Gældende for Studieordningen af juli 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældende for Studieordningen af juli 2009"

Transkript

1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Gældende for Studieordningen af juli

2 1. BIOANALYTIKERUDDANNELSEN, UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT 5 2. UDDANNELSEN Uddannelsens undervisningsformer Generelt om studieordning og studieplanerne Klinik - generelt om klinisk undervisning og praksisstudier Litteratur og studieplan Deltagelsespligt Eksamensbestemmelser Brug af modersmål ved opgavebesvarelse og eksamen og særlige prøvevilkår Studievejledning Modtagelse af nye studerende Tavshedspligt Autorisation Internationale muligheder 9 3. ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE UDDANNELSEN Ansøgning om merit Dispensationsansøgninger i forbindelse med afvikling af eksamen Studenteropgaver, herunder etiske og juridiske retningslinjer for opgaveskrivning Forsikring af den studerende under studiet Klageadgang Beskeder til studerende Offentliggørelse af tidsplaner til eksamen Orlov Overflytning til anden bioanalytikeruddannelse 14 2

3 3.12 SU (statens uddannelsesstøtte) og SPS (specialpædagogisk støtte) Transportudgifter Udgifter i forbindelse med bacheloropgave UCL hjemmeside Fronter elektronisk undervisnings- og konferencesystem FACILITETER Åbningstid Adgang til uddannelsesstedet Projektorer og fladskærm i grupperum Bibliotek Bogindkøb Fotokopiering og print IT muligheder Lån af lokaler Studiekort PRAKTISKE OPLYSNINGER Fredagsbar Kantine Opsætning af postere o.lign. på vægge og døre Oprydning og rengøring Rygning RELEVANTE KONTAKTER Fagforening Kollegie- og værelsesanvisning =yt Studenter hus i Odense, =SiO 19 3

4 6.4 Studenterrådgivningen Odense som studieby 20 4

5 1. Bioanalytikeruddannelsen, University College Lillebælt Bioanalytikeruddannelsen Blangstedgårdsvej Odense SØ Tlf Hjemmeside: University College Lillebælt består af professionsbacheloruddannelser inden for fysioterapi, sygepleje, ergoterapi, radiografi, bioanalytiker, pædagog, lærer, socialrådgivning og offentligadministration. Endvidere af efter- og videreuddannelsestilbud samt forsknings- og udviklingsaktiviteter. Geografisk er institutionen placeret i Odense, Svendborg, Vejle og Jelling. 2. Uddannelsen Uddannelsen er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse, nr. 652 af 29. juni 2009 og udmøntes i Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse af 23. juli 2009, modul- og studieplaner udarbejdet for alle moduler i uddannelsen samt i studie- og lektionsplaner og prøvebeskrivelser. Endvidere er uddannelsen tilrettelagt efter Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 714 af 27. juni 2012 og lovbekendtgørelse om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, nr. 877 af 4. august Bekendtgørelserne findes på University College Lillebælts hjemmeside (lovstof): 2.1 Uddannelsens undervisningsformer Bioanalytiker studiet uddanner til en omverden, der er i konstant forandring. Det stiller store krav til den færdiguddannede bioanalytiker, som må være i stand til at opsøge ny viden, deltage i livslang læring, samarbejde med mange aktører, løse bioanalytikerfaglige problemstillinger og formidle disse til forskellige målgrupper. Disse kompetencer søges i uddannelsen fremmet ved anvendelse af en række forskellige undervisnings- og studieformer. Det overordnede pædagogiske mål er, at undervisningen tilrettelægges med henblik på både faglig og pædagogisk progression og at den enkelte studerende får mulighed for at kombinere den kliniske erfaring med teoretiske viden. For at erhverve og udvikle selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion og til at skabe faglig fornyelse, må den enkelte studerende have et tæt og aktivt samspil med undervisere, kliniske underviser og medstuderende. 5

