ] vedrørende køberet til Campusgrunden, Horsens København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark Shanghai 1801,

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Fredag den 18. september 2015, kl. 16.00. Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Fredag den 18. september 2015, kl. 16.00. Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Fredag den 18. september 2015, kl. 16.00 Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Fremtiden - affald er ressourcer

Fremtiden - affald er ressourcer Fremtiden - affald er ressourcer Fra opsynsmand over servicemedarbejder til værdiskaber Allan Johansen Afdelingschef, 1 Organisation, genbrugspladser - ændring pr. 1. marts 2014 Chef Allan Johansen Team-struktur

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

17. september 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 113557 Sted: Mødelokale 1

17. september 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 113557 Sted: Mødelokale 1 DAGSORDEN Mødedato: Fredag 25. september 2015, kl. 10.00 17. september 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 113557 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 24. oktober Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 24. oktober Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 24. oktober 2014 Peter Fugmann Etablering af forbehandlingsanlæg til kildesorteret organisk dagrenovation Pkt. 7 Bestyrelsesmødet, 24. oktober 2014 Haveaffaldspladser, evaluering Afdelingschef

Læs mere

Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.]

Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.] København September 2014 Sagsnr. 028156-0064 aa/cru/ssk UDKAST 21. september 2014 Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.] Mellem Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1

Læs mere

Strategiplan 2017-2020

Strategiplan 2017-2020 Målsætninger for Strategiplan 2017-2020 Aalborg Renovation 1. Målsætninger De overordnede mål for Aalborg Renovation fremgår af de følgende sider. Målene kan sammendrages til, at Aalborg Renovation vil

Læs mere

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Notatet uddyber RenoSams bemærkninger til lovforslag

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150630t142706.976/20150630t142707.507/653b5d48-70...

file:///c:/adlib%20express/work/20150630t142706.976/20150630t142707.507/653b5d48-70... file:///c:/adlib%20express/work/20150630t142706.976/20150630t142707.507/653b5d48-70... Page 1 of 1 30-06-2015 From: Lone Misfeldt Sent: 24-03-2015 13:00:37 To: Bendt Skodborg Nielsen Subject: MST ans gning

Læs mere

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Anj, den 24. november 2010 Fics brevid: 1136240 Indhold 1. Forældretilfredshed i dagtilbud... 2 2. Andel sikre læsere i folkeskolen...

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Fusionsgrundlag for genbrugspladser

Fusionsgrundlag for genbrugspladser Fusionsgrundlag for genbrugspladser AffaldPlus fusion 2010 fælles takster, men for genbrugspladser 2 års frist En bunden opgave jf. fusionsgrundlaget Ens betaling for husstand/sommerhus pr. 2012 Serviceharmonisering

Læs mere

Aftale om opgaveoverførsel

Aftale om opgaveoverførsel Aarhus November 2015 Sagsnr. 036007-0013 phe/rfj/jhp Aftale om opgaveoverførsel Af sortering og afsætning af indsamlet genanvendeligt plast- og metalaffald København Langelinie Allé 35 2100 København Ø

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regler for garantiprovision for kommunale garantistillelser Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 28. november 2012 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 Økonomiafdelingen

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med udbud råslagge

Spørgsmål i forbindelse med udbud råslagge 15. januar 2016 Sagsnr. 08/262 Dok. nr. XXX Initialer ANJ Side 1 af 5 Spørgsmål i forbindelse med udbud råslagge Ad pkt. 4.2 Udbudsbetingelser, Mængder Venligst oplys fordelingen af de 400.000 ton/år indgående

Læs mere

Affaldstype EAK kode Kriterier for forbrænding af affaldstypen Dagrenovation og

Affaldstype EAK kode Kriterier for forbrænding af affaldstypen Dagrenovation og Kara/Noveren I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Virksomheder J.nr. MST-1272-00973 Ref. clben/susbe Den 2. oktober 2013 Påbud om vilkårsændring, vilkår B2, liste over affald der må forbrændes i ovn 6 Kara/Noveren

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. december 2009 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 13:00-14:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Åbent referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 7. september 2015, kl. 15.00

Åbent referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 7. september 2015, kl. 15.00 Åbent referat Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 7. september 2015, kl. 15.00 Kohaven 12 5300 Kerteminde Tlf.: 7025 3333 mh@kertemindeforsyning.dk www.kertemindeforsyning.dk Dagsorden Bestyrelsen:

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Økonomiudvalget. NOTAT: Etablering af vindmøller i Roskilde Kommune

Økonomiudvalget. NOTAT: Etablering af vindmøller i Roskilde Kommune Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 84089 Brevid. 1419543 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Etablering af vindmøller i Roskilde Kommune 9. marts

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 19 Mødedato: Torsdag den 6. september 2012, kl. 11.30 13.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Pkt. 161 Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Sagsnr. 49186 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Kommunen har modtaget revideret tilbud på køb af grunden på Lysalleen til i alt 44 private lavenergi

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt:

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt: Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev juni 2015 Vi har indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Det er nu et par måneder siden vi sidst har givet lyd fra os men det betyder bestemt ikke at vi har ligget

Læs mere

7650 Bolig ApS. Selskabet hjemsted er Åbrinkvej 2, 7650 Bøvlingbjerg i Lemvig kommune.

7650 Bolig ApS. Selskabet hjemsted er Åbrinkvej 2, 7650 Bøvlingbjerg i Lemvig kommune. Undertegnede har pr. 4. november 2015 stiftet et anpartsselskab under navnet 7650 Bolig ApS Selskabet hjemsted er Åbrinkvej 2, 7650 Bøvlingbjerg i Lemvig kommune. Selskabskapitalen udgør kr. 320.000,00

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

Bilag 6 Baggrund fordele rationaler

Bilag 6 Baggrund fordele rationaler Bilag 6 Baggrund fordele rationaler 1.1. Hvorfor en sammenlægning 1.2. Hvad gør vi Beslutningen om indgåelsen af nærværende sammenlægning af nomi, NVR og 4-S i DNS I/S (arbejdstitel for Det Nye Selskab)

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. J.nr. 020122-0053 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRD. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn og formål Selskabets navn er Brd. Klee A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive ingeniør-, handels- og produktionsvirksomhed.

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse Udbud og konkurrenceudsættelse Involvering af fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse (Kommunalbestyrelsens beslutninger den 26. april og den 29. nov. 2010) UDBUD & INDKØB 1 Retningslinjer for involvering

Læs mere

Ny ordning for virksomheders adgang til MiljøCenter Greve fra 1. januar 2012

Ny ordning for virksomheders adgang til MiljøCenter Greve fra 1. januar 2012 Notat Dato: 6. oktober 2012 Vedrørende: Virksomheders adgang til MiljøCenter Greve fra 1. januar 2012 Notat udarbejdet af: Forvaltningerne i Solrød og Greve Kommune samt Greve Solrød Forsyning Ny ordning

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

Q1 Hvad er du? 1 / 18 26,5% 46,9% 12,4% 14,2% Besvaret: 113 Sprunget over: 0. Kommunalpolitik er. Ansat i et affaldsselskab. Leverandør/kons ulent

Q1 Hvad er du? 1 / 18 26,5% 46,9% 12,4% 14,2% Besvaret: 113 Sprunget over: 0. Kommunalpolitik er. Ansat i et affaldsselskab. Leverandør/kons ulent Q1 Hvad er du? Besvaret: 113 Sprunget over: 0 Kommunalpolitik er 26,5% Ansat i et affaldsselskab 46,9% Leverandør/kons ulent 12,4% Andet (angiv venligst) 14,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Bemærkninger til Energiplan Fyn udarbejdet i fællesskab af administrationen i Odense Kommune, Fjernvarme Fyn og Odense Renovation.

Bemærkninger til Energiplan Fyn udarbejdet i fællesskab af administrationen i Odense Kommune, Fjernvarme Fyn og Odense Renovation. Bemærkninger til Energiplan Fyn udarbejdet i fællesskab af administrationen i Odense Kommune, Fjernvarme Fyn og Odense Renovation. Generelt: Energiplan Fyn ligger fint i tråd med Odense Kommunes strategiske

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet Jura 3. november 2015 J.nr. 13.06.02P19-273075 HGB Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder Mellem Roskilde Kommune, Rådhusbuen

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 23. februar 2016, kl. 15.00 20.00 (Der serveres en sandwich ca. kl. 18.00)

Referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 23. februar 2016, kl. 15.00 20.00 (Der serveres en sandwich ca. kl. 18.00) Referat Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 23. februar 2016, kl. 15.00 20.00 (Der serveres en sandwich ca. kl. 18.00) Kohaven 12 5300 Kerteminde Tlf.: 7025 3333 mh@kertemindeforsyning.dk www.kertemindeforsyning.dk

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Vandløbsregulativer det kommunale ansvar. v/advokat Mark Villingshøj Nielsen, Bech-Bruun

Vandløbsregulativer det kommunale ansvar. v/advokat Mark Villingshøj Nielsen, Bech-Bruun Vandløbsregulativer det kommunale ansvar v/advokat Mark Villingshøj Nielsen, Bech-Bruun 2 Disposition Vandløbslovens formålsbestemmelse - 1 Nye regulativer med mindre grødeskæring/vedligeholdelse Fordeling

Læs mere

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det.

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det. Indledning: Dette dokument er udarbejdet af styregruppen bag det tidligere benævnte projekt FDF version 2.0 og skal betragtes som et debatoplæg med henblik på at målrette og styrke FDFs strategiske arbejde.

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Udkast. Vedtægter. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Udkast. Vedtægter. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Februar 2012 Udkast Vedtægter Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde.. 2 3 Andelshavere/varmeaftagere.. 2 4 Andelshavernes hæftelser og

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Ringsted Halmvarmeværk Slagelse Kraftvarmeværk 3. maj 2012 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb af halm Indledning I løbet af 2011 og foråret

Læs mere