R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl i udvalgets sekretariat. Der forelå afbud fra: Lars Kaae

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00. i udvalgets sekretariat. Der forelå afbud fra: Lars Kaae"

Transkript

1 Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 1. oktober 2007 kl i udvalgets sekretariat Der forelå afbud fra: Lars Kaae I mødet deltog endvidere Pernille Grædahl Beck og Lis Korsbjerg fra Arla Foods HR Global Services. Mødets dagsorden var følgende: 1. Præsentation af medlemmer/udvalg 2. Godkendelse af vedtægter 3. Konstituering valg af formand/næstformand 4. Godkendelse af budget 5. Fremlæggelse af fordelingsnøgle 6. Orientering om nedsatte funktionsgrupper Mejerist Procesteknolog 7. Orientering om mejeristuddannelsen Forslag til ny EUD-reform Regler for godkendelse af praktiksteder Gæstelærerordning Revision af undervisningsmateriale Orientering om AEDIL Orientering om Leonardo projekt

2 2 8. Procesteknolog Reform af KVU-uddannelserne, herunder procesteknolog Fordeling af studerende på uddannelsen 9. Efteruddannelse Etablering af funktionsgrupper Status for uddannelserne inden for mejeriproduktion Nyudvikling TUP Mødeplan 11. Eventuelt 1. Præsentation af medlemmer/udvalg. Herunder var der en præsentation af de medlemmer, som organisationerne havde udpeget til udvalget. 2. Godkendelse af vedtægter. Herunder blev vedtægterne gennemgået, idet der i vedtægternes punkt 2 blev fastsat, at udvalget konstituerer sig med formand og næstformand for 2 år ad gangen, således at der åbnes mulighed for, at formandsposten kan gå på skift mellem arbejdstager- og arbejdsgiversiden. I punkt 5 blev der indsat regler for udsendelse og godkendelse af referater. Herefter blev vedtægterne godkendt og underskrevet af de udpegningsberettigede organisationer. 3. Konstituering valg af formand/næstformand. Udvalget konstituerede sig med fagforeningsformand Lars Gram som formand og gårdejer Thomas Johansen som næstformand for perioden 1. oktober september 2009.

3 3 4. Godkendelse af budget. Herunder blev det udsendte forslag til budget godkendt af udvalget, idet der var enighed om, at udvalgets første regnskabsår går fra 1. juli 31. december 2007 og at udvalget herefter følger kalenderåret. 5. Fremlæggelse af fordelingsnøgle. Der var herunder enighed mellem organisationerne om, at Mejeribrugets Arbejdsgiverforening betaler halvdelen af udvalgets udgifter og at Fagligt Fælles Forbund, Danske Mejeristers Fagforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet hver betaler en tredjedel af udgifterne. 6. Orientering om nedsatte funktionsgrupper. Til mødet var udsendt oversigt over de personer, som var indstillet til henholdsvis revisionen af mejeristuddannelsen og revisionen af procesteknologuddannelsen. De to grupper skal betragtes som en slags ad hoc udvalg, idet de i samarbejde med sekretariatet skal udarbejde forslag til uddannelsesordning for mejeristuddannelsen og udvalget for procesteknologuddannelsen skal bistå Dalum UddannelsesCenter med at få implementeret de nye rammer, som Folketinget snarest forventes at vedtage omkring de kortere videregående uddannelser. Der var således enighed om, nærmere at se på funktionsgruppestrukturen ved udvalgets næste møde, og herunder forbundsrepræsentanters deltagelse i disse grupper. 7. Orientering om mejeristuddannelsen forslag til ny EUD-reform. Udvalget blev herunder orienteret om intentionerne bag den nye EUD-reform, og herunder ønsket om at mindske frafaldet i uddannelserne, og samtidig indarbejde kompetencer omkring innovation og internationalisering. Specielt på grundforløbsområdet vil der blive gennemført store ændringer, idet antallet af indgange vil blive udvidet fra 7 til 12 indgange. Mejeristuddannelsen vil blive henført til indgangen Mad til mennesker som skal etableres fra 1. juli Af øvrige nyskabelser blev omtalt obligatorisk trindeling af uddannelserne, indførelse af adgangsbegrænsning, mulighed for undervisning på højere niveau end det obligatoriske, beskrivelse af fag på 4 præsentationsstandarder samt at uddannelsens målbeskrivelser skal ændres til kompetencemål. Den hidtidige opbygning med en uddannel-

4 4 sesbekendtgørelse for hver uddannelse med tilhørende vejledning, vil fremover blive ændret til en uddannelsesbekendtgørelse pr. indgang og uddannelsesordninger for hver enkelt uddannelse. Udvalget tog redegørelsen til efterretning. Regler for godkendelse af praktiksteder. På baggrund af et udsendt notat vedrørende regler for godkendelse af praktiksteder og praktik i ikke godkendte virksomheder, blev nærmere redegjort for lærlingeudvalgets praksis på dette område. Da der har være udtrykt ønske om, at ikke-mejerivirksomheder skal kunne godkendes som praktiksteder, blev det besluttet, at lade en funktionsgruppe nærmere analysere mulighederne, og herunder fremsætte forslag til fremtidige regler for godkendelse af praktiksteder og udstationering i ind- og udland. Gæstelærerordning. Pernille Græsdahl Beck orienterede herunder om, at der havde været gennemført drøftelser med Dalum UddannelsesCenter om etablering af gæstelærerordning, og at skolen ultimo oktober måned vil komme med et oplæg til, hvorledes dette kan gennemføres i praksis. Udvalget vil efterfølgende blive orienteret om resultatet af disse drøftelser. Revision af undervisningsmateriale. Det undervisningsmateriale som anvendes i mejeristuddannelsen, udgives i dag i bogform, som udleveres gratis til alle elever, idet skolen betaler en tredjedel og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 2 tredjedele af de udgifter, der er forbundet hermed. Lærebøger er hidtil blevet skrevet af skolens lærere, men skolen har samtidig givet udtryk for, at det fremadrettet kan være vanskeligt at finde lærere, der vil påtage sig denne opgave, og at der derfor er behov for ressourcepersoner udefra. Samtidig bør der ses på den form bøgerne trykkes på, idet det af økonomiske årsager hidtil har været nødvendigt at trykke bøgerne i større oplag. Der er således mulighed for at trykke bøger efter princippet Print on demand og mulighederne herfor skal nærmere drøftes med Erhvervsskolernes Forlag. I udvalget var der enighed om, at udvalget i samarbejde med Dalum Uddannelses- Center bør se på, hvilke muligheder der fremadrettet foreligger, med hensyn til løben-

5 5 de at ajourføre mejeristuddannelsens undervisningsmateriale. Der var således i udvalget enighed om, når Erhvervsuddannelsesreformen er gennemført, at nedsætte en funktionsgruppe der kan arbejde med denne problemstilling. Orientering om AEDIL. Der blev herunder gjort opmærksom på, at Mejerifagets FællesUdvalg er medlem af den europæiske organisation AEDIL, som har sekretariat i Bonn. Organisationen har medlemmer fra 13 europæiske lande, som alle arbejder med uddannelsesspørgsmål inden for mejeriindustrien. Organisationen har bl.a. udarbejdet uddannelsespas til faglærte mejerister, og har gennemført et EU-projekt i fællesskab, som har resulteret i etablering af en række specialkurser. Orientering om Leonardo projekt. Det blev herunder oplyst, at Mejeribrugets Arbejdsgiverforening har ansøgt og fået bevilget midler til gennemførelse af et Leonardo projekt, som benævnes European Dairymen, og som vil blive gennemført i samarbejde med AEDIL. Projektet starter 1. oktober 2007 og løber indtil ultimo Der er i alt bevilget EURO til projektet, som har til formål at etablere en europæisk standard, indsamle informationer om de eksisterende erhvervsuddannelser til mejerist samt beskrive metode for anerkendelse og validering af kvalifikationer gennem de nationale uddannelser. Formålet med projektet er således, at der bliver mulighed for at udarbejde et uddannelsespas, der mere præcist beskriver, hvilke kompetencer den enkelte mejerist besidder, set i forhold til den europæiske standard. 8. Procesteknolog. Reform af KVU-uddannelserne, herunder procesteknolog. Med henblik på at øge antallet af studerende på KVU-uddannelserne og mindske frafaldet, gennemføres der p.t. en reform af KVU-uddannelserne, og herunder procesteknologuddannelsen. Lovforslaget lægger op til, at uddannelserne fremover kan have varierende længde, at det bliver obligatorisk med 3 måneders SU-finansieret praktik, at der kan ske en dybere specialisering, at adgangskravene skal ændres, således at erhvervsuddannede får øgede muligheder for optagelse og endelig at der indføres forkurser forud for studiestart.

6 6 Fra mejeribrugets side har vi over for Undervisningsministeriet tilkendegivet, at vi ønsker at specialet mejeriteknolog får en længde på 1½ år, således at den fælles del med de to andre specialer bliver på ½ år og at der afsættes 1 år til mejerispecialet. Vi har endvidere anmodet ministeriet om, at det bliver obligatorisk at gennemføre mejeriingeniørstudiets forpraktik for optagelse på studiet for studerende, der alene har gymnasial baggrund. Den tidligere omtalte funktionsgruppe for procesteknologuddannelsen vil få til opgave nærmere at indarbejde de nye retningslinier i uddannelsen. Fordeling af studerende på uddannelsen. Herunder blev omdelt en oversigt over antallet af optagne studerende og de studerendes fordeling på de 3 specialer. Der blev i den forbindelse udtrykt bekymring for de fremtidige tilgangstal for mejerispecialet, og dette til trods for den sponsorordning som har været etableret for både optagede i 2006 og Der var i udvalget enighed om, nærmere at analysere denne situation ved et efterfølgende møde. 9. Efteruddannelse. Etablering af funktionsgrupper. Etablering af en funktionsgruppe afventer, jf. pkt. 6, at der etableres en egentlig funktionsgruppestruktur for området mejeriproduktion (mejerist og efteruddannelse). Status for uddannelserne inden for mejeriproduktion. Der blev orienteret om aktivitetsniveauet for den forløbne kursussæson. Niveauet viste sig at have fulgt i udviklingssporet fra året før, således, at der fortsat er et rimeligt aktivitetsniveau. Det er fortsat kurset for indsamlingschaufførerne Kvalitet i mælkeindsamlingen (overbygningskursus på Kvalitet fra gård til mejeri ), der bærer en stor del af aktiviteten kombineret med et højt aktivitetsniveau på kurset Mejerihygiejne og egenkontrol dette kursus står ca. for 40% af kursusårets deltagere. Antallet af kurser er ikke så højt, hvorimod antallet af deltagere på de enkelte kurser har været stigende, dette er begrundet i de vilkår, der er for afvikling af AMUuddannelser i dag, hvor der skal være et højere deltagerantal for, at kurset kan løbe rundt økonomisk for skolerne.

7 7 Nyudvikling. Det blev foreslået, at der ansøges Undervisningsministeriet om midler til at udvikle følgende AMU-kurser i : Temadag om Mælkepulverteknologi - inddampning Temadag om Mælkepulverteknologi - tørring Temadag om Udstyr til behandling af mælk/fløde (arbejdstitel) Temadagene er målrettet mejerister samt specialiserede ufaglærte med megen erfaring. 4-dages kursus for distributionschauffører i stil med kurset Kvalitet fra gård til mejeri. 5-dages proceskursus rettet mod medarbejdere i vedligeholdsafdelingen samt operatører. Eventuelt en overbygning af 2-4 dages varighed på det nuværende CIP-kursus. Ud over ekstraordinære midler til udvikling af AMU-kurser ansøges der tillige om midler til: Analyse af læse-, skrive- og regnesvages muligheder for deltagelse på AMU inden for mejeriområdet Kvalifikationsanalyse af jobprofiler på små mejerier TUP 2007 Udvalget blev orienteret om det projekt fra Undervisningsministeriets Tværgående Udviklingspulje (TUP), som efteruddannelsesområdet i mejeriindustrien har modtaget støtte til at gennemføre i Projektets titel er Målrettet udvikling af efteruddannelsestilbud på fødevareområdet og skal imødegå den faldende brug og interesse for efteruddannelse i fødevaresektoren (mejeriindustrien, slagteribranchen samt bageribranchen) ved at skabe nye målrettede efteruddannelsestilbud, der sikrer en øget grad af kompetenceudvikling i sektoren. Projektet skal se ud i fremtiden i forhold til at vurdere krav om kvalifikationer og ydelser, der bedre matcher målgrupperne og motiverer til uddannelse. Projektet skal ligeledes udvikle og afprøve nye modeller for motivationsskabende foranstaltninger.

8 8 10. Mødeplan. Det næste møde i udvalget blev aftalt til den 16. januar 2008 kl i sekretariatet. Derudover blev det aftalt, at der forinden mødet i MUU den 22. april 2008 tillige afholdes møde i MFU kl ligeledes i sekretariatet. 11. Eventuelt. Der var ikke noget til behandling under dette punkt

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30. i udvalgets sekretariat

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30. i udvalgets sekretariat Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30 i udvalgets sekretariat I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog Lars Gram Vagn Henriksen

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse Den 18. april 2013 AFTALETEKST Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse A. Et SU-system der fremmer tidligere færdiggørelse Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere