Kontakt Interreg Deutschland-Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakt Interreg Deutschland-Danmark"

Transkript

1 Kntakt Interreg Deutschland-Danmark Sekretariat i Kruså Flensbrgvej 26a DK-6340 Kruså Hannah Nagler Tlf Mbil Anna Kindberg Tlf Mbil Charltte H. Andersen Tlf Mbil Lewe Kuhn Tlf Mbil Charltte Steffen Tlf Mbil Maj-Britt Søgaard Tlf Mbil Trine Sphr Tlf Mbil Sylvia Feuerschütz Tlf Mbil Christina Ehlers Tlf Mbil Frvaltningsmyndighed i Kiel ved Investitinsbank Schleswig-Hlstein Fleethörn D Kiel Susanne Kch Tlf Dr. Christiane Hinrichsen Tlf Anja Lansberg Tlf Maike Friedenberg Tlf Henning Nawtki Tlf Philipp Walter Tlf Antje Hellwig Tlf Peter Nielsen Tlf

2 Interreg Deutschland-Danmark Priritet 1 Innvatin Priritet 2 Bæredygtig udvikling Priritet 3 Arbejdsmarked, beskæftigelse g uddannelse Priritet4 Funktinelt samarbejde Styrkelse af frskning, teknlgisk udvikling g innvatin Bevarelse g beskyttelse af miljøet g fremme af ressurceeffektivitet Fremme af bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet g støtte til arbejdskraftens mbilitet Styrkelse af den institutinelle kapacitet fr ffentlige myndigheder g interesseparter g en effektiv ffentlig frvaltning Øgning af prdukt-, prces- g scialinnvatinen inden fr de identificerede styrkepsitiner i prgrammrådet Øge den bæredygtige udnyttelse af ressurcer g energikilder i prgrammrådets virksmheder Øge bæredygtigheden inden fr den maritime kulturg naturturisme med fkus aktiv ferie. Øge mbiliteten det grænseverskridende arbejdsmarked Øge integratinen uddannelsesmrådet med fkus prgramreginens styrkepsitiner Øge den grænseverskridende institutinelle kapacitet inden fr centrale mråder g sektrer i prgramreginen, særligt turisme, trafik g lgistik, kystsikring, beredskab g sundhed Fremme grænsereginens brgeres interkulturelle frståelse med henblik dansk g tysk levevis g kultur Resultatindikatr Summen af udgifter til frskning g udvikling i prgramreginen Resultatindikatr Virksmhedernes vidensniveau ifm. energi-g ressurceptimeringens muligheder Resultatindikatr Omsætningi turismesektreni hele prgramreginen Resultatindikatr Antallet af grænsependlere i prgrammrådet Resultatindikatr Graden af integratin uddannelsesmrådet Resultatindikatr Graden af den institutinelle integratin Resultatindikatr Graden af den kulturelle integratin

3 Priritet 1. Innvatin Etableredegvidereudvikledegrænseverskridendetværsektrialenetværkgklyngerinden fr prgrammrådets styrkepsitiner Øget udnyttelse g videreudvikling af af test- g C-Creatin-faciliteter i i prgrammrådet Nyudviklede prdukter g serviceydelser inden fr prgrammrådets styrkepsitiner a) a) Identificere, udvikle g ptimere grænseverskridende klynge- g netværks, sm er målrettet prgrammrådets styrkepsitiner Opbygge kapacitet hs nye g eksisterende klynge-g netværkssamarbejder med henblik frstærkede inden fr innvatin, frskning, g udviklingsprgrammer. Udvikle g understøtte strategiske partnerskaber, herunder ffentlig-private partnerskaber, triple/quatr-helix-samarbejderg scialt innvative partnerskaber Øge g videreudvikle anvendelsesrienterede samarbejder mellem de videregående uddannelser samt mellem disse g virksmheder Udvikle g implementere til til styrkelse af af effektiviteten inden fr den reginale værdikædetilvækst Frbindelse af af teknlgiske klynger begge sider af af grænsen ved hjælp af af klyngesamarbejder tværs b) b) Udvikling g implementering af af innvative prdukter g prcesserinden fr prgrammrådets styrkepsitiner f.eks. inden fr mrådet maritim teknlgi, materialeteknlgi, medicinalteknlgi g vandteknlgi c) c) Identificere, udvikle g implementere sm tager sit udspring i i Femern Bælt byggeriet, herunder etablere vedvarende samarbejdsstrukturer mellem virksmheder, frsknings-, videns-g udannelsesinstitutiner. Samarbejdet skal understøtte en ptimal udnyttelse af af de vidensbaserederessurcer g skabe frudsætningen fr at at reginen kan blive et et muligt kraftcenter inden fr mrådet frskning g udvikling med teknlgiske løsninger g kmmercielle muligheder, sm er en følge af af byggeprjektet d) d) Udvikle g styrke test g c-creatinfaciliteter samt viden m disse, f.eks. ved at at Identificere g udvikle grænseverskridende, innvatinsrienterede frsknings-g udviklingscentre med udgangspunkt i i allerede etablerede initiativer Etablere nye samarbejdsstrukturer g platfrme, sm understøtter udvikling, afprøvning g implementering af af værdiskabende, innvative prdukter g prcesser e) e) Udvikle g implementere innvative g bæredygtige løsninger blandt andet sundheds-g velfærdsmrådet bl.a. gennem inddragelse af af brugere, patienter g brgere (user driven innvatin) Udvikling g udveksling af af best practices g knw-hw fr nye sundhedskncepter indenfr g mellem reginale klynger g netværk Implementering af af nye teknlgiske prcesser inden fr sundheds-g velfærdssektren i i samarbejde med SMV, interesserganisatiner, brugere af af de teknlgiske frnyelser g patienter Crss-ver mellem sundheds- g velfærdssektren g andre sektrer f) f) Udvikle g implementere kncepter fr innvatinsledelse g frandringsprcesser g) g) Fremme entre- g intraprenørskab i i ffentlige g private virksmheder

4 Priritet 2. Bæredygtig udvikling Nye, miljøvenlige øk-innvativeløsninger, sm kan ptimere g minimere energi- g ressurcefrbruget fr virksmhederne i i prgrammrådet Opnåelse af af større synlighed udenfr prgramreginen af af prgramreginens kmpetencer g styrker indenfr grønne teknlgier. Øget grad af af bevidsthed g viden m mulighederne fr energi-g ressurceptimering blandt virksmhederne i i reginen, særligt SMV Et Et grænseverskridende strategisk fkus bæredygtig turisme g en ptimal afbalancering af af beskyttelse g benyttelse af af kulturelle g naturlige ressurcer Et Et højere antal g kvalitativ frbedring af af grænseverskridende prdukter inden bæredygtig maritim kultur- g naturturisme Styrkelse af af turismeaktørernes grænseverskridende samarbejde særligt miljøundervisningscentre g kulturinstitutiner a) a) Udvikle miljøvenlige g øk-innvativeløsninger til til ptimeret udnyttelse af af ressurcer g råstffer, f.eks. ved at: Optimere materiale g ressurcefrbruget f.eks. gennem samarbejdsinitiativer tværs af af virksmheder med henblik at at udnytte hinandens verskudsressurcer Udvikle g udveksle bestpracticemed henblik at implementere grænseverskridende kncepter g business cases fr ressurceptimering. bl.a. med udgangspunkt i i supplychaininnvatin fr at at sikre integratin af af hele værdikæden b) b) Fremme grænseverskridende samarbejder med fkus energiptimering, f.eks. ved at: Øge graden af af kendskab hs reginens virksmheder m muligheder g gevinster ved energiptimering. Udvikle g implementere løsninger til til anvendelse af af genanvendelig energi Udvikling g msætning af af grønne løsninger til til reducering af af CO2 g luftskadelige stffer sm finstøv, NO2 g SO2 Etablere en rganisatin, sm kan understøtte reginen ved strategisk energiplanlægning c) c) Udvikle g teste bæredygtige g miljøvenlige lgistik-g trafikløsninger - gsåmed henblik skibstrafik med lav grad af af emissin -herunder anvendelse af af nye energikilder i i transprtsektren d) d) Styrke frretnings-g kmmercialiseringsptentialet i i nye g eksisterende virksmheder i i hele prgrammrådet med henblik udvikling af af nye grønne prdukter g løsninger a) a) Udvikle g implementere en grænseverskridende strategi-g handlingsplan fr bæredygtig turisme med udgangspunkt i i balancen mellem benyttelse g beskyttelse i i i i markedsføringen af af kultur-g naturmråderne. Herunder synliggørelse af af EU-lvgrundlaget fr bæredygtighed b) b) Fremme bæredygtig udvikling af af turismeptentialet indenfr den fælles dansk-tyske kulturarv, herunder etablering af af samarbejder mellem miljøundervisningscentre g kulturinstitutiner (f.eks. museer, gdser, arkælgiske udgravninger) med henblik natur-g kulturbevaring fr brgere g turister c) c) Udnytte ptentialerne i i prgramreginens unikke placering mellem Østersøen g Nrdsøen gennem fremme af af aktiv ferie g maritim turisme i i en frm, sm er særlig hensynsfuld i i frhld til til naturmråder g bæredygtighed

5 Priritet 3. Arbejdsmarked, beskæftigelse g uddannelse Frbedrede muligheder fr at at tiltrække g fasthlde kvalificeret arbejdskraft inden fr styrkepsitinerne. Øget grænseverskridende mbilitet af af arbejdskraft Reduktin af af barrierer det grænseverskridende arbejdsmarked Udviklede g afprøvede uddannelsestiltag, sm styrker de grænseverskridende kmpetencer særligt inden fr styrkepsitinerne Kmpetenceudvikling af af unges arbejdskraft Øget grænseverskridende udveksling af af persnale g elever/studerende/lærlinge m.v. Reduktin af af barrierer ved gensidig anerkendelse af af pnåede eksamens a) a) Fremme det grænseverskridende arbejdsmarkeds attraktivitet f.eks. gennem matchmakingg initiativer sm skal tiltrække kvalificeret arbejdskraft primært indenfr prgrammrådets styrkepsitiner b) b) Udbrede natinale arbejdsmarkedsrdninger sm f.eks. Videnspilti et et grænseverskridende perspektiv samt undersøge muligheden fr særlige rdninger fr prgrammrådet c) c) Fremme infrmatins- g rådgivningstiltag f.eks. ved at: Videreudvikle en grænseverskridende rådgivningstjeneste arbejdsmarkedsmrådet til til at at blive et et tværnatinalt center, herunder frbedre g ensrette infrmatinstilbuddene til til brgere g virksmheder i i reginen mkring arbejdsmarkedsrelaterede frhld Udvikle innvative g elektrnisk baserede grænseverskridende infrmatinssystemer arbejdsmarkedsmrådet rettet md både arbejdsgiver g arbejdstager fr at at fremme mbiliteten d) d) Lette den grænseverskridende jbsøgning gennem samarbejde g pbygning af af kmpetencenetværk arbejdsmarkedsmrådet mellem f.eks. fagfreninger, jbcentre, brancherganisatiner mv. e) e) Nedbryde juridiske g tekniske barrierer arbejdsmarkedet f) f) Synliggøre jbmuligheder i i prgrammrådet tværs af af grænsen a) a) Fremme af af det grænseverskridende samarbejde mellem uddannelsesinstitutiner, f.eks.: Gennemføre grænseverskridende innvatins-eller future Camps fr unge Udveksle persnale uddannelsesinstitutiner, elever, studerende, lærlinge, herunder evt. etablering af af en udvekslingsprtal g praktikantudbud samt værtsfamilier Udvikle grænseverskridende indhld i i akademiske g ikkeakademiske uddannelsesfrløb Etablere grænseverskridende kmpetencecentre, sm skal sikre øget prfessinalisering indenfr f.eks. turisme Inklusin af af unge i i uddannelsessystemet, der hidtil har været uden tilknytning til til uddannelsesmrådet eller arbejdsmarkedet b) b) Etablering af af fælles Master indenfr mråder, hvr prgrammrådet har en str kncentratin af af virksmheder, samt udvikling af af nye uddannelser indenfr styrkepsitinerne

6 Priritet 4. Funktinelt samarbejde Øget kperatin mellem ffentlige institutiner g frbedret grundlag fr grænseverskridende kperatin i i frm af af statistiske databaser Fælles strategier, kncepter g aktinsplaner fr centrale mråder g sektrer i i prgramreginen (turisme, trafik g lgistik, kystsikring, beredskab, sundhed, arbejdsmarked) En bedre grænseverskridende krdinatin indenfr mråder sm ffentlig nærtrafik, beredskabstjenester g sundhedstjenester Øget viden blandt mennesker i i reginen m dansk g tysk levevis g kultur g den fælles histrie hen ver grænsen Frbedring af af frudsætninger fr at at lære det danske g tyske sprg Flere møder mellem brgere fra begge sider af af grænsen Frbedret synlighed af af grænsereginen sm et et attraktivt sted at at leve, arbejde g investere g en øget intrareginal attraktivitet a) a) Frbedre prgrammrådets udgangspsitin fr udvikling af af grænseverskridende strategier g tiltag et et velfunderet grundlag Udvikle g implementere en grænseverskridende statistikdatabase med valide g sammenlignelige data Udvikle g implementere en prjekt-g aktørdatabase med henblik bedre faciliteringaf samarbejder tværs af af prjekter g prgrammer/fnde/eu midler b) b) Udvikle fælles grænseverskridende strategier, kncepter g handlingsplaner fr centrale brancher g sektrer (f.eks. beskyttelse af af kystmrådet, turisme), sm understøtter intelligent, bæredygtig g inkluderende vækst samt et samlet arbejdsmarked c) c) Udvikle strategiske partnerskaber med henblik at etablere ligeværdige samarbejder med nabreginer g metrpler samt fr at at virke rammevilkårene fr den dansk-tyske integratin d) d) Fremme samarbejder mellem ffentlige myndigheder g rganisatiner med henblik en effektiv afbureaukratisering g en bedre reginal krdinering - herunder udveksling af af best practice: Inden fr ffentlig reginal transprt (f.eks. i i frhld til til trafikinfrmatin, trafikfrbindelser g billetkøb) Mellem frskellige reginale beredskabstjenester ver landegrænsen g Femern Bælt i i tilfælde af af større ulykker til til lands eller til til havs Mellem de ffentlige g freningsbaserede sundhedsfremmeaktører,, bl.a. med henblik at fremme brgernes sundhed Til frbedring af af rammebetingelserne fr virksmheder i i en grænseverskridende kntekst a) a) Synliggøre den dansk-tyske grænseregin sm et et sted der er attraktivt at at b, arbejde g investere. Indsatsen skal baseres det reginale udviklingsptentiale samt reginens styrkepsitiner g bør bl.a. frmidles via mediesamarbejder g samarbejder mellem medier g civilsamfund b) b) Realisere puljer til til kulturelle g brgernære inden fr en paraplyrganisatin, der dels skal frmidle samarbejde mellem kulturfreninger, kunstnere sv. g dels skal støtte mellemflkelige, gerne med fkus inddragelse af af familierienterede c) c) Fremme den sprglige g interkulturelle kmpetence f.eks. ved at: Udvikle situatins-g kntekstbaserede sprgtilbud med tilhørende undervisningsmateriale fr vksne Udvikle mderne undervisningsmidler med sammenlignende infrmatiner m livsbetingelser, værdiplitiske hldninger m.v. d) Understøtte den gensidige dansk-tyske frståelse f.eks. ved at: Støtte direkte møder mellem tyske g danske børn g unge, f.eks. gennem studieture g freningssamarbejde Fremme faciliteringg etablering af af grænseverskridende freninger g sammenslutninger Fremme mangfldigheden gennem øget frståelse fr g inklusin af af minriteter g særligt udsatte grupper

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation Ansøgning til RTI m prækvalifikatin af det Strategiske Partnerskab Vand i Urbane mråder - Partnerskab fr klimatilpasning g Innvatin www.vupti.eu med fkus på byens vand til klimarbuste byer med lav CO 2

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar Jf. årsregnskabslovens 99a

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar Jf. årsregnskabslovens 99a Lvpligtig redegørelse m samfundsansvar Jf. årsregnskabslvens 99a Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i JP/Plitikens Hus Årsrapprt 2010 gældende fr regnskabsperiden 1. januar 2010

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Dialog om miljø og marketing i virksomheder

Dialog om miljø og marketing i virksomheder Dialg m miljø g marketing i virksmheder Christian Brylle Brandy Drte Kardel ECO Huse Mette Pedersen Miljøpartner Peter Rix Rix Management Miljøprjekt Nr. 1007 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere