Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie"

Transkript

1 Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i EU er kernen i det europæiske projekt, og et unionsborgerskab giver en række betydningsfulde rettigheder, herunder retten til at stemme og opstille som kandidat til kommunevalg og Europa-Parlamentsvalg i den medlemsstat, hvor man bor. Unionsborgerskabet erstatter ikke statsborgerskabet, men giver yderligere rettigheder. Unionsborgerskabet giver også unionsborgeren en personlig ret til frit at færdes og bosætte sig i EU. For den enkelte borger er denne ret en af de mest synlige fordele ved et forenet Europa. Der er allerede 7 millioner unionsborgere, som har benyttet sig af den, og som i dag bor i en anden medlemsstat end deres hjemland. Mange rejser regelmæssigt til andre medlemsstater i forretningsøjemed eller som turist og nyder godt af en hurtig grænsekontrol eller slet ingen kontrol. Unionsborgerskabet giver derfor alle unionsborgere konkrete fordele!

2 Gældende EU-ret Retsgrundlaget er direktiv 2004/38/EF 1 (i det følgende blot omtalt som direktivet). Det trådte i kraft den 30. april 2006 og erstattede en broget blanding af ni direktiver og en forordning, som var vedtaget i perioden fra 1964 til I direktivet kodificeres og revideres de eksisterende EU-retsakter for at forenkle og styrke retten til fri bevægelighed og ophold for alle unionsborgere og deres familiemedlemmer. Unionsborgernes ret til familiesammenføring udvides til også at omfatte registrerede partnere under visse betingelser, og familiemedlemmer får selvstændige rettigheder i tilfælde af, at unionsborgeren dør eller forlader værtslandet, eller at ægteskabet eller det registrerede partnerskab opløses. Med direktivet får man som unionsborger også en ny rettighed, nemlig retten til tidsubegrænset ophold. Endelig begrænser direktivet medlemsstaternes muligheder for at nægte en person at udøve sin opholdsret af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed og sundhed. Direktivet skal som alle andre direktiver omsættes til national lovgivning. Medlemsstaterne har derfor deres egne nationale retsakter, som stemmer overens med direktivets bestemmelser. Praktisk vejledning Formålet med denne vejledning er at beskrive, hvad man har ret til, når man færdes i EU, og at give praktiske oplysninger. Kapitel 2 Hvem kan færdes frit? Unionsborgere og deres familiemedlemmer Hvem nyder godt af retten til frit at færdes og opholde sig i EU? Hvem nyder godt af retten til frit at færdes og opholde sig i EU? Har man kun denne ret som unionsborger eller gælder den også ens russiske ægtefælle? Og hvad hvis man skal passe sin alvorligt syge bedstefader fra Brasilien? Den personkreds, der er omfattet af direktivet, er temmelig bred og omfatter ikke bare unionsborgere, men også deres familiemedlemmer. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF.

3 Familiemedlemmer kan således uanset deres nationalitet ledsage eller slutte sig til en unionsborger, som færdes eller opholder sig i en anden medlemsstat, end der hvor han er statsborger. Denne ret gælder, uanset om de tidligere har opholdt sig i en anden medlemsstat. Hvad forstås ved en unionsborger? Hvad forstås ved et familiemedlem? En unionsborger er en person, som er statsborger i en medlemsstat. Hvis man har dobbelt statsborgerskab, er man unionsborger, når blot man har statsborgerskab i én af EU's medlemsstater. Ved familiemedlem forstås ifølge direktivet: ægtefælle ægtefællen registreret partner den registrerede partner, som der er indgået registreret partnerskab med i henhold til loven i en medlemsstat. Den registrerede partner har dog kun ret til at ledsage eller slutte sig til sin partner i de medlemsstater, som sidestiller registreret partnerskab med ægteskab efterkommere direkte efterkommere (dvs. børn, børnebørn...) af unionsborgeren, ægtefællen eller den registrerede partner, og som ikke er fyldt 21 år, eller som forsørges af unionsborgeren slægtninge i opstigende linje slægtninge i direkte opstigende linje (dvs. forældre, bedsteforældre...) til unionsborgeren, ægtefællen eller den registrerede partner. Disse familiemedlemmer nyder godt af rettighederne i direktivet, såfremt de ledsager eller slutter sig til unionsborgeren, og medlemsstaterne kan ikke indskrænke deres rettigheder efter forgodtbefindende. Hvad med øvrige familiemedlemmer? Værtslandet skal lette indrejse og ophold for øvrige familiemedlemmer såsom søskende, fætre, kusiner, tanter, onkler og andre slægtninge, hvis disse forsørges af unionsborgeren eller er medlemmer af dennes husstand, eller hvis de på grund af alvorlige helbredsmæssige årsager er afhængige af dennes personlige pleje. Det samme gælder for unionsborgerens forældre eller for dennes børn, som er fyldt 21 år, hvis de er en del af husstanden.

4 og partnere? Øvrige familiemedlemmers opholdsret I de medlemsstater, hvor det registrerede partnerskab ikke sidestilles med ægteskab, har den registrerede partner samme rettigheder som øvrige familiemedlemmer. Det samme gælder unionsborgerens partner, såfremt det kan dokumenteres, at der er tale om et fast forhold. Ved partnerskab forstås parforhold mellem personer af samme eller modsat køn og forhold mellem personer, der reelt lever sammen (de facto parforhold), såsom papirløst ægteskab. Gruppen af øvrige familiemedlemmer og partnere har ikke automatisk ret til at ledsage eller slutte sig til unionsborgeren i henhold til EU-retten, idet deres rettigheder afhænger af den enkelte medlemsstat. De har ret til lettere at få indrejse og ophold, og værtslandet bør anerkende deres status som unionsborgerens reelle familiemedlem og behandle dem på samme måde som de andre familiemedlemmer. Medlemsstaten har derfor pligt til at foretage en nøje undersøgelse af deres personlige omstændigheder, og hvis personer i denne gruppe får afslag på en anmodning om indrejse eller ophold, skal dette begrundes skriftligt, og afgørelsen kan appelleres. Kapitel 3 Retten kan udøves i EU... i Island, Liechtenstein og Norge... og i Schweiz! Hvor kan retten til frit at færdes og opholde sig udøves? Retten til frit at færdes og opholde sig kan udøves i alle EU's medlemsstater. Det gælder også Azorerne, Madeira (Portugal), Ålandsøerne (Finland), De Kanariske Øer, Ceuta og Melilia (Spanien) og Frankrigs oversøiske departementer. Det gælder også Gibraltar. Det gælder ikke Kanaløerne, Isle of Man, Færøerne eller oversøiske lande og territorier. Så snart direktivet er blevet indarbejdet i EØS-aftalen får statsborgere i Island, Liechtenstein og Norge en tilsvarende ret til frit at færdes og opholde sig i kraft af deres deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Allerede i dag er det muligt frit at færdes og opholde sig i disse tre lande, men de nye rettigheder i direktivet, såsom retten til permanent ophold, gælder endnu ikke i disse lande. Direktivet gælder ikke i forhold til Schweiz. Som unionsborger kan man dog frit færdes og opholde sig i Schweiz i henhold til aftalen mellem EF og Schweiz om fri bevægelighed for personer og protokollen fra Rettighederne er dog mere begrænsede end de rettigheder, man har i henhold til direktivet.

5 Kapitel 4 Grænsepassage Nationalt identitetskort eller pas Hvis man har mistet eller glemt sit pas eller identitetskort? Hvilke regler gælder familiemedlemmerne? Indrejsevisum Grænsepassage Hvilke papirer skal man have for at kunne passere grænsen til en anden medlemsstat? Det eneste, der kræves for at passere en grænse, er et gyldigt identitetskort eller et pas. Direktivet foreskriver, at medlemsstaterne skal udstede og forny identitetskort eller pas til deres statsborgere, der udtrykkeligt angiver indehaverens statsborgerskab, i overensstemmelse med deres nationale lovgivning. Der er ingen krav om, at identitetskortet skal have et maskinlæsbart felt, eller at passet skal være gyldigt i mindst 3 måneder. Det er tilstrækkeligt at rejsedokumentet er gyldigt. Medlemsstaten kan heller ikke stille krav om, at det skal være et pas, eller at det skal være et identitetskort. Som unionsborger har man ret til selv at vælge, hvilken form for rejsedokument, man ønsker at benytte, og denne ret kan ikke indskrænkes. Der er ingen visumpligt. Skulle man have glemt at medbringe sit identitetskort eller sit pas, kan man ikke blive afvist af grænsevagten uden først at have fået mulighed for at skaffe dokumenterne eller få dem bragt. Hvis man på anden måde kan bevise, hvem man er, og hvor man er statsborger, og derved at man er omfattet af retten til frit at færdes og opholde sig i det pågældende land, er det også tilstrækkeligt. Hvis unionsborgerens familiemedlemmer også er unionsborgere, gælder de samme regler. Familiemedlemmer, som ikke er statsborgere i en medlemsstat (familiemedlemmer fra lande uden for EU), har ret til indrejse i værtslandet, hvis de har et gyldigt pas. Hvis de kommer fra bestemte lande, som er omfattet af visumpligt, kan der dog være krav om visum. De lande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af et visum, er opført på en liste forordning (EF) nr. 539/2001 eller for Det Forenede Kongeriges og Irlands vedkommende i den nationale lovgivning. Medlemsstaterne skal give unionsborgerens familiemedlemmer mulighed for at erhverve de påkrævede visa. Visum skal udstedes gratis hurtigst muligt og efter en hasteprocedure. Medlemsstaterne kan ikke fremsætte krav om familievisum eller opholdsvisum, men kun om indrejsevisum.

6 Dokumentationskrav ved ansøgning om visum Pas og visum Opholdskort = ingen visum Familiemedlemmer fra lande uden for EU har ret til indrejse, hvis de har familiemæssig tilknytning til en unionsborger. I alle medlemsstater kan konsulatet bede om deres pas og om dokumentation for deres familiemæssige tilknytning til en unionsborger, såsom vielsesattest, fødselsattest og bevis for forsørgelse. En unionsborgers familiemedlemmer kan ikke afkræves dokumentation i form af rejsedokumentation, ansættelseskontrakt, lønsedler, bankkontoudtog, bevis for logi og underhold eller helbredsattest. En unionsborgers familiemedlemmer kan ikke automatisk afvises ved grænsen med den begrundelse, at de ikke har et gyldigt pas eller eventuelt et indrejsevisum, så længe de på anden måde kan dokumentere, hvem de er, og hvilken tilknytning de har til unionsborgeren, og derved at de er omfattet af retten til frit at færdes og opholde sig i det pågældende land. Hvis man har et gyldigt opholdskort, der er udstedt af én af medlemsstaterne, er man som familiemedlem fritaget fra visumkravet i samtlige medlemsstater. Schengen-regler En mere fordelagtig behandling for unionsborgerne De ovenfor nævnte regler om grænsepassage tilsidesætter ikke Schengen-reglerne, som giver en mere fordelagtige behandling, idet grænsekontrollen helt er afskaffet ved EU's indre grænser. Afskaffelsen af grænsekontrollen betyder, at man ikke længere skal vise pas eller identitetskort for at krydse grænsen mellem Schengenlandene. Man skal dog altid have et pas eller identitetskort på sig, da retten til indrejse og ophold er betinget af, at man kan forevise et af dokumenterne.... og for deres familiemedlemmer Schengen-området Hvis unionsborgerens familiemedlemmer også er unionsborgere, gælder de samme regler. Hvis unionsborgeren har familiemedlemmer fra lande uden for EU, kan de rejse ind i Schengen-området med et indrejsevisum, hvis der er visumpligt, jf. ovenfor, og derefter frit rejse i området, da grænsekontrollen ved de indre grænser er afskaffet. Schengen-området omfatter i dag 13 EU-medlemsstater (Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Grækenland, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien og Sverige) samt Norge og Island.

7 De 12 nye EU-medlemsstater (Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien) er endnu ikke fuldgyldige medlemmer af Schengenområdet, eftersom grænsekontrollen mellem dem og Schengenområdet opretholdes, indtil Det Europæiske Råd beslutter, at betingelserne for at ophæve den er opfyldt. Det Forenede Kongerige og Irland er ikke med i Schengen-området, da man i disse lande har valgt at opretholde grænsekontrollen over for de andre medlemsstater. Kapitel 5 Retten til ophold i op til tre måneder Hvad er ens rettigheder, når man først har passeret grænsen? Opholdsret i op til 3 måneder Som unionsborger har man ret til at opholde sig i værtslandet i en periode på op til tre måneder uden at skulle opfylde andre betingelser eller formaliteter end kravet om at have et gyldigt identitetskort eller pas. Det er underordnet, om man er der for at arbejde, studere eller blot som turist. Et gyldigt identitetskort eller pas er alt, hvad man har brug for. Familiemedlemmer fra lande uden for EU, som ledsager eller slutter sig til en unionsborger, har ret til at opholde sig hos denne, når blot de har et pas. Jobsøgere får særbehandling EF-Domstolen har bekræftet, at unionsborgere uden videre har ret til at opholde sig i en periode på seks måneder og endda længere, hvis de fortsat søger arbejde i værtslandet og har en reel chance for ansættelse. Anmeldelse af tilstedeværelse Anmeldelse af tilstedeværelse Man kan som unionsborger eller dennes familie blive bedt om at anmelde sin tilstedeværelse inden for en rimelig frist efter ankomsten. Herved får de offentlige myndigheder i værtslandet oplysning om, hvordan befolkningen flytter inden for landets grænser. Pligten til at anmelde sin tilstedeværelse har dog ingen betydning for retten til ophold. Det er op til medlemsstaterne at afgøre, om der skal være pligt til at anmelde sin tilstedeværelse.

8 Hvad sker der, hvis man ikke anmelder sin tilstedeværelse? Hvis man som unionsborger eller som familiemedlem ikke overholder kravet om at anmelde sin tilstedeværelse, kan man idømmes sanktioner, der skal stå i rimeligt forhold til overtrædelsen, og som ikke må indebære forskelsbehandling. Man kan under ingen omstændigheder blive udvist, fordi man ikke har overholdt reglen. Kapitel 6 Kategorier af unionsborgere Arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og tjenesteudbydere En arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende kan bevare sin status Studerende og andre personer, der ikke er erhvervsaktive Retten til at opholde sig i over tre måneder og op til fem år Ifølge direktivet er retten til ophold i mere end tre måneder underlagt visse betingelser. Som anført i kapitel 7 har man som unionsborger ret til tidsubegrænset ophold, når man har opholdt sig lovligt i landet i fem år i træk. I direktivet skelnes mellem forskellige kategorier af unionsborgere, afhængigt af i hvilken egenskab vedkommende opholder sig i værtslandet. Ifølge direktivet har arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende ret til opholde sig i et værtsland alene på betingelse af, at de er arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende. Det samme gælder tjenesteudbydere. Nærmere oplysninger om overgangsordninger for arbejdstageres fri bevægelighed findes i kapitel 10. Som unionsborger bevarer man sin status som arbejdstager eller selvstændig, hvis man er blevet uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller ulykke, hvis det er behørigt konstateret, at man uforskyldt er blevet arbejdsløs, eller hvis man har påbegyndt en erhvervsuddannelse. Studerende skal være tilmeldt en institution, der er godkendt eller som finansieres af værtslandet, med det hovedformål at følge en uddannelse, herunder en erhvervsuddannelse, de skal være omfattet af en sygeforsikring, der dækker samtlige risici i værtsmedlemsstaten, og de skal ved en erklæring eller på tilsvarende måde efter eget valg godtgøre over for den relevante nationale myndighed, at de råder over tilstrækkelige midler til at forsørge sig selv og deres familiemedlemmer, således at opholdet ikke bliver en byrde for værtslandets sociale system. Andre ikke-erhvervsaktive personer skal også råde over tilstrækkelige midler til at forsørge sig selv og deres familiemedlemmer, således at opholdet ikke bliver en byrde for værtslandets sociale system (men i deres tilfælde er en erklæring ikke tilstrækkelig), og de skal være omfattet af en sygeforsikring, der dækker samtlige risici.

9 Familiemedlemmers rettigheder Unionsborgerens familiemedlemmer, som er defineret i kapitel 2, har uanset nationalitet ret til at opholde sig hos unionsborgeren, hvis vedkommende opfylder ovennævnte betingelser. Undtagelser for studerende Der gælder dog en undtagelse for studerendes familiemedlemmer, idet kun den studerendes ægtefælle, registrerede partner og de efterkommere, som forsørges af den studerende, automatisk har opholdsret. Den studerendes øvrige familie, såsom forældre, har kun ret til lettere at få indrejse. Administrative formaliteter Pligten til at lade sig registrere Ophold på over tre måneder Bevis for registrering og ansøgningsfrist Opholdstilladelsen er afskaffet Dokumentationskrav Som unionsborger kan man blive bedt om at lade sig registrere hos myndighederne, hvis man skal opholde sig i værtslandet i mere end tre måneder. Som tidligere nævnt vælger medlemsstaterne selv, om de vil forlange, at unionsborgeren lader sig registrere. Hvori består en registrering? Kun ved ophold på mere end tre måneder kan man blive bedt om at lade sig registrere, hovedsageligt for at myndighederne i værtslandet kan sikre sig, at betingelserne for opholdsretten er opfyldt. Det er den enkelte medlemsstat, der fastsætter registreringsfristen, som dog skal være på mindst tre måneder regnet fra ankomstdatoen. Når man forelægger de fornødne dokumenter for den pågældende nationale myndighed, udsteder den straks et bevis for registrering, som indeholder oplysninger om navn, adresse og udstedelsesdato. Med direktivet er opholdstilladelsen for unionsborgere blevet afskaffet. Beviset for registrering, som afløser opholdstilladelsen, skal udstedes efter en langt hurtigere procedure og afspejler i højere grad, at unionsborgernes opholdsret er nedfældet i traktaten og ikke i medlemsstaternes nationale lovgivning. De dokumenter, man kan blive bedt om fremvise, afspejler ovenstående betingelser. Identitetskort eller pas Man kan blive anmodet om at fremvise et gyldigt identitetskort eller pas.

10 Afhængigt af i hvilken egenskab man udøver sin ret til frit at færdes og opholde sig, skal man fremlægge bevis for, at man opfylder de betingelser, der er knyttet til opholdsretten for den pågældende kategori. for arbejdstagere for selvstændige erhvervsdrivende for studerende for andre Hvad er tilstrækkelige midler? Hvad gælder for familiemedlemmer? Hvis de selv er unionsborgere Arbejdstagere skal fremlægge en bekræftelse på ansættelse fra arbejdsgiveren eller et ansættelsesbrev. Selvstændige erhvervsdrivende skal fremlægge bevis for, at de udøver selvstændig erhvervsvirksomhed. Studerende skal fremlægge bevis for, at de er tilmeldt en anerkendt institution og omfattet af en sygeforsikring, der dækker samtlige risici, samt en erklæring eller tilsvarende dokumentation efter eget valg, som viser, at de har tilstrækkelige midler til ikke at være en byrde for det sociale system i værtslandet. Andre ikke-erhvervsaktive personer skal fremlægge bevis for, at de er omfattet af en forsikring, der dækker samtlige risici, og at de har tilstrækkelige midler til ikke at være en byrde for det sociale system i værtslandet. Der er ikke et bestemt beløb, som medlemsstaterne kan kræve som værende "tilstrækkelige midler". Beløbet må under ingen omstændigheder være højere end det niveau, der giver værtslandets egne statsborgere mulighed for at modtage sociale ydelser, eller højere end den laveste sociale pension, der udbetales i værtslandet. De retlige vilkår for unionsborgerens familiemedlemmer afhænger af, om de selv er unionsborgere. Hvis de selv er unionsborgere, vil de få et bevis for registrering på forevisning af et gyldigt identitetskort eller pas, unionsborgerens bevis for registrering eller i mangel heraf enhver anden form for bevis for, at vedkommende opholder sig i værtslandet, et dokument, der dokumenterer slægtsforholdet eller det registrerede partnerskab, samt dokumentation for, at den pågældende unionsborger i givet fald forsørger dem. Hvis der er tale om familiemedlemmer, der blot har ret til lettere indrejse og ophold, skal de forevise et dokument udstedt af myndigheden i deres oprindelsesland, hvoraf det fremgår, at de forsørges af unionsborgeren eller er medlem af dennes husstand, eller bevis for, at der er alvorlige helbredsmæssige grunde til deres indrejse og ophold, eller at de og unionsborgeren har et fast forhold.

11 Hvis de ikke er unionsborgere Hvis de ikke selv er unionsborgere, vil de få et opholdskort, hvoraf det tydeligt fremgår, at de er familiemedlemmer til en unionsborger, på forevisning af et gyldigt pas, unionsborgerens bevis for registrering eller i mangel heraf enhver anden form for bevis for, at vedkommende opholder sig i værtslandet, et dokument, der dokumenterer slægtsforholdet eller det registrerede partnerskab, samt dokumentation for, at den pågældende unionsborger i givet fald forsørger dem. Hvis der er tale om familiemedlemmer, der har ret til lettere indrejse og ophold, skal de forevise et dokument udstedt af myndigheden i deres hjemland, hvoraf det fremgår, at de forsørges af unionsborgeren eller er medlem af dennes husstand, eller bevis for, at der er alvorlige helbredsmæssige grunde til deres indrejse og ophold, eller at de og unionsborgeren har et fast forhold. Pligt til at ansøge om et opholdskort Opholdskort for disse familiemedlemmer Gebyrer må ikke føre til forskelsbehandling Der er tale om en personlig ret, og ikke en ret, der afhænger af medlemsstaten! Unionsborgerens familiemedlemmer, som ikke selv er unionsborgere, har pligt til at ansøge om et opholdskort, hvis de planlægger at opholde sig i landet i mere end tre måneder. Ansøgningsfristen må ikke være mindre end tre måneder regnet fra ankomstdatoen. Opholdskortet udstedes inden for seks måneder fra ansøgningsdatoen og er gyldigt i fem år regnet fra udstedelsesdatoen eller i den planlagte opholdsperiode, hvis denne er mindre end fem år. Der udstedes straks et bevis for ansøgningen. Alle dokumenter såsom bevis for registrering eller opholdskort skal udstedes gratis eller højst til den pris, som statsborgere i landet skal betale for tilsvarende dokumenter som f.eks. det nationale identitetskort. Som unionsborger har man en grundlæggende og personlig ret til at opholde sig i en anden medlemsstat i henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Retten afhænger derfor ikke af, om man har overholdt de administrative procedurer. Det betyder, at man har opholdsret fra det øjeblik, man opfylder betingelserne, og at denne ret ikke afhænger af værtslandets beslutning. De dokumenter, man som unionsborger eller som dennes familiemedlemmer får af værtslandet, er således bare en anerkendelse af rettigheden. Hvis man undlader at lade sig registrere, eller ens familiemedlemmers opholdskort udløber, har man derfor stadig opholdsret, forudsat at man opfylder

12 betingelserne, og ens ophold kan ikke bringes til ophør på grund af dette administrative problem. Man kan dog pålægges sanktioner, som skal stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og ikke må indebære forskelsbehandling. Sanktioner Hvad sker der, hvis man ikke har ansøgt om et dokument? Har man pligt til at bære dokumentet på sig? Hvis man som unionsborger eller som familiemedlem ikke overholder kravet om at lade sig registrere eller ansøge om et opholdskort, kan man idømmes sanktioner, der skal stå i rimeligt forhold til overtrædelsen, og som ikke må indebære forskelsbehandling. Man kan under ingen omstændigheder blive udvist, fordi man ikke har overholdt reglen. Medlemsstater kan kræve, at personer, der ikke er statsborgere, altid skal have deres bevis for registrering eller opholdskort på sig, og de kan kontrollere dette, forudsat at de også stiller krav til statsborgerne om at bære identitetskortet på sig. Sanktioner Hvis man ikke overholder kravet, kan værtslandet pålægge samme administrative sanktioner, som den pålægger sine egne statsborgere for ikke at bære identitetskortet på sig. Bevarelse af opholdsretten Hvordan bevarer man opholdsretten? Man må ikke ligge til det sociale system til last Som unionsborger og dennes familiemedlemmer har man opholdsret, så længe man opfylder betingelserne. Man kan miste sin ret, hvis man ikke længere arbejder eller mister sin status som arbejdstager, hvis man afslutter sine studier, eller hvis man ikke har tilstrækkelige midler til at dække opholdet. Opholdsretten er betinget af, at man har tilstrækkelige midler til ikke at ligge det sociale system i værtslandet til last under opholdet (hvis man f.eks. studerer eller ikke er erhvervsaktiv). Retten kan ophøre, hvis man bliver en byrde for det sociale system. Det betyder dog ikke, at man ikke kan anmode om sociale ydelser i værtslandet, hvis man har brug for det. Men det betyder, at værtslandet har lov til at undersøge, om der er tale om midlertidige vanskeligheder, og at det, efter at have taget hensyn til opholdets varighed, de personlige forhold og til bistandsbeløbet, kan nå til den konklusion, at man er en urimelig byrde for det sociale system og derfor skal udvises. Man kan således ikke bare automatisk blive udvist, fordi man har gjort brug af det sociale system.

13 Konsekvenser af en udvisning Økonomisk aktive personer er undtaget Hvis man bliver udvist af overstående grunde, kan værtslandet ikke indføre indrejseforbud, og man kan således vende tilbage og udøve sin opholdsret, så snart man opfylder de tidligere nævnte betingelser. Som nævnt ovenfor gælder denne begrænsning ikke de kategorier af unionsborgere, hvor retten til ophold ikke er betinget af tilstrækkelige midler, såsom arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende. Bevarelse af familiemedlemmers opholdsret Familiemedlemmerne kan bevare deres opholdsret Deres ret er afledt af unionsborgerens ret De kan opnå en selvstændig opholdsret Hvis de selv er unionsborgere Hvis de ikke er unionsborgere Af hensyn til familielivet og i lyset af den betydning, EU-retten tillægger de grundlæggende rettigheder, giver direktivet under visse forudsætninger mulighed for, at unionsborgerens familiemedlemmer bevarer opholdsretten i tilfælde af unionsborgerens død, udrejse eller opløsning af den familiemæssige tilknytning (skilsmisse, omstødelse af ægteskabet eller opløsning af det registrerede partnerskab). Eftersom familiemedlemmernes ret til at ledsage eller slutte sig til unionsborgeren i værtslandet er afledt og afhængig af dennes ret til frit at færdes og opholde sig, vil unionsborgerens død, udrejse eller opløsning af den familiemæssige tilknytning have betydning for deres retsstilling i værtslandet. Ifølge direktivet kan man som familiemedlem fortsætte med at udøve sin opholdsret på visse betingelser. Man bevarer udelukkende opholdsretten på et personligt grundlag. Igen afhænger det af, om unionsborgerens familiemedlemmer selv er unionsborgere eller ej. Hvis de selv er unionsborgere, ændres deres opholdsret ikke, så længe de enten selv opfylder betingelserne for opholdsret (dvs. at de er enten tilhører kategorien af arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende eller kategorien af studerende og ikkeerhvervsaktive personer, der er omfattet af en sygeforsikring, der dækker samtlige risici, og har tilstrækkelige midler), eller de er familiemedlem til en unionsborger, som opfylder disse betingelser (dvs. familiemedlemmer, der forsørges). Hvis de ikke selv er unionsborgere, ændres deres opholdsret ikke, hvis de enten selv opfylder betingelserne for opholdsretten eller, hvis de er familiemedlem til en person, der opfylder betingelserne. Derudover skal de opfylde nedenstående kriterier.

14 I tilfælde af unionsborgerens død eller udrejse Unionsborgerens død betyder ikke, at familiemedlemmer mister deres opholdsret, forudsat at de har opholdt sig i værtslandet som unionsborgerens familiemedlem i mindst et år inden vedkommendes død. Hvis unionsborgeren beslutter at forlade værtslandet, mister familiemedlemmerne opholdsretten. Skolesøgende børn og deres forældre Skilsmisse eller opløsning af registreret partnerskab Forældremyndighed over unionsborgerens børn eller ret til samvær Unionsborgerens død eller udrejse bør ikke få betydning for de rettigheder, som gælder for vedkommendes børn eller for den, der har forældremyndigheden over børnene, uanset deres nationalitet, så længe børnene er tilmeldt en uddannelsesinstitution og ikke har afsluttet deres studier. Unionsborgerens familiemedlemmer fra et land uden for EU kan opnå personlig opholdsret, hvis ægteskabet eller det registrerede partnerskab har varet i mindst tre år, herunder et år i værtslandet, inden skilsmisseproceduren indledes, eller det registrerede partnerskab opløses. Unionsborgerens familiemedlemmer fra et land uden for EU kan opnå en selvstændig opholdsret, hvis de som følge af en aftale mellem ægtefællerne eller en domstolsafgørelse har fået forældremyndigheden over unionsborgerens børn eller har ret til samvær, forudsat at domstolen har fastslået, at retten til samvær skal udøves i værtslandet. I tilfælde af en ret til samvær bevares opholdsretten så længe, samværet med et mindreårigt barn skønnes nødvendigt. Ofre for vold i hjemmet Familiemedlemmer opnår også en selvstændig opholdsret, hvis der er tale om særlige omstændigheder, f.eks. at det pågældende familiemedlem har været offer for vold i hjemmet, mens ægteskabet eller det registrerede partnerskab stadig bestod. Kapitel 7 Ret til tidsubegrænset ophold Ret til tidsubegrænset ophold Direktivet giver for første gang unionsborgeren og dennes familiemedlemmer ret til tidsubegrænset ophold. Hvordan erhverver man retten som unionsborger? Den eneste forudsætning for at få tidsubegrænset opholdsret som unionsborger er, at man har opholdt sig lovligt i værtslandet i fem år i træk. Der er også her tale om en ret, som man har i kraft af EU-retten.

15 Tilladt fravær Hvordan erhverver man retten som familiemedlem? En ubetinget ret Erhvervelse af retten inden 5 år Pensionsalder eller tidlig pensionering Vedvarende uarbejdsdygtighed Grænsearbejdstagere Et ophold betragtes ikke som afbrudt, hvis der er tale om midlertidigt fravær, der ikke tilsammen overstiger seks måneder om året, fravær af længere varighed på grund af værnepligt, eller ét fravær på højst tolv på hinanden følgende måneder af vægtige grunde som f.eks. graviditet og fødsel, alvorlig sygdom, studier eller erhvervsuddannelse eller udstationering på en anden medlemsstats område eller i et land uden for EU. Unionsborgerens familiemedlemmer, som lovligt har opholdt sig hos unionsborgeren i værtslandet i fem år, kan også få tidsubegrænset opholdsret. Familiemedlemmer, som har opnået en selvstændig ret til at opholde sig i værtslandet i tilfælde af unionsborgerens død, udrejse eller opløste familiebånd, kan også få ret til tidsubegrænset ophold på samme vilkår. Når man først har fået tidsubegrænset opholdsret, er den ikke betinget af, at man opfylder betingelserne i kapitel 6. Direktivet giver visse kategorier af unionsborgere og deres familie særligt fordelagtige vilkår. Som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende kan man i følgende tilfælde opnå tidsubegrænset opholdsret, inden der er gået fem år, på visse betingelser: Hvis man holder op med at arbejde, fordi man har nået pensionsalderen eller går på tidlig pension, og man har arbejdet i værtslandet i mindst de 12 foregående måneder, og man har opholdt sig i landet i over tre år i træk. Hvis loven i værtslandet ikke giver visse kategorier af selvstændige erhvervsdrivende ret til at gå på pension på grund af alder, skal vedkommende være fyldt 60 år. Hvis man ikke længere arbejder i værtslandet, fordi man vedvarende er erklæret uarbejdsdygtig, forudsat at man har opholdt sig uafbrudt i værtslandet i over to år. Hvis man er blevet uarbejdsdygtig som følge af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, bortfalder betingelsen om, at man skal have opholdt sig i landet i en vis periode. Hvis man efter tre års uafbrudt erhvervsaktivitet og fast ophold i værtslandet får arbejde i en anden medlemsstat, men bliver ved med at bo i værtslandet, som man vender tilbage til hver dag eller mindst en gang om ugen. I så fald betragtes disse perioder med arbejde i en anden medlemsstat som tilbragt på værtslandets område ved beregningen af, om man er berettiget til tidsubegrænset ophold som følge af alderspension, tidlig pensionering eller af, at man er blevet vedvarende uarbejdsdygtig.

16 Familiemedlemmer Unionsborgerens familiemedlemmer, som opholder sig hos denne, får i ovenstående tilfælde tidsubegrænset opholdsret samtidig med unionsborgeren. Hvis unionsborgeren afgår ved døden, før vedkommende har opnået tidsubegrænset opholdsret, opnår de familiemedlemmer, som opholdt sig hos vedkommende ved dødsfaldet, denne ret, hvis unionsborgeren på det tidspunkt, da døden indtraf, havde opholdt sig i værtslandet uafbrudt i to år, eller hvis dødsfaldet skyldtes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, eller hvis den efterlevende ægtefælle mistede sit statsborgerskab i værtslandet som følge af ægteskab med unionsborgeren. Kan retten til tidsubegrænset ophold mistes? Man kan kun miste retten, hvis man i to år i træk har været fraværende fra værtslandet. Administrative krav Hvilket bevis får man? Som unionsborger får man et bevis for, at man har ret til tidsubegrænset ophold, som skal udstedes hurtigst muligt, efter at man har ansøgt om det. Man har ikke nødvendigvis pligt til at søge om det, men det kan være nyttigt at kunne bevise, at man har ret til tidsubegrænset ophold. Hvilket bevis får familiemedlemmer? Unionsborgerens familiemedlemmer, som selv er unionsborgere, får samme bevis. Tidsubegræn-sede opholds-kort for familie-medlemmer, der ikke er fra EU Sanktioner Familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i EU, skal ansøge om et tidsubegrænset opholdskort, inden deres almindelige bevis for ophold udløber. De får et tidsubegrænset opholdskort inden for seks måneder efter ansøgningen. Det tidsubegrænsede opholdskort fornys automatisk hvert tiende år. Hvis unionsborgerens familiemedlemmer ikke overholder kravet om at ansøge om et opholdskort, kan de idømmes sanktioner, der skal stå i rimeligt forhold til overtrædelsen, og som ikke må indebære forskelsbehandling. De kan under ingen omstændigheder blive udvist, fordi de ikke har overholdt reglen.

17 Kapitel 8 Rettigheder affødt af opholdsretten Ligebehandling Integration i værtslandet tilskyndes Ligebehandling og andre rettigheder Udover de ovenfor nævnte rettigheder, som man har i kraft af at udøve sin ret til frit at færdes og opholde sig, har man en række andre rettigheder, som giver den frie bevægelighed mening og indhold. Den vigtigste af disse rettigheder er retten til ligebehandling, som er en naturlig følge af retten til frit at færdes og opholde sig. Ifølge traktaten om oprettelse af Det Europæisk Fællesskab er diskrimination på grund af nationalitet forbudt inden for traktatens anvendelsesområde og med forbehold af specifikke traktatbestemmelser. Direktivet gør opmærksom på denne ret og fastsætter, at unionsborgere, som opholder sig i værtslandet, skal behandles på samme måde som statsborgere i den pågældende medlemsstat inden for rammerne af traktaten, og at denne ret også gælder deres familiemedlemmer. Takket være princippet om ligebehandling har man ret til de fleste af de fordele og goder (herunder alle sociale fordele og skattefordele), som værtslandet giver sine egne statsborgere. Eksempler Hvilke rettigheder kunne der f.eks. være tale om? Tilskud til transportudgifter Tilmeldings- og undervisningsgebyrer Sociale ydelser til familier med lav indkomst Hvis værtslandet giver støtte til pensionister eller børnerige familier i form af tilskud til transportudgifter, har man også ret til tilskuddet, hvis man opfylder betingelserne, uanset at man ikke er statsborger i landet. Uddannelse er også omfattet af traktaten, og man har derfor ret til adgang til uddannelse på samme vilkår som statsborgerne (man kan således ikke blive pålagt tilmeldings- eller undervisningsgebyrer, som statsborgere ikke skal betale, og en medlemsstat kan heller ikke indføre kvoter for unionsborgere for at give sine statsborgere fortrinsret). Sociale ydelser er omfattet af traktatens bestemmelser på det sociale område. Man kan derfor kræve ligebehandling i værtslandet. Hvis værtslandet f.eks. yder boligstøtte til lavindkomstfamilier, har man ret til at ansøge om en sådan støtte og til at blive behandlet på lige fod med værtslandets statsborgere.

18 En urimelig byrde for det sociale system Hvis man opholder sig i værtslandet som studerende eller uden at være erhvervsaktiv, er ens opholdsret betinget af, at man har tilstrækkelige midler til ikke at ligge det offentlige til last. Omvendt har man ret til ligebehandling og har derfor lov til at anmode om sociale ydelser, hvis man har brug for det. Men bliver man afhængig af det sociale system i en vis periode og en urimelig byrde for det offentlige, kan værtslandet beslutte, at man ikke længere opfylder betingelsen for opholdsretten, og at man derfor bør udvises (se kapitel 6 om bevarelse af opholdsretten).når man først har opnået tidsubegrænset opholdsret, er denne ikke længere betinget af, at man har tilstrækkelige midler. Undtagelse vedrørende sociale ydelser i de første 3 måneder Som undtagelse fra reglen om ligebehandling er værtslandet ikke forpligtet til at yde sociale ydelser i de første tre måneder af opholdet (og i en længere periode for jobsøgende) til unionsborgeren og dennes familiemedlemmer, hvis man ikke er arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller har status heraf. Undtagelse vedrørende studiestøtte Værtslandet er heller ikke forpligtet til at yde studiestøtte i form af stipendier eller lån til andre end arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende, personer med en sådan status eller medlemmer af deres familie. Denne undtagelse gælder dog ikke, når man først har opnået tidsubegrænset opholdsret. Adgang til arbejdsmarkedet Unionsborgerens øvrige rettigheder Ifølge direktivet har unionsborgerens familiemedlemmer ret til at arbejde eller blive selvstændige erhvervsdrivende i værtslandet uanset deres nationalitet. Uanset om unionsborgeren arbejder, studerer eller blot opholder sig i værtslandet, kan vedkommendes familiemedlemmer indlede deres økonomiske aktiviteter uden at blive pålagt mere papirarbejde end værtslandet statsborgere. Unionsborgerskabet giver også andre rettigheder; nogle har tilknytning til den frie bevægelighed andre ikke. Retten til at stemme og opstille som kandidat Unionsborgere har også ret til at stemme og opstille som kandidat ved Europa-Parlamentsvalg og kommunevalg i den medlemsstat, hvor de opholder sig, selv om de ikke er statsborgere.

19 Diplomatisk og konsulær beskyttelse Klager til Europa- Parlamentet og ombudsmanden Unionsborgere har ret til at søge beskyttelse hos enhver medlemsstats diplomatiske eller konsulære myndighed i et land uden for EU, hvor vedkommendes egen medlemsstat ikke er repræsenteret. Unionsborgere har også ret til at klage til Europa-Parlamentet og ombudsmanden, og de kan rette skriftlige forespørgsler til alle EU's institutioner eller organer på ét af de officielle sprog i EU og få et svar på samme sprog. Kapitel 9 Den offentlige orden, sikkerhed og sundhed Begrænsninger i retten til fri bevægelighed og ophold af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab giver medlemsstaterne lov til at begrænse unionsborgernes ret til fri bevægelighed og ophold af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed. Enhver form for begrænsning, som f.eks. indrejseforbud eller udvisning, skal ske i overensstemmelse med betingelserne i direktivet. Garantier Rimelige foranstaltninger Yderligere garanti Direktivet stiller tilstrækkelig garanti for, at medlemsstaterne anvender muligheden for at begrænse rettighederne korrekt. De begrænsninger, der indføres for at beskytte den offentlige orden og sikkerhed, skal være rimelige (udvisning har meget store konsekvenser for en persons liv og skal stå i rimeligt forhold til vedkommendes brud på den offentlige orden eller sikkerhed) og udelukkende være begrundet i vedkommendes personlige adfærd. Endvidere skal den personlige adfærd udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse. En tidligere straffedom kan ikke i sig selv begrunde en begrænsning i retten til fri bevægelighed og ophold. Der må ikke anvendes restriktive foranstaltninger af en generel præventiv karakter. Medlemsstaterne har lov til at konsultere ens straffeattest, men kan ikke fremsætte krav om, at man skal forelægge et sådant dokument eller et bevis for god opførsel.

20 Graden af integration Tidsubegrænset ophold og mindreårige Før et værtsland træffer beslutning om at udsende en person af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed skal den se på, hvor længe den pågældende har opholdt sig i værtslandet, vedkommendes alder, helbredstilstand, familiemæssige og økonomiske situation, sociale og kulturelle integration i værtslandet og tilknytning til hjemlandet. Unionsborgere og deres familiemedlemmer, som har ret til tidsubegrænset ophold er yderligere beskyttet mod udvisning, fordi de kun kan udsendes af alvorlige hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed. Der må ikke træffes en afgørelse om udvisning i forhold til en unionsborger, som har opholdt sig i værtslandet i de seneste ti år eller som er mindreårig, medmindre afgørelsen er bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed (udvisning af mindreårige kan også være berettiget, hvis den er nødvendig af hensyn til barnets tarv). Den offentlige sundhed Med hensyn til den offentlige sundhed kan kun de mest alvorlige smitsomme sygdomme berettige en begrænsning af den frie bevægelighed. Hvis der alvorlige tegn på, at en lægeundersøgelse er nødvendig, kan man blive bedt om at få foretaget en sådan undersøgelse vederlagsfrit inden for de første tre måneder fra ankomstdatoen. Sygdomme, der opstår tre måneder efter ankomsten, berettiger ikke til udvisning. Proceduremæssige garantier Unionsborgere og deres familiemedlemmer nyder også beskyttelse i form af proceduremæssige garantier. Afgørelser skal meddeles skriftligt Domstolsprøvelse Afgørelser om, at man skal udsendes eller nægtes indrejse, skal meddeles skriftligt og på en sådan måde, at man har mulighed for at forstå afgørelsens indhold og virkning. Afgørelsen skal indeholde præcise og fuldstændige oplysninger om, hvilket hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, der ligger til grund for den, hvilken rets- eller forvaltningsmyndighed man kan klage til, og hvilken frist man har til at klage. Hvis der træffes en afgørelse begrundet i hensynet til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, skal man have adgang til domstolsprøvelse og eventuelt en administrativ prøvelse med henblik på at appellere afgørelsen eller få den taget op til fornyet overvejelse. Procedurerne skal gøre det muligt at undersøge, om afgørelsen er lovligt truffet, og at tage stilling til de faktiske forhold og

Retten til at færdes. og opholde sig frit i Europa. En vejledning om dine rettigheder som unionsborger. Europa-Kommissionen

Retten til at færdes. og opholde sig frit i Europa. En vejledning om dine rettigheder som unionsborger. Europa-Kommissionen Retten til at færdes og opholde sig frit i Europa En vejledning om dine rettigheder som unionsborger Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Retlige Anliggender 1 Denne vejledning hjælper dig med at

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) BEK nr 474 af 12/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/00355 Senere ændringer til

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

Ønsker du at arbejde i et andet EU-land? Hvad er dine rettigheder! Ajourført version 2007

Ønsker du at arbejde i et andet EU-land? Hvad er dine rettigheder! Ajourført version 2007 Ønsker du at arbejde i et andet EU-land? Hvad er dine rettigheder! Ajourført version 2007 Europa-Kommissionen Ønsker du at arbejde i et andet EU-land? Hvad er dine rettigheder! Ajourført version 2007

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring L 251/12 RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0257 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0257 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0257 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.4.2003 KOM(2003) 199 endelig 2001/0111 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 15. april 2008 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Orientering om vejledning

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K.

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Bruxelles, den 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 BILAG

Bruxelles, den 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 BILAG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 BILAG Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det blandede

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ANDEN BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ANDEN BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.3.2003 KOM(2003) 101 endelig ANDEN BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om gennemførelsen af direktiv 90/364, 90/365

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Jobsøgning i det udvidede Europa

Jobsøgning i det udvidede Europa Jobsøgning i det udvidede Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender CMI/Digital Vision Europa-Kommissionen 1 Hvor kan jeg søge arbejde? Fri bevægelighed for personer

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1)

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1) BEK nr 1429 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN FÆLLES ERKLÆRING OM DEN SAMTIDIGE UDVIDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE De kontraherende parter understreger

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold BKI nr 53 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere