Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift. Nummer 2014/2. Forfatter: Jakob Brink Rasmussen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift. Nummer 2014/2. Forfatter: Jakob Brink Rasmussen"

Transkript

1 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift Nummer 2014/2 Artikel: Den danske FN-bataljon i den ikke-anerkendte stat Republika Srpska Krajina, Forfatter: Jakob Brink Rasmussen Center for Militærhistorie, Forsvarsakademiet Søgeord: fredsbevaring, fn, jugoslavien, unprofor, uncro, danbat, kroatien, krigshistorie Resumé: Artiklen beskriver og analyserer en dansk FN-styrkes erfaringer med fredsbevarende operationer i forbindelse med Kroatiens løsrivelse fra det tidligere Jugoslavien. Den følger de næste års konflikt med de etniske serbere, som i perioden forsøgte at opbygge og fastholde deres egen stat i Kroatien. Artiklen viser hvordan bataljonen dagligt kom i klemme mellem på den ene side FN s Sikkerhedsråds mange resolutioner og på den anden side en lokal virkelighed, der gjorde den fredsbevarende indsats særdeles vanskelig. Artiklen konkluderer, at serbernes forsøg på at opretholde deres ikke anerkendte stat Republika Sprska Krajina var af afgørende betydning for bataljonens opfattelse og udførelse af sin opgave.

2 Jakob Brink Rasmussen Den danske FN-bataljon i den ikke-anerkendte stat Republika Srpska Krajina, Introduktion Som det bemærkes i oversigtsværket Danmarks Krigshistorie fra 2010, er dansk historisk forskningslitteratur om Danmarks rolle i 1990 ernes FN-operationer i Jugoslavien generelt meget begrænset. 1 Særligt det danske forsvars tilstedeværelse i Kroatien synes i høj grad at være overset af den historiske faglitteratur. Dette har ledt Robert Petersen til at navngive den danske bataljons tilstedeværelse i Kroatien den glemte front. 2 Den manglende opmærksomhed vækker undren, idet det danske engagement i Kroatien var langt mere omfattende end i for eksempel Bosnien- Herzegovina 3 og Makedonien både hvad angår antallet af indsatte soldater og danske tab. Den manglende historiefaglige opmærksomhed på det danske engagement i Kroatien i 1990 erne kalder derfor stadig på videre undersøgelser. Denne artikel beskriver, hvordan den danske bataljon udsendt til Kroatien i perioden marts 1992 til august 1995 løbende ændrede opfattelsen af fredsbevaringsmissionen, og hvordan den sideløbende ændrede sin daglige praktiske optræden. 4 Gennem en nærlæsning af bataljonens egne skrivelser viser forfatteren, at den primære katalysator for denne udvikling var Kroatiens serbiske mindretals forsøg på at danne deres egen stat, og ikke mindst deres villighed til at benytte militær magt i disse bestræbelser. 5 1 Ole L. Frantzen & Knud J. V. Jespersen (red.), (2010), pp , Robert Petersen, Den bedste ambassadør : civil-militære relationer og demokratisk kontrol i Danmark , (2012), p Blandt undtagelserne kan nævnes Peter Viggo Jakobsen, som har behandlet udvalgte perioder af bataljonens indsættelse i Kroatien, se bl.a. Peter Viggo Jakobsen, Har Danmark et body bag syndrom?, (2004), pp Herefter benyttes blot betegnelsen Bosnien. 4 Denne artikel er baseret på forfatterens kandidatspeciale fra juli 2013 med titlen Hvor storpolitik ikke styrer løsningerne men derimod sund fornuft. Den danske FN-bataljon i den ikke-anerkendte stat Republika Srpska Krajina, , Forfatteren ønsker at takke personalet på Forsvarsakademiets Center for Militærhistorie samt professor Gunner Lind (KU) for gode råd og vejledning under både specialeskrivning og udfærdigelsen af denne artikel. 5 Enhver brug af serbisk og serber henviser (medmindre der klart og tydeligt antydes andet) til serbere bosiddende og/eller agerende i den ikke-anerkendte stat Republika Srpska Krajina Jakob Brink Rasmussen

3 Den danske bataljons tilstedeværelse i Kroatien skal forstås i lyset af uoverensstemmelser mellem det skriftlige indsættelsesgrundlag, som bataljonen var udsendt under, og den lokale virkelighed, som bataljonen opererede i. Det danske forsvars erfaringer med fredsbevaring i Kroatien er således et eksempel på, at det internationale samfunds intervention i en intrastatslig konflikt de facto beskytter en ikke-anerkendt udbryderstat, hvis bestræbelser på at eksistere samtidig undergraver missionens muligheder for at lykkes. Igennem en tilnærmelsesvis kronologisk gennemgang af bataljonens indsættelse i den ikke-anerkendte serbiske stat, Republika Srpska Krajina (RSK), fremhæver artiklen hvordan dette fænomen meget tydeligt kom til udtryk på landjorden, og hvor uforudsete omstændigheder hurtigt fik bataljonen til at acceptere og tilpasse sig en anden virkelighed end den, der dannede grundlag for FN s skriftlige indsættelsesgrundlag og instrukser. Undersøgelsen bidrager således med ny viden om det lokale niveau i fredsoperationer og belyser nye sider af Danmarks militære erfaringer fra UNPROFORmissionen i Kroatien. For at forstå omstændighederne bag den danske bataljons mange udfordringer ved at være indsat i de serbisk-kontrollerede områder af Kroatien starter artiklen med kort at redegøre for den konflikt, som fik FN til at etablere en fredsbevarende mission i denne jugoslaviske republik. Denne del af artiklen diskuterer også bataljonens skriftlige indsættelsesgrundlag. Dernæst belyser artiklen, hvordan bataljonen i løbet af den undersøgte periode løbende skiftede syn på fredsbevaringsmissionen og sideløbende ændrede sin optræden. Begge hoveddele af artiklen har fokus på RSK s betydning for de indsatte danske styrker. Analysen har altså et særligt fokus på, hvordan RSK s forsøg på statsdannelse påvirkede bataljonen og dens fortolkning af FN s instrukser. Undersøgelsen har fokus på et afgrænset geografisk indsættelsesområde og de lokale forhold her. Dette valg bygger på opfattelsen af, at det lokale nærmiljø spiller en væsentlig rolle i en fredsbevarende operation. Denne opfattelse har igennem de seneste år været styrende for en nyere skole inden for international fredsbevaringslitteratur. 6 Den står i modsætning til den politologisk dominerede tilgang, der især har til formål at finde og formulere løsningsforslag ved at fokusere på stater og overnationale institutioner som FN. Den lokalt fokuserede tilgang zoomer i stedet ind på, hvad der sker på landjorden og i det enkelte indsættelsesområde, og ikke mindst på, hvordan relationerne mellem værtsbefolkning og intervenerende styrke udvikler sig. 7 Denne undersøgelse skriver sig 6 Virginia Page Fortna & Lise Morjé Howard, Pitfalls and Prospects in the Peacekeeping Literature, (2008), pp ; Grant Dawson, Theory, the local, and the liberal peace: New books on peacekeeping and peacebuilding, (2011), pp Se bl.a. Béatrice Pouligny, Peacekeepers and local social actors: The need for dynamic, 1999, pp ; Marsha Henry & Paul Higate, Insecure spaces: peacekeeping, power and performance in Haiti, Kosovo and Liberia, 2009; Vivienne Jabri, Peacebuilding, the local and the international: A colonial or a postcolonial rationality?, 2013, pp. 3 16; Roger Mac Ginty & Oliver P. Richmond, The local turn in peace building: A critical agenda for peace, 2013, pp Den danske FN-bataljon i den ikke-anerkendte stat Republika Srpska Krajina,

4 dermed ind i denne skole ved at undersøge, hvordan relationerne mellem den danske bataljon og RSK udviklede sig under konflikten i Kroatien i perioden Empirisk grundlag For at komme tæt på den lokale dagligdag i bataljonens ansvars- og interesseområde har jeg søgt at inddrage så mange kilder som muligt fra bataljonen selv. Undersøgelsen af bataljonens oplevelser i Kroatien er stort set udelukkende baseret på primært kildemateriale, hvoraf størstedelen ikke har været anvendt tidligere. Det vigtigste kildemateriale er bataljonens arkiv fra hhv. Hærens Operative Kommando (HOK) og Statens Arkiver. Dertil kommer desuden kildemateriale fra Forsvarets Efterretningstjeneste, diverse privatarkiver, interviews samt pressemateriale. Den metodiske styrke ved at analysere det samtidige materiale er, at kildernes ophavsmænd som regel kun havde adgang til begrænset information om missionens makroniveau i modsætning til de mange erindringer udgivet i årerne efter hjemkomst fra missionen. Kildematerialets udsagn er derfor et solidt grundlag for at vise, at det primært var lokale forhold i bataljonens ansvars- og interesseområde, der prægede missionens vilkår og aktiviteter. Kilderne har naturligvis begrænsninger, der påvirker undersøgelsens konklusion. Et væsentligt forbehold er, hvorvidt materialets enkeltstående udsagn er repræsentative for bataljonens opfattelse. Med en enhed på ca. 900 mand pr. udsendt hold er det umuligt at give et samlet bud på, hvad alle personer på tværs af kompagnier og militære grader mente om missionen hen over hele den undersøgte periode. Ved betegnelsen bataljonen forstår jeg derfor én samlet enhed, hvis vurderinger primært blev repræsenteret igennem skrivelser fra bataljonschefen og den øvrige stab. Under indsamlingen af kildegrundlaget lykkedes det mig dog at finde enkelte uofficielle vurderinger, der i modsætning til resten primært er blevet forfattet af personer længere nede i bataljonens hierarki. Der er på forhånd taget flere valg, der afgrænser og fokuserer undersøgelsen. Indenfor perioden marts 1992 til august 1995 koncentrerer undersøgelsen sig om årene 1992, 1993 og Disse år omfatter perioder af bataljonens indsættelse, hvor RSK s eksistens var mest truet, og hvor artiklens problemstilling derfor bedst kan belyses. Det betyder fravalg af perioden fra januar 1994 til december Eksisterende forskningslitteratur påpeger netop denne periode som relativt stabil i modsætning til tiden både før og efter. 8 Omstændighederne bag den sidste 8 Ekwall-Uebelhart, Managing arms in peace processes: Croatia and Bosnia-Herzegovina: Disarmament and conflict resolution project, 1996, p. 24. Det bør i den forbindelse nævnes, at der oven i købet er betydelige udfordringer forbundet med belysningen af bataljonens aktiviteter i året I 2010 meddelte HOK til Statens Arkiver, at bataljonens sagsarkiv og brevkopibøger dækkende perioden 14. juni 1994 til 16. februar 1995 var gået tabt, og at det ikke var muligt at genskabe dokumenterne ud fra andre arkiver. Destruktionen af disse arkiver betød, at For- 118 Jakob Brink Rasmussen

5 kroatiske offensiv mod de serbisk-kontrollerede områder i Kroatien i september 1995 (Operation Una) behandles heller ikke i denne undersøgelse. Bataljonens egne udsagn efter Operation Storm i august 1995 viser, at RSK på dette tidspunkt reelt var kollapset. Offensiven ligger derfor ikke inden for undersøgelsens problemstilling. 9 Baggrunden for UNPROFOR s indsættelse i Kroatien Konflikten mellem kroater og serbere i Kroatien accelererede for alvor i slutningen af 1980 erne. Den serbiske befolkning udgjorde på det tidspunkt ca. en halv million af Kroatiens samlede befolkning og svarede dermed til ca. 12 procent. I flere af republikkens kommuner udgjorde serberne dog majoriteten. I forlængelse af den serbiske præsident Slobodan Milosevics politiske projekt om at samle alle serbere i et Stor-Serbien opstod ideen om at skabe en ny selvstændig jugoslavisk enhed, Krajina, der skulle omfatte de dele af Kroatien, hvor serberne udgjorde majoriteten. 10 Med direkte henvisning til den voksende serbiske dominans i jugoslavisk politik og et voksende ønske om mere selvstændighed dannede kroatiske nationalister (med den senere kroatiske præsident Franjo Tuđman i spidsen) i starten af 1989 det radikale parti HDZ. I april 1990 vandt HDZ det første flerpartivalg i Kroatien siden Anden Verdenskrig, og den nye regering gik straks i gang med at fratage republikkens ikke-kroatiske befolkningsgrupper politisk indflydelse. Dette gik særligt ud over Kroatiens serbiske befolkning, hvis nationale status blev ændret fra at være en af republikkens bærende befolkningsgrupper til blot at udgøre en national minoritet. 11 De serbiske politikere i Kroatien reagerede ved at danne en serbisk pendant til HDZ i form af partiet SDS og flere foreslog, at serberne skulle løsrive sig fra republikken. 12 Henover sommeren 1990 startede de første væbnede sammenstød mellem kroatisk politi og de nyoprettede lokale serbiske bevæbnede enheder. Godt hjulpet af den serbiske efterretningstjeneste oprettede SDS flere såkaldte autonome serbiske regioner, hvor lokale serbere blev bevæbnet til at forsvare sig mod kroaterne. I starten af 1991 bebudede SDS-ledelsen, at disse regioner ville løsrive sig fuldstændig fra resten af republikken. Den 25. juni 1991 valgte Kroatiens regering dog selv at løsrive sig fra resten af Jugoslavien. Den serbisk-kontrollerede svaret efterfølgende kom under tilsyn som følge af den ulovlige destruktion af materialet, der dækkede godt 8 måneders af bataljonens indsættelse. Se for eksempel Forsvaret bryder loven: Arkiver er væk, Kristeligt Dagblad For en mere generel debat om Forsvarets destruktion af arkivmateriale se Beordret udslettelse, Weekendavisen nr marts Robert Petersen noterer sig ligeledes, at bataljonen efter fordrivelsen af krajina-serberne reelt blev arbejdsløs. Robert Petersen, p Nikica Barić, The rise and fall of the Republic of Serb Krajina ( ), 2008, p Dejan Jović, The Slovenian-Croatian confederal proposal: A tactical move or an ultimate solution, 2008, p Nina Caspersen, The thorny issue of ethnic autonomy in Croatia: Serb leaders and proposals for autonomy, 2003, pp Den danske FN-bataljon i den ikke-anerkendte stat Republika Srpska Krajina,

6 Jugoslaviens fordeling af befolkningsgrupper i 1991 jugoslaviske JNA-hær rullede derefter ind i Kroatien for at bekæmpe kroaternes nyoprettede forsvar. Under dække af at ville stabilisere situationen i Kroatien sikrede JNA reelt, at serberne i Kroatien kunne bevare kontrollen med deres selvudråbte områder. 13 Sikkerhedsrådets første reaktion på konflikten fulgte den 25. september 1991, hvor antallet af døde og sårede samt materielle ødelæggelser allerede havde tyde- 13 Barić, p. 91f. 120 Jakob Brink Rasmussen

7 liggjort behovet for humanitær intervention. 14 Sikkerhedsrådets resolution 713 etablerede en fuldstændig våbenembargo med Jugoslavien, men denne fik kun begrænset effekt. Embargoen blev sågar hilst velkommen af flere JNA-generaler, idet den stoppede tilførslen af våbenforsyninger til kroaterne, der på trods af deres overtagelse af flere JNA-depoter stadig ikke kunne måle sig militært med den stærke føderale hær. 15 I oktober 1991 foreslog den såkaldte Badinter Kommission med NATOs tidligere generalsekretær Lord Carrington i spidsen etableringen af en mekanisme, der kunne beskytte Kroatiens etniske minoriteters rettigheder i både politisk og territoriel henseende. Kommissionens forslag indeholdt dog ingen henvisning til indsættelsen af fredsbevarende styrker, hvilket fik den serbiske præsident Slobodan Milosevic til straks at afvise planen. Han mente ikke, at den i tilstrækkelig grad garanterede serbernes sikkerhed i Kroatien. I november 1991 besluttede det serbiske lederskab derfor at anmode FN om at garantere det serbiske mindretals sikkerhed. 16 Indsættelsesgrundlaget I starten af december 1991 blev FN s særlige udsending til Jugoslavien, den tidligere amerikanske udenrigsminister Cyrus Vance, sendt til Kroatien for at få parterne til at opretholde den våbenhvile, som det var lykkedes ham at få dem til at acceptere i Geneve den 23. november Endvidere skulle Vance vurdere, om betingelserne for en evt. indsættelse af en fredsbevarende styrke i Kroatien var til stede. 17 Kort tid efter afleverede FN s generalsekretær Pérez de Cuéllar sin rapport til Sikkerhedsrådet, hvori Vances forslag om indsættelsen af FN-styrker var vedlagt. Dette forslag, som efterfølgende blot blev kendt som Vance-planen, var udelukkende tænkt som en midlertidig ordning, der skulle skabe rammerne for en mere permanent og fredelig løsning på konflikten mellem Kroatien på den ene side og Serbien samt de lokale serbere i de planlagte indsættelsesområder på den anden. 18 Men på trods af hensigten om det modsatte var der intet i planen, der garanterede en fredelig løsning på konflikten. Den var derimod fyldt med vage formuleringer med åbne fortolkningsmuligheder. 19 For det første foreslog Vance-planen oprettelsen af tre distinkte områder i Kroatien, der skulle betegnes som United Nations Protected Areas (UNPAs). Disse beskyttede områder blev 14 I starten af august 1991 var 300 mennesker meldt dræbt og internt fordrevet i Kroatien. Fra midten af august til midten af oktober flygtede ca serbere fra Kroatien til Bosnien. Se Susan L. Woodward: The Security Council and the wars in the former Yugoslavia, 2008, p Josip Glaurdić, The hour of Europe: Western powers and the breakup of Yugoslavia, 2011, p. 226f. 16 Ivica Miškulin, An avoidable failure: Peacekeeping in Croatia , 2011, p. 43f. 17 Glaurdić, p FN DOK. S/ Drago Hedl & Branka Magaš, Croatia: The unfulfilled mandate, 1995, p. 82f. Den danske FN-bataljon i den ikke-anerkendte stat Republika Srpska Krajina,

8 defineret som områder in which Serbs constitute the majority or a substantial minority of the population ( ). 20 To af områderne blev navngivet efter deres geografiske placering; Østslavonien og Vestslavonien. Det tredje, som efterfølgende skulle vise sig at blive en del af den danske bataljons ansvarsområde, blev kaldt Krajina, hvilket således lod det være op til fortolkning, om navnet skulle gives en politisk betydning (Republikken Serbisk Krajina) eller blot være en geografisk betegnelse som de to andre UNPAs. 21 For det andet var styrkens navn i sig selv problematisk. På trods af, at FN-styrken senere skulle få navnet United Nations Protection Force (UNPROFOR), var Vance-planen tvetydig i spørgsmålet om beskyttelsen af indbyggerne i UNPAområderne. Begrebet protection blev nemlig anvendt på to forskellige måder i planens tekst. Første gang det nævnes, fremgår det, at FN-styrken skulle beskytte indbyggerne mod frygt, mens det anden gang blot bemærkes, at indbyggerne skulle beskyttes det blev ikke nævnt imod hvad! 22 For det tredje fremgik det ikke tydeligt af Vance-planen, hvad der politisk og militært skulle ske, efter at parterne ifølge planen havde trukket deres militære enheder ud af UNPA-områderne. Teksten nævnte eksempelvis ingenting om et kroatisk herredømme over de serbisk-kontrollerede områder. Dette blev først et fast element i resolutionerne senere i forløbet. De serbiske enheder, som var fast placeret inden for UNPA-områderne, skulle ophæve deres kommandostrukturer og alle tunge våben skulle placeres i særlige FN-overvågede depoter. De eneste væbnede enheder, der måtte være tilbage i UNPA-områderne, var de eksisterende politienheder. I et naivt forsøg på at nedbygge de etniske spændinger krævede planen, at denne politistyrke skulle afspejle den etniske sammensætning, som eksisterede i de berørte områder, før konflikten var brudt ud. Det blev samtidig nævnt, at alle fordrevne frit skulle kunne vende tilbage til deres ejendomme. 23 På det tidspunkt hvor Vance-planen blev forfattet, var der gået næsten et år siden næsten alle kroater var blevet fordrevet fra de serbisk-kontrollerede områder. I bedste fald dannede planen således kun et midlertidigt ingenmandsland, hvor ingen af parterne i princippet kunne kræve magt- og voldsmonopol. Det fremgik direkte af Vance-planen, at alle involverede parter i konflikten skulle samtykke, for at planens punkter ville kunne gennemføres. 24 Det var derfor paradoksalt, at Vance i sin vurdering ikke mente, at forholdene i Kroatien var til stede for indsættelsen af en FN-styrke netop fordi ingen af konfliktens parter overholdt den aftalte våbenhvile. 25 Dette forhold blev understreget af flere FNpersoner i løbet af december 1991, og Vance måtte således endnu engang rejse til Jugoslavien for at få parterne til at opfylde betingelserne for indsættelsen af en 20 FN DOK. S/ Hedl & Magaš, p FN DOK. S/ Ibid. 24 Ibid. 25 Ibid. 122 Jakob Brink Rasmussen

9 fredsbevarende styrke. Det lykkedes at få parterne til at underskrive en ny våbenhvileaftale i Sarajevo den 2. januar 1992, og Milosevic måtte samtidig love Vance, at krajina-serbene stoppede deres ekspansion. I mellemtiden havde de serbiske politikere i Kroatien dog yderligere undermineret præmisserne for Vance-planen. Den 19. december 1992 valgte disse politikere nemlig at udråbe deres egen stat, Republikken Serbisk Krajina (RSK). Tiden mellem den 2. januar 1992 og den 23. februar 1992, hvor etableringen af UNPROFOR blev endeligt vedtaget i Sikkerhedsrådet, udviklede sig til et større diplomatisk cirkus, som viste alvorlige uoverensstemmelser mellem krajina-serberne og Milosevic samt mellem de krajina-serbiske politikere. 26 RSK s daværende præsident, Milan Babic var skeptisk over for Vance-planen, fordi han frygtede, hvad der ville ske med serberne i Kroatien, når JNA efter planen skulle trække sig ud. Babic afviste derfor offentligt Vance-planen den 4. januar Med udsigt til et kollaps i forhandlingerne om indsættelsen af FNstyrken forsøgte Milosevic at få Babic til at acceptere planen. Da dette mislykkedes, valgte Milosevic at gå bag ryggen på Babic og i stedet få en anden RSKpolitiker, Mile Paspalj, til at godkende planen på RSK s vegne. Samtidig planlagde Milosevic at vælte Babic som RSK s præsident. 27 Den 3. februar kunne FN s nytiltrådte generalsekretær, Boutros Boutros-Ghali, således meddele Sikkerhedsrådet, at de serbiske repræsentanter fra de planlagte UNPA er havde accepteret planen, og videre at det serbiske præsidentskab kunne garantere overholdelsen af planens betingelser. 28 Milosevic havde dermed set bort fra Babics veto mod Vance-planen. Det fik samme dag Babic til at meddele Boutros-Ghali, at RSK stadig ikke kunne acceptere planen. Generalsekretæren måtte forvirret notere sig, at: The question of whether or not a peace-keeping force deployed in the Krajina United Nations Protected Area would receive the necessary cooperation thus, unfortunately, remains unclear. 29 På trods af Milosevics forsikringer om det modsatte, var RSK-myndighedernes accept af Vance-planen altså på ingen måde givet. Få dage før den endelige vedtagelse af UNPROFOR s indsættelse redegjorde generalsekretæren for de problemer, der tydeligvis bekymrede ham. På trods af de mange ubesvarede spørgsmål omkring serbernes accept af Vance-planens præmisser anbefalede han alligevel Sikkerhedsrådet at stemme for FN-styrkens indsættelse i området. 30 Den internationale anerkendelse af Kroatien som suveræn stat havde dog i mellemtiden totalt ændret præmisserne bag Vance-planen og dermed for de fredsbevarende styrker. Kroatiens grænser fulgte de gamle føderale grænser og dets territorium omfattede dermed også det selvudråbte RSK. En international 26 Glaurdić, p Caspersen, 2003, p. 11f. 28 FN DOK. S/ Ibid. 30 FN DOK. S/ Den danske FN-bataljon i den ikke-anerkendte stat Republika Srpska Krajina,

10 anerkendelse af RSK var således ikke længere en realistisk mulighed, og den kroatiske regering tolkede derfor Vance-planens henstilling om demilitariseringen af serberne og genhusningen af kroatiske flygtninge i de beskyttede områder som de første skridt mod en genoverdragelse af kroatisk kontrol over områderne. Ved at indsætte FN-styrker langs UNPA-grænserne, hvis linjer tilnærmelsesvis flugtede med RSK s selvudråbte territorium, forblev spørgsmålet om Kroatiens territorielle integritet dog foreløbigt uløst. Sikkerhedsrådets fastfrysning af våbenstilstandslinjerne gav således RSK en om end midlertidig form for anerkendelse. 31 På trods af, at RSK ikke accepterede alle bestemmelserne i Vance-planen, var det derfor alligevel hensigtsmæssigt for RSK at indregne de fredsbevarende styrker i en status-quo-strategi. Vance-planens henstilling om demilitarisering ville reelt efterlade RSK forsvarsløs i tilfælde af et kroatisk angreb. Med udsigten til dette scenario var det derfor helt afgørende for RSK at få placeret FN-styrkerne langs frontlinjerne for dermed at konsolidere den ikke-anerkendte stats nyetablerede grænser, for så længe disse kunne fastholdes, eksisterede RSK de facto. 32 Bataljonens indsættelse I forlængelse af FN s Sikkerhedsråds beslutning om at indsætte en fredsbevarende styrke i Kroatien sendte Danmark den 12. marts 1992 en fortrop af officerer til den såkaldte Sektor Nord i det serbisk-kontrollerede Krajina-område langs den kroatisk-bosniske grænse ved Una-floden. En lille måned senere ankom hovedstyrken, der bestod af en bataljon på ca. 900 mand fordelt med fem linjekompagnier og et stabskompagni. Bataljonen fik ansvaret for den østlige del af Sektor Nord og skulle under sin indsættelse være under UNPROFOR s operationelle kommando. 33 At de problematiske omstændigheder vedrørende det skriftlige indsættelsesgrundlag i løbet af missionen skulle få en noget anden betydning end forventet af Sikkerhedsrådet, og at det lokale element skulle vise sig at blive undergravende for missionens muligheder for at lykkes, var på indsættelsestidspunktet dog ikke en stor bekymring for den danske bataljon. Den mødte fra start udsagn om gode hensigter om samarbejde på lokalt plan. Det var først senere, at Vance-planens mangler blev klarlagt, og bataljonen måtte gentænke sin situation, da den måtte forholde sig til lokal modstand og samarbejdsproblemer. De første uger af bataljonens indsættelse var præget af optimisme, hvad angik samarbejdet med de lokale serbiske militære og civile myndigheder. I indsættelsesbefalingen fremgik det således under punktet om lokale forhold, at så snart 31 Hedl & Magaš, p. 83; Glaurdić, p Barić, p. 93f. 33 Mette Juul & Sune Wadskjær Nielsen, 12 år på Balkan, Dansk fredsstøttende indsats i konflikterne på balkan , 2004, p. 26f; Nikolaj Petersen, Europæisk og globalt engagement: , (2. udgave), 2006, p. 459; Robert Petersen, p Jakob Brink Rasmussen

11 Placeringen af den danske bataljon i Sektor Nord. FN overtog ansvaret i området, ville alle JNA-enheder trække sig ud af Kroatien, ligesom det forventedes, at alle militser i området ville aflevere deres våben. 34 Bataljonen vurderede i slutningen af marts 1992, at den serbiske befolkning generelt var positivt stemt forud for hovedstyrkens ankomst, og at opgaven (der henvistes utvivlsomt til Vance-planen) ville kunne løses hurtigt efter bataljonens ankomst. Bataljonsledelsen vurderede endda, at missionens største udfordring var de dårlige sanitære forhold i indsættelsesområdet! 35 Bataljonens næstkommanderende, oberstløjtnant Erik Dam, noterede sig således d. 26. marts 1992, at situationen i bataljonens ansvarsområde var på vej mod en roligere normaltilstand, 34 DANCON/UNPROFOR befaling for indsættelse i Dvor/Kostajnica V1. 35 RECCE-rapport afleveret til CDR SEC N V1. Den danske FN-bataljon i den ikke-anerkendte stat Republika Srpska Krajina,

12 hvor parterne nærmede sig hinanden, og hvor de fordrevne indbyggere (primært kroater) så småt kunne vende hjem. 36 Bataljonens første chef, oberst Jørgen Bjerre Nielsen, kunne således i slutningen af april skrive hjem til HOK, at danskerne indtil videre havde gennemført en række møder med lokale civile og militære myndigheder, og at disse møder var præget af gensidig tillid og stor hjælpsomhed. Den positive modtagelse kom bl.a. til udtryk ved symbolske handlinger, som da lokale kvinder mødte op ved en af bataljonens lejre og uddelte kager til de danske soldater. 37 Forventningen om et problemløst samarbejde med de lokale serbiske RSK-myndigheder blev ikke mindre, da en lokal serbisk borgmester kort efter indsættelsen gav bataljonen skriftligt løfte om, at serberne ville gøre alt for at realisere Vance-planen. 38 Både bataljonen og den serbiske lokalbefolkning var altså på et officielt plan og i den indledende fase enige om, at Vance-planen var et gyldigt grundlag for FN-styrkernes tilstedeværelse, og at planens punkter kunne og burde løses hurtigst muligt. Lokalbefolkningens indledende tilfredshed over bataljonens tilstedeværelse blev fint opsummeret af Forsvarets Efterretningstjeneste i april, der dog samtidig vurderede, at denne tilfredshed ikke nødvendigvis ville holde ved: [Der] synes ( ) at være en overvejende positiv holdning til UNPROFOR blandt civilbefolkningen i Serbisk Krajina. Det kan dog ikke udelukkes, at denne holdning vil ændre sig, hvis man føler, at FN styrkens tilstedeværelse ikke lever op til de forventninger, som i øjeblikket næres. 39 Virkeligheden I løbet af de efterfølgende måneder blev det tydeligt for bataljonen, at serbernes praksis ikke stemte overens med Vance-planen, som de nærmest modstridigt officielt havde godkendt i forbindelse med januars og februars forhandlinger med Vance og Milosevic. Bataljonen bevægede sig således ind i et forandret normalbillede, hvilket dels blev understreget af begivenheder, der fandt sted på forhandlingsniveauer over den selv, men især også på det lokale niveau. De radikale RSK-politikere, der var blevet marginaliseret af Milosevic i forhandlingerne om UNPROFOR, begyndte tilsyneladende nu at dominere det politiske miljø i RSK. Den daværende præsident Goran Hadzic begyndte at afvise en af Vance-planens mest centrale punkter: tilbagevenden af de kroatiske flygtninge. Serberne begyndte at brænde flere af de fordrevne kroaters huse af, hvilket allerede var blevet observeret af bataljonen i dens lokalområde for første gang den 28. marts. 40 I andre tilfælde flyttede de serbiske myndigheder boligløse serbe- 36 Den militære situation i DANCON indsættelsesområde C1. 37 Daily SITREP C2. 38 Brev fra lokal borgmester. Uden titel og dato. Sandsynligvis modtaget de første dage af marts vurderet efter kildens placering i arkivkassen og tekstens velkomstagtige karakter. V1. 39 Efterretningsoversigt april 1992, s. 66. FE. 40 SITREP til HOK C Jakob Brink Rasmussen

13 re ind i de efterladte kroatiske huse. 41 Dette var forhold, som den danske bataljon nu skulle forholde sig til. De positive forsikringer fra RSK s side om samarbejde om Vance-planens implementering samt bataljonens egen optimisme omkring missionen blev således relativt hurtigt efter indsættelsen afløst af en uforudset lokal virkelighed. RSK s afvisning af Vance-planens centrale punkter på det nationale niveau kom tydeligt til udtryk i bataljonens lokalområde, og RSK s forventninger til UN- PROFOR udviklede sig i løbet af foråret og sommeren 1992 sig til et centralt problem for bataljonens muligheder for at implementere Vance-planen. RSK-myndighederne forsøgte at konsolidere RSK s ikke-anerkendte grænser ved på lokalt plan at søge genforhandling af Vance-planens punkter om dette. På et møde mellem bataljonen og lokale serbiske militære chefer den 13. maj fremkom serberne med krav om udvidelse af de beskyttede UNPA-områder. Disse krav blev udtrykt som et ultimatum for bataljonen; hvis ikke FN ville udvide disse områder, ville serberne heller ikke aflevere deres våben, som de jf. et andet væsentligt punkt i Vance-planen var forpligtet til. 42 Få dage senere modtog bataljonen et længere brev fra en lokal borgmester, hvori denne beskrev, hvad han så som kerneproblemet i danskernes ansvarsområde. Borgmesteren henviste til et valg i 1990, hvor bestemte byer, som nu lå placeret uden for UNPA erne, tilsyneladende havde vedtaget at indlemme sig under, hvad der nu var blevet RSK. Borgmesteren mente, at den danske bataljon skulle indsættes mellem de beskyttede områder og de reelle frontlinjer. Hvis ikke dette skete, mente borgmesteren, at bataljonen ikke udførte de opgaver, som Vance-planen, ifølge borgmesteren, foreskrev. 43 De to begivenheder viser et af de mange problemer, der var opstået i tiden mellem Sikkerhedsrådets vedtagelse af Vance-planen og indsættelsen af UN- PROFOR. Efter vedtagelsens af Vance-planen fortsatte parterne med at bryde 2. januar-våbenhvileaftalen, og FN s administrative og i grunden kunstige UNPAgrænser stemte ikke længere overens med de reelle frontlinjer, som eksisterede, da FN-styrkerne ankom i marts RSK tolkede frontlinjerne som statens politiske grænse, som den ville have FN til at sikre. Serbernes henvendelser til den danske bataljon var derfor utvivlsomt et træk, der havde til formål at implementere danskernes tilstedeværelse i denne strategi. Nu begyndte danskernes opfattelse for alvor at ændre sig. Få dage efter modtagelsen af serbernes ultimatum og borgmesterens brev skrev den danske bataljonschef til sektorhovedkvarteret, at RSK s eksistens måtte betragtes som værende i direkte modstrid med Vance-planen og dermed undergravende for bataljonens arbejde 41 Efterretningsoversigt april 1992, s. 65. FE. 42 Enclosure to HQ DANCON daily SITREP C3. Se også MIL INFO SUMMARY NO Straffesager. 43 Written request and complaints C4. 44 Ana S. Trbovich, A legal geography of Yugoslavia s disintegration, 2008, p Den danske FN-bataljon i den ikke-anerkendte stat Republika Srpska Krajina,

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift Nummer 2014/2

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift Nummer 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift Nummer 2014/2 Artikel: Den danske FN-bataljon i den ikke-anerkendte stat Republika Srpska Krajina, 1992-1995 Forfatter: Jakob Brink Rasmussen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2014 Sat og tryk:

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 7 final 2014/0060 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2012 COM(2012) 525 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma DA DA RAPPORT

Læs mere

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab.

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab. Indfødsretsudvalget IFU alm. del - Bilag 71 Offentligt Oversigt over løsning fra det statsborgerretlige tilhørsforhold til de tidligere jugoslaviske republikker ved ansøgning om dansk statsborgerskab (februar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) FOA Fag og Arbejde for A, B og C (advokat Jacob Goldschmidt) mod Viborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch.

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch. Menneskerettigheder og krigens regler Lektion / dato Emne / tema r Arbejdsformer Skriftligt arbejde 1. 2/2 2. 4/2 3. 16/2 Introduktion til dilemmaerne og gruppearbejde Fortsat arbejde med de forskellige

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning).

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning). Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.10.2017 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af

Læs mere

Tyske troppebevægelser

Tyske troppebevægelser Opgaveformulering: På baggrund af en analyse af det udleverede materiale ønskes en diskussion af om krisen i dagene op til 22. maj 1938 udløstes af tyske troppebevægelser med henblik på invasion i Tjekkoslovakiet

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Vi er medlemmer, der ikke vil acceptere brud på PSKs vedtægter

Vi er medlemmer, der ikke vil acceptere brud på PSKs vedtægter View this email in your browser Vi er medlemmer, der ikke vil acceptere brud på PSKs vedtægter Derfor anmoder vi om medlemmernes stemme til indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling med det formål

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Forsvarsministeriet REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn den 4. september 2003 Lad mig indledningsvis slå fast, at jeg selvsagt på ingen måde har søgt at

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.11.2010 B7-0682/2010 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om de humanitære

Læs mere

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Hver fjerde af os siger Nej tak til velgørenhed. Danskerne vil egentlig gerne hjælpe, men er blevet så trætte af NGO ernes aggressive

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche

AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche INDHOLD SAGEN KORT 3 DOKUMENTATION 7 1. Randers Kommunes aftaler med

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v.

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v. Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Kommissorium for

Læs mere

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til.

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til. Kære venner, Nu har nogle af Jer måske læst de to artikler, som jeg sendte rundt, og jeg tænker, at det måske er rigtigst, at jeg lige tilføjer nogle personlige betgragtninger til det, som I har læst.

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016 2016-2 Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed En forælder oprettede en offentligt tilgængelig Facebook-gruppe, hvor aktuelle forhold på børne-

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Intervention i Syrien

Intervention i Syrien Intervention i Syrien Hvorfor / Hvorfor ikke? 1 Struktur 1. Formål: I skal tage stilling til Syrien-problematikken 2. Baggrund 1. Historie samt Arabisk Forår 3. Hvorfor intervention? 4. Hvorfor ikke intervention?

Læs mere

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V København den 23. april 2008 Afgørelse vedrørende klage fra Den Tyrkiske Ambassade i Danmark Radio-

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den Udenrigsudvalget 2008-09 URU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt NOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 5.N.660. CC: Bilag: Fra: MENA Dato: 2. februar 2009 Emne: Besvarelse af URU samrådsspørgsmål

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 31.3.2015 2015/2040(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 Aldo Patriciello (PE549.460v01-00) om procedurer og praksis i forbindelse

Læs mere

Mægling- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) modtog klagen den 22. oktober 2013.

Mægling- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) modtog klagen den 22. oktober 2013. 14. august 2014 Endelig udtalelse Mæglings- og klageinstitutionen Klager 3F Indklagede - Greenpeas Enterprise ApS Mægling- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) modtog klagen den

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere:

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere: Kære Feriehusejer Så skete det desværre. En magt demonstration fra Lalandias side. Brevet som I alle har modtaget fra Lalandia understreger med al tydelighed, at Lalandia kan pålægge feriehusejerne alle

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han Demokratiteori Robert Dahl I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han potentere dog at opfyldelse af disse fem punkter ikke automatisk giver ét ideelt demokrati og

Læs mere

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner.

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Dato: 7. november 2016 Kontor: Task force Sagsbeh: Maria Aviaja Sander Holm Sagsnr.: 2016-0035-0378 Dok.:

Læs mere

Lønsamtalen et ledelsesværktøj

Lønsamtalen et ledelsesværktøj Lønsamtalen et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse 1.Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen. 2 3. Løntilfredshed..2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse..3 4.1.1 Medarbejdervurdering 3 4.2 Gennemførsel.4

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere