BESTYRELSENS BERETNING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSENS BERETNING 2013"

Transkript

1 BESTYRELSENS BERETNING 2013 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2013 (2012) har Organistforeningen π 688 (702) medlemmer i alt π 557 (554) medlemmer i stilling, heraf 428 (419) overenskomstansatte 125 (129) tjenestemandsansatte 4 (6) honorarlønsansatte π 131 (148) andre medlemmer, heraf 61 (88) ekstraordinære 55 (46) pensionister 14 (13) studerende 1 (1) æresmedlem LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD OK13 Resultaterne af overenskomstforhandlingerne både på landsplan og lokalt (dvs. ministeriet og DOKS/Organistforeningen) er blevet gennemgået i martsnummeret af PObladet. Her blev det også angivet, at resultaterne principielt a hænger af et forlig på lærerområdet, som i skrivende stund ikke forekommer særlig sandsynligt. Vi regner dog med, at i det mindste de lokale resultater står ved magt. Mere herom i generalforsamlingens mundtlige beretning. Bestyrelsens sammensætning siden sidste generalforsamling: π Anders Thorup, formand π Helle Zederkof, næstformand π Poul Mørk-Hansen, kasserer π Thilde Madsen π Susanne Mørk Jensen π Henriette Hoppe π Lasse Christensen. Foto: Filip Graugaard Esmarch Helle Zederkof udtrådte i oktober af bestyrelsen af familiemæssige grunde. I stedet er indtrådt suppleanten Inger Marie Riis. Hvervet som næstformand varetages af Thilde Madsen. Organistforeningens sekretariat i Billund er fortsat bemandet med John Poulsen som sekretariatsleder og faglig konsulent samt Inge Bech Hansen som sekretariatsmedarbejder. Organistforeningen har siden sidste generalforsamling a holdt 6 bestyrelsesmøder. Formanden har i perioden (1.marts) haft 56 mødedage. Inger Marie Riis trådte i oktober ind i bestyrelsen, da der blev brug for hende som suppleant. Her er hun fanget på sidste års PO-stævne. Inddragelse af fast fridag Foranlediget af at juleaften i 2012 faldt på en mandag, hvilket er langt den almindeligste placering af den faste fridag, indledtes der forhandlinger med Ministeriet for Ligestilling og Kirke om, hvorvidt og under hvilke betingelser den faste fridag kan inddrages. Man enedes om, at 24. december kunne betragtes som en helligdag, men at en fast fridag på an- 4 PO-bladet

2 dre dage end helligdage kun kunne inddrages med en måneds varsel og med en kompensation af enten en erstatningsfridag plus 4 timers løn eller 9 timers løn. Lokalløn for tjenestemandsansatte Lokallønspuljen for tjenestemænd var i de økonomisk bedre gamle dage det sted, hvor man fandt midler til forbedring af de tjenestemandsansattes klassi iceringer og tillæg. Nu er tiderne så magre, at der i år kun blev råd til engangsvederlag til to(!) medlemmer. Da de leste af de tjenestemandsansatte enten er på eller nærmer sig slutløn, er der altså udsigt til, at denne gruppes lønudvikling går helt i stå. Vi vil derfor arbejde for, at de tjenestemandsansatte kan overgå til ny løn ligesom de overenskomstansatte, hvilket vil give mulighed for at søge lokale løntillæg. Lokale løntillæg for overenskomstansatte Siden 2010 har der ifølge den indgåede overenskomst været mulighed for årligt at søge om et lokalt kvali ikationstillæg. Det første år var begge parter noget usikre og famlende over for fænomenet, og resultatet blev ikke ligefrem noget at prale af: 2010: Kun 37 ud af 93 ansøgninger blev imødekommet med i alt 16% af det totale ansøgte beløb, svarende til en månedlig lønstigning på i gennemsnit 280 kr. Rygterne om de magre resultater ik nok nogle til at holde sig tilbage de følgende år, men resultaterne er faktisk klart bedre: 2011: 35 ud af 49 ansøgninger blev imødekommet med i alt 36% af det totale ansøgte beløb, svarende til en månedlig lønstigning på i gennemsnit 550 kr. 2012: 23 ud af 34 ansøgninger blev imødekommet med i alt 45% af det totale ansøgte beløb, svarende til en månedlig lønstigning på i gennemsnit 650 kr. For 2012 henstår endda et par uafsluttede sager, der yderligere vil forbedre årets slutresultat. Medens vi således kan se, at de, der har søgt, har opnået hæderlige omend ikke prangende resultater, så springer det i øjnene, at så få har søgt. Med 428 overenskomstansatte medlemmer burde der vel være mindst hundrede årlige ansøgninger. TILLIDSREPRÆSENTANTER Her må medlemmerne desværre høre på de samme gamle sange som de foregående mange år: Både lovsang og klagesang. Først skal der lyde en stor tak til vort nuværende hold af tillidsrepræsentanter, der gør et stort og meget nyttigt arbejde for foreningen. Uden jer kunne vi simpelt hen ikke opretholde det serviceniveau, der forventes af en fagforening. Og så til klagesangen: Der er for tiden kun cirka halvdelen af det antal tillidsrepræsentanter, vi er berettiget til at have efter det gældende cirkulære, og det er ikke en holdbar situation i længden. Det betyder jo, at hvis vi havde fuld bemanding, ville hver enkelt tillidsrepræsentant kun have halvt så meget at lave. Vi håber derfor, at efterårets tillidsrepræsentantvalg vil lokke nye kandidater frem, som er villige til at påtage sig et stykke arbejde for det fælles gode. Hvis ikke det sker, kan bestyrelsen eventuelt vælge at lade arbejdet udføre af ansatte medarbejdere. Med andre ord. Hvis der ikke kommer lere tillidsrepræsentanter, kan vi vælge mellem dyrere eller ringere service! >> PO-bladet 5

3 REPRÆSENTATION Organistforeningen er repræsenteret i en række eksterne udvalg og organisationer: Kirkemusikernes Landsforbund (KLF) Formand og næstformand fra hver af de tre kirkemusikerorganisationer DOKS, KMF og Organistforeningen mødes en gang årligt under denne overskrift for at drøfte fælles problemer og udfordringer. Formandsmøderne De ni fagforeninger, der organiserer medlemmer ansat med menighedsrådene som arbejdsgiver, har under ovenstående navn etableret et forum, hvor foreningernes formænd mødes et antal gange hvert år for gensidig orientering. Det gælder organisationerne i KLF samt kordegne, sognemedhjælpere, kirkegårdsledere, kirketjenere, gravere og 3F. Møderne har i høj grad vist sig nyttige under tidens stadigt accelererende forandringstempo ikke mindst i lyset af de nye overenskomster, de leste af foreningerne har indgået med Kirkeministeriet. Folkekirkens Samarbejdsudvalg (FSU) Dette er ikke et SU i den forstand, reglerne på statens område foreskriver, men et lokalt forum uden egentlige kompetencer. Formålet er gensidig orientering og alle er repræsenteret Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Landsforeningen af menighedsråd, Stiftskontorerne, Provsteforeningen, Præsteforeningen samt alle fagforeningerne nævnt under Formandsmøder. FSU kan nedsætte udvalg, der varetager speci ikke opgaver. Organistforeningen er f.eks. repræsenteret i den styregruppe, der følger den store undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø, der er undervejs i dette forår. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd er nu endelig efter en lang og vanskelig fødsel begyndt at fungere, som det oprindeligt var tiltænkt, nemlig som folkekirkens fælles forum for initiativer til udvikling af arbejdsmiljøet i folkekirken. En væsentlig medvirkende årsag hertil er, at Arbejdsmiljørådets sekretariat er blevet udvidet med en arbejdsmiljøkonsulent, der sammen med Arbejdsmiljørådets forretningsudvalg kan drive udviklingen mellem rådets møder. Arbejdsmiljøkonsulent Hans Hjerrild deltager i øvrigt på Organistforeningens stævne med et oplæg om rådets igangværende arbejde og fremtidige planer. Undersøgelsen af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø nærmer sig sin afslutning. Organistforeningen er ved formanden repræsenteret i undersøgelsens styregruppe. Organistforeningen ser frem til, at resultaterne af undersøgelsen offentliggøres, og har en forventning om, at undersøgelsen vil skærpe fokus på de initiativer, der kan og skal tages for at forbedre og forebygge psykiske arbejdsmiljøproblemer i folkekirken. Nordisk Kirkemusikråd (NKR) NKR er den organisation, der er ansvarlig for a holdelsen af de nordiske kirkemusiksymposier, hvoraf det seneste blev a holdt i Reykjavík, Island, i september Det var et meget vellykket symposium med en in blanding af tradition og spændende nytænkning. Der var omkring 600 deltagere fra de nordiske lande, lot nok mere end 100 fra Danmark. Det næste og 21. i rækken inder sted i Göteborg, Sverige, i Hvert af de nordiske lande har to medlemmer i rådet, og Danmark er repræsenteret ved formændene for Organistforeningen og DOKS. 6 PO-bladet

4 Foto: Hans Henrik Larsen For nogle af Organistforeningens medlemmer var Nordisk Kirkemusiksymposium på Island i september et højdepunkt i Nordisk Faglig Konference (NFK) Med halvandet års mellemrum mødes de nordiske landes organistfagforeninger for at udveksle erfaringer med løn og ansættelsesforhold og andre emner af fælles interesse. Disse møder har gennem en lang årrække været en stor inspiration i det nationale arbejde. I år mødtes vi i januar i Drammen i Norge. (-17ºC, kun halvt så koldt, som da vi var i Kiruna i Sverige!). Næste møde inder sted i Göteborg i Sverige i juni CO10 (Centralorganisationen af 2010) En centralorganisation er i en vis forstand fagforeningens fagforening. CO10 varetager i samarbejde med Organistforeningen forhandlingerne med vore of icielle modparter, primært Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Ligestilling og Kirke. CO10 kan desuden levere juridisk og anden vejledning og bistand i arbejdsretslige spørgsmål. Folkekirkeområdet varetages i CO10 af konsulent Ulrik Søborg Pedersen, med hvem vi har et forbilledligt samarbejde. CO10 (dengang COII) var oprindeligt en organisation for statstjenestemænd, men i takt med at tjenestemandsstatus afvikles, er disse nu i mindretal i organisationen. CO10 har tre store medlemmer (Politiet, Forsvarets Stampersonel og SKAT) og derudover 35 små og meget små fagforeninger. FTF (det blev i 2006 vedtaget, at FTF ikke er en forkortelse for noget!) De tre hovedorganisationer LO, FTF og AC skal som udgangspunkt tage sig af de overordnede arbejdsmarkedspolitiske interesser for de tre klasser : arbejdere, funktionærer og akademikere. FTF dækker således tjenestemænd og funktionærer i både statslig, kommunal og privat ansættelse. Organistforeningen hører altså hjemme i FTF og kan her som en lille organisation drage fordel af mange tilbud, herunder foredrags- og kursusvirksomhed, og to abonnementsordninger vedrørende sagsbehandling i arbejdsskade- og socialrådgivningssager, som vi ikke har ressourcer til selv at klare. Ørige samarbejdsaftaler Organistforeningen har aftaler med en række organisationer, som vi alle kan anbefale til vore medlemmer både tjenestemænd og overenskomstansatte. π PFA: Et pensionsselskab, der står for alle vore forsikringer undtagen tjenestemandspensionen. PFA har en meget udstrakt vejledning om alle aspekter af pension. π FTF-A: Det naturlige valg af arbejdsløshedskasse. FTF-A yder meget gerne rådgivning om alle forhold vedrørende arbejdsløshed, deltidsarbejde, efterløn og andre A-kasserelaterede emner. π Tjenestemændenes Forsikring. π Tjenestemændenes Låneforening. π Forbrugsforeningen. >> PO-bladet 7

5 STATENS CENTER FOR KOMPETENCEUDVIKLING (SCK) Kompetencefonden Der var fra Organistforeningens medlemmer ni ansøgninger, hvoraf de fem kunne imødekommes. Dette var muligvis de sidste sådanne bevillinger, idet det forventes, at Kompetencefonden måske nok overlever OK13, men sandsynligvis i en ændret form. Vi holder selvfølgelig medlemmerne orienterede via bladet. Foto: Filip Graugaard Esmarch Den kendte arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen var blandt oplægsholderne på CLOPU-seminaret på Nyborg Strand i august. CLOPU Betegnelsen CLOPU står (på en ikke helt gennemskuelig måde) for udvalget mellem CO10, LC (Lærernes Centralorganisation) og Moderniseringsstyrelsen/Finansministeriet. Via Ministeriet for Ligestilling og Kirke er der bevilget en pulje til de fem CO10-organisationer (Organistforeningen, kordegne, kirkemusikere, kirkegårdsledere og sognemedhjælpere). I august 2012 a holdtes for nogle af disse midler en todages konference på Nyborg Strand under titlen Den danske model på Herrens mark. Konferencens tema var forholdet mellem den danske arbejdsmarkedsmodel og folkekirken som arbejdsplads. Emnet blev belyst fra lere sider af de tre inspirerende foredragsholdere, hvis oplæg gav anledning til livlig debat. Seminaret var blevet til på initiativ af Organistforeningen, var godt besøgt, og blev vel modtaget. Der vil i den kommende tid blive taget endnu et initiativ på baggrund af CLOPU-midlerne. Efter- og videreuddannelse Organistforeningen har i de seneste år været særdeles aktiv i udviklingen af et sammenhængende og formaliseret efteruddannelsessystem for organister og kirkesangere. Som det blev nævnt i sidste års skriftlige beretning, blev der bevilget ca kr. til formålet. Styregruppen, der blev nedsat i forbindelse med projektet, har haft Anders Thorup og John Poulsen som medlemmer, og som projektleder blev Organistforeningens tidligere bestyrelsesmedlem Knud Damgaard Andersen, Vestervig Kirkemusikskole, udpeget. Projektet er nu ved at nå sin afslutning, og styregruppen er gået i gang med evalueringen af såvel projektets afvikling som af projektets resultater, uddannelsesmodellen og de uddannelsestilbud, der er udviklet og afprøvet i den forbindelse. Allerede nu kan det dog konkluderes, at modellen har vist sig at være et stort fremskridt i retning af at skabe et behovsstyret, koordineret og kvali iceret efteruddannelsestilbud til kirkemusikerne. Organistforeningen vil, bl.a. gennem vores repræsentation i kirkemusikskolernes bestyrelser, fortsat arbejde for at skolerne anvender og udvikler efteruddannelsesmodellen og de dertil knyttede efteruddannelsestilbud til glæde for såvel kirkemusikerne som menighedsrådene. KIRKEMUSIK Løgumkloster Kirkemusikskole Løgumkloster Kirkemusikmusikskole har i 8 PO-bladet

6 det forløbne år haft et stabilt elevtal på omkring 150 studerende. Skolen har i 2012 a holdt et ret stort antal kurser, generelt med god søgning: Som et led i Folkekirkens efteruddannelse for kirkemusikere a holdt skolen i efteråret kurser i brugsklaver, nodeskrivning og orgelimprovisation og har her i foråret a holdt kursus i tekst og tale. Der har været a holdt inspirationskurser for organister, babysalmesangskurser samt foredrag. Skolen har desuden stået som arrangør på dansk side af Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig. I 2013 har der været a holdt mesterkursus i sang med Susanna Eken, en velbesøgt konferencedag for organister på begge sider af grænsen samt diverse dagkurser, bl.a. en direktionsdag om Matthæuspassionen. Løgumkloster Kirkemusikskole har fået en særbevilling til et 2-årigt forsøg med et længerevarende efteruddannelsesforløb i rytmisk musik for organister med emner som rytmisk korledelse, sammenspil og ledelse af band, brugsklaver, rytmik m.v. Kurset vil begynde i august i år. Skolen er i de kommende to år dansk hovedpartner i et EU-interreg-projekt om musik og religion i grænselandet. Der vil i den sammenhæng blive en række forskellige aktiviteter, herunder et kursus i november om orgler og orgelbygning i grænselandet og i 2014 deltagelse i mange af aktiviteterne i Brorsonåret 2014 samt a holdelse af et mesterkursus i orgelspil på Sønderborg Slot. Vestervig Kirkemusikskole I det forløbne år valgte bestyrelsens formand gennem mange år, biskop Søren Lodberg Hvas, at gå af, og den nye bestyrelsesformand, biskop Henning Toft Bro, er allerede godt i gang. Vestervig Kirkemusikskole har i øjeblikket 157 studerende, heraf 44 i Vestervig-afdelingen, 48 i Aalborg og 65 i Århus, og tilgangen er stabil. I Vestervig arbejdes der med fødekædeproblematikken i samarbejde med de lokale musikskoler. Skolen har i det forløbne år været ramt af lere længerevarende sygdomstilfælde blandt både lærere og øvrigt personale. Det har betydet ekstra belastning af både medarbejdere og økonomi, det sidste søges a hjulpet med en ekstrabevilling. Kirkemusikskolerne er ved at lægge sidste hånd på arbejdet med de nye studie- og eksamensplaner, og man forventer, at nye studerende allerede fra næste studieår kan undervises efter den, mens studerende, der har påbegyndt uddannelsen vil få mulighed for at komme over på den nye studieplan, der kort fortalt tilbyder mere undervisning i ikke-klassisk musik samt som noget nyt formidlingsfag. Disse nye tilbud sker så lidt på bekostning af teorifaget. De nye efteruddannelsestilbud er nu på markedet med vekslende opbakning. Tiden vil vise, hvad der er mest brug for. Sjællands Kirkemusikskole Sjællands Kirkemusikskole har 20 organister, 15 kirkesangere og 1 kirkekorleder til eksamen sommeren Til studiestart i efteråret har 61 nye elever søgt om optagelse. I det forgangne år er der brugt meget tid på de nye studieplaner. De har været i høring i bl.a. Organistforeningen og forventes at træde i kraft i august Under forsæde af Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) er der de senere år arbejdet med efteruddannelse for organister og kirkesangere. I det tidlige forår 2012 er de PO-bladet 9

7 første pilotprojekter skudt i gang, alt sammen støttet af midler fra SCK i alt ca. 1 mio. kr. Sjællands Kirkemusikskole har i første runde udbudt kurser i musikalsk ledelse og satsarbejde med mulighed for supplerende vokal eller instrumental undervisning samt et kursus om taleteknik og sproglig formidling. I efteråret 2013 udbydes kursus i nodeskrivning og dertil et nyudviklet kursus med fokus på kirkesangerens funktioner. Rektor Ole Brinth er i øjeblikket fortrøstningsfuld omkring det økonomiske, men forudser problemer når det midlertidige bevillingsløft udløber med året Kirkemusikalsk Kompetencecenter (KMKC) KMCK er stedet, hvor de forskellige institutioner, hvem organistuddannelserne vedrører, mødes. Det drejer sig om konservatorierne, kirkemusikskolerne, Teologisk Pædagogisk Center, FUK og de faglige organisationer. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole er tovholder. Det tværfaglige arbejde i KMCK fortsætter, trods svindende økonomiske midler. Fødekædeproblematikken, især til konservatorieuddannelserne, og efteruddannelsesmuligheder for organister og kirkesangere på alle niveauer er væsentlige emner. KMCK s mest synlige produkt, hjemmesiden med Bag om søndagen, bliver stadig udbygget, nu også med en database for FUK s Nodebibliotek. På længere sigt er der dog kun midler til at vedligeholde siden. INTERNE UDVALG Redaktionsudvalget Det tidligere PR-udvalg har taget navneforandring til Redaktionsudvalget. Det afspejler i højere grad virkeligheden, da arbejdet i udvalget mest drejer sig om udgivelsen af PO-bladet. Redaktør Filip Graugaard Esmarch lægger megen energi i produktionen af bladet, og resultatet er et meget læseværdigt og alsidigt blad, tak for det! Den nye annoncepolitik har givet pote. Annonceindtægterne er tilfredsstillende. Desværre er det ikke længere alle organiststillinger, der bliver opslået i PO-bladet, en lidt skæv følge af overenskomstens frie stillingsvalg. Stævneudvalget Efter sidste år i Svendborg, er stævnet i år henlagt til Trekantsområdet. Nærmere betegnet Comwell Kellers Park i Brejning. Her er nogle fantastiske rammer om de to døgn, stævnet varer. På opfordring fra stævnedeltagere i Svendborg, har vi i år skåret en overnatning væk. Det betyder ikke, at det faglige indhold er blevet mindre, men ud lugten (som også har fagligt indhold) er kortet ned til en halv dag. Stævneudvalget, der består af Susanne Mørk-Jensen, Lasse Christensen og Poul Mørk-Hansen, håber, at de mange timers møder og forberedelse vil resultere i et vellykket stævne. Desværre har vor trofaste folkedanserinstruktør, Asger Balling, meldt a bud i år, så vi dropper folkedansen. I stedet får I motion for lattermusklerne, når Knirkerevyen fyrer de- Asger Balling leder folkedansen på PO-stævnet Foto: Filip Graugaard Esmarch 10 PO-bladet

8 res show af under mottoet Gud ser alt også Knirkerevyen. Planlægning af stævne 2014 begynder lige efter sommerferien. Vi opfordrer jer til at komme med idéer og emner til inspiration hertil. På gensyn i Brejning. TAK TIL SAMARBEJDSPARTNERE Tak for godt samarbejde til alle samarbejdsparter i årets løb. π Det gælder selvfølgelig først og fremmest DOKS, sammen med hvem vi omkring nytår igen har gennemført et overenskomstforhandlingsforløb med Ministeriet for Ligestilling og Kirke, og med hvem vi i dagligdagen fortsat har et velfungerende samarbejde både på sekretariats- og formandsniveau. π CO10 og FTF. π De faglige organisationer nævnt under punktet Formandsmøder. π Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen. π De tre kirkemusikskoler. På generalforsamlingen vil ovenstående blive suppleret af en mundtlig beretning a lagt af formanden. INGEN KONTINGENTFORHØJELSE I 2014 Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatser for 2013 fortsættes uændret i Kontingentforslag pr. måned < 15 timer pr. uge kr. 270, timer pr. uge kr. 300, timer pr. uge kr. 370, timer pr. uge kr. 435,00 Studerende kr. 100,00 Pensionister kr. 80,00 Ekstraordinære kr. 130,00 PO-bladet 11

BESTYRELSENS BERETNING 2015

BESTYRELSENS BERETNING 2015 BESTYRELSENS BERETNING 2015 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2015 (2014) har Organistforeningen π 654 (662) medlemmer i alt π 549 (551) medlemmer i stilling, heraf π 432 (424) overenskomstansatte π 110 (119)

Læs mere

Referat af Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 30. maj 2016 i koncertsalen på Herning kunstmuseum HEART

Referat af Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 30. maj 2016 i koncertsalen på Herning kunstmuseum HEART Referat af Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 30. maj 2016 i koncertsalen på Herning kunstmuseum HEART Formand Anders Thorup (AT) startede med at byde velkommen til de fremmødte.

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 020-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

Notat. Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne

Notat. Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne 2014/15 I Danmark findes der tre kirkemusikskoler beliggende i Roskilde (Sjælland), Vestervig og Løgumkloster. Skolerne

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Lærerrådets årsberetning 2009 ved generalforsamling i Sjællands Kirkemusikskoles lærerforening Fredag d. 08.01.10

Lærerrådets årsberetning 2009 ved generalforsamling i Sjællands Kirkemusikskoles lærerforening Fredag d. 08.01.10 Lærerrådets årsberetning 2009 ved generalforsamling i Sjællands Kirkemusikskoles lærerforening Fredag d. 08.01.10 2009 har været et meget aktivt år for lærerrådet. 5 lærerrådsmøder, ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten

Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Cirkulære om aftale om Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten 2014 Cirkulære af 25. februar 2014 Modst.nr. 007-14 J.nr. 2013-1810-026 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Vedtægt for folkekirken.dk

Vedtægt for folkekirken.dk Vedtægt for folkekirken.dk I medfør af 11, stk. 4 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2012 fastsættes følgende: Folkekirken.dk 1. Folkekirken.dk er den institution,

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2002 2 Cirkulære om aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Læs mere

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING KRAVENES VEJ TIL FORHANDLINGSBORDET Krav udvalgt af HB sendt til CO10 1. september 2010. Krav drøftet i CO10 s bestyrelse og repræsentantskab og videresendt til

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant!

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant! Kære tillidsrepræsentant! Så er det tid til endnu et TR-nyhedsbrev fra mig, sektionsbestyrelsen og sekretariatet. Kursusåret er forbi, før vi ser os om, og med det er vi kommet igennem det første år med

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Kirkekonferencen 2017

Kirkekonferencen 2017 Kirkekonferencen 2017 Arbejdsmiljø: aktuelle udfordringer og løsninger 9. september 2017 Hans Hjerrild, Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Dagsorden Folkekirkens Arbejdsmiljøråd hvem er vi Den korte status på

Læs mere

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 PRÆLUDIUM GEMMELEG Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I starten af

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten NYHEDSBREV NR. 1 af marts 3F-medlemmer i Staten læs i dette nummer Status aftaler og overenskomster Staten lønninger pr. 1. april Særlige ydelser pr. 1. april Nye satserne for jubilæumsgratiale pr. 1.

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Dagsorden. Møde d. 25. maj 2016, kl , Roskilde Stift

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Dagsorden. Møde d. 25. maj 2016, kl , Roskilde Stift Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 25. maj 2016, kl. 11.30-15.00, Roskilde Stift Deltagere Tine Lindhardt, Formand, Biskop i Fyens Stift Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden)

Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden) Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden) Dato: Torsdag d. 19. marts 2015 Tid: kl. 10.00 13.00 - Forretningsudvalgsmøde kl. 9.30 10.00 Sted: OBS: Bispegården, Thulebakken 1, 9000 Aalborg med efterfølgende

Læs mere

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder,

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder, Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K 11. april 2014 Udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter I medfør af 2, stk. 1 og 2, 3, 4, stk. 3, og 5, stk. 2, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 023-11 J.nr. 10-615-8 Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2005 Cirkulære af 3. maj 2005 Perst. nr. 018-05 PKAT nr. J.nr. 05-610-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Referat. Menighedsrådsmøde Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1.

Referat. Menighedsrådsmøde  Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 12. marts 2013, side 1 af 6 Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Flemming

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 1

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 1 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 1 Læs på de følgende sider om, hvem der har hvilke kasketter på, når det drejer sig om din løn og dine ansættelsesvilkår. Der er sat lup på folkekirkens opgave-

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en produktionsskole? Dit fællesskab Er du underviser, vejleder, konsulent eller i en anden pædagogisk funktion på

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale om

Cirkulære om organisationsaftale om Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten og til overenskomst for ledere og lærere ved en række videregående

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter BEK nr 1501 af 10/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 119081/13 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

1. Dækningsområde. 2. Obligatorisk introkursus for førstegangsansatte i folkekirken

1. Dækningsområde. 2. Obligatorisk introkursus for førstegangsansatte i folkekirken Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer I henhold til 22 i lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2013 om ansættelse i stillinger i folkekirken mv. fastsættes: 1. Dækningsområde

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere - model for efteruddannelse Forord Uddannelse og efteruddannelse Ordet uddannelse peger på noget afsluttet en dannelse som er færdiggjort.

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Referat for bestyrelsesmøde den 28. september 2015 på sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15 16.00. Tirsdag den 29. september 2015 er der møde med kredsformændene

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Jeg vil gerne byde jer velkommen til denne temaaften om uddannelse for kirkefunktionærer, som i dag afholdes her i XX Stift.

Jeg vil gerne byde jer velkommen til denne temaaften om uddannelse for kirkefunktionærer, som i dag afholdes her i XX Stift. Velkomst Jeg vil gerne byde jer velkommen til denne temaaften om uddannelse for kirkefunktionærer, som i dag afholdes her i XX Stift. Denne temaaften er én ud af 10 temaaftener, der afholdes i landets

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Forslag til vedtægt udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsraad Formular 9-5114 08.05 Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en erhvervsskole? Dit fællesskab Er du faglærer, vejleder eller konsulent på en teknisk erhvervsskole eller et AMUcenter?

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 10/9 2015 September 2015 Mødedato: 10. september 2015 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: 3F, Kampmannsgade 4, 1790 Kbh. V. Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere