BESTYRELSENS BERETNING 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSENS BERETNING 2013"

Transkript

1 BESTYRELSENS BERETNING 2013 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2013 (2012) har Organistforeningen π 688 (702) medlemmer i alt π 557 (554) medlemmer i stilling, heraf 428 (419) overenskomstansatte 125 (129) tjenestemandsansatte 4 (6) honorarlønsansatte π 131 (148) andre medlemmer, heraf 61 (88) ekstraordinære 55 (46) pensionister 14 (13) studerende 1 (1) æresmedlem LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD OK13 Resultaterne af overenskomstforhandlingerne både på landsplan og lokalt (dvs. ministeriet og DOKS/Organistforeningen) er blevet gennemgået i martsnummeret af PObladet. Her blev det også angivet, at resultaterne principielt a hænger af et forlig på lærerområdet, som i skrivende stund ikke forekommer særlig sandsynligt. Vi regner dog med, at i det mindste de lokale resultater står ved magt. Mere herom i generalforsamlingens mundtlige beretning. Bestyrelsens sammensætning siden sidste generalforsamling: π Anders Thorup, formand π Helle Zederkof, næstformand π Poul Mørk-Hansen, kasserer π Thilde Madsen π Susanne Mørk Jensen π Henriette Hoppe π Lasse Christensen. Foto: Filip Graugaard Esmarch Helle Zederkof udtrådte i oktober af bestyrelsen af familiemæssige grunde. I stedet er indtrådt suppleanten Inger Marie Riis. Hvervet som næstformand varetages af Thilde Madsen. Organistforeningens sekretariat i Billund er fortsat bemandet med John Poulsen som sekretariatsleder og faglig konsulent samt Inge Bech Hansen som sekretariatsmedarbejder. Organistforeningen har siden sidste generalforsamling a holdt 6 bestyrelsesmøder. Formanden har i perioden (1.marts) haft 56 mødedage. Inger Marie Riis trådte i oktober ind i bestyrelsen, da der blev brug for hende som suppleant. Her er hun fanget på sidste års PO-stævne. Inddragelse af fast fridag Foranlediget af at juleaften i 2012 faldt på en mandag, hvilket er langt den almindeligste placering af den faste fridag, indledtes der forhandlinger med Ministeriet for Ligestilling og Kirke om, hvorvidt og under hvilke betingelser den faste fridag kan inddrages. Man enedes om, at 24. december kunne betragtes som en helligdag, men at en fast fridag på an- 4 PO-bladet

2 dre dage end helligdage kun kunne inddrages med en måneds varsel og med en kompensation af enten en erstatningsfridag plus 4 timers løn eller 9 timers løn. Lokalløn for tjenestemandsansatte Lokallønspuljen for tjenestemænd var i de økonomisk bedre gamle dage det sted, hvor man fandt midler til forbedring af de tjenestemandsansattes klassi iceringer og tillæg. Nu er tiderne så magre, at der i år kun blev råd til engangsvederlag til to(!) medlemmer. Da de leste af de tjenestemandsansatte enten er på eller nærmer sig slutløn, er der altså udsigt til, at denne gruppes lønudvikling går helt i stå. Vi vil derfor arbejde for, at de tjenestemandsansatte kan overgå til ny løn ligesom de overenskomstansatte, hvilket vil give mulighed for at søge lokale løntillæg. Lokale løntillæg for overenskomstansatte Siden 2010 har der ifølge den indgåede overenskomst været mulighed for årligt at søge om et lokalt kvali ikationstillæg. Det første år var begge parter noget usikre og famlende over for fænomenet, og resultatet blev ikke ligefrem noget at prale af: 2010: Kun 37 ud af 93 ansøgninger blev imødekommet med i alt 16% af det totale ansøgte beløb, svarende til en månedlig lønstigning på i gennemsnit 280 kr. Rygterne om de magre resultater ik nok nogle til at holde sig tilbage de følgende år, men resultaterne er faktisk klart bedre: 2011: 35 ud af 49 ansøgninger blev imødekommet med i alt 36% af det totale ansøgte beløb, svarende til en månedlig lønstigning på i gennemsnit 550 kr. 2012: 23 ud af 34 ansøgninger blev imødekommet med i alt 45% af det totale ansøgte beløb, svarende til en månedlig lønstigning på i gennemsnit 650 kr. For 2012 henstår endda et par uafsluttede sager, der yderligere vil forbedre årets slutresultat. Medens vi således kan se, at de, der har søgt, har opnået hæderlige omend ikke prangende resultater, så springer det i øjnene, at så få har søgt. Med 428 overenskomstansatte medlemmer burde der vel være mindst hundrede årlige ansøgninger. TILLIDSREPRÆSENTANTER Her må medlemmerne desværre høre på de samme gamle sange som de foregående mange år: Både lovsang og klagesang. Først skal der lyde en stor tak til vort nuværende hold af tillidsrepræsentanter, der gør et stort og meget nyttigt arbejde for foreningen. Uden jer kunne vi simpelt hen ikke opretholde det serviceniveau, der forventes af en fagforening. Og så til klagesangen: Der er for tiden kun cirka halvdelen af det antal tillidsrepræsentanter, vi er berettiget til at have efter det gældende cirkulære, og det er ikke en holdbar situation i længden. Det betyder jo, at hvis vi havde fuld bemanding, ville hver enkelt tillidsrepræsentant kun have halvt så meget at lave. Vi håber derfor, at efterårets tillidsrepræsentantvalg vil lokke nye kandidater frem, som er villige til at påtage sig et stykke arbejde for det fælles gode. Hvis ikke det sker, kan bestyrelsen eventuelt vælge at lade arbejdet udføre af ansatte medarbejdere. Med andre ord. Hvis der ikke kommer lere tillidsrepræsentanter, kan vi vælge mellem dyrere eller ringere service! >> PO-bladet 5

3 REPRÆSENTATION Organistforeningen er repræsenteret i en række eksterne udvalg og organisationer: Kirkemusikernes Landsforbund (KLF) Formand og næstformand fra hver af de tre kirkemusikerorganisationer DOKS, KMF og Organistforeningen mødes en gang årligt under denne overskrift for at drøfte fælles problemer og udfordringer. Formandsmøderne De ni fagforeninger, der organiserer medlemmer ansat med menighedsrådene som arbejdsgiver, har under ovenstående navn etableret et forum, hvor foreningernes formænd mødes et antal gange hvert år for gensidig orientering. Det gælder organisationerne i KLF samt kordegne, sognemedhjælpere, kirkegårdsledere, kirketjenere, gravere og 3F. Møderne har i høj grad vist sig nyttige under tidens stadigt accelererende forandringstempo ikke mindst i lyset af de nye overenskomster, de leste af foreningerne har indgået med Kirkeministeriet. Folkekirkens Samarbejdsudvalg (FSU) Dette er ikke et SU i den forstand, reglerne på statens område foreskriver, men et lokalt forum uden egentlige kompetencer. Formålet er gensidig orientering og alle er repræsenteret Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Landsforeningen af menighedsråd, Stiftskontorerne, Provsteforeningen, Præsteforeningen samt alle fagforeningerne nævnt under Formandsmøder. FSU kan nedsætte udvalg, der varetager speci ikke opgaver. Organistforeningen er f.eks. repræsenteret i den styregruppe, der følger den store undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø, der er undervejs i dette forår. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd er nu endelig efter en lang og vanskelig fødsel begyndt at fungere, som det oprindeligt var tiltænkt, nemlig som folkekirkens fælles forum for initiativer til udvikling af arbejdsmiljøet i folkekirken. En væsentlig medvirkende årsag hertil er, at Arbejdsmiljørådets sekretariat er blevet udvidet med en arbejdsmiljøkonsulent, der sammen med Arbejdsmiljørådets forretningsudvalg kan drive udviklingen mellem rådets møder. Arbejdsmiljøkonsulent Hans Hjerrild deltager i øvrigt på Organistforeningens stævne med et oplæg om rådets igangværende arbejde og fremtidige planer. Undersøgelsen af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø nærmer sig sin afslutning. Organistforeningen er ved formanden repræsenteret i undersøgelsens styregruppe. Organistforeningen ser frem til, at resultaterne af undersøgelsen offentliggøres, og har en forventning om, at undersøgelsen vil skærpe fokus på de initiativer, der kan og skal tages for at forbedre og forebygge psykiske arbejdsmiljøproblemer i folkekirken. Nordisk Kirkemusikråd (NKR) NKR er den organisation, der er ansvarlig for a holdelsen af de nordiske kirkemusiksymposier, hvoraf det seneste blev a holdt i Reykjavík, Island, i september Det var et meget vellykket symposium med en in blanding af tradition og spændende nytænkning. Der var omkring 600 deltagere fra de nordiske lande, lot nok mere end 100 fra Danmark. Det næste og 21. i rækken inder sted i Göteborg, Sverige, i Hvert af de nordiske lande har to medlemmer i rådet, og Danmark er repræsenteret ved formændene for Organistforeningen og DOKS. 6 PO-bladet

4 Foto: Hans Henrik Larsen For nogle af Organistforeningens medlemmer var Nordisk Kirkemusiksymposium på Island i september et højdepunkt i Nordisk Faglig Konference (NFK) Med halvandet års mellemrum mødes de nordiske landes organistfagforeninger for at udveksle erfaringer med løn og ansættelsesforhold og andre emner af fælles interesse. Disse møder har gennem en lang årrække været en stor inspiration i det nationale arbejde. I år mødtes vi i januar i Drammen i Norge. (-17ºC, kun halvt så koldt, som da vi var i Kiruna i Sverige!). Næste møde inder sted i Göteborg i Sverige i juni CO10 (Centralorganisationen af 2010) En centralorganisation er i en vis forstand fagforeningens fagforening. CO10 varetager i samarbejde med Organistforeningen forhandlingerne med vore of icielle modparter, primært Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Ligestilling og Kirke. CO10 kan desuden levere juridisk og anden vejledning og bistand i arbejdsretslige spørgsmål. Folkekirkeområdet varetages i CO10 af konsulent Ulrik Søborg Pedersen, med hvem vi har et forbilledligt samarbejde. CO10 (dengang COII) var oprindeligt en organisation for statstjenestemænd, men i takt med at tjenestemandsstatus afvikles, er disse nu i mindretal i organisationen. CO10 har tre store medlemmer (Politiet, Forsvarets Stampersonel og SKAT) og derudover 35 små og meget små fagforeninger. FTF (det blev i 2006 vedtaget, at FTF ikke er en forkortelse for noget!) De tre hovedorganisationer LO, FTF og AC skal som udgangspunkt tage sig af de overordnede arbejdsmarkedspolitiske interesser for de tre klasser : arbejdere, funktionærer og akademikere. FTF dækker således tjenestemænd og funktionærer i både statslig, kommunal og privat ansættelse. Organistforeningen hører altså hjemme i FTF og kan her som en lille organisation drage fordel af mange tilbud, herunder foredrags- og kursusvirksomhed, og to abonnementsordninger vedrørende sagsbehandling i arbejdsskade- og socialrådgivningssager, som vi ikke har ressourcer til selv at klare. Ørige samarbejdsaftaler Organistforeningen har aftaler med en række organisationer, som vi alle kan anbefale til vore medlemmer både tjenestemænd og overenskomstansatte. π PFA: Et pensionsselskab, der står for alle vore forsikringer undtagen tjenestemandspensionen. PFA har en meget udstrakt vejledning om alle aspekter af pension. π FTF-A: Det naturlige valg af arbejdsløshedskasse. FTF-A yder meget gerne rådgivning om alle forhold vedrørende arbejdsløshed, deltidsarbejde, efterløn og andre A-kasserelaterede emner. π Tjenestemændenes Forsikring. π Tjenestemændenes Låneforening. π Forbrugsforeningen. >> PO-bladet 7

5 STATENS CENTER FOR KOMPETENCEUDVIKLING (SCK) Kompetencefonden Der var fra Organistforeningens medlemmer ni ansøgninger, hvoraf de fem kunne imødekommes. Dette var muligvis de sidste sådanne bevillinger, idet det forventes, at Kompetencefonden måske nok overlever OK13, men sandsynligvis i en ændret form. Vi holder selvfølgelig medlemmerne orienterede via bladet. Foto: Filip Graugaard Esmarch Den kendte arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen var blandt oplægsholderne på CLOPU-seminaret på Nyborg Strand i august. CLOPU Betegnelsen CLOPU står (på en ikke helt gennemskuelig måde) for udvalget mellem CO10, LC (Lærernes Centralorganisation) og Moderniseringsstyrelsen/Finansministeriet. Via Ministeriet for Ligestilling og Kirke er der bevilget en pulje til de fem CO10-organisationer (Organistforeningen, kordegne, kirkemusikere, kirkegårdsledere og sognemedhjælpere). I august 2012 a holdtes for nogle af disse midler en todages konference på Nyborg Strand under titlen Den danske model på Herrens mark. Konferencens tema var forholdet mellem den danske arbejdsmarkedsmodel og folkekirken som arbejdsplads. Emnet blev belyst fra lere sider af de tre inspirerende foredragsholdere, hvis oplæg gav anledning til livlig debat. Seminaret var blevet til på initiativ af Organistforeningen, var godt besøgt, og blev vel modtaget. Der vil i den kommende tid blive taget endnu et initiativ på baggrund af CLOPU-midlerne. Efter- og videreuddannelse Organistforeningen har i de seneste år været særdeles aktiv i udviklingen af et sammenhængende og formaliseret efteruddannelsessystem for organister og kirkesangere. Som det blev nævnt i sidste års skriftlige beretning, blev der bevilget ca kr. til formålet. Styregruppen, der blev nedsat i forbindelse med projektet, har haft Anders Thorup og John Poulsen som medlemmer, og som projektleder blev Organistforeningens tidligere bestyrelsesmedlem Knud Damgaard Andersen, Vestervig Kirkemusikskole, udpeget. Projektet er nu ved at nå sin afslutning, og styregruppen er gået i gang med evalueringen af såvel projektets afvikling som af projektets resultater, uddannelsesmodellen og de uddannelsestilbud, der er udviklet og afprøvet i den forbindelse. Allerede nu kan det dog konkluderes, at modellen har vist sig at være et stort fremskridt i retning af at skabe et behovsstyret, koordineret og kvali iceret efteruddannelsestilbud til kirkemusikerne. Organistforeningen vil, bl.a. gennem vores repræsentation i kirkemusikskolernes bestyrelser, fortsat arbejde for at skolerne anvender og udvikler efteruddannelsesmodellen og de dertil knyttede efteruddannelsestilbud til glæde for såvel kirkemusikerne som menighedsrådene. KIRKEMUSIK Løgumkloster Kirkemusikskole Løgumkloster Kirkemusikmusikskole har i 8 PO-bladet

6 det forløbne år haft et stabilt elevtal på omkring 150 studerende. Skolen har i 2012 a holdt et ret stort antal kurser, generelt med god søgning: Som et led i Folkekirkens efteruddannelse for kirkemusikere a holdt skolen i efteråret kurser i brugsklaver, nodeskrivning og orgelimprovisation og har her i foråret a holdt kursus i tekst og tale. Der har været a holdt inspirationskurser for organister, babysalmesangskurser samt foredrag. Skolen har desuden stået som arrangør på dansk side af Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig. I 2013 har der været a holdt mesterkursus i sang med Susanna Eken, en velbesøgt konferencedag for organister på begge sider af grænsen samt diverse dagkurser, bl.a. en direktionsdag om Matthæuspassionen. Løgumkloster Kirkemusikskole har fået en særbevilling til et 2-årigt forsøg med et længerevarende efteruddannelsesforløb i rytmisk musik for organister med emner som rytmisk korledelse, sammenspil og ledelse af band, brugsklaver, rytmik m.v. Kurset vil begynde i august i år. Skolen er i de kommende to år dansk hovedpartner i et EU-interreg-projekt om musik og religion i grænselandet. Der vil i den sammenhæng blive en række forskellige aktiviteter, herunder et kursus i november om orgler og orgelbygning i grænselandet og i 2014 deltagelse i mange af aktiviteterne i Brorsonåret 2014 samt a holdelse af et mesterkursus i orgelspil på Sønderborg Slot. Vestervig Kirkemusikskole I det forløbne år valgte bestyrelsens formand gennem mange år, biskop Søren Lodberg Hvas, at gå af, og den nye bestyrelsesformand, biskop Henning Toft Bro, er allerede godt i gang. Vestervig Kirkemusikskole har i øjeblikket 157 studerende, heraf 44 i Vestervig-afdelingen, 48 i Aalborg og 65 i Århus, og tilgangen er stabil. I Vestervig arbejdes der med fødekædeproblematikken i samarbejde med de lokale musikskoler. Skolen har i det forløbne år været ramt af lere længerevarende sygdomstilfælde blandt både lærere og øvrigt personale. Det har betydet ekstra belastning af både medarbejdere og økonomi, det sidste søges a hjulpet med en ekstrabevilling. Kirkemusikskolerne er ved at lægge sidste hånd på arbejdet med de nye studie- og eksamensplaner, og man forventer, at nye studerende allerede fra næste studieår kan undervises efter den, mens studerende, der har påbegyndt uddannelsen vil få mulighed for at komme over på den nye studieplan, der kort fortalt tilbyder mere undervisning i ikke-klassisk musik samt som noget nyt formidlingsfag. Disse nye tilbud sker så lidt på bekostning af teorifaget. De nye efteruddannelsestilbud er nu på markedet med vekslende opbakning. Tiden vil vise, hvad der er mest brug for. Sjællands Kirkemusikskole Sjællands Kirkemusikskole har 20 organister, 15 kirkesangere og 1 kirkekorleder til eksamen sommeren Til studiestart i efteråret har 61 nye elever søgt om optagelse. I det forgangne år er der brugt meget tid på de nye studieplaner. De har været i høring i bl.a. Organistforeningen og forventes at træde i kraft i august Under forsæde af Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) er der de senere år arbejdet med efteruddannelse for organister og kirkesangere. I det tidlige forår 2012 er de PO-bladet 9

7 første pilotprojekter skudt i gang, alt sammen støttet af midler fra SCK i alt ca. 1 mio. kr. Sjællands Kirkemusikskole har i første runde udbudt kurser i musikalsk ledelse og satsarbejde med mulighed for supplerende vokal eller instrumental undervisning samt et kursus om taleteknik og sproglig formidling. I efteråret 2013 udbydes kursus i nodeskrivning og dertil et nyudviklet kursus med fokus på kirkesangerens funktioner. Rektor Ole Brinth er i øjeblikket fortrøstningsfuld omkring det økonomiske, men forudser problemer når det midlertidige bevillingsløft udløber med året Kirkemusikalsk Kompetencecenter (KMKC) KMCK er stedet, hvor de forskellige institutioner, hvem organistuddannelserne vedrører, mødes. Det drejer sig om konservatorierne, kirkemusikskolerne, Teologisk Pædagogisk Center, FUK og de faglige organisationer. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole er tovholder. Det tværfaglige arbejde i KMCK fortsætter, trods svindende økonomiske midler. Fødekædeproblematikken, især til konservatorieuddannelserne, og efteruddannelsesmuligheder for organister og kirkesangere på alle niveauer er væsentlige emner. KMCK s mest synlige produkt, hjemmesiden med Bag om søndagen, bliver stadig udbygget, nu også med en database for FUK s Nodebibliotek. På længere sigt er der dog kun midler til at vedligeholde siden. INTERNE UDVALG Redaktionsudvalget Det tidligere PR-udvalg har taget navneforandring til Redaktionsudvalget. Det afspejler i højere grad virkeligheden, da arbejdet i udvalget mest drejer sig om udgivelsen af PO-bladet. Redaktør Filip Graugaard Esmarch lægger megen energi i produktionen af bladet, og resultatet er et meget læseværdigt og alsidigt blad, tak for det! Den nye annoncepolitik har givet pote. Annonceindtægterne er tilfredsstillende. Desværre er det ikke længere alle organiststillinger, der bliver opslået i PO-bladet, en lidt skæv følge af overenskomstens frie stillingsvalg. Stævneudvalget Efter sidste år i Svendborg, er stævnet i år henlagt til Trekantsområdet. Nærmere betegnet Comwell Kellers Park i Brejning. Her er nogle fantastiske rammer om de to døgn, stævnet varer. På opfordring fra stævnedeltagere i Svendborg, har vi i år skåret en overnatning væk. Det betyder ikke, at det faglige indhold er blevet mindre, men ud lugten (som også har fagligt indhold) er kortet ned til en halv dag. Stævneudvalget, der består af Susanne Mørk-Jensen, Lasse Christensen og Poul Mørk-Hansen, håber, at de mange timers møder og forberedelse vil resultere i et vellykket stævne. Desværre har vor trofaste folkedanserinstruktør, Asger Balling, meldt a bud i år, så vi dropper folkedansen. I stedet får I motion for lattermusklerne, når Knirkerevyen fyrer de- Asger Balling leder folkedansen på PO-stævnet Foto: Filip Graugaard Esmarch 10 PO-bladet

8 res show af under mottoet Gud ser alt også Knirkerevyen. Planlægning af stævne 2014 begynder lige efter sommerferien. Vi opfordrer jer til at komme med idéer og emner til inspiration hertil. På gensyn i Brejning. TAK TIL SAMARBEJDSPARTNERE Tak for godt samarbejde til alle samarbejdsparter i årets løb. π Det gælder selvfølgelig først og fremmest DOKS, sammen med hvem vi omkring nytår igen har gennemført et overenskomstforhandlingsforløb med Ministeriet for Ligestilling og Kirke, og med hvem vi i dagligdagen fortsat har et velfungerende samarbejde både på sekretariats- og formandsniveau. π CO10 og FTF. π De faglige organisationer nævnt under punktet Formandsmøder. π Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen. π De tre kirkemusikskoler. På generalforsamlingen vil ovenstående blive suppleret af en mundtlig beretning a lagt af formanden. INGEN KONTINGENTFORHØJELSE I 2014 Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatser for 2013 fortsættes uændret i Kontingentforslag pr. måned < 15 timer pr. uge kr. 270, timer pr. uge kr. 300, timer pr. uge kr. 370, timer pr. uge kr. 435,00 Studerende kr. 100,00 Pensionister kr. 80,00 Ekstraordinære kr. 130,00 PO-bladet 11

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18

NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18 NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18 PRÆLUDIUM VEL ER JEG IKKE CÆSAR... Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen På Tryggevælde Provstis

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 N r. 1 J ANUAR 2015 1 4. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 PRÆLUDIUM MED NYT TIL ALLE FJERN OG NÆR Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Med

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7 NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR PRÆLUDIUM SIKKEN ENERGI Af Dorte Skovgaard Wihre, redaktør af PO-bladet Dette nummer af PO-bladet er stærkt præget af stævnet i Randers, og sådan

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega Kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR

Læs mere

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 PRÆLUDIUM OK13 ALLEREDE?! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Til foråret 2013

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Vi står foran en historisk mulighed vi aldrig har haft før og som vi på ingen måde kan føle os sikre på kommer igen. Vi er sikret overgang til DJØF og DJØF''s

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G P R Æ L U D I U M TAK OG AU REVOIR FRA MIG TIL ALLE JER LÆSERE Jeg har stået der så ofte. På Place Vendôme i Paris. Taget frokosten på mondæne Ritz

Læs mere

Skriftlig beretning 2007

Skriftlig beretning 2007 Skriftlig beretning 2007 1 Skriftlig beretning Repræsentantskabet holder sit årlige møde i år i Katuaq i Nuuk. Dette er det andet ordinære repræsentantskabsmøde, siden bestyrelsen blev valgt i 2005. Repræsentantskabet

Læs mere

Trafikforbundet. Referat fra det 21. ordinære delegeretmøde den 10. april 2014 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K

Trafikforbundet. Referat fra det 21. ordinære delegeretmøde den 10. april 2014 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K Trafikforbundet Referat fra det 21. ordinære delegeretmøde den 10. april 2014 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K København, den 25. april 2014 Dagsorden: 1. Navneopråb 2. Vedtagelse af forretningsorden

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning BERETNING KONGRES 2012 Indhold Hovedbestyrelsens indledning 2 TL s politiske struktur 6 Medlemsudvikling 8 Personale og organisation

Læs mere

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Forord Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Klimaminister, Lykke Friis Sådan skrev klimaminister Lykke Friis til Konstruktørforeningen

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

Overblik med jordforbindelse

Overblik med jordforbindelse NATUR MILJØ VIDENSKAB NATUR MILJØ VIDENSKAB JAs medlemmer er studerende, bachelorer og kandidater inden for jordbrugsvidenskab, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, byplanlægning,

Læs mere

NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22

NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22 NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22 PRÆLUDIUM FOLKEKIRKENS MILLIARDER Kristeligt Dagblad skrev den 13. april: Mens medlemmerne

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere