Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan 2013-2018 ( )"

Transkript

1 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan ( ) 4990rap001, December 2013

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Administrative bestemmelser 1 2. Resume af støjhandlingsplanen 1 3. Grænseværdier og samfundsøkonomiske forhold 3 4. Omfang og grundlag De større veje og deres trafikmængder De støjbelastede personer og boliger 6 5. Støjbekæmpelse Eksisterende foranstaltninger Støjvolde med relevans for støjbekæmpelsen af boligområder i Hvidovre Støjskærme med relevans for støjbekæmpelsen af boligområder i Hvidovre Støjsvage belægninger Perioden Eksempler på midler til reduktion af støj fra vejtrafikken Reduktion af hastigheden En reduktion af tung trafik Ændring af vejbelægning Lydisolation af boligfacader Stilleområder Fremtidig planlægning Strategi efter Omkostninger og cost-benefit analyse Kommunens indsats de næste 5 år Høring og opfølgning Noter fra den offentlige høring Opfølgning på støjhandlingsplanen 18

4 1. Administrative bestemmelser Side 1 1. Administrative bestemmelser I henhold til bekendtgørelse nr af 21. december 2011 kaldet Støjbekendtgørelsen (BEK1309), skal Hvidovre Kommune udarbejde en støjhandlingsplan, der omfatter de større vejstrækninger, som har en trafik på mere end køretøjer pr. døgn og som blev støjkortlagt i Strækningerne er nærmere beskrevet i afsnit 4. Udkast til støjhandlingsplan skal ud i offentlig høring i 8 uger. Indholdet af støjhandlingsplanen er beskrevet i 25 i BEK1309 samt Miljøstyrelsens vejledning nr afsnit 10. Heraf fremgår bl.a. at handlingsplanen skal omfatte den kommende 5-årsperiode.. Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning nr. 4 i 2006, "Støjkortlægning og støjhandlingsplaner". Vejledningen uddyber indholdet af støjhandlingsplanen og de økonomiske analyser i støjhandlingsplan samt sundhed og gener i forhold til støj. 2. Resume af støjhandlingsplanen Dette tekniske notat beskriver de overvejelser om støjreducerende foranstaltninger, som vil kunne benyttes for at reducere støjbelastningen i Hvidovre Kommune. Notatet er oprindeligt udarbejdet af COWI og er revideret af ÅF- Hansen & Henneberg For at kunne prioritere støjbekæmpelse benyttes det såkaldte støjbelastningstal, der opgør antallet af boliger, hvor beboerne føler sig stærkt generet af støj fra vejtrafikken. Nedenstående tabel viser støjbelastningstallet samt de samlede årlige samfundsøkonomiske omkostninger opgjort som støjgene-og helbredsomkostninger såfremt der ikke foretages fremtidige tiltag til støjbekæmpelse. Ingen ændringer Støjbelastningstal SBT Årlige samfundsmæssige omkostninger for millioner kr. støj Vejdirektoratets forslag til støjhandlingsplan og kommunens ønsker Vejdirektoratet har i foråret 2013 offentliggjort forslag til Støjhandlingsplan vedrørende statens veje. Hvidovre Kommune er med i et fælles høringssvar for de seks kommuner i Trafiksamarbejdet. Støjsvage belægninger Hvidovre Kommune vil udlægge støjsvage asfaltbelægninger på de mest trafikerede veje som en integreret del af vejvedligeholdelsen. Stilleområde Kystagerparken er udpeget som stilleområde og skal vises på Miljøstyrelsens støjkort.

5 2. Resume af støjhandlingsplanen Side 2 BaneDanmark støjhandlingsplan BaneDanmark har i foråret 2013 offentliggjort forslag til Støjhandlingsplan vedrørende statens baner. I Hvidovre drejer det sig om jernbanen København - Høje Taastrup og S- banen København Køge. For begge banestrækningers vedkommende har BaneDanmark gennem årene etableret støjskærme og givet tilskud til støjisolering af boliger i Hvidovre. BaneDanmark vil fortsat i 2013 og 2014 kunne give tilskud til støjisolering af boligen efter ansøgning. Endvidere vil BaneDanmark have fokus på skinneslibning.

6 3. Grænseværdier og samfundsøkonomiske forhold Side 3 3. Grænseværdier og samfundsøkonomiske forhold Miljøstyrelsen udsendte i 2007 vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje", som dels indfører den nye støjindikator L den og dels indeholder nye vejledende grænseværdier, der er tilpasset den nye støjindikator. I vejledningen beskriver Miljøstyrelsen den nye støjindikator således: Støjindikatoren L den benyttes generelt i forbindelse med vurdering af vejstøj, herunder ved støjkortlægning, planlægning og fastlæggelse af støjkonsekvensområder omkring veje. L den er en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der bruges et genetillæg på 5 db til støjen i aftenperioden og 10 db til støjen i natperioden. Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og natten. Når støjen beskrives som L den, vurderes det, at støjniveauet svarer bedre til befolkningens opfattelse af støjgener end den tidligere anvendte målestørrelse, L Aeq. Der er også indikationer for, at støj i natperioden har særlig stor betydning for de afledte sundhedseffekter. De tre tidsperioder er: Dag: kl , varighed 12 timer Aften: kl , varighed 3 timer Nat: kl , varighed 9 timer Bidraget fra vejstøjen om aftenen og natten vil uden denne vægtning kun have begrænset betydning for det gennemsnitlige niveau over døgnet, fordi der er mindre trafik i disse perioder. At lægge 5 db til niveauet om aftenen betyder, at hver bilpassage om aftenen tæller lige så meget som 3,16 biler om dagen, mens tillægget på 10 db om natten betyder, at hver bilpassage om natten tæller lige så meget som 10 biler om dagen. De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er: Område Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o.l. Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker Hoteller, kontorer, mv. Grænseværdi L den 53 db L den 58 db L den 63 db Disse grænseværdier gælder udendørs. De svarer til samme støjbelastning som hidtil, men er omsat til den nye støjindikator L den. Grænseværdierne er opstillet til brug i forbindelse med planlægning. Som det er nævnt i vejledningens afsnit 3.3 "Støjbekæmpelse ved eksisterende støjbelastede boliger" foreslår Miljøstyrelsen, at grænseværdierne også anvendes ved eksisterende støjbelastede boliger: Både for nye og for eksisterende boliger benyttes Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi som grundlag for at vurdere støjgener og støjens virkning på helbredet, men hverken miljø eller planloven giver mulighed for at gribe ind over for støjproblemer i eksisterende boliger fra eksisterende veje. Den nødvendige støjbekæmpelse må derfor basere sig på myndighedernes frivillige indsats, på grundejernes eget engagement eller på støjpartnerskab mellem myndigheder og grundejere. Det er ofte nødvendigt med flere former for virkemidler, hvis støjen skal reduceres til et acceptabelt niveau, som er lavere end eller i nærheden ad den vejledende grænseværdi for vejstøj. Især på steder, der er belastet med mere støj end Lden 68 db,

7 3. Grænseværdier og samfundsøkonomiske forhold Side 4 bør der tages særlige forholdsregler for at reducere støjen mest muligt, herunder i form af regulering af trafikken og støjreducerende belægninger mv. Vejdirektoratets og Miljøstyrelsens "Nye veje til støjbekæmpelse i byer et idékatalog" rapport 295, 2004 har en indgående behandling af mulighederne. Der bør ikke på længere sigt forekomme boliger med udendørs støjbelastning på mere end 68 db, og det bør derfor med anvendelse af trafik-og byplanlægning, sikres at støjbelastningen nedbringes. Den mindste ændring, det menneskelige øre kan opfatte, er en ændring på 1 db, og kun når de to lydniveauer sammenlignes umiddelbart efter hinanden. En ændring på 3 db vil opleves som en mindre, men dog som en hørbar ændring. Reduktion af støjen vil give færre gener for beboerne, bl.a. i form af mindre søvnforstyrrelser. Reduktion af de højere støjbelastninger over L den = 68 db vil kunne betyde færre helbredseffekter som stress, forhøjet blodtryk og for tidlig død. Litteraturstudier viser en overrisiko for hjertesygdomme som følge af vejtrafikstøj over 55 db. Figuren viser, at en støjbelastning på 65 db øger risikoen for hjertesygdomme med 20 %. Kilde: Nye veje til støjbekæmpelser i byer Vejdirektoratet. En undersøgelse fra Berlin på 1700 personer over 18 år peger på, at det især er støjpåvirkning om natten med deraf afledt forstyrrelser af nattesøvnen, som er afgørende faktor for udvikling af forhøjet blodtryk og deraf følgende hjertesygdomme. På overstående grundlag er der i Regeringens forslag til vejstøjstrategi fra november 2003 forsigtigt anslået, at størrelsesordenen mennesker i Danmark årligt indlægges på sygehusene med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af vejstøj. Miljøstyrelsen har anslået, at 200 til 500 personer årligt dør tidligere end ellers som følge af disse sygdomme. De sundhedsøkonomiske omkostninger til medicin,

8 3. Grænseværdier og samfundsøkonomiske forhold Side 5 lægebesøg og behandling på sygehus er forsigtigt anslået til mio. kr. årligt. De samlede samfundsmæssige omkostninger inkl. sygefravær fra arbejde samt tab af liv er forsigtigt opgjort til 0,6 3,5 mia. kr. årligt.

9 4. Omfang og grundlag Side 6 4. Omfang og grundlag 4.1 De større veje og deres trafikmængder Hvidovre Kommune er nabo til Københavns Kommune. Flere store transportkorridorer går gennem eller tæt på Hvidovre Kommune: Det er Holbækmotorvejen, Motorring 3, Amagermotorvejen, jernbanen København Roskilde og S-banen København Køge. Hvidovre Kommune er ansvarlig for de offentlige kommuneveje. Staten (Vejdirektoratet) er ansvarlig for motorvejene og BaneDanmark har ansvaret for jernbanerne. Handlingsplanen omfatter de vejstrækninger i Hvidovre, som har en årsdøgntrafik større end 500 køretøjer. De større vejstrækninger med årsdøgntrafik større end køretøjer er nævnt i BEK717 og fremgår af nedenstående tabel. By Fra km til km Årsdøgntrafik Hvidovre Hvidovre Hvidovre Støjkortlægningen omfatter alene støj fra vej-og banetrafikken. Støj fra andre støjkilder indgår ikke i kortlægningen, men bør tænkes med ind, når nye støjreducerende foranstaltninger vurderes og overvejes. Langs væsentlige dele af de nævnte strækninger er der støjfølsom bebyggelse i form af boliger. Flere af boligerne er i bygninger i flere etager. 4.2 De støjbelastede personer og boliger Den udførte støjkortlægning viser hvor mange boliger og personer, der er udsat for støj over de gældende grænseværdier og er derfor benyttet til at indkredse støjproblemer og de situationer, der skal søges forbedret samt hvordan og hvornår. Støjkortlægningen er udført harmoniseret med resten af EU og er derfor opgjort i 5 db intervaller over L den = 55 db jf. BEK1309 og i de foreskrevne højder på 1,5 og 4 m over terræn. Da kortlægningen er lavet på bygningsniveau betyder det, at antallet af boliger i nedenstående tabel alle er henført til en støjbelastning i henholdsvis i 1,5 og 4 m over terræn. Det vil sige, at det er de samme boliger som optræder i de to kolonner, og de skal ikke adderes i de enkelte støjintervaller.

10 4. Omfang og grundlag Side 7 Udendørs støjbelastning L den Antal boliger udsat for støj i den angivne højde over terræn i 1,5 m s højde i 4 m s højde db(a) db(a) db(a) db(a) > 75 db(a) Antal boliger med en beregnet støjbelastning i 2012 i de angivne beregningshøjder Opdelt på 5 db intervaller. Udendørs støjbelastning L den Antal personer udsat for støj i den angivne højde over terræn i 1,5 m s højde i 4 m s højde db(a) db(a) db(a) db(a) > 75 db(a) Antal personer med en beregnet støjbelastning i 2012 i de angivne beregningshøjder Opdelt på 5 db intervaller. For at kunne prioritere støjbekæmpelse benyttes ofte det såkaldte støjbelastningstal SBT. Dette anvendes også ved prioritering af nye vejprojekter. SBT er en opgørelse af antal støjbelastede boliger, hvor der tildeles en vægtningsfaktor afhængigt af støjniveauet ved boligen. Vægtningsfaktoren udtrykker, at støjens generende virkning øges med støjniveauet, og SBT giver på den måde et samlet, overskueligt mål for støjgenen og summerer tabellen over antallet af boliger, der er belastede med forskellige støjniveauer. Vi har i den videre bearbejdning anvendt støjbelastningen i 1,5 m's højde som mest repræsentativ. Ud fra ovenstående tabeller er støjbelastningstallet SBT 1 i EU-støjkortlægningen for Hvidovre Kommune som vist nedenfor. Antal boliger udsat for støj 1,5 m over terræn db(a) db(a) db(a) db(a) > 75 db(a) SUM 2775 SBT (antal boliger hvor beboerne føler sig generet af støj) i 1,5 m s højde 1 Nyt Støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj, Miljøstyrelsen 5. februar 2010

11 4. Omfang og grundlag Side 8 Kommunale udgifter i et samfundsøkonomisk perspektiv Bekæmpelse af vejstøj kan kræve ekstra udgifter afhængig af hvordan man ønsker at støjdæmpe trafikstøjen. Disse omkostninger kan vurderes i forhold til de samlede samfundsmæssige omkostninger, herunder sundhedsøkonomiske udgifter til medicin, lægebesøg og behandling på sygehus grundet følgesygdomme for udsættelse af støj. Til samfundsøkonomisk vurdering er anvendt nøgletalskataloget 2. I forbindelse med Regeringens vejstøjsstrategi i 2003 blev der udviklet et nyt dansk estimat. Det bygger på antagelsen om, at de enkelte individer i befolkningen er villige til at betale for at undgå støjgener, og at denne betalingsvillighed kommer til udtryk i ejendomspriserne. Ejendomme i mindre støjbelaste områder vil være dyrere end tilsvarende ejendomme i mere støjbelastede områder. Forskellen anvendes efterfølgende som et estimat for støjomkostningen. Her foruden regnes et tillæg for de indirekte samfundsøkonomiske tab i form af sygdom, tabt arbejdsfortjeneste m.v.. Enhedsomkostninger for støj opgjort i kr. pr. SBT pr. år (2003 prisniveau) Støjgeneomkostninger Helbredsomkostninger Omkostninger i alt Kilde: Nøgletalskataloget 2 I nøgletalskataloget er der angivet et interval på de totale omkostninger, se nedenstående tabel. Totale omkostninger Kilde: Nøgletalskataloget 2 Lav Middel Høj Interval for skøn over totale omkostninger for støj opgjort i kr. pr. SBT (2003 prisniveau) Tallene i nøgletalskataloget er i prisniveau 2003 og fremskrives den lave og den høje omkostning til 2012 prisniveau ved hjælp af nettoprisindekset fra Danmarks statistik ligger den årlige enhedsomkostning pr. støjbelastede bolig i 2012 i intervallet fra: SBT pr. bolig: kr. Baseret på EU-støjkortlægningen 2012 er støjbelastningstallet 2.775, hvilket svarer til en årlig udgift på mellem millioner kr. Samfundet vil altså opleve direkte økonomiske gevinster fra reduktion af vejstøj. Kommunens andel af denne gevinst er primært i form af øgede skatteindtægter som følge af øgede ejendomsværdier over tid. Hertil skal lægges gevinster i form af sparede udgifter til behandling samt sparede omkostninger (og mistet skat) fra øget fravær og revalidering. 2 "Nøgletalskataloget-til brug for samfundsøkonomiske analyser på transportområdet, December 2004, revideret juni 2006" udgivet af Transport og Energiministeriet.

12 4. Omfang og grundlag Side 9 Det skønnes at ca. 31 % af den samlede samfundsøkonomiske gevinst tilfalder kommunen. Det betyder at Kommunens gevinst kan opgøres til kr./sbt ud fra det høje skøn over omkostningerne. Støjbelastningstallet for Hvidovre er total set opgjort til Hvis man forestillede sig, at man fjernede alt vejstøj, ville dette således medføre en økonomisk gevinst på godt 55 mio. kr. om året for Hvidovre Kommune over tid.

13 5. Støjbekæmpelse Side Støjbekæmpelse Støjbekæmpelse kan principielt sættes ind tre forskellige steder: Ved kilden, hvor lyden opstår fra vejbelægning, køretøjet, trafikmængderne og hastigheden. Under lydens udbredelse i form af forskellige typer afskærmning. Bag skærmen vil støjen reduceres, mens støjen foran skærmen ikke reduceres. Ved modtageren, i det her tilfælde boligen. Støjen inden døre kan reduceres ved facadeisolation, støj på opholdsarealer vil dog ikke reduceres. 5.1 Eksisterende foranstaltninger Hvidovre Kommune har ikke tidligere - på en systematisk og prioriteret måde - gennemført støjbekæmpelse. Der er dog tidligere udført en række tiltag til støjbekæmpelse i kommunen Støjvolde med relevans for støjbekæmpelsen af boligområder i Hvidovre Holbækmotorvejen mellem Hvidovrevej og Avedøre Havnevej, sydsiden. Holbækmotorvejen mellem Avedøre Havnevej og Brøndbyøstervej, sydsiden. Holbækmotorvejen mellem Brøndbyøstervej og Motorring 3, sydsiden. Amagermotorvejen mellem Gammel Køge Landevej og Avedøre Havnevej, nordsiden. Avedøre Havnevej mellem 300 meter syd for Brostykkevej og Dybenskærvej, vestsiden. Avedøre Havnevej mellem Dybenskærvej og S-banen, vestsiden Støjskærme med relevans for støjbekæmpelsen af boligområder i Hvidovre Holbækmotorvejen mellem Sønderkær og Hvidovrevej, begge sider. Amagermotorvejen mellem Avedøre Havnevej og Strandholms Alle, nordsiden, dog støjvold på en del af strækningen. Avedøre Havnevej mellem Gammel Køge Landevej og Amagermotorvejen, begge sider. Gammel Køge Landevej mellem Avedøre Havnevej og 50 meter vest for Skelgårds Vænge Støjsvage belægninger 2008: Sønderkær 2009: Brostykkevej (stykket mellem Hvidovrevej og Avedøre havnevej) 2010: Byvej (stykket fra Kettevej til Filmbyen) 2011: Kettevej

14 5. Støjbekæmpelse Side Perioden Støjkonturplot for Lden i 1,5 meters højde viser, at motorvejene, Avedøre Havnevej, Gammel Køge Landevej og visse strækninger af Hvidovrevej er de væsentligste kilder til støj i boligområder. Ud fra støjkortlægningen er støjbelastningstallet SBT beregnet for de tre større vejstrækninger, hvor Hvidovre Kommune er vejmyndighed. Ved denne beregning er anvendt et mere detaljeret grundlag med data pr. 1 db interval for beregningshøjden 1,5 m. Vejstrækning Årsdøgntrafik 2012 Antal boliger udsat for L den > 58 db SBT Avedøre Havnevej Gammel Køge Landevej Hvidovrevej Der er en række muligheder for at reducere støjen som det er beskrevet i nedenstående kilde. Eksempler på effekten af forskellige støjreducerende tiltag. Kilde: "Nye veje til støjbekæmpelse i byer" Rapport 295, 2004 fra Vejdirektoratet. Støjhandlingsplanen indeholder på denne baggrund følgende overvejelser: reduktion af trafikmængde og specielt tunge køretøjer om aften og natten reduktion af hastigheden ændret vejbelægning; reduktionspotentiale på 2-4 db forbedret lydisolation af boligfacader, som kan forbedre det indendørs niveau med 10 db eller mere

15 5. Støjbekæmpelse Side Eksempler på midler til reduktion af støj fra vejtrafikken Reduktion af hastigheden Hvis gennemsnitshastigheden på en strækning reduceres med 10 km/t vil støjen typisk falde 1-2 db. Ændringen er uafhængig af trafikmængden. Nedenstående tabel viser effekten af at reducere hastigheden med 10 km/t på de større trafikerede strækninger: Vejstrækning Antal boliger udsat for SBT L den > 58 db Avedøre Havnevej Gammel Køge Landevej Hvidovrevej En reduktion af hastigheden skal ses i en lidt større sammenhæng, idet den vil kunne betyde øget trafik på det øvrige vejnet. Det skal derfor medtages i overvejelserne, så det ikke forårsager støjgener eller forringer trafiksikkerheden andre steder. En hastighedsændring vil kræve at vejprofilen ændres, for at man sikre at hastighedsbegrænsningen vil blive overholdt. Det kan for eksempel ske ved indsnævring af kørebanen eller etablering af chikaner eller lignende hastighedsnedsættende foranstaltninger En reduktion af tung trafik Ved halvering af den tunge trafik (kategori 3) kan man forvente en reduktion på ca. 1 db, som vil betyde at det samlede SBT reduceres som angivet neden for. Vejstrækning Antal boliger udsat for SBT L den > 58 db Avedøre Havnevej Gammel Køge Landevej En reduktion af den i forvejen lille mængde tung trafik på Hvidovrevej vil ikke have nævneværdig effekt på mængden af støjbelastede boliger. Det skal bemærkes, at ved reduktion af trafikmængden på de kortlagte strækninger, vil trafikmængden stige på andre vejstrækninger og her skabe øgede støjgener og forringe trafiksikkerheden for bl.a. de svage trafikanter. En eventuel beslutning om at flytte trafik skal tage grundlag i den fremtidige trafiksikkerhedsplan for Hvidovre Kommune. Der bør tages højde for trafikmængder, fremkommelighed, trafiksikkerhed og miljø, herunder støjgener.

16 5. Støjbekæmpelse Side Ændring af vejbelægning Hvidovre Kommune overvejer løbende muligheden for at udlægge støjsvag belægning på de større trafikerede veje ved vedligeholdelsen af disse strækninger. Der er dog ikke vedtaget en egentlig belægningsstrategi. Støjreducerende vejbelægninger anvendes i flere europæiske lande heriblandt Holland. Siden begyndelsen af 1990 erne har sådanne belægninger også været udviklet og testet i Danmark 3. Disse belægninger har et potentiale for støj dæmpning på bygader på op til 3-4 db. Der findes 3 forskellige typer støjreducerende vejbelægninger: Finkornede åbne tyndlagsbelægninger, som er en belægning med en meget jævn men alligevel åben overfladestruktur og en lille maksimal stenstørrelse på 6 mm. 1-lag drænasfalt med et stort indbygget hulrum og en lille maksimal stenstørrelse på 8 mm 2. Erfaringerne hermed har været blandede. De er ikke egnede på strækninger med lavere hastigheder end 80 km/h, fordi hulrummet stoppes til efter et par år. 2-lags drænasfalt som er videreudviklet til at bevare den støjdæmpende effekt på bygader. Det øverste lag virker som et filter for det nederste lag, der har et stort indbygget hulrum. Det er en dyr løsning, som kræver væsentlige ændringer i vejopbygningen. Løsningen er afprøvet på Øster Søgade i København. Denne løsning vurderes mindre relevant i Hvidovre. 3 Af nedenstående tabel ses en sammenligning af de tre belægningstyper. 3 Udvikling af støjreducerende vejbelægninger til bygader. Statusrapport efter 3 års målinger, Hans Bendtsen og Lars Ellebjerg Larsen og Poul Griebe. Rapport 4, Danmarks Transportforskning.

17 5. Støjbekæmpelse Side 14 Kilde: "Nye veje til støjbekæmpelse i byer, Rapport 295" af Vejdirektoratet. Den sikkerhedsmæssige effekt er jf. samme kilde vurderet at være neutral 4. Foruden de 3 ovenstående belægningstyper er der kommet en ny type slidlag på markedet, et støjreducerende slidlag (SRS). En tynd belægning på 2-3 cm udført i et specielt designet asfaltmateriale med en relativ lille kornstørrelse (6 eller 8 mm). Både drænasfalt og de støjreducerende slidlag holder kortere tid end standardasfalttyper. Ved ændring af vejbelægningen kan det forventes en støjreduktion på 2-4 db. Nedenstående tabel viser antal støjbelastede boliger samt støjbelastningstallet ved at ændre til støjsvag vejbelægning for de mest støjbelastede strækninger. Vejstrækning Antal boliger udsat for Lden > 58 db SBT Avedøre Havnevej Gammel Køge Landevej Hvidovrevej Lydisolation af boligfacader De støjmæssigt svage elementer i en facade er typisk vinduer, friskluftindtag, døre samt bygningernes tag. Facadeisolering er en velkendt og sikker metode til at reducere støjen ved modtageren. Dette kan udføres ved at udskifte glas eller vinduerne med særlige lydruder og opsætning af støjdæmpede friskluftventiler. 4 Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, Vejdirektoratet.

18 5. Støjbekæmpelse Side 15 Altaner, der vender mod støjen, kan støjdæmpes ved at indkapsle altanen i glas, således at den fungerer som en form for udestue. Dette vil ligeledes dæmpe støjen i rummene bag altanen. Facadeisolering har den ekstra effekt, at det normalt også vil medføre energibesparelser pga. bedre varmeisolering samtidig. Der findes en del erfaringer fra støjpartnerskaber mellem boligejer/boligforeninger og de offentlige, hvor de offentlige dækker håndværkerudgifter fra % mens boligejere/boligforeninger betaler det resterende beløb. Sådan en ordning er en mulig løsning for boliger, der ikke kan støjbeskyttes via andre tiltag. Ordningen er beskrevet nærmere i f.eks. "Støjisolering af boliger mod trafikstøj" fra Vejdirektoratet. Støjdæmpning via facadeisolering vil kun reducere lyden i den enkelte bolig, det er derfor en forholdsvis dyr løsning og vil kun være relevant ved de boliger, der ikke kan støjdæmpes på anden vis. Bygningsreglementet har siden 1984 indeholdt bestemmelser, som sikrer at boliger ikke opføres i støjbelastede områder, og i givet fald indrettes under hensyn til det støjende naboskab. Boliger opført efter 1984 vil derfor ikke skulle tilbydes tilskud til yderligere lydisolation Stilleområder Kystagerparken udpeges som stilleområde. Beskyttelsen af Kystagerparken som stilleområde indføjes som retningslinje i kommuneplanen Fremtidig planlægning Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj skal overholdes i forbindelse med planlægningen. Overskrides denne værdi skal der ifølge Planloven udarbejdes en lokalplan. I henhold til planloven 15 a må støjbelastede arealer kun udlægges til støjfølsomme anvendelse, hvis planen indeholder bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger, der kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. For at forebygge miljøkonflikter udarbejdes der retningslinjer for støj, som tages i anvendelse ved udlæg af nye arealer eller ændring af arealanvendelse i landzone. Det tilstræbes at eksisterende og planlagte arealer til miljøfølsom anvendelse, ikke belastes af støj fra trafikken på over L den 58 db jf. "Støj fra veje, vejledning nr. 4, 2007 fra Miljøstyrelsen." 5.4 Strategi efter 2018 Kommunen har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til hvilke supplerende foranstaltninger der kan eller bør tages i anvendelse efter udløbet af denne støjhandlingsplan.

19 6. Omkostninger og cost-benefit analyse Side 16 Det er kommunalbestyrelsens målsætning, at boligområder og grønne områder i Hvidovre ikke belastes af mere støj end Lden = 58 db(a). 6. Omkostninger og cost-benefit analyse I henhold til afsnit 4.3 er enhedsomkostningen for støjbelastningstallet herunder fald i ejendomspriser og helbredsomkostninger i intervallet fra kr. pr. støjbelastningstal pr. år. Støjkortlægningen af Hvidovre Kommune viser et støjbelastningstal på 2.775, det vil medfører årlige samfundsomkostninger svarende fra millioner kr., såfremt der ikke indføres støjdæmpende tiltag. Hvis Hvidovre Kommune vælger at udskifte belægningen på de større vejstrækninger Avedøre Havnevej, Gammel Køge Landevej og Hvidovrevej vil støjbelastningsfaldet falde med ca På denne måde vil den beregnede samfundsomkostning falde med et sted mellem 4 og 18 millioner kr. Kommunens andel af denne gevinst vurderes at udgøre små 6 millioner kr. om året. Vælges ved vejvedligeholdelse at anvende støjreducerende slidlag forventes en merpris på % set i forhold til et traditionelt slidlag. Det skal her nævnes at sådanne belægninger kræver et jævnt og stabilt underlag. Prisniveauet afhænger af hvor stort et areal der skal udskiftes. Priser på asfaltbelægninger afhænger meget af udbud og efterspørgsel samt oliepriser, og svinger fra landsdel til landsdel -afhængig af hvor langt der er fra asfaltværk til den aktuelle strækning. En beregning af omkostninger vil kræve, at der indhentes et tilbud på en konkret vejstrækning. En tyndlagsbelægning koster det samme som et traditionelt slidlag, men dæmper ikke så godt som en SRS-belægning. Ved en generel dæmpning af hastigheden med 10 km/t på de ovennævnte strækninger vil støjbelastningstallet falde ca Dermed vil den beregnede samfundsomkostning til støjgener falde med 6 til 20 millioner kr. Kommunens andel af denne gevinst vurderes at udgøre ca. 6,2 millioner kr. om året. De kommunale udgifter vil omfatte nogle skilte samt udgifter til ombygning af kørebaner, m.m. En reduktion af den tunge trafik på de tre støjbelastede vejstrækninger vil give et fald i støjbelastningstallet på ca. 460, svarende til et fald i de samfundsmæssige omkostninger på 9 til 33 millioner kr. Kommunens andel af denne gevinst vurderes at udgøre godt 10 millioner kr. om året. Dog vil en del af den tunge trafik blot flyttes til

20 7. Kommunens indsats de næste 5 år Side 17 andre veje. Denne effekt er ikke indregnet, da omfanget af trafikoverflytning ikke er beregnet. Det er væsentligt at bemærke, at de opgjorte estimater over gevinster for Kommunen er forbundet med nogen usikkerhed, som bl.a. knytter sig til undersøgelsen af støjs indvirkning på huspriser. Desuden skal det bemærkes, at kommunen først vil opleve gevinster over tid, når ejendomspriser som forventet er steget efter støjen er reduceret, og ejendomsskatterne som en konsekvens er højere i årene fremover. Endelig skal det bemærkes, at udgifter til eksempelvis revalidering, sygedagpenge og kontanthjælp og tabte skatteindtægter ved fravær (og tilhørende produktionstab) ikke indgår i estimatet. 7. Kommunens indsats de næste 5 år Slidlag: Ved fremtidig fornyelse af slidlag vil der på trafikerede strækninger nær støjfølsomme områder blive brugt støjreducerende slidlag. Kommunalbestyrelsen har ved budgetlægningen for 2014 og efterfølgende år afsat kr. til støjdæmpning langs Gammel Køge Landevej og Avedøre Havnevej. Beslutning i Kommunalbestyrelsen 17. december 2013: Gert Krogstad-Nielsen (H) stillede et ændringsforslag om: Der udarbejdes et tillæg til støjhandlingsplanen ved støjmåling og indhentning af støjdata fra Avedøre Havnevej på den østlige strækning mellem Allingvej og Rebæk Søpark, således at kommunens borgere i Hvidovre Nord bliver en del af støjhandlingsplanen og dermed indgår fremadrettet i det prioriterede arbejde med udarbejdelse af foranstaltninger til støjreduktion fra vejtrafikken på lige fod med øvrige borgere i kommunen. For: Alle. Støjhandlingsplanen godkendt med det stillede ændringsforslag. 8. Høring og opfølgning 8.1 Noter fra den offentlige høring Forslaget har været i offentlig høring i perioden 19. august oktober Høringen blev annonceret i Hvidovre Avis 20. august Forslaget kunne ses på kommunens hjemmeside fra fredag den 16. august 2013 til tirsdag den 22. oktober I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger..

21 8. Høring og opfølgning Side Opfølgning på støjhandlingsplanen Støjhandlingsplanen tages op til revision i , så en revideret støjhandlingsplan kan være vedtaget senest fem år efter vedtagelsen af nærværende handlingsplan.

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund.

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2009-2013 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Dokument nr

Læs mere

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Tekniske løsninger Vejtrafik og støj Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Luft og støjforurening i Danmark Arrangement på Christiansborg 16 nov. 2011 Støj i Vejdirektoratet Støjpolitik

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Forslag Januar 2010 ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Af Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Civilingeniør Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, Planlægningsafdelingen Can. tech. soc.

Læs mere

FORORD 4 INDLEDNING 5 KORTLÆGNING 8 RESULTATER 12

FORORD 4 INDLEDNING 5 KORTLÆGNING 8 RESULTATER 12 Indhold FORORD 4 1 INDLEDNING 5 1.1 NY STØJINDIKATOR 5 1.2 NY STØJBEREGNINGSMETODE, NORD2000 6 1.3 METODEVALG 6 1.4 OM METODESKIFT OG BESKYTTELSESNIVEAU 7 2 KORTLÆGNING 8 2.1 INDSAMLING AF DATA FRA NYE

Læs mere

1 Indledning. 2 Introduktion til støj

1 Indledning. 2 Introduktion til støj AALBORG KOMMUNE EU-kortlægning af støj fra vejtrafik i Aalborg byområde STØJKORTLÆGNING JUNI 2012 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Støjhandlingsplan 2016-2018

Støjhandlingsplan 2016-2018 Støjhandlingsplan 216-218 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 216-218 er udarbejdet i løbet af 213-216 af: Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø. Støjkortlægning 27-29 og 212-13, udvalgte støjberegninger,

Læs mere

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen og støj Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Februar 2011 Jernbanen og støj Indhold Side Indledning 4 Jernbaner

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Kortlægning af trafikstøj. 1 Støjproblematikken

Kortlægning af trafikstøj. 1 Støjproblematikken Perspektiv nr. 12, 27 Tema om miljødata Kortlægning af trafikstøj Jakob Høj Civilingeniør, trafikplanlægger Tetraplan A/S Støj er en miljøfaktor, som påvirker et stort antal mennesker. Mange danskere er

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2011 Forslag til kommuneplantillæg November

Læs mere

Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport

Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport Vejstøjstrategien I juni 2002 nedsatte regeringen en

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg.

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg. NOTAT VEJTRAFIKSTØJ Projekt Ombygning af Aulbyvej Kunde Middelfart Kommune Notat nr. 2 Dato 2012-07-27 Til Fra KS Ditte Storm, Middelfart Kommune Jacob Storm Jørgensen Ole Funk Knudsen 1. Indledning I

Læs mere

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Aarhus J.nr. MST-1272-00482 Ref. cllch/ulsee Den 6. juni 2013 Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S 1. En oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen.

Læs mere

CPX-måling før skift af belægning

CPX-måling før skift af belægning appletrafikstøj CPX-måling før skift af belægning CPX-målinger af dækstøj giver et entydigt billede af asfaltbelægningens betydning for støjen. Det kan give en reduktion af støjen på op til 6 db(a) at

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater

Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater... 1 Indledning Som følge af Miljøministeriets bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (Bekendtgørelse

Læs mere

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat Modtagekontrol Bemærkninger Notat ok. Opfylder behov. Fordelt til Kontrol udført (dato / sign.) 08.02.2011 / XTMO Ja Nej Journalnummer NIRAS A/S Sortemosevej

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Støjhandlingsplan. Juni 2009

Teknisk Forvaltning. Støjhandlingsplan. Juni 2009 Teknisk Forvaltning Støjhandlingsplan Juni 2009 2 Teknisk Forvaltning Støjhandlingsplan Juni 2009 Denne rapport er udarbejdet af Rambøll for Furesø Kommune Rambøll Bredevej 2 2830 Virum Telefon +45 4574

Læs mere

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015 Notat SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj 19. november 2015 Projekt nr. 222217 Dokument nr. 1217169900 Version 1, revision 1 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af JEK Beregningsmodel med Søhaven markeret

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 37,80 40,00 Ørrevej til Sindinggårdvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 37,80 40,00 Ørrevej til Sindinggårdvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 37,80 40,00 Ørrevej til Sindinggårdvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej Hvidovre Kommune Vej- og Parkafdelingen Støj Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej 4990not001, Rev. D, 10.06.2013 Udført: Sigurd Thomsen Kontrolleret: Kurt Christensen Side 1 1. Indledning

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillæg til analysen for Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillægget er udarbejdet september 2012 Baggrund På baggrund af energiaftalen, der blev indgået den 22. marts 2012

Læs mere

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3 REITAN EJENDOMSUDVIKLING DANMARK A/S SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NIELS KORSGAARD PROJEKTLEDER - VEJDIREKTORATET PROGRAM Kl. 19.00-19.10: Velkomst v/ Projektleder Niels Korsgaard Kl. 19.10-19.20 : Procedurer

Læs mere

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje NOTAT Projekt Kunde Analyse af trafikstøj på Ringvejsstrækningen i Køge Køge Kommune Dato 2015-03-02 Til Thomas Meier, Køge Kommune Fra Rambøll, Allan Jensen Forslag til administrative retningslinjer for

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

HOLSTEBROMOTORVEJEN LINJEBESIGTIGELSE 27. JANUAR 2014 HOLSTEBRO N - AULUM

HOLSTEBROMOTORVEJEN LINJEBESIGTIGELSE 27. JANUAR 2014 HOLSTEBRO N - AULUM HOLSTEBROMOTORVEJEN LINJEBESIGTIGELSE 27. JANUAR 2014 HOLSTEBRO N - AULUM PROGRAM 18.30 Velkomst ved Kommissarius Mette Plejdrup Nielsen Tidsplan og proces Projektgennemgang PAUSE - med kaffe Spørgsmål

Læs mere

Støjhandlingsplaner - foreløbig afrapportering fra Danmark

Støjhandlingsplaner - foreløbig afrapportering fra Danmark Notat Direktiv om ekstern støj 2002/49/EF Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark til EU Kommissionen Miljøteknologi J.nr. MST-59-00005 Ref. frape Den 14. januar 2014 Støjhandlingsplaner - foreløbig

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300 Notat Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger 5. marts 2013 Projekt nr. 210554 Version 3 Dokument nr. 126325925 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af HKD Godkendt

Læs mere

Rambøll har i 2009 udarbejdet en støjkortlægning og tilhørende støjhandlingsplan for Furesø Kommune.

Rambøll har i 2009 udarbejdet en støjkortlægning og tilhørende støjhandlingsplan for Furesø Kommune. NOTAT Projekt Støjskærm ved Birkedalshusene Kunde Furesø Kommune Dato 2007-04-07 1. Støjskærm ved Birkedalshusene Rambøll har i 2009 udarbejdet en støjkortlægning og tilhørende støjhandlingsplan for Furesø

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Økonomi og oplevet effekt ved støjdæmpning med drænasfalt

Økonomi og oplevet effekt ved støjdæmpning med drænasfalt Økonomi og oplevet effekt ved støjdæmpning med drænasfalt Lars Ellebjerg Larsen og Hans Bendtsen, Atkins Danmark A/S, Pilestræde 58, DK-1112 København K, tlf.: 8233 9000, fax: 8233 9001, e-mail: lars.ellebjerg.larsen@atkinsglobal.com,

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013 Offentlig høring om Forslag

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Seniorforsker Hans Bendtsen Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Guldalderen 12, P.O. Box 235, 2640 Hedehusene, Denmark Telefon: 4630 7000, www.vd.dk, E-mail:

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej MILJØ OG TEKNIK Parcelforeningen Ravnsletgaard Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 23. november 2015 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt: Kasper

Læs mere

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 1 Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringspart Høringssvar By, Kultur, Miljø og Beskæftigelses (BKMB) vurdering NR Navn og adresse på indsiger Opsummering

Læs mere

Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter. Jacob Høj Tetraplan A/S

Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter. Jacob Høj Tetraplan A/S Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter Jacob Høj Tetraplan A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Støjgener fra byveje og motorveje

Støjgener fra byveje og motorveje Støjgener fra byveje og motorveje Jakob Fryd, Vejdirektoratet Norsk Akustisk Selskap, Høstmøte 2016, Drammen Hvorfor er støjgeneundersøgelser interessante? 2. WHO s pyramide om sundhedsmæssige konsekvenser

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog Nye veje til støjbekæmpelse i byer - et idékatalog Rapport 295 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 3341 3333 Telefax 3315 6335 Forfattere: Redaktion: Layout:

Læs mere

TRAFIKSTØJ HVOR MEGET STØJER DET I DANMARK?

TRAFIKSTØJ HVOR MEGET STØJER DET I DANMARK? TRAFIKSTØJ HVOR MEGET STØJER DET I DANMARK? Allan Jensen, afdelingsleder, Rambøll Tlf. 51615812 aaj@ramboll.dk LYDEN AF TRAFIK Kontakten mellem dæk og vejbane Hastigheden Antallet af køretøjer En lastvogn

Læs mere

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Kommunen modtager mange henvendelser om hastighed på både offentlige veje og private fællesveje. Som udgangspunkt er hastighedsoverskridelser en

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Beboernes opfattelse af støjen ved Ringmotorvejen Undersøgelse før og efter udvidelsen af M3

Beboernes opfattelse af støjen ved Ringmotorvejen Undersøgelse før og efter udvidelsen af M3 Beboernes opfattelse af støjen ved Ringmotorvejen Undersøgelse før og efter udvidelsen af M3 Hans Bendtsen og Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård NOTAT Karen Tommerup 22. juni 2014 Resume af høringssvar til Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-17 og Kommuneplantillæg 3 Klimatilpasning Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 og det tilhørende

Læs mere

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyserapport nr. 1. April 29 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Formål side 1 Fremgangsmåde side 2 Afgrænsning og usikkerhed side 3 Kommunernes

Læs mere

Jernbaner og støj Juli 2008

Jernbaner og støj Juli 2008 Juli 2008 Indholdsfortegnelse Indhold Jernbaner støjer 4 Støjens udbredelse 4 Jernbanestøj og vejstøj 4 Støj fra anlæg af nye jernbaner 5 Fra lyd til støj 6 Lydstyrke og tonehøjde 6 Når lyd bliver til

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand EU-Støjkortlægning 2012 - Vallensbæk Kommune Støjkortlægning af Vallensbæk Kommune 4781rap001, Rev. A, 17.1.2012 Vallensbæk Kommune

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Samfundsøkonomiske. Luft- og Støjforureningen i Danmark. Signe Anthon, Christa Lindholm, Jesper Schou & Kathrine Veie. Christiansborg, 16/11-2011

Samfundsøkonomiske. Luft- og Støjforureningen i Danmark. Signe Anthon, Christa Lindholm, Jesper Schou & Kathrine Veie. Christiansborg, 16/11-2011 Samfundsøkonomiske omkostninger ved trafikstøj Signe Anthon, Christa Lindholm, Jesper Schou & Kathrine Veie Luft- og Støjforureningen i Danmark Christiansborg, 16/11-2011 Trafikstøj - Økonomi og Miljø

Læs mere

Køretider for letbane til Lufthavnen A036209, Køretider for letbane til Lufthavnen

Køretider for letbane til Lufthavnen A036209, Køretider for letbane til Lufthavnen 1 Brøndby Strand-løsningen 1 1.362 50 0 0 1.135 114 114 00:01:54 00:01:54 00:02:06 42,9 36,5 33,2 Park Allé/Ring 3 1.362 50 20 00:02:06 33,2 4 716 50 0 0 489 68 68 00:01:08 00:06:21 00:06:59 38,0 29,3

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 25-10-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 15:30 afholdt Byplanudvalget ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsens spisestue. Medlemmerne

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Teknisk notat N2.139.15

Teknisk notat N2.139.15 Teknisk notat N2.139.15 Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4343 6007 www.swecodanmark.dk CVR-nr. 48233511 Frederiksberg Kommune 30. december 2015 Støjpartnerskab-II

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Støjkortlægning i Natura 2000-områder -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-50-7 Banedanmark

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 347 Offentligt J.nr. 001-09275 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget Spørgsmål V: Finder ministeren det rimeligt, at ministeriets

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune Restaurationsdrift i Aalborg Kommune 1. Formål... Side 3 2. Definitioner... Side 3 3. Ventilationsanlæg... Side 3 4. Restaurationers støj... Side 4 5. Affald... Side 5 6. Dokumentation... Side 5 7. Administrative

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

Miljøvurdering af Trafik- og Mobilitetsplanen 2008 2020 (revideret 9/12)

Miljøvurdering af Trafik- og Mobilitetsplanen 2008 2020 (revideret 9/12) Miljøvurdering af Trafik- og Mobilitetsplanen 2008 2020 (revideret 9/12) Indledning Det er vurderet, at Trafik- og Mobilitetsplanen ikke er omfattet af lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver 2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2013 9 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

Læs mere

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Maj 2012 Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Indhold: 1. Baggrund 2. Oversigt over trafikudviklingen 2.1. Trafiktællinger 2.2. Trafikindeks

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere