Referat af diskussionsmøder i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af diskussionsmøder i Danmark"

Transkript

1 Referat af diskussionsmøder i Danmark WP 3 - Citizenship, flexibility and diversity in work-care relations Thomas P. Boje and Anders Ejrnæs, Institut for Samfund og Globalisering Formålet med projektet har været at skabe en national debat om behovet for en større fleksibilitet i familie arbejdslivspolitikken samt skabe rammerne for at mænd og kvinder på lige vilkår kan deltage i lønarbejde og omsorgsaktiviteterne i hjemmet. Arrangementer organiseret af det danske team Der blev afholdt følgende arrangementer i københavn og roskilde DK Roskilde Quality of Life and the Condition of Social Participation DK Copenhagen The gendered Conditions for Social participation and DK Roskilde The impact of Flexibility and diversity on work-life balance DK Roskilde Citizenship and diversity in work-care relations DK Copenhagen Policy Briefing on Work-Care DK Copenhagen Consequences of cutbacks in welfare provision on day care DK Copenhagen The Neoliberal Europe DK Roskilde Imbalance? Work-Care relations and Migrant Care-Work DK Roskilde Conference on Citizenship, Flexibility and Divesity in Work-Care Relations Den overordnede strategi for det danske team har været opdelt i tre trin. Første trin har været at arrangere seminarer og små konferencer med praktikere inden for området samt med studerende og universitetsfolk. Forskningsresultaterne er blevet diskuteret i relation til den igangværende debat om hvordan man skaber en bedre sammenhæng mellem familieforpligtigelser og arbejde. Som andet trin har vi kontaktet politiske beslutningstagere, politikere, ngo'er og faglige organisationer. Her diskuterede vi i små grupper specifikke forskningsresultater samt konkrete politikanbefalinger. Diskussionerne var baseret på en tovejskommunikation, hvor praktikerne forholdt sig aktivt til de resultater vi præsenterede. På møderne med politikere, praktikere og frivillige organisationer holdt vi både mundtlige oplæg og delte skriftligt materiale ud. Derudover blev forskningsresultater omarbejdet til et mere let tilgængeligt diskussionsmateriale, som er blevet lagt ud på workcare-synergie projektets hjemmeside: Det tredje trin fortsatte ind i året Et af målene var at omdanne forskningsresultater til publicerbart materiale, der rettede sig mod praktikere og offentligheden. En anden var at nå større målgrupper ved at knytte an til netværk og kommunikere gennem medierne. To arrangementer var rettet mod en bredere offentlighed. Det første arrangement blev afholdt i samarbejde med organisationen DEO. Arrangementet fandt sted i København kl 17:00.

2 Derudover arrangerede vi en international konference om (u)balancen mellem familie og arbejde i samarbejde med kollegaer fra både universitetsverdenen og repræsentanter fra kreative kunstneriske netværk. Konferencen fandt sted på Roskilde Universitet. Konferencen var opdelt i to dele. Den første del henvendte sig til et bredere publikum af studerende, praktikere og universitetsansatte mens den anden del primært henvendte sig til forskere på området. Pointerne fra konferencen og de efterfølgende diskussioner blev indarbejdet i de efterfølgende materialer. Internet Links: Generel information om projektets indhold kan downloades fra WORKCARESYNERGIES projektets hjemmeside (www.workcaresynergies.eu). Detaljerede oplysninger om arrangementer på Roskilde Universitet, kan findes på DK- UNIRUC s hjemmeside: Deltagere: Deltagerne i de afholdte seminarer, workshops og konferencer var politikere, rådgivere, fagforeninger og lokale ngo'er. Indholdet af begivenhederne: Lokale arrangementer De første fire workcaresynergy arrangementer var rettet både mod praktikere indenfor for socialpolitik og ligestilling samt forskere og studerende. Forskningsresultater blev formidlet og diskuteret i relation til den igangværende debat om balancen mellem familie og arbejde. Diskussionerne omhandlede, hvordan man kan optimere betingelser for et aktivt medborgerskab og social deltagelse. Derudover drejede diskussionerne sig om forholdet mellem indvandring og omsorg. Formålet med arrangementerne var primært at drøfte og udveksle synspunkter om emner, der var relateret til CINEFOGO Network of Excellence, som var aktivt i perioden 2005 til 2009 Quality of Life and the Condition of Social Participation, Monday 8 th, March 2010, Roskilde University, Lecture The Gendered Conditions for Social Participation and Types of Policies Promoting a Gender-balanced Citizenship, Friday 12 th, March 2010, University of Copenhagen The Impact of Flexibility and Diversity on Work-life Balance. Two lectures by Loïc Wacquant: o o Reconsidering Urban Citizenship in Advance Society, Thursday 3 rd, June 2010, Roskilde University Why Prisons Grow with Neoliberalism Thursday 3 rd, June 2010, Copenhagen University, CSS, Øster Farimagsgade 5, Building

3 De to arrangementer d. 3. juni 2010 med Loïc Wacquant, professor i sociologi, var organiseret i samarbejde med Socialpolitisk Forening, som er en dansk NGO. Invitationer blev sendt ud til social-netværk og NGO'er og praktikere på området var blandt publikum. Two day seminar: Citizenship and diversity in work-care relations: Migration, Care and Citizenship, Roskilde University on the 7th-8 th, June Policy briefings De næste to begivenheder blev rettet mod politiske beslutningstagere og fagforeninger. D. 30. november 2010 afholdt vi et arrangement om balancen mellem familie og arbejde i Folketinget i København. Socialistisk Folkeparti (SF) havde vist interesse i et sådan arrangement. Titlen på lektor Anders Ejrnæs oplæg var " Den Danske Model familiepolitik under pres" Titlen på præsentationen af lektor Rasmus Willig var "En ny (forskningsbaseret) børne / familiepolitik?". Målgruppen var centrale politiske beslutningstagere: Medlemmer af folketinget, rådgivere og kommunikationsmedarbejdere i Socialistisk Folkeparti (SF). D. 13. december 2010 afholdt vi et arrangement i samarbejde med fagforeningen BUPL i København. Emnet for denne policy briefing var: "Hvad er konsekvenserne ved at lave besparelser på daginstitutionsområdet?". Konferencen Imbalance? Work-Care relations and Migrant Care-Work", Konferencen blev afholdt d.12 april Konferencen var delt op i to forskellige dele: En offentlig forelæsning med deltagelse af sociologen Arlie Hochschild, professor ved Berkely University, og den danske sceneinstruktør og kommentator Ditte Maria Bjerg. Denne del var rettet mod den brede offentlighed. Den anden del var primært rettet mod politiske beslutningstagere og den akademiske verden samt studerende. Den bestod af en række oplæg fra seks skandinaviske forskere, der præsenterede deres forskningsresultater vedrørende ubalancen mellem familie og arbejde. Arrangementet blev planlagt og afholdt i samarbejde med Center for Køn, Magt og Mangfoldighed og Dansk Sociologforening. Disse to institutioner har også været involveret i tidligere arrangementer. "Det neoliberale Europa" var et offentligt arrangement med præsentationer og debat. Arrangementet fandt sted d. 5. april 2011 i Kulturstaldenes Forsamlingshus, Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13C, København City. Omkring 80 personer deltog i mødet. De primære deltagere var interesserede borgere, studerende og medlemmer af ngo'er. Der var præsentationer af lektor Rasmus Willig og Anders Ejrnæs fra Roskilde Universitet, Danmark. De præsenterede deres nyeste forskningsresultater om, hvordan familie og arbejde i Europa kan forstås i lyset af neoliberalismen. De spørgsmål der blev diskuteret var: Er den danske velfærdsmodel under pres? Hvilken betydning har EU på dansk familie - og beskæftigelsespolitik? Hvad er "neoliberalisme"? og endelig "Hvilken betydning vil neoliberale politikker have på de traditionelle sociale institutioner? Debatten var arrangeret af den danske organisation Demokrati i Europa (DEO). Se mere på Et referat fra dette arrangement kan læses på DEO s hjemmeside (på dansk). Arrangementet blev annonceret via akademisk forskningsnetværk. Arrangementet blev også

4 annonceret af DEO i to danske dagblade, Information og Kristeligt Dagblad og i den ugentlige avis Weekendavisen. De tre aviser har forskellige læserskarer, og annoncen nåede ud til et mangfoldigt publikum. Særlige diskussionstemaer I de lokale arrangementer blev det diskuteret, hvilke konsekvenser forskellige familiepolitikker har for mødres beskæftigelse og for fædres involvering i omsorgsarbejdet. Den danske model for familiepolitik er i en europæisk kontekst karakteriseret som en universel familiepolitisk model, som kombinerer børnepasning af høj kvalitet og godt betalt forældreorlov og barselsorlov. Spørgsmålet er imidlertid, om den danske model er under pres. Der synes at være tendenser til, at den danske arbejdsmarkeds- og familiepolitiske model er under forandring på grund af kortere dagpengeperiode, længere arbejdstid for både kvinder og mænd samt nedskæringer i personalet i offentlige daginstitutioner. Ved de forskellige arrangementer har vi diskuteret konsekvenserne af disse ændringer. Under de forskellige møder og workshops arrangeret af det danske team, præsenterede vi udvalgte forskningsresultater fra følgende EU-rammeprogram projekter: (1) WORKCARE ( ), a project on the social quality and changing relationships between work, care and welfare in Europe. (2) HWF ( ), a project on households, work and flexibility. (3) CINEFOGO ( ), a project on civil society and new forms of Governance in Europe. (4) RECWOWE ( ), a project on reconciling work and welfare in Europe. Ud over at præsentere resultater fra den europæiske forskning blev en række emner med politisk relevans diskuteret: Hvad er konsekvensen af nedskæringer på børnepasningsområdet? Er der en nordisk familiepolitik model? Hvad er ligheder og forskelle i europæiske familiepolitikker? Hvad er konsekvenserne af at øremærke en del af forældreorloven til faderen? Er fleksibelt arbejde med til at skabe mere balance mellem arbejde og privatliv? Er privatiserede omsorgsydelser en løsning? Hvordan kan vi øge arbejdsudbuddet uden at øge spændingen mellem arbejde og familie?

5 Resuméer af diskussioner Vi vil nu resumere de væsentlige diskussioner der har været med politiske beslutningstagere og fagforeninger. Det centrale tema i diskussionerne var, hvordan nedskæringer på børnepasningsområdet har påvirket balancen mellem arbejdsliv og familieliv for udearbejdende forældre, og hvorvidt nedskæringerne truer den danske familiepolitiske model med en universel ret til børnepasning. I vores diskussioner med politikere, fagforeninger og ngo er har der været en udbredt bekymring for, at den danske velfærdsmodel er truet. Konsekvenserne af to centrale tendenser er blevet diskuteret: Der er et voksende politisk krav om en stigning i udbuddet af arbejdskraft, enten ved en forøgelse af den ugentlige arbejdstid eller gennem reformer af efterløn og pension - begge krav skal ses som et svar på de udfordringer, velfærdsstaten står over for som følge af en aldrende befolkning og risikoen for arbejdskraftmangel i fremtiden. Kommunerne har været tvunget til at foretage alvorlige budgetnedskæringer på forskellige typer af ydelser til børn og andre omsorgskrævende borgere som følge af finanskrisen og underskuddet på de offentlige budgetter. Ovennævnte tendenser i det danske samfund vil udfordre den danske velfærds- og familiepolitik i flere henseender. En stigning i den ugentlige arbejdstid eller en udskydelse af pensionsalderen vil lægge mere pres på arbejdende forældre. Konsekvensen af en øget arbejdstid vil være større ubalance mellem familie og arbejdsliv samt øge efterspørgslen efter længere åbningstider i daginstitutionerne. Konsekvenserne af udskydelse af pensionsalderen kan blive, at bedsteforældre vil have mindre tid til at passe børn, hvilket igen vil skabe mere konflikt mellem familie og arbejde i småbørnsfamilier. Nedskæringerne på børneområdet vil betyde, at kvaliteten i pasningsordninger forringes i form af mindre personale og kortere åbningstider. Dette vil igen gøre det sværere for familier at skabe balance mellem familie og arbejdsliv. Nedskæringer på børnepasning vil også forringe pædagogernes arbejdsvilkår og mindske den tid, de kan tilbringe sammen med børnene. Dette vil ydermere få negative konsekvenser for ligestilling mellem kønnene. Da omsorgsforpligtigelsen i hjemmet stadig primært påhviler kvinderne i familien, vil nedskæringer på daginstitutioner primært øge omsorgsbyrden blandt kvinder. Derudover vil nedskæringer også påvirke professionelle omsorgsarbejderes status i samfundet negativt - hvilket også primært vil berøre kvinder. På den måde bliver kvinder dobbelt ramt af den finansielle krise - både i forhold til arbejdsbelastningen i familien og arbejdsvilkårene på arbejdsmarkedet.

6 Samfundsudviklingen har også negative konsekvenser for børnene. I familien vil børnene opleve stressede forældre, der kæmper med stigende krav fra arbejdsmarkedet, mens børnene i daginstitutionerne vil blive konfronteret med stressede pædagoger og medhjælpere på grund af forringede arbejdsvilkår og mindre tid til børnene. Især for de mest udsatte børn vil en faldende kvalitet i pasningsordninger få alvorlige negative konsekvenser for deres fremtidige livsmuligheder. En anden afgørende diskussion i den danske debat er, hvordan man kan skabe rammerne for, at mænd tager et større ansvar for omsorgsforpligtigelserne i hjemmet. På trods af at Danmark har en af de højeste beskæftigelsesfrekvenser blandt kvinder, er det stadig kvinden, der har hovedansvaret for omsorgen for de mindste børn. Europæisk forskning viser tydeligt, at den generelle familiepolitik har stor indflydelse på kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet. Derimod ændrer familiepolitik, såsom orlov og offentlig børnepasning, ikke radikalt ved fædres engagement i både det lønnede arbejde og omsorgen for børnene, medmindre der er en specifik lovgivning, der tilskynder fædrene til at tage et større ansvar for de hjemlige forpligtigelser. Det er bemærkelsesværdigt, at Danmark er det eneste nordiske land, der ikke har en periode af den samlede forældreorlov reserveret til faren. Tal for fædres andel af den samlede forældreorlov viser tydeligt, atlovgivningen på orlovsområdet har stor betydning for, hvor stor en andel af den samlede orlov fædrene tager. I både Sverige og Island, hvor der er særlige fædrekvoter, således at en del af forældreorloven kun kan tages af fædrene, er fædrenes andel af den samlede orlov meget større end i Danmark Væsentlige pointer fra policy briefing med BUBL Pædagogerne oplever en øget mængde af administrative og styringsmæssige krav, der opleves som værende i strid med deres faglighed. Et eksempel på dette er, at der er pædagoger, som med ønsket om at bevare og udvikle deres faglighed søger væk fra det offentlige for at få muligheden herfor. Skærer man ned på børneområdet og strammer arbejdslivet, fx ved længere arbejdstid eller mindre fleksibilitet, så oplever forældrene et øget pres. I sidste ende oplever børnene et dobbelt stress-pres (stressede pædagoger og stresset familie). Her er nogle af de konklusioner som kom ud af dialogen med de pædagogiske fagforeninger: Det pædagogiske arbejde kan ses som et vigtigt led i skabelsen af tillid og velfærd i 'den danske model'. Kvalificerede pædagoger har betydning tidligt i livet i forhold til barnets tarv, men institutionerne spiller også en rolle i det store velfærdssamfunds-mæssige perspektiv. Børnepasningen kan ikke isoleres. Når man ændrer eller regulerer på børnepasningsområdet, ændrer man på hele den danske model. Konsekvenserne rækker langt ind i hele samfundsopbygningen. Især for kvinderne. Flere typer af pres kan tænkes at blive intensiveret i kølvandet på nye styringstiltag og nedskæringer: Når familiepolitikken presses i forbindelse med f. eks. begrænsning i

7 åbningstider, øget egenbetaling og nedskæringer, går det ofte ud over fleksibiliteten. Institutionerne risikerer at bliver mere statiske og regelfikserede. Forældrenes situation er bundet op på arbejdsmarkedet generelt. Ved at sammenligne med andre familiepolitiske modeller end den danske model kan man se, at mindre fleksibilitet i forhold til pasningsmuligheder har forskellig indvirkning i et kønsperspektiv. Ofte betyder det, at kvinderne vender sig indad mod hjemmet, hvor de lægger mere tid, hvilket kan påvirke deres arbejdsliv. For mændene rettes aktiviteten ud af mod arbejdsmarkedet. Hvis der kommer højere egenbetaling, er det typisk, at mændene arbejder mere, hvilket også giver mening i et økonomisk henseende, da de statistisk set tjener mest. Temaer for fremtidige undersøgelser: Ved en stigende tendens til økonomisk og faglig 'udsultning' kan man indgå et samarbejde med brugerne (forældrene). Spørgsmål til fremtidens børnepasning kan derfor lyde: Hvilke fordele kan man få ud af dette samarbejde? Hvad kan brugernes øget involvering på pasningsområdet betyde for fagligheden og deltagelsen? Hvad er muligheden for at brugerne kan bidrage konstruktivt til organiseringen af børnepasningen? Er det en ønskværdig strategi? Hvad gør det for velfærden, hvis man bevæger sig fra universelle løsninger til de aktives demokrati? Væsentlige konklusioner fra konferencen: Imbalance? Work-Care relations and Migrant Care-Work Familiepolitik skal både give en ret til at modtage omsorg og tid til at give omsorg: - Øge kvinders autonomi og valgmuligheder - Give kvinder flere muligheder for at skifte mellem arbejde og omsorg med færre negative karrierekonsekvenser. Kvinders dobbelte byrde i forhold til både det lønnede arbejde og ulønnede arbejde i hjemmet er mest udbredt i syd- og østeuropæiske lande. Risikoen for at kvinder ufrivilligt tvinges til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet er større i syd- og østeuropæiske lande. Generelle familiepolitiske foranstaltninger ændrer ikke fædres involvering i omsorgsarbejdet i hjemmet, medmindre der er lovgivning, der direkte understøtter fædres engagement. Brug af aupair er ikke en løsning på det stigende behov for pleje og omsorg. Hovedpunkter diskuteret ved de offentlige arrangementer Paradokset, som karakteriserer den måde, hvorpå EU håndterer den nuværende krise: et sammenstød mellem velfærd og nedskæringer.

8 På den ene side fokuserer den europæiske beskæftigelsespolitik på at investere i børnepasning og uddannelse med henblik på at øge produktiviteten og udbuddet af arbejdskraft. Denne strategi fremhæver den danske velfærdsmodel som en rollemodel med fokus på at skabe social samhørighed ved at få alle til at bidrage. På den anden side betyder nedskæringer på børnepasningsområdet, at kvinder får sværere ved at balancere mellem arbejde og familie, hvilket vil reducere udbuddet af arbejdskraft. Det er det muligt for EU landene at tage ved lære af de danske erfaringer, der forskningsmæssigt viser gode resultater i forhold til at bidrage til en bedre balance mellem arbejde og privatliv: mindske kvinders karriereafbræk og det generelle arbejdsudbud, da kvinder ikke tvinges til at gå på deltid. Politiske anbefalinger baseret på diskussionen i Danmark Arbejdsmarkedet Bedre mulighed for at regulere arbejdstiden i løbet af et livsforløb - fx muligheden for at skifte mellem deltidsarbejde og fuldtidsarbejde i perioder med store omsorgsforpligtigelser Tilskyndelse gennem økonomiske incitamenter til at indføre familievenlige politikker i private mandsdominerede virksomheder Orlovspolitik Mere fleksibel forældreorlov, deltidsorlov, muligheder for at udskyde orlov, indtil børnene har nået en alder af 8 år (mulighed for fx at tage orlov, når børnene skifter fra vuggestue til børnehave, skole osv.) En længere periode af orloven forbeholdt fædre Børnepasning Udvidelse af åbningstider og afskaffelse af lukkedage på almindelige hverdage. Bedre normeringer i daginstitutioner, især når der er en høj andel af udsatte børn og etniske minoritetsbørn Tættere samarbejde mellem pædagoger, forældre og andre familiemedlemmer i forhold til at organisere børenpasning

Den Danske Model familiepolitik under pres

Den Danske Model familiepolitik under pres Den Danske Model familiepolitik under pres Policy briefing Anders Ejrnæs Ph.d., lektor Roskilde Universitet Workcare projekt Workcare Workcare projektet er et komparativt europæisk forskningsprojekt finansieret

Læs mere

En ny (forskningsbaseret) børne / familie politik?

En ny (forskningsbaseret) børne / familie politik? En ny (forskningsbaseret) børne / familie politik? Policy briefing Rasmus Willig Ph.d., lektor og formand for Dansk Sociologforening Roskilde Universitet Der spares historisk på vuggestuer og børnehaver.

Læs mere

En moderne familiepolitik. Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i?

En moderne familiepolitik. Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i? En moderne familiepolitik. Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i? Af Helle Rosdahl Lund, Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv Den offentlige debat og dagsorden

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF&

Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF& Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF& Sted:BJMFslokaleriValby Tid:Mandag.20aprilklokken14.00 Tilstede:Josefine,SofiaogMarie Interviewer(I):Josefine Interviewperson(IP):ThomasAbildgaardBentsen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa INDLEDNING Uanset om du er leder, sidder i din første stilling, er akademisk kandidat eller stadig er studerende, kan du være med til at fremme

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Demografiske udfordringer for pensionssystemet

Demografiske udfordringer for pensionssystemet Demografiske udfordringer for pensionssystemet Nordisk Forsikringskonference 17. September 2014 Peter Foxman Forsikring & Pension Det positive først vi bliver ældre! Middellevetid for 0-årige mænd 80 78

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

15% af de hjemløse bruger 60% af de forbrugte herbergsdøgn ( kronisk hjemløse ) Udgift kr. 4 mia. over 10 år

15% af de hjemløse bruger 60% af de forbrugte herbergsdøgn ( kronisk hjemløse ) Udgift kr. 4 mia. over 10 år Hjemløse i Danmark Herberg et akuttilbud 15% af de hjemløse bruger 60% af de forbrugte herbergsdøgn ( kronisk hjemløse ) Udgift kr. 4 mia. over 10 år Assertive Community Treatment (ACT) 9/10 hjemløse med

Læs mere

BENT GREVE (RED.) KAPITEL 8 GRUNDBOG. i socialvidenskab. 5 perspektiver

BENT GREVE (RED.) KAPITEL 8 GRUNDBOG. i socialvidenskab. 5 perspektiver BENT GREVE (RED.) KAPITEL 8 GRUNDBOG i socialvidenskab 5 perspektiver BENT GREVE (RED.) Grundbog i socialvidenskab 5 perspektiver 2. udgave Socialøkonomiske virksomheder: Mellem forretning og socialt ansvar

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

DANSKE DAGINSTITUTIONER - en årelang deroute

DANSKE DAGINSTITUTIONER - en årelang deroute DANSKE DAGINSTITUTIONER - en årelang deroute Videns deling: Nyeste forskning om konsekvenserne for vores børn Dion Sommer Professor i udviklingspsykologi Psykologisk Institut - Aarhus Universitet Småbørns

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Disposition: 1. Tværprofessionelt samarbejde 2. Faglighed

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Nordiske erfaringer. Med øremærkning af barsel til fædre/fædrekvoter

Nordiske erfaringer. Med øremærkning af barsel til fædre/fædrekvoter Nordiske erfaringer Med øremærkning af barsel til fædre/fædrekvoter Forord De andre nordiske lande har været mere fremsynede end os på barselsområdet. Det må vi erkende. De har på forskellige måder øremærket

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Marianne Skytte Workshop: Fokus på anbragte og anbringelsestruede nydanske børn Seminar om marginaliserede nydanske børn og unge torsdag den 21. august

Læs mere

Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk

Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk Det civile samfund / den frivillige sektor som Formidlende instans mellem borgere og stat / marked får en central betydning

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Resultater 2009-2014 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror på Vi

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår?

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? AM 2013 11. November 2013 Helle Niewald og Nis Kjær, Rejseholdet Videncenter for arbejdsmiljø Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser vej

Læs mere

Familieliv - arbejdsliv

Familieliv - arbejdsliv Familieliv - arbejdsliv Børnefamilierne mangler tid sammen Familieliv - arbejdsliv 1 Familieliv - arbejdsliv Redaktion: Ole Larsen Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Karsten Weirup, Harry Nielsen November 2007

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af et godt arbejdsliv Vi har i dag stor viden om stressende og nedslidende

Læs mere

Private sundhedsforsikringer Forbrugersamfund vs. medborgerskab. v. Ph.d.-stipendiat Thomas Engel Dejgaard

Private sundhedsforsikringer Forbrugersamfund vs. medborgerskab. v. Ph.d.-stipendiat Thomas Engel Dejgaard 1 Private sundhedsforsikringer Forbrugersamfund vs. medborgerskab v. Ph.d.-stipendiat Thomas Engel Dejgaard 2 Omfang og udvikling Hvad er sundhedsforsikringer? Tre typer: Behandlings-, brugerbetalings-

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Mål. Disse mål vil blive opnået ved at:

Mål. Disse mål vil blive opnået ved at: Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 457 Offentligt Den Danske Handlingsplan imod Omskæring af Kvinder Alle former for pigeomskæring er forbudt i Danmark og straffes efter Straffelovens 245 og 246.

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Barselsfonden og fordeling af barsel Marts 2004 Forfattere Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Annette Millner - annette@millner.dk

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

3F s BØRNE- OG FAMILIEPOLITIK

3F s BØRNE- OG FAMILIEPOLITIK 3F s BØRNE- OG FAMILIEPOLITIK FAGLIGT FÆLLES FORBUND FAGPOLITISK CENTER FOR ARBEJDSLIV FAMLIEPOLITIK INDHOLD 5 6 8 14 16 20 23 28 30 Intro: 3F-medlemmet og deres familier har mange ansigter Fakta om 3F-familier

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Om de institutionaliserede grundvilkår for de mindste børns kommunikative kompetencer

Om de institutionaliserede grundvilkår for de mindste børns kommunikative kompetencer DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSENHEDEN BARNDOM, LÆRING OG DIDAKTIK IINSTITUT FOR DIDAKTIK Om de institutionaliserede grundvilkår for de mindste børns kommunikative

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

Når medarbejdere skal lede sig selv nye styringsformer og arbejdsmiljø

Når medarbejdere skal lede sig selv nye styringsformer og arbejdsmiljø Når medarbejdere skal lede sig selv nye styringsformer og arbejdsmiljø Pernille Hohnen og Anders Bojesen Arbejdsmiljøkonferencen 2008 21. Oktober 2008 Program 1. Symptomer 2. Hvad er selvledelse? - Det

Læs mere

Landsrapport 2013 2014, Island

Landsrapport 2013 2014, Island Landsrapport 2013 2014, Island Universitetslærernes fagforening (UF) Baggrunden for overenskomstforhandlingerne Helt fra arbejdsårets start stod det klart, at 2013 2014 ville stå i overenskomstforhandlingernes

Læs mere

Hvorfor undervise i EU?

Hvorfor undervise i EU? Hvorfor undervise i EU? Oplæg ved: Mads Dagnis Jensen og Julie Hassing Nielsen Konference: EU i undervisningen sådan! Onsdag den 5. oktober 2011 Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab Indhold Præsentation

Læs mere

Demokratiske forventninger og politisk deltagelse

Demokratiske forventninger og politisk deltagelse Demokratiske forventninger og politisk deltagelse Oplæg til Nordisk Ministerråds konference om Demokratiets fremtid i informationssamfundet Reykjavik 26.-27. august 2004 Demokratiske udfordringer At håndtere

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere