2013 UDSATTEPOLITIK 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 UDSATTEPOLITIK 2015"

Transkript

1 UDSATTEPOLITIK

2 BAG ALLE MENNESKER ER DER EN HISTORIE, SÅ INDEN FOLK DØMMER ANDRE, BØR DE OVERVEJE OM DE KENDER HISTORIEN

3 Indhold UDSATTEPOLITIK FORORD / INDLEDNING 05 HVEM ER MÅLGRUPPEN FOR UDSATTEPOLITIKKEN? HVORFOR EN POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE I SLAGELSE KOMMUNE? 08 UDSATTEPOLITIKKENS TEMAER OG MÅL 09 Boliger 09 Forebyggelse af social udsathed 10 Sundhed 10 Helhedsorienteret indsats og sagsbehandling 11 Mødet mellem kommunen og borgeren STRATEGIPLAN FOR UDSATTEOMRÅDET INDLEDNING 14 BOLIGER 16 FOREBYGGELSE AF SOCIAL UDSATHED 17 SUNDHED 18 HELHEDSORIENTERET INDSATS OG SAGSBEHANDLING 19 MØDET MELLEM KOMMUNEN OG BORGEREN 21

4 FORORD UDSATTEPOLITIK

5 Kære borgere i Slagelse Kommune. Det er med glæde vi nu kan præsentere den første udgave af en samlet Udsattepolitik og Strategiplan for udsatteområdet. I Slagelse Kommune ønsker vi at de væsentligste grundvilkår for tilværelsen er tilstede for alle kommunens borgere. Med Udsattepolitikken angiver vi derfor den retning vi som politikere i Slagelse Kommune ønsker indsatsen på udsatteområdet udvikler sig. Det har samtidig været Byrådets ønske, at inddrage de borgere Udsattepolitikken omhandler i videst muligt omfang i processen. Rådet for Socialt Udsatte har derfor i samarbejde med Center for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug i 2012 planlagt og gennemført en række interview med nuværende eller tidligere socialt udsatte borgere. Der er i Strategiplanen lagt stor vægt på borgernes udsagn om, hvilke initiativer der kan medvirke til at ændre på egen eller andre udsatte borgeres livssituation. Udsattepolitikken bygger på udvalgte temaer, som her og nu opleves som de mest aktuelle udfordringer på området i kommunen. Det fritager dog ikke Slagelse Kommune for at forholde sig til alle spørgsmål vedrørende socialt udsattes vilkår, men gør det muligt, at iværksætte en målrettet indsats der hvor borgerne oplever de største udfordringer er. Vi vil gerne sige tak til alle som har bidraget til Udsattepolitikken med deres viden og erfaringer, og dermed til en Udsattepolitik med fokus på de mest aktuelle udfordringer for området i Slagelse Kommune. Lis Tribler Borgmester Jørgen Andersen Formand Handicap og Socialpsykiatriudvalget

6 06 Indledning Socialt udsatte borgere udgør som gruppe en minoritet i landets kommuner, og overses derfor lettere i den politiske prioritering sammenlignet med andre grupper, som er mere organiserede. En af de væsentligste årsager er, at socialt udsatte ikke er sikret et talerør tilsvarende de obligatoriske kommunale ældre- og handicapråd, samt sjældent er omfattet af en selvstændig politik for området. Flere og flere kommuner er blevet opmærksomme på dette forhold, dette gælder også Slagelse Kommune. Med Byrådets beslutning om, at der skal udarbejdes en Udsattepolitik og etableres et Råd for socialt udsatte, har Byrådet i Slagelse Kommune tydeligt angivet, at de ønsker fokus på socialt udsatte borgeres livsvilkår i kommunen, samt at socialt udsatte borgere skal sikres samme muligheder for indflydelse som kommunens øvrige borgere. Ansvaret for Byrådets beslutninger er placeret i Udvalget for Handicap- og Socialpsykiatri. Til at varetage iværksættelse af nødvendige initiativer og sikre fremdrift i forhold til Byrådets beslutninger har Center for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug haft nedsat en styregruppe. Styregruppen har indgående drøftet, hvordan de med deres erfaringer mente man bedst muligt, kunne sikre socialt udsatte borgere en medinddragelse og indflydelse på processen. Som udgangspunkt erkendte styregruppen, at traditionelle metoder som f.eks. afholdelse af et borgermøde, ikke ville være en anvendelig metode i denne sammenhæng. I forhold til borgerinddragelse, må det accepteres, at det vil tage tid, at opbygge en brugbar kontakt og dialog med socialt udsatte borgere. Styregruppen har derfor hentet inspiration til Udsattepolitikken gennem afholdelse af et Fremtidsværksted. Fremtidsværkstedet blev afholdt d. 9. maj 2011 med 45 deltagere, ligeligt fordelt med repræsentanter af tidligere socialt udsatte borgere, kommunale medarbejdere, boligorganisationerne, interesseorganisationerne og de frivillige organisationer. Formålet med at anvende Fremtidsværkstedet som metode var, at deltagerne gennem processen kunne nå frem til en prioritering af, hvilke temaer og mål de mente burde være i fokus i en fremtidig Udsattepolitik i Slagelse Kommune. De inviterede deltagere til Fremtidsværkstedet har alle en tæt kontakt til borgere der er eller har været socialt udsatte, og tilsammen en enorm stor viden og erfaring i forhold til Udsatteområdets udfordringer. Dagen blev derfor en stor succes. Blandt deltagerne i Fremtidsværkstedet var der bred enighed om, at følgende temaer vil være mest aktuelle i en første udgave, af en Udsattepolitik i Slagelse Kommune: Boliger Forebyggelse Sundhed Helhedsorienteret indsats og sagsbehandling Mødet med borgeren - Medborgerskab Når man vælger at anvende Fremtidsværkstedsmodellen som metode, arbejdes der normalt med tre niveauer.

7 Områdets udfordringer, områdets mål og mulige initiativer. For at sikre borgere der er socialt udsatte en højere grad af indflydelse på forslagene til de konkrete initiativer til hvert tema, vil Udsattepolitikken efterfølgende blive suppleret med en strategiplan. Styregruppen vil i samarbejde med det nyvalgte råd for socialt udsatte i Slagelse Kommune sikre, at der igangsættes en proces, hvor socialt udsatte får mulighed for indflydelse på den kommende strategiplan for området. Hvem er målgruppen for Udsattepolitikken? De socialt udsatte er ikke en veldefineret gruppe. Social udsathed er blevet en betegnelse der henleder til kompleksiteten af problemstillinger i nogle borgeres livssituation. En livssituation som indebærer alvorlige sociale problemer for den enkelte. Social udsathed er derfor ikke en egentlig definition, men som nævnt nærmere en angivelse af den kompleksitet af problemstillinger borgeren befinder sig i. I Slagelse Kommune har vi valgt, at anvende den måde Videnscenter for Socialt Udsatte beskriver udsathed på: stand til at benytte de sociale hjælpesystemer, kan ikke etablere og fastholde konstruktive relationer til et netværk, hverken private eller professionelle, og lever derfor uden for eller på kanten af samfundet, i ensomhed og uden den støtte de har behov for. Det er vigtigt at være bevidst om, at en kategorisering af socialt udsatte kan være med til at øge udsatheden. Hvis målgruppen f.eks. omtales som de svageste i samfundet, kan det lede fokus hen på den enkelte person og nogle personlige egenskaber, eller fraværet af nødvendige egenskaber. Dette kan medføre, at socialt udsatte fejlagtigt stemples som mennesker tilhørende en bestemt gruppe. Social udsathed for den enkelte borger handler ofte om en række dårlige levevilkår, hvor hver enkel faktor kan være med til at starte en social deroute. Disse faktorer er erfaringsmæssigt: manglende arbejdsmarkedstilknytning og uddannelse kriser, traumer, omsorgssvigt manglende sociale kompetencer personlige og familiære problemer kriminalitet isolation, ensomhed, manglende netværk økonomisk fattigdom hjemløshed /funktionel hjemløshed Hvis et menneskes livssituation (måske allerede i barndommen) har været præget af mange og langvarige udsathedsfaktorer, vil der snarere være tale om, at vedkommende er blevet egentlig socialt udstødt af samfundet. Mennesket er således ikke i misbrug dårligt helbred, sundhedstilstand 07

8 Slagelse kommunes Udsattepolitik omhandler borgere som ofte er kategoriseret i nedennævnte målgrupper: hjemløse stofmisbrugere alkoholmisbrugere prostituerede traumatiserede flygtninge sindslidende (psykisk syge) udsatte børn og unge En borger der alene fx. er misbruger, eller har en sindslidelse er ikke nødvendigvis socialt udsat. Det er netop kompleksiteten i borgerens situation, samt muligheden for selv at ændre på dette livsvilkår der er afgørende for, om borgeren tilhører målgruppen socialt udsatte. Hvorfor en politik for Socialt udsatte i Slagelse Kommune? socialt udsat eller helt udstødes. Politikken skal desuden medvirke til, at der skabes sammenhæng i indsatsen, og at borgeren mødes med anerkendelse og respekt. I respekt for den enkeltes frihed og ret til selvbestemmelse ønsker Slagelse Kommune at: forebygge social udsathed socialt udsatte borgere får reel adgang til at leve en tilværelse så tæt på egne idealer som muligt socialt udsatte borgere medtænkes i kommunens sociale og sundhedsfremmende indsats sikre socialt udsatte borgere øgede muligheder for inklusion (deltagelse)i samfundet sætte fokus på socialt udsatte borgeres livsvilkår mobilisere alle relevante aktører i indsatsen Udsattepolitikken er en overordnet retningsgivende politik, der skal sætte rammer for en målrettet og sammenhængende indsats i forhold til kommunens socialt udsatte borgere. Udsattepolitikken skal ses i en sammenhæng med Slagelse Kommunes øvrige politikker og strategier der berører området socialt udsatte. Det gælder fx. Børne- og ungepolitikken, Handicappolitikken, Sindslidendepolitikken, Misbrugspolitikken og Sundhedspolitikken 08 I Slagelse Kommune ønsker vi at sikre socialt udsatte borgere, at væsentlige grundvilkår for tilværelsen er tilstede, blandt andet i form af et sted at bo, samt mulighed for en sund og mangfoldig livsudfoldelse. Det er vores ambition at bidrage med indsatser og tilbud, som forebygger at den enkelte borger bliver

9 Udsattepolitikkens temaer og mål Boliger En bolig er andet og mere end et opholdssted. Det er et hjem, hvor den enkelte kan føle sig tryg og skabe en stabil tilværelse, med mulighed for at tage vare på sig selv. At have en bolig er et væsentligt element i et menneskes livsvilkår, og er afgørende for de sociale og sundhedsmæssige vilkår. Socialt udsatte kan have svært ved at benytte de almindelige boligtilbud. Det kan dels skyldes, at de ikke magter at tage hånd om de forpligtigelser der følger med ved at have en bolig, eller har svært ved at føle sig tilpas i boligen. I forhold til boligområdet, handler det om at skabe rum og muligheder for at leve anderledes. F.eks. ved etablering af skæve boliger, skurvognsprojekt, alternative plejehjem, akutovernatning m.m. Det er Slagelse Kommunes mål: at kunne tilbyde en bredere vifte af boligtyper og huslejepriser, som imødegår de særlige behov socialt udsatte kan have at ingen borgere ufrivilligt skal leve på gaden at unge mellem 18 og 25 år som udgangspunkt ikke anbringes i 110 tilbud (Forsorgshjem og Herberg) Forebyggelse af social udsathed På Fremtidsværkstedet var der udbredt enighed om, at en tidlig og forebyggende indsats i forhold til børn og unge i risikofamilier, er væsentlig i forebyggelsen af social udsathed. Socialudsathed udvikles ofte gennem en langvarig proces. Problemer der starter i en mindre målestok og registreres som faldende trivsel, kan over tid vokse til massive og komplekse problemstillinger, hvis den onde spiral ikke brydes. Forældres omsorgsevne og livsførelse vil altid have en betydning for børn og unge i familien, men i nogen familier kan opvækstbetingelserne for barnet / den unge være så vanskelige, at der er en væsentlig risiko for at barnet/den unge i voksentilværelsen ender i målgruppen som socialt udsatte. Der vil imidlertid altid være behov for, at der i et tæt samarbejde mellem relevante aktører afdækkes, hvilke forebyggende tiltag der bør iværksættes og hvor tidligt i et forløb der bør sættes forebyggende ind. Det er Slagelse Kommunes mål at: afdække hvilke initiativer der kan forebygge social udsathed blandt børn og unge at iværksætte en tværfaglig, tidlig og forebyggende indsats for børn og unge i udsatte familier at styrke samarbejdet om den fælles indsats mellem kommune og boligorganisationer for at forebygge borgere sættes på gaden 09

10 10 Sundhed Det nationale Råd for socialt udsatte har sammen med Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet gennemført en sundhedsundersøgelse blandt socialt udsatte. Den peger blandt andet på, at socialt udsatte generelt har et dårligt fysisk og psykisk helbred. Socialt udsatte har en meget større risiko for at dø tidligt. De lider ofte af en række alvorlige sygdomme og deres helbred er generelt dårligere end den danske gennemsnitsbefolkning. Hertil kommer at mange socialt udsatte ikke formår at benytte det etablerede behandlingssystem. De formår ofte ikke at møde op til en aftalt tid og omvendt er behandlingssystemet ikke altid indstillet på den adfærd og holdning disse borgere kan udvise i forbindelse med undersøgelser og behandling. Undersøgelsen peger også på, at socialt udsatte har en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd, idet der er relativt flere der ryger, har et alkohol eller stof misbrug, får forkert kost og mangler motion mv. Dårligt helbred og usund levevis kan samtidig blive en alvorlig barriere for, at kunne fastholde eller opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet, eller til samfundet i det hele taget. Det er Slagelse Kommunes mål: at medvirke til at bedre sundhedstilstanden blandt socialt udsatte gennem kommunens sundheds fremmende initiativer at sikre en mere fleksibel og tilgængelig adgang til sundhedsydelser, herunder misbrugsbehandling at etablere et opsøgende sundhedsteam Helhedsorienteret indsats og sagsbehandling En af de største udfordringer i indsatsen og sagsbehandlingen omkring socialt udsatte er de sammensatte og komplekse problemstillinger som ofte er de udsattes livsvilkår. Det kræver ofte en individuel, sammenhængende og vedvarende indsats, men også en tværgående og koordineret indsats mellem de kommunale enheder. Trods denne udfordring er det vigtigt at sikre, at også socialt udsatte får den hjælp og støtte de har behov for i lighed med andre borgere i Slagelse Kommunen. Desværre ses der en tendens til, at socialt udsatte ofte glider ud af systemet uden at have modtaget den hjælp de har behov for. En væsentlig årsag kan være, at disse borgeres sagsforløb sjældent passer ind i den lovgivingsmæssige og organisatoriske opbygning der er i kommunerne, og at borgerne simpelthen giver op inden ansvaret for opgaven er placeret. En anden årsag kan være, at de socialt udsatte er i en livssituation, hvor de ikke magter at imødekomme de krav der stilles for at være berettiget til hjælp. For at skabe bedre løsninger i indsatsen og sagsbehandlingen eksperimenteres der derfor i flere kommuner med fx. koordinerende sagsbehandlere, tværgående udsatte teams og fremskudt sagsbehandling (sagsbehandling i fx. varmestuer m.m.). I en fremtidig tænkning om organisering af indsatsen på udsatte område, vil det være væsentlig at udbygge kendskabet til - og samarbejdet med de frivillige organisationer. De frivillige organisationer har opbygget en stor viden om vilkårene for socialt udsatte, og har tit

11 alternative ideer og muligheder, som vil kunne supplere den kommunale indsats. Det er Slagelse Kommunes mål: at skabe overblik over antallet af borgere inden for målgruppen, og som vurderes har behov for en særlig tilrettelagt og fleksibel sagsbehandling at skabe en tilgængelig sagsbehandling for socialt udsatte borgere at tilbyde en helhedsorienteret, sammenhængende og fleksibel indsats der imødegår den livssituation borgeren befinder sig i at mobilisere alle relevante aktører der kan bidrage til en helhedsorienteret indsats at udlodning af 18 midler også understøtter Udsattepolitikken (pulje til at understøtte frivilligt socialt arbejde) Mødet mellem kommunen og borgeren sig i så kaotisk en situation, at de ikke har haft mulighed for at overskue og honorere krav fra offentlige myndigheder, har medvirket til, at de er havnet som socialt udsatte. De har ganske enkelt måtte give op. Borgerne efterlyser at blive mødt med tillid, respekt, lydhørhed og forståelse for deres aktuelle situation, samt mulighed for at få indflydelse på, hvilken indsats der skal iværksættes. At genskabe og fastholde kontakten til socialt udsatte borgere, der ikke er i kontakt med kommunen, kræver ofte en vedvarende opsøgende indsats. Det er Slagelse Kommunes mål: at sikre socialt udsatte får fodfæste i livet at indsatsen tager udgangspunkt i borgerens aktuelle situation at borgeren oplever at blive mødt med accept og respekt, samt mulighed for indflydelse og retten til selv at bestemme at der i tilrettelæggelsen af indsatsen er fokus på borgerens egne mål, ressourcer og kompetencer at styrke den opsøgende indsats i forhold til socialt udsatte Det at føle sig værdsat og anerkendt af andre, er for alle mennesker en grundlæggende forudsætning for at udvikle et positivt selvværd. Det er i mødet med andre at vores identitet skabes. Mange socialt udsatte borgere har haft brudte forløb og mangel på succes i samarbejdet med offentlige myndigheder, og kan derfor være forbeholdne og uden tillid til mødet med det offentlige. Flere udsatte giver udtryk for, at manglende anerkendelse af, at de som mennesker har befundet 11

12 STRATEGIPLAN FOR UDSATTEOMRÅDET

13

14 Indledning I forbindelse med Byrådets godkendelse den 28. november 2011, af Slagelse Kommunes 1. udgave af en Udsattepolitik, blev det samtidig besluttet, at Udsattepolitikken suppleres med en strategiplan. Strategiplanen beskriver konkrete initiativer, der ønskes iværksat i perioden i forhold til Udsattepolitikkens fem udvalgte temaer. Der er ikke tale om en videnskabelig undersøgelse, men en række interviews der tager udgangspunkt i en åben interviewform, hvor det handler om at lade deltagerne komme til orde og lytte til de mennesker, der har de sociale problemer tæt inde på livet. Der er for hvert tema udarbejdet en samlet opsamling af udsagn fra alle interviews. Data fra interviewene er anvendt i strategiplanens forslag til konkrete initiativer. Interviewene er gennemført i samarbejde med borgere der har kontakt med: Strategiplanens initiativer til temaerne boliger, sundhed, helhedsorienteret indsats og sagsbehandling og mødet mellem kommunen og borgeren, omhandler indsatsen på voksenområdet (18+ årige), hvorimod initiativer til temaet forebyggelse af social udsathed udelukkende omhandler indsatsen på børn og unge området. For at sikre borgere inden for målgruppen en indflydelse på strategiplanen, har Rådet for Socialt Udsatte i samarbejde med styregruppen, udformet en spørgeguide i forhold til Udsattepolitikkens temaer, og iværksat en række interview af borgere der er/eller tidligere har været i en livssituation, hvor de må betegnes som socialt udsatte. Café R (ungetilbud i Socialpsykiatrisk Center Slagelse) Bedre Psykiatri (Pårørende organisation) Ringen (tilbud til alkoholmisbrugere) Skælskør Boligselskab (Boligsociale medarbejdere) Forsorgshjemmet Toften (tilbud til hjemløse) 8 deltagere 2 deltagere 4 deltagere 5 deltagere 3 deltagere 14 Der har deltaget i alt 51 borgere i interviewene, som alle har ønsket at være anonyme. Interviewene er gennemført af medlemmer fra Rådet for Socialt Udsatte der i forvejen har en kontakt med borgerne, eller af en udviklingskonsulent fra Center for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug i samarbejde med nøglepersoner på det enkelte område. Der var på forhånd udarbejdet en vejledning til interviewerne, så alle havde det samme udgangspunkt og et ensartet koncept for opsamling fra interviewet. Back Stage (aktiveringstilbud til alkohol og stofmisbrugere) Hulby Møllegaard (aktiveringstilbud jobcentret) Kirkens Korshær (varmestuer) Misbrugscentret (alkohol - og stofenheden) 4 deltagere 11 deltagere 5 deltagere 9 deltagere

15 Stof til eftertanke... Først og fremmest en stor tak til de borgere, der åbent og ærligt gennem interviewene har bidraget med deres erfaringer og personlige historier. Generelt har deltagerne været meget fokuseret på, at bidrage med forslag til initiativer - som de oplever, kunne have en væsentlig betydning i forhold til, at kunne ændre på egen eller andre udsatte borgeres livssituation. Borgernes bidrag er derfor yderst relevante i forhold til strategiplanens konkrete forslag til initiativer og vil forhåbentlig blive konstruktivt modtaget i den videre proces. Interviewene har også givet stof til eftertanke, i forhold til den mere generelle holdning der afspejles i vores samfund til målgruppen. Nedenstående er en kort opsamling af nogle af de udsagn der fremkom under interviewene, og som giver anledning til refleksion over den måde vi som borgere og samfund, ind imellem møder mennesker der er i en vanskelig livssituation: Det støder mig, at man altid sætter mennesker der er socialt udsatte i bås, med den hjemløse mand der ligger og sover på bænken. Mennesker der befinder sig i en udsat position er lige så forskellige som alle andre. Det er et sammenfald af en række begivenheder og omstændigheder der har gjort mig til et sårbart menneske. Det er jo ikke ensbetydende med, at jeg ikke har noget at bidrage med Jeg kigger altid lige den sagsbehandler an jeg sidder overfor, og overvejer om det er en person jeg tør have tillid til og være ærlig overfor. Hvis jeg fornemmer det er en person der ikke er interesseret i at hjælpe mig videre, så åbner jeg ikke op for hvad der virkelig er mit problem - jeg ved jo ikke hvad det bliver brugt til At leve som socialt udsat er et liv i utryghed og frygt. Der skal ingen ting til at vælte læsset. Der er ikke plads til en enkelt uforudset regning, eller sygdom der kræver medicin, for slet ikke at tale om behov for tandlægehjælp Den adfærd og livsstil jeg har, har det taget mig mange år at opbygge, det tager også tid at nedbryde den og genopbygge en ny livsstil - en proces jeg ikke syntes der skabes plads til. Alle forventer, at jeg da bare kan ændre mit liv i løbet af kort tid Følelsen af mistro fra det offentlige og ringeagt fra andre kan være svær at håndtere, oveni alle de andre problemer man står i. Jeg har faktisk ikke andre normer og værdier end andre mennesker, og jeg ønsker det samme for mit liv som andre At komme ud af sit misbrug kan være dobbelt svært i små samfund, hvor alle kender alle. Du skal tage kampen op med dit misbrug, men du skal også kæmpe mod følelsen af skam, selvbebrejdelse, isolation og mindreværd, og det er i forhold til både din egen og omgivelsernes fordømmelse Hvordan tror du det er at samarbejde med et system, hvor du klart fornemmer, at hvis du ikke gør som der bliver sagt, så ryger din forsørgelse? Det levner ikke meget plads til egne ønsker og ind flydelse på hvad der skal ske, og man acceptere bare - lige meget hvor tåbeligt det der sættes i gang kan virke - også selv om man ved, at det fører da ikke til nogen ændringer i tilværelsen 15

16 16 Når mit misbrug har været værst, er jeg slet ikke klar til at samarbejde - så er der kun et der styrer og det er hvordan skaffer jeg penge til det næste fix. Der er generelt alt for lidt viden om og indsigt i, hvad det vil sige at være stofmisbruger Jeg har faktisk kun mødt mennesker der rigtig gerne vil bidrage med alt det de kan, de kan så have brug for en ekstra opbakning / støtte i en periode, og en arbejdsplads hvor der er lidt mere fleksible rammer Bag alle mennesker er der en historie, så inden folk dømmer andre, bør de overveje om de kender historien Det er ingen hjælp for unge at komme på et forsorgshjem. Det kræver modenhed at tackle et råddent miljø. I den alder er det vigtigt at være et sted, hvor det er muligt at fastholde drømme - drømmen om uddannelse, arbejde og et liv der godt kan blive anderledes. Boliger I forhold til temaet boliger, har Slagelse Kommunes Udsattepolitik følgende mål: at kunne tilbyde en bredere vifte af boligtyper og huslejepriser, som imødegår de særlige behov socialt udsatte kan have at ingen borgere ufrivilligt skal leve på gaden at unge mellem 18 og 25 år som udgangspunkt ikke anbringes i 110 tilbud (Forsorgshjem og Herberg) at styrke samarbejdet om den fælles indsats mellem kommune og boligorganisationer for at forebygge borgere sættes på gaden Gennem interviewene udtaler borgerne til temaet boliger blandt andet: At der i forbindelse med Forsorgshjemmet Toften bør etableres skæve boliger eller en form for netværksboliger, hvor borgeren har sin egen lejlighed, men med adgang til hjælp og støtte, samt mulighed for socialt fællesskab i form af fx fællesspisning. Netop ensomhed og isolation gør ofte overgangen fra hjemløs til at have sin egen bolig yderst vanskelig. At for unge er det ikke nogen hjælp, at blive placeret på et forsorgshjem. Det er vigtigt at etablere tilbud til unge, hvor det er muligt at bevare drømmen om et bedre liv. Flere peger på, at der mangler kollegium lignende boliger eller højskolelignende tilbud, hvor de unge styrkes i at få opbygget en dagligdag, og hvor det er muligt at støtte de unge mod uddannelse og arbejde. Hjemløse repræsenterer en bred gruppe af mennesker med vidt forskellige problemstillinger, alder og køn. Der kan være tale om psykisk sårbare unge, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, den garvede hjemløse, den plejekrævende hjemløse og den akut hjemløse, som måske bare har brug for en overnatning. Der er derfor brug for nogle mere forskellige tilbud, der bedre dækker de forskellige behov. At hjælp til administration af de faste udgifter til husleje, el og varme bør ydes/tilbydes i et betydeligt større omfang end det sker i dag.

17 Det vil for mange betyde en mere tryg og overskuelig tilværelse. Mange lever i en evig frygt for ikke at kunne/eller ikke få betalt sine udgifter, og de uoverskuelige konsekvenser det evt. vil få. Slagelse Kommune ønsker at iværksætte følgende initiativer i forhold til boliger: at der etableres skæve boliger eller netværksboliger, hvor der er adgang til hjælp og støtte, og socialt samvær i det omfang borgerne ønsker det - fx. fællesspisning at det i forbindelse med etablering af skæve boliger eller netværksboligerne sikres, at borgerne har adgang til en bred faglig assistance, og at tilbuddet etableres med en høj grad af borgerinddragelse at de afsatte midler til etablering af alternative plejehjemspladser udmøntes i et konkret tilbud at der i forbindelse med forsorgshjem etableres et antal akutpladser at behovet for alternative boliger til unge hjemløse (18+ årige) afdækkes at der på baggrund af undersøgelsen om hjemløse unge (18+ årige) i Slagelse Kommune, etableres et passende antal kollegium lignende boliger, som har til formål, at støtte de unge i at få fodfæste i tilværelsen, og muligheden for at opnå tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked at et tilbud til unge hjemløse (18+ årige) etableres i et tværfagligt samarbejde mellem Center for Børn, Unge og Familie, Center for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug, Jobcentret, Rådgivning og Udbetaling, Misbrugscentret, Socialpsykiatrisk Center Slagelse og Toften, og at tilbuddet bl.a. organiseres som en del af efterværns indsatsen for de svageste tidligere anbragte unge at der indgås aftaler om samarbejde mellem Slagelse kommune og boligorganisationerne om forebyggelse af udsættelse af lejere at tilbuddet om økonomisk rådgivning og hjælp til administration af faste udgifter (husleje, el og varme) øges som et led i den forebyggende indsats Forebyggelse af social udsathed I forhold til temaet forebyggelse af social udsathed, har Slagelse Kommunes Udsattepolitik følgende mål: afdække hvilke initiativer der kan forebygge social udsathed blandt børn og unge at iværksætte en tværfaglig, tidlig og forebyggende indsats for børn og unge i udsatte familier Gennem interviewene udtaler borgerne til temaet forebyggelse af social udsathed blandt andet: At det har stor betydning, at dag- fritids- og skoletilbud tidligt er opmærksomme på udsatte børn, unge og deres familie, så deres problemer ikke når at vokse sig så store, at det på sigt vil hæmme børn og unges trivsel og udvikling. Der peges på mere støtte og et tættere samarbejde med forældrene, og generelt flere tilbud til familierne om deltagelse i aktiviteter og sociale 17

18 fællesskaber. Samtidig peges der på en styrket indsats i forhold til børn og unges muligheder for en aktiv deltagelse i fritidsaktiviteter. I forbindelse med forebyggelse af social udsathed ønsker Slagelse Kommune at iværksætte følgende initiativer på børn og ungeområdet: at der i alle dagtilbud, klubber og skoler arbejdes efter Handleguiden, så børn i vaskeligheder hjælpes at der er socialrådgivere i alle distrikter, som lærere og pædagoger kan henvende sig til for at få rådgivning, i forhold til at hjælpe børn i vanskeligheder, så de kan forblive i almenmiljøet at børn, unge og deres familier får mulighed for at komme i kontakt med socialrådgivere enten i distriktet, gennem Tværgående Rådgivning eller i Slagelse Familiecenter at der etableres et tæt samarbejde mellem SSP-konsulenterne, skole, klub og det socialfaglige område i forhold til åben rådgivning til elever og forældre at der etableres flere lokale anbringelsestilbud til børn og unge, så de kan bevare kontakten til familie, venner, dagtilbud og skole at der foretages screening for efterfødselsreaktioner hos mødre, for at forebygge nedsat trivsel for barnet at der er tilbud om Mødregrupper, samt tilbud om God start for unge mødre, hvor familierne kan hente hjælp og støtte til at få en god begyndelse at der som et led i at forbedre sundhedstilstanden og forebygge udsathed gives tilbud til overvægtige børn og unge at der i Slagelse Kommune sættes særligt fokus på oplysning om allerede eksisterende fritidstilbud/muligheder til udsatte børn og unge og deres familier Sundhed I forhold til temaet sundhed, har Slagelse Kommunes Udsattepolitik følgende mål: at medvirke til at bedre sundhedstilstanden blandt socialt udsatte gennem kommunens sundheds fremmende initiativer at sikre en mere fleksibel og tilgængelig adgang til sundhedsydelser, herunder misbrugsbehandling at etablere et opsøgende sundhedsteam Gennem interviewene udtaler borgerne til temaet sundhed blandt andet: Når man fx lever på gaden eller er ude i et massivt misbrug, er det sjældent det er sundhedstilstanden der opleves som det største problem, selv om mange reelt i situationen har sundhedsmæssige problemer. Der peges på at en opsøgende funktion som fx en gadesygeplejerske kunne være til stor hjælp. Dels kan de mest akutte helbredsmæssige problemer måske afhjælpes, og dels kan der gennem denne funktion gives en nødvendig støtte i/til kontakten med sundhedssystemet. 18

19 Flere peger på at en udbygning af spiseordninger i form af gadekøkken/folkekøkken, vil kunne sikre de udsatte borgere med en anden døgnrytme mindst et måltid om dagen. At der er et stort behov for adgang til gratis tandlægehjælp og psykologbehandling. Borgerne oplever der generelt tages alt for lidt hensyn til borgernes almene sundhedstilstand og de barrierer det eventuelt medfører. Der peges på at sundhedsfremmende tiltag bør medtænkes i de kommunale aktiverings tilbud. I forbindelse med temaet sundhed ønsker Slagelse Kommune at iværksætte følgende initiativer: at der ansættes en gadesygeplejerske til opsøgende indsats, samt akut behandling og brobygning til det etablerede sundhedssystem at det undersøges om den kommunale tandpleje og eller privatpraktiserende tandlæger kan indgå i etablering af gratis tandlægehjælp at det undersøges om psykologhjælp evt. kan blive en del af det tværgående teams indsats, som job centrene skal etablere at mulighederne for at sundhedsfremmende tiltag fremadrettet kan indarbejdes som en del af de kommunale aktiveringstilbud drøftes mellem Center for Sundhed og Jobcentret at der i et samarbejde mellem Center for Folkesundhed, Jobcentret, Center for Handicap og Socialpsykiatri og Rådet for Socialt Udsatte udarbejdes en plan for sundhedsfremmende tiltag i Slagelse Kommune i forhold til socialt udsatte fokus på at styrke samarbejdet mellem kommune, sygehus og de privatpraktiserende læger at muligheden for etablering af et forsøgsprojekt med et mobilt gadekøkken (vil kunne dække et større geografisk område i kommunen) eller alternativt, at udvide åbningstiden i de eksisterende varmestuer, drøftes med de frivillige sociale organisationer Helhedsorienteret indsats og sagsbehandling I forhold til temaet helhedsorienteret indsats og sagsbehandling, har Slagelse Kommunes Udsattepolitik følgende mål: at skabe overblik over antallet af borgere inden for målgruppen, og som vurderes har behov for en særlig tilrettelagt og fleksibel sagsbehandling at skabe en tilgængelig sagsbehandling for socialt udsatte borgere at tilbyde en helhedsorienteret, sammenhængende og fleksibel indsats der imødegår den livssituation borgeren befinder sig i at mobilisere alle relevante aktører der kan bidrage til en helhedsorienteret indsats at udlodning af 18 midler også understøtter Udsattepolitikken (pulje til at understøtte frivilligt socialt arbejde) 19

20 20 Det har været yderst vanskeligt, at sammenfatte de mange personlige tilkendegivelser og erfaringer der er kommet frem gennem interviewene, og samtidig ses en hvis sammenhæng med temaet Mødet mellem kommune og borger. I forhold til temaet helhedsorienteret indsats og sagsbehandling udtaler borgerne gennem interviewene blandt andet: Generelt peger borgerne på, at den måde kommunen organiserer sagsbehandlingen på i forhold til de mange problemstillinger man som socialt udsat borger rent faktisk kan have - bare ikke dur, og at det er på tide, at kommunen erkender, der er borgere der kan have behov for at hjælpen organiseres på en anden måde. Borgerne efterlyser kontakt med færre sagsbehandlere det kræver ekstra ressourcer, at skulle håndtere de mange kiks i kommunikationen der kan ske mellem borgerne og de mange sagsbehadlere de ofte møder - ressourcer som borgerne gør opmærksomme på de jo ofte ikke har i den aktuelle situation. Nogle borgere oplever de spilder meget tid ved at blive kastet rundt i systemet, og at der sjældent er nogen fælles opfattelse mellem borger og sagsbehandler/kommune af, hvad målet/hensigten egentlig er. Borgeren mangler en handleplan, der sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen. Det har stor betydning for succes i forløbet, at systemet er gearet til at handle hurtigt, når man som borger, er parat til at indgå i et samarbejde eller akut har brug for hjælp. Alt for ofte mistes motivationen inden man som borger opnår at få en aftale med en sagsbehandler, eller det opleves, at hjælpen kommer for sent, og at det hele så kan være lige meget. Borgerne efterlyser også, at sagsbehandlerne i kontakten med borgerne, er mere opmærksomme på de udsatheds faktorer der kan udløse, at man som borger mister fodfæstet i livet. For at fremme en helhedsorienteret indsats og sagsbehandling, ønsker Slagelse Kommune at iværksætte følgende initiativer: at det defineres hvilke sager der hører til i kategorien komplekse sager på udsatte området og at det afdækkes, hvor mange sager Slagelse Kommune reelt har i denne kategori at der i forhold til socialt udsatte etableres et team eller en oversigt over relevante nøglepersoner på myndighedsområderne, der kan agere med en akut og hurtig indsats at der i forhold til udsatteområdet etableres en fremskudt sagsbehandling, eller der udpeges koordinerende sagsbehandlere i forhold til de mest komplekse sager at sagsbehandlere sikre, at mødets dagsorden er tydelig for borgerne, og at borgerne inddrages i planlægning af indsatsen, samt understøttes i nødvendig koordinering af indsatsen. Borgeren tilbydes et udtræk af mødets aftaler. at der i Slagelse Kommune er fokus på arbejds metoder, der på sigt kan medvirke til, at forandre udsatte borgeres livssituation og vilkår at Slagelse kommune nedsætter et udvalg på tværs af de kommunale centre, og med repræsent anter fra kommunens nedsatte råd og frivillighedsområdet til vurdering af ansøgninger til 18 midler

21 Mødet mellem kommunen og borgeren I forhold til temaet om mødet mellem kommunen og borgeren, har Slagelse Kommunes Udsattepolitik følgende mål: at sikre socialt udsatte får fodfæste i livet at indsatsen tager udgangspunkt i borgerens aktuelle situation at borgeren oplever at blive mødt med accept og respekt, samt mulighed for indflydelse og retten til selv at bestemme at der i tilrettelæggelsen af indsatsen er fokus på borgerens egne mål, ressourcer og kompetencer at styrke den opsøgende indsats i forhold til socialt udsatte Gennem interviewene udtrykker borgerne blandt andet: I interviewene har vi lagt vægt på at spørge ind til, hvor tilfredse borgerne har været i mødet med kommunen, den indflydelse de har fået på behandlingen af deres sag og den hjælp de har modtaget. Meget hurtig blev det tydeligt, at det kunne respondenterne ikke svare entydigt på. De havde stort set alle haft både gode og dårlige oplevelser, lige som der var en meget stor selverkendelse af, at deres egen parathed til at indgå i samarbejdet på det givne tidspunkt også spillede ind i deres vurderinger. Det interessante var derfor, hvad de sagsbehandlere borgerne havde mødt med tilfredshed, gjorde anderledes end de andre. Det beskriver borgerne meget enkelt: De er velforberedte i sagen, de er nærværende i mødet, de ønsker at lytte til mig, de viser en interesse for at hjælpe mig videre ud fra den aktuelle situation, og de inddrager mig i de endelige beslutninger og så er de vedholdende i deres indsats. Det betyder at man oplever mødet som anerkendende og respektfuldt, og at der opbygges en tillid til sagsbehandleren, hvilket de fleste giver udtryk for er forudsætning for åbenhed og ærlighed i samarbejdet. I forhold til temaet om mødet mellem kommunen og borgeren, ønsker Slagelse Kommune at iværksætte følgende initiativer: at der på ledelsesniveau i Slagelse Kommune fastlægges en praksis for god forvaltnings skik i forhold til betjening af kommunens borgere - det er på ledelsesniveau grundlaget for en respektfuld samtalekultur, der fremmer aktiv inddragelse af borgerne skal anvises og sikres implementeret at der løbende tilbydes kurser i kommunikation, formidling, samarbejde og borgerinddragelse for sagsbehandlere og at der i kurserne er fokus på udsatte borgeres vilkår 21

22

23 På Slagelse Kommunes hjemmeside kan du finde oplysninger om Rådet for Socialt Udsatte eller ved at benytte nedenstående link: Politikkommissioner+og+raad+og+naevn/ Raadet+for+Socialt+Udsatte/Udsatteraadet.htm Rådet er talerør for kommunens mest udsatte borgere, og er rådgivende for kommunen i forhold til indsatsen på udsatteområdet.

24 Center for Handicap socialpsykiatri og misbrug- Slagelse Kommune Torvegade 15, 4200 Slagelse Tlf.: Redaktion: Center for Handicap socialpsykiatri og misbrug- Slagelse Kommune Design & Tryk: Medieshoppen- VASAC Slagelse, Slagelse Kommune Godkendt af Byrådet den 17. december 2012

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

2013 HANDICAPPOLITIK 2015

2013 HANDICAPPOLITIK 2015 2013 HANDICAPPOLITIK 2015 Indhold FORORD 05 1. INDLEDNING 06 2. HANDICAPPOLITIKKENS VÆRDIGRUNDLAG 07 Formål 07 Definition af handicapbegrebet- målgruppe for Handicappolitikken 07 Generelle principper

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Workshop 2 Opsamling på input til temaer/emner

Workshop 2 Opsamling på input til temaer/emner Workshop 2 Opsamling på input til temaer/emner Respekt for alle Alle har værdi At være tilknyttet arbejdsmarkedet Individuel tilgang til borgerne Aktivt medborgerskab Det man kan selv, skal man selv Relationer

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at

Læs mere

Udsatte- og misbrugspolitik

Udsatte- og misbrugspolitik Udsatte- og misbrugspolitik 2016-2020 Thisted Kommune 2 Produceret af Thisted Kommune Maj 2016 Indhold Forord 2 Visioner 3 Værdigrundlag 4 Målgruppe 4 Hvad kendetegner socialt udsatte? 4 Temaer for udsatte-

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK

GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK Når den unge på vej til uddannelse og job har et sjældent handicap JOB Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri 1 2 JOB Unge mennesker med sjældne sygdomme kan

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Politik for seniorliv

Politik for seniorliv Politik for seniorliv Hvorfor en politik for seniorliv? I løbet af de næste 10 år møder Aalborg Kommune væsentlige udfordringer på ældreområdet blandt andet i form af en ændret alderssammensætning i befolkningen.

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Skanderborg Kommunes Socialpolitik. Politikken der fremmer de menneskelige ressourcer

Skanderborg Kommunes Socialpolitik. Politikken der fremmer de menneskelige ressourcer Skanderborg Kommunes Socialpolitik Politikken der fremmer de menneskelige ressourcer Vision Et socialt ansvarligt fællesskab, hvor alle kan bidrage. Politikken der fremmer de menneskelige ressourcer. Vi

Læs mere

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse Idékatalog Pårørende i psykiatrien Opsamling fra inspirationsmøde 9. juni 2011 Forord I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder vi for at øge inddragelsen af pårørende i behandlingen. Vores ønske er et

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter. Værdi for alle. - et meningsfyldt arbejdsliv

Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter. Værdi for alle. - et meningsfyldt arbejdsliv - et meningsfyldt arbejdsliv Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter Værdi for alle - et meningsfyldt arbejdsliv Værdi for alle Slagelse Kommunes beskæftigelsespolitik for mennesker med sindslidelser og handicap

Læs mere

Forandringsteori - erfaringer fra Socialcentret. v. Lisbeth Spenner

Forandringsteori - erfaringer fra Socialcentret. v. Lisbeth Spenner Forandringsteori - erfaringer fra Socialcentret v. Lisbeth Spenner Konteksten for Socialcentret Hvordan har Socialcentret grebet processen an med forandringsteori Gode råd i processen De private organisationers

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Relationer og fællesskaber Tidlig indsats Sund adfærd og motivation 2014-2015 Vi skal have mere lighed i sundheden Høje-Taastrup Kommune har i foråret

Læs mere

Mennesker er forskellige og behøver forskellig type hjælp har man set et menneske med ADHD, har man bare set et.

Mennesker er forskellige og behøver forskellig type hjælp har man set et menneske med ADHD, har man bare set et. 1. Se mennesket før diagnosen Både børn og voksne kommer i kontakt med et offentligt system også før de er identificeret/diagnosticeret som havende ADHD. Tilbageholdenhed med at henvise små børn, lange

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Velkommen til. Sikker Start i Dagtilbuds. Projekt. fællesmøde. -Onsdag den 5. dec. 2012. Nordbycentret Side 1. www.slagelse.dk

Velkommen til. Sikker Start i Dagtilbuds. Projekt. fællesmøde. -Onsdag den 5. dec. 2012. Nordbycentret Side 1. www.slagelse.dk Velkommen til Projekt Sikker Start i Dagtilbuds fællesmøde -Onsdag den 5. dec. 2012 Nordbycentret Side 1 Dagens program: 15:30 Velkommen 15:40 En lille præsentationsøvelse 15:55 Bordet rundt: Hvem er hvem

Læs mere

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 25 Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle Indhold VELKOMMEN 5 VISIONEN

Læs mere

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere

Ud i naturen med misbrugere

Ud i naturen med misbrugere Ud i naturen med misbrugere Af Birgitte Juul Hansen, gadesygeplejerske Udsatte borgere er en gruppe, som kan være svære at motivere til at ændre livsstil. Om naturen kan bruges til at finde lyst og glæde

Læs mere

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 Forord I Gladsaxe Komwr vi tradition for at være på forkant med udviklingen ikke mindst på handicapområdet. Vi etablerede således bruger- og

Læs mere

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Social- og Borgerservice Projekt UDE-HOS - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Projekt UDE-HOS et særligt tilbud efter Servicelovens 99 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Kort

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

UDSATTERÅDETS ÅRSRAPPORT 2015... 3 UDSATTERÅDETS VIRKSOMHED I 2015... 3

UDSATTERÅDETS ÅRSRAPPORT 2015... 3 UDSATTERÅDETS VIRKSOMHED I 2015... 3 Årsrapport 2015 Indhold UDSATTERÅDETS ÅRSRAPPORT 2015... 3 UDSATTERÅDETS VIRKSOMHED I 2015... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 HELDAGSSEMINAR PÅ SANDBJEG SLOT... 4 UDADVENDTE AKTIVITETER... 5 UDSATTERÅDETS FORTSATTE

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

De 7 Netværk 2014-15

De 7 Netværk 2014-15 Skole Samspil skole & fritid SSP Koordinering Ungdomsskole Samle fagligheder UU Understøtte uddannelsesparathed Ungdomsklub Trivsel, personlig og social udvikling Børn og unge Læring og trivsel Netværksklubber

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Boligplan for det specialiserede socialområde

Boligplan for det specialiserede socialområde Dato marts 2016 Dok.nr. 41753-16 Sagsnr. 16/3371 Ref. Sanne Schroll Boligplan for det specialiserede socialområde 1. Indledning Med denne boligplan for det specialiserede socialområde ønsker Varde Kommune

Læs mere

Fremskudt sundhedsindsats

Fremskudt sundhedsindsats Projektejer Navn og organisatorisk tilhørsforhold Projektleder Navn og organisatorisk tilhørsforhold Programleder Navn og organisatorisk tilhørsforhold Revideret Dato, navn og versionsnummer Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Forord Strategi for inklusion i Skanderborg kommune Børn og Unge 0 17 år Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere