Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output)"

Transkript

1 God økonomistyring

2 I den bedste af alle verdener kobler god økonomistyring tre områder: Finansiel styring, aktivitetsstyring og mål- og resultatstyring. Mål- og resultatstyring Finansiel styring Aktivitets- og ressourcestyring Når vi arbejder på at integrere de tre områder, opnår vi større viden om, hvordan vi kan tilbyde borgeren den bedst mulige indsats på den mest omkostningseffektive måde. Vi får samtidig et mere sikkert grundlag for vores prioriteringer - fra de politiske prioriteringer med tværgående sigte - til prioriteringerne for de decentrale ledere, der har den daglige kontakt med borgerne. Økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL opstiller et langsigtet målbillede for god økonomistyring. Målbilledet illustrerer blandt andet temaer som budgetforudsætninger, drivere for udgifter, løbende budgetopfølgning med henblik på at kvalificere prioriteringsdrøftelser, integration af politikker, strategier og mål i økonomistyringen samt nøgletal og benchmarking til at identificere effektiviseringspotentialer. Alt sammen med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for god økonomistyring. Her kommer et udsnit af vores tilbud om råd og bistand til at opfylde de politiske målsætninger og arbejde for endnu bedre økonomistyring i din kommune. Med inspiration fra Produktivitetskommissionens analyserapport vedrørende ledelse, styring og motivation i den offentlige sektor fra efteråret 2013 er emnerne for vores ydelser rettet mod: Bedre input styring: Budgetstyring og budgetopfølgningskoncept, God økonomistyring i offentlige byggeprojekter Bedre output styring: Stordriftsfordele via forpligtende kommunale samarbejder, Kommunale kørselsopgaver, Itservicefællesskaber. Bedre outcome styring: Styring efter resultater og effekt for borgerne, Benchmarkinganalyser. Effektivitet = Resultat Ressourcer Ressourcer (input) Produktion (output) Resultat (effekt for borgerne) Produktivitet = Produktion Ressourcer 2

3 Bedre input styring Budgetstyring- og budgetopfølgningskoncept Vi tilbyder at bistå kommunerne med optimering af kommunens budgetstyrings- og budgetopfølgningskoncept med udgangs punkt i målbilledet i økonomiaftalen for På overskriftsniveau handler målbilledet om: Økonomisk politik og målsætninger Budgettering Opfølgning Koncernstyring/ ledelsesinformation Formålet med opgaven er at udvikle et koncept, der skaber sammenhæng mellem konkrete og klare budgetforudsætninger og de omkostningsdrivere, der danner grundlag for den løbende opfølgning. For at skabe det nødvendige prioriteringsrum, har opgaven desuden til formål, at sikre opfølgning af både den finansielle styring og aktivitets- og målstyringen, så der ikke alene stilles krav om budgetoverholdelse men desuden krav om budgettilpasning ved ændret aktivitetsniveau. At skabe prioriteringsrum handler også om skarp prognosticering, og at den løbende opfølgning er så tæt på bullseye som muligt. Det forudsætter, at man udfordrer eksisterende metoder for prognosticering. BDO bistår kommunerne med nytænkning og konkrete værktøjer til denne komplekse øvelse. I opgaven sikrer vi: At kommunen får kendskab til områdernes udgiftsdrivere At kommunen får skærpet fokus på de budgetforudsætninger, som er en forudsætning for effektiv styring Kvalitet i prognosticeringen At der sker en reel kobling mellem opfølgning af økonomi og aktiviteter - fald i aktivitet bør ofte også betyde fald i forbrug Fokus på modtagerens styringsbehov, da opfølgningen skal tilpasses modtagerens behov. - Virksomhedslederen og politikeren har ikke nødvendigvis det samme informationsbehov. Vores rådgivning tager udgangspunkt i BDO s mangeårige erfaring indenfor økonomistyringsområdet og i vores deltagelse i Finansministeriets kortlægning af økonomistyringen i kommunerne. God økonomistyring i offentlige byggeprojekter BDO tilbyder strategisk bygherrerådgivning og økonomistyring i forbindelse med gennemførelse af offentlige byggeprojekter herunder etablering af Offentligt-Privat Samarbejde og selskabsdannelser. 3

4 Vores rådgivning tager udgangspunkt i vores erfaring med gennemførelse af egnethedsvurderinger af de forskellige samarbejdsformer med særlig fokus på de parametre, som bør indgå i de indledende strategiske og økonomiske overvejelser omkring igangsætning af offentlige byggeprojekter: - Ejerskab - Jura - Økonomi og finansiering - Organisering - Tids- og procesplan. Konkret tilbyder vi rådgivning og beslutningsstøtte til: Vurdering af projekters totaløkonomi, herunder udarbejdelse af totaløkonomiske beregninger for forskellige løsningsmodeller (leje eller eje) Kritisk gennemgang af de opstillede forudsætninger for og gennemførelse af konkrete beregninger af projektøkonomien Bistand til at gennemføre en kvalificeret løbende økonomistyring og budgetkontrol i forhold til meddelte anlægsbevillinger og anlægsbudget, herunder udarbejdelse af løbende dispositionsregnskaber Løbende afrapportering af budgetkontrol og status på dispositionsregnskaber, herunder kontrol med forbrug af afsatte beløb til uforudsete udgifter og andre rådighedsbeløb m.v. Etablering af betryggende forretningsgange for den løbende håndtering af byggeriets betalinger, godkendelsesprocedurer m.v. Udarbejdelse af likviditetsbudget og oplæg til bevillings- og rådighedsbeløb Udarbejdelse af budgetterings- og bevillingsvejledning for tilskud, finansielle poster m.v. Kritisk kontrol af bilag før udbetaling, herunder kritisk gennemgang af aftalesedler før bygherrens godkendelse Rådgivning ved hjemtagelse af byggeriets finansiering, herunder etablering af byggekredit, opgørelse af deponeringsforpligtigelser og hjemtagelse af lån Analyser på ældre- og handicapområdet. Bedre output styring Stordriftsfordele via forpligtende kommunale samarbejder En ofte overset metode til at indfri kravene til øget produktivitet og effektivitet for din kommune er at indgå i mere forpligtende samarbejder med andre kommuner om den kommunale opgaveløsning. Forpligtende kommunale samarbejde kan indebære et væsentligt effektiviseringspotentiale via stordriftsfordele og samtidig være en mulighed for at tiltrække og fastholde talent, viden samt investeringer og sikre en bæredygtighed i leveringen af de kommunale ydelser. På KØF 2013 var budskabet fra førende kommuner på feltet samt KL, at effektvisering via stordrift er et emne for nuværende og kommende økonomiaftaler, og at kommunerne skal gribe muligheden for selv at præge hvilke typer af forpligtende samarbejder, der etableres. Vi mener, at mange kommuner står overfor en række ud- 4

5 fordringer og opgaver, hvor der er potentiale for at hente stordriftsfordele via forpligtende samarbejder, og vi peger bla. på: Ældre & Sundhed: Effektivisering af ernæringsindsats, rehabiliteringsindsatser, forebyggelsespakker, hjælpemiddeldepoter, udnyttelse af velfærdsteknologiske muligheder samt faglig bæredygtighed i rådgivning om kommunikation og hjælpemidler Social: Samarbejde om specialiseret udbud af sociale tilbud, digitalisering af socialområdet Børn & unge: Effektivisering og bæredygtighed i den kommunale tandpleje samt SSP-indsats Teknik & miljø: Effektvisering af arealregistrering og udarbejdelse af serviceniveauer, vej- og parkområdet, forsyningsområdet samt beredskabet Kultur & fritid: Samarbejde om specialiseret udbud og bæredygtighed i fritids- og kulturtilbud, samarbejde om udvikling af biblioteksområdet Beskæftigelse: Effektvisering af den virksomhedsrettede indsats, specialisering og bæredygtighed i aktiveringstilbud og ressourceforløb Erhverv: Effektvisering af indsatser rettet mod erhvervsudvikling og turisme Administration: Effektivisering af administrative funktioner som IT, HR og lønadministration, callcenter, vagtservice samt digitalisering af borgerservice. BDO har rådgivet en række kommuner om etableringen af forpligtende kommunale samarbejder. Vi tilbyder at bistå din kommune med et beslutningsgrundlag, der giver svar på en række centrale spørgsmål: Hvorfor skal kommunerne samarbejde - hvilke udfordringer og opgaver er der forventning om, at man kan løfte bedre i flok? Hvad skal der til for at indgå i samarbejdet - dvs. hvad skal kommunerne have ud af det ud fra devisen om, at alle der deltager skal have gevinst og samtidig skal bidrage til det samlede resultat Hvilke og hvor store stordriftsfordele kan samarbejdet forventes at skabe? Hvilke samarbejdsformer kan sikre den bedste realisering af potentialet - løse netværksaftaler, tidsbegrænsende partnerskaber, 60-selskaber, fælles udbud, OPS? Hvad skal der til for at realisere samarbejdet - risici, opmærksomhedspunkter og køreplan? Vores tilbud om rådgivning om forpligtende samarbejder spænder over hele forløbet fra de indledende strategiske overvejelser og sonderinger om samarbejdsmuligheder til udarbejdelse af konkret business case og køreplan for implementering af samarbejdet. Kommunale kørselsopgaver De kommunale kørselsordninger er forskelligartede og forankret i forskellige lovgivninger og paragraffer. Det betyder, at kørselsområderne typisk er spredt ud over stort set alle de typiske kommunale forvaltningsområder. Og det har været en medvirkende årsag til, at det typisk er vanskeligt at få et samlet overblik over området - og derved svært at skabe ensartet service og nødvendige effektiviseringer. I BDO har vi via analyser af det kommunale kørselsområde opnået stor erfaring med området, og vi har blik for diverse udgiftsdrivere på området. Af økonomiaftalen mellem KL og Finansministeriet for 2014 fremgår det, at der skal realiseres effektiviseringsgevinster på befordringsområdet svarende til 100 mio. kr. i 2014 stigende til 430 mio. kr. i

6 Flere landsdækkende analyser har vist, at der er betydelige besparelsespotentialer på kørselsområdet. Lidt forenklet kan de forskellige effektiviserings-/besparelseshåndtag opstilles således: 1) Justering af serviceniveauet i forhold til de forskellige ordningers adgangskriterier bla. udarbejdelse af kvalitetsstandarder og vejledninger 2) Den kommunale organisering af kørselsområdet bla. overvejelser om kørselskoordinator eller kørselskontor 3) Bedre planlægning af kørsel, så samkørselsgraden og kædekørselsmulighederne øges 4) Mere effektiv konkurrenceudsættelse 5) Bedre styring - herunder ledelsesinformation og god økonomistyring. Uanset hvor langt man er kommet som kommune i forhold til eksempelvis udbud og præ-planlægning på kørselsområdet, så anbefaler BDO, at kommunerne ser på organiseringen af kørselsområdet og kortlægger og analyserer visitationsprocesserne til de respektive kørselsordninger. Logikken er, at kommunen naturligvis skal tilbyde befordring til de borgere, der har krav på det, men at borgere, der kan transportere sig selv og ikke har krav på kommunal finansieret befordring, fremover ikke skal visiteres til en sådan ordning. Vi har sammen med BDO gennemført en analyse af vores visitationspraksis på kørselsområdet. Via en god og inddragende proces fik vi på tværs af vores forvaltninger et rigtig godt overblik over vores omkostninger og vores nuværende praksis. Med udgangspunkt i dette nye overblik kunne vi sammen med BDO sætte fokus på de fremadrettede ændringer, der blandt andet vil medføre en forbedret visitationspraksis og en sandsynlig besparelse på det samlede kørselsområde. Administrationschef Bettina Hedeby Madsen Hjørring Kommune BDO har gode erfaringer med at gennemføre analyser af området, hvor der er massiv medarbejderinddragelse, og hvor der i vid udstrækning opnås konsensus om de besparelsespotentialer, der følger med en analyse af området. 6

7 It- servicefællesskaber En kommune bruger cirka 1200 kr. om året på it per indbygger. Hvad bruger din kommune? Hvis it skal kunne betale sig, skal man være omkostningseffektive og udnytte alle de iboende og afledte fordele. For at skabe et stærkt samspil mellem forretning og it, arbejder vi med tre lønsomhedstemaer som fundamentet for vores ydelsesområder og enkeltydelser: Transparens: Den nødvendige gennemsigtighed som grundlag for at vurdere eksisterende og nye it løsninger. Innovation: Nye løsninger der understøtter kommunens ønskede udvikling Kvalitet: Afstemning af serviceniveauet og forventningerne til fleksibilitet, hastighed og pålidelighed. Er et it-servicefællesskab det rigtige for jer? Et it-servicefællesskab kan danne baggrund for at effektivisere it-driften og for at skabe et højere kvalitets- og serviceniveau. Vores analyser viser, at det kræver et godt forarbejde, hvis et it-servicefællesskab skal blive en succes. Blandt de centrale overvejelser er: Hvordan ser vi ud? I bør kende jeres samlede it-omkostning og nytteværdien for at vide, om kommunens egne effektiviseringsmuligheder er udtømte. Hvad koster It hos os? Prissætning Ydelsesdeklaration Allokering af omkostninger Beregning af priser Er vi dyrere end andre? Benchmark Udvikle sig på flere trin samtidigt? Hvad gør vores It-ydelser dyrere? Drill down - Aktiviteter - Ressourcer - Serviceniveau Hvordan ser en attraktiv partner ud? Billigst er ikke altid bedst. Ligesom I skal kende jeres egne omkostninger og nytteværdien, er det en klar fordel også at kende partnerens. Endelig skal målsætningerne for samarbejdet være forenelige på flere niveauer. Hvad er de mulige scenarier med tanke på omfang og konstellationer? Jo mere omfattende samarbejdet er, desto større konsekvenser har det. Det er vigtigt at afklare fordele, ulemper, muligheder og trusler for hvert enkelt scenarie. Man skal gøre sig klart, hvem der vil have ansvar for hvad for at afgøre spørgsmål om fleksibilitet, beslutningsdygtighed og myndighed. Forskelligheden i serviceniveau på it-området kræver prissætning og måling, hvis regningen fremover skal fordeles efter forbrug og ikke blot indbyggertal. Og så kræver det rigtigt meget intern dialog mellem kommunerne, hvis serviceniveauet skal nivelleres. BDO tilbyder at opstille og analysere de kriterier, der er vigtige for jer. Har I fundet jeres partnere på området, bistår vi den økonomiske rådgivning og sikrer, at aftalen beskriver de gensidige forpligtelser, der er forudsætningen for et succesfuldt it-servicefællesskab. Hvorfor er vi dyrere her? Analyser - Indkøb - Ressourcestyring - Arbejdsgange - Organisering - Brugertilfredshed Skal vi spare? Hvordan? - Udvalgte ydelser - Evt udvalgte itaktiviteter Effektiviseringsprojekter - Ydelsesoptimering - Outsourcing/udbud - LEAN projekter Hvordan styrer vi omkostningerne bedre fremover? Strategisk udvikling - Cost model - Finansieringsmodel - Ledelsesinfo - It-governance principper - It-strategier 7 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

8 Bedre outcome styring Styring efter resultater og effekt for borgerne Der findes væsentlige potentialer for at skabe øget produktivitet og effektivitet i den kommunale sektor. Denne pointe står centralt i Produktivitetskommissionen analyserapport vedrørende ledelse, styring og motivation i den offentlige sektor fra efteråret Men hvordan høster man disse potentialer? Produktivitetskommissionen anbefaler, at kommunerne i langt højere grad styrer systematisk efter at skabe resultater og effekt for borgere - både på politisk og administrativt niveau. Hos BDO har vi indgående erfaring i at rådgive om at integrere effektstyring i styringsmodeller for at skabe et systematisk fokus på at øge produktivitet og effektivitet. Vores rådgivning spænder over alle aspekter af resultat- og effektstyring - herunder: Regler for afregning mellem bestiller og udfører som tilskynder til resultater og effekt for borgerne Systematisk opfølgning, analyser og benchmarking af produktivitet og effektivitet i opgaveløsningen. De konkrete muligheder for at indføre effektstyring varierer på tværs af sektorområder. Vores dialog med jeres kommune vil derfor tage afsæt i de områder, hvor I kan finde det største resultat af effektstyring. Effektstyring Effektstyring Politisk målfastsættelse Modeller for øget grad af politisk målstyring baseret på mål om resultater og effekt Større sammenhæng i organisationens arbejde via målnedbrydning fra politisk niveau til de udførende enheder Modeller for målstyring/aftalestyring af de offentlige ledere baseret på få og tydelige mål relateret til kerneopgaven Udvikling af dokumentationsmodel for ind samling og anvendelse af sammenlignelige data for ressourceanvendelse, produktion og effekt i de kommunale enheder Evaluering af effektstyringsmodel Evaluering af effektstyringsmodel Systematisk opfølgning på målopnåelse Systematisk opfølgning på Dokumentation på målopnåelse nøglemålepunkter Politisk Målnedbrydning målfastsættelse gennem forandringsteorier eller lign Målnedbrydning gennem forandringsteorier eller lign Mål- og aftalestyring Mål- og aftalestyring 8 Dokumentation på nøglemålepunkter

9 Organisatoriske effekter Samfundsrettede effekter Organisatoriske Forbedret effekter prioritering Tættere kobling mellem effektmålsætninger og ressourcetildeling Forbedret prioritering Tættere kobling mellem effektmålsætninger Øget ansvarlighed og ressourcetildeling Tættere kobling mellem ansvaret for levere præstationer og delegation af handlebeføjelser Øget ansvarlighed Tættere kobling mellem ansvaret for levere Større præstationer gennemsigtighed og delegation af handlebeføjelser Systematisk kommunikation til interessenter og samarbejdspartnere om de realiserede præstationer og de Større gennemsigtighed Systematisk opnåede kommunikation effekter til interessenter og samarbejdspartnere om de realiserede præstationer og de Styrket opnåede læring effekter og udvikling Systematisk fokus på at styrke sammenhængen mellem indsats, produkt Styrket og læring effekt for og målgruppen udvikling Systematisk fokus på at styrke sammenhængen mellem indsats, produkt og effekt for målgruppen Samfundsrettede Øget effektivitet: effekter EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEffffffff mmmmmmmmmmmmmmffffmmmmmmmmmmmmeeee RRRREEEERRRRRRRRffffffffffffRRRREEEEEEEE Øget effektivitet: Og/eller EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEffffffff mmmmmmmmmmmmmmffffmmmmmmmmmmmmeeee RRRREEEERRRRRRRRffffffffffffRRRREEEEEEEE Øget produktivitet: PPPPffffffffPPPPmmmmmmmmmmmmPPPPffffPPPP Og/eller RRRREEEERRRRRRRRffffffffffffRRRREEEEEEEE Øget produktivitet: PPPPffffffffPPPPmmmmmmmmmmmmPPPPffffPPPP RRRREEEERRRRRRRRffffffffffffRRRREEEEEEEE Øget legitimitet Demonstreret evne til at levere præstationer og effekt Øget legitimitet Demonstreret evne til at levere præstationer og effekt 9

10 Benchmarkinganalyser I kender de gængse nøgletal på området, men ved I egentlig, om jeres kommune har høje eller lave udgifter? Eller hvor I skal lede efter optimeringer og besparelser? Benchmarking handler om at lære af de bedste på et område med henblik på selv at blive bedre. Forskellen på almindelig sammenligning og benchmarking er identifikation af best practice dvs. identifikation af en organisation, som i en sammenligning klarer sig bedst, og som de andre kan lære af. Identifikation af best practice giver mulighed for at beregne/estimere effektiviseringspotentialer. Benchmarking er meget mere end en sammenligning af nøgletal. Benchmarking er fokus på resultater og de faktorer som skaber resultaterne eksempelvis strategier, organisering, metoder og processer.pg analyse af området for voksne med særlige behov. Resultatbenchmarking omfatter en sammenligning på tværs af et antal kommuner af centrale nøgletal på inden for et bestemt område. Resultatbenchmarking danner baggrund for at identificere best practice og for at gennemføre analyser med henblik på at identificere, hvorfor resultaterne er bedre i den ene kommune end i sammenligningskommunerne. Best practice vil i denne sammenhæng sige, at en kommune samlet set klarer sig bedre på alle parametre end sammenligningskommunerne, men det kan også være delresultater i en kommune eksempelvis på botilbudsområdet, som skiller sig positivt ud og som derfor underlægges nærmere analyse. En proces omkring benchmarkinganalyse kan se sådan ud: Udvælgelse af sammenligningskommuner Identifikation af databehov Dataindsamling Databehandling og analyse Identifikation af best practice En benchmarkinganalyse vil synliggøre hvilken kommune, der har de laveste udgifter på et givet område. Det vil være en nuanceret analyse, der blandt andet kan identificere, hvilke udgifter, som er udslagsgivende. Herefter kan effektiviseringspotentialet for den enkelte kommune beregnes i forhold til et eller flere parametre. bedre økonomiske resultater end sammenligningskommuner. BDO tilbyder at identificere og anbefale konkrete tiltag, som den enkelte kommune kan iværksætte med henblik på en forbedret styring af området. I forlængelse af en benchmarking tilbyder BDO at gennemføre en analyse med henblik på at identificere de bagvedliggende årsager til, at én kommune præsterer 10

11 Kontakter BDO Chris Enrico Petersen Partner, rådgivningschef Tlf: Mail: Helle Thiele Partner, rådgivningschef Tlf: Mail: Pernille Nielherdt Kjerulff Senior Manager, Budgetstyring Tlf: Mail: Jørgen-Ulrik Christensen Partner, afdelingschef, Bygge og anlæg Tlf: Mail: Andreas Østergaard Poulsen Manager, Effektstyring og evaluering Tlf: Mail: Rasmus Morten Høybye Duus Senior Manager, Skole og dagtilbud Tlf: Mail: Ole Steen Manager, It-revision Tlf: Mail: 11

12 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 138 lande.

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet

Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsområdet er under forandring og oplever stadig stigende pres fra det politiske og administrative niveau i forhold til budgetoverholdelse

Læs mere

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE OPLÆGSHOLDERE Andreas Østergaard Poulsen, Senior Manager i BDO o o o Omfattende erfaring med indførsel af effektbaseret styring i offentlige organisationer Har bistået kommuner

Læs mere

FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE Hedensted Kommune 2 HEDENSTED KOMMUNE OM FORVALTNINGSREVISION Formål BDO har foretaget en forvaltningsrevision af det

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Effektbaseret styring på velfærdsområderne

Effektbaseret styring på velfærdsområderne Effektbaseret styring på velfærdsområderne Velfærdsområderne er under kraftig forandring med et paradigmeskift der betyder, at rehabilitering i en bred forstand danner rammen om den hjælp, som kommunerne

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering i Randers Kommune - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering. Disposition Proces for kørselskoordinering i Randers Kommune Baggrund for Kørselskontoret - evaluering

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

i n n a a n u t N i l l a a l a O K D B BDO i Grønland

i n n a a n u t N i l l a a l a O K D B BDO i Grønland BDO i Grønland Vi har lange relationer til både den private og offentlige sektor i Grønland. Som rådgiver og revisor ønsker vi at være med til at styrke og effektivisere den offentlige sektor i Grønland,

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL Ballerup Kommune August 2016 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Investeringscase 3 2.1 Forudsætninger 3 2.2 Udgifter til kompetenceudvikling 3 2.3 Finansiering 3 2.4

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG

Læs mere

Oplæg om vores erfaringer med styring på ældreområdet i Aabenraa Kommune

Oplæg om vores erfaringer med styring på ældreområdet i Aabenraa Kommune Oplæg om vores erfaringer med styring på ældreområdet i Aabenraa Kommune Hvordan gør vi i Aabenraa og hvilke problemstillinger og udfordringer har vi mødt undervejs? Bjarne Ipsen Afdelingschef for Visitation

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kommunernes administrative produktivitet. En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner.

Kommunernes administrative produktivitet. En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner. Kommunernes administrative produktivitet En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner. Administrationsanalyse af udgifts- og personaleforbrug samt produktivitet og ledersammensætning

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

STYRINGSDIALOG OG EFFEKTIV DRIFT

STYRINGSDIALOG OG EFFEKTIV DRIFT STYRINGSDIALOG OG EFFEKTIV DRIFT Målrettet udvikling på grundlag af et styringsmæssigt portræt af den enkelte boligorganisation Styringsdialog 2016, Københavns Kommune Fælleskonference, Peter Juul Andersen

Læs mere

Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner

Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner TØF 29. April 2013 Oplæg v/ Manager Andreas Østergaard Poulsen, BDO BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser

Læs mere

Økonomisk politik. For Faaborg-Midtfyn Kommune

Økonomisk politik. For Faaborg-Midtfyn Kommune Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udkast pr. 29. november 2016 1 Indledning De offentlige finanser har gennem en årrække været under pres og kommunerne bliver i disse år mødt med fortsatte

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Randers Kommune

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Randers Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Randers Kommune 29. april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 RESUME... 3 2 FORMÅL... 3 3 METODE OG DATAGRUNDLAG... 4 4 ANALYSE...

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Udfordringer og styring i den offentlige sektor Ansvar for styring en ny formel styringsudmelding Tænketanken

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 SERVICENIVEAU Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. NDLEDNING....3 2. HVORFOR SKAL VI HAVE ET SERVICENIVEAU?.... 3 3. VEJEN MOD ET

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv 4. Marts 2014 Den effektive indkøbsorganisation Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv v/ Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 2 Fakta om Region Syddanmark Offentligt indkøb : 290 mia. kr. Regionernes samlede

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune Bilag 1 til revisionsberetning nr. 21 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 RESUME... 3 2 FORMÅL... 4 3 METODE OG DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7 Stande Plan over stande 1. KMD/Medialogic 2. Schultz 3. Hejmdal/DropUd 4. VIA University College 5. Contra 6. Specialfunktionen Job & Handicap 7. Marselisborg Udvikling, Kompetence, Viden 8. Lærdansk 9.

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune Notat Den 18-10-2012 Aarhus Kommunes deltagelse i Økonomistyringsprojekt tilrettelagt af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Som led i økonomiaftalen

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcenteret

Aftale for Social- og Handicapcenteret Aftale for Social- og Handicapcenteret Overskrifter for aftalens mål 1 Implementering af udvalgte dele af Planen for socialområdet for voksne 2014-2020 2 Forbedret økonomistyringsgrundlag Dato: 3. marts

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

14. september 2007. Evaluering i den offentlige sektor - muligheder og udfordringer

14. september 2007. Evaluering i den offentlige sektor - muligheder og udfordringer 14. september 2007 Evaluering i den offentlige sektor - muligheder og udfordringer Introduktion Administrationspolitisk Center i Finansministeriet Ansvar for forvaltningspolitikken i Danmark Administrationspolitik,

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet !!! Frederikssund Kommune Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet I tabellen nedenfor ses totaludgifterne for de forskellige kørselsordninger i Frederikssund

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

Formål og program. Kommunal økonomistyring, effektmåling, kvalitetsudvikling og effektivisering. Undersøgelsen er foretaget i november 2009.

Formål og program. Kommunal økonomistyring, effektmåling, kvalitetsudvikling og effektivisering. Undersøgelsen er foretaget i november 2009. Formål og program Kommunal økonomistyring, effektmåling, kvalitetsudvikling og effektivisering Undersøgelsen er foretaget i november 2009. Målgruppen var kommunaldirektørerne Over 60% har svaret på spørgsmålene

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Ressourceregnskab. Et initiativ i forlængelse af styringsanalyse

Ressourceregnskab. Et initiativ i forlængelse af styringsanalyse Ressourceregnskab Et initiativ i forlængelse af styringsanalyse Formål At styrke informationsgrundlaget for styring af uddannelsernes kvalitet både centralt og decentralt sikre øget åbenhed og gennemsigtighed

Læs mere