Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design"

Transkript

1

2

3

4

5 Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger it-baserede lærings- og undervisningsmaterialer, it-støttede læringsplatforme samt spilbaserede læringsprodukter. Kandidater i it-didaktisk design forventes at finde ansættelse som underviser, kompetenceudviklingskonsulent i uddannelses- eller Human Ressource afdelinger, udvikler inden for uddannelses- og videnservicebranchen (fx i forlagsvirksomhed) eller rådgiver om it-understøttelse i organisationer. Uddannelse (ansøgte titel): Cand.pæd. i it-didaktisk design Universitet: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Sagsbehandling afsluttet: Bilag: Sagsbehandlingsskema

6 Indstilling til Akkrediteringsrådet Det faglige sekretariats indstilling og begrundelse Kandidatuddannelsen i it-didaktisk design indstilles til positiv akkreditering. Indstillingen er baseret på følgende: Forskningsbasering Det er sandsynliggjort, at uddannelsen er forskningsbaseret, da underviserne er aktive forskere, og uddannelsen kan trække på flere forskningsprojekter. Uddannelsens samfundsmæssige relevans En række aftagere har givet udtryk for, at der er et behov for uddannelsen. Der er sandsynliggjort, at der et behov for viden om ITs betydning for læring. Der eksisterer ikke lignende uddannelser, som i samme grad omhandler den didaktiske dimension af it. Faglig progression Det er sandsynliggjort, at der er intern faglig progression i uddannelsen. Der er til dels sandsynliggjort, at der er faglig progression i forhold til de adgangsgivende uddannelser. Særlige forhold Der er søgt om at få godkendt en suppleringsuddannelse i it-didaktisk design.

7 Hvad har været væsentligt for vurderingen og indstillingen? Det samfundsmæssige behov er belyst ved en aftagerundersøgelse blandt 28 aftagere. I høringen indgår fagforeninger og andre interesseorganisationer primært fra uddannelsessektoren. Aftagerne var positivt indstillet over for uddannelsens indhold og mente, at der er behov for uddannelsen. Derudover understøttes behovet af konklusioner i forskellige rapporter. Undersøgelsen Virtual Models of European Universities (udført af Rambøll Management) forudsiger, at udbuddet af e-learning vil stige. I CERIs (Centre for Educational Research and Innovation) rapport om brugen af e-learning i uddannelsesinstitutioner fra tretten lande fremhæves det, at e-learning vil kunne forbedre undervisningen og de studerendes læring. I ansøgningen er der udførligt redegjort for, at uddannelsen adskiller sig fra de eksisterende uddannelser. Der nævnes bl.a. følgende uddannelser: Kandidatuddannelsen i it og læring, organisatorisk omstilling (ASB og AU) omhandler primært organisatorisk læring. I kandidatuddannelsen i humanistisk informationsvidenskab (SDU) er der et mindre fokus på didaktik og større fokus på programmering. I masteruddannelsen i Informations- og kommunikationsteknologi og Læring (AAU, AU, DPU, CBS, RUC) indgår der ikke i samme grad didaktisk teori og design. Dertil kommer, at uddannelsen er forskningsbaseret. Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø, som deltager i et internationalt forskningsprojekt og 19 nationale forskningsprojekter. Heraf er 6 projekter på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Aktive forskere har været med til at tilrettelægge uddannelsen og skal også varetage undervisningen. Endelig vurderes det, at det er sandsynliggjort, at der er faglig progression i uddannelsen internt, da der er progression mellem uddannelsens moduler. Det vurderes, at den faglige progression i forhold til de adgangsgivende uddannelser er sandsynliggjort for professionsbachelorerne, hvorimod det ikke er tilfældet for universitetsbachelorerne. Der stilles ikke krav til, at universitetsbachelorer har viden om didaktik og læring ved optagelse på kandidatuddannelsen i it-didaktisk design.

8 Indstilling til Universitets- & Bygningsstyrelsen Titel indstilling Ansøger søger om følgende titel: Dansk titel: cand.pæd. i it-didaktisk design Engelsk oversættelse: Master of Arts(Education) in ICT-based educational design Titelvalget foreslås imødekommet. Adgangskrav Universitetsbachelor eller en professionsbachelor inden for det pædagogiske, merkantile og tekniske felt med bachelorprojekt inden for it/læring og/eller didaktik. Såfremt suppleringsuddannelsen i it-didaktisk design godkendes, vil den også kunne give adgang til kandidatuddannelsen i it-didaktisk design. Adgangskravene foreslås imødekommet. Uddannelsens normerede studietid 120 ECTS Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Ansøger foreslår takst 3. Det forslås, at uddannelsen får takst 1. Der er en klar overvægt af fag, som falder ind under takst 1. Der er et enkelt fag, Teknologiworkshops, som kan indplaceres under takst 3. Eventuel maksimumsgrænse for optag på uddannelsen Maksimumsgrænse er ikke angivet. Suppleringsuddannelse til kandidatuddannelsen i it-didaktisk design Danmarks Pædagogiske Universitet (Aarhus Universitet) har samtidig søgt om at få akkrediteret og godkendt en suppleringsuddannelse til kandidatuddannelsen i it-didaktisk design. Formålet med en suppleringsuddannelse er at kvalificere ansøgere til at opfylde adgangskravene til en kandidatuddannelse. For kandidatuddannelsen i it-didaktisk design gælder det, at professionsbachelorer inden for det pædagogiske, merkantile eller tekniske felt med bachelorprojekt inden for it/læring og/eller didaktik kan søge direkte ind på kandidatuddannelsen. Suppleringsuddannelsen er tiltænkt følgende ansøgere: Professionsbachelorer, som ikke er uddannet inden for det pædagogiske, merkantile eller tekni-

9 ske felt Mellemlange videregående uddannelser som ergoterapeut, ernærings- og husholdningsøkonom, folkeskolelærer, fysioterapeut, jordemoder, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske. Designuddannelsen (grunduddannelsen). En suppleringsuddannelse er normeret til 30 ECTS. I den faglige vurdering skal der tages stilling til, om de studerende via suppleringsuddannelsen kan opnå de kompetencer, som de mangler (i forhold til de professionsbachelorer, der kan søge direkte ind) og om det er muligt at opnå de nævnte kompetencer i løbet af 30 ECTS. I ansøgningen indgår et udkast til studieordningen for suppleringsuddannelsen. Suppleringsuddannelsen omfatter to kurser: Læring og it-didaktisk design samt Videnskabsteori og forskningsmetoder i et it-didaktisk perspektiv. I kandidatuddannelsen indgår to lignede kurser: It og læring samt Videnskabsteori og forskningsmetoder. Af studieordningerne fremgår det ikke, at der er klar niveauforskel mellem kurserne på kandidatuddannelsen og suppleringsuddannelsen. Kurserne vurderes at have et stort set identisk fagligt indhold. Ud fra de indsendte studieordninger for hhv. kandidatuddannelsen og suppleringsuddannelsen er det tvivlsomt, om suppleringsuddannelsen kan blive akkrediteret positivt i sin nuværende form. Der er efterfølgende indhentet supplerende dokumentation om suppleringsuddannelsen. I det supplerende materiale har ansøger sandsynliggjort, at fagene på suppleringsuddannelsen er relevante for målgruppen, og at fagene giver de studerende de kompetencer, de mangler. Ansøger har også sandsynliggjort, at der er en klar niveauforskel mellem fagene på suppleringsuddannelsen og fagene på kandidatuddannelsen. Det vurderes derfor, at der er faglig progression mellem suppleringsuddannelsen og kandidatuddannelsen. Der henstilles til, at kursusbeskrivelserne i de gældende studieordninger ændres, så det klart fremgår, at der er forskel på fagene på de to uddannelser. Det bør fremgå af fagenes titler, indholdsbeskrivelse og kompetencebeskrivelse. Udkastet til studieordningen opfylder kravene hertil, som de er fastsat i BEK nr. 515, 27. På baggrund af det supplerende materiale indstilles suppleringsuddannelsen til positiv akkreditering. Akkrediteringen af uddannelsen er sket inden for rammerne af den tjek-liste, som universiteternes rektorer har modtaget primo september fra ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen i Danmark. Her fremgår det, hvilke minimumskrav ansøgningerne skal leve op til, og det fremgår hvilke overordnede kriterier, der ligger til grund for akkrediteringen. Ud over bekendtgørelses- og legalitetsforhold er det specielt uddannelsens samfundsmæssige relevans, dens forskningsbasering og uddannelsens faglige progression.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område i akvatisk

kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område i akvatisk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil).

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil). Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling...

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i humanfysiologi. Kandidatuddannelsen

Læs mere