6 De pædagogiske metoder i undervisningen varierer mellem praktiske øvelser på kliniske uddannelsessteder, forelæsninger på uddannelsesinstitutionen, foredrag, workshops, temadage, studenteroplæg, problem- eller casebaseret undervisning, undervisning i laboratorier. Alle metoder har som formål, at den studerende kan opleve perspektiv og sammenhæng mellem uddannelsens enkelte fagområder og mellem den teoretiske og kliniske undervisning. Der anvendes undervisningsformer og metoder, der søger at fremme innovative kompetencer og selvstændighed i læringsprocessen. 2.2 Generelt om studieordning og studieplanerne Studieordningen for Bioanalytikeruddannelsen danner udgangspunkt for studieplanerne. Studieordningen ligger på hjemmesiden. Forud for modulstart kan studieplanerne ses på Fronter Med henblik på til stadighed at forbedre uddannelsens indhold og pædagogiske tilrettelæggelse, er det obligatorisk, at du medvirker ved uddannelsens forskellige evalueringstiltag. 2.3 Klinik - generelt om klinisk undervisning og praksisstudier I uddannelsen indgår klinisk undervisning og praksisstudier som en del af undervisningen. De kliniske undervisningsperioder er tilrettelagt som heldagspraktik på kliniske uddannelsessteder inden for sundhedsområdet og/eller områder med tilsvarende bioanalytisk praksis. Et tæt samarbejde mellem uddannelsen og de kliniske uddannelsessteder har til formål at styrke sammenhængen mellem den studerendes læring i teori og praksis. Som studerende i klinikken indgår du i autentisk bioanalytikerarbejde med analyse og undersøgelse af biologisk materiale under vejledning af en klinisk underviser eller anden uddannet bioanalytiker Som studerende skal du ikke selv finde klinikplads. Når du er optaget som studerende er du automatisk sikret klinikplads gennem hele uddannelsen. Studerende med behov for særlige foranstaltninger i forbindelse med klinikophold, opfordres til at kontakte studievejleder eller uddannelseskoordinator i klinikken. 2.4 Litteratur og studieplan Forud for modulstart lægges en studieplan over modulet på Fronter. I studieplanen kan du læse om de enkelte fags mål og indhold samt se en litteraturliste. Udover den obligatoriske litteratur kan underviseren anbefale anden litteratur samt artikler, som den studerende selv kan opsøge. Lån af den nødvendige litteratur kan ikke altid ske på skolens eget bibliotek, idet kapaciteten her er begrænset. 2.5 Deltagelsespligt Den studerende deltager i de planlagte og målrettede undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulets tema og centrale fagområder med henblik på at opnå det for modulet beskrevne læringsudbytte. Det fremgår af de enkelte modulers planer om der er deltagelsespligt i den teoretiske undervisning. De studerendes deltagelsespligt i de kliniske undervisningsperioder har et 6

7 omfang på gennemsnitligt 30 timer om ugen. Den kliniske underviser skal godkende de studerendes deltagelse i klinikperioderne for at kunne blive indstillet til eksamen. Opfyldelse af deltagelsespligt er forudsætning for at den studerende kan indstilles til prøven i det pågældende modul. 2.6 Eksamensbestemmelser Der henvises til Bek. nr. 714 af 27. juni 2012 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Bekendtgørelsen findes på En studerende kan deltage 3 gange i samme prøve. 1. omprøve afvikles inden udgangen af det igangværende studieår (sept.-aug.). 2. omprøve afvikles i forbindelse med næste ordinære prøve. University College Lillebælt, Bioanalytikeruddannelsen kan give en studerende tilladelse til indstilling til yderligere prøveforsøg, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke usædvanlige forhold. Ansøgning om tilladelse til at indstille sig, skal afleveres ved studiesekretæren og stiles til uddannelseschefen. Til hver prøve i uddannelsen, er der udarbejdet prøvebeskrivelse, hvor du kan læse om, hvilke konkrete betingelser, der er for at du kan gå til eksamen, formål med prøven og den konkrete eksamensform. 2.7 Brug af modersmål ved opgavebesvarelse og eksamen og særlige prøvevilkår Særlige prøvevilkår er muligt jf. 17 i Bek. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 714 af 27. juni 2012: Uddannelsesinstitutionen tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til eksaminander med tilsvarende vanskeligheder samt til eksaminander med et andet modersmål end dansk, når institutionen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Ovenstående giver mulighed for at studerende, hvor det er begrundet i relevant helbredsmæssige forhold/funktionsnedsættelse, kan søge om særlige prøvevilkår, herunder forlænget prøvetid. Eksempler på ovenstående forhold kan være: kendt ordblindhed tale/høre/syns besvær dårlig ryg eller andet fysisk handicap væsentlig eksamensangst eller psykisk lidelse, der har indflydelse på studerendes præstation i prøveforløb. Studerende med andet modersmål end dansk kan ligeledes søge om forlænget prøvetid til både mundtlige og skriftlige prøver. Studerende ansøger om særlige prøvevilkår ved ansøgningsskema senest 4 uger før prøvens afholdelse og kan forvente afgørelse senest 2 uger før prøvens afholdelse. Ansøgningen sendes / afleveres til studievejleder eller uddannelseschef. Sammen med ansøgningen afleveres der 7

8 lægeerklæring/dokumentation/udtalelse fra relevant behandler (undtaget er ansøgninger begrundet i andet modersmål end dansk). 2.8 Studievejledning Studievejledningen på University College Lillebælt på Blangstedgårdsvej er opdelt i en administrativ/central og en faglig/personlig studievejledning. Den centrale studievejledning er placeret i Learning Support Center (LSC) ved biblioteket på Blangstedgårdsvej. Administrativ central vejledning Administrativ vejledning er vejledning af mere generel karakter vedrørende optagelse og hjælp til udarbejdelse af KOT-ansøgning m.m. Den administrative vejledning varetages af en studiesekretær. Den administrative vejledning har fast træffe- og telefontid, der findes på Personlig og faglig vejledning Den personlige vejledning varetages af uddannelsens studievejleder. Den faglige vejledning ligeledes af studievejleder i et tæt samarbejde med uddannelsens uddannelseschef og undervisere. Studievejledningen er et tilbud til dig som studerende, der af forskellige praktiske, faglige og personlige årsager har behov for hjælp og mulighed for at snakke din situation igennem. Du kan drøfte spørgsmål, tanker, muligheder og bekymringer i forbindelse med din uddannelse, uanset om det handler om fysiske, psykiske, sociale og økonomiske emner. Hensigten med studievejledning er, at hjælpe den studerende til at skabe gennemsigtighed i studiet og øge muligheden for at træffe begrundede valg i forhold til egen læring og trivsel. Studievejledningen har endvidere fokus på, at hjælpe den studerende i forbindelse med Studiestart og uddannelsens første moduler Sammenhæng mellem kliniske og teoretisk undervisning Studie- og arbejdsvaner, planlægning af tid, overblik og optimal udnyttelse af tiden. Studievejlederen kontaktes for samtale, spørgsmål eller aftale om møde. Uddannelseschef for Bioanalytikeruddannelsen kan også kontaktes vedrørende spørgsmål forbindelse med studiet. 2.9 Modtagelse af nye studerende De nye studerende mødes første dag på uddannelsen af 2 studerende fra ældre årgang, som sikrer at alle studerende finder lokalet de skal starte i. De studerende bydes velkommen af Uddannelseschefen for Bioanalytikeruddannelsen, som også præsenterer programmet for introduktionsugen. Introduktionen til uddannelsen indeholder både information om Modul 1 og uddannelsen, præsentation af ansatte på uddannelsen, fælles frokost i kantine, præsentation af de kliniske uddannelsessteder samt besøg på klinikstederne på Odense Universitetshospital. 8

9 Rus-arrangement En gruppe studerende fra ældre årgang er ansvarlige for et rus-arrangement eller rustur. Formålet med at afholde et arrangement eller en rustur er social integration af det nye hold, både internt på holdet og i forhold til ældre årgange på uddannelsen Tavshedspligt Under hele uddannelsen får den studerende kendskab til forhold omkring borgere og patienter, som ikke må videregives til andre. Den studerende modtager, i forbindelse med studiestart, information om det formelle grundlag for tavshedspligten af Uddannelseschef for Bioanalytikeruddannelsen, og skal i den forbindelse underskrive en uddannelseskontrakt. Tavshedspligten er gældende under såvel den teoretiske som den praktiske del af uddannelsen. Tavshedspligten ophører ikke ved afbrud eller endt uddannelse. Brud på tavshedspligten kan medføre bortvisning fra uddannelsen Autorisation Efter afsluttet dansk bioanalytikeruddannelse kan du blive autoriseret af Sundhedsstyrelsen. Det er vigtigt, at du søger autorisation: De ledende bioanalytikere stiller som regel krav om autorisationsbevis ved ansættelse af bioanalytikere Du må kun kalde dig bioanalytiker, hvis du har fået autorisation Ansøgningsskema findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Internationale muligheder Fagforeningen Danske Bioanalytikere samarbejder på uddannelsesområdet med den europæiske bioanalytikerorganisation EPBS og internationalt med verdensorganisationen IFBLS. Yderligere oplysninger fås gennem dbio (www.dbio.dk) Bioanalytikeruddannelsen ønsker at fremme internationalt samarbejde og udvekslingsmuligheder både for uddannelsens studerende og undervisere. Derfor etableres blandt andet bilaterale aftaler om udvekslingsmuligheder gennem det europæiske uddannelsesprogram Erasmus. Studerende på Bioanalytikeruddannelsen vil blive orienteret om internationale muligheder på uddannelsens modul 6. Studerende, der er interesseret i et udlandsophold, skal kontakte international koordinator Charlotte Birk Olsen ( ). Studerendes og underviseres positive erfaringer fra udlandsophold søges integreret i 9

10 undervisningen, hvor det findes muligt og relevant ift. faget. Herudover vil der 1 gang om året være skemalagt fælles videndeling fra studerende, der har været på udlandsophold. Alle uddannelsens studerende inviteres denne dag. I øvrigt henvises til International udveksling på Fronter på dit eget hold og til UCL-hjemmesiden. 3. Andre forhold vedrørende uddannelsen 3.1 Ansøgning om merit For at søge merit for et element i uddannelsen skal du sende skriftlig ansøgning med specifik angivelse af, hvilken del af uddannelsen der søges merit for til Uddannelseschef for Bioanalytikeruddannelsen. Der vedlægges undervisningsplaner og anvendt litteratur eller lignende dokumentation for, at du på anden vis allerede har erhvervet de kompetencer, der søges merit for. Du vil blive kontaktet, hvis der er brug for yderligere dokumentation. Du får svar på ansøgningen efter 2 uger. Hvis du vil klage over en meritafgørelse henvises til /kvalifikationsnaevn Merit kan gives som enten tidsmæssig afkortning af uddannelsen eller som fritagelse for dele af uddannelsen. 3.2 Dispensationsansøgninger i forbindelse med afvikling af eksamen Dispensationsansøgninger skal afleveres skriftligt til Uddannelseschef eller studievejleder for Bioanalytikeruddannelsen senest umiddelbart efter at studerende er blevet bekendt med problem i forhold til eksamen. 3.3 Studenteropgaver, herunder etiske og juridiske retningslinjer for opgaveskrivning Anvendelse af de studerendes opgaver følger Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelsen, nr. 714 af 27. juni 2012, samt Bekendtgørelse nr. 202 af 27. februar 2010 om lov om ophavsret. Etiske og juridiske retningslinjer for opgaveskrivning Empirisk datamateriale kan omfatte data fra patienter/ borgere og deres journaler, dato om patienten fra pårørende og sundhedspersonale, samt data indsamlet ved observationsstudier. Den studerende er ved alle former for dataindsamling forpligtet til at overholde de gældende etiske og juridiske retningslinjer. Anonymisering De som skriver opgaven eller kopierer den har tavshedspligt i forhold til alle oplysninger, som kan føre tilbage til personer eller steder der fremkommer i opgaven (følsomme data) Opgaven må ikke indeholde oplysninger, som er irrelevante i forhold til opgavens indhold 10

11 Nødvendige data om personer eller steder skal sløres, så opgavens indhold ikke kan føres tilbage til bestemte personer eller steder Eksempler på data som betragtes som følsomme data: Navne på patienter/ klienter/ borgere, pårørende, behandlere, personale, institution/ arbejdsplads Fødselsdata, nødvendige data bør fremstå som alder (68år) Genkendelige diagnoser Indlæggelsesdato Adresse, hjemkommune m.v. Samtykke Når personalet er informanter, indhenter de studerende tilladelse til at gennemføre dataindsamlingen hos kontaktpersonen på værtsstedet. Når tilladelsen er givet, informerer den studerende informanterne om projektets formål og dataindsamling. Dvs et mundtligt samtykke. Hvis en patient involveres som informant i en dataindsamling, skal patienten forinden give et skriftligt samtykke. De studerende skal anmode kontaktpersonen på værtsstedet om tilladelse til at iværksætte dataindsamling til brug i projektopgaven. Denne person indhenter et mundtligt samtykke hos patienten og når dette foreligger, informerer de studerende patienten om dataindsamlingen. Efterfølgende skal patienten underskrive en samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen skal opbevares i afdelingen, og skal makuleres, når opgaven er bedømt. Informanterne skal gøres opmærksomme på, at de ikke har krav på at se den færdige opgave. Ansvar for data alle lydoptagelser, video-optagelser, skriftlige noter m.v. opbevares forsvarligt under opgavebearbejdelsen og destrueres efter brug. Transskribering kan vedlægges opgaven i anonymiseret form. Vær opmærksom på, at det er vanskeligt at anonymisere interviewede personer overfor værtsstedet, og det anbefales at fjerne transskriberinger, hvis opgaven udleveres. Reference til disse retningslinjer Bekendtgørelse nr. 95 af 7. Februar (2008) af lov om Sundhedsloven, kap.9, tavshedspligt, videregivelse af helbredsoplysninger m.v. (set 2012 april) Forsikring af den studerende under studiet Som studerende på Bioanalytikeruddannelsen kommer du i situationer som involverer andre personer og diverse udstyr. Nedenfor kan du se, hvornår det er din egen forsikring (ulykkes- og ansvarsforsikring) der skal dække, og hvornår du er dækket ind på anden vis. 11

12 Kommer selv til skade Under skoleophold Den studerende er dækket, når vedkommende selv har tegnet en heltidsulykkesforsikring. Se om forsikringer på vælg Forsikringsoplysningen. Under klinik Studerende er dækket af arbejdsskadesikringsloven under klinikophold. Skader skal anmeldes af klinikstedet. Studerende skal straks melde en skade til den kliniske underviser på klinikstedet. Forvolder skade på andre eller deres ting Under skoleophold Den studerende er dækket, når vedkommende selv har tegnet en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring er indeholdt i en indboforsikring (også kaldet familieforsikring). Se vælg Forsikringsoplysningen. Under klinik Den studerende er dækket af en erhvervsansvarsforsikring under klinik i ind- og udland, når den studerende er medlem af Danske Bioanalytikere (dbio). Forsikringen er tegnet af dbio-c i Runa Forsikring, policenummer R Skader skal anmeldes af dbio-c. 3.7 Klageadgang Regler om klager og dispensationsmuligheder i forbindelse med prøver i uddannelsen findes i studieordningen, eksamensbekendtgørelse og i de enkelte modulers prøvebeskrivelser. Klageprocedurer Vedrørende studerendes klager over: Forhold vedrørende den teoretiske del af uddannelsen. Hvis tilrettelæggelse og indhold af et eller flere modulforløb ikke svarer til det beskrevne i studieordningen/ studieplaner og/eller fagbeskrivelser eller der er utilfredshed med en underviser, har den/ de studerende mulighed for: 1. at gøre underviseren opmærksom på uoverensstemmelsen(mundtligt). 2. at søge vejledning hos en tredjepart, fx uddannelseschefen, eller en studievejleder som vil bidrage med hjælp til en konstruktiv løsning. Hvis problemet ikke løses i fællesskab kan den studerende indgive skriftlig klage til uddannelseschefen, som træffer afgørelse om afvisning af klagen, eller videre behandling af klagen med handlingsforslag. Klagen skal være velbegrundet og konkret. Skriftlig klage besvares skriftligt senest 4 uger efter indgivelse. 12

13 Forhold vedrørende den kliniske undervisning. Lever det kliniske undervisningssted efter den/de studerendes mening ikke op til det beskrevne uddannelsesforløb, eller er der utilfredshed med en klinisk underviser, skal den/de studerende gøre følgende: Fortælle dette over for den kliniske underviser umiddelbart og mundtligt. Det skal være velbegrundet og konkret, samt tage udgangspunkt i den kliniske fagbeskrivelse, og/ eller det beskrevne uddannelsesforløb. Lykkes det ikke at løse problemet i den sammenhæng, skal de implementerede parter gøre følgende: Søge vejledning hos en tredjepart fx den ledende bioanalytiker på klinikstedet, eller uddannelseskoordinatoren, som vil bidrage med hjælp til en konstruktiv løsning. Hvis problemet ikke løses i fællesskab kan den studerende indgive skriftlig klage til uddannelseschefen, som træffer afgørelse om afvisning af klagen eller viderebehandling af klagen med handlingsforslag. Klagen skal være velbegrundet og konkret. I forbindelse med behandling af klagen, tager uddannelseschefen kontakt til det kliniske undervisningssteds leder. Uddannelseschefen indkalder den/de studerende, de pågældende kliniske underviser/er, leder og evt. tredjepart/er til et møde, hvor de tilstedeværende drøfter problemet /- erne. Det er uddannelseschefen der er ansvarlig for at indhente og formidle relevant pædagogisk og faglig dokumentation, som er nødvendigt for at få et overblik over klagen. Klagen og evt. svar fra den person klagen omhandler, skal forelægge skriftligt ved mødet. Bioanalytikeruddannelsen er ansvarlig for at udarbejde et notat fra mødet. Skriftlig klage besvares skriftlig senest 14 dage efter endt klinisk undervisningsforløb. 3.8 Beskeder til studerende Beskeder eller meddelelser til studerende fra Studieadministration, Uddannelseschef og undervisere gives i holdrum på Fronter eller via de studerendes UCL mailadresse. Det er de studerendes eget ansvar at tjekke deres ucl-mail jævnligt, da der her vil blive sendt beskeder om reeksamener, dispensationer el.lign. til brug for eks. indstilling til eksamen. Ved skemajusteringer indenfor indeværende uge, vil der blive lagt besked på Fronter. Ved skemaændring i efterfølgende uger, vil dette udelukkende fremgå af web-skema. 3.9 Offentliggørelse af tidsplaner til eksamen Det tilstræbes at tidsplaner vil blive lagt på Fronter senest 10 dage før prøvens afholdelse. Uddannelsesinstitutionen gør studerende opmærksomme på, at der jf. offentligheds- og forvaltningslovens bestemmelser omkring tavshedspligt ikke kan gives oplysning til pårørende eller andre om de studerendes studieforløb uden de studerendes skriftlige samtykke. Institutionen oplyser 13

14 derfor ikke eksamensresultater, eksamenstider-/lokaler eller andre informationer relateret til enkelt studerende. Den studerende skal derfor være opmærksom på selv at videregive oplysninger som disse til deres pårørende, hvis de ønsker dette Orlov Ansøgning om orlov behandles af Uddannelseschef for Bioanalytikeruddannelsen ud fra en skriftlig begrundelse for personlige og studiemæssige/faglige årsager til ønsket om orlov. Ved behandling af orlovsansøgningen lægges vægt på formålet med den ansøgte orlov. Principielt kan orlovens varighed højst være 1 år. En orlovsansøger skal, inden ansøgning udfærdiges, kontakte studievejlederen vedrørende plan for det fortsatte uddannelsesforløb og gennemgang af evt. praktiske spørgsmål, der skal løses. Ansøgningen skal indeholde følgende: Årsag til orlov Ønsket orlovsperiode Evt. dokumentation (fx lægeerklæring) Forslag til plan for det videre studieforløb 3.11 Overflytning til anden bioanalytikeruddannelse Af Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov ved videregående uddannelsesinstitutioner nr. 210 af 1. marts 2013 fremgår: Overflytning til samme uddannelse ved en anden institution kan, medmindre der foreligger særlige forhold, tidligst ske, når den studerende har besået prøver svarende til første studieår på den modtagende uddannelse. En ansøgning om overflytning fra University College Lillebælt til en anden institution skal sendes til den modtagende institution med kopi til University College Lillebælt. Bilag med relevante oplysninger vedlægges. Kontakt den modtagende institution for oplysning om, hvad der ønskes af bilag. Når overflytning er aftalt, skal studievejleder og studiesekretariat orienteres SU (statens uddannelsesstøtte) og SPS (specialpædagogisk støtte) SU (stipendium), studielån og SPS søges ved Uddannelsesstyrelsen under Undervisningsministeriet. (www.udst.dk) De studerende skal selv taste en ansøgning i minsu, som findes på hjemmesiden Under minsu kan de studerende få direkte adgang til at se aktuelle data og lave ændringer i SUforhold. For at kunne logge på minsu, skal man have en NemID. Det er gratis at få en NemID studerende kan se, hvordan man får en sådan på styrelsens hjemmeside Bioanalytikeruddannelsen har en SU-medarbejder i studiesekretariatet, hvor de studerende kan få hjælp og vejledning i alle SU-forhold Transportudgifter 14

15 Bioanalytikeruddannelsen refunderer ikke transportudgifter i forbindelse med undervisning på Blangstedgårdsvej heller ikke til klinisk undervisning på kliniske uddannelsessteder.. Rabat til transport søges via minsu, som findes på hjemmesiden Udgifter i forbindelse med bacheloropgave Der kan hos Uddannelseschefen for Bioanalytikeruddannelsen søges om dækning til nødvendig porto i forbindelse med udsendelse af informationsbrev, spørgeskemaer og lignende. Derudover giver uddannelsen normalt ikke økonomisk støtte til bachelorprojekter UCL hjemmeside På kan du finde yderligere informationer om såvel bioanalytikeruddannelsen som University College Lillebælt Fronter elektronisk undervisnings- og konferencesystem University College Lillebælt anvender Fronter som kommunikations platform. Fronter kører over internettet og kræver ingen yderligere installation på din PC. Du får adgang til Fronter på Der er trådløs opkobling på University College Lillebælt. Hjemmefra er du selv ansvarlig for internetopkobling med henblik på adgang til Fronter. 4. Faciliteter 4.1 Åbningstid Studiesekretariatet er åbent for studerende mandag-torsdag kl fredag kl SU-vejledning varetages af studiesekretariatet mandag-torsdag kl fredag kl Adgang til uddannelsesstedet Ved studiestart skal du købe et studiekort, der fungerer som adgangskort til Blangstedgårdsvej i de tidsrum, hvor indgangsdørene er aflåst. Du har derved mulighed for at benytte studiefaciliteterne, når du har brug for det. Du skal bruge dit studiekort til at identificere dig, hvis vagtselskab efterspørger dette. Hoveddørene er åbne på undervisningsdagene fra kl. 7 til

16 Uddannelsesstedet er helt afhængigt af, at alle medvirker til at holde orden så de personer, der bruger lokalerne efter dig også føler sig velkomne og godt tilpas. Du bedes rydde op efter dig, lukke vinduer og slukke lys når du forlader lokalet. Der er ikke ansat personale til at rydde op efter hverken studerende eller ansatte. 4.3 Projektorer og fladskærm i grupperum Der kan lånes projektorer hos pedellerne på Blangstedgårdsvej inden for deres normale åbningstid. Grupperum med fladskærme skal fortrinsvis benyttes af studerende, som har brug for at anvende denne facilitet. Derudover er der projektorer i alle teoriundervisningslokaler, og studerende opfordres til at bruge disse lokaler efter ophør af planlagt undervisning og at være særlig opmærksom på denne mulighed i spidsbelastningsperioder (ofte op til eksamen). 4.4 Bibliotek Biblioteket på Blangstedgårdsvej ligger i Learning Support Center (LSC). Information om, hvornår bibliotekarerne betjener biblioteket bliver offentliggjort på Fronter. Information om undervisning i litteratursøgning kan findes via opslag på Biblioteket. Biblioteksreglement for University College Lillebælt findes på hjemmesiden På bibliotekets hjemmeside kan du også finde adgang til en række studieværktøjer, fx adgang til online ordbøger, problemformuleringsværktøjer og referenceværktøjer. 4.5 Bogindkøb Litteraturliste findes i hvert moduls studieplan, som offentliggøres på Fronter inden modulstart. Litteratur til undervisningen vil bl.a. kunne købes ved: FADL s Medicinske Boghandel Klinikbygningen OUH Sdr. Boulevard Odense C Tlf Syddansk Universitets Boglade Campusvej Odense M 4.6 Fotokopiering og print Der er mulighed for at kopiere på de studerendes kopimaskine, som er placeret i Learning Support Center (LSC). 16

17 Ophavsretlige regler: Vedrørende kopiering af materiale skal opmærksomheden henledes på de ophavsretlige regler, jf. Kulturministeriets lovbekendtgørelse nr. 202 af 27. februar I University College Lillebælt printer og kopierer studerende via fællesløsningen 'PCounter', hvor studerende indbetaler (fx. med et dankort) til en personlig kopi/print-konto via en hjemmeside. Kopiering kan udføres når den studerende logger sig ind på kopimaskinen med brugernavn og adgangskode. Print kan udføres når den studerende er logget ind på en PC på vores netværk - også med brugernavn og adgangskode. Saldo/restbeløb på kopi/printkontoen vises efter hvert kopi/printjob 4.7 IT muligheder I computer-rummet, lokale F1.13 er 12 computere opstillet. Alle er koblet til en fælles laserprinter i lokalet. Hvis computer eller printer ikke virker kontaktes IT-Support på eller 4.8 Lån af lokaler Henvendelse til studiesekretariatet, Anita på mail 4.9 Studiekort Ved uddannelsens start skal den studerende købe et studiekort. Studiekortet bruges bla. som bevis på optagelse som studerende på Bioanalytikeruddannelsen. Der skal billede på studiekortet, og foto til dette tages i fotorum på uddannelsesstedet, i løbet af den første uge på studiet. Studiekortet koster 50 kr., som betales samlet for dit hold ved udleveringen i Receptionen. Ekspeditionstiden er ca. 1 til 2 uger. Studiekortet afleveres i studiesekretariatet ved uddannelsens afslutning eller hvis du udmelder dig af studiet. Studiekortet giver adgang til forskellige rabatordninger for studerende. Se muligheder her Internationalt studiekort (ISIC - International Student Identity Card) kan købes hos: Kilroy Travels Vestergade Odense C Tlf

18 5. Praktiske oplysninger 5.1 Fredagsbar På Blangstedgårdsvej er der tradition for at studerende fra alle uddannelser mødes i Fredagsbaren i kælderen (nedgang mellem Kantine og torvet). Læg mærke til særlige arrangementer ved opslag eller Fronter. 5.2 Kantine Der er kantine for alle studerende og medarbejdere ved Blangstedgårdsvej. Åbningstider findes på opslag ved døren til kantinen. 5.3 Opsætning af postere o.lign. på vægge og døre Der er ikke tilladt at klæbe eller hænge noget op på døre og vægge. Du skal benytte de opslagstavler der er til rådighed. Husk at du har ansvar for det du hænger op dvs. sæt dato på alt du sætter op og når opslaget/poster ikke længere er aktuelt, så skal du fjerne det igen. 5.4 Oprydning og rengøring Brugerne af lokaler har ansvaret for den daglige oprydning i undervisningslokaler, grupperum og studenterophold/køkken. Det forventes, at du som studerende fjerne kopper, service, flasker m.m. efter dig. I bioanalytikerfaglokalet B1.03 skal der også ryddes op efter afholdte øvelser m.m. Gangarealer skal være ryddede og fri. 5.5 Rygning University College Lillebælt er røgfrit, så du må kun ryge udendørs. Rygeregler gælder også for elektroniske cigaretter. 18

19 6. Relevante kontakter Se hjemmesiden 6.1 Fagforening Bioanalytikernes fagforbund er: Danske Bioanalytikere (dbio) Sankt Annæ Plads København K Tlf Mail: I løbet af 1. modul på uddannelsen tilbyder Bioanalytikernes fagforening at sende en repræsentant fra dbio og orientere de studerende om fagforeningen, medlemskab o. lign. 6.2 Kollegie- og værelsesanvisning Kollegieboligselskabet tager sig af kollegie- og værelsesudlejning i Odense. Henvendelse sker til: Kollegieboligselskabet, Hinderupgård Niels Bohrs Allé Odense M Tlf eller 6.3 =yt Studenter hus i Odense, =SiO I Nyt Studenterhus Odense kan du komme til arrangementer som fx fra salsa tema-aften med dans og sydamerikansk spas, til stand-up komik, studiestartsmesser, koncerter med lokale og håbefulde musikere og meget mere. Du kan læse mere om foreningen her på hjemmesiden Foreningen kan kontaktes på: Nyt Studenterhus i Odense c/o Studiekontoret Syddansk Universitet 19

20 Campusvej Odense M 6.4 Studenterrådgivningen Ved Studenterrådgivningen kan du få vejledning, hvis du har mere personlige problemer med fx: at turde stå frem og tale, eksamensangst, ensomhed og kontaktbesvær, gruppeaktiviteter og lign. Du kan enten henvende dig selv eller blive henvist via din studievejleder på bioanalytikeruddannelsen. Al henvendelse er anonym og gratis. Studenterrådgivningen Hinderupgård, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M Tlf , Odense som studieby Odense Kommune satser på at gøre Odense til en attraktiv studieby. Kommunen har bla. boliggaranti for studerende. Derfor har byen oprettet hjemmesiden Her kan du finde alle de aktuelle oplysninger du har brug for som ny studerende i Odense plus en oversigt over Odense Kommunes arrangementer for studerende. 20

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Februar 2012 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro Velkommen Cphbusiness Nørrebro 2014 Velkommen til Cphbusiness Nørrebro Afdelingen har til huse i Blågårdsgade 23B, 2200 København N. Huset har velfungerende undervisningslokaler med IT-adgang, loungeområder

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 HJØRRINGHTX TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 eucnord.dk FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Lokalt tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Lokalt tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Lokalt tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Udarbejdet december 2012 Forord Dette lokale

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Referat fra møde i Lokalt Uddannelsesforum for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Referat fra møde i Lokalt Uddannelsesforum for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Referat fra møde i Lokalt Uddannelsesforum for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Torsdag d.24.4.2014 kl. 9.30 12 i konferencerum 3 Deltagere: Margit Pedersen, Susanne Vakker Maass, Lissi Rachlitz, Anni

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Prøver på Jordemoderuddannelsen,

Prøver på Jordemoderuddannelsen, Jordemoderuddannelsen, UCN September, 2015 Prøver på Jordemoderuddannelsen, UCN Lokalt tillæg til studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab, 2009 Beskrivelse af indhold,

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Studieordningens institutionsdel for Socialrådgiveruddannelsen på UCL i Odense/Vejle

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Studieordningens institutionsdel for Socialrådgiveruddannelsen på UCL i Odense/Vejle Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens institutionsdel for Socialrådgiveruddannelsen på UCL i Odense/Vejle Gældende fra 1.2.2015 1 Kapitel 5: Institutionsdel... 3

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere