Kvinden og Samfundet 1947

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvinden og Samfundet 1947"

Transkript

1 Kvinden og Samfundet og Askov Højskole abonnerede selvfølgelig på - - verdens ældste kvindetidsskrift - - udgivet af Dansk Kvindesamfund siden SOM NUTIDS KVINDE SAA FREMTIDS SLÆGT HUSMODERFERIE Eksempler på annoncering i Kvinden og Samfundet 1947 Januar 1947 skrev den afgående udvalgsformand Margot Petersen denne beretning om bestræbelserne for at indføre ferie for husmødre Da Udvalget for Husmoderferie konstitueredes i Februar sidste Aar var vi kun i Besiddelse af 1000 Kroner, som vi havde faaet af Journalistforbundet, men vi satte os alligevel det Maal at faa et lille Hundrede Husmødre og højst 20 Børn paa Ferie. Denne Plan udviklede vi i en Henvendelse til Socialministeriet, som vi ansøgte om Kr. 10,000 heri tillod vi os at henvise til, at da de nordiske Socialministre havde Møde paa Ørenæs i Skaane, og der havde Lejlighed til at høre om den betydelige svenske Indsats, der var gjort for Husmoderferie, lovede den daværende Socialminister samt Departementchef Koch, at man fra det danske Socialministeriums Side vilde være venligt stillet overfor et Forsøg i Danmark. Det søgte Beløb Kr havde vi da ogsaa den Glæde at modtage. Næsten samtidig fik vi Kr fra Direktionen for Bikuben. Vi havde saaledes Kr. 12,000, men var nu ogsaa naaet hen til Maj Maaned, før vi virkelig havde Basis for at kunne begynde Arbejdet. Ansøgningsskemaer var udsendt gennem de tilsluttede Organisationer og 187 var kommet retur. Et meget lille Antal, vil man vel sige, naar man søger Bevis for, at Husmoderferie er tiltrængt. Javel, men vi gik meget stille med Dørene. Skemaerne var udarbejdet med Forsøg for Øje, og som saadan var det ikke faa Spørgsmaal, der skulde besvares. Vi indrømmer, at Billedet i Dag havde staaet klarere, hvis Materialet havde været større, men vi er i Arbejdsudvalget alligevel enige om, at det var rigtigst, at vi i første Omgang gik frem som vi gjorde. Ansøgningerne blev gennemgaaet og dermed Problemerne. Det første og største, der meldte sig var Børnene. Piger i Hvidt er skrevet af en af Amerikas mest læste og afholdte Pigebogsforfatterinder og er en levende, frisk Skildring af unge Sygeplejeelevers Ophold paa et stort, moderne, amerikansk Hospital. - Efter Gennemgangen var vi klare over, at enten maatte der skaffes Midler til at tage mange flere Børn med, eller ogsaa vilde der blandt de 187 Husmødre være adskillige, som vi slet ikke kunde faa ud. Vi havde forudset denne Kalamitet ved Arbejdets Begyndelse, men Landborepræsentanterne, som jeg forinden havde et Møde med i Vejen, syntes ikke, at de kunde skaffe Mødre med Børn ud, nu hvor Landboerne manglede Arbejdskraft. Dertil kom, at Budgettet havde vist, at de ca. 100 Husmødre og 20 Børn vilde koste netop det Beløb, vi havde at raade over. Imidlertid arbejdede vi med Landbohjem, vi havde faaet Forbindelse med og fik placeret saa mange vi kunde af de Husmødre, der kunde faa Børnene passet hos Venner og Bekendte. Husmoderafløsningen havde vi henvendt os til om Hjælp i Hjemmene, men da der kræves Lægeattest, var det temmelig haabløst, selvom Institutionens Formand, Fru Gloerfeldt-Tarp, stillede sig velvilligt for Tanken. Paa Ubberup Højskole kan man også lære Sygepleje!

2 Paa et vist Tidspunkt kørte vi saaledes lidt fast men den 20. Juni var en Glædens Dag, for mellem Posten var et Brev fra Carl Schepler og Hustrus Legat, der ledsagedes af en Check paa Kr. 5,000 som Bestyrelsen havde tildelt os. Enhver vil forstaa, hvad det betød, saaledes at faa et Beløb, som man slet ikke havde søgt. Vi vilde nu økonomisk være i Standt til at faa ogsaa de Mødre, der absolut maatte have deres Børn med ud paa Ferie. Nu maatte Pladserne skaffes og indtrængende Appel sendes ud til Landboerne og her kan det ikke siges kraftigt nok, hvor taknemlige vi maa være for den Velvilje, vi mødte for Sagen. Den, der hjalp os med at faa Vejen aabnet, var vel nok først og fremmest Medlem af de samvirkende danske Husholdningsforeninger, Fru Marie Billund, St. Nustrup i Sønderjylland. Hun fik et Hjertesuk pr. Telefon, idet jeg meddelte hende, at nu stod vi med Pengene til at faa Børnene med, men Hjemmene manglede. I løbet af én Dag havde Fru Billund faaet sin Egn gjort Sagen klar og det første Hold paa 10 Mødre og 17 Børn afgik kort efter til Sønderjylland, og blev fordelt hos de forskellige Værter, som havde meldt sig. En saadan Fordeling paa en bestemt Egn vil være at anbefale i det fremtidige Arbejde. Samlede Udflugter kan arrangeres Børnene kan passes i Flok om ønskes alt i alt en praktisk og hensigtsmæssig Maade. - skrevet af Amerikas berømte Negerforfatterinde Zara Neale Hurston Handlingen er gengivet med Liv og Sympati og drilsk Lune. Negrenes Snakkesalighed, Sindsro, Godmodighed og Kløgt lever paa Bogens Blade. Derefter udstrakte vi vore Følehorn til Fyn, hvor vi fik Byraadsmedlem Christine Jensen sat ind i Nødvendigheden af, at der skaffedes Plads i Hjem, der ogsaa vilde tage Børn. Christine Jensen var utrættelig, og det lykkedes. Vore Ønsker opfyldtes efterhaanden, spredt over Landet, hvor de forskellige Medlemmer af Repræsentantskabet ogsaa i Forvejen havde gjort Befolkningen bekendt med Sagen. Samtidig arbejdedes med Forberedelserne til de 3 Hold, der skulde paa Bloksborg Husholdningsskole ved Vejen. Der kunde fortælles adskilligt af Interesse baade fra Opholdene i Landbohjem og fra Bloksborg med dens Børnekoloni, men det vil føre for vidt at begynde derpaa, og vi skal nøjes med her at give et Indblik i det Program, som vi lagde for Holdene. En af de Ting, vi først og fremmest havde lagt Vægt paa, var at Husmødrene, samtidig med at de fik Foredrag og Underholdning, skulde have al den Hvile og Afslappelse, som overhovedet muligt. Som et Led heri, havde vi med velvillig Tilslutning af Skolens Leder, Fru Else Hansen, bestemt, at Morgenmaaltidet skulde lægges saaledes, at Husmødrene kunde komme ned dertil, naar det passede dem, indenfor et bestemt Tidsrum, akkurat som i en Pension f. Eks. mellem 8,30 og 9,30. De skulde indtage det Maaltid ved Smaaborde i Havestuen med Døren aaben ud til det grønne, og uden Lederens Tilstedeværelse o.s.v. Men dér havde vi forregnet os: - For hvert Hold forelagde vi denne Plan, men ved Afstemning var det stort Flertal for at spise samlet, og at spise tidligere. Længere end til 8, var der ingen, der kunde blive i Sengen. Dette Træk om Husmoderens Forhold til Tilværelsen taler for sig selv! Af Programmet for de 3 Hold kan nævnes Signe Tørsleffs Foredrag om Grunden til at Husmødre skal holde Ferie. Elise Møldrup: Om at læse gode Bøger, Birgit Begtrup, der lige havde været i England fortalte om engelske, mindrebemidlede Husmødres Kaar efter Krigen. Læge Heuch, Vejen: Børneopdragelse og Forholdet mellem Forældre og Børn, Fru Heuch om Kvindehygiejne, Hjem og Ægteskab. Augusta Nielsen om Kvinden som Borger i Danmark. Else Hansen og Joh. Rasmussen gav praktiske Raad i Husholdningsspørgsmaal og Anna Jørgensen talte om Sindshygiejne. Den danske Udgave, der er oversat direkte efter den engelske warcrime executive s stenografiske Referat, er saa vidt vides den første fuldstændige Offentliggørelse i Bogform i Europa. Om retsforfølgelsen af fremtrædende tyske krigsforbrydere efter 2. Verdenskrig. Den første internationale domstol var nedsat af de sejrende stormagter USA, Sovjet, England og Frankrig og blev oprettet den 8. august 1945 i Nürnberg. De første domme blev afsagt den 1. oktober Husmødrenes Videbegærlighed var ikke let at tilfredsstille. Fra de skaanske Forsøg var vi blevet advaret mod at tage Foredrag paa Programmet, men vi havde alligevel sat et om Dagen paa, og det viste sig, at netop denne ene daglige Dosis var nok til at aabne for Trangen til mere til at være med i de Problemer, som netop kommer Husmødrene ved. Ved Slutningen af hvert Hold afholdtes Spørgetime med Husmødrene, hvor vi udbad os deres uforbeholdne Kritik. Blandt Ønskerne for fremtidige Ferier var Studiekredse og Foredrag om de politiske Partier, om Demokrati, om Socialloven, Skolespørgsmaal o.s.v. netop noget af alt det, som vi havde næret Ængstelse for at give trætte og med Foredrag utrænede Kvinder. Ogsaa Spørgsmaal om Børneopdragelse, Afstraffelse af Børn, Tilrettelægning af det daglige Arbejde, Udeerhverv, Husmoderafløsning, Det sydslesvigske Spørgsmaal, stod paa Ønskesedlen og Studiekredsformen var den absolut foretrukne.

3 Udflugterne gjorde selvfølgelig Lykke ligesom Besøg paa Vejen Musæum og Bibliotek samt paa ALFA Margarinefabrik. Julemærkesanatoriet ( Koldingfjord ) vakte stor Interesse, og var et intenst Samtalemne bagefter. Skibelund Krat, Askov og Besøg ved den gamle Grænse kom med ind i Tilværelsen, og vi ved, at mange af dem, der var ude i Landbohjem ogsaa var paa Udflugter rundt om i Landet. Utallige er de Breve, vi har modtaget fra Gæster fra saavel Bloksborg som Hjemmene, og som vidner om, hvor forfriskende alle disse Indtryk har været for Husmødrene. Husholdningsseminariet Ankerhus uddanner Husholdnings- og Skolekøkkenlærerinder Paa Frøbel-Højskolen er der Seminarium for Børnehave- og Fritidshjemsarbejdere Skal vi nu se paa Sagen i tørre Tal blever Forholdet for de 187 Ansøgere saaledes: 32 trak sig tilbage. Grundene var forskellige, f. Eks. Sygdom i Hjemmene. Tidspunktet passede ikke med andre Forhold, f. Eks. vilde flere gerne have været ud inden Skoleferierne, men vi var jo kommet sent igang, 7 undlod at svare. 12 blev henvist til Mødrehjælpens Koloni paa Kagerup, idet de havde Børn under 2 Aar, ogsaa et af de Problemer, der maa vises særlig Opmærksomhed, 2 blev afslaaet. De 134 imødekomne Ansøgninger fordeltes saaledes: 51 paa Bloksborg, 58 i private Hjem, 25 fik udelukkende Rejsepenge. I Sverige er man meget inde paa at give Rejsepenge og i mange Hjem, vil det have stor Betydning om saadan kan ydes, da Moderen og de smaa Børn ofte kan komme ud for et forholdsvis ringe Rejsebeløb hos Familie eller Bekendte. Selvfølgelig ordnes dette under en vis Kontrol. Der blev ydet hel eller delvis Rejsehjælp til 73 af de 109 Husmødre, der rejste til Feriestederne. Lægges hertil de 25, som alene fik Rejsehjælp, blev der altsaa ydet Rejse til i alt 98 Husmødre d.v.s. 73,1 pct. af de Ansøgere som fik Hjælp. Aldersfordeling for 182 Ansøgere, der havde opgivet Alder: 7 under 25 Aar, mellem 25 og 40 var 92 og over 40 Aar var 84. Her melder samme Vanskelighed sig som ved de svenske Forsøg: de ganske Unge har vanskeligst ved at komme ud, grundet paa de smaa Børn. Husassistenternes Fagskole for Begyndere, vordende Husmødre og Viderekomne Fordelingen mellem Provins og Hovedstad viste sig at være nogenlunde ligelig, idet 86 (46,9 pct.) var fra Provinsbyer og 94 (51,0 pct.) fra Storkøbenhavn Resten (2,1 pct.) fra Landdistrikter. Husmødrene paa Landet maa have Ferie paa en anden Aarstid. D.K.s Vinterkursus for Landbokvinder har allerede givet Stof til dette Arbejdes Løsning, og Problemet maa ogsaa tages op af Udvalget for Husmoderferie. Af de 183, der havde opgivet ægteskabelig Stilling, var 130 (71 pct.) gifte, 5 ugifte (2,7 pct.), 13 fraseparerede, 10 (5,5 pct.) fraskilte, 25 (13,7 pct.) Enker. Husmoderens Stilling var i 184 Tilfælde opgivet saaledes: 138 (75,0 pct.) arbejdede i Hjemmet, 4 faglærte (2,2 pct.) og 42 ufaglærte (22,8 pct.) - og hos en adjunkt-familie i Lyngby ( 1 Minut fra S-Stationen) kunne månedslønnen så være 175 kr. De 187 Ansøgere havde tilsammen 573 Børn under 15 Aar, d.v.s. 2,6 Barn pr. Ansøger. De 134 udsendte havde ialt 136 med paa Ferie og af disse 136 var 24 under 2 Aar, 111 mellem 2 og 7 Aar og én var over 7 Aar (henholdsvis 17,6 81,6 og 0,8 pct.) Indtægten var opgivet for 185 og fordeler sig saaledes: Under Kr. 3,000 havde 94 (50,8 pct.). Mellem 3 og 6,000: 87 (47,0 pct.) og 4 (2,2 pct.) havde over 6,000. Hertil skal bemærkes, at vi, ligesom i det svenske Arbejde, ikke har villet sætte nogen bestemt Indtægtsgrænse, men har rettet os efter de forskellige Forhold, der kan spille ind i et Hjems Økonomi. Haandarbejdets Fremmes Skole 1 aarig Uddannelse for Husholdningslærerinder 3 aarig Uddannelse til Lærerindegerning og Erhverv Pædagogisk Kursus for Lærerinder til Aftenskolen Korte Dag- og Aftenkursus i al Slags Broderi, Knipling, Linned- og Kjolesyning. Statstøtte kan søges. Adskillige andre Spørgsmaal saasom Mandens Stilling og eventuelle Arbejdsløshedsperioder, Husmoderens Helbredstilstand, Spørgsmaal om, hvor mange der tidligere havde holdt Ferie, hvor mange der selv kunde yde Tilskud til Rejse eller Ophold, hvor mange der kunde medbringe Sengelinned o.s.v. er belyst gennem den Statistik, som 2 af Udvalgets Medlemmer, Nina Andersen og Gudrun Palsmar har udarbejdet og vil forhaabentlig sammen med det øvrige Materiale tjene som Belysning af Behovet for Husmoderferie, saaledes at vi her i Landet ligesom i Sverige kan faa Loven om Husmoderferie gennemført.

4 Vil man spørge, hvilke af de 3 Ferieformer, vi efter de foreliggende Erfaringer bedst vil kunde anbefale, saa maa Svaret blive, at det er ganske individuelt. Nogle finder sig saa glimrende tilpas mellem andre, nyder dét at være med i det kammeratlige Samvær, som det, der var paa Bloksborg, og hvor der ikke var den mindste Misstemning. Andre vil helst være i Hjem og mærke den mere personlige Hygge og en tredje Kategori kan kun tænke sig Ferie blandt sine egne og vil være lykkelig for blot at blive hjulpet med Rejsepenge. Den Suhrske Husmoderskole Statsanerkendt 2-aarigt Kursus til Uddannelse af Husholdningslærerinder Dog maa tilføjes, at ud fra det Synspunkt, at man gerne vil have et Instrument med samfundsopdragende Toner for den Kategori af Medborgere, som de Husmødre er, der ikke i deres daglige Tilværelse har Lejlighed til at komme i Kontakt med Samfundets Problemer og med Spørgsmaal, der kan have aandelig Værdi for dem selv og deres Omgivelser, saa kan man ikke faa noget bedre end netop Formen i Hold. Som et Bevis paa Betydningen af disse Ophold, kan nævnes, at et af Holdene vedtog at holde indbyrdes Forbindelse vedlige, og har taget et Studiekredsarbejde op. Da Udvalget mødtes efter Sommerens Forsøg, var der en enkelt Stemme for at nedlægge Arbejdet overgive Materialet til Ministeriet og saa forvente de Midler, der er nødvendige, da det, som ganske rigtigt er, kun er et Faatal man kan faa ud i Forhold til Omkostninger og Arbejde, men denne enkelte sluttede sig dog alligevel til de øvrige, der mener, at selvom ogsaa næste Sommer skal staa i Forsøgets Tegn og med mange Besværligheder, saa hellere dette end slippe det nu begyndte. Saa bliver der Tavshed om Sagen og dermed lukkes for Mulighederne for at faa nedsat en Kommission nedsat til Behandling af Spørgsmaalet om Lovgivning i Lighed med den svenske. Krogerup Højskole pr. Humlebæk Vinterskole for mandlige og kvindelige Elever fra November til Maj Nyborg Gymnasium s statsunderstøttede Skolehjem for Piger. Betaling for fuldt Ophold: Kr. aarlig og Skolepenge: Kr. aarlig begge Dele rettende sig efter Forsørgerens skattepligtige Indtægt. For at skaffe Midler til Arbejdet, maa Socialministeriet igen søges om Støtte samtidig med at det private Initiativ stadig holdes interesseret. Spørgsmaalet om Sparemærker til Husmødrene maa undersøges. I Kritiktimerne paa Bloksborg udtalte Husmødrene sig saa absolut for denne Tanke, da de derved selv faar Adgang til at yde saa meget, som det nu er dem muligt. Mærkedag o. lign. til Hjælp for Økonomien er maaske ogsaa Udveje, der maa tages op til Undersøgelse. Iøvrigt vil der være Brug for alle Kræfter. Enhver, der vil interessere sig for Spørgsmaalet, vil kunde være til Hjælp. Organisationernes Kredse kan Landet over faa Glæde af at tage Arbejdet op, nu hvor der er et Materiale at arbejde med. --- Som Afslutning paa denne Beretning vil jeg, da jeg nu afgaar som Formand, gerne udtale, at det har været en glædelig og inciterende Opgave at arbejde med. Jeg er taknemmelig over, at man har vist denne Tillid, og jeg beklager, at jeg ikke ser mig i Stand til at fortsætte. Det er iøvrigt med stor Tillid, jeg overgiver Arbejdet til den nye Formand, Socialraadgiver og Forsorgssekretær Fru Gudrun Palsmar, der har været mig en god Støtte i Arbejdet, og som gennem sit mangeaarige Arbejde i Mødrehjælpen har de Forudsætninger, der skal til. Jeg ønsker den nye Formand, saavel som Udvalget og Sagen i sin Helhed al mulig Held og Lykke. Margot Petersen. Mariekiks et kendt dansk produkt

5 Paa 464 sider lykkes det den danske læge Henry Olsen at samle de rigtige svar på praktisk talt alle de seksualproblemer, der kan melde sig for det almindelige menneske det være sig mand eller kvinde. Denne bog, En Læges Vejledning, er vel den bedste seksualhaandbog, voksne mænd og kvinder kan eje. Der er over 4000 henvisninger i registret. Roman om en ung Kvinde, der oplever en Skuffelse i Kærlighed og derved for første Gang stifter Bekendtskab med Morfinen. - dengang morfinisme i dag narkomani - man kunne også nyde en kop kaffe - - forstærket med Rich s! - og mange jyders rejse til København gik over Kalundborg - - eventuelt på Restaurant Karnappen - - i Kvindernes Bygning i København! - og så en sidste stærk annonce-hilsen fra Vejen! Tekst og annoncer - fra en digitaliseret kopi - - af tidsskriftet Kvinden og Samfundet årgang er ikke ændret - - men søgt gjort mere tydelige end kopien - - som den vises i internet-versionen - - på adressen: - statsbiblioteket / nationalbiblioteket / kvindehistoriske kilder.

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Rustningskapitalen og dens Allierede.

Rustningskapitalen og dens Allierede. Rustningskapitalen og dens Allierede. Af Axel Pille. Naar der hidtil har været skrevet om Rustningskapitalen, har det i Reglen været under den Form, at Forfatteren har draget en Række Enkelttilfælde frem

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden.

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden. Bag borgen Tirsdag den 6. maj havde vores lokale folketingsmand Finn Thranum, inviteret Grundejerforeningen Askelunden/Fyrrevænget med ind bag borgen for at få et indblik i hans arbejde som folketingsmand,

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

HORSENS-UDSTILLINGEN.

HORSENS-UDSTILLINGEN. ARKITEKTEN 1904-1905 MEDDELELSER FRA AKADEMISK ARCHI TEKTFORENING KØBENHAVN DEN 15. JULI 1905 7. A A RGANG No 42 HORSENS-UDSTILLINGEN. Na ar en jydsk Industriudstilling skulde afholdes, vilde de fleste

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige BERETNING FOR 2015 Indledning I 2015 har de børnesagkyndige psykologers arbejde for en gangs skyld ikke givet anledning til større debat i medierne.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN Ansættelsen Fulde Navn: Jensen. Niels. Født den 15. Februar. 1875. i Skramsø Mølle. Antaget som Reservebetjent ved Statsfængslet den 20/7. 1897. Fast ansat som Fængselsbetjent

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001 Lærlinge Spørgsmaalet Lærlingebevægelsen. Krav til Lærlingelovens Revision. Svend og Lærling. Udgivet af Lærlingenes Landsforbund i Danmark. Paa Lærlingenes Landsforbunds 2, Kongres i København i Paasken

Læs mere

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte Forblad Centralvarme og Ventilation red. S. Winther Nielsen Tidsskrifter Arkitekten 1937, Ugehæfte 1937 Centralvarme o g Ventilation Arkitekten har til Anmeldelse faaet tilsendt: Centralvarme og Ventilation,

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Poul Sveistrup. De københavnske Syerskers Tilfredshed.

Poul Sveistrup. De københavnske Syerskers Tilfredshed. Poul Sveistrup. De københavnske Syerskers Tilfredshed. Særtryk af Nationaløkonomisk Tidsskrift 1901 1 En Statistik over menneskelig Tilfredshed turde formentlig være noget nyt. Den kan ikke vente paa Forhaand

Læs mere