KRIGENS SANDE ANSIGTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRIGENS SANDE ANSIGTER"

Transkript

1 KRIGENS SANDE ANSIGTER EN ANALYSE AF DEN JOURNALISTISKE OBJEKTIVITET I DOKUMENTARERNE MIN KRIG OG MIT AFGHANISTAN DIDIER LARSEN JONAS LUND JOSUA EKBERG CHRISTIANSEN SISKA BENGTSSON VALDEMAR MEERSOHN STAUNING Vejleder: Hanne Jørndrup Antal anslag: JANUAR 2015 KANDIDAT ROSKILDE UNIVERSITET JOURNALISTIK

2 INDHOLD 1) INDLEDNING 2 Nye måder at dækken krigen på 3 Problemformulering 4 2) ANALYSESTRATEGI OG TEORI 5 Metodiske overvejelser 5 Præsentation af teori og begreber 7 3) ANALYSE OG DISKUSSION 12 Dokumentarernes præmisser 12 Dokumentarernes amatøroptagelser 15 Professionelt bearbejdede elementer 21 Objektivitetsrutiner i Min Krig og Mit Afghanistan 29 KONKLUSION 32 BIBLIOGRAFI 33 Side 1 af januar 2015

3 1) INDLEDNING»I krig er sandheden det første offer«aischylos ( f.kr.) Siden 2002 har Danmark været en krigsførende nation, først i Afghanistan, så i Irak, siden i Libyen og nu i Irak igen. Det stiller de danske medier og journalister i en ellers uvant og udfordrende situation, hvor det kan være svært at få adgang til de kilder, billeder og historier, der er nødvendige for at dække krigene. Derfor er ikke bare de danske soldaters deltagelse i krigene, men også de danske mediers dækning af dem blevet diskuteret ofte, både forskningsmæssigt og i den offentlige debat. De danske medier er typisk blevet kritiseret for»( ) ikke at give et fyldestgørende billede af krigene, for at være for loyale mod forsvarets pressestrategi eller for at undlade at rejse politiske spørgsmål om krigenes rationale, målsætning og strategier«(jørndrup & Rohleder, 2013, s. 173). En sådan anklage findes bl.a. i bogen Krigen i medierne, medierne i krigen, hvor forskerne Nete Nørgaard Kristensen og Mark Ørsten kritiserer mediernes dækning af krigen i Irak for ikke at leve op til den journalistiske rolle som demokratisk kontrolinstans (Kristensen & Ørsten, 2006, s. 17): I stedet peger forskningen på, at medierne bør betragtes som centrale krigsskuepladser i sig selv. Den krig, der udkæmpes gennem mediernes krigsdækning, er dog ikke den rigtige krig, men krigen om den offentlige og politiske mening (Kristensen & Ørsten, 2006, s. 17). Kritikken af den danske krigsdækning går både på, hvad der dækkes af krigene, altså hvilke historier og områder der omtales, og hvordan de dækkes, altså hvilke kilder og optagelser der bliver brugt, samt hvordan de bliver redigeret. I Hanne Jørndrup og Niels Rohleders forskningsartikel Krigsredaktører Danske udlandsredaktørers erfaringer med krigsjournalistik fremgår det f.eks., at den danske synsvinkel spiller en central rolle i krigsdækningen, hvilket redaktøren på Berlingske indrømmer ved at sige, at der i dækningen af krigen i Afghanistan har været et særligt fokus på Helmand-provinsen, fordi de danske soldater var udstationeret der (Jørndrup & Rohleder, 2013, s. 176). Men da journalister ikke uden videre kan begive sig ind i krigsplagede områder som Helmand, er de normalt afhængige af at samarbejde med den ene side i konflikten. Både for at få ellers svært Side 2 af januar 2015

4 tilgængelige informationer om krigen og for at få beskyttelse, hvis de selv ønsker at rapportere og lave optagelser fra krigszonen. Derfor er de danske journalister typisk afhængige af denne adgang gennem det danske forsvar. Forsvaret spiller både en betydningsfuld rolle som adgangsgiver til kampzoner via de arrangerede presseture, hvor journalisterne embeddes med de danske styrker, og som kilde til oplysninger om forsvarets aktioner, strategier, udgifter, tabstal mv. I begge situationer indtager forsvaret en rolle som national monopolinstitution (Jørndrup & Rohleder, 2013, s ). Ved at være embedded med de danske soldater kan journalister komme ind i de områder, hvor der er militære offensiver. Men de har samtidigt svært ved at undgå de kilder og informationer, der passer til Forsvarets synsvinkel, da de er afhængige af Forsvarets samarbejde og faciliteter. Krigsjournalisterne bliver derved udsat for restriktioner i deres arbejde, og derfor kan ønsket om at være øjenvidne til begivenhedernes gang true journalistikkens uafhængighed (Jørndrup, 2003, s. 3). Forfatteren Carsten Jensen har været en af de største kritikere af krigen i Afghanistan og de danske mediers dækning af den. Særligt har han sat spørgsmålstegn ved det, der ifølge ham er en ukritisk og overfladisk behandling af de danske soldaters specifikke handlinger og generelle indsats i krigen (Jensen, 2010; Jensen, 2014). Han mener ligefrem, at de danske krigsjournalister lider under embedded-syndromet: ( ) Journalisten er hærens gæst, en situation som rent psykologisk ikke adskiller sig meget fra Stockholmsyndromet, det paradoks, at gidsler ender med at føle sympati for eller ligefrem identificerer sig med deres gidseltagere (Jensen, 2010). Disse kritikpunkter har alle at gøre med idealet om, at journalistik skal være objektiv og derved give læseren, lytteren eller seeren det sande billede af det, den afdækker. Et ideal, som der vil blive redegjort for senere i denne rapport, og som krigsjournalistikken grundet krigens polariserede, politiske og farlige natur har svært ved at leve op til. Nye måder at dækken krigen på Den danske dokumentarserie Min Krig og den danske dokumentarfilm Mit Afghanistan livet i den forbudte zone er to nyere bud på, hvordan en krig kan dækkes på en anderledes og potentielt mere objektiv måde end traditionel krigsjournalistik. Begge dokumentarer er filmet i den krigsplagede Side 3 af januar 2015

5 Helmand-provins under krigen i Afghanistan, men nok så interessant er det, at begge er filmet af kilderne selv. Min Krig er således filmet af danske soldater, mens Mit Afghanistan er filmet af civile afghanere. De journalistiske mellemmænd, i form af reportere og fotografer, er skåret væk, og dokumentarernes instruktører og tilrettelæggere er ikke til stede i selve krigszonen og har derfor ingen eller ringe mulighed for at styre, hvad der bliver filmet. Det er dokumentarernes hovedpersoner, der styrer kameraet og derved langt hen ad vejen bestemmer, hvad seeren oplever. TV-dokumentarserien Min Krig består af fire afsnit på hver 28 minutter og havde premiere på DR3 den 29. september Råoptagelserne til serien er filmet med GoPro-kameraer monteret på danske soldaters hjelme under deres udsending til Afghanistan i Serien er lavet af produktionsselskabet Koncern TV og Filmproduktion A/S. Dokumentarfilmen Mit Afghanistan, der varer 88 minutter og er fra 2012, havde TV-premiere på DR2 d. 5. februar Råoptagelserne er filmet af civile afghanere med mobiltelefonkameraer. Journalisten Nagieb Khaja har instrueret filmen, som er lavet i samarbejde med produktionsselskabet Magic Hour Films. Rapporten beskæftiger sig ikke med selve krigen i Afghanistan og dens årsager, men med dækningen af den hvad den krigsjournalistiske norm er, og især hvordan dokumentarerne metodisk og indholdsmæssigt prøver at adskille sig fra denne norm. Rapporten vil problematisere journalistikkens objektivitetsideal, da der er mange overlappende, men ikke nødvendigvis entydige begreber på spil, når det gælder objektivitet, såsom den sande, den neutrale, den umanipulerede, den upolitiske og den uafhængige journalistik. Kan Min Krig og Mit Afghanistan kalde sig objektive, når de netop markerer sig ved at vise krigen fra hhv. de danske soldaters og civile afghaneres perspektiv? I kraft af de rå amatøroptagelser slår begge dokumentarer sig op på at være unikke og ufiltrerede gengivelser af krigen i Afghanistan. På den baggrund analyserer denne rapport dokumentarerne som alternativer til eller ligefrem potentielle løsninger på nogle af de problematikker, som kritikken af den danske krigsjournalistik afslører. Problemformulering Hvordan skildrer dokumentarerne Min Krig og Mit Afghanistan virkeligheden i krig, og hvilke problemstillinger skaber det i forhold til journalistikkens objektivitetsideal? Side 4 af januar 2015

6 2) ANALYSESTRATEGI OG TEORI Da Min Krig og Mit Afghanistans brug af amatøroptagelser markerer et brud med traditionelle journalistiske metoder, ikke mindst i forhold til krigsjournalistikken, er det nødvendigt selektivt at inddrage forskelligartede begreber i rapportens metodiske og teoretiske grundlag. Analysestrategien og valget af teori er overordnet blevet til ud fra den betragtning, at de to dokumentarer begge indeholder og sammensætter en lang række af forskellige dokumentartekniske såvel som journalistiske træk, virkemidler og greb. Derfor inddrages relevante begreber fra en lille håndfuld forskellige teorier og teoriretninger. Metodiske overvejelser Før de teoretiske begreber vil blive introduceret, vil dette afsnit kort argumentere for valget af teori samt forklare, hvordan begreberne bliver anvendt i den senere analyse. Derudover vil rapportens supplerende empiri, i form af to kvalitative interviews, blive introduceret. Journalistikkens objektivitetsbegreber Det er i analysen af Min Krig og Mit Afghanistan relevant at se på betydningen af journalistisk objektivitet. Det skyldes først og fremmest, at krigsjournalistikken som beskrevet har været kritiseret for ikke at være objektiv, men partisk og unuanceret. Det skal forstås på den måde, at den ene part i krigen får mest omtale eller direkte bliver bakket op af de medier, som har samme tilhørsforhold som denne part. Dette udfordrer journalistikkens objektivitetsideal, fordi det kan give publikum et forvrænget billede af virkeligheden i en krig. I rapporten inddrages dels Jörgen Westerståhls objektivitetsbegreber, dels Gaye Tuchmans måder, hvorpå objektivitet fungerer som et strategisk ritual. De to teoretikere supplerer hinanden godt i den forstand, at Westerståhl primært behandler objektiviteten rent ontologisk og spørger: hvad er objektivitet, og på hvilke måder kan den forstås? Derimod har Tuchman et mere epistemologisk perspektiv og spørger: hvordan bliver objektivitetsbetegnelsen brugt i praksis, og hvordan opnås den? De to teoretiske tilgange giver dermed en bred palet af objektivitetsopfattelser i journalistikken. Med afsæt i dokumentarerne er det målet at analysere, hvilke opfattelser der er dominerende, både i den måde dokumentarer markedsfører sig selv på, men også i hvad seeren så faktisk får af indhold Side 5 af januar 2015

7 og information i dokumentarerne. Det gælder både det råmateriale, som hhv. soldater og afghanere har leveret, men også de mere redigerede dele, såsom interviews, der binder optagelserne sammen. For både Westerståhl og især Tuchman gælder, at det er nødvendigt at fortolke deres begreber på en måde, således at de kan anvendes til dokumentarerne. Tuchmans teori er eksempelvis udledt på baggrund af observationsstudier på amerikanske aviser i 1970 erne, så analysen vil også løbende klarlægge, hvordan de to teoretikeres begreber forstås og fortolkes i relation til dokumentarerne og interviewene. Public journalism og peace journalism Det er relevant at inddrage public journalism (borgerjournalistik) og peace journalism (fredsjournalistik) i rapportens analyse, fordi de to retninger har metodiske fællestræk med de to dokumentarer. Dokumentarerne forsøger således begge i større eller mindre grad at være alternative bud på fortællinger om krigen i Afghanistan i forhold til den almindelige, nyhedsjournalistiske dækning ikke mindst gennem den borgerjournalistiske tilegnelse og anvendelse af amatøroptagelser for at fortælle historier om krigen. Rapporten undersøger, hvilke historier om krigen i Afghanistan der bliver fortalt på baggrund af amatøroptagelserne, samt hvordan og om disse historier adskiller sig fra den gængse krigsdækning, som peace journalism er et alternativ til. Det er ikke rapportens hensigt at lave en fuldkommen analyse af, hvorvidt de to dokumentarer lever op til hverken public journalisms eller peace journalisms termer, idealer og fremgangsmåder. I stedet for at benytte de to journalistiske fænomener som tjekliste over god eller rigtig journalistik vil rapporten derimod først og fremmest trække på deres kritikker af gængse journalistiske praksisser og normer. For public journalisms vedkommende inddrages dertil de argumenter, der i teorien ligger for, at amatørers aktive medvirken til at skabe journalistik kan afhjælpe visse af de problematikker, som teorien selv opstiller om den gængse journalistik. For peace journalisms vedkommende anvendes især dens argumenter for en anderledes, mindre eliteorienteret og voldsdomineret dækning af krig. Dokumentarer typer og genrer Nichols dokumentartypologier anvendes som en grundlæggende indførsel i dokumentargenren og som et værktøj, der i højere grad end de andre teorier kan anvendes direkte på filmen som medie. Begreberne bruges til at analysere de virkemidler, der i dokumentarerne er med til at understøtte den overordnede fortælling. Begreberne fra Nichols skal således gå hånd i hånd med den Side 6 af januar 2015

8 journalistiske teori, der ellers anvendes i rapporten. De vil blive brugt til at analysere, hvordan forskellige virkeligheder i krigen i Afghanistan præsenteres og beskrives gennem forskellige filmiske virkemidler. I rapporten analyseres og kategoriseres de to dokumentarer ud fra Nichols seks modi, ligesom det bliver forklaret, hvad det har af betydning for filmens fortælling om krigen i Afghanistan. Brugen af kvalitative interviews Til denne rapport er der blevet gennemført kvalitative interviews 1 med Nagieb Khaja, instruktør af Mit Afghanistan, og Nynne Duvå Hall, der fra Koncern er redaktionschef og tilrettelægger på Min Krig. De to interviews er foretaget for at få et større indblik i de journalistiske metoder, valg og overvejelser i arbejdsprocessen bag de to dokumentarer. På den måde kan de to interviews indgå som empiri og supplere analysen af selve indholdet i dokumentarerne. Interviewene er samtidig foretaget for at få Nagieb Khaja og Nynne Duvå Hall til at forholde sig til refleksioner og kritikpunkter vedrørende de to dokumentarer og den måde, dokumentarerne er blevet markedsført på. Formålet hermed har været at finde ud af, hvilke argumenter Nagieb Khaja og Nynne Duvå Hall bruger til at forsvare de beslutninger, der er taget eller ikke er taget i forbindelse med de to dokumentarer. Præsentation af teori og begreber Dette afsnit præsenterer de teorier og begreber, der vil blive anvendt i analysen af dokumentarer og interviews. Først vil forskellige forståelser af journalistisk objektivitet blive præsenteret. Herefter gennemgås relevante begreber fra de alternative, journalistiske genrer peace journalism og public journalism. Endelig præsenteres relevante begreber fra dokumentarismen som genre og fortælleteknisk fænomen. Objektivitet som ideal og ritual En stor del af journalistikkens legitimitet og eksistensberettigelse kommer fra dens evne til at give et sandfærdigt og objektivt billede af virkeligheden (Wien, 2005, s. 3; Gunter, 1997, s. 9). På den måde adskiller journalistikken sig åbenlyst fra fiktionen og skønlitteraturen. En væsentlig del af det at læse en avis eller se nyheder på TV handler således om, at læseren eller seeren kan stole på de 1 Transskriptioner af de to interviews fremgår af hhv. bilag 1 og bilag 2. Side 7 af januar 2015

9 informationer, der kommer, eller i hvert fald som minimum kan skelne mellem, hvad der er fakta, og hvad der er meninger (Schudson, 2001, s. 150). Objektivitet spiller altså en afgørende rolle i journalistikken, men begrebet er ikke entydigt. Jörgen Westerståhl sondrer mellem to sider af begrebet objektivitet (Gunter, 1997, s. 14). Den ene side er faktualitet, og den anden side er upartiskhed. Faktualiteten angår graden af sandhed og relevans, mens upartiskheden angår graden af neutralitet og balance. Hvordan begreberne er relateret til hinanden, fremgår af nedenstående tabel 1. Faktualitet Objektivitet Upartiskhed Sandhed Relevans Neutralitet Balance Tabel 1 - Westerståhls objektivitetsskema jf. Gunter, 1997, s. 14. Med denne forståelse har objektiviteten altså to ontologiske sider, der ikke nødvendigvis har en indbyrdes sammenhæng. En journalistisk produktion kan således både karakteriseres som objektiv, hvis den besidder en høj grad af faktualitet, selv om den er partisk, eller hvis den er upartisk, men har en lav grad af sandhedsværdi. Gaye Tuchman beskriver i en artikel fra 1972, hvordan nyhedsjournalister og-redaktører bruger objektivitetsbetegnelsen i det daglige til at kategorisere historier som gode eller dårlige. På den måde udleder Tuchman, at objektivitet snarere skal forstås som et strategisk ritual, som journalistikken bruger til at forsvare sig selv og sine beslutninger med (Tuchman, 1972, s. 660). Udover at verificere facts så følger journalisterne ifølge Tuchman fire rutiner for at kunne påberåbe sig objektivitet i sine produktioner (Tuchman, 1972, s. 665f): 1. Præsentere konflikt og uenighed, dvs. at gøre det klart, hvilke uklarheder der er i en given sag, og hvilke forskellige holdninger der er fra forskellige parter. 2. Præsentere supplerende dokumentation og sandhedsbeviser, dvs. at gøre klart, hvilke facts og beviser der ligger til grund for bestemte påstande og udsagn. 3. Brug citationstegn, dvs. at markere tydeligt, hvornår noget er holdninger, der ikke står på journalistens regning. 4. Opbygge teksten hensigtsmæssigt, dvs. ved at strukturere stof efter nyhedstrekanten med de vigtigste oplysninger først og supplerende perspektiver senere. Side 8 af januar 2015

10 Inddragelse af amatørjournalister En måde for journalister at nå en tættere skildring af borgernes hverdag og bekymringer er at bruge dem som mere end bare kilder. Ifølge Peter From Jacobsen (2009, s. 11f) har man for alvor inddraget amatører i den journalistiske arbejdsproces siden 1990 ernes public journalism-bølge, der startede i USA. Amatørerne blev inddraget som en modreaktion på den klassiske journalistik, som ofte er blevet kritiseret for at udvise for stor afstand mellem magthavere og borgere. Inden for public journalism (som på dansk kaldes borgerjournalistik) forsøger journalister at inkludere borgerne i beslutningsprocessen, så de får en større medbestemmelse over det journalistiske produkt. Det gælder især i forhold til, hvilke emner der skal på dagsordenen for på den måde at stimulere borgere fra alle samfundslag til at deltage i den offentlige debat (Jacobsen, 2009, s. 13). Ifølge Jacobsen (2009, s. 15) kan borgerjournalistikken defineres på følgende måder: En selvstændig journalistisk ytring det vil sige et produkt i sig selv Et journalistisk produkt produceret i samspil mellem professionelle journalister og borgere Borgerne er medansvarlige for centrale beslutninger i processen, det vil sige i forhold til journalistiske valg, vinkling, inddragelse af centrale information og kildevurdering. Participatory journalism er en gren af public journalism, hvor borgerne er endnu mere i fokus (Jacobsen, 2009, s. 12). Det vil sige, at borgerne er en vigtig aktør og bliver mere involverede i journalistikkens håndværk og arbejdsmetoder. Journalistikken, som bliver publiceret, er altså produceret af professionelle journalister i samarbejde med borgerne. Men selvom borgerne har medbestemmelse, er det stadig professionelle journalister, der styrer de centrale, redaktionelle processer (ibid.). Peace journalism Ligesom public journalism tager peace journalism udgangspunkt i en kritik af den traditionelle journalistiks normer, blot med specifikt fokus på dækningen af krige. Johan Galtungs grundlæggende definition af peace journalism indebærer en kritik af krigsjournalistikken for at være med til at skærpe konflikter frem for at afhjælpe dem (Lynch & McGoldrick, 2005, s. 6). På den baggrund identificerer Lynch og McGoldrick (2005) et mønster af udeladelse og forvrængning i nyere vestlig krigsjournalistik. Et systemisk problem, der er indbygget i de værdier og normer, som Side 9 af januar 2015

11 journalister ofte følger ukritisk og ubevidst. Dette hindrer journalistikken i at udføre sin fremmeste opgave: at vise, hvad der virkelig foregår (Lynch & McGoldrick, 2005, s. 1-5). En af krigsjournalistikkens normer er, at den er volds- og sejrsorienteret frem for at være løsningsorienteret. Den gængse dækning af krig fokuserer således på konflikten som en kamp mellem to parter, der begge kun har ét mål, nemlig at vinde. Dette skaber ifølge Lynch og McGoldrick en unuanceret, konfliktoptrappende dækning af krigen, hvor der hverken er plads til baggrunden for konflikten eller til de aktører, der kommer med alternative løsningsforslag og ikke tilhører den ene af de to parter (Lynch & McGoldrick, 2005, s. 7-14). Et andet af Lynch og McGoldricks kritikpunkter er, at krigsjournalistikken ofte er propaganda- og eliteorienteret frem for at være sandheds- og menneskeorienteret. På dette punkt har peace journalism altså et fælles formål med public journalism, der også opponerer mod eliternes dominans i journalistikken og netop har som mål at inddrage almindelige borgeres synsvinkler. Medierne bruger ifølge Lynch og McGoldrick for mange kræfter på at gengive myndigheders og magthaveres retorik, som vel at mærke ikke er neutral, men strategisk. Og journalisterne stiller ikke spørgsmål ved disse udlægninger af sandheden, hvilket de kunne ved at finde andre kilder, som ikke har aktier i konflikten, som prøver at stoppe den, eller som den direkte går ud over. Når dette ikke sker, bliver konflikten hurtigt til et spørgsmål om os mod dem, hvor dem dehumaniseres, og de nationale medier taler vores sag (Lynch & McGoldrick, 2005, s ). Krigspropagandaen og krigsjournalistikken er kort sagt blevet tilpasset hinanden i en grad, så medierne som regel følger den fremstilling af krigen, der udlægges af landets myndigheder (Lynch & McGoldrick, 2005, s. 3-4). Dokumentartraditioner og -typer For at belyse, hvilke dokumentartraditioner Mit Afghanistan og Min Krig indskriver sig i, genrebestemmes og analyseres de i denne rapport ud fra Bill Nichols Introduction to Documentary. Her opererer han med seks modi, som er forskellige kategorier for dokumentarer, deres formål og fortælletekniske greb: Den poetiske modus, den ekspositoriske modus, den observerende modus, den parcipatoriske modus, den refleksive modus og den performative modus (Nichols, 2010, s. 210f). De forskellige dokumentartyper overlapper ofte hinanden, og de fleste trækker på flere typer. På den måde kan en instruktør håndplukke og sammensætte forskellige typer for at opnå en særlig Side 10 af januar 2015

12 effekt. Den ekspositoriske og den observerende dokumentar, hvor information er nøgleordet, er dog de mest karakteristiske for TV dokumentarismen (ibid.). Dokumentargenren vandt frem i 1920 erne, og filmproducenten John Grierson var den første til at anvende dokumentarbegrebet. Han definerer dokumentaren som»en kreativ behandling af virkeligheden«(bondebjerg, 2013). I 1930 erne begyndte dokumentarismen at efterligne den indeksikalske kvalitet i nyhedsbilledet, dvs. billeder, hvis sandhedsværdi eller vidnesbyrd ikke kan benægtes (Nichols, 2010, s ). Op gennem 1900-tallet har det dog været en løbende diskussion, hvor kreativt man kan behandle virkeligheden og manipulere med mediet og stadig kategorisere det som dokumentar. Eksempelvis blev den engelske Free Cinema-bevægelse i 1950 erne startskuddet til en mindre iscenesat og mere virkelighedsnær dokumentarisme, som var udgangspunktet for den franske filmbevægelse kaldet cinéma vérité og den amerikanske direct cinema. I disse går det ud på at skildre virkeligheden så realistisk som muligt uden indblanding, såsom voice-over. Direct cinema-traditionen foreskriver, at instruktører ikke skal involvere sig selv, men passivt observere (Petterson, 2013). I kraft af den teknologiske udvikling, herunder mobile kameraer og lydsynkronisering, blev det i 1960 erne og muligt at eksperimentere med den observerende og parcipatoriske dokumentar, hvor personfokuseringen blev omdrejningspunktet (Nichols, 2010, s. 30). I 1990 erne tog TV-dokumentarismen flere nye drejninger, bl.a. på grund af den øgede kommercielle konkurrence, som udfordrede public service-kulturen. Den klassiske, ekspositoriske dokumentar blev optaget af en øget personfokusering, der typisk kaldes doku-soaps. Reality-TV vandt også frem, hvor den observerende og dramatiserende dokumentar blev kombineret med fokus på underholdning, konkurrence og sensationer (Bondebjerg, 2013). De klassiske modi er stadig aktuelle i andre former for dokumentarisme, men i den moderne TV-dokumentarisme kombineres de forskellige modi oftere (Nichols, 2010, s. 31). Film-dokumentarer og TV-dokumentarer har generelt en ens opbygning, men på TV er journalisten mere afgørende end på film, hvilket særligt kommer til udtryk efter, at TV et er blevet allemandseje. Siden 1980 erne har man dog ikke sondret skarpt mellem de to dokumentartyper (ibid.), hvorfor denne rapport heller ikke gør det. Side 11 af januar 2015

13 3) ANALYSE OG DISKUSSION Denne analyse vil først gå i dybden med de grundlæggende præmisser, der præsenteres i starten af de to dokumentarer Min Krig og Mit Afghanistan, altså den kontrakt, som dokumentarerne indgår med seeren. Herefter vil analysen bevæge sig ind i selve dokumentarerne og først analysere, hvilken rolle amatøroptagelserne spiller, hvad de viser, og hvordan de efterfølgende er blevet udvalgt og redigeret. Derefter vil de professionelt bearbejdede dele af dokumentarerne, såsom opstillede interviews, blive behandlet med henblik på at fortælle disses funktioner i de to dokumentarer. De teoretiske perspektiver og begreber vil løbende blive inddraget og diskuteret for at forstå, forklare og problematisere den virkelighed, som de to dokumentarer skildrer om krigen i Afghanistan. Dokumentarernes præmisser I indledningen til Mit Afghanistan siger Nagieb Khaja: Der er en del bøger om Afghanistan-krigen: Oplevet af en dansk officer. En anden bog skrevet af en journalist som tager udgangspunkt i amerikanske soldaters oplevelse i Østafghanistan. Det er soldaternes historier, man fortæller jo, de vestlige soldaters. Det er ikke de civile afghaneres. Det er jo det, vi glemmer i den her konflikt. Det er, at der er nogle, der bare prøver at leve deres liv, mens krigen den bogstaveligt talt raser i deres baghave (Khaja, 2012, 03:09). Dokumentarens berettigelse hviler altså på det ufortalte, nemlig de civile afghaneres oplevelser af krigen i Afghanistan. Nagieb Khaja har altså en eksklusiv adgang til de afghanske kilder, der agerer amatørjournalister og -fotografer. Dokumentaren vil portrættere de civile afghaneres virkelighed, og den påstand præsupponerer, at den sande historie ikke er blevet fortalt. Heri består dokumentarens seværdighed og relevans: Den vil adskille sig fra den sædvanlige, vestlige dækning af krigen i Afghanistan. I Min Krig præsenteres bevæggrundene ikke eksplicit på samme måde som i Mit Afghanistan. Der bliver således ikke nævnt, hvad Min Krig er i opposition til. Side 12 af januar 2015

14 De fire afsnit af Min Krig introduceres først med teksten»optagelserne i dette program er fra de danske soldaters egne kameraer. Optagelserne har aldrig før været offentliggjort«(koncern, 2014a- 2014d). Det suppleres af følgende voice-over: De danske soldater har været i krig i Afghanistan i 12 år. Det er den blodigste konflikt for danske soldater i over 100 år. Det her er soldaternes egen fortælling om, hvordan det er at være i krig. Helt tæt på og uden filter (Koncern, 2014a-2014d). Ved at seeren kommer»helt tæt på og uden filter«, er det således en sandhedsværdi, som serien sælger sig selv på. Uden at det er meget konkret, stilles der forventning om, at det her er en urenset, ufiltreret og ufortolket udgave af virkeligheden. Det er altså soldaternes virkelighed og sandhed, man fra start forsøger at tillempe og afgrænse sig til, og serien præsenterer sig som et alternativ til den traditionelle dækning af de danske soldaters liv i Helmand-provinsen. Dokumentarernes objektivitetsløfter Dokumentarerne har det til fælles, at de vælger at bruge kildernes egne optagelser som et middel til at opnå en anden og/eller mere ufiltreret del af sandheden. Ligeledes har begge dokumentarer en ambition om at vise noget af virkeligheden i Afghanistan, som ikke er fortalt før, eller som hidtil er fortalt med et forvrænget, usandfærdigt perspektiv på, hvem de danske soldater er, eller hvem de civile afghanere er. I forhold til relevans lægger Min Krig for det første vægt på, at der er tale om danske soldater, og skaber ad den vej en nationalitetsrelateret relevans for seeren, altså identifikation. Men også gennem oplysningen i dokumentarens indledning om, at det er den»blodigste krig«, samt at optagelserne aldrig har været offentliggjort før, forsøger filmen at gøre sig selv relevant både på væsentlighed og aktualitet. Det kommer bl.a. til udtryk i programomtalen af det første afsnit: Det, der skulle være en helt almindelig patrulje for en gruppe unge danske soldater, ender i et mareridt - og de filmer det hele på deres hjelmkameraer. Danskerne bliver lokket i et baghold og omringet af Taleban. Og da de begynder at løbe tør for ammunition, ser soldaten Lasse ingen anden udvej end at kaste sig ud i den sikre død, direkte ind i fjendens skudlinje, for at sikre kammeraternes overlevelse (DR.dk, 2014). Side 13 af januar 2015

15 Når Nagieb Khaja i indledningen af Mit Afghanistan siger, at de civile afghanere»bare prøver at leve deres liv, mens krigen bogstaveligt talt raser i deres baghave«, er det også en måde at skabe relevans for seeren. Det kan forstås på den måde, at afghanerne som de civile danskere, der ser filmen bare vil leve et almindeligt liv, hvilket krigen forhindrer. Upartiskhed og balance Begge film bruger altså kræfter på at beskrive, hvordan de faktuelt forestiller sig at de kan bidrage til fortællingen om krigen i Afghanistan. Det er imidlertid mere tvivlsomt, hvordan de prøver at opfylde objektivitetens anden side ifølge Westerståhl, nemlig upartiskheden. Eksempelvis lover ingen af dokumentarerne, at der er tale om en balanceret fortælling om Afghanistan forstået på den klassiske måde, at konfliktende synspunkter og perspektiver vil blive præsenteret i produktionerne. Særligt i dokumentarernes foromtaler indikeres det klart, at der ikke nødvendigvis er tale om neutrale fortællinger. Min Krig stiller således præmissen for filmen meget følelsesladet op, med vægt på det personlige og menneskelige element af at være i krig: Det er den personlige og menneskelige fortælling om, hvordan det påvirker soldaterne at være i krig, som er i fokus. Min Krig viser danske soldaters egne barske, hjerteskærende og dybt personlige historier og optagelser af, hvordan det er at stå midt i krigen uden at vide, om man dør om lidt (Koncern.dk, 2014). De personlige og menneskelige fortællinger er også i fokus i foromtalen af Mit Afghanistan, men på knap så følelsesladet og dramatiserende facon: Vi ser det liv, der leves der, med glæder og sorger, sejre og nederlag. Alt det, der er forbundet med at leve i krigens skygge - hvad enten man er teenager med drømme for fremtiden, er aktiv i kampen mod korruption i lokalsamfundet, eller familieoverhoved med ansvar for alles overlevelse (DFI.dk, 2013). På trods af, at begge dokumentarer forsøger at sælge sig på at vise en relevant og hidtil udokumenteret eller ufiltreret del af sandheden om krigen i Afghanistan, har ingen af filmene altså ambitioner om at være hverken afbalancerede i forhold til forskellige synspunkter eller fortælle sandheden neutralt. Side 14 af januar 2015

16 Dokumentarernes amatøroptagelser Med inddragelsen af amatøroptagelser læner Nagieb Khaja sig i Mit Afghanistan på flere måder op ad Jacobsens (2009) beskrivelser af participatory journalism-genren. De fem hovedpersoner (ud af de oprindeligt 30, der fik udleveret mobiltelefoner) er ganske almindelige borgere fra Helmandprovinsen forstået på den måde, at ingen af dem er en del af den afghanske magtelite eller uddannede journalister. Nagieb Khaja betragter i tråd med participatory journalisms kildesyn de civile afghanere som ligeværdige medskabere af dokumentaren, hvorfor han også har valgt at give dem løn (Khaja, 2014, l ). Seeren får også løbende i dokumentaren indblik i, hvordan afghanerne bidrager til processen og samarbejder med Nagieb Khaja, der ligeledes instruerer afghanerne i at bruge mobiltelefonens kamera.»når du taler med folk, så bliv ved med at filme i mere end et minut«(khaja, 2012, 06:26) Når de danske soldater i Min Krig agerer amatørjournalister og -fotografer, er det kamphandlinger og ikke det civile liv, der opleves via hjelmkameraerne. Dette gør, at seeren oplever kamphandlingerne direkte fra soldaternes synsvinkel på en måde, der ikke ville have været mulig med en klassisk, journalistisk dækning. I modsætning til afghanerne i Mit Afghanistan har soldaterne i Min Krig ikke fået nogen instruktion i, hvad der skal filmes. Soldaternes optagelser er nemlig ikke i første omgang blevet foretaget med henblik på at skulle indgå i en dokumentar, men for bl.a. at give familier og bekendte et indblik i, hvordan soldaternes hverdag er (Albrecht, 2014). Det betyder, at de danske soldater ikke på samme måde som hovedpersonerne i Mit Afghanistan har stået for at foretage aktive beslutninger i forhold til emnevalg og fokus. Deres optagelser bruges og redigeres dog alligevel på samme måde, som hvis optagelserne stammede fra professionelle journalister. Soldater som amatørjournalister I Min Krig er det gennemgående, at soldaternes egne optagelser primært bruges til at vise kamphandlinger. Seeren kan med egne øjne og ører se og høre, hvordan der bliver skudt og råbt, hvordan en patrulje bliver angrebet, og hvordan kampene foregår og ender. Dokumentaren har dermed en indeksikalsk kvalitet, i og med at seeren kan sanse begivenhedernes gang i krigen, og billedernes sandhed derfor ikke kan benægtes. Side 15 af januar 2015

17 Alle fire afsnit er bygget op omkring, at soldaterne tager ud af deres base på mission eller patrulje og ender i ildkamp eller andre livsfarlige situationer. Det fremgår yderligere af de fire episodetitler: Omringet af Taleban, Jorden er giftig, Blandt venner eller fjender og Panterens kløer, hvor sidstnævnte er navnet på en større operation mod en Taleban-højborg (Forsvaret, 2014). Der er således ingen afsnit, der grundlæggende handler om noget andet end kampsituationer, f.eks. om hvordan det er at være soldat i en lejr eller være på patruljer, hvor soldaterne kommer i direkte fare. På trods af at kamphandlingerne dominerer i Min Krig, giver soldaten Bedsted et andet billede af virkeligheden som soldat i Afghanistan: Du føler, du går og går, og der sker ikke en skid. Man siger, at Afghanistan er 99 procent kedsomhed, 1 procent action (Koncern, 2014a, 05:45). Citatet afslører, at optagelserne i Min Krig kun viser en lille del af livet som soldat i Afghanistan. Ud fra et balance-perspektiv kan man således kritisere, at det kun er denne i øvrigt meget dramatiske del af soldaternes sandhed, som kommer frem og skaber det indtryk, at soldaternes liv konstant er på spil i krig. Den rene, ufiltrerede sandhed, seeren får gennem soldaternes optagelser, er altså i høj grad en afgrænset sandhed om, hvordan det er at være soldat i kampsituationer, hvor livet er på spil. Det faktum erkender Nynne Duvå Hall da også: Man kan altid diskutere, om det så er virkeligheden, men det vi så prøvede at dække os ind med, og som de ligesom fortæller i program 1, det er, at det er 99 procent kedsomhed, og vi viser en montage med nogle gåture, hvor de (soldaterne, red.) bare er sådan der sker jo ikke noget. Men det er også ligesom der, hvor man må sige, at man også kunne vælge at vise en masse, hvor der ikke sker noget, men så gider folk jo ikke se det i længden (Duvå Hall, 2014, l ). Omvendt kan man argumentere for, at der er balance i den forstand, at optagelserne ikke kun viser rene succeser og sejrsgange for de danske soldater. Man får således også at se, at deres våben går i stykker, mens de er i kamp ifølge soldaten Bedsted fordi»det er nogle gamle maskingeværer, vi har«(koncern, 2014a, 18:27). I tredje afsnit går de danske soldater således i en fælde, idet de vil hævne en britisk soldats død og hente hans ben, der ifølge lokale afghanere er blevet hængt op i Talebans område som et trofæ (Koncern, 2014c, 18:16). En fælde, der kostede en dansk soldat livet. Endelig oplever man i fjerde afsnit også en gruppe soldater, der på kanten til udmattelse bliver sendt Side 16 af januar 2015

18 i kamp mod en gruppe talebanere, der har ydet stærk modstand over for en gruppe britiske soldater, herunder dræbt 10 og såret over 100. Den danske soldat Kermabon fortæller: Det var nok det sidste, nogen af os havde lyst til. Også fordi vi er så afkræftede som vi er. Vi har ikke haft mulighed for at restituere og genopbygge nogen form for kampkraft (Koncern, 2014d, 18:52) Det er altså ikke noget romantiseret billede af de danske soldaters indsats, dokumentaren giver. Men samtidig indeholder dokumentaren ikke nogen udtalt kritik af krigen. I forlængelse heraf kan der også argumenteres for, at optagelserne trods alt kun viser kampe, hvor beslutninger eller fejl går ud over de danske soldater, og ikke f.eks. civile afghanere eller afslører brud på internationale krigskonventioner 2. Kamphandlingerne i fredsjournalistisk perspektiv Når en dokumentar som Min Krig fokuserer på kamphandlinger og derved på volden og dens fysiske konsekvenser, kan det ifølge peace journalism-modellen ses som et udtryk for en generel tendens i krigsjournalistikken (jf. Galtung i Lynch & McGoldrick, 2005, s. 6). På den måde følger dokumentarserien altså den krigsjournalistiske norm ved at opbygge alle afsnit med henblik på at opleve kamphandlinger eller andre former for livsfarlige situationer. De andre billeder af at være udsendt som soldat i krig, f.eks. lejrlivet eller dialogen med de civile afghanere, optræder kun sparsomt i Min Krig, men ville ifølge fredsjournalistikken kunne have givet et mere nuanceret indtryk af konflikten. På dette punkt er selve indholdet i Min Krig altså meget lig den generelle dækning af krig. Desuden gør Min Krig ikke op med fredsjournalistikkens kritik af mediernes tendens til at beskrive konflikter som os mod dem. Nærmere tværtimod, hvilket bl.a. også udtrykkes i de enkelte afsnits undertitler, såsom Omringet af Taleban og Blandt venner eller fjender. Dog kan denne vinkling formentlig tilskrives det forudgående valg om at fokusere på kamphandlinger frem for at 2 Et brud på internationale konventioner var f.eks. en betændt sag for Forsvaret vedrørende filmen Armadillo, hvori en dansk soldat kaldte drabet af en talebaner for en»likvidering«(henriksen, 2010). Side 17 af januar 2015

19 fokusere på situationer, hvor fjenden ikke er til stede, eller de situationer, hvor soldaterne møder en neutral eller hjælpsom lokalbefolkning. Afghanernes amatøroptagelser Hvor optagelserne i Min Krig primært viser danske soldaters kampsituationer, er optagelserne i Mit Afghanistan centreret om afghanernes hverdag. Optagelserne bliver altså et sandhedsvidne på budskabet om, at de civile afghanere bogstaveligt talt forsøger at leve et almindeligt liv med krig i baghaven. På den måde baserer Mit Afghanistan sig på det samme sandhedsprincip som Min Krig, nemlig at seeren gennem førstehåndskildernes optagelser får et mere sandt eller troværdigt billede af en virkelighed, der ellers kun behandles via officielle kilder, statistikker, rapporter, korrespondenter etc. På den måde bliver det også relevant for seeren: Her er billeder fra områder og situationer, som det vestlige publikum normalt ikke ser, men kun hører om i mere eller mindre troværdige fortolkninger og andenhåndsberetninger. Hvad angår balancen i Mit Afghanistan, kan man argumentere for, at der er en overvægt af hverdagssituationer i forhold til det mere politisk betændte stof omkring forholdet mellem de civile og Taleban for eksempel, når der hakkes afgrøder til køerne, eller en flok drenge spiller fodbold på en tør og bulet mark (Khaja, 2012, 1:01:38). Der er dog nogle få scener, der direkte forholder sig til konflikten i landet og viser et besøg af Taleban-krigere, samt at der bliver kastet sten efter vestlige soldater (Khaja, 2012, 45:00). På den måde kan Mit Afghanistan ikke karakteriseres som decideret krigsjournalistik, hvilket heller ikke har været intentionen (Khaja, 2014, l ). Derimod dækkes krigen kun, når den bliver en del af afghanernes hverdag. Et andet perspektiv på balance-begrebet kommer til syne ved, at Nagieb Khaja bevidst fokuserer på en bestemt del af den afghanske civilbefolkning. Dokumentarens formål er derved ikke blot at give en indsigt i den afghanske befolkning i forhold til den danske eller vestlige befolkning, men i mindst lige så høj grad om at give et indblik i hverdagen for den afghanske landbefolkning i forhold til de afghanske byboere. Netop den del af Afghanistans befolkning er ifølge Nagieb Khaja dybt underrepræsenteret i medierne, selvom den udgør procent af landets samlede befolkning og tilmed er mere påvirket af krigen (Khaja, 2014, l og ). Derfor er»den sandhed, man oplever som publikum, landbefolkningens sandhed«(khaja, 2014, l. 229). Der er altså foretaget nogle journalistiske valg i forhold til, hvilken del af sandheden om de civile afghanere, som filmen skal vise, og det er Nagieb Khaja selv bevidst omkring. Han beskriver det Side 18 af januar 2015

20 som om, at han er med til at gøre det samlede mediebillede mere sandfærdigt ved at sætte billeder og stemmer på nogle af de afghanere, som er mest berørte af krigen, men ikke kommer i medierne. På den måde ønsker han at»udfylde huller«i mediedækningen og dermed»opveje den skævvridning, der har været«(khaja, 2014, l ). Hverdagslivet i fredsjournalistisk perspektiv I Mit Afghanistan fremstår hovedpersonerne neutrale i selve konflikten. Bonden Abdul Muhammed siger f.eks., at han hverken holder med Taleban eller landets regering (Khaja, 2012, 14:31), mens håndværkeren Juma Gul både taler med talebanere og venner, der samarbejder med ISAF-styrkerne i landet (Khaja, 2012, 45:11). Denne neutralitet indskriver sig i Lynch og McGoldricks kritik af den typiske krigsjournalistik for kun at fokusere på to parter i en konflikt. I Mit Afghanistan er der således ikke tale om os og dem (Lynch & McGoldrick, 2005, s ). Der er snarere tale om mig, dem og dem, hvor de civile ikke nødvendigvis identificerer sig med én af de konfliktende parter. Der er altså flere potentielle roller på spil for afghanerne i Mit Afghanistan. Nagieb Khaja giver selv udtryk for, at en del af hans motivation for at lave filmen er, at dækningen af konflikten ellers kun beskæftiger sig med afghanerne som»ofre«, der skal reddes, eller som»onde«, der skal bekæmpes (Khaja, 2014, l ). Dette formål ses yderligere i de interviews, Nagieb Khaja selv foretager i filmen bl.a. med den læge, der behandler krigens ofre (Khaja, 2012, 1:4:52), og med de politimænd, der arbejder for regeringen, men ikke mener at være i konflikt med Taleban (Khaja, 2012, 42:41). At have et eksplicit fokus på de civile i konflikt frem for konfliktens soldater eller politikere er et fredsjournalistisk element, idet Lynch og McGoldrick (2005) fremhæver interviews med civile som gode eksempler på fredsjournalistik. De citerer redaktøren for The Guardian i London for at sige, at et sådant indblik gør indbyggerne»forfærdeligt menneskelige«, hvilket politikerne ifølge redaktøren ikke kan lide, men hvilket samtidig også gør det sværere at gå i krig (Lynch & McGoldrick, 2005, s. 17). Fra et fredsjournalistisk perspektiv kan det dog være et kritikpunkt i forhold til Mit Afghanistan, såvel som Min Krig, at ingen af dem i sig selv bliver løsningsorienterede og forsøger at skabe en bro mellem konfliktende parter og synspunkter, men i stedet repræsenterer primært ét synspunkt. Side 19 af januar 2015

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget Roskilde Universitet Bachelormodulet i Kommunikation Efterår 2013 Michael Reinholt Hebor 44059, bachelor Camilla Louise Grandt 47141, alm. Martin Egedal Nielsen 50465, alm. Søren Lund Lyngbæk 47776, bachelor

Læs mere

Dokumentarfilm baseret på erindringer - Waltz with Bashir

Dokumentarfilm baseret på erindringer - Waltz with Bashir Dokumentarfilm baseret på erindringer - Waltz with Bashir Indhold 1. Problemfelt... 3 Filmens baggrund... 3 Resumé af filmen Waltz with Bashir... 4 Filmens udfordringer... 5 Problemformulering... 6 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Lærepladser til alle - konstruktiv journalistik på DR P3

Lærepladser til alle - konstruktiv journalistik på DR P3 Lærepladser til alle - konstruktiv journalistik på DR P3 Joachim Claushøj Bindslev (studienummer: 36624) og Lærke Hviid Lytken (studienummer: 34486) Journalistik Vejleder: Michael Bruun Andersen 3. marts

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Forsikring eller fatamorgana

Forsikring eller fatamorgana Roskilde Universitetscenter Master i Professionel Kommunikation Modul 1 Forsikring eller fatamorgana Redelighedsanalyse af brochure fra stamcellebanken StemCare Maj 2005 Anne Gregersen Anne Cathrine Gjærde

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

En kritisk diskursanalyse

En kritisk diskursanalyse En kritisk diskursanalyse - som strategi til forandringskommunikation Speciale? Kommunikation? Roskilde Universitetscenter? November 2004 Udarbejdet af? Søren Bom? Mads Tamborg Hansen? Gitte Grønlund Rasmussen

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Dette speciale blev påbegyndt i 2005 forud for årsdagen for terrorangrebet i Madrid, og det sidste punktum blev sat godt et år efter i februar 2006.

Dette speciale blev påbegyndt i 2005 forud for årsdagen for terrorangrebet i Madrid, og det sidste punktum blev sat godt et år efter i februar 2006. MADRID--BOMBERNE 11/03/2004 -- EN EUROPÆISK DISKURS? En anallysse aff DR,, BBC og Frrancce 2 ss ttv-- dækniing aff tterrrrorrangrrebett ii Madrriid EEtt inntteeggrreerreett i ssppeecci iaal lee aaff Maatthhi

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE U D A R B E J D E T A F L I N E K L Y V Ø 2 0 1 1 Når samværet er svært Perspektiver på plejebørns samvær i Københavns Kommune

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere