Grundbogstekst: - Olaf Søndberg: Den danske revolution , Systime, Århus 1999, s. 7-11,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundbogstekst: - Olaf Søndberg: Den danske revolution 1830-1866, Systime, Århus 1999, s. 7-11, 25-27."

Transkript

1 NATIONALISME-KOMPENDIUM Grundbogstekst: - Olaf Søndberg: Den danske revolution , Systime, Århus 1999, s. 7-11, Kildetekster: - Walter Boss m.fl.: Nationalisme, krig og demokrati, Gyldendal, København 1999, Slesvig-Holsten omslynget af havet den slesvig-holstenske nationalsang FAGLIGE MÅL - analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum - bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden KERNESTOF - National identitet (Andre kernefaglige stofområder berøres selvfølgeligt undervejs og kan betones hårdere, hvis der er behov mest oplagt er dansk demokrati og revolutioner, men også globalisering og europæisk integration kan inkorporeres, såfremt nutidsrelevansen udbygges) FORLØBSOVERSIGT Forud for dette forløb har klassen arbejdet med Danmarks historie fra landboreformerne frem til de slesvigske krige. Dette arbejde kan gøres ud fra enhver Danmarkshistorie til gymnasiet, men skal man alligevel til at kopiere heftigt, er det oplagt at tage de første to kapitler i Søndbergs grundbog omhandlende netop nationalismen i Danmark. Lektion Emne Læst tekst 1 Nationer og nationalisme Nationalisme-begreber afklares 2 Karakteristik af Danmark og Søndberg, s (Gr.bog) danskerne 3 Før-nationalismen og nationalismens opkomst Søndberg s (Gr.bog) Boss s. 33 (Kilde) 4 Nationalromantik Søndberg s (Gr.bog) Boss s (Kilder) 5 Sprogstriden Søndberg s (Gr. Bog) 6 Dansk-tyske strid om Slesvig Søndberg s (Gr.bog) Boss s (Kilder) 7 3-års-krigen mobilisering Boss s. 36, Am. Plakat (kilder) 8 Nationalsange Slesvig-Holsten omslynget Der er et yndigt land 9 Opsamling Test

2 Evaluering 10 Evaluering Gennemgang af test Fravalgt er i vid udstrækning den økonomiske magtforskydning til selvejerbondens fordel samt de politiske kampe om enevældens fald og den efterfølgende politiske strid om helstaten og forfatningen. Hvis man vil dybere ind i forståelse af dansk nationalismes opkomst, må det politiske og økonomiske aspekt stærkere på banen. Men så er vi vist sent i det gymnasielle forløb Supplerende avanceret litteratur om nationalisme og 1800-tallets verdens- og danmarkshistorie er efter min bedste mening ikke nødvendig.

3 1. Nationer og nationalisme Nationalisme-begreber afklares Målsætning med forløbet - At give bevidsthed om, at nationalisme er et 1800-tals-fænomen. Tidligere boede vi i Danmark uden at være dansk-nationale. I stedet følte danskerne sig som fyrstens undersåt og knyttet til slægt og egn. - At finde ud af, hvorfor nationalismen opstod - At finde ud af, hvordan danskerne blev dansk-nationale Den centrale tese - Danskerne har ikke altid følt sig primært som danske. Denne danskheds-følelse opstod i 1800-tallet. Indledende elevøvelse Hvornår er man dansk? - Svaret kan betone det juridiske eller det følelsesmæssige aspekt Nationalisme-begreber afklares på klassen - Stat (den danske stat er en geografisk størrelse anerkendt af det internationale samfund af stater. Den danske stat administreres af den danske regering) - Nation (Et folk, som føler, at de burde have deres egen stat. Flere nationer er typisk samlet i én stat gode eksempler er Tyrkiets kurdere, Norges samer Danmark har indtil for få siden været en markant undtagelse sammen med Island og Japan) - Nationalstat (den atypiske stat, hvori der kun bor én nation eller ét folk) - Territorialstat (den normale stat, hvori der bor to eller flere folk) - Nationalisme (Et aggressivt udadvendt angreb på alle, som ikke respekterer og hylder fædrelandet.) - Patriotisme (En forherligende indadvendt hyldest af fædrelandet, som først bliver aggressiv, hvis fædrelandet trues.) Denne øvelse tager typisk voldsom lang tid, hvis man lader eleverne byde ind, spørge og give eksempler. En misforståelse opstår let ved, at de amerikanske stater som jo netop ikke er stater blandes ind i diskussionen. Et interessant spørgsmål er også, hvordan en stat kan blive til? At det kræver anerkendelse af andre stater, og at det er et speget interessepræget politisk spil, er gerne en diskussion værd. Mine eksempler er Kurdistans og Als mislykkede forsøg på at blive stater efter 1. verdenskrig samt de succesfulde statsdannelser efter Sovjetunionens fald.

4 Spørgsmål på klassen Vi skal have vores forståelse af Danmarks historie revideret Hvornår blev Danmark en nation? - Omkring midten af 1800-tallet Hvornår blev Danmark en stat? - Med Gorm den Gamle i sidste halvdel af 900-tallet (eller deromkring) Hvilke tilknytningsforhold var de dominerende, inden danskerne blev danske? - Religiøse, lokale, erhvervs- og standsmæssige forhold Mulig dagsaktuel klassediskussion Hvordan har nationalismen det i dag? - Stigende nationalisme: Frygt for indvandrere, frygt for den europæiske union vel primært fordi begge faktorer truer den danske velfærdsstat. (Andre ville lægge vægt på fordomme.) Hvordan vil det gå med nationalismen fremover? - Det afhænger af, hvordan integrationen af indvandrerne forløber og af hvorvidt det fælleseuropæiske samarbejde skaber afgørende forringelser for den enkelte dansker.

5 HAND-OUT FORLØBETS CENTRALE TESE: Fra midten af 1800-tallet er man først og fremmest dansker, før man er kvinde, smed, kristen osv. STAT: Staten er det område, som elitens magtapparat behersker den eneste instans, der legitimt kan anvende vold i samfundet. NATION: En gruppe af mennesker, der deler historie, sprog, religion et begreb opfundet i 1800-tallet. NATIONALSTAT: Sammenfald mellem nation og stat. Den stat, der tilhører en given nation en utopi. Danmark og Island er det tætteste, man kommer på en nationalstat. TERRITORIALSTAT: Den faktisk forekommende geografiske afgrænsning af stater. SUVERÆNITET: Staten bestemmer selv sin udenrigs- og indenrigspolitik. Alle stater må tage hensyn til USA. Ingen regler i international politik. Det er afgørende, om ens naboer anerkender områdets suverænitet, hvis de er stærkere. IDENTITET: Ens egen opfattelse af sig selv.

6 2 Karakteristik af Danmark og danskerne Søndberg, s (Gr.bog) Indledende spørgsmål: Hvornår faldt Det danske Imperium? o Island selvstændigt i 1944 o De Vestindiske øer 1917 o Slesvig, Holsten og Lauenborg 1864 (Helstaten falder) o Christiansborg (Guldkysten), 1850 o Trankebar (Indien), 1845 o Norge 1814 o Skåne, Halland og Blekinge 1658 o Grønland og Færøerne er vel stadig del af imperiet udenrigspolitikken fælles med DK o Ovenstående vises på et kort Hvilke landafståelser var især betydningsfulde for udviklingen af dansk nationalisme og dansk identitet? - Norge 1814, men især afståelsen af Slesvig-Holsten, idet der herefter kun boede danskere på det danske fastland. Noter til lektien: Søndberg s Danmark i 1800-tallet Infrastrukturen udbygges (hestevogne, dampskibe, jernbaner) Nationalisme-pointe: Sammenhængskraften i landet voksede. Nødvendigt element i nationsbygningsprocessen Landbefolkning og landbrug 80% af Danmarks befolkning boede på landet En stigende andel af bønderne overgik fra fæste til selveje Økonomisk fremgang for bønderne fra Økonomisk tilbagegang for husmænd og landarbejdere Nationalisme-pointe: Selvejerbønderne blev så økonomisk betydningsfulde, at de kunne tiltage sig politisk magt, hvorved de blev medskabere af dansk identitetsudvikling. Det kapitalistiske landbrug, som opstod efter landboreformerne, betød, at det gamle landbyfællesskab opløstes, og et nyt fællesskab kunne træde i stedet: Nationalismens fællesskab. Bybefolkning og byerhverv Handel og håndværk var beskyttet af købstadsprivilegier og lavsvæsen. Fra midten af 1800-tallet blev statens og lavenes kontrol med handel og håndværk reduceret

7 Nationalisme-pointe: Lavsfællesskabet opløstes, og et nyt fællesskab kunne træde i stedet: Nationalismens fællesskab. Liberalismen 1. Den politiske liberalismens indhold: Folkesuveræniteten, demokratisk parlamentarisme, afskaffelse af standsprivilegier 2. Den økonomiske liberalisme: Afskaffelse af reguleringer på økonomien i det enkelte land og landene imellem. Afskaffelse af monopoler, told, fastsættelse af priser, skat. Liberalisering af økonomien vil føre til øget produktivitet og dermed en velstandsstigning for både forbrugere og producenter. Nationalisme-pointer: Den politiske liberalisme fremhævede folket som retmæssig magthaver, hvorved de tidligere adskilte stænder nu nærmede sig hinanden i et nationalt fællesskab vendt mod enevælden. Den økonomiske liberalisme var medvirkende til at undergrave de gamle lavsfællesskaber, og et nyt fællesskab kunne træde i stedet: Nationalismens fællesskab. Vedrørende undervisningen Da det er væsentligt, at alle elever har gode notater vedrørende den danske virkelighed i 1800-tallet, forestiller jeg mig, at lektien gennemgås tekstnært ud fra noterne. Jeg kunne også forestille mig, at det ville være nyttigt at opsummere grundigt fra forudgående lektion, da emnets indhold og idé gerne må stå helt klart for alle.

8 3 Før-nationalismen og nationalismens opkomst Søndberg s (Gr.bog) Boss s. 33 (Kilde) Grundbogsteksten: Søndberg s Arbejdsspørgsmål Karakteriser fædrelandskærlighedens indhold før nationalismen - Kærlighed til fyrsten og hans regering Karakteriser forholdet mellem dansk og tysk inden nationalismens fremvækst - Tysk som et almindeligt sprog i hovedstaden især i toneangivende politiske, kulturelle og militære kredse. Tysk accepteredes i brede kredse. - Se sprogkortet s. 29 i Søndbergs grundbog, hvoraf det fremgår, at hverken den nuværende grænse eller nogen anden grænse kan legitimeres ved hjælp af sproglige argumenter. Hvilke(n) gruppe(r) stod bag den nationale vækkelse? - Den veluddannede bybefolkning Overvej, hvilke mål disse grupper kunne have (står ikke i teksten, men er af stor væsentlighed, hvis man ønsker at forstå udbredelsen af nationalismen på et materielt modsat et idemæssigt grundlag). - At udkonkurrere den tyske elite i byerne. At sætte nationalitet højere end evner. Kildeteksten Johannes Ewald: Kong Kristjan, 1779 Arbejdsspørgsmål Afdæk før-nationalistiske og fyrstepatriotiske elementer 1. Kong Kristian er hævet over folket, idet han ikke selv deltager aktivt i krigen, men har folk (værger) til at slå for sig (l. 3) Danmark eller den danske hær personificeres af Kong Kristjan (l. 8) 2. Niels Juels heltegerninger i krig fremhæves. Det er typisk for en før-nationalistisk tid at fremhæve store enkeltpersoner og ikke nævne folket (eller hele hæren). 3.

9 Vessel (Tordenskjold) er nordmand, hvilket gør ham totalt uegnet i en national sammenhæng. I en før-national sammenhæng er Vessel derimod særdeles velkommen, idet han er et eksempel på, at fyrste-patriotisme netop rækker ud i alle afkroge af det danske enevældige imperium. 4. En helt fra en før-nationalistisk tid døde i kamp for at bevise, at han turde møde farer og var stolt. Han kæmpede således ikke for folket, men for sit eget ry og eftermæle.

10 4 Nationalromantik Søndberg s (Gr.bog) Boss s (Kilder) Grundbogstekst: Søndberg s Nationalromantik og den politiske nationalisme smeltede sammen i 1800-tallets første halvdel, idet de nationalromantiske kunstnere satte ord og billeder på den postulerede idealforestilling, som er underforstået i den politiske nationalisme. Det er imidlertid vanskeligt at tildele de nationalromantiske kunstnere et klart politisk motiv eller en klar politisk virkning selv om disse kunstnere har været en del af det danske borgerskab, og som sådan ville profitere af bedre vilkår for den danske byelite. Uanset hvad så er disse kunstnere blevet refereret af mange politiske nationalister og har som sådan sikkert ramt en udbredt stemning i det danske borgerskab og senere i den danske brede befolkning. Jeg synes personligt ikke, eleverne skal have indgående kendskab til kunst- eller litteraturhistorie fra denne tid, hvilket markeres ved ikke at lave noter eller øvelser til dette grundbogsafsnit. Vil man læse en kilde til afsnittet, har Søndberg et glimrende uddrag af N.L. Høyen om national kunst, s. 92. Kildelæsning - St. St. Blicher: Kær est du fødeland, Adam Öehlenschläger: Der er et yndigt land, 1819(?) - N.F.S. Grundtvig: Langt højere bjerge, 1820 Alle sangtekster bearbejdes samlet i grupper ud fra følende spørgsmål. Der er opsamling på klassen efter hvert spørgsmål. 1. Hvilke elementer bruger Blicher, Öehlenschläger og Grundtvig i deres fædrelandshyldest? - Blicher: Sprog, længsel, natur, historie, religion, slægtskab - Öehlenschläger: Natur, historie, mytologi, krig, det raske, virksomme folk, kongen - Grundtvig: Ydre og indre natur, historie, sprog, rigdom el. manglende fattigdom (!) 2. Hvordan kan vi forklare de genkommende elementer: sprog, natur, historie, etc.? (Det kan her forvirre, at Blicher som følge af sin jyske horisont ikke omtaler det samme landskab som de to øvrige, hvilket man enten kan ignorere elle diskutere efter behag.) - Idet nationalismen forsøger at overbevise om folkets evige samhørighed og udvalgte karakter, så føres den fælles historie urimeligt langt bagud i tid, ligesom de fællesskabende elementer som sprog og natur betones til trods for, at de ikke har udgjort rammen om et egentligt fællesskab på noget tidspunkt.

11 5 Sprogstriden Søndberg s (Gr. Bog) Ignatieff om sprog, blod og nationalisme (Teori) Sproget er om noget den nationale markør og det er derfor rimeligt at gøre noget ud af sprogstriden, ligesom jeg vil inddrage lidt almen teori om sprogets rolle. Man kunne uddybe dette sproglige emne endnu mere ved at læse kilder fra sprogstriden, hvilket jeg imidlertid har fravalgt, da konklusionerne på kildelæsningen er for enkle, og tekstmængden hurtigt svulmer op. Grundbog: Søndberg s Sprogstriden (Individuelt arbejde eller pararbejde) 1. I hvilke sammenhænge talte man tysk, og i hvilke sammenhænge talte man dansk i Nordslesvig? Landbefolkningen talte dansk, bybefolkningen: tysk Tysk overklassens sprog, dansk almuesprog Skole og kirke: Dansk Officielle sprog: Tysk ind til Sprogreskriptet i 1840: Dansk øvrighedssprog i Nordslesvig (Sønderjylland). Reskriptet virkede provokerende og blev derfor ikke gennemført Opsamling vha. kortet s Hvad var målet for de nationalliberale? Og hvilke begrundelser blev givet for dette mål? - Danmark til Ejderen - Begrundelse: Danmarks historiske ret til Slesvig. Ejderen havde været grænse mellem dansk og tysk fra de ældste tider. (At dette ikke er en reel begrundelse uden for nationalistiske kredse, bør diskuteres).

12 6 Dansk-tyske strid om Slesvig Søndberg s (Gr.bog) Boss s (Kilder) Grundbog: Søndberg s Grundbogens afsnit om skandinavismen behøver ingen behandling, da skandinavismen aldrig blev til et reelt samarbejde, men forblev ord. Også arvefølgespørgsmålet kan behandles kortfattet, da det alligevel hurtigt bliver så indvinklet, at man kun kan holde rede på de helt store linjer. Søndberg sidste afsnit om de nationale argumenter er udmærket til at fremhæve stridens uløselighed. Men det er nu Søndbergs udsagn om nationalismen som græsrodsbevægelse, jeg vil trække frem som genstand for undervisning. Søndberg skriver side 35, 2. spalte øverst: (Kan eventuelt laves til OH) Modsætningen mellem dansk og tysk var i løbet af 1840erne blevet stadig skarpere, og regeringens helstatspolitik blev mere og mere umulig at gennemføre. Som vi har set stammede denne nye nationalisme fra folket og ikke fra regeringen. Den var en græsrodsbevægelse, der hang sammen med tidens ideer om liberalisme, demokrati og folkesuverænitet. Hvad Søndberg undlader at skrive, er, at andre forskere ser nationalismens opkomst som topstyret og altså langt fra en græsrodsbevægelse. Der kan argumenteres solidt for begge opfattelser, hvilket kan gøres på klassen eller i grupper. (Forvirringen bliver total, hvis man prøver at tænke over, hvorvidt Søndberg rent faktisk mener folket, eller om han i virkeligheden mener det københavnske borgerskab, altså en by-elite.) Argumenter for, at nationalismen var en græsrodsbevægelse, som udgik fra folket og ikke fra regeringen eller den enevældige konge. - Den enevældige konge og hans regering ville blive afsat, idet den nationale bevægelse ønskede at lade folket styre. - Helstaten ville blive opløst, idet nationalismen ønskede Danmark for danskerne. - Folket savnede et nyt fællesskab efter opløsningen af de gamle landbo- og håndværkerfællesskaber. Argumenter for, at nationalismen var en topstyret bevægelse - Enevælden havde interesse i at mobilisere en national hær, som kunne tage kampen effektivt op med de nyopståede nationale hære i Europa. En ægte nationalist kæmper hårdere for sit land end en uengageret lejesoldat. Til støtte herfor kan man notere sig, at enevælden med udbygningen af infrastruktur, uddannelsessystem og værnepligtsstruktur sørgede for at binde landet tættere sammen. - Eliten ønskede at udnytte de laverestående lag i det danske samfund. En sådan hårdere udnyttelse kunne kun finde sted, hvis danskerne grundlæggende havde en fornemmelse af at de var i samme båd, altså først og fremmest var danskere.

13 7 3-års-krigen mobilisering Boss s. 36, Am. Plakat (kilder) I denne lektion er det hensigten at indkredse, hvorledes mobiliseringen for den danske nationale sag foregik. Ligesom det er hensigten at undersøge, hvorvidt denne danskheds-påvirkning lykkedes. Vi har tidligere set, hvorledes danske digtere har forsøgt at videregive en forherligende danskhedsoplevelse. Også billedkunsten søgte imidlertid at mobilisere folket for den danske sag. E. Jerichau-Baumann: Danmark, 1852 Arbejdsopgave Betragt E. Jerichau-Baumanns billede Danmark, 1852 og indkreds billedets virkemidler og virkning. Som kuriosum vises den amerikanske version, hvilket mere end indikerer, at en aggressiv nationalfølelse var under udbredelse i hele den vestlige verden. Kan man forklare, hvorfor den amerikanske version er en smule mere aggressiv? Breve fra Tre-års-krigen At den nationale propaganda virkede i nogle tilfælde, er N.P. Rasmussens brev et glimrende eksempel på. Der var dog mennesker, for hvem verden stadig var før-national. Ane Catrine Mikkelsdatters brev giver et vidnesbyrd om de før-nationalistiske værdier. N.P. Rasmussen til sine forældre og søskende, 8. juni Indkreds Rasmussens nationalistiske opfattelse af krigen. Der er passager, hvor Rasmussen i sin nationale iver kommer til at forlade virkeligheden. At Gud skulle være med dansken og at den danske karakter skulle være forskellig fra landsmændene i Slesvig-Holsten virker fx noget påfaldende. 2. Hvilke værdier er væsentlige for Ane Catrine (og det før-nationale menneske) Manden, familien, gården, lokalsamfundet og religionen Afrunding af det begivenhedshistoriske forløb: Fra national mobilisering under 3-års-krigen til nationalstatens dannelse gennem nederlaget i 1864 Under borgerkrigen mellem Kongeriget Danmark og den Slesvig-Holstenske løsrivelsesbevægelse lykkedes det at mobilisere en dansk-national hær og med hjælp udefra lykkedes det også at vinde krigen, hvilket bevirkede en yderligere danskheds-mobilisering. Udbredelsen af den danske identitet blev dog først tilendebragt efter det enorme nederlag i Danmarks eksistens som land truedes, hvilket mobiliserede de sidste gamle koner i de fjerneste yderkantsområder.

14 8 Nationalsange Slesvig-Holsten omslynget Der er et yndigt land Målet med denne lektion er at understrege, at udbredelsen af dansk nationalisme ikke var et enestående fænomen, men en fælles nordvest-europæisk bevægelse. Dernæst at vise, at dansk nationalisme sidder på vores rygrad, og at vi godt kan sætte ord på det rigtige og det forkerte danske. Den slesvig-holstenske nationalsang Arbejdsopgave 1. Hvilke tyske (slesvig-holstenske?) dyder fremhæves i den slesvigholstenske nationalsang? - Tapperhed, standhaftighed, troskab, udholdenhed, forsvarsvilje, gudstroskab 2. Hvordan beskrives det slesvig-holstenske land? - Som et skønt, frugtbart land meget apropos krydret med maritime, symbolladede billeder. 3.a. Sammenlign denne slesvig-holstenske nationalsang med Der er et yndigt land - Både Der er et yndigt land og den slesvig-holstenske nationalsang indeholder en lovprisning af natur, historie, mennesker. Desuden har den slesvig-holstenske sang en undertone af, at område er truet, og at slesvig-holstenerne derfor må være beredte på det værste. 3.b. Forsøg at forklare forskelle og ligheder mellem de to nationalsange - Den slesvig-holstenske er skrevet i 1840 erne, hvor den nationale konflikt var begyndt.

15 Adam Oehlenschläger Der er et yndigt land Den danske nationalsang har flere strofer end de fire, vi normalt synger. Mindst én af stroferne anført nedenfor er ægte og dansk-nationale, og mindst én af stroferne er falske og ikke dansknationale. Først skal I finde ud af, hvilke(n) strofe(r) som er falsk(e), og hvilke(n) som er ægte Dernæst og det er straks vanskeligere skal I argumentere for, hvorfor stroferne er henholdsvis falske og ægte. 1. Et venligt syd i nord Er grønne Danarige, Din aksbeklædte jord. Og snekken går sin stolte vej. Hvor plov og kølen furer, Der håbet svigter ej. 2. Jeg bytter Danmark ej For Ruslands vinterørkner, For sydens blomstermaj. Ej pest og slanger kender vi, Ej vesterlandets tungsind, Ej østens raseri 3. Vi byde højhed trods Vi ærer ej den rige Når nøden rammer os. Vi give til hver stakkels mand, Som ingen nød skal mærke Ja, hver gør, hvad han kan 4. Og dansken han tar fat Han gerne byrden løfter Ja, både dag og nat. Han knokle for sin herremand, Til armene de svigte Han er af ædel stand.

16 Sand nationalisme - opsamling En elev fra tre af grupperne fremlægger på tavlen argumenterne for, at et vers er enten sandt eller falskt. Et vers ad gangen Gruppen fremlægger sit resultat Er de øvrige grupper også enige i begrundelserne Hvis de forkerte svar er på tavlen, kommer en gruppe med det rigtige svar til tavlen og skriver begrundelserne Ret ikke i rimelige begrundelser Vers 1: SANDT Det milde frodige Nord. Danmark som landbrugsland anprises? Natur og kultur smelter sammen i en harmonisk enhed Vers 2: SANDT Det danske er det trygge, harmoniske og idylliske - i modsætning til udlandet Det danske trygge og ufarlige klima er at foretrække frem for Sydens ekstreme varme og Østens ekstreme kulde. Danmark er et sikkert sted i forhold til farlige dyr og sygdomme Det danske temperament er fri for ekstremerne: tungsindighed og raseri Vers 3: FALSK Linje 2 er for aggressivt vendt mod de velstående. Nationalismen er borgerskabets opfindelse. Nationalismen antager hensigtsmæssig fordeling af goderne Ikke omfordeling af goderne i nationalismen Vers 4: FALSK Linje 4: Betjening af overklassen ikke et mål i nationalismen Linje 6: Herremanden var ikke en betydningsfuld person i nationalismen verset fremstiller det førnationalistiske standssamfund Antager en fragmentering af samfundet, hvorimod nationalismen postulerer et fællesskab

17 Adam Oehlenschläger Der er et yndigt land I nedenstående strofer mangler i alt 8 ord. Ud fra viden om dansk nationalisme og jeres sans for rim og rytme skal I finde frem til de 8 ord, som oprindeligt blev brugt af Oehlenschläger. Der er hjælp at hente til højre for stroferne. 1. Der er et yndigt land, Det står med brede bøge, Nær salten østerstand; Det bugter sig i bakke, dal Det hedder gamle Danmark Og det er Frejas sal 2. Vort er stærkt og blødt, Vor er ren og lutret Og modet er ej dødt. Og hver en er lige fri, Hver lyder tro sin, Men trældom er forbi. Find selv ordet Begyndelsesbogstav: T Begyndelsesbogstav: D Find selv ordet 3. Med hellig varetægt bevare du,! Vor gamle. Kong Fredrik ligner ; Hvor er en bedre fyrste, Af bedre. Begyndelsesbogstaver: Alf. Begyndelsesbogstav: K Tordenskjold, Struensee eller Fredegod Begyndelsesbogstav: H..

18 Adam Oehlenschläger Der er et yndigt land Lad eleverne kritisere hinandens bud ud fra viden om dansk nationalisme 1. Der er et yndigt land, Det står med brede bøge, Nær salten østerstand; Det bugter sig i bakke, dal Det hedder gamle Danmark Og det er Frejas sal 2. Vort er stærkt og blødt, Vor er ren og lutret Og modet er ej dødt. Og hver en er lige fri, Hver lyder tro sin, Men trældom er forbi. Find selv ordet: SPROG Begyndelsesbogstav: TRO Begyndelsesbogstav: DANSK Find selv ordet: KONGE 3. Med hellig varetægt bevare du,! Vor gamle. Kong Fredrik ligner ; Hvor er en bedre fyrste, Af bedre. Begyndelsesbogstaver: ALFADER Begyndelsesbogstav: KONGESLÆGT Tordenskjold, Struensee eller FREDEGOD Begyndelsesbogstav: HELTEBLOD

19 9 Opsamling Evaluering Test FAGLIG EVALUERING AF FORLØBET TEST I NATIONALISME (OBS: Brug kun udvalgte spørgsmål 10 er lige i overkanten) Testen udleveres sammen med P. Chr. Faber: Den tapre landsoldat 1) Hvad handler Den tapre landsoldat om? 2) Hvordan kan man se, at Fabers hovedperson har indoptaget den dansk-nationale tankegang? 3) Hvilke karaktertræk har den danske landsoldat? 4) Hvordan ville en slesvig-holstensk soldat være beskrevet af Faber med hensyn til karaktertræk? 5) Kunne en slesvig-holstensk digter have skrevet den samme sang om en slesvig-holstensk soldat? 6) Hvilke befolkningsgrupper ville føle sig udenfor eller måske ligefrem uønskede i Danmark, hvis sangen tages som udtryk for den almindelige folkestemning? 7) Hvornår og hvorfor slog nationalismen, som Den tapre landsoldat giver udtryk for, igennem i Danmark? 8) Hvilke tilhørsforhold ville Den tapre landsoldat have fremhævet år tidligere frem for det nationale? 9) Hvordan adskiller den nationalisme, som kommer til udtryk i Den tapre landsoldat, sig fra den nationalisme, som udfoldes i Der er et yndigt land? 10) Overvej, hvilke indvendinger man kunne anføre over for tekstens harmoniserende beskrivelse af udskrivelsen af danske soldater til krigen i 1848 mod slesvig-holstenerne. Fremadrettet evaluering af forløbet Forløbets styrker og svagheder diskuteres (evt. på papir) med henblik på fremtidig forløbsplanlægning

20 10 Evaluering Gennemgang af test Spørgsmålene gennemgås på klassen. Enkelte spørgsmål kan eventuelt gøres til genstand for gruppediskussion inden klassegennemgangen 1) Hvad handler Den tapre landsoldat om? a. En dansk landsoldats begrundelser for at deltage i krigen mod slesvig-holstenerne 2) Hvordan kan man se, at Fabers hovedperson har indoptaget den dansk-nationale tankegang? a. Fremhævelsen af fællesskabet mellem alle danskere b. Sproget c. Flaget som symbol på nationen d. Kærligheden til kongen og fædrelandet e. Villigheden til at ofre livet for nationen 3) Hvilke karaktertræk har den danske landsoldat? a. Tapper b. Trofast (sit løfte har han holdt) c. Omsorgsfuld over for sin familie d. Loyal over for sin konge og sit land e. Optaget af almuens trivsel f. Fanden-i-voldsk g. Ærekær på nationens vegne h. Nærer kærlige og lidenskabelige følelser over for sproget og nationen 4) Hvordan ville en slesvig-holstensk soldat være beskrevet af Faber med hensyn til karaktertræk? a. Aggressiv b. Uden moral c. Illoyal d. Herskesyg 5) Kunne en slesvig-holstensk digter have skrevet den samme sang om en slesvig-holstensk soldat? a. Ja. Slesvig-holstenerne var også vakt af nationalismen. b. Nej. Slesvig-holstenerne ville føle sig besat af Danmark 6) Hvilke befolkningsgrupper ville føle sig udenfor eller måske ligefrem uønskede i Danmark, hvis sangen tages som udtryk for den almindelige folkestemning? a. Det tysktalende mindretal i Slesvig og den tysktalende majoritet i Holsten. b. Den internationalt orienterede adel c. Eliten i byerne, som var tysktalende

21 d. Folk i randområder, som ikke så let blev påvirket af den nationale propaganda 7) Hvornår og hvorfor slog nationalismen, som Den tapre landsoldat giver udtryk for, igennem i Danmark? a. Hvornår: Den aggressive nationalisme slog for alvor igennem ved 1800-tallets midte b. Hvorfor: i. De slesvig-holstenske krige nødvendiggjorde mobilisering af alle kræfter i en national-sindet og tysk-fjendtlig hær ii. Den slesvig-holstenske elite var blevet aggressiv nationalistisk og ønskede løsrivelse om nødvendigt gennem krig 8) Hvilke tilhørsforhold ville Den tapre landsoldat have fremhævet år tidligere frem for det nationale? a. Det regionale tilhørsforhold og hjemegnen b. Ens stand og erhverv c. Det kristne fællesskab 9) Hvordan adskiller den nationalisme, som kommer til udtryk i Den tapre landsoldat, sig fra den nationalisme, som udfoldes i Der er et yndigt land? a. Den tapre landsoldat er bygget op om et tysk-fjendtligt tema b. Der er et yndigt land kredser om det danske fællesskab 10) Overvej, hvilke indvendinger man kunne anføre over for tekstens harmoniserende beskrivelse af udskrivelsen af danske soldater til krigen i 1848 mod slesvig-holstenerne. a. Soldaterne var bange for deres eget liv og for forsørgelsen af deres familie, hvis de døde i krigen b. Det var hovedsageligt den fattigste del af befolkningen, der deltog i krigen c. Soldaterne har kæmpet mod tidligere venner, bekendte og naboer d. Det var i mange tilfælde tvang snarere end kærlighed til fædrelandet, der drev soldaterne i krig

22 PERSPEKTIVERENDE HAND-OUT VEDRØRENDE NATIONALISME Nationalismen er ikke en statisk størrelse, men forandrer sig som funktion af samfundsudviklingen Før 1800-tallet - Det primære tilhørsforhold var ikke nationalt, men arbejdsmæssigt og lokalt Fra 1800-tallet - Det primære tilhørsforhold blev nationalt Nu - Nationalismen er ikke længere så aggressiv Årsager til nationalismens opkomst - Krig nødvendiggjorde stor national mobilisering - Industrien manglede offervillig arbejdskraft - Kunstnere blev grebet af nationalistisk ånd - Nationalismen kan ses som en top-down-bevægelse, men også den brede befolkning fandt nationalismen vedkommende som et nyt fællesskab i en opbrudstid Nationalismens spredning og struktur - Nationalismen spredtes fra Nordvesteuropa ud over verden - Nationalismen adskiller og samler stater - Nationalismen betoner samhørighed i historie, sprog, adfærd, traditioner - Nationalismen er intellektuelt betragtet et forestillet fællesskab - Nationalismen får dig til at dræbe fjenden med god samvittighed

23 DEN SLESVIG-HOLSTENSKE NATIONALSANG Slesvig-Holsten omslynget af havet, Slesvig-Holsten omslynget af havet De tyske dyders høje skildvagt Bevar trofast, hvad der er tilkæmpet med så stor møje Indtil en skønnere morgen oprinder Slesvig-Holsten, stammebeslægtet Stå fast mit fædreland Slesvig-Holsten, stammebeslægtet Stå fast mit fædreland 6. Og hvor ved landets grænse Konge-engen tænksomt blinker Og hvor stolte skibe for brusende sejl Sejler nedad Elben til Holsten-egnen Slesvig-Holsten, stammebeslægtet Stå fast mit fædreland Slesvig-Holsten, stammebeslægtet Stå fast mit fædreland 7. Du dyrebare land, du dobbelte eg Under én krones tag Stå fast og vig aldrig Hvor meget end fjenden måtte true Slesvig-Holsten, stammebeslægtet Stå fast mit fædreland Slesvig-Holsten, stammebeslægtet Stå fast mit fædreland

2. Nationalfølelse og fællessang I 1800-tallet begyndte forestillingen om nationen og det nationale fællesskab over hele Europa at få afgørende

2. Nationalfølelse og fællessang I 1800-tallet begyndte forestillingen om nationen og det nationale fællesskab over hele Europa at få afgørende 1. Indledning Den røde tråd for projektet er at undersøge, hvordan nationalfølelse kommer til udtryk i lyriske sangtekster fra den nationalromantiske periode under treårskrigen 1848-1850 og knap hundrede

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Om Lissabon-traktaten

Om Lissabon-traktaten Om Lissabon-traktaten Af Adam Wagner Anders Fogh Rasmussen har nu skrevet sig ind i rækken af statsministre, der med fiflerier eller ligefrem med løgne har drevet Danmark endnu længere ind i Unionen, som

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

nr. 200 marts 2014 tema: 1864

nr. 200 marts 2014 tema: 1864 nr. 200 marts 2014 tema: 1864 Indhold Nyt fra bestyrelsen... 3 Nyt fra fagkonsulenten... 5 Referat fra generalforsamling i november 2013... 7 Præsentation af artiklerne... 10 Inge Adriansen: Anden Slesvigske

Læs mere

Dansk Samlings grundsyn

Dansk Samlings grundsyn Dansk Samlings grundsyn Vedtaget af Dansk Samlings landsråd, Nyborg den 2. oktober 2010 Dansk Samling forkynder ingen -isme og repræsenterer ingen ideologi. Dansk Samling kender sig hverken som højre-

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

Første Slesvigske Krig 1848-1851

Første Slesvigske Krig 1848-1851 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Første Slesvigske Krig 1848-1851 Kort over den danske helstat efter Englandskrigene bestående af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Læs mere

Den demokratiske udfordring. Grundtvig som politisk tænker Af Uffe Østergård, professor i europæisk historie, CBS

Den demokratiske udfordring. Grundtvig som politisk tænker Af Uffe Østergård, professor i europæisk historie, CBS TEMA: Den demokratiske udfordring Folkestyre under pres? Af Knud Andersen (V), tidl. amtsborgmester på Bornholm, medlem af Region Hovedstaden 3 Grundtvig som politisk tænker Af Uffe Østergård, professor

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Den nye tosprogethed i Danmark. eller. Tre sprog i landsbyen

Den nye tosprogethed i Danmark. eller. Tre sprog i landsbyen Den nye tosprogethed i Danmark eller Tre sprog i landsbyen Claus Adam Jarløv, 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Opgavens præmisser... 5 Opgavens hovedkonklusioner... 6 Opgavens hovedbegreber... 6

Læs mere

nr. 5 / oktober 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur straffelejren lykke er et vi modersmålet i et grænseland

nr. 5 / oktober 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur straffelejren lykke er et vi modersmålet i et grænseland nr. 5 / oktober 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur straffelejren lykke er et vi modersmålet i et grænseland 2 nr. 5 / oktober 2011 indhold sprog og kultur STRAFFELEJREN Efter befrielsen

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Undervisningsmateriale til Den Danske Sang Side 1 af 24 Velkommen til forberedelserne til teaterkoncerten Den Danske Sang I det følgende vil du kunne finde en række relaterede artikler,

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere

Fremmer EU freden? Jan Øberg. Analyse, kritik og alternativer. TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning

Fremmer EU freden? Jan Øberg. Analyse, kritik og alternativer. TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer Jan Øberg TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning Tænketanken NyAgenda 2005 Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale.

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. Version 2013 Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. For tredje år udkommer undervisningsmaterialet Demokrati og Medborgerskab. Ligesom de to foregående år, er den historiske

Læs mere

DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN

DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN nr. 5 / oktober 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur ERLING JEPSEN OM SØNDERJYLLAND: DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN MÅSKE SKULLE MAN BYGGE ET AVISHUS PÅ GRÆNSEN FINSKE ROSA LIKSOM OM DET

Læs mere

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DIDAKTISKE OVERVEJELSER OG FORSLAG TIL UNDERVISNINGSFORLØB INDHOLD Forord... 4 Dannelse til aktivt demokratisk medborgerskab - didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne nr. 6 / december 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur hvem ejer den sønderjyske historie? Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne 2 nr. 6 / december 2011 indhold Hvem ejer den

Læs mere

nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie

nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie 1 Anmeldelser 194 (klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen) Lotte Schou & Susanne Ørnstrøm: Dansk og historie i samspil temaer i lange linjer. Columbus

Læs mere

Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man

Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man medborgerskabsforståelsen?...11 Teoriblok...11 Indledning til teori...11 Nationsforståelser...13

Læs mere