Lokal undervisningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, ikrafttrædelse januar 2013 Udgave: September 2015

2 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C Praktiske oplysninger Pædagogiske og didaktiske overvejelser Underviserkvalifikationer Overordnede bedømmelsesplan Elevens arbejdstid Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Eksamensregler Overgangsordninger Uddannelsen Social- og sundhedsuddannelsens formål Opbygning af social- og sundhedsuddannelsen, trin Undervisnings- og arbejdsmetoder Hovedforløbet social- og sundhedsuddannelsen, trin Erhvervsfaglig kompetence Kompetencemål Skoleundervisningen Fag og prøver Bedømmelsesplan Praktikuddannelsen Læringsaktiviteter og temaer Uddannelse til social- og sundhedshjælper Et aktivt liv Et sundt arbejdsliv Et aktivt liv med nedsat funktionsevne Professionel som social- og sundhedshjælper

3 1. Generelt for SOSU C 1.1 Praktiske oplysninger Uddannelsescentrets navn: SOSU C, Social- og Sundhedsuddannelsescentret Brøndby Gladsaxe Herlev Brøndby Møllevej 4 Buddinge Hovedgade 81 Hørkær 22 DK-2605 Brøndby DK-2860 Søborg DK-2730 Herlev Tlf Tlf Tlf Fax Fax Fax Indgang: Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplanen er fastsat af Social- og sundhedsuddannelsescentret i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg januar Pædagogiske og didaktiske overvejelser Det pædagogiske grundlag bygger på SOSU C s mission, vision og værdigrundlag. Vi sætter eleverne og deres uddannelse i centrum. I dette arbejde har elevernes forudsætninger og kompetencer betydning for, hvordan læringen finder sted. Vi ser det som en styrke, at vores uddannelser rummer elever i alle aldre og fra mange forskellige kulturer. Forskellighederne kan i læringsrummet bidrage til anerkendelse, dialog og demokratiske processer. Uddannelse på SOSU C ses som en proces, hvor elevernes faglige og personlige kompetencer udfordres, afprøves og integreres. Vi understøtter elevernes læringsproces ved, at de er tilknyttet et hold i skoleforløbet. Hensigten er, at eleverne får et tilhørsforhold til en gruppe, og vi arbejder målrettet og bevidst med gruppernes dynamik og læringspotentiale. Vi anvender en struktureret kontaktlærerordning, som indebærer uddannelsessamtaler for den enkelte elev i både skole- og praktikperioder. Alle elever arbejder med personlig uddannelsesplan og logbog. Vekseluddannelsen skaber mulighed for refleksion og læring. På SOSU C arbejder vi for, at eleverne oplever dynamisk læring mellem teori og praksis. Erfaringerne fra praktikken bliver gjort til genstand for diskussion og refleksion i skoleforløbet. Arbejdet med mennesker i en erhvervsmæssig sammenhæng stiller ofte fagpersonen i dilemmaer. Vi arbejder bevidst med undervisningsformer, der handler om at agere i dilemmaer. På SOSU C arbejder vi med forskellige undervisnings- og læringsformer. Undervisningen er helhedsorienteret og tilrettelægges i temaer, hvor fagene komplementerer hinanden. I det enkelte tema kan der være dialogbaserede oplæg fra undervisere, problemorienteret projektarbejde, praktiske øvelser, opgaver og individuelle forløb samt ekskursioner. Vi tilbyder IT-baseret vidensøgning og et veletableret bibliotek med vejledning af bibliotekarer. 3

4 SOSU C har derudover en række individuelle tilbud, som støtter den enkelte elevs uddannelsesforløb. Eleverne kan således indgå i en mentorordning, modtage specialpædagogisk vejledning, sproglig støtte og psykologisk rådgivning og deltage i studiecafe. 1.3 Underviserkvalifikationer Undervisningen varetages primært af undervisere med en mellemlang videregående uddannelse eller en professionsbacheloruddannelse indenfor det social- og sundhedsfaglige og pædagogiske område samt cand.mag. er. For nyansatte gælder, at en pædagogisk diplomuddannelse skal påbegyndes senest et år efter ansættelsen, og uddannelsen skal være gennemført senest seks år efter ansættelsen. De fleste undervisere har en pædagogisk videreuddannelse i form af voksenunderviseruddannelsen eller diplom og/eller master. 1.4 Overordnede bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen skal sikre, at SOSU C lever op til kravene for løbende og afsluttende bedømmelse, jævnfør Hovedbekendtgørelsen. Formålet med bedømmelsesplanen er: At eleven har viden om eget niveau At eleven er bevidst om, hvilke områder der kræver en forstærket indsats At inspirere og motivere eleven til læring At informere undervisere og praktikvejledere om elevens niveau Bedømmelsesplanen er delt op i følgende 5 områder: Den løbende bedømmelse i skoleperioderne Bedømmelse ved en skoleperiodes afslutning Bedømmelse ved en praktikperiodes afslutning Standpunktsbedømmelser eller prøver i områdefag og grundfag Den afsluttende bedømmelse Eleven vil løbende få en bedømmelse af sit standpunkt og sin udvikling gennem uddannelsesforløbet. Den løbende evaluering vil foregå i den daglige undervisning. I slutningen af hver skoleperiode vil der blive udarbejdet en skolevejledning, der udtrykker elevens standpunkt i form af en karakter i forhold til de fastsatte mål for skoleperioden, og der vil være en vurdering af eventuelle behov for supplerende undervisning og for supplerende oplæring i praktikken. Karakteren udtrykker elevens standpunkt i forhold til de fastsatte mål for undervisningen på det tidspunkt, karakteren gives. På tilsvarende vis vil der i slutningen af hver praktikperiode blive udarbejdet en praktikerklæring. I slutningen af uddannelsesforløbet gives standpunktskarakter, eller der aflægges prøve i områdefag eller grundfag. Ved ikke bestået standpunktsbedømmelse afholdes en helhedsevaluering, hvor det vurderes, hvorvidt eleven skal tilbydes et nærmere fastlagt skoleforløb, som vurderes på ny. Når prøverne i henholdsvis grundfag og områdefag er gennemført, vil prøvekarakteren i de udtrukne fag træde i stedet for den tilsvarende standpunktskarakter. 4

5 Prøver Mundtlige prøver er offentligt tilgængelige, med mindre praktiske eller særlige omstændigheder taler imod. Censor udpeges af skolen eller beskikkes af undervisningsministeriet. Eleven eksamineres af en underviser fra skolen. Kun eksaminator og censor må være til stede under voteringen. Dog kan kommende eksaminatorer overvære voteringen. Beståede prøver kan ikke tages om. Ikke bestået prøve Ved ikke bestået prøve planlægges omprøve efter helhedsevaluering mellem eleven, skolen og ansættende myndighed. Ny prøve afholdes snarest muligt. Der er kun mulighed for én omprøve i hvert fag og til den afsluttende prøve. En prøvegang mere kan tillades, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Sygeprøve Ved sygdom træffes aftale om ny dato for prøve. Der skal foreligge en lægeerklæring. En prøve er begyndt, når prøvematerialet er udleveret til eleven. Kan eleven ikke gennemføre prøven på grund af dokumenteret sygdom, skal eleven have mulighed for at gå til sygeprøve snarest muligt. Det medfører udlevering af nyt prøvemateriale. Specialpædagogisk støtte ved prøver Har eleven særlige forudsætninger, der er anerkendt til specialpædagogisk støtte, skal de fastlagte prøver tilpasses, så de imødekommer elevens forudsætninger. Der sker dog ikke en ændring i prøvens niveau med dette tilbud. Helhedsevaluering En helhedsevaluering er et aftalt møde mellem elev, praktiksted, ansættende kommune og uddannelsescentret, hvor formålet er en drøftelse af elevens udvikling og en vurdering af mulighederne for det fremtidige uddannelsesforløb. Herunder elevens adgang til omprøve, nyt praktikforløb, støtteundervisning og andet. En helhedsevaluering finder sted, hvis et af følgende forhold gør sig gældende: Hvis elevens personlige og/eller faglige kompetenceudvikling er problematisk set i forhold til at nå målene for uddannelsen Når elevens fravær giver anledning til overvejelser om egnethed til fortsat uddannelse Når områdefag og grundfag bedømmes med en karakter under 02 ved prøve eller skolevejledning Når elevens manglende fremmøde i forbindelse med valgfri specialefag gør, at eleven ikke kan bedømmes bestået Når en praktikperiode bedømmes ikke godkendt Når gennemsnittet af standpunktsbedømmelser og prøvekarakterer i områdefag og grundfag er under 02, eller et af fagene bedømmes med karakteren -3 Når den afsluttende prøve bedømmes med en karakter under 02 Initiativ til en helhedsevaluering kan tages af eleven, SOSU C, ansættende kommune eller praktiksted. Ansættende kommune skriver en konklusion af helhedsevalueringen. 5

6 1.5 Elevens arbejdstid Uddannelsen består af læring i en vekselvirkning mellem skole og praktik. Elevernes arbejdstid er 37 timer pr. uge. I skoleundervisningen er der i gennemsnit planlagt 30 lektioner pr. uge, hertil kommer elevernes individuelle opgaver svarende til ca. 7 timer pr. uge. Individuelle opgaver består af forberedelse, opgaveløsning, fordybelse, evaluering og refleksion evt. i form af logbogsskrivning I praktikken er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid 37 timer inklusiv tid til forberedelse, fordybelse, opgaveløsning, evaluering og refleksion evt. i form af logbogsskrivning. 1.6 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Realkompetencevurderingen tager udgangspunkt i elevens ansøgning og består af elevens samlede formelle og uformelle kompetencer. Hvis eleven ikke har medsendt tilstrækkelig dokumentation, modtager eleven et brev med anmodning om at indsende yderligere dokumentation. Afklaring og vurdering i uddannelsesvejledningen vil ske i forhold til følgende fire kompetenceområder: Faglige kompetencer (kompetencer i forhold til fagene i uddannelsen: grundfag og områdefag) Personlige kompetencer Sproglige kompetencer Studiekompetencer Afklarende samtale med uddannelsesvejleder Hvis elevens ansøgning og den indsendte dokumentation ikke i tilstrækkelig grad danner grundlag for stillingtagen til optagelse, vil SOSU C indkalde eleven til en afklarende samtale med en uddannelsesvejleder. I denne samtale vil SOSU C spørge ind til det område eller de områder, hvor uddannelsesvejlederen ikke kan vurdere elevens realkompetencer ud fra ansøgningen. Følgende overordnede parametre bruger SOSU C til vurdering af data og informationer indkommet ved samtalerne: Elevens begrundelser for valg af uddannelse Elevens beretning om tidligere gennemførte og/eller ikke afsluttede tidligere uddannelse/r Elevens erhvervserfaring Elevens personlige og faglige motivation for denne uddannelse Elevens beskrivelse af sine samarbejdskompetencer Afklarende samtale med specialpædagogisk vejleder Hvis eleven i ansøgningsskemaet har sat kryds ved specialpædagogisk vejledning, vil uddannelsesvejlederen henvise eleven til SOSU C s specialpædagogiske vejledere. Hvis behovet for støtte fremkommer under samtalen med uddannelsesvejlederen, aftales der tid til efterfølgende samtale hos en specialpædagogisk vejleder. 6

7 Sprogtest udviklet af SOSU C i samarbejde med konsulent fra Undervisningsministeriet Jævnfør Hovedbekendtgørelsen kan kravene til ansøgerens danskkundskaber ved optagelsen til grundforløbet eller et af hovedforløbene højst omfatte sprogkundskaber svarende til Prøve i Dansk 3 eller Prøve i Dansk 2 suppleret med mindst 6 måneders erhvervserfaring inden for det relevante beskæftigelsesområde. Disse regler finder ikke anvendelse for elever, der har indgået en uddannelsesaftale. Hvis eleven mangler dokumentation for sine danskkundskaber, eller der er tvivl om elevens reelle kompetence vedrørende danskkundskaber, vil uddannelsesvejlederne indkalde eleven til SOSU C s sprogtest, som indeholder en skriftlig og mundtlig del. Godskrivning af grundfag Uddannelsesvejlederne har kompetence til at give eleven godskrivning af grundfag. Godskrivning af grundfag bliver foretaget på baggrund af elevens dokumentation for allerede erhvervede kompetencer fra andre uddannelser og uddannelser erhvervet i udlandet. Godskrivning af grundfag vil fremgå af elevens skolebevis. 1.7 Eksamensregler Prøverne bliver tilrettelagt som individuelle prøver. Ved prøver, der forudsætter et skriftligt produkt, skal det skriftlige produkt være skrevet på computer. SOSU C stiller relevante hjælpemidler til rådighed ved den enkelte prøve. Elever med særlige forudsætninger, der er anerkendt til specialpædagogisk støtte, skal have de fastlagte prøver tilpasset, så de imødekommer elevens forudsætninger. Det er en forudsætning, at der med disse tilbud ikke sker ændringer i prøvens niveau. Prøverne bliver aflagt på dansk. Ved bedømmelse af prøver og ved standpunktsbedømmelse af områdefag og grundfag samt ved uddannelsens afsluttende prøve anvendes 7-trinsskalaen. Områdefag Prøven i det udtrukne områdefag er mundtlig og bliver tilrettelagt efter SOSU C s bestemmelser og bedømt ud fra de fastlagte mål for faget. Grundfag Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne i det pågældende grundfag og bliver bedømt ud fra de fastlagte mål for faget. Afsluttende prøve På Grundforløb, Pædagogisk assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 udarbejder eleven alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen. På Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 trækker eleven en case. 7

8 1.8 Overgangsordninger Elever, der er påbegyndt deres uddannelse før 1. januar 2013, gennemfører deres uddannelse efter LBK nr. 171 af 02/03/2011, BEK nr af 15/12/2010 og BEK nr. 149 af 25/02/

9 2. Uddannelsen 2.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål Social- og sundhedsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Borgerrettet og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. Det social- og sundhedsfaglige myndighedsområde 3. Personlig og praktisk hjælp og støtte til egenomsorg 4. Professionel omsorg, pleje og sygepleje 5. Aktivitet i hverdagslivet og rehabilitering 6. Kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion 7. Koordinering, administration og styring Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin eller specialer. Uddannelsen indeholder trinnet: Social- og sundhedshjælper (trin 1). Uddannelsen afsluttes med specialet: Social- og sundhedsassistent (trin 2). BEK nr. 816 af 20/07/2012 Social- og sundhedsuddannelsen er en erhvervsuddannelse, der udbydes inden for den 10. indgang: Sundhed, Omsorg og Pædagogik. Uddannelsen skal bidrage til udvikling af elevens erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglig mobilitet og elevens behov. Uddannelsen skal herunder bidrage til udvikling af elevens evne til selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation. Uddannelsen skal endvidere fremme evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans og udvikle elevens grundlæggende færdigheder, navnlig inden for matematik, læsning, mundtlig og skriftlig kommunikation samt informationsteknologi. Uddannelsen skal i almindelighed bidrage til udviklingen af elevens innovative og kreative kompetencer med henblik på elevens deltagelse i produkt- og serviceudvikling og erhvervelse af forudsætninger for etablering af egen virksomhed. Uddannelserne skal i almindelighed fremme elevernes internationale kompetencer med henblik på beskæftigelse og videreuddannelse. 9

10 Uddannelsen skal bidrage til elevens forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle miljøbevidsthed. BEK nr. 834 af 27/06/2013 Vedrørende lovgrundlag m.v. henvises til følgende: Lov og bekendtgørelser kan findes på SOSU C s hjemmeside på Undervisningsministeriets hjemmeside: og på SOSU C s bibliotek. 2.2 Opbygning af social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en vekseluddannelse med 3 skoleperioder og 2 praktikperioder. Uddannelsen varer 14 måneder, heraf udgør skoleuddannelsen 24 uger. Skoleperiode 1 Praktik 1 Skoleperiode 2 Praktik 2 Skoleperiode 3 8 uger uger 13 uger uger 3 uger 2.3 Undervisnings- og arbejdsmetoder Undervisningen på SOSU C tilrettelægges som tematiseret undervisning. Fagene indgår med forskellig tyngde i temaerne, og undervisningen bliver tilrettelagt ud fra forskellige metoder: Refleksion over hverdagssituationer Der bliver taget udgangspunkt i erfaringer fra praktikken og arbejdet videre med dem. Casearbejde Der bliver taget udgangspunkt i beskrivelser af borgere, som eleverne kan møde i praktikken. Casebeskrivelsen bliver anvendt til fordybelse i faglige problemstillinger. Praktiske øvelser En del af undervisningen er tilrettelagt med øvelse i praktiske færdigheder. Praksisnær fordybelse Med udgangspunkt i undren og mulighed for fordybelse bliver der arbejdet med praktiske situationer og problemstillinger. Målet er på at koble teori og praksis samt lære at begrunde handlinger ud fra professionelle og etiske overvejelser. Gruppearbejde I gruppearbejde udvikler eleverne blandt andet evner til samarbejde, til at lytte, til at tage personligt ansvar og til at forstå og respektere andre mennesker. Holdundervisning Holdet er samlet om oplæg fra undervisere eller elever, og undervisningen er baseret på dialog. Åbent læringscenter (ÅLC) Det er tilrettelagt tid, hvor eleverne selv eller i samarbejde med kontaktlærere vælger, hvad der skal arbejdes med, og hvordan eleverne vil tilegne sig den nye viden. 10

11 Alle elever arbejder med personlig uddannelsesplan og logbog ud fra viden om eget læringsbehov og egen læringsstil. 2.4 Hovedforløbet social- og sundhedsuddannelsen, trin Erhvervsfaglig kompetence I løbet af perioderne med skole og praktik skal eleven udvikle erhvervsfaglig kompetence for at kunne varetage jobfunktioner inden for sundhedsvæsnet i et arbejdsliv, hvor forandring, omstilling, udvikling og fortsat læring er et vilkår. Den erhvervsfaglige kompetence handler om at kunne kombinere viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser, der sætter eleven i stand til at handle professionelt inden for sit kompetenceområde. Eleven opnår erhvervsfaglig kompetence gennem en aktiv deltagelse i de helhedsorienterede læringsaktiviteter samt gennem udførelse af og refleksion over de daglige arbejdsopgaver i praktikuddannelsen. Den erhvervsfaglige kompetence er beskrevet i kompetencemålene Kompetencemål Kompetencemål for hovedforløbet er, at eleven: 1. kan udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde, 2. kan selvstændigt udføre omsorg og pleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almene sundhedstilstand, 3. kan udføre praktisk og personlig hjælp til borgere ud fra borgernes evne til egenomsorg, 4. kan kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb samt derudfra reagere hensigtsmæssigt i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde, 5. kan i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver, 6. kan skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt samt bruge relevante dokumentationssystemer, 7. kan benytte kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø, 8. kan anvende de generelle hygiejniske retningslinjer i forebyggelsen af smittespredning, 9. kan anvende relevant velfærdsteknologi, 11

12 10. kan understøtte borgeren i sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret, 11. kan alene og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser, 12. kan i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, 13. kan selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, og procedurer for patientsikkerhed, der gælder for social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, 14. kan indgå i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats og medvirke til at sikre et sammenhængende patient- og borgerforløb, 15. kan arbejde med borger- og patientrettet sygdomsforebyggelse og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende sygdomme og funktionsnedsættelser, 16. kan med udgangspunkt i social- og sundhedsassistentens arbejdsområde selvstændigt identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sygepleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske og somatiske sygdomstilstand, 17. kan varetage medicindispensering og medicinadministration i henhold til gældende lovgivning, 18. kan anvende de generelle principper for hygiejne og særlige hygiejniske retningslinjer herunder rene rutiner og sterilteknikker samt vejlede borgere, patienter, pårørende og kolleger herom, 19. kan skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og dokumentere den udførte sygepleje i relevante dokumentationssystemer, 20. kan som led i borgerens/patientens behandlingsforløb gennemføre målrettet kommunikation herunder forberede, afholde, evaluere og dokumentere samtaler, 21. kan alene og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre og evaluere sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper herunder aktivt inddrage borgere, patienter og pårørende, 22. kan med udgangspunkt i borgerens behov, arbejdsstedets ressourcer og de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, tilrettelægge, udføre, evaluere og følge op på egne og andres arbejdsopgaver, 23. kan anvende relevant velfærdsteknologi samt deltage ved implementering af ny viden og teknologi, og 24. kan med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer og hjælpemidler tilrettelægge sit eget og andres arbejde efter ergonomiske principper, arbejdspladsens arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger. 12

13 Kompetencemålene nr gælder for uddannelsens trin 1, social- og sundhedshjælper. Kompetencemålene nr gælder for uddannelsens trin 2, social- og sundhedsassistent Skoleundervisningen Skoleundervisningen er organiseret i helhedsorienterede læringsaktiviteter, som indeholder områdefag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag. Områdefag: Social- og sundhedssektoren Pleje og dokumentation Psykologi og kommunikation Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Arbejdsmiljø og ergonomi Grundfag: Dansk D niveau Naturfag E niveau Engelsk E niveau Grundfagene kan ikke gennemføres på et niveau, som eleven allerede har dokumenteret gennemført. Engelsk Eleven kan erstatte engelsk med et andet fag fra fagrækken eller et andet niveau end E niveau. SOSU C vejleder eleven om fravalg/tilvalg af engelsk i forhold til videreuddannelsesperspektivet. Valgfri specialefag I løbet af trin 1 udbydes 1 uges valgfri specialefag. Det valgfri specialefag vælges i samråd mellem eleven og SOSU C. Valgfri specialefag: Borgere med psykisk sygdom Palliation 1 Demens 1 Rehabilitering 1 Velfærdsteknologi 1 Valgfag I løbet af trin 1 udbydes 1 uges valgfag. SOSU C tilbyder en række valgfag, der skal bidrage til udvikling af elevens personlige og faglige kompetencer. Eksempler på valgfag kan være studiekompetencegivende grundfag og fagligt rettede fag. SOSU C vejleder eleven i valg af valgfag. 13

14 Der indgår følgende fag i social- og sundhedsuddannelsen: 14

15 Kilde: passinfo, Fag og prøver Dansk Formål Formålet med danskfaget i erhvervsuddannelserne er at styrke elevens forudsætninger for at benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag til kommunikation og samarbejde og som værktøj til erkendelse, læring, oplevelse, tolerance og fællesskab. Faget udvikler elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, med henblik på at eleven bliver bedre til at kommunikere mundtligt, skriftligt og multimodalt, det vil sige når ord, 15

16 billeder, film, animation og lyd mv. støtter hinanden i en tekst. Faget bidrager til, at eleven med forståelse kan lytte, læse og deltage i samtale ud fra forskellige tekster og teksttyper om erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. Fagets metoder styrker elevens innovative, kreative, analytiske og kritiske beredskab til at kunne løse opgaver og møde udfordringer, som eleven møder i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag Niveau D Målene er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Kommunikation 1. Eleven kan kommunikere reflekteret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation. 2. Eleven kan diskutere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over forskellige former for kommunikation. 3. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til kommunikation, informationssøgning og formidling. 4. Eleven kan skelne mellem, reflektere over og vurdere virksomheders interne og eksterne kommunikation. 5. Eleven kan forklare sproglige normer i diverse kontekster indenfor erhverv, uddannelse og samfund. Læsning 1. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst. 2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 3. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende diskutere disse læsninger. Fortolkning 1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster. 2. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller. 3. Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse og diskutere tolkningen. 4. Eleven kan reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse. Fremstilling 1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation. 2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 3. Eleven kan sammenligne og gå i dialog i erhverv og uddannelse om egne og andres skriftlige produkter, herunder skriveformål, målgruppe, genre og sprog. 4. Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for erhverv og uddannelse. 16

17 Prøve i dansk Der afholdes en mundtlig prøve. Eleven skal før undervisningens afslutning udvælge en eller flere tekster fra sin arbejdsportfolio til en præsentationsportfolio. Forudsætningen for at gå til prøve i dansk er, at det obligatoriske skriftlige arbejde er afleveret. Eksaminationsgrundlag Klokken 9, en arbejdsdag før prøven, trækkes et opgavesæt på skolen. Der vil være mulighed for at vælge mellem mindst 4 opgavesæt. Opgavesættet består af tre tekster, der repræsenterer tre forskellige genrer samt oplæg til dialog om eget skriftligt arbejde. Forberedelse kan ske individuelt eller i grupper. Den første time, efter eleven/gruppen har trukket, er der en lærer til rådighed, der kan hjælpe med forståelse af opgavesættet. Under forberedelsen må eleven bruge alle relevante hjælpemidler. Eleven skal i sin forberedelse: 1. Læse tre ekstemporaltekster, vælge én af ekstemporalteksterne og lave en analyse af denne. 2. Perspektivere den valgte ekstemporaltekst til de øvrige ekstemporaltekster i opgavesættet og overveje et gennemgående tema. 3. Vælge en eller flere tekster fra sin præsentationsportfolio og forberede sig på at gå i dialog om formidling, skriveproces og virkemidler. Eleven udarbejder en disposition som oplæg til prøven. Bedømmelsesgrundlag Prøven er mundtlig og aflægges individuelt. Prøven varer 30 minutter, inklusiv votering. Eleven bruger ca. 15 minutter på ekstemporalteksterne og ca. 10 minutter på tekst(er) fra portfolio. Eleven har disposition, ekstemporaltekster og præsentationsportfolioen med til prøven. Under eksaminationen i ekstemporalteksten skal eleven demonstrere sin evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. Eleven skal redegøre for et gennemgående tema for de tre ekstemporaltekster. I dialogen om eget skriftligt arbejde skal eleven komme ind på teksternes funktion, målgruppe, valg af virkemidler, sproglige form og indhold. Denne del af prøven skal demonstrere elevens viden og bevidsthed om formidling, valg af virkemidler og egen skriveproces. Elevens skriftlige kompetence bedømmes ud fra elevens præstation ved fremlæggelsen af portfolien. Bedømmelseskriterier Bedømmelsesgrundlaget og kriterierne er retningsgivende for bedømmelse af præstationen ved prøven. Bedømmelseskriterierne skal støtte det nødvendige skøn, der sammenfattes i bedømmelsen. Med skønnet vejes præstationens styrker og mangler op i forhold til hinanden. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål. Karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation. Prøven bedømmes ud fra 7-trinsskalaen, jf. BEK nr. 262 af 20/03/

18 For at bestå kræves mindst karakteren 02. Det er ikke et krav at bestå dansk; se dog afsnit 2.5 Bedømmelsesplan. Elevens præstation er karakteriseret ved: Karakteren 12 En overbevisende og selvstændig metodisk analyse og perspektivering samt vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer En selvstændig og velbegrundet forholden sig til den anvendte formidlings betydning En selvstændig forholden sig til virkemidler, sproglige udtryksformer samt korrekt og klart sprog En overbevisende forholden sig til egen skriveproces fra idé til produkt En overbevisende og præcis anvendelse af danskfaglige begreber En fremragende præstation med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 10 En selvstændig metodisk analyse og perspektivering samt vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer En sikker og velbegrundet forholden sig til den anvendte formidlings betydning En sikker forholden sig til virkemidler, sproglige udtryksformer samt korrekt og klart sprog En sikker forholden sig til egen skriveproces fra idé til produkt En sikker og præcis anvendelse af danskfaglige begreber En fortrinlig præstation med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 En klar metodisk analyse og perspektivering samt vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer En dækkende forholden sig til den anvendte formidlings betydning En klar forholden sig til virkemidler, sproglige udtryksformer samt korrekt og klart sprog En klar forholden sig til egen skriveproces fra idé til produkt En rimelig sikker anvendelse af danskfaglige begreber En god præstation med en del mangler. Karakteren 4 En enkel metodisk analyse og perspektivering samt vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer En synlig forholden sig til den anvendte formidlings betydning En synlig forholden sig til virkemidler, sproglige udtryksformer samt korrekt og klart sprog En enkel forholden sig til egen skriveproces fra idé til produkt En synlig anvendelse af danskfaglige begreber En jævn præstation med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 En forståelig metodisk analyse og perspektivering samt vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer En forståelig forholden sig til den anvendte formidlings betydning En basal forholden sig til virkemidler, sproglige udtryksformer samt korrekt og klart sprog En forståelig forholden sig til egen skriveproces fra idé til produkt En basal anvendelse af danskfaglige begreber En tilstrækkelig præstation med den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 18

19 Karakteren 00 Præstationen opfylder ikke i tilstrækkelig grad kriterierne for karakteren 02 En utilstrækkelig præstation der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 Præstationen er helt uacceptabel En helt uacceptabel præstation. Naturfag Formål Formålet med faget er at give eleven indsigt i principper og metoder inden for teknik, miljø og sundhed samt give forudsætninger for at kunne arbejde med naturfaglige emner, der findes inden for et erhvervsuddannelsesområde. Faget skal i en praksisnær kontekst bidrage til elevens forståelse af naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund. Niveau E 1. Eleven har kendskab til naturfaglige begreber og enkle modeller, så eleven kan forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold. 2. Eleven har kendskab til matematiske udtryk og kan redegøre for enkle beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde. 3. Eleven under vejledning kan arbejde eksperimentelt med faget. 4. Eleven kan diskutere fagets betydning for den teknologiske udvikling og for dets påvirkning af mennesket, erhverv og samfund. 5. Eleven kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier. 6. Eleven under vejledning kan indhente og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, samt anvende relevante it-værktøjer. 7. Eleven kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner. Prøve i naturfag Der afholdes en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en case. Eksaminationsgrundlag Kl. 9.00, en arbejdsdag før prøven, trækkes en case på skolen. Der skal være mindst 4 cases til rådighed, og eleverne kan trække casen gruppevis. Forberedelse kan ske individuelt eller i grupper. På arbejdsdagen vil der være en underviser til rådighed for vejledning. Eleven udarbejder en detaljeret disposition som oplæg til selve eksaminationen på baggrund af den udtrukne case. Eleven har under forberedelsen til prøven adgang til relevant udstyr, fordi eleven i sin planlægning af prøven skal indbygge en praktisk del. Det kan være: fremvisning og forklaring af forsøg, som eleven har mulighed for på forhånd at opstille dele af forsøg og resultater opnået ved tidligere gennemførelse små undersøgelser fremvisning af fysiske ting, som understøtter det, eleven fremlægger Det praktiske indhold skal supplere det stof, som eleven fremlægger. 19

20 Formålet med den praktiske del af prøven er, at eleven skal vise, at eleven kan arbejde eksperimentelt med faget og sikkerhedsmæssigt korrekt. Bedømmelsesgrundlag Prøven er mundtlig og aflægges individuelt. Prøven varer 30 minutter, inklusiv votering. Eleven skal ud fra en praksisrelateret case finde casens naturfaglige emner. Udover en disposition har eleven relevant materiale og udstyr med til prøven. Eleven har ca. 10 minutter til sit oplæg. Efter oplægget vil prøven fortsætte som en samtale mellem eleven og eksaminator. Censor kan deltage i samtalen. Samtalen tager udgangspunkt i elevens oplæg og i den skriftlige disposition. Eksaminator og censor har mulighed for at stille spørgsmål under hele forløbet. Det er eksaminator og censors opgave at sikre, at eleven kan bedømmes i forhold til væsentlige mål for naturfaget. Ved prøven tilstræbes mest mulig aktivitet fra elevens side i form af dialog og diskussion. Bedømmelseskriterier Bedømmelsesgrundlaget og kriterierne er retningsgivende for bedømmelse af præstationen ved prøven. Bedømmelseskriterierne skal støtte det nødvendige skøn, der sammenfattes i bedømmelsen. Med skønnet vejes præstationens styrker og mangler op i forhold til hinanden. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål. Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation. Ved bedømmelsen anvendes 7-trinsskalaen, jf. BEK nr. 262 af 20/03/2007. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Elevens præstation er karakteriseret ved: Karakteren 12 En overbevisende og selvstændig udvælgelse og anvendelse af naturfaglige begreber og modeller samt matematiske udtryk og beregninger til at forklare centrale problemstillinger En selvstændig gennemførelse af eksperimentelt og sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde på baggrund af observation og iagttagelse En selvstændig forholden sig til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund En selvstændig udvælgelse, anvendelse, dokumentation og formidling af relevante naturfaglige informationer En præcis og overbevisende brug af naturfaglige begreber En fremragende præstation med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 10 En relevant og selvstændig udvælgelse og anvendelse af naturfaglige begreber og modeller samt matematiske udtryk og beregninger til at forklare centrale problemstillinger En klar og velbegrundet gennemførelse af eksperimentelt og sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde på baggrund af observation og iagttagelse En velbegrundet forholden sig til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund En præcis udvælgelse, anvendelse, dokumentation og formidling af relevante naturfaglige informationer En præcis og sikker brug af naturfaglige begreber 20

21 En fortrinlig præstation med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 En selvstændig udvælgelse og anvendelse af naturfaglige begreber og modeller samt matematiske udtryk og beregninger til at forklare centrale problemstillinger En klar gennemførelse af eksperimentelt og sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde på baggrund af observation og iagttagelse En begrundet forholden sig til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund En klar udvælgelse, anvendelse, dokumentation og formidling af relevante naturfaglige informationer En rimelig sikker brug af naturfaglige begreber En god præstation med en del mangler. Karakteren 4 En synlig udvælgelse og anvendelse af naturfaglige begreber og modeller samt matematiske udtryk og beregninger til at forklare centrale problemstillinger En enkel gennemførelse af eksperimentelt og sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde på baggrund af observation og iagttagelse En synlig forholden sig til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund En enkel udvælgelse, anvendelse, dokumentation og formidling af relevante naturfaglige informationer En synlig brug af naturfaglige begreber En jævn præstation med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 En basal udvælgelse og anvendelse af naturfaglige begreber og modeller samt matematiske udtryk og beregninger til at forklare centrale problemstillinger En forståelig gennemførelse af eksperimentelt og sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde på baggrund af observation og iagttagelse En forståelig forholden sig til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund En basal udvælgelse, anvendelse, dokumentation og formidling af relevante naturfaglige informationer En basal brug af naturfaglige begreber En tilstrækkelig præstation med den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 Præstationen opfylder ikke i tilstrækkelig grad kriterierne for karakteren 02 En utilstrækkelig præstation der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 Præstationen er helt uacceptabel En helt uacceptabel præstation. Engelsk Formål Formålet med undervisningen i fremmedsprog er at udvikle elevens fremmedsproglige viden, færdigheder og kompetencer, herunder fremme kommunikative, kulturelle og internationale kompetencer. 21

22 Gennem arbejde med faget kan eleven opnå viden om fremmedsproglige kulturer i forhold til erhverv og samfund samt i almene og personlige sammenhænge. Eleven kan dermed styrke sine forudsætninger for mobilitet, beskæftigelse og kompetenceudvikling og forudsætninger for at kunne kommunikere og varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår. Mål niveau F, E og D Målene er inddelt i følgende fire områder: Kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse samt kultur- og samfundsforhold. Kommunikation Niveau F 1. Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner, 2. Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede emner, 3. Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner, 4. Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper, 5. Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde, 6. Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner, 7. Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner, 8. Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og situationer og 9. Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt. Niveau E 1. Eleven kan forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte emner, 2. Eleven kan forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte emner, 3. Eleven kan udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner, 4. Eleven kan redegøre mundtligt for indholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper inden for erhverv, 5. Eleven kan redegøre for et forberedt stofområde, 6. Eleven kan deltage i samtaler og diskutere udvalgte emner, 7. Eleven kan udtrykke sig skriftligt med præcision og i et sammenhængende sprog tilpasset emner og kontekster, 8. Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte emner, tekster og situationer og 9. Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt. Niveau D 1. Eleven kan forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner. 2. Eleven kan forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner. 3. Eleven kan udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med alsidigt ordforråd inden for varierede emner. 4. Eleven kan redegøre mundtligt for indholdet af de væsentlige informationer i forskellige teksttyper. 22

23 5. Eleven kan redegøre for, forklare og uddybe et forberedt stofområde. 6. Eleven kan deltage aktivt i samtaler og diskutere alsidige emner. 7. Eleven kan udtrykke sig skriftligt med præcision og i et sammenhængende sprog tilpasset alsidige emner og kontekster. 8. Eleven kan anvende, bearbejde og kommentere viden og informationer skriftligt inden for alsidige emner, tekster og situationer. 9. Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt med sikkerhed. Kommunikationsstrategier Niveau F og E 1. Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål, 2. Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer, 3. Eleven kan afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser, 4. Eleven kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion og 5. Eleven kan anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. Niveau D 1. Eleven kan vælge og anvende lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 2. Eleven kan vælge hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer. 3. Eleven kan vælge skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser. 4. Eleven kan anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning og tekstproduktion. 5. Eleven kan anvende informationer og kilder selvstændigt og kritisk. Sprogbrug Sprogtilegnelse Niveau F 1. Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 2. Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for udvalgte emner og i udvalgte situationer. 3. Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig kommunikation følges. 4. Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold. Niveau E 1. Eleven kan anvende et præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner, udtale fremmedsproget klart, tydeligt og præcist med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for udvalgte emner og i udvalgte situationer. 2. Eleven kan tale og skrive fremmedsproget, så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig og effektiv kommunikation følges. 3. Eleven kan anvende væsentlige og grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for relevante genrer, tekster og medie i erhverv, uddannelse og samfund samt personlige og almene forhold. 23

24 Niveau D 1. Eleven kan anvende et præcist og alsidigt ordforråd inden for relevante emner. 2. Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og præcist med et alsidigt ordforråd inden for varierede emner og kontekster. 3. Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig og effektiv kommunikation følges med en høj grad af korrekt sprogbrug. 4. Eleven kan anvende væsentlige regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for relevante genrer, tekster og medier i erhverv, uddannelse og samfund samt almene og personlige forhold. Kultur- og samfundsforhold Niveau F 1. Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge. 2. Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 3. Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. Niveau E 1. Eleven kan opnå og anvende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge, 2. Eleven kan drage sammenligninger og genkende forskelle mellem egen kultur og andres kultur og 3. Eleven anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. Niveau D 1. Eleven kan opnå, anvende og redegøre for viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge. 2. Eleven kan drage sammenligninger og redegøre for forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 3. Eleven kan anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. Engelsk afsluttes med en standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen, jf. BEK nr. 262 af 20/03/2007 og udtrækkes ikke til prøve. Det er ikke et krav at bestå engelsk; se dog afsnit 2.5 Bedømmelsesplan. Social- og sundhedssektoren Målet er, at eleven: 1. kan forklare social- og sundhedshjælperens opgaver ud fra Serviceloven og Sundhedsloven. 2. kender de social- og sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveauer og kan reflektere over disses betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. 3. kan forklare, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer. 4. kan forklare det, der er relevant for social- og sundhedshjælperen at vide om lovgivning og vejledninger inden for området så som videregivelse af oplysninger, 24

25 tavshedspligt, patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser og sygeplejefaglige optegnelser. 5. kan forklare reglerne for magtanvendelse, og hvordan borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde. 6. kan forklare kravene til faglig dokumentation, og hvordan relevante dokumentationssystemer anvendes i overensstemmelse med gældende regler. 7. kan forklare opgavefordelingen inden for social- og sundhedssektoren, og hvordan social- og sundhedshjælperen indgår i det sammenhængende borger-/patientforløb. Pleje og dokumentation Målet er, at eleven: 1. kan identificere pleje- og omsorgsopgaver ud fra en forståelse af menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov. 2. kan forklare principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, og kan forklare, hvordan der skal reageres på observationerne, herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. 3. kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen hjælper borgere med at indtage medicin. 4. kan forklare, hvordan personlig hygiejne og pleje planlægges, udføres og evalueres med omsorg og respekt for det enkelte menneske og med udgangspunkt i en forståelse af alderssvækkedes borgeres behov og med et kendskab til de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi. 5. kan forklare, hvornår social- og sundhedshjælperen skal henholdsvis udføre plejen eller støtte borgere i selv at udføre den. 6. kan forklare, hvordan viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning kan anvendes i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. 7. kender den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan forklare social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og hvordan afdøde gøres i stand under hensyn til ønskede ritualer. 8. kender forskellen på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb og reflekterer over sin egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. 9. kan forklare, hvordan man skifter linned og reder seng ud fra viden om hygiejniske principper og borgeres ønsker, vaner og behov. 10. kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper forebygger smittespredning ud fra en forståelse af de generelle hygiejniske retningslinjer og af grundlæggende mikrobiologi. 11. kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. 12. kan forklare principperne for at dokumentere udført pleje, evaluering af pleje og opfølgning på pleje i relevante pleje- og handleplaner samt forklare betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger. 13. kan forklare, hvilke tegn der kan være på, at en borger har en psykotisk, depressiv eller selvmordstruende adfærd. 14. kan forklare, hvordan konflikter og vold kan undgås i forbindelse med pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom. 15. opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder svarende til grundfaget førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge jvf. Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. 25

26 Psykologi og kommunikation Målet er, at eleven: 1. kan forklare, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper, og kan reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. 2. kan reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. 3. kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 4. kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter, og kan herunder forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 5. kan forklare, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 6. kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Målet er, at eleven: 1. kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. 2. kan forklare, hvordan man motiverer og understøtter borgere i forhold til sundhedsfremme ud fra en forståelse af, hvordan livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motion påvirker sundheden. 3. kan forklare, hvordan man med en pædagogisk tilgang kan inddrage borgeres livshistorie, når social- og sundhedshjælperen skal motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. 4. kender til fysiske, psykiske og sociale handicap og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. 5. kan forklare netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen vejleder borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. 6. kan forklare, hvordan praktisk hjælp planlægges og evalueres, herunder håndtering af post, bank og penge, samt hvordan social- og sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring. 7. kan forklare, hvordan praktisk hjælp tilrettelægges og evalueres ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg og kan forklare, hvordan borgere inddrages. 8. kan forklare, hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, herunder hvordan borgere støttes i at følge træningsplaner. 9. kan forklare, hvordan relevant velfærdsteknologi anvendes for at fremme borgeres funktionsevne med respekt for borgeres opfattelse af livskvalitet. Arbejdsmiljø og ergonomi Målet er, at eleven: 1. kan forklare relevant arbejdsmiljølovgivning i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper og kan reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 26

27 2. kan forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet, herunder betydningen af god fysisk og psykisk form, og kan anvende viden om relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i arbejdsmiljøet. 3. kan forklare, hvilken betydning tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver har for det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø. 4. kan forklare, hvordan velfærdsteknologi kan forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker. 5. kan tilrettelægge og udføre forflytnings- og lejringsopgaver herunder anvende relevante hjælpemidler. 6. har kendskab til faktorer på jobområdet, der kan føre til konflikter og vold, og har kendskab til elementerne i voldspolitik og kriseberedskab. Prøve i områdefag Prøve i områdefag afholdes jævnfør BEK nr. 41 af 16/01/2014. Prøven ligger i skoleperiode 3. Eksaminationsgrundlag På baggrund af det udtrukne områdefag, skal eleven ud fra en case kunne Redegøre for casepersonens ressourcer og problemområder Beskrive og begrunde mulige sammenhænge i problemområder Redegøre for og begrunde handlemuligheder Reflektere over egne holdninger Prøveforberedelse Kl. 9.00, en arbejdsdag før prøven, trækker eleven en case på skolen. Der vil være mulighed for at vælge mellem mindst 4 cases. Forberedelse foregår individuelt eller i en gruppe af 2 5 personer. Med udgangspunkt i casen udarbejder eleven et mundtligt oplæg og inddrager emner, som eleven bruger til at dokumentere sin viden om væsentlige mål for faget. Bøger, noter og andet må anvendes i forberedelsestiden. Bedømmelsesgrundlag Prøven er mundtlig og aflægges individuelt. Prøven varer 25 minutter, inklusiv 5 minutter til votering. Prøven indledes med et ca minutters mundtligt oplæg, som eleven har forberedt. Eleven har mulighed for at vise noget praktisk eller kreativt. På baggrund af oplægget føres en samtale. Samtalen tager udgangspunkt i de væsentlige mål, der er præsenteret i oplægget og casen. Samtalen føres mellem elev og eksaminator. Censor kan deltage i samtalen. Eleven skal under eksaminationen redegøre for og begrunde handlemuligheder. Eleven skal give udtryk for sine egne holdninger. Ved hjælp af spørgsmål er det eksaminators og censors opgave at sikre, at eleven kan bedømmes i forhold til mål for områdefaget. Bedømmelseskriterier Med udgangspunkt i bedømmelsesgrundlaget bedømmes eleven i forhold til fagets mål. Bedømmelsesgrundlaget og kriterierne er retningsgivende for bedømmelse af præstationen ved prøve i områdefag. Bedømmelseskriterierne skal støtte det nødvendige skøn, der sammenfattes i bedømmelsen. Med skønnet vejes præstationens styrker og mangler op i forhold til hinanden. 27

28 Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation i forhold til opnåelse af væsentlige mål, jf. problemområder i case. Ved bedømmelsen anvendes 7-trinsskalaen, jf. BEK nr. 262 af 20/03/2007. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Elevens præstation er karakteriseret ved: Karakteren 12 En hensigtsmæssig og selvstændig udvælgelse samt klar prioritering af ressourcer og problemområder En præcis beskrivelse af og begrundelse for mulige sammenhænge, der demonstrerer indsigt og overblik En overbevisende brug af velvalgt teori til begrundelse for handlemuligheder En overbevisende formidling af tanker og præcis brug af begreber En selvstændig og velbegrundet refleksion over egne holdninger En fremragende præstation med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 10 En selvstændig udvælgelse og prioritering af ressourcer og problemområder En sikker beskrivelse af og begrundelse for mulige sammenhænge der demonstrerer overblik En veldefineret brug af relevant teori til begrundelse for handlemuligheder En sikker formidling af tanker og præcis brug af begreber En sikker refleksion over egne holdninger En fortrinlig præstation med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 En selvstændig udvælgelse og fremstilling af ressourcer og problemområder En dækkende beskrivelse af og begrundelse for mulige sammenhænge En dækkende brug af relevant teori til begrundelse for handlemuligheder En klar formidling af tanker og brug af begreber En klar refleksion over egne holdninger En god præstation med en del mangler. Karakteren 4 En synlig udvælgelse og fremstilling af ressourcer og problemområder En enkel beskrivelse af og begrundelse for mulige sammenhænge En enkel brug af teori til begrundelse for handlemuligheder En enkel formidling af tanker og begrænset brug af begreber En enkel refleksion over egne holdninger En jævn præstation med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 En forståelig udvælgelse og fremstilling af ressourcer og problemområder En basal forståelse og begrundelse for mulige sammenhænge En tilstrækkelig brug af teori til begrundelse for handlemuligheder En forståelig formidling af tanker og begrænset brug af begreber En forståelig refleksion over egne holdninger En tilstrækkelig præstation med den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 Præstationen opfylder ikke i tilstrækkelig grad kriterierne for karakteren 02 En utilstrækkelig præstation der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. 28

29 Karakteren -3 Præstationen er helt uacceptabel En helt uacceptabel præstation. Valgfri specialefag Borgere med psykisk sygdom Målet er, at eleven: 1. kender psykiatriens organisering i Danmark og kan forklare, hvordan den kommunale og regionale psykiatriske indsats varetages i forhold til borgere med psykisk sygdom i hjemmeplejen og på plejecentre. 2. kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen udfører praktiske opgaver og pleje hos borgere med psykoser, depression og/eller misbrug, og kender til medicinske, psykologiske og sociale behandlingsmetoder. 3. kender principper for støtte til borgere med psykisk sygdom og kan forklare, hvordan disse anvendes i samarbejde med borgere i hjemmeplejen og på plejecentre. 4. kan forklare, hvornår der er behov for at inddrage andre samarbejdspartnere for at understøtte borgeres recoveryproces og mulighed for at mestre hverdagslivet. Palliation 1 Målet er, at eleven: 1. kender, hvilke samarbejdspartnere herunder social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, læger, psykologer og fx præster der kan indgå i det palliative forløb. 2. kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen i plejen til borgere, der er uhelbredeligt syge og døende, kan udvise empati og tage hensyn til den enkeltes livshistorie, livskvalitet og kulturelle og religiøse behov. 3. kan forklare symptomerne på smerte hos borgere og kan forklare, hvornår observationer skal videreformidles til kolleger med kompetence i smertelindring. 4. kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen anvender almen lindring og omsorg i plejen til borgere, der er uhelbredeligt syge og døende, og hvordan de pårørende inddrages i forløbet. 5. kender de belastninger, der kan være forbundet med at arbejde med borgere, der er svært syge og døende, og kan forklare betydningen af kollegial støtte. Demens 1 Målet er, at eleven: 1. kan forklare de hyppigste demenssygdomme, deres årsager, symptomer og udvikling, og kan forklare demenssygdommes betydning for borgeres hverdagsliv. 2. kan forklare, hvordan plejen af borgere med demens tilrettelægges herunder observation af symptomer og adfærd og ved brugen af velfærdsteknologi. 3. kan reflektere over sin egen rolle i forhold til at forebygge udadreagerende adfærd og magtanvendelse og kan forklare, hvordan respekt og værdighed bevares i plejen af borgere med demens. 4. kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen med udgangspunkt i borgeres livshistorie og identitet tilrettelægger meningsfulde aktiviteter med henblik på at vedligeholde og styrke borgeres funktionsniveau. 5. kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen inddrager og støtter pårørende til borgere med demens. 6. kan forklare Alzheimerforeningens tilbud. 29

30 Rehabilitering 1 Målet er, at eleven: 1. kender rehabiliteringsbegreber og kravene til kommunernes rehabiliteringsindsats og kan forklare social- og sundhedshjælperens rolle i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde. 2. kan forklare, hvordan rehabilitering som metode anvendes til at støtte borgeres aktive deltagelse i dagligdagsfunktioner og træning. 3. kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen anvender viden om motivationsfaktorer til at omsætte borgeres konkrete ønsker til målrettet rehabiliterende handling i hverdagen. 4. kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen udfører træning i hjemmene efter borgeres træningsplaner, og hvordan dette dokumenteres. Velfærdsteknologi 1 Målet er, at eleven: 1. kender til nationale strategier, målsætninger og relevante instanser inden for velfærdsteknologi. 2. kender forskellige typer af velfærdsteknologi, og hvilke målgrupper de retter sig imod. 3. kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen motiverer og vejleder borgere i anvendelse af udvalgte velfærdsteknologiske løsninger med henblik på styrkelse af borgeres aktivitets- og funktionsniveau, netværk og kommunikationsmuligheder. 4. kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen indgår i et samarbejde omkring udvælgelse, anskaffelse, vedligeholdelse og evaluering af velfærdsteknologiske løsninger på arbejdspladsen. 5. kan reflektere over etiske dilemmaer ved anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger. Bedømmelse i valgfri specialefag Valgfri specialefag bedømmes bestået/ikke bestået. Afsluttende prøve, hvor eleven trækker en case Afsluttende prøve afholdes jf. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Introduktionen til den afsluttende prøve foretages i skoleperiode 3. Prøven er placeret i slutningen af skoleperiode 3. Eksaminationsgrundlag Eleven trækker en case som oplæg til fordybelse under temaet Professionel som socialog sundhedshjælper. Eleven vælger selv et fagligt emne, fokusområder og metode. Der er vejledning under fordybelsen. Fordybelse i fokusområder skal ligge indenfor uddannelsens formål og kompetencemål. Eleven kan arbejde i gruppe eller individuelt. Der kan højst være fem i en gruppe. Bedømmelsesgrundlag Prøven er individuel og varer 30 minutter, inklusiv 5 minutter til votering og tilbagemelding. Til prøven skal eleven forberede et mundtligt oplæg og udarbejde en skriftlig disposition for oplægget. Eleven afleverer dispositionen til eksaminator og censor ved prøvens begyndelse. 30

31 Eleven har ca. 10 minutter til sit oplæg og har mulighed for at vise noget praktisk eller kreativt. Efter oplægget vil prøven fortsætte som en samtale mellem eleven og eksaminator. Censor kan deltage i samtalen. Samtalen tager udgangspunkt i elevens oplæg og i den skriftlige disposition. I samtalen skal eleven kunne kombinere viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser, som sætter eleven i stand til at handle professionelt indenfor sit kompetenceområde. Eleven skal med sin faglige viden begrunde og vise, at eleven kan se anvendelse af sin viden i praksis. Eleven skal reflektere over f.eks. etiske dilemmaer og udtrykke sine egne holdninger i forhold til det valgte emne og fokusområder. Desuden skal eleven kunne reflektere over arbejds- og samarbejdsprocessen i fordybelsen. Prøven skal dokumentere elevens erhvervsfaglige kompetence i forhold til: Formålet for social- og sundhedsuddannelserne, LUP side 9 Kompetencemålene for trin 1, LUP side 11 og 12 Eleven vægter nogle kompetencemål mere end andre ud fra elevens valg af fagligt emne og fokusområder. Der kan derfor være kompetencemål, som det i mindre grad er relevant for eleven at berøre, jf. elevens faglige emne og fokusområder. Ved hjælp af spørgsmål er det eksaminator og censors opgave at sikre, at eleven kan bedømmes i forhold til ovenstående formål og kompetencemål. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen af elevens præstation foretages ud fra det valg af fagligt emne og fokusområder, som eleven har truffet set i forhold til formålet for social- og sundhedsuddannelsen og kompetencemål for trin 1. Der kan være kompetencemål, som det er mere væsentligt at berøre end andre. Bedømmelsen sker på grundlag af den mundtlige præstation. Bedømmelsesgrundlaget og kriterierne er retningsgivende for bedømmelse af præstationen ved afsluttende prøve. Bedømmelseskriterierne skal støtte det nødvendige skøn, der sammenfattes i bedømmelsen. Med skønnet vejes præstationens styrker og mangler op i forhold til hinanden. Ved bedømmelsen anvendes 7 trinsskalaen, jf. BEK nr. 262 af 20/03/2007. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Elevens præstation er karakteriseret ved: Karakteren 12 En hensigtsmæssig og selvstændig demonstration i at handle professionelt ved at kombinere viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser En overbevisende brug af velvalgt teori til begrundelse for handlemuligheder i praksis En overbevisende formidling af tanker og præcis brug af begreber En selvstændig og velbegrundet refleksion over etiske dilemmaer og egne holdninger En selvstændig og velbegrundet refleksion over arbejds- og samarbejdsprocessen En fremragende præstation med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 10 En relevant og selvstændig demonstration i at handle professionelt ved at kombinere viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser En veldefineret brug af relevant teori til begrundelse for handlemuligheder i praksis En sikker formidling af tanker og præcis brug af begreber 31

32 En sikker refleksion over etiske dilemmaer og egne holdninger En sikker refleksion over arbejds- og samarbejdsprocessen En fortrinlig præstation med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 En selvstændig demonstration i at handle professionelt ved at kombinere viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser En dækkende brug af relevant teori til begrundelse for handlemuligheder i praksis En klar formidling af tanker og brug af begreber En klar refleksion over etiske dilemmaer og egne holdninger En klar refleksion over arbejds- og samarbejdsprocessen En god præstation med en del mangler. Karakteren 4 En synlig demonstration i at handle professionelt ved at kombinere viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser En enkel brug af teori til begrundelse for handlemuligheder i praksis En enkel formidling af tanker og begrænset brug af begreber En enkel refleksion over etiske dilemmaer og egne holdninger En enkel refleksion over arbejds- og samarbejdsprocessen En jævn præstation med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 En forståelig demonstration i at handle professionelt ved at kombinere viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser En tilstrækkelig brug af teori til begrundelse for handlemuligheder i praksis En forståelig formidling af tanker og begrænset brug af begreber En forståelig refleksion over etiske dilemmaer og egne holdninger En forståelig refleksion over arbejds- og samarbejdsprocessen En tilstrækkelig præstation med den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 Præstationen opfylder ikke i tilstrækkelig grad kriterierne for karakteren 02 En utilstrækkelig præstation der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 Præstationen er helt uacceptabel En helt uacceptabel præstation. 2.5 Bedømmelsesplan For løbende bedømmelse og bedømmelse ved en skoleperiodes afslutning henvises til den overordnede bedømmelsesplan pkt Præstationsstandarder Præstationsstandarder har til formål at give en ramme for beskrivelse, dokumentation og demonstration af niveau og progression i undervisningen i forhold til en given aktivitet og eller opgavesituation. I beskrivelserne af områdefag og specialefag bruges følgende præstationsstandarder: 32

33 Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. BEK nr. 834, af 27/06/2013. Den afsluttende bedømmelse Uddannelsen bliver afsluttet med mundtlige prøver. For elever på trin 1 udtrækker Undervisningsministeriet ét af områdefagene eller ét af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. Elever og undervisere får besked tre uger før prøvens afholdelse, hvilket fag der er udtrukket. De øvrige område- og grundfag afslutter eleverne med standpunktsbedømmelse. For at elever på trin 1 kan aflægge den afsluttende prøve skal hvert områdefag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal være mindst beståkarakteren. Ingen af karaktererne må være karakterskalaens laveste karakter. Derudover skal eleven have bestået naturfag niveau E, og hvert enkelt valgfri specialefag skal være bedømt bestået. Praktikerklæring for praktik 2 skal være vurderet Godkendt. Ved den afsluttende prøve arbejder eleverne med en case, alene eller i samarbejde med andre elever, som danner grundlag for den mundtlige eksamination. Prøven varer 30 minutter, inkl. votering. Bedømmelse sker alene på grundlag af den mundtlige præstation ved prøven. 33

34 2.6 Praktikuddannelsen Formålet med praktikuddannelsen er, at eleverne får mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence gennem udførelse af og refleksion over de daglige arbejdsopgaver samt ved at udvikle forståelse for sin særlige rolle som fagperson inden for socialog sundhedssektoren. Praktikuddannelsen på trin 1 består af længerevarende forløb indenfor det primærkommunale område. Praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytning hertil tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af målene for den praktiske og teoretiske undervisning i områdefag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag samt gennem udførelse af og refleksion over de daglige arbejdsopgaver i praktikuddannelsen. Det involverede praktiksted planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen, den lokale undervisningsplan og ud fra de lokale muligheder. Bedømmelse ved en praktikperiodes afslutning, trin 1 Den samlede praktikuddannelse på trin 1 består af to praktikperioder. Ved afslutningen af hver praktikperiode forud for en skoleperiode udsteder praktikpladsen en praktikerklæring. Praktikerklæringen udstedes til skolen med en kopi til eleven. Praktikerklæringen afgives af praktikken i samarbejde med eleven og skal indeholde oplysning om, hvilke arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med i praktikken oplysning om, eleven har nået målene for praktikperioden angivelse af praktikkens vurdering af elevens eventuelle særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og praktikuddannelse I praktikerklæringen for praktik 1 anvendes en vejledende standpunktsbedømmelse. I praktikerklæringen for praktik 2 anvendes bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Praktik 2 skal være bedømt godkendt, for at eleven kan gå til afsluttende prøve. Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, Omsorg og Pædagogik, BEK nr. 816 af 20/07/2012 Håndbog i Praktikuddannelsen Ved uddybning af uddannelse i praktikperioderne henvises til Håndbog i Praktikuddannelsen trin 1, som findes på SOSU C s hjemmeside 34

35 Mål for praktikuddannelsen på trin 1 og trin 2 35

36 36

37 37

38 Kilde: passinfo, 38

39 3. Læringsaktiviteter og temaer Undervisningen i skoleperioderne på social- og sundhedsuddannelsen er opbygget i læringsaktiviteter og temaer. Hver skoleperiode er én læringsaktivitet og i hver læringsaktivitet indgår flere temaer. Tema udgør læringsaktiviteterne på trin 1, social- og sundhedshjælperuddannelsen. De næste 9 temaer udgør læringsaktiviteterne på trin 2, social- og sundhedsassistentuddannelsen og er beskrevet i Den Lokale Undervisningsplan for trin 2. Oversigt over temaer på trin 1 1. Uddannelsesperiode Skoleperiode 1 8 uger Læringsaktivitet: Tema 1 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Tema 2 Et aktivt liv Praktikperiode uger Praktik 1 2. Uddannelsesperiode Skoleperiode 2 13 uger Læringsaktivitet: Tema 3 Et sundt arbejdsliv Tema 4 Et aktivt liv med nedsat funktionsevne Praktikperiode uger Praktik 2 3. Uddannelsesperiode Afsluttende prøver Skoleperiode 3 3 uger Læringsaktivitet: Tema 5 Professionel som social- og sundhedshjælper De nævnte perioder gælder for ordinære forløb. Beskrivelse af temaerne kommer på de følgende sider. 39

40 Beskrivelse af tema Uddannelse til social- og sundhedshjælper I arbejdet med mennesker er det vigtigt at samarbejde og kommunikere professionelt. Holdet bliver introduceret til SOSU C. Vi har fokus på samarbejde, kommunikation og betydningen af egen og andres kultur. Vi arbejder med menneskets behov, og hvordan man yder professionel omsorg. Uddannelse til social- og sundhedshjælper Fag og mål på ordinære forløb Pleje og dokumentation 1. Eleven kan identificere pleje- og omsorgsopgaver ud fra en forståelse af menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov. (kompetencemål 2) Psykologi og kommunikation 1. Eleven kan forklare, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper og kan reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. (kompetencemål 1, 11) 2. Eleven kan reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. (kompetencemål 1, 11) 3. Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. (kompetencemål 6, 7) 4. Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter og kan herunder forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgeren, pårørende og kolleger. (kompetencemål 6, 7) 5. Eleven kan forklare, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. (kompetencemål 6, 7) Dansk niveau D 1. anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart og præcist i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 2. forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt til regler og normer for sprogbrug i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 40

41 3. redegøre for sprogets opbygning, brug og funktion i konkrete erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 4. identificere, forholde sig til og anvende viden om sprogets rolle og betydning i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 5. læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet, 6. indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde tekstmateriale i trykt eller elektronisk form, 7. foretage en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer, 8. styre en skriveproces fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, 9. formulere sin analyse, perspektivering og vurdering både mundtligt og skriftligt, 10. anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 11. anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 12. anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og 13. anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. Uddannelse til social- og sundhedshjælper Kompetencemål Temaet tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: 1. udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde, 2. selvstændigt udføre omsorg og pleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almene sundhedstilstand, 6. skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt samt bruge relevante dokumentationssystemer, 7. benytte kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø, 11. alene og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser, 41

42 Beskrivelse af tema Et aktivt liv Du lærer at støtte borgeren i et aktivt hverdagsliv og at observere ændringer i borgerens sundhedstilstand. Vi anvender borgerens livshistorie i den rehabiliterende indsats. Vi arbejder med kroppens opbygning og funktion, naturlige aldringsprocesser og sundhedsfremme. Holdet bliver introduceret til relevant lovgivning, arbejdsmiljø, hygiejniske retningslinjer og rollen som fag- og myndighedsperson. Et aktivt liv Fag og mål på ordinære forløb Social- og sundhedssektoren 2. Eleven kender de social- og sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveauer og kan reflektere over disses betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. (kompetencemål 1, 11) 3. Eleven kan forklare, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer. (kompetencemål 1, 11) 4. Eleven kan forklare det, der er relevant for social- og sundhedshjælperen at vide om lovgivning og vejledninger inden for området så som videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser og sygeplejefaglige optegnelser.( kompetencemål 1, 11) Pleje og dokumentation 2. Eleven kan forklare principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces og kan forklare, hvordan der skal reageres på observationerne, herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. (kompetencemål 2) 3. Eleven kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen hjælper en borger med at indtage medicin. (kompetencemål 2) 5. Eleven kan forklare, hvornår social- og sundhedshjælperen skal henholdsvis udføre plejen eller støtte borgeren i selv at udføre den. (kompetencemål 2) 6. Eleven kan forklare, hvordan viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning kan anvendes i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. (kompetencemål 2) 42

43 9. Eleven kan forklare, hvordan man skifter linned og reder seng ud fra viden om hygiejniske principper og borgerens ønsker, vaner og behov. (kompetencemål 2) 10. Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper forebygger smittespredning ud fra en forståelse af de generelle hygiejniske retningslinjer og af grundlæggende mikrobiologi. (kompetencemål 8) 11. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. (kompetencemål 6) Arbejdsmiljø og ergonomi 1. Eleven kan forklare relevant arbejdsmiljølovgivning i forhold til arbejdet som socialog sundheds-hjælper og kan reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. (kompetencemål 12) 5. Eleven kan tilrettelægge og udføre forflytnings- og lejringsopgaver herunder anvende relevante hjælpemidler. (kompetencemål 12) Rehabilitering og social- og sundhedssektoren 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (kompetencemål 10) 2. Eleven kan forklare, hvordan man motiverer og understøtter borgeren i forhold til sundhedsfremme ud fra en forståelse af, hvordan livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motion påvirker sundheden. (kompetencemål 5) 3. Eleven kan forklare, hvordan man med en pædagogisk tilgang kan inddrage borgeres livshistorie, når social- og sundhedshjælperen skal motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. (kompetencemål 5) 6. Eleven kan forklare, hvordan praktisk hjælp planlægges og evalueres, herunder håndtering af post, bank, penge, samt hvordan social- og sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring. (kompetencemål 3) Naturfag niveau E 1. udvælge og anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare centrale problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder, 2. anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 3. arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse, 4. forholde sig til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund, 5. arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier, 6. søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, 7. anvende relevante it-værktøjer til f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation og 8. dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner. Dansk se mål under tema 3.1 Et aktivt liv Kompetencemål Temaet tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: 1. udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med 43

44 ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde, 2. selvstændigt udføre omsorg og pleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almene sundhedstilstand, 3. udføre praktisk og personlig hjælp til borgere ud fra borgernes evne til egenomsorg, 5. i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver, 6. skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt samt bruge relevante dokumentationssystemer, 8. anvende de generelle hygiejniske retningslinjer i forebyggelsen af smittespredning 10. understøtte borgeren i sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret, 11. alene og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser, 12. i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Varighed af tema 3.1 og tema 3.2 på ordinære forløb 8 uger. Temaerne er planlagt med 37 arbejdstimer pr. uge. Læringsmiljø Læringsaktivitetens to temaer, Uddannelse til social- og sundhedshjælper og Et aktivt liv, er tilrettelagt ud fra kompetencemålene. Undervisningen bliver planlagt på hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne kommer med oplæg om forskellige emner og fungerer som vejledere. Der er forløb i praksisnær fordybelse med udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger. Som elev arbejder du med at koble teori og praksis. Du lærer at begrunde handlinger ud fra professionelle og etiske overvejelser. På SOSU C planlægger vi undervisningen ud fra, at du indgår aktivt i samarbejdsrelationer. Ressourcer og rammer I temaerne bruger du egne grundbøger, bibliotek, IT-faciliteter og faglokaler. Der er åbent læringscenter en dag om ugen. Efter behov er der mulighed for at få ekstra vejledning, støtte eller hjælp under uddannelsen. Se Evaluering Vi arbejder med evaluering gennem hele uddannelsen. Ud fra kompetencemålene skal du reflektere over egen faglig og personlig udvikling. 44

45 Hvad har du har lært? Hvad vil du gerne arbejde videre med? Hertil kan du bruge noter, logbog, den personlige uddannelsesplan, mål for områdefag og grundfag samt beskrivelser af temaerne. Ved uddannelsessamtalerne med kontaktlæreren følger vi op på evalueringerne. Du laver en konklusion af uddannelsessamtalen, som er en del af din personlige uddannelsesplan. Ved skoleperiodens afslutning bliver der udarbejdet en skolevejledning for skoleperiode 1. Skolevejledningen udtrykker dit standpunkt i forhold til de fastsatte mål for skoleperioden. Dette sker i form af karakter i de enkelte fag. 45

46 Beskrivelse af tema Et sundt arbejdsliv For at kunne tilrettelægge og udføre dine arbejdsopgaver er det vigtigt at have viden om det sunde arbejdsmiljø. Vi arbejder med redskaber og velfærdsteknologi, der kan fremme et sundt arbejdsmiljø. Holdet lærer at se tegn på psykisk sygdom og lærer at forebygge konflikter og vold. Vi anvender begreberne magtanvendelse, selvbestemmelse og demokratiske rettigheder. Et sundt arbejdsliv Fag og mål på ordinære forløb Social- og sundhedssektoren 5. Eleven kan forklare reglerne for magtanvendelse, og hvordan borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde. (kompetencemål 1, 11) Pleje og dokumentation 13. Eleven kan forklare, hvilke tegn der kan være på, at en borger har en psykotisk, depressiv eller selvmordstruende adfærd. (kompetencemål 2) 14. Eleven kan forklare, hvordan konflikter og vold kan undgås i forbindelse med pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom. (kompetencemål 6, 7) 15. Eleven opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder svarende til grundfaget førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge jvf. Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. (kompetencemål 2) Arbejdsmiljø og ergonomi 2. Eleven kan forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet, herunder betydningen af god fysisk og psykisk form, og kan anvende viden om relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i arbejdsmiljøet. (kompetencemål 12) 3. Eleven kan forklare, hvilken betydning tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver har for det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø. (kompetencemål 12) 4. Eleven kan forklare, hvordan velfærdsteknologi kan forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker. (kompetencemål 12) 6. Eleven har kendskab til faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold, og har kendskab til elementerne i voldspolitik og kriseberedskab. (kompetencemål 12) 46

47 Engelsk niveau F, E eller D Engelsk Niveau F kan vælges på dette niveau på trin 1 1. anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv, 2. anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv, 3. anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier, 4. anvende såvel verbale som nonverbale strategier, 5. dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv, 6. læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget, 7. formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag, 8. tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget, 9. genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur, 10. begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag og 11. anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Engelsk Niveau E det angivne normale niveau på trin 1 1. anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge, 2. anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i erhvervsfaglige og samfundsmæssige og almene sammenhænge, 3. anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier, 4. anvende såvel verbale som nonverbale strategier, 5. dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster på fremmedsproget, 6. læse og dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster på fremmedsproget, 7. skrive i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget, 8. redegøre for og i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog tale om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget, 9. genkende og redegøre for forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur, 10. anvende begyndende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge og 11. anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Engelsk Niveau D kan vælges på dette niveau på trin 1 1. anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge, 2. anvende et rimeligt varieret, sammenhængende sprog i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge, 3. anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier, 4. anvende såvel verbale som nonverbale strategier, 5. dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster og kontekster på fremmedsproget, 6. læse og dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster på fremmedsproget, 7. skrive i et rimeligt varieret, sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget, 47

48 8. redegøre for og i et rimeligt varieret sammenhængende sprog tale om samt analysere, kommentere og perspektivere tekster og emner med erhvervsfagligt, samfundsmæssigt og alment indhold på fremmedsproget, 9. genkende, redegøre for samt analysere og kommentere forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur, 10. anvende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge og 11. anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Dansk se mål under tema 3.1 Naturfag se mål under tema 3.2 Et sundt arbejdsliv Kompetencemål Temaet tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: 1. udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde, 2. selvstændigt udføre omsorg og pleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almene sundhedstilstand, 6. skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt samt bruge relevante dokumentationssystemer, 7. benytte kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø, 11. alene og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser, 12. i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. 48

49 Beskrivelse af tema Et aktivt liv med nedsat funktionsevne Du lærer at arbejde støttende og vejledende med borgere i svære livssituationer. Holdet lærer om komplekse og ikke-komplekse borgerforløb og egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. Holdet arbejder med forebyggelse, kroniske sygdomme, sorg- og kriseforløb og palliativ indsats. Vi har fokus på egenomsorg, dokumentation, velfærdsteknologi og lovgivning. Et aktivt liv med nedsat funktionsevne Fag og mål på ordinære forløb Dette tema indeholder mål for områdefag og grundfag. Social- og sundhedssektoren 1. Eleven kan forklare social- og sundhedshjælperens opgaver ud fra Serviceloven og Sundhedsloven. (kompetencemål 1, 11) 6. Eleven kan forklare kravene til faglig dokumentation, og hvordan relevante dokumentationssystemer anvendes i overensstemmelse med gældende regler. (kompetencemål 6) 7. Eleven kan forklare opgavefordelingen inden for social- og sundhedssektoren, og hvordan social- og sundhedshjælperen indgår i det sammenhængende borger- /patientforløb. (kompetencemål 4) Pleje og dokumentation 4. Eleven kan forklare, hvordan personlig hygiejne og pleje planlægges, udføres og evalueres med omsorg og respekt for det enkelte menneske og med udgangspunkt i en forståelse af alderssvækkede borgeres behov og med et kendskab til de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi. (kompetencemål 2) 7. Eleven kender den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan forklare social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og hvordan en afdød gøres i stand under hensyntagen til ønskede ritualer. (kompetencemål 2) 49

50 8. Eleven kender forskellen på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb og reflekterer over sin egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. (kompetencemål 4) 12. Eleven kan forklare principperne for at dokumentere udført pleje, evaluering af pleje og opfølgning på pleje i relevante pleje og handleplaner samt forklare betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger. (kompetencemål 6) Psykologi og kommunikation 6. Eleven kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. (kompetencemål 6) Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats 4. Eleven kender til fysiske, psykiske og sociale handicap og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. (kompetencemål 3) 5. Eleven kan forklare netværkets betydning for borgerens rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen vejleder borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. (kompetencemål 10) 7. Eleven kan forklare, hvordan praktisk hjælp tilrettelægges og evalueres ud fra borgerens behov for og evne til egenomsorg og kan forklare, hvordan borgere inddrages. (kompetencemål 3) 8. Eleven kan forklare, hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgeren, herunder hvordan borgeren støttes i at følge træningsplaner. (kompetencemål 5) 9. Eleven kan forklare, hvordan relevant velfærdsteknologi anvendes for at fremme borgerens funktionsevne med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet. (kompetencemål 9) Dansk se mål under tema 3.1 Naturfag se mål under tema 3.2 Engelsk se mål under tema 3.3 Et aktivt liv med nedsat funktionsevne Kompetencemål Temaet tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: 1. udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde, 2. selvstændigt udføre omsorg og pleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almene sundhedstilstand, 3. udføre praktisk og personlig hjælp til borgere ud fra borgernes evne til egenomsorg, 4. kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb samt reagere hensigtsmæssigt i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde, 5. i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver, 6. skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt samt bruge relevante dokumentationssystemer, 50

51 9. anvende relevant velfærdsteknologi, 10. understøtte borgeren i sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret 11. alene og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser, Varighed af tema 3.3 og tema 3.4 på ordinære forløb 13 uger. Temaerne er planlagt med 37 arbejdstimer pr. uge. Læringsmiljø Læringsaktivitetens to temaer, Et sundt arbejdsliv og Et aktivt liv med nedsat funktionsevne, er tilrettelagt ud fra kompetencemålene. Undervisningen bliver planlagt på hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne kommer med oplæg om forskellige emner og fungerer som vejledere. Der er forløb i praksisnær fordybelse med udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger. Skoleperioden indeholder et valgfag og et valgfrit specialefag samt førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Som elev arbejder du med at koble teori og praksis. Du lærer at begrunde handlinger ud fra professionelle og etiske overvejelser. På SOSU C planlægger vi undervisningen ud fra, at du indgår aktivt i samarbejdsrelationer. Ressourcer og rammer I temaerne bruger du egne grundbøger, bibliotek, IT-faciliteter og faglokaler. Der er åbent læringscenter en dag om ugen. Efter behov er der mulighed for at få ekstra vejledning, støtte eller hjælp under uddannelsen. Se Der er også mulighed for at søge viden udenfor SOSU C, f.eks. ved at planlægge studiebesøg på plejecentre, patientforeninger og museer. Evaluering Vi arbejder med evaluering gennem hele uddannelsen. Ud fra kompetencemålene skal du reflektere over egen faglig og personlig udvikling. Hvad har du har lært? Hvad vil du gerne arbejde videre med? Hertil kan du bruge noter, logbog, den personlige uddannelsesplan, mål for områdefag og grundfag samt beskrivelser af temaerne. Ved uddannelsessamtalerne med kontaktlæreren følger vi op på evalueringerne. Du laver en konklusion af uddannelsessamtalen, som er en del af din personlige uddannelsesplan. 51

52 Ved skoleperiodens afslutning bliver der udarbejdet en skolevejledning for skoleperiode 2. Skolevejledningen udtrykker dit standpunkt i forhold til de fastsatte mål for skoleperioden. Dette sker i form af karakter i de enkelte fag. 52

53 Beskrivelse af tema Professionel som social- og sundhedshjælper Du anvender din erhvervsfaglige kompetence i samarbejdet med borger, pårørende og kolleger. Vi har fokus på viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser, der sætter social- og sundhedshjælperen i stand til at handle professionelt. Vi arbejder med repetition og prøve i grundfag eller områdefag. Vi arbejder med forberedelse til den afsluttende prøve, hvor der trækkes en case. Professionel som social- og sundhedshjælper Kompetencemål Temaet tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: 1. udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde, 2. selvstændigt udføre omsorg og pleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almene sundhedstilstand, 3. udføre praktisk og personlig hjælp til borgere ud fra borgernes evne til egenomsorg, 4. kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb samt reagere hensigtsmæssigt i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde, 5. i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver, 6. skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt samt bruge relevante dokumentationssystemer, 7. benytte kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø, 8. anvende de generelle hygiejniske retningslinjer i forebyggelsen af smittespredning, 9. anvende relevant velfærdsteknologi, 10. understøtte borgeren i sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret, 53

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Lokal undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Trin 2, marts 2013

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Trin 2, marts 2013 Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsassistentuddannelsen Trin 2, marts 2013 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. 1. Generelt for SOSU C... 2. 2. Uddannelsen... 8. 3. Læringsaktiviteter...

Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. 1. Generelt for SOSU C... 2. 2. Uddannelsen... 8. 3. Læringsaktiviteter... Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DANSK NIVEAU E... 2 DANSK NIVEAU D... 5 DANSK NIVEAU C... 9 Gældende for

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, ikrafttrædelse januar 2013 Udgave: August 2014 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen BEK nr. 41 af 16/01/2014 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Human2Human - EUX målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2016

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 (EUD og EUX) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1 EUD... 2 Prøver for elever

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA 1 Indholdsfortegnelse: Kreative udtryksformer og billedkunst 1 3 Sundhed 4 Motion og bevægelse 5 Mester i konflikthåndtering 6 Lær at blive digital kompetent

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsassistentuddannelsen Trin 2, ikrafttrædelse marts 2013 Udgave: August 2014 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

Bedømmelseskriterier Engelsk

Bedømmelseskriterier Engelsk Bedømmelseskriterier Engelsk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse ENGELSK NIVEAU F... 2 ENGELSK NIVEAU E... 5 ENGELSK NIVEAU D... 8 Gældende

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

uddannelsesordningen

uddannelsesordningen Tillæg og rettelser til uddannelsesordningen (november 2006) Grundforløb Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Tillæg: Praktiske indgange Sammenhængende forløb Kommuneoptag

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Den pædagogiske assistentuddannelse Udarbejdet januar 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Den pædagogiske assistentuddannelse Udarbejdet januar 2016 Prøvebestemmelser (PAU) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del SOSU Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i grundfag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag på Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Dansk madkultur, egnsretter, årtier, sæson, bæredygtighed, udvalgte råvare i nye kontekster, tendenser og trends, udvikling vs. innovation,

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning 2012 Trin 2 Social- og sundhedsassistent Områdefag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 3 uger Sygepleje 5 uger Somatisk sygdomslære og farmakologi 4 uger Psykiatrisk sygdomslære

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2017 Redigeret november 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens Undervisningsplan for Hovedforløbet Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan tilrettet version 11.01.2010

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 december 2016 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. Opdateret den 08.03.2016

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. Opdateret den 08.03.2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 SOSU 20 uger Opdateret den 08.03.2016 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse om lov om erhvervsuddannelser nr.

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 21 af 63 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Grundforløb 2 (GF2) Tema 0: Intro til GF2 Velkomst Godskrivning/bibliotek Elevplan Personlig uddannelsesplan

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 2 10 uger Skoleperiode 2. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 1. del. Fagretning: Sunde valg og livsstil

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 1. del. Fagretning: Sunde valg og livsstil Læringsaktiviteter Grundforløbets 1. del Fagretning: Sunde valg og livsstil målrettet social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2 Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger...2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser...2 1.3 Underviserkvalifikationer...3

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsassistentuddannelsen Trin 2, ikrafttrædelse marts 2013 Udgave: Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Den Pædagogiske Assistentuddannelse Ikrafttrædelse august 2012 Udgave: s Undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering og bedømmelse

3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering og bedømmelse 3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering bedømmelse Fag/læringselement Faglige mål Niveau Evaluering feedback Receptionist Samarbejde om løsning af faglige opgaver. Dansk

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus Erhvervsfagligt hovedområde; Omsorg, Sundhed og Pædagogik Gældende fra 1. august 2015 Afdelingen for Social-

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere