KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6"

Transkript

1 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

2 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført i perioden oktober 21 til marts 211. Resultaterne er sammenholdt med viden fra tidligere undersøgelser af Kærgård Plantage, herunder den mere detaljerede viden af forureningsforholdene i grube 1 og 2. Baggrund Region Syddanmark har i gennemført en bortgravning af kraftig forurenet jord ned til ca. 3,5 meters dybde i grube 1 og 2. Herudover er Regionen i gang med at gennemføre teknologiudvikling, afprøvning, design og valg af metode for indsats over for den kraftige forurening, som er beliggende under grundvandsspejlet i grube 1 og 2. I forbindelse med oprensningen i grube 1 og 2 er der udført detaljerede undersøgelser, som viser, at der foruden kendte forureningskomponenter som kulbrinter, opløsningsmidler, barbiturater og sulfonamider også findes betydelige mængder cyanid, kviksølv og andre metaller. Da viden omkring deponerede stoffer i de øvrige gruber 3 til 6 udelukkende er baseret på tidligere begrænsede undersøgelser og ingen analyser for cyanid, kviksølv eller andre metaller, har Region Syddanmark valgt, at der skal skaffes mere viden for at vurdere forureningssituationen her. Formålet med de gennemførte undersøgelser vedr. grube 3-6 har været at tilvejebringe bedre viden omkring 1) afgrænsning af gruberne, 2) forureningssammensætning, fordeling, koncentrationer og mængder i de enkelte gruber samt 3) foretage risikovurdering af de enkelte grubers forureningsbidrag til havmiljø, grundvand og luften. Figur 1: Grubernes placering. 1

3 I perioden 1956 til 1973 deponerede det daværende Grindstedværk store mængder stærkt kemikalieholdigt spildevand direkte ude i klitterne i Kærgård Plantage. Spildevandet stammede fra værkets produktion af vitaminer og lægemidler og indeholdte store mængder kemikalier såsom klorerede opløsningsmidler, medicinske restprodukter, kviksølv og andre tungmetaller. I alt er der deponeret 28. m 3 kemikalieholdigt spildevand i seks gruber i Kærgård Plantage. Placering af de seks gruber fremgår af figur 1. Med tiden er en del af kemikalierne blevet spredt fra gruberne til jord og grundvand og ført ud i Vesterhavet. Det førte blandt andet til totalt badeforbud på stranden ud for plantagen i Figur 2 viser en principskitse af forureningen i Kærgård Plantage. Følgende definitioner er gennemgående i dette notat: Område 1: Forurening som findes i selve gruben ned til ca. ½ m under grundvandspejlet Område 2: Forurening som findes "under gruben i grundvandszonen Område 3: Forurening i grundvandsfane. Forureningen findes uden for grubeområdet og forureningen spredes til Vesterhavet Den mængde af forurening, som siver ud af gruberne og mod havet (fluxe), er beregnet 3 steder henholdsvis: Flux A: Den mængde af forurening, som udsiver til grundvandet fra selve gruben (område 1) Flux B: Den samlede mængde af forurening, som spredes til grundvandsfanen fra grubeområdet (fra område 1 og 2) Flux C: Den mængde af forurening, som siver ud til havet Figur 2: Principskitse af forureningsforholdene i Kærgård Plantage. 2

4 Tabel 1 viser den samlede forureningsmængde af udvalgte stoffer i hele Kærgård Plantage. Mængderne er opdelt i henholdsvis grubeområdet (område 1 og 2 på figur 2) og i faneområdet (område 3 på figur 2). Data er baseret på både tidligere undersøgelser /2/ og nye undersøgelser udført i /1/. Overordnet er der tale om meget store forureningsmængder. Det fremgår, at klorerede opløsningsmidler og sulfonamider er de stofgrupper, der forekommer i de største mængder. Til sammenligning vil der på en typisk forurenet lokalitet (fx et renseri), som er forurenet med klorerede opløsningsmidler, være i størrelsesorden 1 kg af klorerede opløsningsmidler. På Kærgård Plantage vurderes det, at der er minimum 215. kg af klorerede opløsningsmidler dvs. en faktor 2. mere end på en typisk forurenet lokalitet. Tabel 1: Samlede forureningsmængder i Kærgård Plantage fordelt med forurening i grubeområde samt i grundvandsfane. Data fra /1 og 3/ Grubeområde # Grundvandsfane* Samlet kg Kg kg Klorerede opl Totalkulbrinter Benzen Toluen Kviksølv Cyanid Sulfonamider Anilin NVOC #: Svarende til område 1 og 2 på figur 2 *: Svarende til område 3 på figur 2 Figur 3 viser den procentvise fordeling af forureningskomponenterne fra tabel 1. Det ses, at de klorerede opløsningsmidler, kulbrinter, cyanid og kviksølv (samt andre tungmetaller) primært findes i og under selve gruberne. Derimod er de vandopløselige stoffer som sulfonamider og anilin udvasket fra grubeområdet og findes spredt i et meget stort område i grundvandsfanen. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Grubeområde Grundvandsfane Figur 3: Fordeling af forurening i grubeområde og grundvandsfane. Bemærk at forureningen i grubeområdet omfatter både forurening i selve gruberne samt under grundvandspejlet. Opgørelsen er baseret på den samlede forureningsmængde før afgravning af grube 1 og 2. De nye undersøgelser af grube 3-6 har fokuseret på at undersøge forureningsforholdene i selve gruberne (område 1). Herudover har undersøgelsen været rettet mod at undersøge og beregne den forureningsmængde, som strømmer fra gruberne mod havet (Flux A, B og C på figur 2). 3

5 RESULTAT AF UNDERSØGELSERNE I det følgende gennemgås de væsentligste resultater af undersøgelsen. Grubernes størrelse Tabel 2 og figur 4 viser størrelsen af de enkelte gruber. Den angivne jordmængde omfatter kraftigt forurenet jord ned til ca. ½ m under grundvandsspejlet, svarende til den jordmængde som kan afgraves. Jordmængderne er opdelt i slamlag og det underliggende sand. Det er generelt slamlaget, som indeholder mest forurening. Grube 3-6 er afgrænset ved en indledende geofysisk kortlægning, etablering af boringer samt ved brug af flyfotos. Grube 1-2 blev bortgravet i Det fremgår af tabel 2, at grube 1-4 er nogenlunde lige store, mens grube 5 og 6 er næsten dobbelt så store både mht. areal og jordmængde. Mængde af slamlaget er størst i grube 1 og 2. Selv om grube 5 og 6 er de største, skal det bemærkes, at forureningsgraden i disse 2 gruber er væsentligt lavere sammenholdt med grube 1-4. Tabel 2: Oplysning af areal og mængde af kraftigt forurenet jord i selve gruberne. Enhed Areal m Slamlag Tons 6* 725* Sandlag Tons 1.294* 1.646* Samlet vægt Tons *: Afgravet i Figur 4: Opgørelse af jordmængder i de enkelte gruber. Omfatter kraftigt forurenet jord ned til ca. ½ m under grundvandsspejlet, svarende til den jordmængde, som kan afgraves. 4

6 Opgørelse af forureningsmængder Forureningsmængde i selve gruberne (område 1 på figur 2): Figur 5 viser forureningsmængden for udvalgte stoffer i grube 1-6. Det skal bemærkes, at forureningen i grube 1 og 2 allerede er afgravet. Generelt ses den største forureningsmængder i grube 1-4, mens grube 5 indeholder mindre mængder forurening. Grube 6 har et stort indhold af total kulbrinter, men mængden af de øvrige komponenter ligger lavere end for grube 1-4. For kviksølv, cyanid og kulbrinter ses det, at den væsentligste forureningsmængde er knyttet til slamlaget, selvom slamlaget kun udgør en mindre del af den samlede jordmængde Klorerede opløsningsmidler (kg) Total kulbrinter (kg) Sandlag Slamlag Sandlag Slamlag Benzen (kg) Toluen (kg) Sandlag Slamlag Sandlag Slamlag Kviksølv (kg) Cyanid (kg) Sandlag Slamlag Sandlag Slamlag Figur 5: Forureningsmængder i gruberne for udvalgte stoffer opdelt i slamlag og det underliggende sandlag 5

7 Forureningsmængder under grube 1-6 (område 2 på figur 2) Figur 6 viser forureningsmængde for udvalgte stoffer under grube 1-6. Data er fra de tidligere undersøgelser i 26 /1/. Generelt ses den klart største forureningsmængde i grube 1-4. Det bemærkes, at mængderne angivet for klorerede opløsningsmidler er minimumsmængder. For klorerede opløsningsmidler ses en betydelig forureningsmængde under grube 3, svarende til mængden under grube 2. Klorerede opløsningsmidler (kg) Total kulbrinter (kg) Benzen (kg) Toluen (kg) Sulfonamider (kg) Anilin (kg) Figur 6: Forureningsmængde lige under gruberne (område 2). 6

8 UDSIVENDE FORURENINGSMÆNGDER FRA GRUBERNE Mængde af forurening som strømmer ud af gruberne (Flux A og B på figur 2) De beregnede forureningsmængder, som strømmer ud fra grubeområdet, er vist på figur 7. Den helt dominerende stofgruppe er de klorerede opløsningsmidler og NVOC 1. Det fremgår overordnet, at grube 1-4 bidrager med den største forureningsmængde. Mængden af NVOC er af samme størrelsesorden fra alle gruber bortset fra grube 1, som har en markant højere forureningsstrømning. For de klorerede opløsningsmidler ses det, at forureningsmængden fra grube 3 er af samme størrelsesorden som for grube 1 og 2. Det fremgår af figuren, at den væsentligste forureningsmængde fra grube 3-6 typisk kommer fra område 2 (under grundvandsspejlet). Den store forureningsmængde af klorerede opløsningsmidler fra grube 3 vurderes således primært at komme fra forurening under grundvandspejlet. Det bemærkes, at data for grube 1 og 2 er fra 26 fra før gruberne blev afgravet. De angivne mængder vil derfor være overestimeret. * * *: Beregnet ud fra få måledata og kan derfor være overestimeret. Desuden indgår forurening fra de opstrøms gruber (grube 5 og 6) som strømmer under grube 1. Figur 7: Mængde af forurening som strømmer fra grubeområdet til grundvandet. For grube 3-6 er den mængde, som udsiver fra selve gruben til det øverste grundvand, indtegnet med rødtbrunt svarende til flux A på figur 2. Mængden af klorerede opløsningsmidler vurderes at være maksimale mængder. 1 NVOC (ikke-flygtigt organisk kulstof) er en samleparameter for organiske komponenter og giver på Kærgård Plantage et godt overblik over den organiske forurening. I grundvandsprøver fra Kærgård Plantage findes hovedparten af den organiske forurening i NVOC-gruppen, dvs. sulfonamider, barbiturater, phenoler, pyridin, aniliner, organiske syrer og vandopløselige opløsningsmidler. De flygtige komponenter som (klorerede opløsningsmidler og BTEX'er) vil ikke være repræsenteret ved denne måling. 7

9 Forureningsmængder fra grubeområderne til Vesterhavet (Flux C på figur 2) Tabel 3 og figur 8 viser forureningsmængder, som transporteres til Vesterhavet fra grube 3-6 (beregnet ved klitfoden). Disse data er fremkommet på baggrund af modelberegninger udført med et computerprogram, hvori der er medtaget evt. nedbrydning af forureningskomponenterne under transporten fra grubeområdet til havet. Det bemærkes, at der ikke er udført beregninger for grube 1 og 2. Andel af NVOC, der strømmer til havet, er sandsynligvis overestimeret, idet der ikke findes viden om nedbrydningsforhold for denne samleparameter af forskellige organiske stoffer. Til sammenligning er vist den samlede strømning af forurening fra hele Kærgård Plantage ved klitfoden. Disse data er baseret på målinger i 26 og således før afgravning af grube 1 og 2. Det bemærkes, at data er fra klitfoden. Beregningerne viser, at der fra grube 3 og 4 sker en stor tilførsel til Vesterhavet af klorerede opløsningsmidler også set i forhold til den samlede belastning med klorerede opløsningsmidler. Det bemærkes, at den resterende andel af klorerede opløsningsmidler primært kommer fra grube 1 og 2. For de øvrige stoffer ses det, at kun en mindre andel af den samlede forureningsstrømning ved klitfoden kommer fra grube 3-6. Tabel 3: Beregnede mængder af forurening som strømmer til Vesterhavet. Beregningerne er foretaget ved klitfod for at kunne sammenligne med beregninger i /1/. Stof Mængde af forurening som strømmer til havet fra grube 3-6 beregnet med stoftransportmodel (kg/år) Grube 3 Grube 4 Grube 5 Grube 6 I alt Samlet flux ved klitfod (kg/år) Tetrachlorethylen Trichlorethylen cis-dichlorethylen Vinylchlorid Sum# Benzen 4 3, 7 62 Toluen,1,,,1 2.4 Sulfonamider Anilin 12 27, NVOC* #: Sum af de klorerede opløsningsmidler: Tetrachlorethylen, Trichlorethylen, cis-dichlorethylen og Vinylchlorid *: Sandsynligvis overestimeret idet der ikke er medregnet nedbrydning ved strømning i grundvandsfanen : Beregnet ved klitfod 8

10 Figur 8: Andel af udvalgte forureningskomponenter fra grube 3-6 som siver ud til Vesterhavet sammenholdt med den samlede forureningsudsivning. Beregninger er foretaget ved klitfoden. Beregnet koncentration i grundvand som udsiver til Vesterhavet Tabel 4 viser beregnede forureningskoncentrationer på forstanden fra grube 3-6. Til sammenligning er angivet vandkvalitetskriterier for havmiljøet. Det bemærkes, at der ikke er lavet beregninger for grube 1 og 2. Af tabellen fremgår det, at de markant største koncentrationer kommer fra grube 3 og 4. Den største overskridelse af vandkvalitetskriteriet ses for vinylchlorid og anilin. Tabel 4: Beregnede koncentrationer på forstranden fra grube 3-6. Stof Enhed Grube 3 Grube 4 Grube 5 Grube 6 Vandkvalitetskriterium # Tetrachlorethylen µg/l Trichlorethylen µg/l Cis-dichlorethylen µg/l ,8 Vinylchlorid µg/l ,5 Benzen µg/l Toluen µg/l 1 74 Sulfonamider, sum µg/l ,6 * Anilin µg/l ,2 # kvalitetskriterier for havmiljøet : Kriteriet var i /3/ på 2 µg/l, men er efterfølgende nedsat markant * ekskl. sulfanilsyre Beregninger i 26 viste, at fortyndingen af det forurenede grundvand, som siver ud til havet, er mindst en faktor ca. 6 (tæt på kysten ved en situation uden bølger og med tidevandsstrømme) /2/. Til sammenligning viser figur 8 den nødvendige fortyndings-faktor, der kan sikre, at forureningskoncentrationen i det udsivende grundvand til havet (efter fortynding med havvand) er under vandkvalitetskriteriet. Af figur 9 ses det, at der kræves en fortyndingsfaktor på op til 73./25. gange for vinylchlorid og faktor 475/1. for anilin i grube 3 og 4. På baggrund af beregningerne vurderes det, at der med stor sandsynlighed vil ske overskridelse af vandkvalitetskriterierne i havet for vinyl- 9

11 klorid fra grube 3 og 4. Herudover vil der evt. også ske overskridelse af kriterierne for anilin for grube 4 og cis-dichlorethylen fra grube 3. Figur 9: Beregning af fortyndingsfaktor, der kan sikre, at forureningskoncentration i det udsivende grundvand til Vesterhavet er under vandkvalitetskriteriet. Beregningerne er udført for den værst tænkelige situation dvs. tæt på kysten og en situation uden bølger og med tidevandsstrømme. /11/ Økotoksikologiske undersøgelser De udførte økotoksikologiske undersøgelser viste, at vand fra samtlige 6 gruber kan karakteriseres som stærkt toksisk. Der kan ikke umiddelbart peges på enkeltstoffer eller stofgrupper, som skulle gøre en grube mere toksisk end en anden. 1

12 RISIKOVURDERING På baggrund af de udførte undersøgelser kan risikoen ved forureningen i grube 3-6 opsummeres: Risiko ved ophold på og omkring gruberne: Der kan være risiko for indånding af luft med flygtige forureningskomponenter fra grube 3 6. Ophold ved gruberne frarådes generelt. Dette er i overensstemmelse med en nuværende skiltning i området. Risiko ved ophold på stranden: Det vurderes, at forureningen fra grube 3 og 4 kan udgøre en risiko ved ophold på strand. Forureningen fra grube 5 og 6 vurderes umiddelbart ikke at udgøre en risiko for ophold på stranden pga. den store afstand til havet samt den relativt lille forureningsbelastning fra gruberne. Grundvand: Da der ingen grundvandsinteresser er ved Kærgård Plantage og grundvandet strømmer mod Vesterhavet, udgør forureningen ingen risiko over for eksisterende eller fremtidig vandindvinding. Risiko ved badning i havet: Der kan være risiko ved kontakt og indtagelse af forurenet vand fra grube 3-4. Forureningen fra grube 5 og 6 vurderes umiddelbart ikke at udgøre en risiko for badning pga. den store afstand til havet samt den relativt lille forureningsbelastning fra gruberne. Dette er i overensstemmelse med den nuværende skiltning. Havmiljø: Der sker en stor tilførsel af forureningskomponenter til havmiljøet fra grube 3 og 4. Det vurderes, at forurening med vinylchlorid fra grube 3 og 4 samt anilin fra grube 3 kan medføre overskridelse af vandkvalitetskriterierne i havet. Det kan ikke udelukkes, at grube 5 og 6 kan udgøre en risiko, men dette er mere usikkert. 11

13 EFFEKT AF OPRENSNING AF GRUBE 3-6 Der findes flere muligheder for at oprense forureningen fra grube 3-6. Følgende scenarier kan principielt foretages for hver grube: Scenarie 1: Oprensning af selve gruben (område 1) Scenarie 2: Oprensning under gruben (område 2) I det følgende gennemgås effekten af scenarie 1 og 2. Formålet er at vise hvilken oprensning som umiddelbart vil give de største reduktioner i forureningsmængden. Afgravning af gruberne (scenarie 1) Figur 1 viser den mængde af forurening, som vil blive fjernet ved en afgravning af de enkelte gruber til,5 m under grundvandsspejlet (område 1 på figur 2). Den angivne forureningsfjernelse er sammenholdt med den samlede mængde i alle 6 gruber for område 1. Det bemærkes, at grube 1 og 2 allerede er afgravet. Det fremgår af figuren, at den største mængde af cyanid og kviksølv allerede er fjernet med afgravningen i grube 1 og 2. For de klorerede opløsningsmidler, benzen og toluen ses det, at en opgravning af grube 3 og 4 sammen med den allerede fjernede forurening i grube 1 og 2 vil medføre, at mere end 9 % af den samlede forurening i område 1 vil blive oprenset. For totalkulbrinter ses også en stor forureningsmængde i grube 6. Generelt vil en oprensning af grube 5 ikke medføre nogen væsentlig forureningsfjernelse. Figur 1: Scenarie 1. Fjernelse af forureningsmængder ved graveløsning til ca.,5 m under grundvandsspejlet, svarende til fjernelse af område 1, i de enkelte gruber. 12

14 Oprensning under gruberne (scenarie 2) Figur 11 viser mængden af forurening, som vil fjernes ved oprensning under grundvandsspejlet (område 2 på figur 2) ved de enkelte gruber. Det fremgår, at en oprensning under grube 3 vil medføre en stor forureningsfjernelse af klorerede opløsningsmidler, totalkulbrinter, anilin og toluen. En oprensning under grube 4 vil også medføre en væsentlig forureningsfjernelse af de fleste komponenter. Generelt vil en oprensning af grube 5 ikke medføre nogen væsentlig forureningsfjernelse. Figur 11: Scenarie 2. Fjernelse af forureningsmængder ved oprensning under grundvandsspejlet, svarende til fjernelse af område 2, i de enkelte gruber. 13

15 Effekt af oprensning set ud fra den samlede forurening i Kærgård Plantage Figur 11 viser fordelingen af den samlede mængde af klorerede opløsningsmidler, totalkulbrinter, benzen, toluen, sulfonamider og anilin i hele Kærgård Plantage. Figuren er opdelt i område 1, 2 og 3 jf. figur 2. Formålet med figuren er at vise hvilken forureningsmængde som kan fjernes ved afværgescenarie 1 og 2. Note: Mængde af sulfonamider i grube 3-6 er for selve slamlaget. Figur 11: Den totale forureningsmængde i Kærgård Plantage fordelt på gruberne (område 1, fuldfarvet), under gruberne (område 2, skraveret) og i grundvandsfanen (område 3). Betegnelsen "Jord" svarer til område 1 på figur 2 og betegnelsen "Grundvand" svarer til område 2. 14

16 Af figur 11 kan følgende sammenfattes: Klorerede opløsningsmidler: Hovedparten af de klorerede opløsningsmidler findes i grubeområdet og her især ved grube 1-4. Ca. ¼ af forureningen er allerede fjernet med afgravning af grube 1 og 2. Det bemærkes, at en yderligere afgravning af de resterende gruber kun vil medføre en mindre reduktion i udsivning af forureningsmængder mod havet. Hvis udsivningen af klorerede opløsningsmidler skal reduceres væsentligt, skal der derfor også ske en oprensning af område 2 under gruberne (grube 3 og 4). Kulbrinter: Som for de klorerede opløsningsmidler findes langt hovedparten af forureningen med kulbrinter i grubeområdet og her især over grundvandspejlet. Det betyder, at en afgravning af gruberne vil medføre en stor reduktion af den samlede forureningsmængde af total-kulbrinter. Benzen: Den væsentligste forureningsmængde er udvasket fra gruberne og findes i dag i grundvandsfanen. Af den benzenmængde som findes ved gruberne findes den overvejende mængde under grube 1 og 2. Toluen: Som for benzen er en stor mængde af toluen allerede udvasket fra gruberne og findes nu i grundvandsfanen (ca. 45 %). Den resterende mængde findes nogenlunde ligeligt fordelt ved grube 1-4 (især over grundvandsspejlet). Sulfonamider: Langt den største del af sulfonamiderne er i dag udvasket fra gruberne og findes i grundvandsfanen (>95 %). En oprensning af grubeområdet (scenarie 1 og 2) vil derfor ikke have den store effekt, set i forhold til den samlede udsivning til Vesterhavet med sulfonamider. Anilin: Som for sulfonamider er langt den største del af anilin udvasket fra gruberne og findes i grundvandsfanen (ca. 9 %). En oprensning af grubeområdet (scenarie 1 og 2) vil ikke have den store effekt, set i forhold til den samlede udsivning til Vesterhavet med anilin. For cyanid og kviksølv og en række andre tungmetaller vil en opgravning af de resterende gruber medføre en markant fjernelse af den samlede forureningsmængde (>9 %). 15

17 LITTERATUR /1/ Undersøgelse af grube 3-6, marts 211. Region Syddanmark. Rapport udarbejdet af Rambøll A/S, COWI A/S, Danmarks Tekniske Universitet og GeoSyntec Consultants. /2/ Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage: Delrapport nr. 11. Beregning af fortynding i kystzonen ved Kærgård Plantage i forhold til placering af udsivningen. Rapport udarbejdet af DHI - Vand og Miljø, nov. 26. /3/ Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage: Delrapport nr. 1. Jord- og grundvandsforurening ved Kærgård Plantage. Rapport udarbejdet for Ribe Amt af COWI A/S, nov

KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN

KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen Områdechef Trine Korsgaard Region Syddanmark ATV MØDE MEGA SITES OPRENSNING, REGULERING OG EKSPORT SCHÆFFERGÅRDEN 25. april

Læs mere

Status for indsatsen i Kærgård Plantage

Status for indsatsen i Kærgård Plantage Status for indsatsen i Kærgård Plantage Grube 1 Grube 5 Første trin i indsatsen: Grube 2 Grube 3 Grube 6 Oprensning af grubbe 1 og 2 Grube 4 Forureningen i Kærgård Plantage Klitter Grube 1 og 2 Første

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Forureningen i Kærgård Plantage

Forureningen i Kærgård Plantage Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 82 Offentlig Miljøstyrelsen og Ribe Amt Redegørelse vedrørende: Forureningen i Kærgård Plantage Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage Marts 2005

Læs mere

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 PROJEKTNR. A031981 DOKUMENTNR. VERSION 0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Beregning af fortynding i kystzonen ved Kærgård Plantage i forhold til placering af udsivningen

Beregning af fortynding i kystzonen ved Kærgård Plantage i forhold til placering af udsivningen Beregning af fortynding i kystzonen ved Kærgård Plantage i forhold til placering af udsivningen Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage Endelig rapport November 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

# 3 Strategi_COWI_Torben Højbjerg Jørgensen. 15.03.07 Undersökningar och åtgärdsutredning - Kærgård Plantage

# 3 Strategi_COWI_Torben Højbjerg Jørgensen. 15.03.07 Undersökningar och åtgärdsutredning - Kærgård Plantage 1 Studieresa till Danmark - Renare Mark og ATV Undersökningar och åtgärdsutredning - Kærgård lantage 30. nov. 2007 Torben Højbjerg Jørgensen, COWI A/S # 1 Strategi_COWI_Torben Højbjerg Jørgensen Undersökningar

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet

Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet Arlas rensningsanlæg ved Nr. Vium Trin 1 Videncentret for Landbrug Trin1-Teknisk notat Juni 2013 Vand Miljø Sundhed Undersøgelse af spildevandsudledning

Læs mere

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer )&-)*) 15. februar 2006 Journalnr. PPE/HWN Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer Dette notat er udarbejdet med det formål, at give et overblik over jordforureningen på de kommunale

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

GRINDSTEDVÆRKETS PÅVIRKNING AF GRINDSTED Å VIA GRUNDVANDET

GRINDSTEDVÆRKETS PÅVIRKNING AF GRINDSTED Å VIA GRUNDVANDET GRINDSTEDVÆRKETS PÅVIRKNING AF GRINDSTED Å VIA GRUNDVANDET Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen Rambøll Vandkvalitet i grundvand/overfladevand - hvordan griber vi det an? Møde 29. november 2011 1

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Anbefaling til første trin i en oprensningsindsats ved Kærgård Plantage

Anbefaling til første trin i en oprensningsindsats ved Kærgård Plantage Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage Anbefaling til første trin i en oprensningsindsats ved Kærgård Plantage Marts 2007 Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage Anbefaling til første trin i en

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Udfordringer med diffusionstætte rør

Udfordringer med diffusionstætte rør Copyright 2013 Grontmij A/S CVR 48233511 Indsæt billede: : Klik på billedeikonet i midten af sliden 2. Browse efter dit billede. 3. Hvis billedet ikke passer, Shift + træk i billedets hjørner til rigtig

Læs mere

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge?

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge? Temadag om fri fase forurening. 5. marts 2012 Succesfuldt pilotforsøg med oprensning af residual fri fase PCE ved hjælp af stimuleret reduktiv deklorering i Kærgård Plantage Civilingeniør Torben Højbjerg

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens Regionshuset Horsens Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5199 www.jordmidt.dk Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i

Læs mere

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING KE og vandværkerne Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere

Læs mere

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 6. Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 6. Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 6 Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger Miljøprojekt nr. 1573, 2014 Titel: Jordforureningers påvirkning

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune.

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune. NOTAT Projekt Risikovurdering, jorddepot ved motorvejsafkørsel Svendborg Nord Kunde Svendborg Kommune, Anlæg og ejendomme Til Fra Kim Jensen, Svendborg Kommune Søren Nielsen, Rambøll 1. Indledning Svendborg

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning

Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning Odsherred Spildevand A/S Slutrapport Januar 2015 Dette rapport er udarbejdet under DHI s ledelsessystem, som er certificeret af DNV for overensstemmelse

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0003 Ref. Ulu/pbr/jeg Den 22. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Lundtoft Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende

Læs mere

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS ATV Jord og Grundvand Jordforurening og overfladevand den 27. november2013 Jordforurening og de kritiske

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

MODEL RECIPIENTPÅVIRKNING VED FREDERICIAC

MODEL RECIPIENTPÅVIRKNING VED FREDERICIAC 10 1 3 4 6 7 9 10 11 15 14 19 13 47 16 Inderhavn 54 55 58 59 69 50 Slæbested 56 57 68 70 26a 26b 73 74 72 22 24 31 32 18b Fremtidig kanal 33 34 18a 17b 21 20 46 35 71 Nuværende kanal 23 30 29 Pier 52 53

Læs mere

VANDKREDSLØBET. Vandbalance

VANDKREDSLØBET. Vandbalance VANDKREDSLØBET Vandkredsløbet i Københavns Kommune er generelt meget præget af bymæssig bebyggelse og anden menneskeskabt påvirkning. Infiltration af nedbør til grundvandsmagasinerne er således i høj grad

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE BILAG 1 Dato 2013-11-19 Udarbejdet af STP Kontrolleret af LSC Godkendt af STP Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Mette Christophersen, Rambøll Danmark, tidl. Region Syddanmark

Mette Christophersen, Rambøll Danmark, tidl. Region Syddanmark Grindstedværkets påvirkning af Grindsted Å via grundvandet Variationer i poreluftens Indledning forureningsindhold - projektkatalog for det videre arbejde Mette Christophersen, Rambøll Danmark, tidl. Region

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Vurdering af påvirkning af Grindsted Å og Grindsted Engsø fra jordforureningerne fra Grindstedværket

Vurdering af påvirkning af Grindsted Å og Grindsted Engsø fra jordforureningerne fra Grindstedværket Jord & Affald J.nr. MST-780-00014 Ref. PBR Den 2. februar 2011 Vurdering af påvirkning af Grindsted Å og Grindsted Engsø fra jordforureningerne fra Grindstedværket 1. Indledning Region Syddanmark er p.t.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Studieresa till Danmark 28. 30. nov. 2007

Studieresa till Danmark 28. 30. nov. 2007 Studieresa till Danmark 28. 30. nov. 2007 Disposition: Fotos Skitseprojektet simpel afgravning, BTEX er klorerede opløsningsmidler og lugt (Nej!) Gennemgang af arbejdet med detailprojektet og EUlicitationen

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup ATV Vintermøde 2011 Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften Ole P. Stubdrup Banegravsdepotet beliggenhed / udvikling Deponering fra 1934 (49) - 1962 2 Formål med undersøgelsen Sundhedsmæssig

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Uorganiske sporstoffer

Uorganiske sporstoffer Uorganiske sporstoffer Grundvandsovervågning Ved udgangen af 999 var der ca. 95 aktive filtre, som var egnede til prøvetagning og analyse for uorganiske sporstoffer. I perioden 993 til 999 er mere end

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Fortynding i søer og fjorde

Fortynding i søer og fjorde Fortynding i søer og fjorde Møde i ATV Jord og Grundvand Jordforurening og overfladevand - 27. nov. 2013 Jørgen Krogsgaard Jensen To projekter: Fortynding i søer og fjorde til screening af effekter af

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

IN SITU BIOLOGISK OPRENSNING AF GRUNDVANDSFORURENINGEN

IN SITU BIOLOGISK OPRENSNING AF GRUNDVANDSFORURENINGEN KRAFTIG FORURENING MED ATYPISKE FORURENINGSSTOFFER PÅ STOR INDUSTRILOKALITET IN SITU BIOLOGISK OPRENSNING AF GRUNDVANDSFORURENINGEN Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS Projektleder Lisbeth Walsted, Seniorspecialist

Læs mere

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund Information Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund www.regionsyddanmark.dk/miljoe-raastoffer 1 Jeg vil undersøge og oprense forurening på min boliggrund hvad gør jeg? Først skal

Læs mere

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet.

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Birgitte Palle, Krav til planlægning og administration Samspillet mellem grundvand,

Læs mere

V1 og V2 kortlagte grunde i indvindingsoplandene til Forsynings Helsingør (FH) vandværker og kildepladser

V1 og V2 kortlagte grunde i indvindingsoplandene til Forsynings Helsingør (FH) vandværker og kildepladser V1 og V2 kortlagte grunde i indvindingsoplandene til Forsynings Helsingør (FH) vandværker og kildepladser December 2015 Center for Teknik, Miljø og Klima, Helsingør Kommune Baggrund Dette notat gennemgår

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Anke Oberender DHI Afdeling By & Industri Møde i ATV Jord og Grundvand om projekter med forurenet jord Mødenummer 95 Onsdag den 8. maj 2013 Agenda Kategorisering

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Baggrund Mange forureningskilder i Grindsted by der potentielt kan true drikkevandskvaliteten og Grindsted Å

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU,

The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU, The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU, contributing approximately 2.2 billion to the protection of the

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

National kvælstofmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler

National kvælstofmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler National kvælstofmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler Kortleverancer Anker Lajer Højberg, Jørgen Windolf, Christen Duus Børgesen, Lars Troldborg, Henrik Tornbjerg, Gitte Blicher-Mathiesen,

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold NOTAT Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning Projekt LAR-katalog Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Teknik og Miljø Notat nr. 1, rev. 3 Dato 2011-06-30 Til Fra Kopi

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27.

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. juni 2014 Afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning eller monitering

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S

VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S JAGG 2 - Vertikal Transport og Olie JAGG 2.0 MST s risikovurderingsværktøj

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Screening af forureningsrisiko. Data- og GIS-udfordringer ved kompleks datasammenstilling PB Insights, den 19. september 2013 John Pedersen / Orbicon

Screening af forureningsrisiko. Data- og GIS-udfordringer ved kompleks datasammenstilling PB Insights, den 19. september 2013 John Pedersen / Orbicon Screening af forureningsrisiko Data- og GIS-udfordringer ved kompleks datasammenstilling PB Insights, den 19. september John Pedersen / Orbicon Eksempler på geografisk placering 2 Ønsker til i forhold

Læs mere

Økotoksikologiske effekter af kemiske stoffer i regnbetingede udledninger

Økotoksikologiske effekter af kemiske stoffer i regnbetingede udledninger Økotoksikologiske effekter af kemiske stoffer i regnbetingede udledninger Anne Munch Christensen (Civilingeniør) Anders Baun (Lektor, ph.d.) Program Introduktion Formål Undersøgelsesprogram Undersøgelsesrecipient

Læs mere

Vurdering af mobiliteten af kviksølv i undergrunden efter bortgravning af stærkt forurenet jord/sand fra gruberne 1 og 2 i Kærgård Plantage

Vurdering af mobiliteten af kviksølv i undergrunden efter bortgravning af stærkt forurenet jord/sand fra gruberne 1 og 2 i Kærgård Plantage Vurdering af mobiliteten af kviksølv i undergrunden efter bortgravning af stærkt forurenet jord/sand fra gruberne 1 og 2 i Kærgård Plantage Nuværende situation Den mest sandsynlige oprindelse af det konstaterede

Læs mere

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC).

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Opstartsrapport ForskEl projekt nr. 10688 Oktober 2011 Nabovarme med varmepumpe i Solrød Kommune - Bilag 1 Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Som en del af det

Læs mere

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske?

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup Keolis Bus A/S Naverland 20 2600 Glostrup Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6365 UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening

Læs mere

Rent vand i Mølleåsystemet Resumé

Rent vand i Mølleåsystemet Resumé Rent vand i Mølleåsystemet Resumé Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Driftsregion Øst - Landsdelcenteret Nordsjælland Resume rapport Rent vand i Mølleåsystemet Resumé. Agern Allé 5 2970 Hørsholm

Læs mere

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse:

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse: Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Ringkjøbing Amt HØFDE 42 UDKAST 2. august 2005 NIRAS Banegårdspladsen 6 B DK-7400 Herning Telefon 9626 6226 Fax 9626 6225 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Notat. 1. Indledning I dette notat estimeres udsivningen af kviksølv til Vesterhavet fra depotresterne ved høfdedepotet ved Høfde 42, Harboøre Tange.

Notat. 1. Indledning I dette notat estimeres udsivningen af kviksølv til Vesterhavet fra depotresterne ved høfdedepotet ved Høfde 42, Harboøre Tange. Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-80 Århus C Ringkjøbing Amt HØFDE 42, HARBOØRE TANGE Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Bilag 1 Vandværksskemaer

Bilag 1 Vandværksskemaer Bilag 1 Vandværksskemaer På de følgende sider vises vandværkskemaer for de ti vandværker/kildepladser i Søndersø Indsatsområde. Der er anvendt følgende opbygning: 1) Kort over indvindingsoplandet På første

Læs mere

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET?

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS Lektor Søren Munch Kristiansen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet Civilingeningeniør, ph.d. Flemming Damgaard Christensen,

Læs mere

Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN. Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2.

Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN. Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2. Notat Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2. kvartal af 2015 7. juli 2015 Projekt nr. 220925 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret

Læs mere

Esbjerg Vest Renseanlæg - Hæmningsforsøg

Esbjerg Vest Renseanlæg - Hæmningsforsøg Miljøstyrelsen og Ribe Amt Esbjerg Vest Renseanlæg - Hæmningsforsøg Delrapport 7 November 2006 Miljøstyrelsen og Ribe Amt Esbjerg Vest Renseanlæg - Hæmningsforsøg Delrapport 7 November 2006 Dokument nr

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION

KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION Lars R. Bennedsen, Torben H. Jørgensen, Rambøll Jarl Dall-Jepsen, Lars Nissen, Cowi Neal Durant, Leah MacKinnon, Geosyntec Prasad Kakarla, Isotec Erik

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Frederikshavn Vand A/S. Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK

Frederikshavn Vand A/S. Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK Frederikshavn Vand A/S Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK PROJEKT Konsekvensanalyse af reduktion af indvinding på Skagen Kildeplads Frederikshavn Vand A/S Projekt

Læs mere