Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget Orientering om sygefravær 2006 og Kvalitetsstandard for Aktivitets- og værestedet Åstedet for voksne med sindslidelse 7 Selmersbo - omdannelse 9 Garanti for tilbud om almen plejebolig - to-måneders garantien 11 Udvikling i efterspørgsel på plejehjemsydelser 14 Status ældre - oktober Bilagsoversigt 16 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Punkt: 77 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Louise Høg (LOH) gav en status vedr. medicin dosisdispenserings projektet.projektet er i gang på Breelteparken, på Sophielund plejeboligerne og i hjemmeplejen. LOH orienterede om projektet "Økonomistyring i hjemmeplejen og om, at administrationen er ved at indføre et nyt visitationssystem Fælles sprog 2. Der vil til næste Social- og sundhedsudvalgs møde i november komme et punkt til behandling omkring emnerne. Det er vedtaget, at Social- og sundhedsudvalgs medlemmer skal på besøg på kommunens plejehjem/plejeboligerne. Administrationen er ved at tilrettelægge besøgene sammen med institutionslederne og der forventes 2 besøg i foråret 2009 og 2 i efteråret Besøgene er en erstatning for de tidligere tilsynsbesøg, der er overtaget af en privat aktør. Morten Winge (MOWI) orienterede om en tema eftermiddag "Det fremtidige kommunale sundhedsvæsen" som er den 18 november. Udvalget ønsker at deltage så MOWI vil sørge for tilmelding. Programmet blev omdelt. MOWI foreslog, at der til fællesmødet den mellem Seniorrådet og Social- og sundhedsudvalget bydes på et stykke mad. Mødet starter derfor kl Anne-Grethe Nissen ønsker en tilbagemelding omkring lukning af hjerneskadecentret i Hillerød - hvad gør vi i Hørsholm kommune. LOH vil give en orientering eller et punkt til næste møde. LOH oplyste at kommunen allerede er i gang med nye tiltag. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 2

3 Punkt: 78 Acadre sagsnr.: 08/2512 Journalnr.: S01 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 Resume På Økonomiudvalgets møde den 4. september 2008 blev det tilkendegivet, at fagudvalgene ønskede at få lejlighed til at komme med bemærkninger til politikområdebeskrivelserne inden den endelige godkendelse i Økonomiudvalget den 13. november Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget gennemgår politikområdebeskrivelserne: 41 sundhed, ældre og 42 Social og Psykiatri. Bemærkninger vil blive medtaget til Økonomiudvalgets møde den 13. november 2008 med henblik på godkendelse af politikområdebeskrivelserne. Sagsfremstilling Politikområdebeskrivelserne indgår i publikationen Mål og Økonomi og er Kommunalbestyrelsens redskab til at kommunikere budgetresultatet til borgerne og andre interessenter. Politikområdebeskrivelserne indeholder politiske mål, økonomiske rammer, udviklingstendenser og udfordringer på områderne. Jf. den politiske tids- og arbejdsplan, godkendt af Økonomiudvalget den 17. januar 2008, behandles politikområdebeskrivelserne politisk i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen i to tempi: 1. Afsnit 1. Politikområdet, 3. Serviceniveau og 5. Perspektiver på området er med til 1. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 2. Afsnit 2. Nye mål i 2009 og 4. Økonomi udarbejdes efter den endelige budgetvedtagelse og behandles herefter i Økonomiudvalget. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 3

4 På Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet den 4. september 2008 blev det tilkendegivet, at fagudvalgene ønskede at få lejlighed til at komme med bemærkninger til politikområdebeskrivelserne. Administrationen fremsender derfor politikområdebeskrivelserne til behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Eventuelle bemærkninger vil blive medtaget til Økonomiudvalgets møde den 13. november, hvor beskrivelserne skal godkendes. Administrationen vil i forbindelse med udarbejdelsen af tids- og arbejdsplan for budget komme med et oplæg til fagudvalgenes involvering i processen for udarbejdelsen af politikområdebeskrivelserne. Noter til bilag Politikområdebeskrivelserne 41 sundhed, ældre og 42 Social og Psykiatri (eftersendes). Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Udvalget gennemgik politikområdebeskrivelserne og kom med følgende ændringer til formuleringerne: Politikområde 41 sundhed ældre. Der skal gives en uddybning/ forklaring på, hvad Fælles sprog 2 er Der skal skrives lidt mere omkring de frivillige og deres store indsats gerne hvor mange frivillige der er. Under nye mål i her skal oplyses ibrugtagning af de nye plejeboliger. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 4

5 Punkt: 79 Acadre sagsnr.: 08/2287 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Lyngsie Orientering om sygefravær 2006 og 2007 Resume På Økonomiudvalgets møde blev sygefraværsstatistikken for hele kommunen taget til efterretning, og det blev aftalt, at Løn og Personale skulle sende konkrete oplysninger om sygefravær i 2006 og 2007 til fagudvalgene. Forslag Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Sygefraværsstatistik 2006 og 2007 på Social- og Sundhedsudvalgets område Sygefravær i % Pol. Tekst sygefravær sygefravær afvigelse org. i % i % i procent point 07/ Sundhed, ældre 5,4 7,3 +1, Social og psykiatri 3,8 4,9 +1,1 Gns. sygefraværs% 5,3 7,1 +1,8 Sygefravær i timer Pol.org. Tekst Sygdom Sygdom Forskel /2006 i timer i timer i timer Sundhed, ældre Social og psykatri Sygetimer i alt Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 5

6 Sygefravær i timer fordelt på kort- og langtidsfravær i 2006 og 2007 Pol.org. Tekst > 14 dage < 14 dage > 14 dage < 14 dage Forskel 2007/2006 < 14 timer i 2006 timer i 2007 > 14 dage dage Sundhed, ældre Social og psykiatri Sygetimer i alt Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 6

7 Punkt: 80 Acadre sagsnr.: 08/19058 Journalnr.: P23 Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Helle Moltsen Kvalitetsstandard for Aktivitets- og værestedet Åstedet for voksne med sindslidelse Resume I følge Servicelovens 104 skal kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens fastsættelse af indhold, omfang og udførelse af et kommunalt tilbud til borgeren. Administrationen lægger med dette dagsordenspunkt op til et bud på en kvalitetsstandard for Aktivitets- og værestedet Åstedet for voksne med sindslidelse. Endvidere lægger administrationen op til, at kvalitetsstandarden lægges ud på Hørsholm Kommunes hjemmeside til orientering om kommunens serviceniveau på aktivitets- og værestedsområdet for voksne med sindslidelse. Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler: - At Kvalitetsstandard, Aktivitets- og værestedet Åstedet for voksne med sindslidelse, Lov om social service 104 godkendes - At ovennævnte kvalitetsstandard lægges ud på Hørsholm Kommunes hjemmeside med henblik på borgerinformation vedrørende kommunens serviceniveau på aktivitets- og værestedsområdet for voksne med sindslidelse. Sagsfremstilling I følge Servicelovens 104 skal kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. I fortsættelse af processen omkring udarbejdelse af kvalitetsstandarder på voksenområdet er nu udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for Aktivitets- og værestedet Åstedet for voksne med sindslidelse. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 7

8 Kvalitetsstandarden foreslås godkendt og herefter udlagt på Hørsholm Kommunens hjemmeside, således at borgerne har let ved at orientere sig om kommunens serviceniveau på aktivitets- og værestedsområdet for voksne med sindslidelse, hvis et eventuelt behov skulle opstå. Endelig bemærkes, at i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område rådgiver Handicaprådet kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, ligesom rådet høres over initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. På denne baggrund er kvalitetsstandarden sendt til høring i Hørsholm Handicapråd. Rådets tekniske bemærkning, jfr. vedlagte bilag af 15. oktober 2008, er indarbejdet i kvalitetsstandarden. I relation til Hørsholm Handicapsråds bemærkning omkring information "om tilbuddet på papir for de, som ikke er gode til internet" kan oplyses, at en sådan information findes i brochureform, og at denne pt. er under revision/opdatering. Økonomi/personale Der er ingen økonomiske og personalemæssige konsekvenser forbundet med forslagene. Kommunikation Kvalitetsstandarden lægges ud på Hørsholm Kommunes hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens godkendelse samt videreformidles til kommunens medarbejdere på området. Bilag - Kvalitetsstandard vedr. Åstedet - Høringssvar fra Hørsholm Handicapråd, 15. oktober 2008 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 8

9 Punkt: 81 Acadre sagsnr.: 08/21158 Journalnr.: S02 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Vibeke Alberg Selmersbo - omdannelse Resume Social- og Sundhendsudvalget behandler sagen om omdannelse af Selmersbo til at være 100 pct. brugerstyret. Forslag Det foreslås, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at processen omkring omdannelse af Selmersbo opdeles i to faser: Fastlæggelse af formål og principper ved arbejdsgruppe og implementering og drift ved bestyrelse godkender at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentant for udvalget, direktøren for social- og sundhed, repræsentant for Seniorrådet og repræsentanter for de frivillige i kommunen udpeger sin egen repræsentant og fastlægger antal og udvælgelsesprocedure for de frivilliges repræsentation Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog mandag den 6. oktober 2008 budgettet for årene for Hørsholm Kommune. Indeholdt i budgettet er en forudsætning om, at der i 2010 og frem skal realiseres en årlig reduktion med 2 mio. kr. ved en omdannelse af Selmersbo til et 100 pct. brugerstyret aktivitetscenter. I 2009 skal halvdelen af besparelsen være realiseret. Administrationen har udarbejdet det som bilag vedlagte procespapir, som beskriver målsætninger for omdannelsen af Selmersbo og forslag til organisering af processen frem mod etablering af et 100 pct. brugerstyret center. I administrationens oplæg deles arbejdet med etablering af en ny enhed i Selmersbos lokaler op i to faser. I den første fase fastlægges den grundlæggende idé som skal bære det nye Selmersbo - eller som det er formuleret i oplægget: Formålet og principperne for det nye sted. Denne fase varetages af en arbejdsgruppe med deltagelse både fra de frivillige, fra Seniorrådet, fra det politiske niveau og administrationen. Det er arbejdsgruppens forpligtelse at foretage brede sonderinger og tænke fremadrettet og kreativt i sit forslag til formål og principper. Formål og principper skal efterfølgende godkendes politisk, men det foreslås at undlade at snævre opgaven ind på forhånd med et kommissorium. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 9

10 I den anden fase udnævnes en bestyrelse for det nye Selmersbo, som skal overtage ansvaret for stedet, når alting er klar til det. Status for projektet Administrationen er allerede i gang med at løse de to første delopgaver, som er beskrevet i notatet. På mødet vil administrationen orientere om, hvad status er med hensyn til at kortlægge aktiviteteter og muligheder for overførsel til Sophielund. Der vil også blive orienteret om personalesituationen. Bilag - Procesnotat om omdannelse af Selmersbo Noter til bilag Bilag 1. Notat: Procesbeskrivelse: Selmersbos omdannelse Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Udvalget peger på Anne-Grethe Nissen som formand for arbejdsgruppen. Sammen med Morten Winge finder Anne-Grethe Nissen de øvrige deltagere i arbejdsgruppen. Udvalget ønsker, at arbejdsgruppen undersøger muligheden af at bevare spise mulighederne på Selmersbo eventuelt med frivillige. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 10

11 Punkt: 82 Acadre sagsnr.: 08/16908 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Mikkelsen Garanti for tilbud om almen plejebolig - tomåneders garantien Resume Kommunen skal fra den 1. januar 2009 opfylde 2 måneders ventetidsgaranti for tilbud om almen plejebolig eller bolig på plejehjem for ældre. Forslag Administrationen foreslår at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om 2 måneders ventetidsgarantien på plejeboliger til efterretning. Administrationen foreslår derudover at Social- og Sundhedsudvalget drøfter administrationens forslag om mulighederne for at indfri garantien og de konsekvenser det vil få, hvis garantien ikke indfries. Sagsfremstilling Kommunen er lovmæssigt forpligtet til fra 1. januar 2009 at tilbyde plejebolig, senest to måneder efter visitation og optagelse på ventelisten. To-måneders garantifristen regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen har truffet afgørelse om, at den ældre har behov for en plejehjemsbolig. Den plejebolig der tilbydes skal være indflytningsklar senest 2 uger efter udløbet af to-måneders fristen. Såfremt en ældre borger vælger en plejehjemsbolig eller en almen plejebolig på et specifikt sted gælder to-måneders garantien ikke. Hvis den ældre afslår et tilbud, slettes den ældre ikke af den generelle venteliste, men beregningen af to-måneders fristen annulleres, og en ny frist løber fra det tidspunkt afslaget er modtaget af kommunen. Generel-/specifik venteliste Plejeboliggarantien vil jf. Socialministeriets Bekendtgørelse nr af betyde, at ældre som er visiteret til en plejebolig, og som ikke vælger en særlig plejebolig optages på en generel venteliste. Ældre borgere der benytter sig af frit-valgsreglerne og ønsker en særlig plejebolig optages på en specifik venteliste i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan, af hensyn til at kunne tilbyde egne borgere et passende botilbud, i særlige tilfælde beslutte, at borgere fra andre kommuner, der ønsker at flytte til kommunen, ikke kan optages på den specifikke venteliste. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 11

12 Hvordan indfrier Hørsholm kommune ventetidsgarantien? I forbindelse med omstruktureringen af Margrethelund og Sophielund er situationen på nuværende tidspunkt den, at i alt 27 borgere venter på demens-bolig og 11 borgere på somatisk-bolig. For den somatiske del er der: 4 borgere som vil blive skrevet op på den generelle venteliste. 6 borgere som vil blive skrevet op på den specifikke venteliste, 3 der venter på plejebolig på Breelteparken og 3 der venter på plejebolig på Margrethelund For borgere med demens er situationen: 10 borgere vil blive skrevet op på den generelle venteliste. 17 borgere vil blive skrevet op på den specifikke venteliste. 16 borgere søger udelukkende Sophielund og 1 borger søger udelukkende Hannebjerg. Ved at omdanne Sophielund til udelukkende demensplejeboliger øges antallet af demensboliger på sigt med 11 boliger. Samtidig vil antallet af somatiske plejeboliger reduceres med 16 boliger. Der vil ske en forøgelse af de fleksible pladser med 5 boliger. Fremover vil denne ændring kunne indfri noget af den ubalance der er mellem demens- og somatiske pladser. De fleksible pladser vil, når de anvendes til observationspladser, eventuelt kunne udskyde en plejehjemsindstilling. Konklusion Det må imødeses, at Hørsholm Kommune ikke kan leve op til plejehjemsgarantien primo Ud over ventelistens længde p.t. vil omstruktureringen af Margrethelund og Sophielund, der kommer til at strække sig over årsskiftet, i en overgangsfase forlænge ventelisterne. Årsagen til, at ventetidsgarantien ikke kan overholdes, skal søges i, at der har været en større stigning i efterspørgslen efter demens-plejeboliger, end den demografiske udvikling har kunnet forklare. På trods af, at det kun er to år siden 27 nye boliger og 9 fleksible pladser blev åbnet på Sophielund, og den underliggende stigning udgør ca. 6 pladser om året, er kapaciteten derfor allerede nu under pres, og der er behov for at konvertere pladser til demens. En anden medvirkende forklaring er, at vi tilbyder flere borgere bolig i kommunens plejeboliger, end vi har borgere i udenbys plejeboliger. Samlet set er det derfor nødvendigt at forholde sig til, hvordan problemet skal håndteres omkring årsskiftet og sandsynligvis frem til foråret 2011, hvor de nye plejeboliger tages i brug. Administrationen kan pege på følgende muligheder: Indlægge borgerne på observationsplads for ved hjælp af træning at udsætte plejehjemsindstilling Indsætte øget hjælp fra hjemmeplejen indtil plejebolig findes Indgå aftale med andre kommuner om køb af plejehjemspladser Anvende fleksible pladser midlertidig til permanent bolig Anvende ældreboliger som erstatning for plejeboliger Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 12

13 Lukke ventelisten Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. Følgende tiltag kan anvendes for at imødekomme behovet: indgå aftale med nabokommuner om køb af plejehjemspladser indsætte øget hjælp fra hjemmeplejen indtil plejebolig findes lukke venteliste for udenbys borgere, hvor der ikke er direkte relation til kommunen. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 13

14 Punkt: 83 Acadre sagsnr.: 08/21103 Journalnr.: P05 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anja Sahan Udvikling i efterspørgsel på plejehjemsydelser Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Bilag 1. Visiterede timer og borgerantal - Bilag 2. Normering og udgifter Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 14

15 Punkt: 84 Acadre sagsnr.: 07/1763 Journalnr.: P05 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre - oktober 2008 Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det forslås at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Bilag 1. Borgere på venteliste til plejehjem - oktober Bilag 2. Borgere på venteliste til ældreboliger - oktober 2008 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 15

16 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 80 Åben Kvalitetsstandard vedr. Åstedet Åben Høringssvar fra Hørsholm Handicapråd, 15. oktober Åben Procesnotat om omdannelse af Selmersbo Åben Bilag 1. Visiterede timer og borgerantal Åben Bilag 2. Normering og udgifter Åben Borgere på venteliste til plejehjem - oktober Åben Borgere på venteliste til ældreboliger - oktober Social- og Sundhedsudvalget Mandag den Side 16

17 s møde Thorkild Gruelund (C) Formand Susanne Rohde (A) Medlem Camilla Kann Fjeldsøe (C) Medlem Ove Petersen (V) Medlem Anne-Grethe Nissen (T) Medlem Social- og Sundhedsudvalget Side 17

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Breelteparken Mandag 15.12.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogbaseret tilsyn med Jobhuset 3 Selmersbos omdannelse, 1. opfølgning 5 Status

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 23.02.2009 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010-2013 - Orientering om tids- og arbejdsplan

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 28.10.2013 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering til SSU om godkendelse af botilbud 3 Status på tilbygning

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 24.08.2009 kl. 13:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetning om revision af de sociale,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 29.10.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Erhverv.net - Status 1. halvår 2009 3 Netværkssamarbejdende handicappede

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Ny chance til alle 3. kvartal 2007 2 Status på vejlednings-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 17.11.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ny økonomistyringsmodel for hjemmeplejen 3 Uanmeldt tilsyn med bofællesskaber

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 28. april 2010 Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT Møde nr. 3 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 16.06.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område - 2. møde 3 Samarbejde

Læs mere

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Mandag 31.01.2011 kl. 13:45 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Status på disponible puljemidler politikområde

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.12.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status for erhvervsaktiviteter

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Mødet slut kl. 10.50 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Sophielund - Aktivitetscenteret Mandag 15.06.2009 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets 2. møde

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 19.12.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsyn med Hørsholm Kommunes bofællesskaber 2011 3 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Plejebolig og plejehjem

Plejebolig og plejehjem Plejebolig og plejehjem Hvornår kan jeg få en plejebolig eller plejehjemsplads? Du kan komme i betragtning til en plejebolig eller plejehjemsplads, hvis du har behov for pleje, omsorg og tilsyn hele døgnet.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Selmersbo Mandag 26.11.2012 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Resultat fra tilfredshedsundersøgelsen 2012 2 Orientering om selvtræning

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5

Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5 Social- og Sundhedsudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) Type 2016 2017 2018 2019 Social- og Sundhedsudvalget -6.180-7.680-7.680-7.680 P7: Ældre- og handicapområdet i alt -5.680-7.180-7.180-7.180 7.1 Reduktion

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Beskæftigelse og Erhvervsudvalget

Beskæftigelse og Erhvervsudvalget Beskæftigelse og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde 20. december Torsdag 20.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Opgørelse over "Ny Chance for Alle" for

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 29.10.2012 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på det velfærdsteknologiske arbejde 3 Orientering af SSU

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Hørsholm Bibliotek - Store mødelokale Onsdag 01.10.2008 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ansøgning om økonomisk støtte til drift af Lytteposten 3

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 006. Statusrapport over Vesthimmerlands Kommune plejecentre kaldeanlæg

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 27.03.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2011 på Børne- og Skoleudvalgets område

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 21. september 2010/mk Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 Indledning...1 Udfordringer på Ældreområdet 2010-2021...1 Den demografiske udvikling i Rudersdal Kommune... 1 Renovering

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 1. april 2008. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 1. april 2008. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 1. april 2008 Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Regnskab på Børne- og Skoleudvalgets område 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger

Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger Boligudvalget, Socialudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 64, SOU alm. del Bilag 265 Offentligt Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger Hvordan virker garantien i praksis?

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.03.2007 kl. 11.30. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.03.2007 kl. 11.30. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.03.2007 kl. 11.30 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre

Læs mere

Referat Ordinært møde

Referat Ordinært møde Vordingborg Kommune Handicaprådet Referat Ordinært møde Dato: Tirsdag den 11. juni 2013 Tidspunkt: 17:30 Sted: Mødelokale 2 Vordingborg Rådhus Deltagere: Afbud: Inviterede: Anders J. Andersen, Else-Marie

Læs mere

Møde onsdag, den 7. oktober 2009 kl. 13:45 i Mødelokale 3

Møde onsdag, den 7. oktober 2009 kl. 13:45 i Mødelokale 3 Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 7. oktober 2009 kl. 13:45 i Mødelokale 3 Afbud/fraværende: Steen Jakobsen Indkaldte: Kl. 14.00 - Lene Hornstrup vedr. punkt nr. 128 og 129 kl. 14.30 - Karin Ruscher

Læs mere

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret MØDEINDKALDELSE Emne: Dagsorden for møde i Handicaprådet Mødedato: 8.september 2014 Kl.: 16-19 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian

Læs mere

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas Åben sag Resumé I forbindelse med budgetforlig 16. september 2010 er et af opmærksomhedspunkter B2011 om en samlet administration af ældreboliger/udlejningsboliger

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Mødereferat. Sted: Rungstedgård. Dato:

Mødereferat. Sted: Rungstedgård. Dato: Mødereferat Sted: Rungstedgård. Deltagere: Social- og Seniorudvalget: Thorkild Gruelund, Anne-Grete Nissen (T), Marianne Preis Balser, Annette Wiencken (V). Administrationen : Direktør Kenneth Kristensen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 7. juni 2007 Sagsnr.: 2007-40185 Dok.nr.: 2007-175027 Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Formålet med dette notat er at beskrive de væsentligste økonomi-

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere