Dansk bliver svensk. Din guide til 1600-tallet i Skåne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk bliver svensk. Din guide til 1600-tallet i Skåne"

Transkript

1 Dansk bliver svensk Din guide til 1600-tallet i Skåne

2

3 Grænselandet Skåne At leve i grænselandet mellem to lande i krig er utrolig belastende for befolkningen. Skåne har ofte været meget udsat i magtkampene mellem Sverige og Danmark. Hvordan blev befolkningen i Skåne påvirket af dette? Hvilke spor efter disse urolige tider kan stadig ses den dag i dag, næsten 400 år senere? Skåne er et udpræget kulturlandskab. Den dag i dag er der stadig mange spor efter de vanskelige krigsår. Nogle af disse spor giver os også ledetråde til hvordan mennesker levede, hvordan jordbrug og andre erhverv fungerede, og hvordan samfundet var organiseret. Med denne guide til 1600-tallets Skåne kan du begive dig ud og besøge historiske steder, som fortæller mange dramatiske historier om dengang, da Skåne blev svensk. Til din hjælp er der et kort med markerede steder og en kortfattet beskrivelse af, hvad der er sket netop der. Det er ikke alle steder, der er markeret i landskabet, men for nogle er der lavet et skiltesystem, blandt andre projektet Snaphaner, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Regionmuseet Kristianstad, Hässleholms kommune, Osby kommune og Östra Göinge kommune. Du kan finde yderligere information om dette projekt på Regionmuseets hjemmeside, er også et besøg værd. Hele 1600-tallet var en meget turbulent periode i grænselandet Skåne. Freden i Roskilde i 1658 er vigtig, fordi det var her Danmark overdrog Skåne til Sverige. Men freden i Roskilde blev ikke enden på urolighederne mellem de to lande. Det er en kompliceret historie. Derfor giver vi dig en kortfattet baggrund for de forskellige krige mellem Sverige og Danmark fra Kalmarunionens opløsning i 1520 erne til freden i 1720 efter Store Nordiske Krig. Stormen på Kristianstad i 1676

4 Kongemagt og reformation Danmark blev regeret af en konge og et rigsråd, der bestod af de fornemste adelsmænd samt ærkebiskoppen. Skåne var inddelt i herreder der fungerede som forvaltningsområder. Bureaukrati og centralforvaltning begyndte at blive etableret i Skåne i og 1600-tallet. Man kan sige, at det var en forløber for den moderne stat. I 1520 erne blev Kalmarunionen definitivt opløst, og den sidste unionskonge, Christian II, blev afsat ved et adelsoprør, der startede i Jylland. I stedet kom Christian II s farbror, Frederik I, til magten. I midten af 1530 erne kulminerede den politiske og religiøse uro med Grevens Fejde. I denne konflikt deltog Lübeck med den målsætning at genindsætte Christian II på tronen, men til sidst måtte oprørerne gå med til at Frederik I s ældste søn, hertug Christian, blev valgt til konge. I Danmark og Skåne plejer reformationen i år 1536 at markere middelalderens afslutning og starten på den nye epoke. Kong Christian III gennemførte reformationen i Danmark. Perioden fra reformationen til enevælden i år 1660 er blevet kaldt for adelsvældets tid, fordi magten var koncentreret hos adelen. Adelens dominerende stilling viser sig den dag i dag i form af Skånes mange slotte. Omkring midten af tallet var Skåne det landskab i hele Norden, hvor der var flest gårde der var ejet af adelen. Troskabsbrev fra 1677, detalje

5 De mange krige Unionskrigen De danske unionskonger angreb Sverige, og svenskerne gennemførte flere angreb på Skåne i slutningen af Kalmarunionens periode. I disse urotider sluttede befolkningerne ved grænserne ofte en separat fred med hinanden, hvilket betød at de lovede at hjælpe og advare hinanden, når fjendens tropper nærmede sig. Grænsefredsaftaler var almindelige under middelalderens unionskrige og levede videre helt frem til Den Skånske Krig i 1670 erne. Aftalerne gik ud på at opretholde fredelige forbindelser og undgå krigens hærgen, uanset hvad overhøjhederne og kongerne beordrede. Den Nordiske Syvårskrig Sverige stod alene over for Danmark-Norge, Lübeck og Polen under krigen, og kampen om herredømmet over Østersøen var en udløsende faktor. Freden i år 1570 flyttede ingen grænser, men foreskrev, at konflikter mellem de nordiske riger i fremtiden skulle løses gennem forhandling. Sverige måtte betale den første løsesum for Älvsborg. Skåne var udsat for flere svenske plyndringstogter, og Göinge blev ekstra hårdt ramt, blandt andet nedbrændtes Wanås slot. Kalmarkrigen En udløsende årsag var flere konflikter om Lapland. Grænserne forblev uændrede ved fredsslutningen i Knäred år Sverige måtte betale den anden løsesum for Älvsborg, og planerne om svensk herredømme over Norrland blev til intet. Toldfriheden bestod i Øresund, og Skåne blev udsat for svenske plyndringstogter. Horns krig var en svensk angrebskrig på Danmark fra to fronter. Gustav Horn gik i februar 1644 ind i Skåne via Markaryd og holdt stand der til fredsslutningen i august Malmö og Kristianstad måtte tåle hårde belejringer, men blev ikke indtaget. Ved freden i Brömsebro måtte Danmark overdrage store landområder til Sverige, blandt andet Halland i 30 år. Krigen Den danske revanchekrig år 1657 mislykkedes. I stedet kunne den svenske konge, Karl X Gustav, indtage Danmark ved at gå over de isdækkede Bælter i begyndelsen af Freden i Roskilde betød at Danmark måtte afstå Skåne med Bornholm og Blekinge. Med sin fortsættelseskrig ville Karl X Gustav erobre hele Danmark. Erobringen mislykkedes, og ved freden i København år 1660 fik danskerne i stedet Bornholm tilbage. Malmösammensværgelsen Lige efter at Skåne var blevet svensk i år 1658, var der uroligheder mange steder i regionen. En sammensværgelse mod svenskerne voksede frem i Malmö under ledelse af Bartholomeus Mikkelsen, der ejede kalkbruddet i Limhamn. Malmös borgmester, Evert Wildtfang, og en del af byens købmænd var også involveret i planerne. De sammensvorne ville indtage slottet Malmöhus og tage kontrollen over byen. Men i stedet blev sammensværgelsen afsløret, og lederne dømtes til døden. Borgmester Evert Wildtfang blev benådet lige inden sin henrettelse. Den Skånske Krig var en dansk revanchekrig, hvor svenskerne vandt slaget ved Lund år 1676, og danskerne sejrede i søslaget i Køge Bugt år Freden blev sluttet i Lund og i Fontainebleau i Grænserne forblev uændrede til trods for at Danmark ønskede at Gotland samt Landskrona og Helsingborg skulle tilfalde Danmark, eftersom disse havde været på danske hænder ved fredsslutningen. Store Nordiske Krig var Danmarks sidste mislykkede forsøg på at generobre Skåne. Slaget ved Helsingborg år 1710 sluttede med svensk sejr, og der blev sluttet fred mellem Danmark og Sverige på slottet Frederiksborg i Sverige måtte afgive toldfriheden i Øresund.

6 De store slag Slaget ved Borst Horns krig er også blevet kaldt for den glemte krig, fordi det var en langvarig svensk okkupation af Skåne uden større slag. Den 25. marts 1644 mødtes dog en svensk kavalerienhed under kommando af generalmajor Hans Wachtmeister og en bondehær på ca. 500 mand i et slag ved Borstbäcken. Bondehæren havde lånt to kanoner fra Övedskloster og forskanset sig på højdedragene, så de havde frie skudlinjer mod vest, hvor de troede, at den svenske afdeling ville komme fra. Men svenskerne overrumplede bønderne ved at angribe fra to retninger samtidig. År 2004 blev der rejst en mindesten over de faldne. Slaget ved Lund Danmark gik i land i Skåne i begyndelsen af 1676 og begyndte at genindtage de mistede områder fra freden i Roskilde I oktober 1676 marcherede den svenske hær ind i Skåne, og det lykkedes den med megen møje og besvær at trænge sydpå. I starten af december samme år mødtes de danske og svenske arméer igen på skånsk jord lige nord for Lund. Danskerne havde slået lejr ved Skälshög nær Örtofta. Om morgenen den 4. december gik svenskerne med Kong Karl XI over Kävlingeån og angreb den danske armé. Den svenske hær bestod af ca mand, mens den danske var antalsmæssigt overlegen med ca mand. Slaget pågik uafbrudt i otte timer og endte med svensk sejr, til trods for at det længe så ud til, at de ville tabe. Efter en hård slutkamp lå næsten faldne soldater tilbage på slagmarken. Som et minde over Nordens blodigste slag blev der rejst en mindesten i cement på Sliparebacken i Lund i år I 1930 blev den erstattet af en ny mindesten i granit. Slaget ved Landskrona Den 14. juli 1677 udkæmpedes slaget ved Landskrona, på et sted mellem Tirup og Sireköpinge. Den svenske konge, Karl XI, var brudt op fra Herrevadskloster to dage tidligere i spidsen for næsten mand, og Christian V gik samtidig fra Saxtorp med mand. Danskernes hensigt var at gå mod Helsingborg, men da de fik besked om den svenske fremrykning vendte de om og gik svenskerne i møde. Ved Tirup stødte hærene sammen, men slaget bølgede frem og tilbage over et større område. I den kvælende hede og det brændende solskin døde sammenlagt cirka mand, mange af hedeslag. Danskerne tabte slaget og trak sig derefter tilbage til Rönneberga bakker. En mindesten blev rejst i 1911 nordvest for Billeberga. Fæstninger 1. Kärnan i Helsingborg Helsingborg var den eneste militære udpost og opretholder af det danske grænseforsvar mod Sverige, indtil fæstningsbyen Kristianstad blev grundlagt i det nordøstlige Skåne. I middelalderen var Helsingborg med sin beliggenhed ved Øresunds smalleste sted et af Skånes mest betydningsfulde områder. Byens militære betydning viste sig også i 1600-tallet, blandt andet under Den Skånske Krig og under de danske generobringsforsøg af Skåne. Allerede i 1100-tallet blev der bygget et forsvarsværk i byen, som blev erstattet af Kärnan i begyndelsen af 1300-tallet. 2. Kristianstad Kristianstad blev grundlagt på en ø mellem Helge å og den nu afvandede Nosabysjön af den danske Kong Christian IV i år Stedet var strategisk fra et forsvarssynspunkt, og det nye Kristianstad erstattede de hårdt prøvede gamle middelalderbyer Åhus og Vä. Den nye fæstningsby blev en af hjørnepillerne i det danske grænseforsvar, og under krigen mod Sverige udstod den en langvarig belejring. Citadellet i Landskrona

7 3. Malmöhus Erik af Pommern opførte et kastel i Malmö i år 1434, der blev kaldt Kungsgården. Kong Christian III byggede kastellet om til et stærkt befæstningsværk i årene Malmöhus vidner om en storhedstid for byen, og i begyndelsen af 1500-tallet udfordrede Malmö København om titlen som Nordens største by. Et stykke ind i 1600-tallet boede tronfølgeren Christian, søn af Christian IV, på Malmöhus. 4. Citadellet i Landskrona I 1549 påbegyndtes opførelsen af Landskrona slot eller Citadellet af Christian III med admiralen Peder Skram som bygherre. Med sine velbevarede bastioner, volde og voldgrave fra 1600-tallet er det en af Nordens flotteste fæstninger fra denne periode.

8 Skanser Et forsvarssystem af skanser og volde blev anlagt langs grænsen mod Sverige i nord. Denne type enkle forsvarsværker af opkastet jord findes blandt andet i Örkelljunga, Vittsjö, Sibbarp og Hönjarum. Skanserne var ikke bebyggede og blev som regel anlagt på forhøjninger i et utilgængeligt terræn. I tilslutning til skanserne blev der nogle steder gravet skyttegrave og løbegange. Voldene kunne også være udstyret med palisader og omgivet af voldgrave. 5. Vittsjö skanse Vittsjö skanse blev opført i forbindelse med Horns krig år Ebbe Ulfeld, lederen af forsvaret i Skåne, havde slået lejr ved skansen og regnede med at svenskerne ville gå ind i Skåne via Vittsjö. Men Gustav Horn snød ham ved at vælge en anden vej. Det strategisk velplacerede skanseanlæg har op til syv meter brede voldgrave og volde. 6. Sibbarps skanse Sibbarps skanse syd for Osby blev opført i år Her stod et slag i 1657 mellem Knud Ulfelds danske dragonenhed, forstærket med en bondehær, mod en svensk rytterstyrke på 110 mand. Svenskerne var ved at udforske egnen, da de stødte på danskerne, og led store tab i den efterfølgende kamp. Også Knud Ulfeld faldt. I 1911 blev der rejst en mindesten over slaget. 7. Örkelljunga skanser I september 1657 førte Gustav Otto Stenbock sine tropper over Markaryd til Örkelljunga. Mens han ventede på forstærkning, opførte Stenbock en befæstet lejr på begge sider af hovedvejen, hvortil han flyttede sit hovedkvarter. I dag viser spor i terrænet, at voldene har været omkring 250 meter lange i nord-sydgående retning, mens den velbevarede vestvold nåede en længde af ca. 100 meter. I nærheden af Örkelljunga skanser ligger Fantehåla, hvor danskerne lå i baghold, da svenskerne trængte ind i Skåne i august Skepparslövs skanser I sommeren 1678 anlagde svenskerne i løbet af en eneste nat fire skanser som grænsebelejring med to forbindelsesløbegrave ved Skepparslöv. Skanserne blev placeret med udsigt over Kristianstadssletten, så man i god tid kunne opdage en forventet dansk undsætningsstyrke til det belejrede Kristianstad. Efterretningerne om at svenskerne havde opført denne befæstning betød at danskerne afbrød fremrykningen, og Kristianstad blev tvunget til at kapitulere. 9. Hönjarums skanse Ved Hönje bro, der går over Helge å, lå Hönjarums skanse, hvor en del slag fandt sted under snaphanekrigen. Stedet forbindes først og fremmest med friskyttekaptajnen Aage Monsen Herlev og hans kompagni, der havde stor militær succes i sommeren Et første forsøg på at indtage Hönjarums skanse mislykkedes dog, da svenskerne forsvarede sig. Men da Aage Monsen kom til Hönjarum med 100 mand, indså svenskerne at de var tvunget til at give op.

9 Slotte og herresæder Adelen havde en storhedstid i og 1600-tallets Skåne og der blev bygget som aldrig før på de frugtbare slettejorder i det sydlige og vestlige Skåne samt på Kristianstadssletten. Cirka 140 adelige hovedgårde blev opført i Skåne i denne periode. 10. Lillöhus Lillöhus var en befæstet borg, der blev opført af Erik Axelsson Tott på Lillön i Helge å i 1450 erne. Da Lillöhus kom på svenske hænder i 1658 var det en mægtig rektangulær borg, antagelig fem etager høj, med trappegavle og med mindst to hjørnetårne. Lillöhus blev ødelagt af Karl X Gustav i for ikke at falde i snaphanernes hænder. Udflugtsmål. 11. Hovdala Hovdala slot er et historisk sted i forbindelse med magtkampene mellem Danmark og Sverige. Hovdalas ældste bevarede del er den østlige længe i den indre borggård fra 1500-tallet. Porttårnet er fra En stenplade på tårnet beskriver svenskernes mislykkede forsøg på at indtage slottet i Under et slag i 1678 blev slottet ødelagt af danskerne. Gårdens ejer, Jens Mickelsen, flygtede men vendte senere tilbage og byggede Hovdala op igen. Udflugtsmål. 12. Torup En forgænger for det nuværende slot blev sandsynligvis ødelagt under Grevens Fejde i 1530 erne. Opførelsen af den nuværende firlængede borg påbegyndtes af Gjörvel Faddersdotter. I begyndelsen af 1600-tallet ejedes slottet af lensmanden på Malmöhus, Sivert Grubbe, som var Christian IV s ven. I 1660 blev slottet lagt ind under den svenske krone. Udflugtsmål. 13. Månstorps gavle Eske Bille lod i 1537 opføre en stor renæssanceborg med forsirede murstensgavle, en ringformet vold og voldgrav. Under Den Skånske Krig blev anlægget svært beskadiget og senere forladt og fik lov at forfalde. Den nuværende borgruin kaldes for Månstorps gavle. Den har 15 meter høje mure og er Skånes største ruin. Privateje. 14. Mölleröds borgruin En mægtig borg i tre etager, opført omkring 1580 af Beate Huitfeldt. Allerede under Den Skånske Krig blev den ødelagt af danskerne, og den blev aldrig genopbygget. Ruinen ligger ved siden af den nuværende hovedbygning. Privateje. 15. Vittskövle Vittskövle er en af Nordens bedst bevarede renæssancebygninger. Det nuværende slot blev bygget af Jens og Henrik Brahe i anden halvdel af 1500-tallet. Under Den Skånske Krig oplevede Vittskövle en vanskelig periode og lå øde i perioder, men fik derefter en opblomstringstid under grevinde Margareta von Ascheberg, som i 1691 giftede sig med Kield Christopher Barnekow. Privateje. 16. Trolle-Ljungby Trolle-Ljungby er med sin pragtfulde renæssancebygning et af Sveriges største godser. Hovedbygningen blev opført i 1629 af Knud Gyldenstierne oven på murerne af en borg, der nedbrændte under bondeoprøret i 1520 erne. I 1633 opførtes vestfløjen, mens østfløjen først blev bygget i Ljungby horn og fløjte er et kendt eventyr fra slottet. Om sommeren vises eventyrets genstande i et vindue på onsdage og lørdage. Privateje.

10 17. Skarhult Skarhult er en af Skånes fornemste renæssancebygninger, der er opført i røde mursten med ornamenter i sandsten. Midterlængen blev opført allerede i middelalderen, mens den vestlige længe blev bygget omkring år Enken efter Sten Rosensparre, Mette, giftede sig igen med den indflydelsesrige danske rigshofmester Peder Oxe og blev ved hans død den rigeste kvinde i Danmark. Skarhult blev svært beskadiget under Den Skånske Krig og stod ubeboet helt frem til begyndelsen af 1800-tallet. Privateje. 18. Wanås Wanås nedbrændte under Den Nordiske Syvårskrig, men blev genopbygget af landsdommer Sten Bille. I 1649 havde Wanås udviklet sig til et storgods, bestående af hele 64 gårde rundt om i Göinge. Slottet er omgivet af et smukt parkanlæg med et omfattende system af småsøer og med en berømt snaphane-eg. Privatejet udflugtsmål. 19. Svenstorp Svenstorp, der blev opført i 1596 i to etager af den kongelige bygmester Hans van Steenwinckel den Ældre, havnede i begivenhedernes centrum i slaget ved Lund som fandt sted den 4. december Nogle uger inden slaget havde den danske konge, Christian V, sit hovedkvarter på Svenstorp. Om morgenen dagen før slaget gav han ordre til, at der skulle dækkes op til et sejrsmåltid til om aftenen. Dagen efter slaget indtog den svenske konge, Karl XI, slottet og lod maden smage sig. Karl XI blev fire nætter i samme rum. Privateje. 20. Bosjökloster Corfitz Ulfeldt var dansk rigshofmester og gift med Christian IV s datter Leonora Christine. Frem til tronskiftet i 1648 havde Ulfeldt en ledende rolle i det såkaldte svogerparti, der bestod af kongens svigersønner, og havde stor politisk indflydelse. Efter at Frederik III var kommet til magten, gik Ulfeldt i svensk tjeneste og blev Karl X Gustavs rådgiver, blandt andet ved toget over bælterne og ved fredsforhandlingerne i Roskilde. Efter krigen bosatte Ulfeldt sig på Bosjökloster. Kort efter kom han i konflikt med den svenske konge og blev fængslet i 1660, mistænkt for forræderi. Privatejet udflugtsmål. 21. Herrevadskloster Herrevadskloster blev en svensk kongegård efter år 1658 og var også oberstbolig for det Norra Skånska kavalleriregement mellem 1662 og I sommeren 1678 lå Karl XI her med sin armé. I skovene omkring gården opholdt der sig mange snaphaneenheder, der stod bag en masse fortræd mod svenskerne. Karl XI skal have hængt 27 snaphaner i en eg nord for Herrevadskloster. I sommeren 1658 gennemførte en gruppe bønder et kup mod fogeden på gården, og under krigen i plyndredes Herrevadskloster af danske tropper. Herrevadskloster var oprindeligt grundlagt af cisterciensermunke i år Privatejet udflugtsmål. Adgang efter aftale. 22. Knutstorp Knutstorp var et tilholdssted for dansksindede under Den Skånske Krig, mens det tilhørte amtmanden i Landskrona, Knut Thott. I år 1677 blev fæstningen indtaget af svenskerne, der forvandlede den til en fæstning, rettet mod de mange snaphaner, som holdt til på Söderåsen. Et år senere stormede en dansk styrke fæstningen. Privateje. Skarhult

11

12

13 Jordbrug og industri Jordbruget var det store erhverv i Skåne. Her lå også industrier og brug, som var i drift allerede i 1600-tallet. Den danske krone var meget interesseret i skovegnene. Fordi Danmark var et skovfattigt land, var produkterne fra den skånske skovegn eftertragtede i København, hvilket betød at kontakten mellem hovedstaden og den skånske grænseegn var tæt. Andre vigtige erhverv i Skåne i 1600-tallet var jernindustri og tjærebrænding. 23. Kumlatofta landsby Kumlatofta landsby er en velbevaret agtværdig gammel landsby med tre uskiftede, sammenbyggede gårde, som landevejen snor sig frem mellem. Landsbyen blev ramt af brande og ødelæggelser under krigene i 1600-tallet, men blev bygget op igen af generalguvernør von Ascheberg, som var slotsherre på Torup og Sövdeborg. 24. Sporrakulla Sporrakulla er snaphanegården, hvis navn er kendt fra Beboelseshuset er et såkaldt sydgotisk hus, bestående af en rygåsstue med lofthus eller fadebur på den vestlige side. I en senere periode er rygåsstuen blevet gjort højere. Gården har siden 1974 været beskyttet som bevaringsværdig bygning. 25. Ballingstorpsgården Ballingstorpsgården ligger i grænseområdet mellem skovområde og sletteland. Ligesom Sporrakulla er beboelseshuset et såkaldt sydgotisk hus, med et højere fadebur mod vest. Gården har siden 1964 været beskyttet som bevaringsværdig bygning. 26. Andrarums alunbrug Andrarums alunbrug blev grundlagt i 1637 og lå 10 kilometer fra den skånske østkyst i Verkeåens dalgang. Dengang var det Skånes største industri og Nordens førende alunbrug. Alunskiffer blev brudt på stedet og forædlet til alun. Christina Piper på Christinehofs slot købte alunbruget og drev det med succes i starten af 1700-tallet. Slottet ligger i nærheden af alunbruget og er et populært udflugtsmål i dag. 27. Klippans papirmølle I 1637 fik den tyske købmand Mattias Smidt sammen med en kompagnon tilladelse til at anlægge en papirmølle ved Stackarp. To år senere var anlægget klar til at blive taget i brug. 28. Limhamns kalkbrud I 1600-tallet opførtes en kalkovn, der blev kendt vidt og bredt. Kalkbruddet og Limhamnsgården var et konspirationscentrum under den såkaldte Malmösammensværgelse. Indehaveren, københavneren Bartholomeus Mickelsen, tog parti mod de nye svenske magthavere efter freden i Roskilde I forbindelse med den danske invasion i 1676 blev kalkbruddet fuldstændig ødelagt, men efter krigen var det vigtigt for svenskerne at få gang i driften igen. 29. Tykarpsgrotten Ignaberga Her i de underjordiske brud var der allerede blevet brudt kalksten gennem mange år. Allerede i 1100-tallet blev der brudt kalk, men den mere omfattende drift kom dog først i gang i 1700-tallet. 30. Stenskogens stenbrud Höör Allerede i begyndelsen af 1100-tallet blev der brudt sandsten i Stenskogen uden for Höör til opførelsen af Lunds domkirke. Der fandt altså allerede omfattende stenbrydning sted her på denne tid. Et vigtigt produkt, der blev fremstillet, var møllesten. Der ligger mange kasserede eller halvfærdige møllesten rundt om i området. Stenskogens stenbrud, Höör

14 Kirker og andre minder 31. Trefoldighedskirken i Kristianstad Trefoldighedskirken blev opført i af Christian IV og anses for at være den smukkeste og mest rendyrkede renæssancekirke i Norden. Christian IV s svigersøn, Ebbe Ulfeldt, blev begravet i kirken i Efter at have været en af organisatorerne af det skånske forsvar mod svenskerne under krigen gik han i svensk tjeneste og blev en ivrig snaphanejæger. 32. Genarps kirke Genarps kirke er den eneste kirke, der blev nyopført i Skåne i 1500-tallet. Den er et udsøgt eksempel på dansk kirkebygningskunst, helt opført i mursten. Inde i kirken er der en gravhvælving, som blev opført til indehaverne af Häckeberga slot. Kirken har i øvrigt mange seværdigheder som blandt andet våbenskjolde og rig ornamentik. 33. Everöds kirke Everöds kirke har et epitafium (gravskrift) over Sthen Pedersen Sommer, som hjalp sognepræsten i sognet. Under Horns krig hærgedes egnen af svenske tropper, og landsbyboerne vovede ikke at komme til gudstjenesten i påsken I efteråret samme år kom en svensk hærenhed til Everöd midt under en højmesse. Flere af sognebørnene blev slået ihjel, og Sommer og hans trolovede blev jaget væk. 34. Glimåkra kirke Glimåkra kirke forbindes først og fremmest med sognepræsten Paul Enertsen fra Den Skånske Krig. Han var den sidste danske præst i menigheden, som stædigt vægrede sig ved at gå de dansksindede snaphaners ærinde. I efteråret 1676 blev han bortført af nogle snaphaner og ført til Kristianstad, hvor han blev holdt fangen krigen ud. Epitafiet over Herr Paul er noget af en seværdighed. Herr Paul skal to år før sin død, efter sigende selv have bestilt det hos en portrætmaler i Kristianstad. 35. Norra Åkarps kirke I Norra Åkarps kirke findes Hans Feuks epitafium. Hans Feuk gik hårdt frem mod snaphanerne i en prædiken. Efter gudstjenesten truede snaphanerne derfor med at skyde ham på stedet, men præstens modige optræden fik snaphanerne til at fortryde. 36. Ravlunda kirke og Vittsjö mindesten Gustav II Adolfs indmarch i det nordlige Skåne år 1612 er en af de mest kendte i eftertiden. En mindetekst i Ravlunda kirke fortæller om det danske angreb på svenskerne i Vittsjö. I henhold til fortællingerne havnede den svenske konge i vandet. Men han reddede sig op på en stor sten, hvor han blev reddet af rytteren Thomas Larsson. I 1959 blev der opdaget to massegrave i Vittsjö med de faldne. På det sted, hvor massegravene ligger, er der både en mindesten over slaget og en gravsten for de dræbte. 37. Den gamle rigsvej og grænsestenene i Sjöhult Under krigen benyttede de svenske tropper ofte rigsvejen over Markaryd mod Helsingborg til indmarcherne i Skåne. Her drog Karl Knutsson frem på sit plyndringstogt i Her kom også Gustav Horn i vinteren 1644 og Karl XI i På deres vej sydpå kunne de svenske tropper regne med at møde modstand fra bønderne. I fredstid var rigsvejen en vigtig forbindelsesvej, blandt andet gik den svenske postgang til Hamburg via Markaryd, Skåne og Sjælland. I 1988 blev der rejst en mindesten af Sparbankerne i Markaryd og Skånes Fagerhult ved den gamle rigsgrænse. Trefoldighedskirken i Kristianstad

15

16

17 38. Jörgen Krabbes kapel Tosterups kirke I januar 1678 blev adelsmanden Jörgen Krabbe henrettet på Stortorget i Malmö for landsforræderi af svenskerne. Hans lig blev ført til Tosterups kirke. Den rigt udsmykkede kiste kan i dag ses i et særligt gravkapel ved kirken. 39. Getinge bro Vadestedet ved Kävlingeån over Getinge blev vidt berømt og var en meget vigtig overgang. Af strategiske grunde blev der tidligt anlagt en bro her, og der har stået flere slag mellem svenskere og danskere ved denne bro. Getinge bro ansås som nøglen til Skåne. Kontrollerede man den, kunne man effektiv stoppe transporter både nordpå og sydpå. 40. Loshult I sommeren 1676 sendte Karl XI 277 vogne af sted med den svenske krigskasse samt kongens telt, sølvservice, ammunition og faner. Da svenskerne rastede ved Loshults kirke slog en bondestyrke forstærket med nogle danske soldater til. Efter en kort strid begav svenskerne sig over hals og hoved af sted mod Småland. Efter ankomsten i Småland fandt et nyt kup sted, og skånske og smålandske bønder lagde i fællesskab beslag på resterne af krigskassen. Af de bortrøvede kobberplader er kun en lille del blevet fundet igen. Forsvenskningen 41. Lunds universitet Efter 1658 blev det den skånske ungdom forbudt at studere ved universitetet i København. Derfor grundlagde den svenske konge, Karl X Gustav, et nyt universitet i Skåne. Det blev besluttet at oprette et universitet i Lund i år Til trods for at regeringen havde givet store donationer til universitetet, var økonomiske bekymringer almindelige. Universitetet havde ikke engang deres egne lokaler. Forelæsningerne blev i begyndelsen holdt i domkirken og i den bygning, der rummede domkapitlets bibliotek, det såkaldte liberi. 42. Torsebro krudtværk Torsebro krudtværk ligger ved en fos i Helge å cirka 10 kilometer nord for Kristianstad. En af grundene til, at svenskerne anlagde et krudtværk her i ca. 1680, var, at snaphanerne havde røvet den svenske hærs krudt under Den Skånske Krig. Gennem cirka 250 år blev der drevet en omfattende virksomhed ved krudtværket i Torsebro, som blev nedlagt i 1920 erne. Torsebro krudtværk

18 T-Kartor Sweden AB

19 Produktion: Regionmuseet Kristianstad 2008 Research: Stefan Persson Tekstredigering: Eva Holmestig Form: Catherine Svensson, Evelyn Thomasson Foto: Evelyn Thomasson, Janne Jönsson side 7 Oversættelse: AB Språkman

20

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

I slutningen af det, vi kalder Vikingetiden, og i den tidlige middelalder begyndte man at bygge på en ny måde og med andre formål, kirker,

I slutningen af det, vi kalder Vikingetiden, og i den tidlige middelalder begyndte man at bygge på en ny måde og med andre formål, kirker, Efterskrift Historien, du lige har læst, er ikke det pure opspind. Den benytter sig af virkelige hændelser, som er dokumenteret af historikere og arkæologer, og der er kilder på. Du kan se en lang række

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm.

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. Dorothy Jones Christian Gyldenstjerne var elev på Herlufsholm Skole helt fra skolens start. Hans far var rigsråd Mogens Gyldenstjerne, en meget nær ven af

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen

Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen Europas magtelite var i det 16. århundrede vidne til et samfund i forandring. Den moderne statsdannelse begyndte at tage form, og religiøse reformationer blev gennemført

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende.

Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende. Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende. Tiggerkloster Et kloster der ligger i byen. Munkene lever i fattigdom og får gaver og almisser

Læs mere

Ugebrev. Nr. 27, skoleåret 2013-14. 22. marts 2014

Ugebrev. Nr. 27, skoleåret 2013-14. 22. marts 2014 Ugebrev Nr. 27, skoleåret 2013-14. 22. marts 2014 Gæve Svende og Golde Krager er titlen på Middelalderforløbet i uge 12. Her repræsenterede eleverne hver sin historiske adelsslægt og forsøgte at få slægten

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS KONTEKST PLACERING FOR ET PAR HUNDRED ÅR SIDEN VAR HØRHAVEN ET MEGET AFSIDES STED FJERNT FRA AARHUS, DEN LILLE KØBSTAD VED ÅMUNDINGEN MED NOGLE FÅ TUSINDE INDBYGGERE.2 FEM KILOMETER FRA AARHUS MIDTBY FINDER

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Hviderne En magtfuld middelalderklan ved Naturpark Åmosen Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Sæby Kirke, som er bygget i frådende sten. Hviderne - en

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Efter Grevens Fejde (1534-1536) gennemførte Christian 3. (1503-1559) reformationen i Danmark ved recessen (loven) af 30. oktober 1536. Reformationen var overgangen

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus Ulriksholm med et kongeligt vingesus TEKST: METTE BACHER FOTO: JOE MORTENSEN Udsigten fås ikke bedre end på godset Ulriksholm, der ligger syd for Munkebo på Fyn. Man kører langs med Kerteminde Fjord, og

Læs mere

Svenskekrigene og Fyn. Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november

Svenskekrigene og Fyn. Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Svenskekrigene og Fyn Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Nyborg Museum 2008 Skolemateriale Slagets Dag 14. november 1659 I samarbejde med 5. klasser fra skolerne i Nyborg

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Vidunderlige ejendomme i Sverige. mitsvenskehus.dk

Vidunderlige ejendomme i Sverige. mitsvenskehus.dk Vidunderlige ejendomme i Sverige! mitsvenskehus.dk Hultatorp! DKK 1.095.000 Kort beskrivelse Velbeliggende fritidstorp på en stor grund nær søen Immeln i det nordlige Skåne bare 2 timers kørsel fra København.

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945)

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945) Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin hvor han bor hjemme hos forældrene. 1871 Carl Johan Ludvig bliver født d. 30. september 1871 i Ystad (Sankta Maria forsamling) i nr. 69, hvor familien har boet siden

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499 Af Lars Kjær KØBENHAVN CA. 1500 OLUF NIELSENS KORT Hvilke forskelle og ligheder eksisterede der imellem indbyggerne i forskellige områder af byen? SOCIALTOPOGRAFISK

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkiterktoniske elementer, der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 29 1 Sammenfatning

Læs mere

Mordet på Hans Ritmester i 1658.

Mordet på Hans Ritmester i 1658. Mordet på Hans Ritmester i 1658. v. Dorothy Jones Danmark har været i krig mod Sverige en del gange. I 1657 skete det igen og den Svenske hær invaderede Danmark den vinter. De var så heldige at det var

Læs mere

Øresundsbyerne fra urbanisering til renæssance

Øresundsbyerne fra urbanisering til renæssance 12.- 14. marts 2014 i Helsingør & Helsingborg Indbydelse til konference om Øresundsbyerne 12.- 14. marts 2014 i Helsingør & Helsingborg Hermed åbner vi for tilmeldinger til den dansk-svenske konference:

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Skåneekspedition 10-11. juni 2010

Skåneekspedition 10-11. juni 2010 Invitation til Sommerudflugt 2010 10.-11. juni 2010 Skåneekspedition 10-11. juni 2010 Dette års sommerudflugt afholdes torsdag den 10. og fredag den 11. juni 2010. Turen går i år til Skåne med besøg på

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours i Kongernes Nordsjælland Det er ikke uden grund, at vi kalder Nordsjælland for Kongernes Nordsjælland. Her i det

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by!

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by! LØRDAG 2. APRIL I den her weekend skal vi til Canberra og besøge Rachel og Mattias, som jeg boede sammen med i Århus (se desuden 26. februar). De arbejder begge på Canberra Universitet Rachel som phd-studerende

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere