Studieordning for Det Fynske Kunstakademi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014"

Transkript

1 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori med en kunstteoretisk baggrund og endvidere et antal eksterne gæstelærere. Faglig vejledning hører primært under de tre professorer. Det er deres ansvar at guide de studerende i deres kunstneriske praksis og udvikling, og det er professorernes opgave at hjælpe de studerende med at planlægge praktikophold, udveksling, deltagelse i workshops og derudover generelt vejlede de studerende i forhold til uddannelsen på Det Fynske Kunstakademi. Professorerne er alle aktivit udøvende billedkunstnere - Det Fynske Kunstakademi tilstræber at ansætte professorer med kunstneriske praksisser, der er indbyrdes forskellige, så akademiet kan tilbyde kompetent vejledning indenfor et mangespektret kunstnerisk felt. Alle workshops og forelæsninger er åbne for alle studerende medmindre andet angives af den ansvarlige professor. Ved optagelse på Det Fynske Kunstakademi bliver hver studerende tilknyttet én af de tre professorer, som bliver den studerendes primære kontaktperson i forhold til studiemæssig vejledning og guidning. Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi foregår primært på engelsk, men kan undtagelsesvis foregå på dansk, hvis hensynet til den lokale kontekst, det specifikke projekt eller gæsteunderviser kræver det. Studerende og professor aftaler selv hvilket sprog individuel vejledning foregår på. 2. Studiestruktur Hvert studieår består af to semestre - 1. oktober januar og 1. februar til 30. juni. Følgende kurser og moduler er obligatoriske studieelementer i uddannelsen på Det Fynske Kunstakademi. Ved afslutningen af 3. år skal alle kurser og moduler listet under 1. til 3. år være gennemført med et maksimalt fravær på 20% pr. element, for at det er muligt at fortsætte på år. Alle kurser og moduler listet under 4. til 5. år skal ligeledes være gennemført med et maksimalt fravær på 20% pr. element, for at den studerende kan modtage sit afgangsbevis fra Det Fynske Kunstakademi ved afslutningen af 5. år. (Beskrivelse af hvert enkelt studielement er at finde i 3.) 1. år: Deltagelse i minimum en workshop hvert semester. Deltagelse i en praksisgruppe hvert semester. Art theory. Årlig skoleudstilling samt evaluering. 2. år: Deltagelse i minimum en workshop hvert semester. Deltagelse i en praksisgruppe hvert semester. Deltagelse i 2. års-udstillingen. 1

2 Art theory. Årlig skoleudstilling samt evaluering 3. år: Deltagelse i minimum en workshop hvert semester. Deltagelse i en praksisgruppe hvert semester. Teori-seminarer for 3. år. Art in context 1. Deltagelse i 3. års-udstillingen og evaluering. 4. år: Udveksling (1/2-1 år), praktik (2-6 måneder per semester) eller 4. års-projekt. Deltagelse i en praksisgruppe hvert semester (studerende på udveksling eller i praktik er undtaget). Årlig skoleudstilling samt evaluering (studerende på udveksling eller i praktik er undtaget). Studerende i praktik eller på udveksling skal aflevere en rapport senest 1 måned efter opholdets afslutning. 5. år: Art in Context II. Deltagelse i en praksisgruppe hvert semester. Afgangs-workshop. Afgangsudstilling samt evaluering. 3. Obligatoriske studieelementer: Workshops: Workshops afholdes af professorerne eller af eksterne undervisere, som er kunstnere, kunstteoretikere eller har en specifik ekspertise, der relaterer sig til det kunstneriske felt. Workshops er normalt tema-baserede i relation til kunstnerisk teori og praksis. En workshop kan fokusere på produktion af værker i relation til et specifikt emne og/eller fokus på forskellige kunstneriske og tekniske metoder. Workshops er baseret på undervisning såvel som aktiv deltagelse. Minimum en workshop pr. semester afholdes af en ekstern gæstelærer. Praksis-kurser: Praksis-kurser er baseret på undervisning og vejledning relateret til de studerendes konkrete praksis. Dette kan fungere som individuel vejledning eller gruppekritik. Hver professor afholder praksis-kurser. Kunstteori: Formålet med Kunstteori er at give de studerende en grundlæggende forståelse for teoretiske emner, koncepter og debatter såvel som indsigt i udvalgte kunsthistoriske perioder og bevægelser. Undervisningen er temabaseret med henblik at skabe linjer gennem det historiske og teoretiske materiale og med det mål for sigte at forbinde teori og kunsthistorie med den kunstneriske praksis. Det forventes, at de studerende forbereder sig ved at læse udvalgte tekster og deltager aktivt i undervisningen. Ekskursioner og udstillingsbesøg er en del af undervisningen. Teoriseminar: Det månedlige teoriseminar er primært for 3. års-studerende men åbent for alle interesserede og afholdes for at sikre teoretisk progression og fordybelse. Teoriseminaret er struktureret omkring et specifikt emne, som vil blive behandlet i dybden igennem hele skoleåret. Formålet med seminaret er at give de studerende en 2

3 relevant specialiseret og teoretisk indsigt i samtidskunstens teori og praksis. Det forventes, at de studerende forbereder sig ved at læse udvalgte tekster, og aktiv deltagelse i seminaret er obligatorisk. Forum: Én gang om måneden afholder professorerne sammen med de studerende Forum til fælles diskussion af et udvalgt emne. Formålet med Forum er for studerende og lærere at mødes og diskutere et aktuelt og relevant emne. 2. årsudstillingen: 2. år skal organisere en tematisk gruppeudstilling med egne værker, som skal afholdes i februar. Udstillingen kan være i FAA Project Room eller uden for akademiet. En professor bliver udpeget som vejleder, og akademiet giver et tilskud til produktion af udstillingen. 3. årsudstillingen: I slutningen af 3. år skal de studerende organisere 3. årsudstillingen. En professor bliver udpeget som vejleder, og akademiet giver et tilskud til produktion af udstillingen. Udstillingen skal tilrettelægges i samarbejde med kunsthistorie-studerende eller studerende med en kunstteoretisk eller kuratorisk baggrund fra en anden videregående uddannelse i eller udenfor Danmark. Alle de studerendes værker vil blive evalueret af professorerne, rektor og en ekstern censor med enten kunstnerisk eller kunstteoretisk baggrund. Alle studerende forventes at forberede en mundtlig præsentation af eget værk på engelsk. 3. års-udstillingen markerer afslutningen på grunduddannelsen ved Det Fynske Kunstakademi. Afgangsudstillingen: Afgangsudstillingen bliver hvert år afholdt i Kunsthallen Brandts og er organiseret i samarbejde med personalet på Brandts samt en ekstern kurator udpeget af akademiet. Sammen med den eksterne kurator udarbejder de afgangsstuderende udstillingen i forårssemestret på 5. år. Kuratoren udpeges af rektor, professorer og studerende i samarbejde baseret på ideer præsenteret ved et møde i begyndelsen af efterårssemestret på 5. år. Alle de studerendes værker vil blive evalueret af professorerne, rektor og en ekstern censor med enten kunstnerisk eller kunstteoretisk baggrund. Alle studerende forventes at forberede en mundtlig præsentation af eget værk på engelsk. Skoleudstillingen: Hvert år i maj skal alle studerende fra og 4. år undtaget dem på udveksling og i praktik hjælpe til med at organisere samt vise egne værker på den årlige skoleudstilling. Udstillingen kan blive holdt på akademiet eller et andet sted. Alle de studerendes værker vil blive evalueret af professorerne og en ekstern censor med enten kunstnerisk eller kunstteoretisk baggrund. Alle studerende forventes at forberede en mundtlig præsentation af eget værk på engelsk. Art in Context 1+2: Art in Context er en serie af fire en-dags workshops, som fokuserer på praktiske aspekter i tilværelsen som professionel kunstner hvordan laver man portfolie, hvordan skriver man ansøgninger til residencies, skatteregler, opstart af selvstændig virksomhed som kunster osv. Art in Context 1 (3. år) fokuserer primært på at udvikle de studerendes skriftlige formuleringsevner med henblik på at kunne producere professionelle portfolier, skrive pressemeddelelser og kunne præsentere sig selv og sine kunstneriske tanker på skrift. Art in Context 2 (5. år) fokuserer primært på de praktikaliteter, der er forbundet med at have en professionel, kunstnerisk praksis. Eksempelvis afklaring af skattespørgsmål, ansøgning af fondsmidler, fagforeninger, arbejde med kommercielle gallerier osv. 3

4 Udveksling: Alle studerende kan ansøge om udveksling til et andet kunstakademi på deres 4. år for enten et eller to semestre. Studerende, der ønsker at tage på udveksling, kan enten benytte sig af de eksisterende udvekslingsaftaler, som Det Fynske Kunstakademi allerede har indgået eller selv ansøge andre akademier. Studerende, der ønsker at tage på udveksling, skal selv tage initiativ til dette ved at tilrettelæge det faglige indhold i samarbejde med den pågældende kontaktprofessor og den praktiske del i samarbejde med udvekslingskoordinatoren. Studerende, der ønsker at tage på udveksling, skal tage kontakt til udvekslingskoordinatoren samt sin kontaktprofessor i det 1. semester af 3. studieår. Udveksling afsluttes altid med udarbejdelse af en udvekslingsrapport på 5 sider af 2200 anslag per side, som afleveres på kontoret senest 1 måned efter ankomst. Praktik: På 4. år kan studerende ansøge om praktik hos en professionel kunstner over en periode på 2 til 6 måneder. pr semester. Det er et krav, at praktikken har et specifikt uddannelsesmæssigt formål for den studerende. Alle praktikophold skal godkendes af professorerne, og der skal udarbejdes en skriftlig aftale mellem akademiet, den studerende og kunstneren, der tilbyder praktik. Studerende der ønsker at ansøge om praktik skal tage kontakt til udvekslingskoordinatoren samt sin kontaktprofessor i løbet af 3. studieår. Et praktikophold afsluttes altid med udarbejdelse af en praktikrapport på 5 sider af 2200 anslag per side, som afleveres på kontoret senest 1 måned efter ankomst. 4. års-projekt: I starten af 4. år kan studerende i samarbejde med kontaktprofessoren definere et specifikt projekt. Projektet skal være en undersøgelse i et særligt udvalgt felt og skal resultere i en større individuel værkproduktion. I maj skal der endvidere afleveres en rapport på 5 sider til kontaktprofessoren omhandlende den kunstneriske proces og vedlagt relevante arbejdsskitser, fotos etc. Andre studieelementer: Det Fynske Kunstakademi opfordrer til og opsøger løbende samarbejde med andre akademier og kunstinstitutioner. Det betyder, at akademiet jævnligt annoncerer udstillinger, samarbejder, seminarer mv. som de studerende inviteres til at deltage i. KUNO: Det Fynske Kunstakademi er medlem af KUNO - et nordisk netværk af kunstakademier. Studerende kan på se udvekslingsmuligheder og forskellige workshops, der løbende bliver slået op. Deltagelse i en workshop gennem KUNO kan erstatte ét af de obligatoriske workshops på Det Fynske Kunstakademi, hvis det godkendes af den studerendes kontaktprofessor. Skoleforsamling: Hver måned er der et fælles møde for rektor, undervisere og studerende, hvor der diskuteres aktuelle emner og idéer samt informeres om kommende planer og aktiviteter. Artist talks: Hvert semester afholder Det Fynske Kunstakademi minimum fire artist talks, som er åbne for alle studerende. Kunstnerne inviteres også til at lave studio visits med de studerende. Studieture: Akademiet planlægger hvert år en studietur til en destination udenfor Danmark typisk af en uges varighed. Studieturen støttes økonomisk af akademiet. 4

5 4. Praktisk: Orlov: Ønskes orlov (inkl. barselsorlov) skal der rettes henvendelse til kontoret. Orlov kan bevilges for maksimalt et år. Medmindre andet er aftalt med professorerne og rektor, skal den studerende starte forfra på det år, som den studerende ønsker at holde orlov fra. Sygdom: I tilfælde af længerevarende sygdom skal den studerende melde det til sin kontaktprofessor med henblik på at lave en aftale om, hvorvidt den studerende kan fortsætte studierne som planlagt, eller om det er nødvendigt at tage et eller flere semestre om. I tilfælde af længerevarende sygdom kan Det Fynske Kunstakademi kræve en lægeerklæring fra den studerende, der beskriver, hvornår den studerende kan forventes at deltage aktivt i studierne igen. Generelt: Overnatning på Det Fynske Kunstakademi er strengt forbudt. Studerende, der bliver taget i at overnatte på Det Fynske Kunstakademi, vil modtage en skriftlig advarsel. Ved anden skriftlige advarsel, vil den studerende blive indstillet til bortvisning. Brug af ild på akademiet, inklusiv rygning og brug af stearinlys, er strengt forbudt i atelier erne. Det eneste sted, hvor det er tilladt at ryge, er udenfor på balkonen ved FAA Project Room. Rygning og brug af levende lys i atelier erne vil medføre en skriftlig advarsel. Ved anden skriftlige advarsel, vil den studerende blive indstillet til bortvisning. Narkotiske stoffer i enhver form er forbudt på akademiet. Atelier erne er arbejdspladser. Studerende må kun opbevare kunstværker eller materialer, der specifikt knytter sig til produktionen af disse i værkstederne to gange om året (vinter og sommer), skal alle studerende, der ikke er på udveksling eller i praktik, deltage i fællesrengøring og oprydning i værkstederne. Enkelte værkstedspladser skal rengøres på forespørgsel fra medstuderende eller ansatte. FAA Project Room: FAA Project Room er akademiets udstillingsrum. FAA er tilgængelig for studerende, der ønsker at udstille i perioden fra 1. oktober til 1. juni. Studerende, der udstiller i FAA er ansvarlige for hele udstillingen og for oprydning og rengøring umiddelbart efter udstillingen er slut. Studerende, der ønsker at udstille i FAA, skal kontakte Marlene Bregndahl, Tekniske faciliteter: Det Fynske Kunstakademi samarbejder med en række værksteder i og omkring Odense for at sikre de studerende adgang til forskellige tekniske faciliteter. Disse inkluderer Gæsteatelier Hollufgaard, Fyns Grafiske Værksted, Kulturmaskinen, Filmværkstedet og Musikbiblioteket. De Studerendes Råd og Studio Council: De Studerendes Råd er det forum, hvor de studerende på akademiet træffer fælles beslutninger, der kan vedrøre alle elever. Problemstillinger eller forslag af forskellig karakter tages her op til diskussion, og de studerende vil herefter beslutte, hvordan de videre vil handle, om diskussionen er afsluttet inden for egne rammer, løsninger, de studerende selv kan udføre, eller om de vil føre emnet videre til skoleforsamlingen eller Studio Council. Det er ikke påkrævet som studerende at møde op til Students Council. I De Studerendes Råd vil studenterrepræsentanterne til Fagrådet, Ansættelsesudvalget, Optagelsesvalget samt Studio Council blive valgt af de studerende selv ved en flertalsafgørelse. Kun studerende, der deltager i disse møder, har stemmeret. Alle studerende kan stille op til disse poster. De forskellige valg vil blive annonceret senest 14 dage inden. 5

6 Studio Council er et råd, hvor to repræsentanter fra de studerende mødes med en repræsentant fra kontoret, skolens pedel og rektor. Her vil blive fremsat ønsker og problemer vedrørende aterliererne. Efter end diskussion og enighed vil eventuelle ændringer blive sat i værk. Aktiviteter der afholdes af de studerende: 1. år: Fastelavns-fest. 2. år: Hyttetur og studiestarts-fest for nye studerende. 3. år: Julefrokost samt fest for de afgangsstuderende Alle årgange: Deltagelse i vinter- og sommerrengøring af værkstederne. 6

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i animation

Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i animation 1/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen Studieordning The Animation Workshop VIA University College, september 2011 Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014

Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014 Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014 24 05 2011 Regler og bestemmelser for professionsbachelorer i Leisure Management, der tilbydes i Roskilde (Dansk) og i Nykøbing

Læs mere

INDEKS Indledning 2 Folkestyret på Den frie Lærerskole 1. Stormødet 3 Forretningsudvalget 4 Øvrige udvalg under stormødet 6 2. Basisgruppen 10 3.

INDEKS Indledning 2 Folkestyret på Den frie Lærerskole 1. Stormødet 3 Forretningsudvalget 4 Øvrige udvalg under stormødet 6 2. Basisgruppen 10 3. INDEKS Indledning 2 Folkestyret på Den frie Lærerskole 1. Stormødet 3 Forretningsudvalget 4 Øvrige udvalg under stormødet 6 2. Basisgruppen 10 3. Årgangsmøde 10 4. Elevmøde 11 5. Læreruddannelsesudvalget

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Studieordning for skuespilleruddannelsen Syddansk Musikkonservatorium Islandsgade 2 5000 Odense C. Skuespillerskolen Roersvej 33 5000 Odense C. Syddansk

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro Velkommen Cphbusiness Nørrebro 2014 Velkommen til Cphbusiness Nørrebro Afdelingen har til huse i Blågårdsgade 23B, 2200 København N. Huset har velfungerende undervisningslokaler med IT-adgang, loungeområder

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Februar 2012 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN 24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN Indhold 1. FORORD... 3 1.1. FORMÅLET MED STUDIEORDNINGEN... 3 1.2. LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSEN...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning Indholdsfortegnelse Side 1/15 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer 1.3 Kvalifikationer og mål

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I HOLSTEBRO Udarbejdet maj 2009 Rev. Januar 2015 VIA University

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere