Fynske Livregiment i krig og fred.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fynske Livregiment i krig og fred."

Transkript

1 Fynske Livregiment i krig og fred. Fynske Livregiment, der blev oprettet på Christian IV ordre den 17. november 1614, var i sin tid et af landets to ældste regimenter. I 377 år tjente dets faner som samlingsmærker for tapre soldater, der med ro og koldblodighed hævdede den danske soldaterære på mange valpladser ud over store dele af Europa, og i de sidste år regimentet fik lov til at eksistere tillige på Balkan og i Orienten. Regimentet har såvel i medgang som i modgang indskrevet sig i en hæderfuld historie, og dets soldater har stedse været tro mod mottoet: Fast i Nød. Regimentets første grundstamme blev de tohundrede bønder, som udgjorde det Fynske Compagnie af Jydske Landregiment. Bevæbningen bestod for musketererne af luntebøsser og for pikenerernes vedkommende af spyd (pike) og en kårde. Da Christian IV indtrådte i 30-års krigen i 1625, skulle alle nationale soldater til Tyskland, også fynboerne, som blev iklædt røde uniformskjoler og gule bukser. Det var en uniform, som den enkelte soldat dog selv måtte betale. Den 17. august 1626 fik fynboerne deres ilddåb ved Lutter am Barenberg. Den danske hær stod overfor overlegne tyske tropper, men regimentets kamp danner et af lyspunkterne i denne sørgelige krig. Under Torstensonkrigen kom de fynske kompagnier atter i kamp. Da den svenske general Torstenson d. 12. december 1643 pludselig brød ind over den danske grænse og plyndrende trængte op gennem Jylland, stod vi ganske uforberedte. Snart forsøgte Torstenson også at komme over til Fyn ved Middelfart, men de fynske jenser var på deres post. Torstensons landgangsbåde blev sænket med velrettede kanonskud, og det lykkedes ham aldrig at få fodfæste på Fyn. De uheldige krige i første halvdel af det 17. århundrede havde tydeligt vist, at det var nødvendigt, at vi til stadighed havde en fast organiseret hær. Fyn fik derfor den 15. januar 1663 sit eget regiment, Fynske Nationale Regiment. Regimentet kom til at bestå af to batailloner med i alt 8 kompagnier, i hvilke man kunne se såvel pikenerer som musketerer, og fra 1670-erne tillige grenaderer, som var høje, kraftige soldater, hvis hovedopgave under kamp var at kaste med håndgranater. Grenadererne havde også granatbøssser, som udskød små kardæsker. Nogenlunde samtidig indførtes bajonetten, hvilket bevirkede, at piken afskaffedes. Hvert kompagni havde sin fane, der var grøn, med undtagelse af regimentschefens kompagni, livkompagniet, hvis fane var hvid. Midt i fanen var et rødt felt, hvor en forgyldt lindorm sås. Lindormen fulgte regimentets personel, idet den de sidste 40 år af regimentets eksistens blev båret på uniformernes krave. Efter en fredsperiode fra 1660 til 1675, hvor regimentet havde garnison i Nyborg, kom Den Skånske Krig, som varede til Kong Christian V ønskede at vinde besiddelserne på den anden side af Øresund, som hans far havde sat over styr, tilbage. Tiden var moden til foretagendet, fordi svenskerne var i en krig

2 i Tyskland, hvor svenskerne efter Trediveårskrigen havde fået store besiddelser. Det meste af den danske hær og her indbefattet Fynske Regiment blev sendt til Tyskland, og den 23. oktober 1675 nåede man til Wismar, som blev belejret, indtil de danske regimenter var klar til at storme natten mellem 12. og 13. december. Angrebet skete i en hylende snestorm, men angrebet lykkedes, og svenskerne måtte overgive sig. Som en fuldt fortjent hædersbevisning blev stednavnet Wismar og årstallet indskrevet på fanebåndet, hvor allerede var anført Lutter am Barenberg Krigen blev herefter ført over på de tidligere danske besiddelser i Sverige. Som et af de smukkeste beviser på de fynske soldaters udholdenhed fik man, da de i lange måneder var indesluttet i fæstningsbyen Christiansstad, hvor de led alle sultens kvaler, men trods sult og sygdom modstod fynboerne alle svenskernes stormløb, indtil oberst v.d. Osten i maj 1677 overgav fæstningen på betingelse af, at regimentet måtte marchere ud med regimentsmusikken og fanen i spidsen, og hver mand bærende sin ladte musket på skulderen. Det accepterede svenskerne og viste således respekt over for en udholdende modstander. Årstallene og stednavnet Christiansstad har siden kunnet ses på regimentsfanens bånd. År 1700 skiftede Fynske nationale Regiment navn til Fynske hvervede Regiment til fods. Man var sidst i 1680-erne gået over til at hverve soldater, hvorved der kom mange udlændinge ind i regimentet, men ånden forblev dansk. Men en lejet hær var dyr i drift, og kong Christian V slog glædelig til, da man fra engelsk side i 1689 bad om at måtte låne en del af den danske hær mand, heriblandt en bataljon fra fynske, blev i november måned sejlet til England, hvorfra de næste forår blev sejlet til Irland, hvor de kæmpede et par år, hvorefter de blev sejlet til Flandern, hvor de kæmpede indtil 1698, da kampene sluttede, hvorefter de stærkt decimerede bataljoner kunne marchere til de respektive hjemlande. Den fynske bataljon havde været indsat i mange hårde slag i de ni år, den havde været i engelsk tjeneste, men efter de enkelte kampe var den stedse blevet fremhævet for soldaternes mod og udholdenhed. Efter at være kommet hjem i 1698, kunne de hårdt prøvede soldater slappe lidt af et par år, men i 1701 måtte igen en af [de] Fynske bataljoner udenlands. Kong Frederik IV udlejede et korps på mand til Engelsk-Hollandsk krigstjeneste, og denne danske styrke kom nu til at deltage i Den spanske Arvefølgekrig på mange slagmarker. Den fynske bataljon var med i slagene ved Bonn i 1703, ved Höchstadt i 1704, ved Oudenbourg og Wynendael i 1708 og Malplaquet i Endvidere deltog fynboerne i belejringen af Bethune og Bouchain i henholdsvis 1710 og Endelig i 1714 vendte bataljonen hjem, og den 14. juli 1714 blev den opløst og dens faner blev afleveret til Tøjhuset. I den Store Nordiske Krig, som varede fra , udmærkede fynboerne sig særligt ved Stralsund Fæstning december Fæstningen forsvaredes af selve den svenske konge, Karl XII, som det dog lykkedes at flygte og komme med en båd til Sverige. Angrebet blev ført af den fynske oberst Jesper Friis, som

3 et par måneder senere døde af de sår, han pådrog sig under angrebet. Men de fynske soldaters indsats blev senere honoreret ved at regimentets fanebånd fik påskriften Stralsund Taktikken på slagmarken har siden de ældste tider altid måttet afpasses efter de disponible våbens effektivitet. Den preussiske Syvårskrig og Den amerikanske Uafhængighedskrig havde vist, at tiden var løbet fra lineærtaktikken, nu måtte man til at kæmpe i spredt orden. Det var de riflede geværer, i hænderne på dygtige skytter, der gjorde udslaget. Omkring år 1800 fik hver af regimentets bataljoner et jægerkompagni. Det var folk af forholdsvis lille vækst, som havde let ved at skjule sig i terrænet, og som gennem en intensiv uddannelse blev særdeles dygtige skytter, som fjenden [i] den første Slesvigske krig fik den største respekt for. I 1839 skiftede regimentet navn og benævntes herefter som 3. Livregiment til Fods, men denne benævnelse holdt kun i tre år. I 1842 blev hæren udsat for en gennemgribende omorganisering. De flot klingende regimentsnavne forsvandt, ja, man gik endog bort fra regimentsbegrebet, og bataljonerne blev herefter og indtil 1880 de administrerende, de uddannende og de taktiske enheder. 3. Livregiment til Fods fik navneforandring til 4. Linie-Infanteri-Bataljon, en betegnelse bataljonen beholdt indtil 1860, hvorefter navnet blev til 4. Infanteri-Bataljon. I 1842 fik bataljonen en uniform af lidt andet udseende end den hidtidige. Der indførtes en rød uniformsjakke og lyseblå bukser, men den upraktiske chakot bibeholdtes. Med slesvig-holstenernes oprør i marts 1848 begyndte den borgerkrig, som senere er blevet kaldt Den første slesvigske Krig, og som varede indtil Linie-Infanteri-Bataljon deltog i mange kampe under krigen, og navnlig bør fremhæves bataillonens indsats i slagene: Dybbøl og Isted Disse to stednavne er da også senere blevet påført bataljonens fanebånd. I november-december 1863 trak det igen op til krig med vor sydlige nabo, og mobiliseringen påbegyndtes. 4. Infanteri-Bataljon bestod som alle andre bataljoner af 4 kompagnier, men ved mobiliseringen fordobledes kompagniernes antal. 4. Infanteribataljon benævntes herefter som 4. Infanteriregiment, og de otte kompagnier kom til at udgøre to bataljoner. Trods på mange måder fortvivlede forhold kæmpede den danske soldat bravt, modigt og udholdende mod overmagten, og for 4. Infanteri-Regiments vedkommende er der særlig grund til at nævne slaget ved Dybbøl 17. marts De soldater, som udkæmpede slaget, er dog også blevet hædret ved at stednavnet og årstallet er påført et af regimentets fanebånd. Men glemmes skal heller ikke soldaternes indsats ved Alssund den , da preusserne i nattens mulm og mørke satte over sundet og angreb den tyndt besatte danske kyst på Als. Efter krigen ændrede regimentet på ny struktur og fik atter status som bataillon, idet kompagniernes antal igen blev skåret ned til fire. Bataillonens benævnelse blev igen 4. Bataillon med garnison i København. Ved hærordningen af 1880 kom regimentsbegrebet igen i anvendelse, idet der oprettedes 10 infanteriregimenter, regiment, som hver tildeltes 3-4 af de gamle

4 infanteribataljoner plus en enkelt af de nys oprettede reserve- og forstærkningsbataljoner. Ved denne hærordning af 1880 blev 4. Bataillon lagt under 4. Regiment sammen med 16., 17., 26. og 36. Bataillon. Bataillonens garnison var fortsat København, hvor indkvarteringen skiftede mellem Kastellet og Sølvgades kaserne. Efter krigen i 1864 udskiftedes forladegeværerne omsider i 1867 [med] enkeltskuds bagladevåben, som i 1889 afløstes af det danske gevær model Først i 1900-tallet indførtes det dansk konstruerede rekylgevær, som tilgik infanteri-regimenterne. Under 1. Verdenskrig var bataillonens mandskab med til at udføre de store befæstningsanlæg omkring København. I 1932 blev bataillonen forlagt til Odense, hvor den indgik i 6. Regiment sammen med 5., 16. og 26. Bataljon. Krigen truede stærkt fra efteråret 1939, og som alle andre afdelinger i hæren indkaldte 6. Regiment i september 1939 nogle hjemsendte årgange, som trods det at krigstruslen ikke blev mindre overhængende, dog snart hjemsendtes igen. For at demonstrere dansk vilje til at hævde suveræniteten, befalede regeringen i januar 1940, at 4. Bataillon, som var en cyklistbataillon, skulle forlægges til Søgårdlejren og dennes nærmeste omegn. Opgaven var fra ildstillinger ved Hokkerup, Kværs, Bjergskov, Bredevad, Kliplev og Lundtoftebjerg at hindre fjendtlig fremtrængen fra syd. En tysk motoriseret og pansret styrke på mand opmarcherede d. 7. og 8. april langs landevejen fra Flensborg og sydpå. Denne styrkes forreste enheder passerede grænsen kl Bataillon modtog i Søgård straks melding fra grænsegendarmeriet i Kruså, og bataillonens mandskab, som hvilede påklædt i deres kvarterer, blev straks alarmeret og kørte på cykler til de respektive kampstillinger, hvor de optog kamp med de angribende tyske tropper, der rykkede frem med Hovedvej A 10 som akse. Der udspillede sig voldsomme kampe ved Lundtoftebjerg, Hokkerup og Bredevad. 4. Bataillons mandskab bed godt fra sig og tvang adskillige gange de angribende til standsning. Den danske 20 mm maskinkanon viste sig særdeles effektiv mod de tyske let pansrede opklaringskøretøjer, som i mange tilfælde blev bragt til standsning af vore dygtige skytters velrettede ild. Vore soldater fik lov til at kæmpe den ulige kamp i 4 timer, inden ordre til at standse skydningen og lade de tyske tropper få uhindret adgang til at besætte landet nåede ud til de kæmpende. 4. Bataillon havde da mistet seks faldne soldater, ligesom 14 var blevet såret. 4. Bataillon blev kommanderet tilbage til Odense, og skønt Danmark var blevet besat, vedblev man at indkalde unge danske til aftjening af værnepligt. Disse indkaldelser fortsatte indtil I denne sommer var der vældige spændinger mellem den danske befolkning og de tyske besættelsestropper; disse spændinger var så alvorlige, at tyskerne besluttede at sætte den sidste rest af den danske hær ud af spillet. Dette skete her i Odense ved at tyske soldater natten mellem den 28. og 29. august angreb forlægningen i Albanigade, vagterne ved depotet på Øvelsesplads Gl. Nord, og vagterne ved Skovpavillonen i Fruens Bøge. De fynske soldater optog kampen, som varede ca. 45 minutter, og som kostede en falden og fire

5 sårede. Hæren blev således sat definitivt ud af spillet og blev først genopbygget efter krigens og besættelsens afslutning. Den 18. juli 1945 kunne det første rekruthold, indkaldt efter krigen, tage en nyistandsat kaserne på Sdr. Boulevard i besiddelse. De følgende år skiftedes 4. og 5. Bataillon, som stadig henhørte under 6. regiment, til at indkalde rekrutter. Men tiden var løbet fra hærens daværende struktur, og ved en hærordning, gældende fra 1. november 1951, nedlagdes de i 1880 oprettede ti infanteriregimenter, og ti nye oprettedes. Fra de ti ældste og mest hæderkronede batailloner overgik historie, traditioner og fane til de 10 nyoprettede regimenter. Eftersom regimentet fra 1766 og til 1808 havde haft nær tilknytning til kongehuset og i disse år havde stået vagt om kongefamilien, fik regimentet tillige benævnelsen Fynske Livregiment. Navnet 6. Regiment gik i de kommende år helt ud af brug, og da regimentet siden sin oprettelse i 1614 havde tilbragt en stor del af sin tid på Fyn, var det naturligt at bruge navnet Fynske Livregiment. Regimentet fik ansvaret for opstilling, uddannelse, administration og forvaltning af 1., 2. og 3. Bataljon, alle med garnison i Odense. Regimentet havde udkæmpet mange slag på udenlandske slagmarker, og i 1956 var der igen brug for fynske soldater. 2 kompagnier blev i november sendt til Ægypten i forbindelse med den såkaldte Suezkrise, og i foråret 1964 havde De Forenede Nationer atter brug for soldater fra Fynske Livregiment, for nu var der udbrudt uro på Cypern. Såvel på Cypern som i Ægypten var der mange år frem i tiden fynske frivillige soldater til stede. I den lange periode, der benævntes som Den kolde Krig, skete der meget andet ved regimentet. Sidst i 1950-erne gik regimentets 1. Bataljon fra at være en fodmarcherende afdeling til at blive en motoriseret enhed, og nogle år senere moderniseredes bataljonen yderligere, idet der tilgik hvert kompagni 13 pansrede mandskabsvogne, og bataljonen var således nu en helt moderne afdeling. Men truende skyer trak sammen over regimentet. Ved kommunismens styrt i Østeuropa mindskedes den internationale spænding i verden. Det var danske politikeres opfattelse, at der på grund af afspændingen ikke var brug for så mange regimenter, som der var i vor hær, nogle af dem skulle nedlægges. Og trods stærk modstand fra personellets side var politikerne ubøjelige. Regimentet blev nedlagt under vajende faner og klingende spil den 31. juli Det var for personellet, men også for alle civile fynboer en sorgens dag. Et meget gammelt regiment, hvis soldater stedse havde levet op til valgsproget Fast i Nød, var ikke mere.

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede.

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede. De Slesvigske Krige 1848 og 1864 Slægtshistorie De Slesvigske Krige 1848-1864 Sammenskrevet af Leif Christensen, 1. december 2010 I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark,

Læs mere

Hæren. Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Å R. 1614 Hæren gennem 400 år 2014

Hæren. Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Å R. 1614 Hæren gennem 400 år 2014 Hæren H Æ R E N 1614 2014 4 0 0 Å R 1614 Hæren gennem 400 år 2014 Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Indhold 2014 4 0 0 Å R Hilsen og forord... side 3-4 Resumé: Hæren gennem

Læs mere

Første Slesvigske Krig 1848-1851

Første Slesvigske Krig 1848-1851 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Første Slesvigske Krig 1848-1851 Kort over den danske helstat efter Englandskrigene bestående af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Læs mere

En soldats beretning fra den 1. verdenskrig (1914-1918)

En soldats beretning fra den 1. verdenskrig (1914-1918) En soldats beretning fra den 1. verdenskrig (1914-1918) I anledning af 100 året for 1. verdenskrigs start har jeg tilladt mig "digitalisere" en beretning om min Farfars deltagelse i 1. verdenskrig, som

Læs mere

Gardehusarregimentets deltagelse ved Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og frk. Mary Donaldsons bryllup den 14. maj 2004

Gardehusarregimentets deltagelse ved Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og frk. Mary Donaldsons bryllup den 14. maj 2004 Gardehusarregimentets deltagelse ved Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og frk. Mary Donaldsons bryllup den 14. maj 2004 1 Menig gardehusar med kæreste, 1885.Professor Vilh. Rosenstand Tilhører Gardehusarregimentets

Læs mere

I medmenneskelighedens tjeneste

I medmenneskelighedens tjeneste I medmenneskelighedens tjeneste rødekors.dk INDHOLD 1 Henry Dunant 4 Charles van de Velde 7 August Christian Price 11 Lena Tideman 15 Carl Krebs 17 Jakob Raft 21 Holger Reedtz Funder 25 Dagmar Hanghøj

Læs mere

PETER DEN STORES BESØG I DANMARK

PETER DEN STORES BESØG I DANMARK 1 PETER DEN STORES BESØG I DANMARK Det gik ikke stille for sig, da zar Peter den Store og zarina Katarina besøgte København i begyndelsen af 1700-tallet. Artikel af Thomas Lyngby, museumsinspektør på Det

Læs mere

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Copyright Det Historiske Hus ApS Indhold: Briterne kommer! Side 3 København belejres Side 6 Forhandling Side 9 Bombardement Side 12 Rygende Ruiner Side

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen DE SLESVIGSKE KRIGE Frede Lauritsen 2 Indholdsfortegnelse: Titelblad Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord Side 3 Årene før Første Slesvigske Krig Side 4-5 Danmarks Riges Grundlov Side 6-7 Første Slesvigske

Læs mere

Chakoten. Dansk Militærhistorisk Selskab. September 2011 66. årgang nr. 3

Chakoten. Dansk Militærhistorisk Selskab. September 2011 66. årgang nr. 3 Chakoten Dansk Militærhistorisk Selskab September 2011 66. årgang nr. 3 De frivillige danskere i allieret krigstjeneste har levet en skyggetilværelse i Danmark og fylder ikke meget i den historiske faglitteratur,

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 2 JULI 2010 96. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Oberst B. Mejlholm, Hærens Ildstøtteskole, Hjertingvej

Læs mere

vogtere Verdensfredens Det danske Forsvars indsats i FN s fredsbevarende operationer Af Sune Wadskjær Nielsen, Annah Pyndiah og Anders V.

vogtere Verdensfredens Det danske Forsvars indsats i FN s fredsbevarende operationer Af Sune Wadskjær Nielsen, Annah Pyndiah og Anders V. Verdensfredens vogtere Det danske Forsvars indsats i FN s fredsbevarende operationer Af Sune Wadskjær Nielsen, Annah Pyndiah og Anders V. Fridberg fn-bog 1 Verdensfredens Vogtere - Det danske forsvars

Læs mere

Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig

Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig Sigurd Kloppenborg Skrumsager i Rusland 1916. Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig 1 Forord Sigurd er min morbror. Jeg har skrevet hans

Læs mere

Andre bøger i serien

Andre bøger i serien En by i krig Viborg Andre bøger i serien En by i krig Sakskøbing, 2011 En by i krig Holsted, 2011 En by i krig Stilling-Gram, 2011 En by i krig Dronninglund, 2011 En by i krig Taastrup, 2011 En by i krig

Læs mere

Livet som tysk soldat ved den jyske vestkyst

Livet som tysk soldat ved den jyske vestkyst Livet som tysk soldat ved den jyske vestkyst af Eduard Westerhoff oversættelse af Jens Andersen og Karin Svoldgaard Eduard Westerhoff er født i 1926 i Bocholt, en lille by ved den tysk-hollandske grænse.

Læs mere

Tyske soldaters ophold i Lyngby under 2. verdenskrig Fortalt af Heinrich Albrecht. Oversat og redigeret af cand.mag. Bjarne Madsen

Tyske soldaters ophold i Lyngby under 2. verdenskrig Fortalt af Heinrich Albrecht. Oversat og redigeret af cand.mag. Bjarne Madsen Tyske soldaters ophold i Lyngby under 2. verdenskrig Fortalt af Heinrich Albrecht. Oversat og redigeret af cand.mag. Bjarne Madsen Batterichef, Heinrich Albrecht Kan De oplyse os om Deres personlige data?

Læs mere

Revolutionen og magten - Sønderborg-arbejdernes historie 1872-1922

Revolutionen og magten - Sønderborg-arbejdernes historie 1872-1922 1 Revolutionen og magten - Sønderborg-arbejdernes historie 1872-1922 af Frode Sørensen ISBN 87-87153-564 Resumé af bogen som blev udgivet på 90-årsdagen for revolutionen i Sønderborg den 6. november 2008

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

Soldaten fra Nybøl. Af Arne Jessen, Nybøl

Soldaten fra Nybøl. Af Arne Jessen, Nybøl Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 1 Soldaten fra Nybøl Af Arne Jessen, Nybøl Dette er beretningen om en soldat fra 1864. Fortællingen er uddrag af soldatens dagbog og materiale hentet på diverse

Læs mere

Æ Stenslau i Sten rup 1932

Æ Stenslau i Sten rup 1932 Historisk skrift 2012 29/10/12 12:46 Side 43 Æ Stenslau i Sten rup 1932 Af Arne Jessen, Nybøl Stenderup var på verdenskortet i 1932. Hvorfor nu det? 1930 erne var præget af store kriser. Børsen i New York

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN EFTER REFORMATIONEN inddrog kong Christian III det store kirkegods under kronen, og her kom han ikke mindst i Vestervig i besiddelse af meget

Læs mere

Oberst S.E. Christensen skriver i Gyldenløve

Oberst S.E. Christensen skriver i Gyldenløve Oberst S.E. Christensen skriver i Gyldenløve Der er sikkert mange medlemmer i Dronningens Livregiments Soldaterforening, som husker oberst S.E. Christensen som kompagnichef eller som en god og myndig chef

Læs mere

Chakoten. Dansk Militærhistorisk Selskab. Indhold. Jule- og nytårshilsen fra redaktøren. Boganmeldelse: Danmarks skæbnetime side 4

Chakoten. Dansk Militærhistorisk Selskab. Indhold. Jule- og nytårshilsen fra redaktøren. Boganmeldelse: Danmarks skæbnetime side 4 Chakoten Dansk Militærhistorisk Selskab Indhold Jule- og nytårshilsen fra redaktøren side 3 Siden sidst side 4 Boganmeldelse: Danmarks skæbnetime side 4 Pavens Schweizergarde i Rom, 1506-2006, 3. del af

Læs mere

Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45

Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Martin Bo Nørregård Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Nr. 61 Flensborg

Læs mere

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE Historien om Polen Indhold: Introduktion til Polens historie 3 De første polakker 4 Polakkernes levevilkår 5 Polen i en brydningstid 6 Polens parlament Sejmen 7 Polen støtter Europa 7 Polens tre delinger

Læs mere

Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS

Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS DE BEFRIEDE OS Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS Udgivet af Folk & Forsvar 2005 Udgivet i 2005 i anledning af 60-årsdagen for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 af Folk & Forsvar Trommesalen

Læs mere