Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output)"

Transkript

1 God økonomistyring

2 I den bedste af alle verdener kobler god økonomistyring tre områder: Finansiel styring, aktivitetsstyring og mål- og resultatstyring. Mål- og resultatstyring Finansiel styring Aktivitets- og ressourcestyring Når vi arbejder på at integrere de tre områder, opnår vi større viden om, hvordan vi kan tilbyde borgeren den bedst mulige indsats på den mest omkostningseffektive måde. Vi får samtidig et mere sikkert grundlag for vores prioriteringer - fra de politiske prioriteringer med tværgående sigte - til prioriteringerne for de decentrale ledere, der har den daglige kontakt med borgerne. Økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL opstiller et langsigtet målbillede for god økonomistyring. Målbilledet illustrerer blandt andet temaer som budgetforudsætninger, drivere for udgifter, løbende budgetopfølgning med henblik på at kvalificere prioriteringsdrøftelser, integration af politikker, strategier og mål i økonomistyringen samt nøgletal og benchmarking til at identificere effektiviseringspotentialer. Alt sammen med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for god økonomistyring. Her kommer et udsnit af vores tilbud om råd og bistand til at opfylde de politiske målsætninger og arbejde for endnu bedre økonomistyring i din kommune. Med inspiration fra Produktivitetskommissionens analyserapport vedrørende ledelse, styring og motivation i den offentlige sektor fra efteråret 2013 er emnerne for vores ydelser rettet mod: Bedre input styring: Budgetstyring og budgetopfølgningskoncept, God økonomistyring i offentlige byggeprojekter Bedre output styring: Stordriftsfordele via forpligtende kommunale samarbejder, Kommunale kørselsopgaver, Itservicefællesskaber. Bedre outcome styring: Styring efter resultater og effekt for borgerne, Benchmarkinganalyser. Effektivitet = Resultat Ressourcer Ressourcer (input) Produktion (output) Resultat (effekt for borgerne) Produktivitet = Produktion Ressourcer 2

3 Bedre input styring Budgetstyring- og budgetopfølgningskoncept Vi tilbyder at bistå kommunerne med optimering af kommunens budgetstyrings- og budgetopfølgningskoncept med udgangs punkt i målbilledet i økonomiaftalen for På overskriftsniveau handler målbilledet om: Økonomisk politik og målsætninger Budgettering Opfølgning Koncernstyring/ ledelsesinformation Formålet med opgaven er at udvikle et koncept, der skaber sammenhæng mellem konkrete og klare budgetforudsætninger og de omkostningsdrivere, der danner grundlag for den løbende opfølgning. For at skabe det nødvendige prioriteringsrum, har opgaven desuden til formål, at sikre opfølgning af både den finansielle styring og aktivitets- og målstyringen, så der ikke alene stilles krav om budgetoverholdelse men desuden krav om budgettilpasning ved ændret aktivitetsniveau. At skabe prioriteringsrum handler også om skarp prognosticering, og at den løbende opfølgning er så tæt på bullseye som muligt. Det forudsætter, at man udfordrer eksisterende metoder for prognosticering. BDO bistår kommunerne med nytænkning og konkrete værktøjer til denne komplekse øvelse. I opgaven sikrer vi: At kommunen får kendskab til områdernes udgiftsdrivere At kommunen får skærpet fokus på de budgetforudsætninger, som er en forudsætning for effektiv styring Kvalitet i prognosticeringen At der sker en reel kobling mellem opfølgning af økonomi og aktiviteter - fald i aktivitet bør ofte også betyde fald i forbrug Fokus på modtagerens styringsbehov, da opfølgningen skal tilpasses modtagerens behov. - Virksomhedslederen og politikeren har ikke nødvendigvis det samme informationsbehov. Vores rådgivning tager udgangspunkt i BDO s mangeårige erfaring indenfor økonomistyringsområdet og i vores deltagelse i Finansministeriets kortlægning af økonomistyringen i kommunerne. God økonomistyring i offentlige byggeprojekter BDO tilbyder strategisk bygherrerådgivning og økonomistyring i forbindelse med gennemførelse af offentlige byggeprojekter herunder etablering af Offentligt-Privat Samarbejde og selskabsdannelser. 3

4 Vores rådgivning tager udgangspunkt i vores erfaring med gennemførelse af egnethedsvurderinger af de forskellige samarbejdsformer med særlig fokus på de parametre, som bør indgå i de indledende strategiske og økonomiske overvejelser omkring igangsætning af offentlige byggeprojekter: - Ejerskab - Jura - Økonomi og finansiering - Organisering - Tids- og procesplan. Konkret tilbyder vi rådgivning og beslutningsstøtte til: Vurdering af projekters totaløkonomi, herunder udarbejdelse af totaløkonomiske beregninger for forskellige løsningsmodeller (leje eller eje) Kritisk gennemgang af de opstillede forudsætninger for og gennemførelse af konkrete beregninger af projektøkonomien Bistand til at gennemføre en kvalificeret løbende økonomistyring og budgetkontrol i forhold til meddelte anlægsbevillinger og anlægsbudget, herunder udarbejdelse af løbende dispositionsregnskaber Løbende afrapportering af budgetkontrol og status på dispositionsregnskaber, herunder kontrol med forbrug af afsatte beløb til uforudsete udgifter og andre rådighedsbeløb m.v. Etablering af betryggende forretningsgange for den løbende håndtering af byggeriets betalinger, godkendelsesprocedurer m.v. Udarbejdelse af likviditetsbudget og oplæg til bevillings- og rådighedsbeløb Udarbejdelse af budgetterings- og bevillingsvejledning for tilskud, finansielle poster m.v. Kritisk kontrol af bilag før udbetaling, herunder kritisk gennemgang af aftalesedler før bygherrens godkendelse Rådgivning ved hjemtagelse af byggeriets finansiering, herunder etablering af byggekredit, opgørelse af deponeringsforpligtigelser og hjemtagelse af lån Analyser på ældre- og handicapområdet. Bedre output styring Stordriftsfordele via forpligtende kommunale samarbejder En ofte overset metode til at indfri kravene til øget produktivitet og effektivitet for din kommune er at indgå i mere forpligtende samarbejder med andre kommuner om den kommunale opgaveløsning. Forpligtende kommunale samarbejde kan indebære et væsentligt effektiviseringspotentiale via stordriftsfordele og samtidig være en mulighed for at tiltrække og fastholde talent, viden samt investeringer og sikre en bæredygtighed i leveringen af de kommunale ydelser. På KØF 2013 var budskabet fra førende kommuner på feltet samt KL, at effektvisering via stordrift er et emne for nuværende og kommende økonomiaftaler, og at kommunerne skal gribe muligheden for selv at præge hvilke typer af forpligtende samarbejder, der etableres. Vi mener, at mange kommuner står overfor en række ud- 4

5 fordringer og opgaver, hvor der er potentiale for at hente stordriftsfordele via forpligtende samarbejder, og vi peger bla. på: Ældre & Sundhed: Effektivisering af ernæringsindsats, rehabiliteringsindsatser, forebyggelsespakker, hjælpemiddeldepoter, udnyttelse af velfærdsteknologiske muligheder samt faglig bæredygtighed i rådgivning om kommunikation og hjælpemidler Social: Samarbejde om specialiseret udbud af sociale tilbud, digitalisering af socialområdet Børn & unge: Effektivisering og bæredygtighed i den kommunale tandpleje samt SSP-indsats Teknik & miljø: Effektvisering af arealregistrering og udarbejdelse af serviceniveauer, vej- og parkområdet, forsyningsområdet samt beredskabet Kultur & fritid: Samarbejde om specialiseret udbud og bæredygtighed i fritids- og kulturtilbud, samarbejde om udvikling af biblioteksområdet Beskæftigelse: Effektvisering af den virksomhedsrettede indsats, specialisering og bæredygtighed i aktiveringstilbud og ressourceforløb Erhverv: Effektvisering af indsatser rettet mod erhvervsudvikling og turisme Administration: Effektivisering af administrative funktioner som IT, HR og lønadministration, callcenter, vagtservice samt digitalisering af borgerservice. BDO har rådgivet en række kommuner om etableringen af forpligtende kommunale samarbejder. Vi tilbyder at bistå din kommune med et beslutningsgrundlag, der giver svar på en række centrale spørgsmål: Hvorfor skal kommunerne samarbejde - hvilke udfordringer og opgaver er der forventning om, at man kan løfte bedre i flok? Hvad skal der til for at indgå i samarbejdet - dvs. hvad skal kommunerne have ud af det ud fra devisen om, at alle der deltager skal have gevinst og samtidig skal bidrage til det samlede resultat Hvilke og hvor store stordriftsfordele kan samarbejdet forventes at skabe? Hvilke samarbejdsformer kan sikre den bedste realisering af potentialet - løse netværksaftaler, tidsbegrænsende partnerskaber, 60-selskaber, fælles udbud, OPS? Hvad skal der til for at realisere samarbejdet - risici, opmærksomhedspunkter og køreplan? Vores tilbud om rådgivning om forpligtende samarbejder spænder over hele forløbet fra de indledende strategiske overvejelser og sonderinger om samarbejdsmuligheder til udarbejdelse af konkret business case og køreplan for implementering af samarbejdet. Kommunale kørselsopgaver De kommunale kørselsordninger er forskelligartede og forankret i forskellige lovgivninger og paragraffer. Det betyder, at kørselsområderne typisk er spredt ud over stort set alle de typiske kommunale forvaltningsområder. Og det har været en medvirkende årsag til, at det typisk er vanskeligt at få et samlet overblik over området - og derved svært at skabe ensartet service og nødvendige effektiviseringer. I BDO har vi via analyser af det kommunale kørselsområde opnået stor erfaring med området, og vi har blik for diverse udgiftsdrivere på området. Af økonomiaftalen mellem KL og Finansministeriet for 2014 fremgår det, at der skal realiseres effektiviseringsgevinster på befordringsområdet svarende til 100 mio. kr. i 2014 stigende til 430 mio. kr. i

6 Flere landsdækkende analyser har vist, at der er betydelige besparelsespotentialer på kørselsområdet. Lidt forenklet kan de forskellige effektiviserings-/besparelseshåndtag opstilles således: 1) Justering af serviceniveauet i forhold til de forskellige ordningers adgangskriterier bla. udarbejdelse af kvalitetsstandarder og vejledninger 2) Den kommunale organisering af kørselsområdet bla. overvejelser om kørselskoordinator eller kørselskontor 3) Bedre planlægning af kørsel, så samkørselsgraden og kædekørselsmulighederne øges 4) Mere effektiv konkurrenceudsættelse 5) Bedre styring - herunder ledelsesinformation og god økonomistyring. Uanset hvor langt man er kommet som kommune i forhold til eksempelvis udbud og præ-planlægning på kørselsområdet, så anbefaler BDO, at kommunerne ser på organiseringen af kørselsområdet og kortlægger og analyserer visitationsprocesserne til de respektive kørselsordninger. Logikken er, at kommunen naturligvis skal tilbyde befordring til de borgere, der har krav på det, men at borgere, der kan transportere sig selv og ikke har krav på kommunal finansieret befordring, fremover ikke skal visiteres til en sådan ordning. Vi har sammen med BDO gennemført en analyse af vores visitationspraksis på kørselsområdet. Via en god og inddragende proces fik vi på tværs af vores forvaltninger et rigtig godt overblik over vores omkostninger og vores nuværende praksis. Med udgangspunkt i dette nye overblik kunne vi sammen med BDO sætte fokus på de fremadrettede ændringer, der blandt andet vil medføre en forbedret visitationspraksis og en sandsynlig besparelse på det samlede kørselsområde. Administrationschef Bettina Hedeby Madsen Hjørring Kommune BDO har gode erfaringer med at gennemføre analyser af området, hvor der er massiv medarbejderinddragelse, og hvor der i vid udstrækning opnås konsensus om de besparelsespotentialer, der følger med en analyse af området. 6

7 It- servicefællesskaber En kommune bruger cirka 1200 kr. om året på it per indbygger. Hvad bruger din kommune? Hvis it skal kunne betale sig, skal man være omkostningseffektive og udnytte alle de iboende og afledte fordele. For at skabe et stærkt samspil mellem forretning og it, arbejder vi med tre lønsomhedstemaer som fundamentet for vores ydelsesområder og enkeltydelser: Transparens: Den nødvendige gennemsigtighed som grundlag for at vurdere eksisterende og nye it løsninger. Innovation: Nye løsninger der understøtter kommunens ønskede udvikling Kvalitet: Afstemning af serviceniveauet og forventningerne til fleksibilitet, hastighed og pålidelighed. Er et it-servicefællesskab det rigtige for jer? Et it-servicefællesskab kan danne baggrund for at effektivisere it-driften og for at skabe et højere kvalitets- og serviceniveau. Vores analyser viser, at det kræver et godt forarbejde, hvis et it-servicefællesskab skal blive en succes. Blandt de centrale overvejelser er: Hvordan ser vi ud? I bør kende jeres samlede it-omkostning og nytteværdien for at vide, om kommunens egne effektiviseringsmuligheder er udtømte. Hvad koster It hos os? Prissætning Ydelsesdeklaration Allokering af omkostninger Beregning af priser Er vi dyrere end andre? Benchmark Udvikle sig på flere trin samtidigt? Hvad gør vores It-ydelser dyrere? Drill down - Aktiviteter - Ressourcer - Serviceniveau Hvordan ser en attraktiv partner ud? Billigst er ikke altid bedst. Ligesom I skal kende jeres egne omkostninger og nytteværdien, er det en klar fordel også at kende partnerens. Endelig skal målsætningerne for samarbejdet være forenelige på flere niveauer. Hvad er de mulige scenarier med tanke på omfang og konstellationer? Jo mere omfattende samarbejdet er, desto større konsekvenser har det. Det er vigtigt at afklare fordele, ulemper, muligheder og trusler for hvert enkelt scenarie. Man skal gøre sig klart, hvem der vil have ansvar for hvad for at afgøre spørgsmål om fleksibilitet, beslutningsdygtighed og myndighed. Forskelligheden i serviceniveau på it-området kræver prissætning og måling, hvis regningen fremover skal fordeles efter forbrug og ikke blot indbyggertal. Og så kræver det rigtigt meget intern dialog mellem kommunerne, hvis serviceniveauet skal nivelleres. BDO tilbyder at opstille og analysere de kriterier, der er vigtige for jer. Har I fundet jeres partnere på området, bistår vi den økonomiske rådgivning og sikrer, at aftalen beskriver de gensidige forpligtelser, der er forudsætningen for et succesfuldt it-servicefællesskab. Hvorfor er vi dyrere her? Analyser - Indkøb - Ressourcestyring - Arbejdsgange - Organisering - Brugertilfredshed Skal vi spare? Hvordan? - Udvalgte ydelser - Evt udvalgte itaktiviteter Effektiviseringsprojekter - Ydelsesoptimering - Outsourcing/udbud - LEAN projekter Hvordan styrer vi omkostningerne bedre fremover? Strategisk udvikling - Cost model - Finansieringsmodel - Ledelsesinfo - It-governance principper - It-strategier 7 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

8 Bedre outcome styring Styring efter resultater og effekt for borgerne Der findes væsentlige potentialer for at skabe øget produktivitet og effektivitet i den kommunale sektor. Denne pointe står centralt i Produktivitetskommissionen analyserapport vedrørende ledelse, styring og motivation i den offentlige sektor fra efteråret Men hvordan høster man disse potentialer? Produktivitetskommissionen anbefaler, at kommunerne i langt højere grad styrer systematisk efter at skabe resultater og effekt for borgere - både på politisk og administrativt niveau. Hos BDO har vi indgående erfaring i at rådgive om at integrere effektstyring i styringsmodeller for at skabe et systematisk fokus på at øge produktivitet og effektivitet. Vores rådgivning spænder over alle aspekter af resultat- og effektstyring - herunder: Regler for afregning mellem bestiller og udfører som tilskynder til resultater og effekt for borgerne Systematisk opfølgning, analyser og benchmarking af produktivitet og effektivitet i opgaveløsningen. De konkrete muligheder for at indføre effektstyring varierer på tværs af sektorområder. Vores dialog med jeres kommune vil derfor tage afsæt i de områder, hvor I kan finde det største resultat af effektstyring. Effektstyring Effektstyring Politisk målfastsættelse Modeller for øget grad af politisk målstyring baseret på mål om resultater og effekt Større sammenhæng i organisationens arbejde via målnedbrydning fra politisk niveau til de udførende enheder Modeller for målstyring/aftalestyring af de offentlige ledere baseret på få og tydelige mål relateret til kerneopgaven Udvikling af dokumentationsmodel for ind samling og anvendelse af sammenlignelige data for ressourceanvendelse, produktion og effekt i de kommunale enheder Evaluering af effektstyringsmodel Evaluering af effektstyringsmodel Systematisk opfølgning på målopnåelse Systematisk opfølgning på Dokumentation på målopnåelse nøglemålepunkter Politisk Målnedbrydning målfastsættelse gennem forandringsteorier eller lign Målnedbrydning gennem forandringsteorier eller lign Mål- og aftalestyring Mål- og aftalestyring 8 Dokumentation på nøglemålepunkter

9 Organisatoriske effekter Samfundsrettede effekter Organisatoriske Forbedret effekter prioritering Tættere kobling mellem effektmålsætninger og ressourcetildeling Forbedret prioritering Tættere kobling mellem effektmålsætninger Øget ansvarlighed og ressourcetildeling Tættere kobling mellem ansvaret for levere præstationer og delegation af handlebeføjelser Øget ansvarlighed Tættere kobling mellem ansvaret for levere Større præstationer gennemsigtighed og delegation af handlebeføjelser Systematisk kommunikation til interessenter og samarbejdspartnere om de realiserede præstationer og de Større gennemsigtighed Systematisk opnåede kommunikation effekter til interessenter og samarbejdspartnere om de realiserede præstationer og de Styrket opnåede læring effekter og udvikling Systematisk fokus på at styrke sammenhængen mellem indsats, produkt Styrket og læring effekt for og målgruppen udvikling Systematisk fokus på at styrke sammenhængen mellem indsats, produkt og effekt for målgruppen Samfundsrettede Øget effektivitet: effekter EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEffffffff mmmmmmmmmmmmmmffffmmmmmmmmmmmmeeee RRRREEEERRRRRRRRffffffffffffRRRREEEEEEEE Øget effektivitet: Og/eller EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEffffffff mmmmmmmmmmmmmmffffmmmmmmmmmmmmeeee RRRREEEERRRRRRRRffffffffffffRRRREEEEEEEE Øget produktivitet: PPPPffffffffPPPPmmmmmmmmmmmmPPPPffffPPPP Og/eller RRRREEEERRRRRRRRffffffffffffRRRREEEEEEEE Øget produktivitet: PPPPffffffffPPPPmmmmmmmmmmmmPPPPffffPPPP RRRREEEERRRRRRRRffffffffffffRRRREEEEEEEE Øget legitimitet Demonstreret evne til at levere præstationer og effekt Øget legitimitet Demonstreret evne til at levere præstationer og effekt 9

10 Benchmarkinganalyser I kender de gængse nøgletal på området, men ved I egentlig, om jeres kommune har høje eller lave udgifter? Eller hvor I skal lede efter optimeringer og besparelser? Benchmarking handler om at lære af de bedste på et område med henblik på selv at blive bedre. Forskellen på almindelig sammenligning og benchmarking er identifikation af best practice dvs. identifikation af en organisation, som i en sammenligning klarer sig bedst, og som de andre kan lære af. Identifikation af best practice giver mulighed for at beregne/estimere effektiviseringspotentialer. Benchmarking er meget mere end en sammenligning af nøgletal. Benchmarking er fokus på resultater og de faktorer som skaber resultaterne eksempelvis strategier, organisering, metoder og processer.pg analyse af området for voksne med særlige behov. Resultatbenchmarking omfatter en sammenligning på tværs af et antal kommuner af centrale nøgletal på inden for et bestemt område. Resultatbenchmarking danner baggrund for at identificere best practice og for at gennemføre analyser med henblik på at identificere, hvorfor resultaterne er bedre i den ene kommune end i sammenligningskommunerne. Best practice vil i denne sammenhæng sige, at en kommune samlet set klarer sig bedre på alle parametre end sammenligningskommunerne, men det kan også være delresultater i en kommune eksempelvis på botilbudsområdet, som skiller sig positivt ud og som derfor underlægges nærmere analyse. En proces omkring benchmarkinganalyse kan se sådan ud: Udvælgelse af sammenligningskommuner Identifikation af databehov Dataindsamling Databehandling og analyse Identifikation af best practice En benchmarkinganalyse vil synliggøre hvilken kommune, der har de laveste udgifter på et givet område. Det vil være en nuanceret analyse, der blandt andet kan identificere, hvilke udgifter, som er udslagsgivende. Herefter kan effektiviseringspotentialet for den enkelte kommune beregnes i forhold til et eller flere parametre. bedre økonomiske resultater end sammenligningskommuner. BDO tilbyder at identificere og anbefale konkrete tiltag, som den enkelte kommune kan iværksætte med henblik på en forbedret styring af området. I forlængelse af en benchmarking tilbyder BDO at gennemføre en analyse med henblik på at identificere de bagvedliggende årsager til, at én kommune præsterer 10

11 Kontakter BDO Chris Enrico Petersen Partner, rådgivningschef Tlf: Mail: Helle Thiele Partner, rådgivningschef Tlf: Mail: Pernille Nielherdt Kjerulff Senior Manager, Budgetstyring Tlf: Mail: Jørgen-Ulrik Christensen Partner, afdelingschef, Bygge og anlæg Tlf: Mail: Andreas Østergaard Poulsen Manager, Effektstyring og evaluering Tlf: Mail: Rasmus Morten Høybye Duus Senior Manager, Skole og dagtilbud Tlf: Mail: Ole Steen Manager, It-revision Tlf: Mail: 11

12 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 138 lande.

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet

Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsområdet er under forandring og oplever stadig stigende pres fra det politiske og administrative niveau i forhold til budgetoverholdelse

Læs mere

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE OPLÆGSHOLDERE Andreas Østergaard Poulsen, Senior Manager i BDO o o o Omfattende erfaring med indførsel af effektbaseret styring i offentlige organisationer Har bistået kommuner

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

i n n a a n u t N i l l a a l a O K D B BDO i Grønland

i n n a a n u t N i l l a a l a O K D B BDO i Grønland BDO i Grønland Vi har lange relationer til både den private og offentlige sektor i Grønland. Som rådgiver og revisor ønsker vi at være med til at styrke og effektivisere den offentlige sektor i Grønland,

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Kommunernes administrative produktivitet. En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner.

Kommunernes administrative produktivitet. En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner. Kommunernes administrative produktivitet En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner. Administrationsanalyse af udgifts- og personaleforbrug samt produktivitet og ledersammensætning

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune Bilag 1 til revisionsberetning nr. 21 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 RESUME... 3 2 FORMÅL... 4 3 METODE OG DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Udfordringer og styring i den offentlige sektor Ansvar for styring en ny formel styringsudmelding Tænketanken

Læs mere

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7 Stande Plan over stande 1. KMD/Medialogic 2. Schultz 3. Hejmdal/DropUd 4. VIA University College 5. Contra 6. Specialfunktionen Job & Handicap 7. Marselisborg Udvikling, Kompetence, Viden 8. Lærdansk 9.

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT KONFERENCE 28. SEPTEMBER 2015 BOLIGKONTORET DANMARK KLAUS KRAMSHØJ, SENIORKONSULENT IDA RAVNHOLDT POULSEN, PROJEKTLEDER En innovativ vej til effektiv drift Udlændinge-,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Københavns Kommune. Maj 2010

Københavns Kommune. Maj 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-n001 JEAN DDNA 169100 10007.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

RESULTATER FRA NIELSEN & PARTNERS. Ideologisk principfasthed hos politikere bremser effektiviteten i den offentlige sektor

RESULTATER FRA NIELSEN & PARTNERS. Ideologisk principfasthed hos politikere bremser effektiviteten i den offentlige sektor Ideologisk principfasthed hos politikere bremser effektiviteten i den offentlige sektor - men det gør manglende forretningsorientering i de administrative topledelser også RESULTATER FRA NIELSEN & PARTNERS

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Strategi for økonomisk tilsyn

Strategi for økonomisk tilsyn Strategi for økonomisk tilsyn Indhold 1 Indledning 1 2 Rammerne for det økonomiske tilsyn 2 3 Formål med det økonomiske tilsyn 3 4 Metoder i tilsynet 4 4.1. Risikobaseret tilsyn 4 4.2. Tematisk tilsyn

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014 Fokuseret tilsyn og styring September 2014 Koncernstyring Rammer for tilsyn og styring Krav om tilsyn og styring Dimensioner i tilsyn og styring Performance Fremadrettet sikring og udvikling af institutionernes

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

DEN KOMMUNALE CONTROLLER

DEN KOMMUNALE CONTROLLER I foråret 2014 præsenterede vi en nyudviklet version af Den kommunale Controller i samarbejde med reflexio P/S. Evalueringerne efter første forløb viser meget tilfredse deltagere. Tilmeld dig efterårsholdet

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Effektivisering af jobcentrene

Effektivisering af jobcentrene Effektivisering af jobcentrene Et dybere indblik i Jobcenter Frederikshavns produktivitet, effekter og udviklingsmuligheder Dagsorden 1 Introduktion og præsentation 2 Analyse af jobcentrenes ressourceforbrug

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet er en lederstilling på udviklings- og forretningsorienteret område. Udviklingschefen

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Denne rapport kan bruges som undervisningsmateriale om de økonomiske aspekter af myndighedssagsbehandlernes arbejde med udsatte børn

Læs mere