BESTYRELSENS BERETNING 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSENS BERETNING 2013"

Transkript

1 BESTYRELSENS BERETNING 2013 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2013 (2012) har Organistforeningen π 688 (702) medlemmer i alt π 557 (554) medlemmer i stilling, heraf 428 (419) overenskomstansatte 125 (129) tjenestemandsansatte 4 (6) honorarlønsansatte π 131 (148) andre medlemmer, heraf 61 (88) ekstraordinære 55 (46) pensionister 14 (13) studerende 1 (1) æresmedlem LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD OK13 Resultaterne af overenskomstforhandlingerne både på landsplan og lokalt (dvs. ministeriet og DOKS/Organistforeningen) er blevet gennemgået i martsnummeret af PObladet. Her blev det også angivet, at resultaterne principielt a hænger af et forlig på lærerområdet, som i skrivende stund ikke forekommer særlig sandsynligt. Vi regner dog med, at i det mindste de lokale resultater står ved magt. Mere herom i generalforsamlingens mundtlige beretning. Bestyrelsens sammensætning siden sidste generalforsamling: π Anders Thorup, formand π Helle Zederkof, næstformand π Poul Mørk-Hansen, kasserer π Thilde Madsen π Susanne Mørk Jensen π Henriette Hoppe π Lasse Christensen. Foto: Filip Graugaard Esmarch Helle Zederkof udtrådte i oktober af bestyrelsen af familiemæssige grunde. I stedet er indtrådt suppleanten Inger Marie Riis. Hvervet som næstformand varetages af Thilde Madsen. Organistforeningens sekretariat i Billund er fortsat bemandet med John Poulsen som sekretariatsleder og faglig konsulent samt Inge Bech Hansen som sekretariatsmedarbejder. Organistforeningen har siden sidste generalforsamling a holdt 6 bestyrelsesmøder. Formanden har i perioden (1.marts) haft 56 mødedage. Inger Marie Riis trådte i oktober ind i bestyrelsen, da der blev brug for hende som suppleant. Her er hun fanget på sidste års PO-stævne. Inddragelse af fast fridag Foranlediget af at juleaften i 2012 faldt på en mandag, hvilket er langt den almindeligste placering af den faste fridag, indledtes der forhandlinger med Ministeriet for Ligestilling og Kirke om, hvorvidt og under hvilke betingelser den faste fridag kan inddrages. Man enedes om, at 24. december kunne betragtes som en helligdag, men at en fast fridag på an- 4 PO-bladet

2 dre dage end helligdage kun kunne inddrages med en måneds varsel og med en kompensation af enten en erstatningsfridag plus 4 timers løn eller 9 timers løn. Lokalløn for tjenestemandsansatte Lokallønspuljen for tjenestemænd var i de økonomisk bedre gamle dage det sted, hvor man fandt midler til forbedring af de tjenestemandsansattes klassi iceringer og tillæg. Nu er tiderne så magre, at der i år kun blev råd til engangsvederlag til to(!) medlemmer. Da de leste af de tjenestemandsansatte enten er på eller nærmer sig slutløn, er der altså udsigt til, at denne gruppes lønudvikling går helt i stå. Vi vil derfor arbejde for, at de tjenestemandsansatte kan overgå til ny løn ligesom de overenskomstansatte, hvilket vil give mulighed for at søge lokale løntillæg. Lokale løntillæg for overenskomstansatte Siden 2010 har der ifølge den indgåede overenskomst været mulighed for årligt at søge om et lokalt kvali ikationstillæg. Det første år var begge parter noget usikre og famlende over for fænomenet, og resultatet blev ikke ligefrem noget at prale af: 2010: Kun 37 ud af 93 ansøgninger blev imødekommet med i alt 16% af det totale ansøgte beløb, svarende til en månedlig lønstigning på i gennemsnit 280 kr. Rygterne om de magre resultater ik nok nogle til at holde sig tilbage de følgende år, men resultaterne er faktisk klart bedre: 2011: 35 ud af 49 ansøgninger blev imødekommet med i alt 36% af det totale ansøgte beløb, svarende til en månedlig lønstigning på i gennemsnit 550 kr. 2012: 23 ud af 34 ansøgninger blev imødekommet med i alt 45% af det totale ansøgte beløb, svarende til en månedlig lønstigning på i gennemsnit 650 kr. For 2012 henstår endda et par uafsluttede sager, der yderligere vil forbedre årets slutresultat. Medens vi således kan se, at de, der har søgt, har opnået hæderlige omend ikke prangende resultater, så springer det i øjnene, at så få har søgt. Med 428 overenskomstansatte medlemmer burde der vel være mindst hundrede årlige ansøgninger. TILLIDSREPRÆSENTANTER Her må medlemmerne desværre høre på de samme gamle sange som de foregående mange år: Både lovsang og klagesang. Først skal der lyde en stor tak til vort nuværende hold af tillidsrepræsentanter, der gør et stort og meget nyttigt arbejde for foreningen. Uden jer kunne vi simpelt hen ikke opretholde det serviceniveau, der forventes af en fagforening. Og så til klagesangen: Der er for tiden kun cirka halvdelen af det antal tillidsrepræsentanter, vi er berettiget til at have efter det gældende cirkulære, og det er ikke en holdbar situation i længden. Det betyder jo, at hvis vi havde fuld bemanding, ville hver enkelt tillidsrepræsentant kun have halvt så meget at lave. Vi håber derfor, at efterårets tillidsrepræsentantvalg vil lokke nye kandidater frem, som er villige til at påtage sig et stykke arbejde for det fælles gode. Hvis ikke det sker, kan bestyrelsen eventuelt vælge at lade arbejdet udføre af ansatte medarbejdere. Med andre ord. Hvis der ikke kommer lere tillidsrepræsentanter, kan vi vælge mellem dyrere eller ringere service! >> PO-bladet 5

3 REPRÆSENTATION Organistforeningen er repræsenteret i en række eksterne udvalg og organisationer: Kirkemusikernes Landsforbund (KLF) Formand og næstformand fra hver af de tre kirkemusikerorganisationer DOKS, KMF og Organistforeningen mødes en gang årligt under denne overskrift for at drøfte fælles problemer og udfordringer. Formandsmøderne De ni fagforeninger, der organiserer medlemmer ansat med menighedsrådene som arbejdsgiver, har under ovenstående navn etableret et forum, hvor foreningernes formænd mødes et antal gange hvert år for gensidig orientering. Det gælder organisationerne i KLF samt kordegne, sognemedhjælpere, kirkegårdsledere, kirketjenere, gravere og 3F. Møderne har i høj grad vist sig nyttige under tidens stadigt accelererende forandringstempo ikke mindst i lyset af de nye overenskomster, de leste af foreningerne har indgået med Kirkeministeriet. Folkekirkens Samarbejdsudvalg (FSU) Dette er ikke et SU i den forstand, reglerne på statens område foreskriver, men et lokalt forum uden egentlige kompetencer. Formålet er gensidig orientering og alle er repræsenteret Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Landsforeningen af menighedsråd, Stiftskontorerne, Provsteforeningen, Præsteforeningen samt alle fagforeningerne nævnt under Formandsmøder. FSU kan nedsætte udvalg, der varetager speci ikke opgaver. Organistforeningen er f.eks. repræsenteret i den styregruppe, der følger den store undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø, der er undervejs i dette forår. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd er nu endelig efter en lang og vanskelig fødsel begyndt at fungere, som det oprindeligt var tiltænkt, nemlig som folkekirkens fælles forum for initiativer til udvikling af arbejdsmiljøet i folkekirken. En væsentlig medvirkende årsag hertil er, at Arbejdsmiljørådets sekretariat er blevet udvidet med en arbejdsmiljøkonsulent, der sammen med Arbejdsmiljørådets forretningsudvalg kan drive udviklingen mellem rådets møder. Arbejdsmiljøkonsulent Hans Hjerrild deltager i øvrigt på Organistforeningens stævne med et oplæg om rådets igangværende arbejde og fremtidige planer. Undersøgelsen af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø nærmer sig sin afslutning. Organistforeningen er ved formanden repræsenteret i undersøgelsens styregruppe. Organistforeningen ser frem til, at resultaterne af undersøgelsen offentliggøres, og har en forventning om, at undersøgelsen vil skærpe fokus på de initiativer, der kan og skal tages for at forbedre og forebygge psykiske arbejdsmiljøproblemer i folkekirken. Nordisk Kirkemusikråd (NKR) NKR er den organisation, der er ansvarlig for a holdelsen af de nordiske kirkemusiksymposier, hvoraf det seneste blev a holdt i Reykjavík, Island, i september Det var et meget vellykket symposium med en in blanding af tradition og spændende nytænkning. Der var omkring 600 deltagere fra de nordiske lande, lot nok mere end 100 fra Danmark. Det næste og 21. i rækken inder sted i Göteborg, Sverige, i Hvert af de nordiske lande har to medlemmer i rådet, og Danmark er repræsenteret ved formændene for Organistforeningen og DOKS. 6 PO-bladet

4 Foto: Hans Henrik Larsen For nogle af Organistforeningens medlemmer var Nordisk Kirkemusiksymposium på Island i september et højdepunkt i Nordisk Faglig Konference (NFK) Med halvandet års mellemrum mødes de nordiske landes organistfagforeninger for at udveksle erfaringer med løn og ansættelsesforhold og andre emner af fælles interesse. Disse møder har gennem en lang årrække været en stor inspiration i det nationale arbejde. I år mødtes vi i januar i Drammen i Norge. (-17ºC, kun halvt så koldt, som da vi var i Kiruna i Sverige!). Næste møde inder sted i Göteborg i Sverige i juni CO10 (Centralorganisationen af 2010) En centralorganisation er i en vis forstand fagforeningens fagforening. CO10 varetager i samarbejde med Organistforeningen forhandlingerne med vore of icielle modparter, primært Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Ligestilling og Kirke. CO10 kan desuden levere juridisk og anden vejledning og bistand i arbejdsretslige spørgsmål. Folkekirkeområdet varetages i CO10 af konsulent Ulrik Søborg Pedersen, med hvem vi har et forbilledligt samarbejde. CO10 (dengang COII) var oprindeligt en organisation for statstjenestemænd, men i takt med at tjenestemandsstatus afvikles, er disse nu i mindretal i organisationen. CO10 har tre store medlemmer (Politiet, Forsvarets Stampersonel og SKAT) og derudover 35 små og meget små fagforeninger. FTF (det blev i 2006 vedtaget, at FTF ikke er en forkortelse for noget!) De tre hovedorganisationer LO, FTF og AC skal som udgangspunkt tage sig af de overordnede arbejdsmarkedspolitiske interesser for de tre klasser : arbejdere, funktionærer og akademikere. FTF dækker således tjenestemænd og funktionærer i både statslig, kommunal og privat ansættelse. Organistforeningen hører altså hjemme i FTF og kan her som en lille organisation drage fordel af mange tilbud, herunder foredrags- og kursusvirksomhed, og to abonnementsordninger vedrørende sagsbehandling i arbejdsskade- og socialrådgivningssager, som vi ikke har ressourcer til selv at klare. Ørige samarbejdsaftaler Organistforeningen har aftaler med en række organisationer, som vi alle kan anbefale til vore medlemmer både tjenestemænd og overenskomstansatte. π PFA: Et pensionsselskab, der står for alle vore forsikringer undtagen tjenestemandspensionen. PFA har en meget udstrakt vejledning om alle aspekter af pension. π FTF-A: Det naturlige valg af arbejdsløshedskasse. FTF-A yder meget gerne rådgivning om alle forhold vedrørende arbejdsløshed, deltidsarbejde, efterløn og andre A-kasserelaterede emner. π Tjenestemændenes Forsikring. π Tjenestemændenes Låneforening. π Forbrugsforeningen. >> PO-bladet 7

5 STATENS CENTER FOR KOMPETENCEUDVIKLING (SCK) Kompetencefonden Der var fra Organistforeningens medlemmer ni ansøgninger, hvoraf de fem kunne imødekommes. Dette var muligvis de sidste sådanne bevillinger, idet det forventes, at Kompetencefonden måske nok overlever OK13, men sandsynligvis i en ændret form. Vi holder selvfølgelig medlemmerne orienterede via bladet. Foto: Filip Graugaard Esmarch Den kendte arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen var blandt oplægsholderne på CLOPU-seminaret på Nyborg Strand i august. CLOPU Betegnelsen CLOPU står (på en ikke helt gennemskuelig måde) for udvalget mellem CO10, LC (Lærernes Centralorganisation) og Moderniseringsstyrelsen/Finansministeriet. Via Ministeriet for Ligestilling og Kirke er der bevilget en pulje til de fem CO10-organisationer (Organistforeningen, kordegne, kirkemusikere, kirkegårdsledere og sognemedhjælpere). I august 2012 a holdtes for nogle af disse midler en todages konference på Nyborg Strand under titlen Den danske model på Herrens mark. Konferencens tema var forholdet mellem den danske arbejdsmarkedsmodel og folkekirken som arbejdsplads. Emnet blev belyst fra lere sider af de tre inspirerende foredragsholdere, hvis oplæg gav anledning til livlig debat. Seminaret var blevet til på initiativ af Organistforeningen, var godt besøgt, og blev vel modtaget. Der vil i den kommende tid blive taget endnu et initiativ på baggrund af CLOPU-midlerne. Efter- og videreuddannelse Organistforeningen har i de seneste år været særdeles aktiv i udviklingen af et sammenhængende og formaliseret efteruddannelsessystem for organister og kirkesangere. Som det blev nævnt i sidste års skriftlige beretning, blev der bevilget ca kr. til formålet. Styregruppen, der blev nedsat i forbindelse med projektet, har haft Anders Thorup og John Poulsen som medlemmer, og som projektleder blev Organistforeningens tidligere bestyrelsesmedlem Knud Damgaard Andersen, Vestervig Kirkemusikskole, udpeget. Projektet er nu ved at nå sin afslutning, og styregruppen er gået i gang med evalueringen af såvel projektets afvikling som af projektets resultater, uddannelsesmodellen og de uddannelsestilbud, der er udviklet og afprøvet i den forbindelse. Allerede nu kan det dog konkluderes, at modellen har vist sig at være et stort fremskridt i retning af at skabe et behovsstyret, koordineret og kvali iceret efteruddannelsestilbud til kirkemusikerne. Organistforeningen vil, bl.a. gennem vores repræsentation i kirkemusikskolernes bestyrelser, fortsat arbejde for at skolerne anvender og udvikler efteruddannelsesmodellen og de dertil knyttede efteruddannelsestilbud til glæde for såvel kirkemusikerne som menighedsrådene. KIRKEMUSIK Løgumkloster Kirkemusikskole Løgumkloster Kirkemusikmusikskole har i 8 PO-bladet

6 det forløbne år haft et stabilt elevtal på omkring 150 studerende. Skolen har i 2012 a holdt et ret stort antal kurser, generelt med god søgning: Som et led i Folkekirkens efteruddannelse for kirkemusikere a holdt skolen i efteråret kurser i brugsklaver, nodeskrivning og orgelimprovisation og har her i foråret a holdt kursus i tekst og tale. Der har været a holdt inspirationskurser for organister, babysalmesangskurser samt foredrag. Skolen har desuden stået som arrangør på dansk side af Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig. I 2013 har der været a holdt mesterkursus i sang med Susanna Eken, en velbesøgt konferencedag for organister på begge sider af grænsen samt diverse dagkurser, bl.a. en direktionsdag om Matthæuspassionen. Løgumkloster Kirkemusikskole har fået en særbevilling til et 2-årigt forsøg med et længerevarende efteruddannelsesforløb i rytmisk musik for organister med emner som rytmisk korledelse, sammenspil og ledelse af band, brugsklaver, rytmik m.v. Kurset vil begynde i august i år. Skolen er i de kommende to år dansk hovedpartner i et EU-interreg-projekt om musik og religion i grænselandet. Der vil i den sammenhæng blive en række forskellige aktiviteter, herunder et kursus i november om orgler og orgelbygning i grænselandet og i 2014 deltagelse i mange af aktiviteterne i Brorsonåret 2014 samt a holdelse af et mesterkursus i orgelspil på Sønderborg Slot. Vestervig Kirkemusikskole I det forløbne år valgte bestyrelsens formand gennem mange år, biskop Søren Lodberg Hvas, at gå af, og den nye bestyrelsesformand, biskop Henning Toft Bro, er allerede godt i gang. Vestervig Kirkemusikskole har i øjeblikket 157 studerende, heraf 44 i Vestervig-afdelingen, 48 i Aalborg og 65 i Århus, og tilgangen er stabil. I Vestervig arbejdes der med fødekædeproblematikken i samarbejde med de lokale musikskoler. Skolen har i det forløbne år været ramt af lere længerevarende sygdomstilfælde blandt både lærere og øvrigt personale. Det har betydet ekstra belastning af både medarbejdere og økonomi, det sidste søges a hjulpet med en ekstrabevilling. Kirkemusikskolerne er ved at lægge sidste hånd på arbejdet med de nye studie- og eksamensplaner, og man forventer, at nye studerende allerede fra næste studieår kan undervises efter den, mens studerende, der har påbegyndt uddannelsen vil få mulighed for at komme over på den nye studieplan, der kort fortalt tilbyder mere undervisning i ikke-klassisk musik samt som noget nyt formidlingsfag. Disse nye tilbud sker så lidt på bekostning af teorifaget. De nye efteruddannelsestilbud er nu på markedet med vekslende opbakning. Tiden vil vise, hvad der er mest brug for. Sjællands Kirkemusikskole Sjællands Kirkemusikskole har 20 organister, 15 kirkesangere og 1 kirkekorleder til eksamen sommeren Til studiestart i efteråret har 61 nye elever søgt om optagelse. I det forgangne år er der brugt meget tid på de nye studieplaner. De har været i høring i bl.a. Organistforeningen og forventes at træde i kraft i august Under forsæde af Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) er der de senere år arbejdet med efteruddannelse for organister og kirkesangere. I det tidlige forår 2012 er de PO-bladet 9

7 første pilotprojekter skudt i gang, alt sammen støttet af midler fra SCK i alt ca. 1 mio. kr. Sjællands Kirkemusikskole har i første runde udbudt kurser i musikalsk ledelse og satsarbejde med mulighed for supplerende vokal eller instrumental undervisning samt et kursus om taleteknik og sproglig formidling. I efteråret 2013 udbydes kursus i nodeskrivning og dertil et nyudviklet kursus med fokus på kirkesangerens funktioner. Rektor Ole Brinth er i øjeblikket fortrøstningsfuld omkring det økonomiske, men forudser problemer når det midlertidige bevillingsløft udløber med året Kirkemusikalsk Kompetencecenter (KMKC) KMCK er stedet, hvor de forskellige institutioner, hvem organistuddannelserne vedrører, mødes. Det drejer sig om konservatorierne, kirkemusikskolerne, Teologisk Pædagogisk Center, FUK og de faglige organisationer. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole er tovholder. Det tværfaglige arbejde i KMCK fortsætter, trods svindende økonomiske midler. Fødekædeproblematikken, især til konservatorieuddannelserne, og efteruddannelsesmuligheder for organister og kirkesangere på alle niveauer er væsentlige emner. KMCK s mest synlige produkt, hjemmesiden med Bag om søndagen, bliver stadig udbygget, nu også med en database for FUK s Nodebibliotek. På længere sigt er der dog kun midler til at vedligeholde siden. INTERNE UDVALG Redaktionsudvalget Det tidligere PR-udvalg har taget navneforandring til Redaktionsudvalget. Det afspejler i højere grad virkeligheden, da arbejdet i udvalget mest drejer sig om udgivelsen af PO-bladet. Redaktør Filip Graugaard Esmarch lægger megen energi i produktionen af bladet, og resultatet er et meget læseværdigt og alsidigt blad, tak for det! Den nye annoncepolitik har givet pote. Annonceindtægterne er tilfredsstillende. Desværre er det ikke længere alle organiststillinger, der bliver opslået i PO-bladet, en lidt skæv følge af overenskomstens frie stillingsvalg. Stævneudvalget Efter sidste år i Svendborg, er stævnet i år henlagt til Trekantsområdet. Nærmere betegnet Comwell Kellers Park i Brejning. Her er nogle fantastiske rammer om de to døgn, stævnet varer. På opfordring fra stævnedeltagere i Svendborg, har vi i år skåret en overnatning væk. Det betyder ikke, at det faglige indhold er blevet mindre, men ud lugten (som også har fagligt indhold) er kortet ned til en halv dag. Stævneudvalget, der består af Susanne Mørk-Jensen, Lasse Christensen og Poul Mørk-Hansen, håber, at de mange timers møder og forberedelse vil resultere i et vellykket stævne. Desværre har vor trofaste folkedanserinstruktør, Asger Balling, meldt a bud i år, så vi dropper folkedansen. I stedet får I motion for lattermusklerne, når Knirkerevyen fyrer de- Asger Balling leder folkedansen på PO-stævnet Foto: Filip Graugaard Esmarch 10 PO-bladet

8 res show af under mottoet Gud ser alt også Knirkerevyen. Planlægning af stævne 2014 begynder lige efter sommerferien. Vi opfordrer jer til at komme med idéer og emner til inspiration hertil. På gensyn i Brejning. TAK TIL SAMARBEJDSPARTNERE Tak for godt samarbejde til alle samarbejdsparter i årets løb. π Det gælder selvfølgelig først og fremmest DOKS, sammen med hvem vi omkring nytår igen har gennemført et overenskomstforhandlingsforløb med Ministeriet for Ligestilling og Kirke, og med hvem vi i dagligdagen fortsat har et velfungerende samarbejde både på sekretariats- og formandsniveau. π CO10 og FTF. π De faglige organisationer nævnt under punktet Formandsmøder. π Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen. π De tre kirkemusikskoler. På generalforsamlingen vil ovenstående blive suppleret af en mundtlig beretning a lagt af formanden. INGEN KONTINGENTFORHØJELSE I 2014 Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatser for 2013 fortsættes uændret i Kontingentforslag pr. måned < 15 timer pr. uge kr. 270, timer pr. uge kr. 300, timer pr. uge kr. 370, timer pr. uge kr. 435,00 Studerende kr. 100,00 Pensionister kr. 80,00 Ekstraordinære kr. 130,00 PO-bladet 11

BESTYRELSENS BERETNING 2015

BESTYRELSENS BERETNING 2015 BESTYRELSENS BERETNING 2015 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2015 (2014) har Organistforeningen π 654 (662) medlemmer i alt π 549 (551) medlemmer i stilling, heraf π 432 (424) overenskomstansatte π 110 (119)

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 PRÆLUDIUM GEMMELEG Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I starten af

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden)

Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden) Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden) Dato: Torsdag d. 19. marts 2015 Tid: kl. 10.00 13.00 - Forretningsudvalgsmøde kl. 9.30 10.00 Sted: OBS: Bispegården, Thulebakken 1, 9000 Aalborg med efterfølgende

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere - model for efteruddannelse Forord Uddannelse og efteruddannelse Ordet uddannelse peger på noget afsluttet en dannelse som er færdiggjort.

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Jeg vil gerne byde jer velkommen til denne temaaften om uddannelse for kirkefunktionærer, som i dag afholdes her i XX Stift.

Jeg vil gerne byde jer velkommen til denne temaaften om uddannelse for kirkefunktionærer, som i dag afholdes her i XX Stift. Velkomst Jeg vil gerne byde jer velkommen til denne temaaften om uddannelse for kirkefunktionærer, som i dag afholdes her i XX Stift. Denne temaaften er én ud af 10 temaaftener, der afholdes i landets

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt. Winnie går kl. 12.00, hvorefter Ole Brinth overtager referentrollen.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt. Winnie går kl. 12.00, hvorefter Ole Brinth overtager referentrollen. Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden) Dato: Mandag d. 22. juni 2015 Tid: kl. 10.00 13.00 mødet afsluttes med en let frokost - forretningsudvalgsmøde kl. 9.30 10.00 Sted: Vestervig Kirkemusikskole

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Lærerrådets årsberetning 2013 ved generalforsamling i Sjællands Kirkemusikskoles lærerforening Fredag d. 10. januar 2014

Lærerrådets årsberetning 2013 ved generalforsamling i Sjællands Kirkemusikskoles lærerforening Fredag d. 10. januar 2014 Lærerrådets årsberetning 2013 ved generalforsamling i Sjællands Kirkemusikskoles lærerforening Fredag d. 10. januar 2014 Lærerrådet består af: Anne-Katrine Kirst (formand), Bente Hogrefe Nielsen (næstformand),

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer

Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer Internt: Hovedbestyrelsen (HB) Udvalget for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (E-udvalget) (formand) (næstformand) Emmy Drongstrup Jensen Viggo Henning

Læs mere

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER Ref.: a. PERST cirkulære nr. 012-08 af 8. maj 2008 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

falder i ny overenskomst

falder i ny overenskomst Å R S S T Æ V N E Kravet om salmenumre 48 timer før en tjeneste falder i ny overenskomst FPO forventes i nær fremtid at underskrive den nye overenskomst med Kirkeministeriet. Det vil medføre en række ændringer

Læs mere

Nr. 5 MAJ 2015 14. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen SKRIFTLIG BERETNING 2015 SIDE 4

Nr. 5 MAJ 2015 14. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen SKRIFTLIG BERETNING 2015 SIDE 4 Nr. 5 MAJ 2015 14. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen SKRIFTLIG BERETNING 2015 SIDE 4 PRÆLUDIUM TR-KONTINGENT I det monumentale bogværk i 28 bind Ordbog Over Det Danske Sprog inder

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 2/2 2015 Februar 2015 Mødedato: 2. februar 2015 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Sabro Møde nr. 11 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Referat for bestyrelsesmøde den 10. august 2015 på sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15 16.00. Mødedeltagere: Henrik Kristoffersen Ejnar Kudsk Alex Harttung

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2014 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Baggrund 29. maj 2015 SEG

Baggrund 29. maj 2015 SEG Til redaktionerne: Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør siden 1996, Jørn Neergaard Larsen, har i dag meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde sin stilling. Bestyrelsen har taget beslutningen

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

a) Logo Bestyrelsesmøde 23 It- kontoret, Rådhusstræde 2 A- B 11.marts 2013 kl. 9.00-11.00

a) Logo Bestyrelsesmøde 23 It- kontoret, Rådhusstræde 2 A- B 11.marts 2013 kl. 9.00-11.00 Dato: 4. september 2012 Bestyrelsesmøde 23 It- kontoret, Rådhusstræde 2 A- B 11.marts 2013 kl. 9.00-11.00 Dok.nr. XXXXXX Folkekirken.dk Referent: Jacob Rosenkrans Bøgh - JARB Mødedeltagere Inge Lise Pedersen,

Læs mere

Beretning indtil 1. september 2014

Beretning indtil 1. september 2014 Beretning indtil 1. september 2014 DSL s 10 mand store overgangsbestyrelse har virket siden de nye vedtægters ikrafttræden medio maj 2014. Nærværende beretning vil derfor have fokus på netop overgangsbestyrelsens

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Februar 2014 Mødedato: 28. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 13.15 Sted: Damvej 17, Sabro Deltagere: Inge Lise Pedersen (ILP), Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Onsdag den 29. april 2015 Kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Thomas Gylnæs Nielsen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 5. september 2008 Referat af møde i FSU den 5. september 2008 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Jens Gram Elisabeth Jensen Svend

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 14/2 2012 hos Frank Mejer. Referent: JF Tilstede: EH, FM, MB, JF

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 14/2 2012 hos Frank Mejer. Referent: JF Tilstede: EH, FM, MB, JF Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 14/2 2012 hos Frank Mejer. Referent: JF Tilstede: EH, FM, MB, JF Pkt. I : HB-mødet den 6/2 2012 HB-mødets dagsorden havde

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Foreningen Vejen til en faglig organisation

Foreningen Vejen til en faglig organisation En forening består af medlemmer. De vælger en bestyrelse, som vælger en formand. Historien bliver til i samspillet mellem de beslutninger, som bliver til i organisationen blandt medlemmerne og i forhold

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Hvorfor være medlem af Danmarks? Det er der mange gode grunde til. 2014 H O S T R U P S G A D E 3 9. 3 8600 S I L K E B O R G, T L F 86816900,132@D L F. O R G Hvem Skal..? Hvem skal være med til at præge

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere