KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S OG AKADEMIKER- ORGANISATIONERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S OG AKADEMIKER- ORGANISATIONERNE"

Transkript

1 VERENSKOMST KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S OG AKADEMIKER- ORGANISATIONERNE OVERENSKOMST Indgået mellem Københavns Lufthavne A/S (CPH) og Akademikerorganisationerne DI nr

2 Københavns Lufthavne og Akademikerorganisationerne Overenskomst mellem Københavns Lufthavne A/S (CPH) og Akademikerorganisationerne DI nr

3 Indhold 1. Dækningsområde Generelle vilkår Løn Pension Arbejdstidens længde og placering Deltidsansættelse og midlertidig ansættelse Merarbejde Sygdom Børns sygdom Graviditet, barsel og adoption Ferie Fri- og helligdage Regler for sikkerheds- og tillidsrepræsentanter Ikrafttrædelse og opsigelse Bilag Protokollat om gennemførelse af deltidsdirektivet nr. 97/81/EF af 15. december Bilag Protokollat om gennemførelse af forældreorlovsdirektivet nr. 96/34/EF af 3. juni Bilag Protokollat om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Bilag Protokollat om fravigelse af ferieloven Bilag Hovedaftalebestemmelser Ved organisationerne i nærværende aftale forstås akademikerorganisationerne og DI overenskomst II (DIO II). Ved parterne forstås CPH og akademikerklubben. 2

4 1. Dækningsområde Aftalen omfatter sådanne medarbejdere hos CPH, der kan organiseres i akademikerorganisationerne. Aftalen kan aftales til at omfatte andre medarbejdere eller medarbejdergrupper. Stk. 3. Aftalen omfatter ikke chefer ansat på individuel kontrakt og ledere af organisatoriske enheder. Stk. 4. Såfremt en akademiker ansættes i et job, der efter almindelig bedømmelse ikke er et akademikerjob, underretter CPH tillidsrepræsentanten, som har påtaleret. 2. Generelle vilkår Funktionærlovens regler er gældende. I forbindelse med ansættelse modtager medarbejderen et ansættelsesbrev med oplysninger om, hvorvidt ansættelsen finder sted med henblik på varig ansættelse, eller om der er tale om tids- eller opgavebestemt beskæftigelse, jf. 6, stk. 2. I forbindelse med ansættelse af en ny medarbejder orienteres tillidsrepræsentanten herom med oplysning om navn, arbejdsfunktion samt tiltrædelsesdato. Orientering af tillidsrepræsentanten skal ske senest 14 dage efter ansættelsen. Stk. 3. Såfremt en medarbejder med mere end 1 års ansættelse afskediges, skal der gives såvel medarbejder som tillidsrepræsentant underretning om årsagen til afskedigelsen, jf. i øvrigt funktionærloven. Ved skriftlig advarsel af en medarbejder skal tillidsrepræsentanten orienteres, og medarbejderen skal have mulighed for at inddrage denne under drøftelser med CPH. Stk. 4. Ophavsret til skriftlige fremstillinger mv. samt eventuelle opfindelser tilhører medarbejderen med de begrænsninger, der findes i lovgivningen, herunder Lov om arbejdstagers opfindelser. Stk. 5. Medarbejderen skal iagttage tavshed med hensyn til forhold, hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet og/eller bliver foreskrevet af CPH. Tavshedspligten ophører ikke med ansættelsesforholdets ophør. 3

5 3. Løn Lønnen aftales mellem CPH og vedkommende medarbejder. Spørgsmålet om regulering af lønnen tages op til forhandling én gang om året pr. 1. maj, således at lønnen til stadighed giver udtryk for vedkommendes indsats, ansvar og kvalifikationer. Lønnen kan tillige være baseret på bonus-, akkord- og provisionsordninger. Pr. 1. marts 2014 hæves mindstelønnen med 241,- kroner pr. måned til kroner. Pr. 1. marts 2015 hæves mindstelønnen med 265,- kroner pr. måned til kroner. Pr. 1. marts 2016 hæves mindstelønnen med 289,- kroner pr. måned til kroner. Beløbet er inklusiv eget, men eksklusiv arbejdsgivers pensionsbidrag. Ved bacheloruddannelser betales 90 % af den angivne lønning. Umiddelbart efter den årlige lønregulering drøfter tillidsrepræsentanten og ledelsen resultatet af den årlige lønforhandling. Drøftelserne finder sted i juni måned. Drøftelserne omfatter dels en evaluering af den individuelle lønproces og dels en drøftelse om resultatet af lønreguleringen. Til brug ved drøftelserne har tillidsrepræsentanten forinden fået udleveret en anonymiseret liste over resultatet af de individuelle lønreguleringer for de af overenskomsten omfattede akademikere. Listen udleveres elektronisk og indeholder oplysninger om løn før og efter lønreguleringen med angivelse af om lønnen inkluderer eget og/eller arbejdsgivers pensionsbidrag, samt om den procentvise lønregulering. Herudover udleveres lønstatistisk materiale over procentvise lønstigninger for gruppen som helhed fordelt på afdeling. Det skal bemærkes at de lønstatistiske data slås sammen, hvis afdelingerne omfatter mindre end 5 personer. Skønner tillidsrepræsentanten herefter, at der for enkeltpersoner er et misforhold til andre sammenlignelige medarbejderes løn, kan tillidsrepræsentanten kræve en lokal forhandling herom. Der vil ved lønforhandlingerne være et særligt fokus på dialog mellem leder og medarbejder. Efter løndrøftelsen indsættes en tænkepause inden den individuelle lønregulering fastlægges. Denne proces evalueres efterfølgende med tillidsrepræsentanten. Stk. 3. Bonus-, akkord- og provisionsordninger kan aftales direkte med medarbejderne. Omfatter en sådan ordning en gruppe af medarbejdere, skal tillidsrepræsentanten inddrages i forhandlingerne. Omfatter en sådan ordning alene enkeltpersoner, kan tillidsrepræsentanten inddrages efter vedkommendes ønske. 4

6 Stk. 4. Skønner akademikerorganisationerne, at der for medarbejdergruppen som helhed er tale om et lønmæssigt misforhold i forhold i sammenlignelige grupper, kan akademikerorganisationerne kræve forhandling om dette spørgsmål og i mangel af enighed kræve sagen optaget til fagretlig behandling, således at såvel spørgsmålet om konstatering af et misforhold som dettes omfang kan påkendes af en faglig voldgiftsret. Til brug herfor kan akademikerorganisationerne begære en oversigt indeholdende de enkelte ansattes aktuelle gager inklusive alle lønandele. De udleverede lønoplysninger er alene til brug for behandlingen af lønsagen, og er derfor fortrolige. Stk. 5. Lønnen udbetales månedsvis bagud. 4. Pension Til pension fratrækkes 15 pct. af lønnen Lønmodtager indbetaler 5 pct. af pensionsbidraget, og CPH indbetaler 10 pct. Beregningsgrundlaget for pensionsbidraget er herefter lønnen eksklusiv genetillæg, arbejdstidsbestemte tillæg, overarbejdstillæg, engangsvederlag, tillæg efter overenskomstens 3, stk. 3. Stk. 3. Samtidig med lønnen indbetaler CPH pensionsbidraget til det relevante forbunds pensionskasse, jf. dog nedenstående. For nyansatte, der ved tiltræden har en anden pensionsordning, kan medarbejderen efter anmodning fortsætte med at indbetale ovennævnte pensionsbidrag hertil, såfremt: Pensionsordningen har løbende udbetalinger og er oprettet som led i et tidligere ansættelsesforhold. Den hidtidige pensionsordning kan modtage det fulde pensionsbidrag. Den faglige organisation indvilliger heri. Indbetaling af pensionsbidrag til det relevante forbunds pensionskasse for nyansatte med en anden pensionsordning, jf. ovenstående, sker efter den pågældende pensionskasses bestemmelser for individuelle medlemmer. Stk. 4. Medarbejderen kan vælge at lave en supplerende egenbetaling til pensionsordningen. Indbetalingen administreres af CPH. Medarbejderen kan højst ændre egenbetalingen én gang årligt. 5

7 5. Arbejdstidens længde og placering Den normale effektive ugentlige arbejdstid er for fuldtidsansatte 37 timer inklusive en daglig frokostpause på 29 minutter, idet medarbejderen skal stå til rådighed i frokostpausen. Arbejdstiden lægges på ugens fem første dage. Normal arbejdstid er i tidsrummet kl til kl Arbejdstidens placering kan aftales individuelt. Arbejdet tilrettelægges så vidt muligt således, at det ikke - anskuet over en længere periode - gennemsnitligt overstiger den normerede arbejdstid. Stk. 3. Vagtordning og honorering af vagtordning kan aftales med den enkelte medarbejder. Tillidsrepræsentanten inddrages i forhandlinger herom. 6. Deltidsansættelse og midlertidig ansættelse Ved deltidsansættelse følges funktionærlovens regler, uanset at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er mindre end 8 timer. Aftale om overgang fra fuldtidsansættelse til deltidsansættelse for en medarbejder skal bekræftes skriftligt, og tillidsrepræsentanten skal orienteres. Mindstelønnen for deltidsansatte beregnes relativt i forhold til mindstelønnen for fuldtidsansatte. Baseres aflønningen på en timebetaling, indgår mindstelønnen i denne som 1/160,33 af mindstelønnen for fuldtidsansatte pr. måned. Tidsbegrænset eller opgavebestemt ansættelse kan kun undtagelsesvis finde sted - og alene én gang for den enkelte ansatte. Det skal klart fremgå af ansættelsesskrivelsen, hvorvidt ansættelsen er tidsmæssigt begrænset eller alene knyttet til løsning af en eller flere konkrete, definerede opgaver. Fraviges disse betingelser, er funktionærlovens opsigelsesregler gældende, medmindre fravigelsen godkendes ved aftale med medarbejdernes tillidsrepræsentant eller akademikerklubben, jf. 2, stk. 2. Stk. 3. Parterne er enige om, at der mellem CPH og den enkelte medarbejder kan træffes aftale om en særlig arbejdstid og aflønning under hensyn til den pågældendes alder (seniorordning). 6

8 7. Merarbejde Merarbejde afspadseres med 1:1,5 og så vidt muligt inden udgangen af næste kvartal. Hvor afspadsering af merarbejde undtagelsesvis ikke er muligt af driftsmæssige årsager, betales dette time for time med en sats, der beregnes af vedkommendes månedsløn (mindsteløn + individuelt tillæg), divideret med det normerede månedlige timetal - og forhøjet med 50 pct. Det kan aftales, at betaling for eventuelt merarbejde er indeholdt i medarbejderens løn. Såfremt det med en medarbejder er aftalt, at merarbejde er indeholdt i lønnen og omfanget af denne medarbejders merarbejde står i misforhold til den fastsatte løn, kan der med tillidsrepræsentanten optages lokale forhandlinger herom. 8. Sygdom Der betales løn under sygdom efter funktionærlovens regler. 9. Børns sygdom Der kan - hvis forholdene på arbejdsstedet tillader det - ydes hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af medarbejderens syge barn/børn under 14 år, når * det er barnets første sygedag * hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt * barnet er hjemmeværende Under tjenestefrihed ydes normal løn, dog bortset fra arbejdstidsbestemte tillæg. 10. Graviditet, barsel og adoption Der ydes fuld løn i nedenstående perioder, forudsat at CPH kan opnå fuld dagpengerefusion: * Under graviditetsorloven for moderen fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt * Under barselsorlov for moderen i 14 uger efter fødslen * Under forældreorlov for enten faderen eller moderen i 11 uger * Under fædreorloven i 2 uger 7

9 Der ydes fuld løn i 3 uger i forbindelse med udvidet fædreorlov, uden krav om at CPH skal opnå dagpengerefusion. Den udvidede fædreorlov skal efter aftale placeres i barsels-/forældreorlovsperioden. Stk. 3. Under forældreorlov, som placeres inden for max. 32 uger efter barselsorloven, yder CPH pension (CPH s pensionsbidrag) for den periode, hvor der ikke udbetales løn. Pensionsbidraget/beløbet indbetales til pensionsordningen som et engangsbeløb i forbindelse med genoptagelse af arbejdet eller ved fratræden. Stk. 4. En medarbejder, der er gravid, skal give CPH meddelelse om graviditeten senest 3 måneder før den forventede fødsel. 11. Ferie Ferieloven er gældende. Feriefridage: Medarbejdere, der har været ansat i CPH i 9 måneder, er berettigede til 5 feriefridage. For fuldtidsbeskæftigede svarer friheden til 5 x 7,4 timer. For deltidsansatte anvendes en forholdsmæssig beregning. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret. Feriefridagene betales som ved sygdom. Feriefridage placeres efter samme regler som restferie, jf. ferieloven. Det gælder dog ikke for feriefridage i en opsigelsesperiode efter CPH s opsigelse af medarbejderen. Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom for hver feriefridag/-timer, der ikke er blevet afholdt. Kompensation udbetales herefter sammen med den næstfølgende lønudbetaling. Der kan uanset jobskifte ikke afholdes eller kompenseres for mere end de ovenfor anførte 5 feriefridage i hvert ferieår. Stk. 3. Parterne er enige om, at der mellem CPH og den enkelte medarbejder kan træffes aftale om en uges ferie udover ferielovens antal dage. Eventuel ekstra ferie skal placeres under hensyntagen til CPH s tarv og er uden løn. Stk. 4. Nyuddannede akademikere, som ansættes i CPH umiddelbart efter endt uddannelse, tildeles løn under ferie i 2 uger i det ferieår de bliver ansat. I det efterfølgende ferieår 8

10 supplerer virksomheden den optjente ferie, således at medarbejderen har minimum 2 ugers betalt ferie i ferieåret. Stk 5 For nyansatte medarbejdere, som holder ferie uden løn fra CPH, betaler CPH arbejdsgivers andel af pensionsbidraget for perioden uden løn. Stk. 6 Ferielovens 23, stk. 5 om 12 % feriegodtgørelse (feriekort) i stedet for ferie med løn, kan ikke benyttes af medarbejdere omfattet af denne overenskosmt. 12. Fri- og helligdage Samtlige lovbefalede søgnehelligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage. 13. Regler for sikkerheds- og tillidsrepræsentanter Hvor vælges Enhver medarbejdergruppe, der omfatter mindst 7 ansatte, kan af deres midte vælge en tillidsrepræsentant. Hvor medarbejdergruppen er geografisk adskilt, kan der efter aftale mellem CPH og vedkommendes organisationer vælges flere tillidsrepræsentanter. Den til enhver tid valgte tillidsrepræsentant er medlem af CPH s samarbejdsudvalg. Hvem kan vælges Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere, der har mindst 1 års anciennitet i CPH. Stk. 3. Valg af tillidsrepræsentant Valg af tillidsrepræsentant skal finde sted på en sådan måde, at alle medarbejdere, der er beskæftiget på arbejdspladsen på valgtidspunktet, sikres muligheder for at kunne deltage i valget. Valget er kun gyldigt, når tillidsrepræsentanten er valgt med stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Valget er ikke gyldigt, før det er blevet godkendt af den pågældende organisation og meddelt virksomheden og dennes organisation, som inden for en frist på 3 uger er berettiget til at gøre indsigelse mod valget over for pågældendes organisation. Det påhviler den valgte tillidsrepræsentants organisation at formidle, at den nyvalgte hurtigst muligt efter valget gennemgår et kursus for tillidsrepræsentanter. Ligeledes påhviler det virksomhedens ledelse at sørge for, at tillidsrepræsentanten opnår den nødvendige frihed til at deltage i et sådant kursus. Stk. 3a. Der kan vælges en stedfortrædende tillidsrepræsentant til at virke under den ordinære tillidsrepræsentants fravær af længere varighed på grund af sygdom, ferie, kursusdeltagelse eller lignende. 9

11 Stedfortrædende skal opfylde de samme betingelser som for valg af tillidsrepræsentant, jf. stk. 3. Den stedfortrædende tillidsrepræsentant er under sit virke som fungerende tillidsrepræsentant omfattet af samme beskyttelsesregler, som er gældende for den ordinære tillidsrepræsentant. Stk. 4. Samarbejde Det er tillidsrepræsentantens såvel som ledelsens pligt at gøre sit bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på arbejdspladsen. Stk. 5. Klager og henstillinger Når én eller flere medarbejdere ønsker det, kan tillidsrepræsentanten forelægge deres klager eller henstillinger for ledelsen. Er tillidsrepræsentanten ikke tilfreds med ledelsens afgørelse, står det den pågældende frit at anmode sin organisation om at indtræde i sagen. Tillidsrepræsentanten skal dog sørge for, at arbejdet fortsætter uforstyrret, mens sagen behandles. Stk. 6. Fællestillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanterne kan hvis CPH og organisationerne er enige herom af deres midte vælge en fællestillidsrepræsentant, der i fælles spørgsmål kan være hele medarbejdergruppens tillidsrepræsentant over for ledelsen. Fællestillidsrepræsentanten kan under ingen omstændigheder blande sig i spørgsmål vedrørende de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner inden for deres respektive afdelinger, medmindre ledelsen og de berørte tillidsrepræsentanter bliver enige herom. Stk. 7. Talsmand For arbejdsområder, hvor der er etableret holddrift, kan tillidsrepræsentanten på de skift, hvor den pågældende ikke selv arbejder, og som omfatter mindst 5 medarbejdere udpege en talsmand til på sine vegne at søge eventuelle uoverensstemmelser oplyst og ordnet, eller såfremt omstændighederne stiller sig hindrende for en ordning, bringe sagen videre til sig. Stk. 8. Funktion i arbejdstiden Udførelsen af tillidsrepræsentantens hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for den pågældendes arbejde. Hvis det for at udføre hvervet som tillidsrepræsentant er nødvendigt at forlade arbejdet i arbejdstiden, skal tillidsrepræsentanten forud træffe aftale med ledelsen på stedet. Stk. 9. Aflønning Hvis der lægges beslag på tillidsrepræsentanten i spørgsmål, som angår virksomheden og medarbejderne, skal dette honoreres med den påregnelige løn for tidsrummet. Stk. 10. Faglig klub Hvis medarbejderne slutter sig sammen i en faglig klub, skal tillidsrepræsentanten være formand. Stk. 11. Afskedigelse Afskedigelse af en tillidsrepræsentant skal være begrundet i tvingende årsager. Afskedigelsen skal ske med mindst 5 måneders varsel. Har tillidsrepræsentanten fungeret i over 5 år, sker afskedigelse dog med mindst 6 måneders varsel. 10

12 Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder varslingspligten i henhold til denne bestemmelse. Hvis virksomhedens ledelse finder, at der foreligger tvingende årsager til at opsige en tillidsrepræsentant, skal der ske henvendelse til DIO II, der herefter kan rejse spørgsmålet i henhold til reglerne for behandling af faglig strid. Mæglingsmødet skal i så fald afholdes senest 7 kalenderdage efter mæglingsbegæringens fremkomst, og den fagretlige behandling skal i øvrigt fremmes mest muligt. En tillidsrepræsentants arbejdsforhold kan normalt ikke afbrydes i varslingsperioden, førend den pågældende faglige organisation har fået lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling. Fastslås det ved den fagretlige behandling, at der foreligger tvingende årsager til afskedigelsen, betragtes opsigelsesvarslet som afgivet ved mæglingsbegæringens fremkomst. Stk. 12. Sikkerhedsrepræsentanter For sikkerhedsrepræsentanter gælder samme valg-, aflønnings- og opsigelsesregler som for tillidsrepræsentanter. 14. Ikrafttrædelse og opsigelse Overenskomsten er fornyet for perioden 1. marts 2014 til 28. februar Overenskomsten kan opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst til 1. marts Selv om aftalen er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden aftale træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat efter nedenstående regler. Arbejdsstandsning kan ikke iværksættes, så længe aftalen er løbende. Arbejdsstandsning kan af enhver af parterne iværksættes efter overenskomstens udløb med mindst 14 dages skriftligt, rekommanderet varsel over for den modstående part. København den 5. marts 2014 På vegne af Akademikerorganisationerne Københavns Lufthavne A/S Sign. Bjarne Breinhøj Knudsen Sign. Henrich Krogsgaard 11

13 Bilag 1 Protokollat om gennemførelse af deltidsdirektivet nr. 97/81/EF af 15. december 1997 Københavns Lufthavne A/S og akademikerorganisationerne er enige om at gennemføre ovennævnte direktiv samt om at aftalen om generelle og lokale vilkår m.m. ikke strider mod direktivets bestemmelser. 1. Gyldighedsområde Aftalen gælder for medarbejdere omfattet af overenskomsten mellem Københavns Lufthavne A/S og akademikerorganisationerne. 2. Formål Direktivets formål er: a) at skabe grundlag for fjernelse af forskelsbehandling og en forbedring af kvaliteten af deltidsarbejde, og b) at lette udviklingen af deltidsarbejde på frivillig basis og bidrage til en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden på en måde, der tager hensyn til behovene hos arbejdsgiver og arbejdstagere. 3. Definitioner Ved en deltidsansat forstås: En ansat, hvis normale arbejdstid beregnet på ugebasis eller i gennemsnit over en ansættelsesperiode på op til et år er lavere end den normale arbejdstid for en sammenlignelig fuldtidsansat. Ved en sammenlignelig fuldtidsansat forstås: En fuldtidsansat i samme virksomhed, der har samme type ansættelseskontrakt eller ansættelsesforhold, og som har samme eller tilsvarende arbejde/beskæftigelse. Sammenligningen skal ske under hensyntagen til bl.a. forhold som anciennitet, kvalifikationer og færdigheder. 4. Princippet om ikke - forskelsbehandling Hvad angår ansættelsesvilkår må deltidsansatte ikke behandles på en mindre gunstig måde end sammenlignelige fuldtidsansatte udelukkende, fordi de arbejder på deltid, med mindre forskelsbehandlingen er begrundet i objektive forhold. 12

14 Princippet om forholdsmæssig aflønning og forholdsmæssige rettigheder gælder på denne aftales område. Når det er hensigtsmæssigt og berettiget af objektive grunde, kan parterne gøre adgangen til særlige ansættelsesvilkår afhængig af betingelser som anciennitet, arbejdstid og indtjening. 5. Muligheder for deltidsarbejde Under hensyntagen til formålet, jf. 2 og princippet om ikke - forskelsbehandling, jf. 4, er parterne enige om følgende: Hvis parterne identificerer hindringer, der kan begrænse mulighederne for deltidsarbejde, da bør disse tages op til overvejelse med henblik på en evt. fjernelse heraf. Med forbehold for overenskomsten, praksis m.v. bør Københavns Lufthavne A/S så vidt muligt tage følgende op til overvejelse: a) anmodninger fra akademikere om overførsel fra fuldtids- til deltidsarbejde, b) anmodninger fra akademikere om overførsel fra deltids- til fuldtidsarbejde eller om forøgelse af arbejdstiden, c) tilvejebringelse af rettidig information om ledige deltids- og fuldtidsstillinger, d) foranstaltninger til lettelse af adgangen til deltidsarbejde, og hvor det er hensigtsmæssigt til lettelse af deltidsansattes adgang til efteruddannelse med henblik på at øge deres karrieremuligheder og faglige mobilitet, e) tilvejebringelse af hensigtsmæssig information om deltidsarbejde i virksomheden til eksisterende organer, der repræsenterer akademikerne. 6. Opsigelse Aftalen træder i kraft den 1. januar Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til en 1. juni. Ønsker en af parterne ændringer i aftalen, skal den 6 måneder forud for opsigelsen underrette den anden aftalepart herom, hvorefter der uden konfliktadgang optages forhandlinger med det formål at opnå enighed og derved undgå opsigelse af aftalen. Selvom aftalen er opsagt, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil en anden aftale træder i stedet eller direktivet ændres. Ansatte Arkitekters Råd Københavns Lufthavne A/S Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforbundet i Danmark 13

15 Bilag 2 Protokollat om gennemførelse af forældreorlovsdirektivet nr. 96/34/EF af 3. juni 1996 Københavns Lufthavne A/S og akademikerorganisationerne er enige om at gennemføre ovennævnte direktiv. 1. Forældreorlov Parterne, der anser direktivets bestemmelser om forældreorlov for gennemført ved gældende lovgivning, er enige om, at hvis der vedtages ændringer i lov om orlov eller anden relevant lovgivning, kan hver af parterne kræve forhandling om lovændringens eventuelle aftalemæssige konsekvenser. 2. Arbejdsfrihed som følge af force majeure En ansat har ret til arbejdsfrihed som følge af force majeure, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykker, der gør den ansattes umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig. Friheden er uden løn, medmindre andet er aftalt individuelt eller følger af lokalaftaler eller kutymer. Bestemmelsen berører ikke anvendelse af øvrige aftaler om fravær. 3. Pasning/pleje af alvorligt syge nærtstående I tilknytning til reglerne i bistandslovens kap. 12 a om hjælp i forbindelse med pasning af alvorligt syge i hjemmet m.v. er parterne enige om, at anmodninger om orlov imødekommes i videst muligt omfang over for medarbejdere, der ønsker at pleje nærtstående. 4. Opsigelse Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til en 1. juni. Ønsker en af parterne ændringer i aftalen, skal den 6 måneder forud for opsigelsen underrette den anden aftalepart herom, hvorefter der uden konfliktadgang optages forhandlinger med det formål at opnå enighed og derved undgå opsigelse af aftalen. Selv om aftalen er opsagt, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil en anden aftale træder i stedet eller direktivet ændres. Ansatte Arkitekters Råd Københavns Lufthavne A/S Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforbundet i Danmark 14

16 Bilag 3 Protokollat om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Grundlaget for denne aftale er EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden samt dansk lovgivning, herunder specielt arbejdsmiljølovgivningen og ferieloven. akademikerorganisationerne og Københavns Lufthavne A/S er enige om, at denne aftale implementerer ovennævnte direktiv. 1. Gyldighedsområde Aftalen er gældende for medarbejdere beskæftigede i henhold til overenskomst imellem Københavns Lufthavne A/S og akademikerorganisationerne. 2. Definitioner 1. Arbejdstid: Arbejdstiden er som defineret i overenskomsten/aftaler. -Er sådanne ikke fastlagt, er arbejdstiden det tidsrum, hvori arbejdstageren er på arbejde og står til arbejdsgiverens rådighed under udførsel af sin beskæftigelse. 2. Hvileperiode: Det tidsrum, der ikke er arbejdstid. 3. Natperiode: -Et tidsrum på mindst 7 timer, der skal omfatte tidsrummet mellem kl og Natarbejde: -En ansat, der normalt udfører mindst tre timer af sin daglige arbejdstid i natperioden eller forventes at udføre en nærmere aftalt del af sin årlige arbejdstid i natperioden. 3. Daglig hviletid Den daglige hviletid følger bestemmelserne i Lov om arbejdsmiljø og Arbejdsministeriets bekendtgørelse om hviletid og fridøgn med de i tilknytning hertil eventuelt indgåede og godkendte hviletidsaftaler. 4. Pause Såfremt den daglige arbejdstid overstiger 6 timer, skal der tilrettelægges en pause i arbejdet, idet pausen placeres således inden for arbejdsdagen samt har et sådant omfang, at formålet med pausen er tilgodeset. 5. Ugentlig hviletid Den ugentlige hviletid følger bestemmelserne i lov om arbejdsmiljø og Arbejdsministeriets bekendtgørelse om hviletid og fridøgn med de i tilknytning hertil eventuelt indgående og godkendte hviletidsaftaler. 6. Ugentlig arbejdstid 1. -Den ugentlige arbejdstid fremgår af overenskomsten samt særlige aftaler om arbejdstid. 15

17 2. -Den gennemsnitlige arbejdstid, som beregnes over en 20 ugers periode, må i løbet af en syvdages periode ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. 7. Ferie Ferie gives og holdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende ferielov. 8. Natarbejdets varighed 1. Den normale arbejdstid for natarbejdere må i gennemsnit ikke overstige 8 timer pr. periode på 24 timer beregnet over en periode på 20 uger. 2. Hvor en natarbejder er beskæftiget ved særligt risikofyldt arbejde eller ved arbejde, der indebærer en betydelig fysisk eller psykisk belastning, må der ikke arbejdes mere end 8 timer i løbet af en periode på 24 timer, i hvilken der udføres natarbejde. 9. Natarbejderes overgang til dagarbejde Natarbejdere, der lider af helbredsproblemer, der påviseligt skyldes, at de udfører natarbejde, overføres, når det er muligt, til dagarbejde som passer til dem. 10. Ensidigt gentaget og monotont arbejde Ensidigt, gentaget og monotont arbejde søges begrænset i størst mulig udstrækning. I øvrigt henvises til bekendtgørelse om arbejdets udførelse og de fælles udarbejdede branchevejledninger om ensidigt, gentaget arbejde. 11. Tvistigheder Uoverensstemmelser om denne aftale behandles efter den mellem parterne indgåede Aftale om procedure for indgåelse og fornyelse af overenskomst m.v. indgået mellem Københavns Lufthavne A/S og akademikerorganisationerne. 12. Opsigelse 1. Aftalen træder i kraft den 1. december Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til en 1. juni. Ønsker en af parterne ændringer i aftalen, skal den 6 måneder forud for opsigelsen underrette den anden aftalepart herom, hvorefter der uden konfliktadgang optages forhandlinger med det formål at opnå enighed og derved undgå opsigelse af aftalen. Selv om aftalen er opsagt, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil en anden aftale træder i stedet eller direktivet ændres. 13. Underretning Aftalen tilstilles arbejdsministeren med henblik på gennemførelse af artikel 18, stk. 1.a. København, december 1997 Ansatte Arkitekters Råd Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforbundet i Danmark Københavns Lufthavne A/S 16

18 Bilag 4 Protokollat om fravigelse af ferieloven 1. Bestemmelser gældende for ansættelsesforhold, omfattet af overenskomsten mellem Københavns Lufthavne A/S og akademikerorganisationerne. Denne aftale er indgået i medfør af den nye Ferielov, som trådte i kraft 1. januar Aftalen, som herefter indgår i overenskomstgrundlaget mellem ovennævnte parter medfører, at der for de nævnte ansættelsesforhold gælder nedenstående fravigelser fra Ferieloven. 2. Fagretlig behandling Uoverensstemmelser, som måtte opstå som følge af denne aftale, behandles fagretligt. Sager om brud på aftalen behandles efter de herfor gældende regler, herunder i Arbejdsretten. 3. Overførsel af ferie Medarbejder og arbejdsgiver kan aftale, at optjente og ikke afholdte feriedage ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår. Der kan maksimalt overføres sammenlagt 2 ugers ferie. Den overførte ferie skal senest afholdes i 2. ferieår efter at der er overført. En aftale om overførsel af ferie skal indgås skriftligt mellem medarbejderen og arbejdsgiveren og den som bilag A optrykte aftale skal anvendes. Drøftelser om indgåelse af aftale skal ske så betids, at al tilgodehavende ferie som måtte ønskes overført kan afvikles inden ferieårets udløb, hvis der ikke kan opnås enighed om aftale om overførsel. Hvis en medarbejder inden ferieårets udløb er forhindret i at holde ferie på grund af feriehindringer, jf. Feriebekendtgørelsens 26 (f.eks. barsel, adoption, sygdom m.m.) kan medarbejderen og arbejdsgiveren aftale, at ferien helt eller delvist overføres til det følgende ferieår. Overførsel af sådan ferie kan aftales uanset antallet af overførte feriedage i øvrigt. Aftalen indgås og feriedagene afholdes efter de samme regler, som ovenfor nævnt. Ferie i et omfang, svarende til overført ferie, kan kun pålægges afholdt i en opsigelsesperiode, hvis ferien i medfør af overførselsaftalens punkt 2.2 eller evt. punkt. 2.3 allerede er placeret i denne periode. 17

19 Ferie og overført ferie kan dog uanset ovennævnte bestemmelse pålægges afholdt i en opsigelsesperiode såfremt medarbejderen fritstilles ubetinget i opsigelsesperioden og bestemmelserne i Ferielovens 16 i øvrigt er opfyldt. 4. Optjening og afholdelse af ferie i timer Medarbejderen og arbejdsgiveren kan aftale, at ferien optjenes og afholdes i timer. En medarbejder, der har været ansat et helt ferieoptjeningsår, har dog mindst ret til at holde 20 dages betalt ferie. Ved medarbejderens fratrædelse omregnes ferie, som er optjent i timer, til dage. 5. Varsling af tidspunkter for afvikling af overført ferie Såfremt der ikke er aftalt tidspunkter for afvikling af overført ferie, jf. aftalens punkt 2.1, 2.2 og 2.3 skal afholdelse og varsling af overført ferie følge varslingsreglerne i Ferieloven. Overført ferie, der ønskes afholdt/placeret i forbindelse med hovedferien skal således varsles med 3 måneder. Øvrig overført ferie skal varsles med 1 måned. 6. Ikrafttræden Ovennævnte fravigelser fra ferieloven træder i kraft ved underskrivelsen og gælder indtil den opsiges samtidigt med overenskomsten. Aftaler udløber til en 1. maj. Parterne er enige om, at aftalen kan genforhandles uden opsigelse, hvis der på det øvrige arbejdsmarked sker ændringer, som har relation til denne aftale, eller hvis parterne i øvrigt er enige om det. Efter opsigelsen optages forhandling om en ny aftale. Er forhandlingerne om en fornyelse ikke afsluttet til den 1. maj, gælder aftalen yderligere i 1 år, hvorefter den automatisk bortfalder til den næstfølgende 1. maj. Henrich Krogsgaard Københavns Lufthavne A/S Ingeniørforeningen i Danmark Ansatte Arkitekters Råd Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening 18

20 Bilag AIDA Aftale om ferieoverførsel mellem Arbejdsgiver Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden Kastrup Medarbejder Cpr.nr.: Navn: Overført ferie Parterne har i overensstemmelse med nedenstående regler aftalt, at feriedage overføres til næste ferieår (der kan max. overføres 1 uge pr. ferieår). Der kan maksimalt overføres 10 feriedage, og senest 2. ferieår efter, at ferie overføres, skal den afholdes. Feriedage, som medarbejderen er forhindret i at afvikle på grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller andet fravær på grund af orlov, kan overføres uanset denne begrænsning. Aftaler om afvikling For den overførte ferie er følgende i øvrig aftalt: (sæt 1 kryds): 2.1 Det er aftalt, at ferien skal afholdes i forbindelse med hovedferien i ferieåret Det er aftalt, at den overførte ferie skal afholdes i følgende periode(r): Fra og med den / 20 til og med den / 20. Fra og med den / 20 til og med den / Anden eller supplerende aftale: Øvrige bestemmelser 3.1 Aftaler om ferieoverførsel skal indgås inden ferieårets udløb den 30. april. 3.2 Er eller bliver der ikke senere indgået aftale om feriens afholdelse, placeres ferien som restferie. 3.3 Er der indgået en aftale om afvikling af den overførte ferie, kan en sådan aftale kun ændres ved en ny aftale. 3.4 Arbejdsgiveren har pligt til inden ferieårets udløb den 30. april skriftligt at underrette den, der skal udbetale feriegodtgørelsen for den overførte ferie, om at ferien er overført. Dette kan evt. ske ved fremsendelse af kopi af denne aftale. Dato: Afdelingslederens underskrift Medarbejderens underskrift 19

21 Eksempler på overførsel af feriedage År 0 Medarbejder har 25 feriedage. Medarbejder holder 20 feriedage i ferieår 0. Medarbejder overfører max. 5 feriedage til år 1. År 1 Medarbejder har 25 feriedage + 5 overførte feriedage fra år 0, i alt 30 feriedage. Medarbejder holder 20 feriedage. Medarbejder har 10 feriedage til gode, som overføres til år 2. År 2 Medarbejder har 25 feriedage + 10 feriedage, i alt 35 feriedage. Medarbejder holder 20 feriedage af de 25 feriedage. Derudover skal medarbejder holde 5 feriedage overført fra år 0. Medarbejder har herefter igen 10 feriedage ekstra, som kan holdes i år 3. År 3 Medarbejder har 25 feriedage + 10 overførte feriedag, i alt 35 feriedage. Medarbejder holder 20 feriedage af de 25 feriedage. Derudover skal medarbejder holde 5 feriedage overført fra år 1. medarbejder har herefter 10 feriedage ekstra, som enten kan holdes i år 3 eller overføres til år 4. 20

22 Bilag 5 Hovedaftalebestemmelser (Aftale om procedure for indgåelse og fornyelse af overenskomst mv. indgået mellem Københavns Lufthavne A/S (CPH) og akademikerorganisationerne*) Dækningsområde Denne aftale har en bindende virkning for: 1. Akademikerorganisationerne, hvorved forstås: a/ -En organisation, der er medlem af Akademikernes Centralorganisation, og som skriftligt har tiltrådt denne aftale. b/ -AC efter bemyndigelse fra én eller flere af de under a/ nævnte organisationer. 2. Medlemmer af de under punkt 1 nævnte organisationer og for 3. Københavns Lufthavne A/S. 1. Samarbejde og organisationsfrihed CPH og akademikerorganisationerne er enige om at fremme et godt samarbejde samt virke for rolige og stabile arbejdsforhold på arbejdspladserne. Parterne er enige om, at de hverken direkte eller indirekte vil lægge hindringer i vejen for, at arbejdsgiver og arbejdstagere organiserer sig inden for de respektive organisatoriske rammer. 2. Ledelsesretten CPH udøver ledelsesretten i overensstemmelse og i samarbejde med medarbejderne og deres tillidsrepræsentanter, i henhold til indgåede aftaler. 3. Overenskomstindgåelse De akademikerorganisationer, der er omfattet af denne aftale, er berettiget til at overlade AC at føre overenskomstforhandlingerne og at indgå overenskomster. I det omfang, organisationerne overlader denne ret til AC, indtræder AC i organisationernes rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale. Forhandling om indgåelse af ny overenskomst, efter at en overenskomst er opsagt, eller om indgåelse af overenskomst, iværksættes snarest og senest 1 måned efter, at begæring om forhandling er fremsat. Aftaleparterne kan dog fastsætte en anden frist i forbindelse med de generelle forhandlinger om overenskomstfornyelser. Forhandling om fornyelse af overenskomst tilrettelægges således, at ny overenskomst søges indgået, før den opsagte overenskomst udløber. * -Ved organisationerne i nærværende aftale skal forstås akademikerorganisationerne og DI Overenskomst II Ved parterne forstås CPH og Akademikerklubben på CPH. 21

23 4. Selv om en overenskomst er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med reglerne i Arbejdsstandsning Parterne anerkender hinandens ret til at varsle og iværksætte arbejdsstandsning efter nedenstående regler, idet retten hertil for akademikerorganisationernes vedkommende tilkommer den/de enkelte medlemsorganisationer. Beslutning om at iværksætte en arbejdsstandsning tilkendegives den anden part ved særligt og anbefalet brev, mindst 14 dage før den iværksættes. Stk. 3. Det i stk. 2. nævnte brev skal angive arbejdsstandsningens karakter og nærmere omfang. Stk. 4. Arbejdsstandsning kan kun iværksættes fra den 1. i en måned. Stk. 5. Arbejdsstandsning kan ikke omfatte: a. Medarbejdere, hvis medvirken i CPH er nødvendig for forhandlingernes afslutning eller konfliktens ophør. b. Medarbejdere eller medarbejdergrupper, der på forhånd er udpeget og undtaget eller undtages ved aftale i det omfang, dette er begrundet i flysikkerheden. c. Medarbejdere der i øvrigt er undtaget ved aftale. Stk. 6. Som arbejdsstandsning betragtes strejke, lockout, blokade og boykot. Det betragtes som strejke eller lock-out, hvis afdelingen eller arbejdspladsen systematisk affolkes. Stk. 7. Ved arbejdsstandsningens ophør genoptager medarbejderne uden unødvendigt ophold deres arbejde på de arbejdssteder, hvor de var ansat. Der må ikke fra nogens side finde fortrædigelse sted i anledning af arbejdsstandsningen. Stk. 8. Parterne er forpligtet til ikke at understøtte, men med alle rimelige midler at hindre overenskomststridige arbejdsstandsninger, og såfremt overenskomststridige arbejdsstandsninger finder sted, at søge disse bragt til ophør. 6. Fredspligt Når der er indgået en kollektiv overenskomst, kan der inden for det område, som overenskomsten omfatter, og så længe den er gældende, ikke etableres arbejdsstandsning, medmindre der er hjemmel herfor i Norm for regler ved behandling af faglig strid eller ved kollektiv overenskomst. Varsling af sympatistrejke eller sympatilockout finder sted i henhold til reglerne i 5. 22

24 7. Mægling og voldgift Enhver uenighed af faglig karakter søges løst ved lokalforhandling på virksomheden. Opnås der ikke løsning af uoverensstemmelsen, søges uenigheden bilagt ved mægling eller eventuel voldgift efter bestemmelserne i 8 og Mæglingsmøde og fællesmøde Når én af parterne begærer mægling, skal mæglingsmødet mellem parterne, medmindre andet er aftalt i det enkelte tilfælde, afholdes inden for en frist af 14 hverdage regnet fra begæringens modtagelse. Ved arbejdsstandsninger skal fællesmøde hvis det begæres afholdes senest dagen efter arbejdsstandsningens iværksættelse, medmindre arbejdsstandsningen er ophørt inden fællesmødets afholdelse. Stk. 3. Der optages et referat af mødet. Referatet udfærdiges på stedet og underskrives af begge parter. Stk. 4. Vægring ved at søge uenigheden bilagt inden for de i stk. 1 og stk. 2 fastsatte frister anses som brud på denne aftale. I tilfælde heraf er modparten berettiget til afgørelse ved voldgift uden forudgående mægling. 9. Voldgift Opnås der ikke ved mægling en løsning af striden, og vedrører denne forståelsen af en kollektiv overenskomst, kan sagen af hver af parterne henvises til endelig afgørelse ved en voldgiftsret, der består af 5 medlemmer: En retsformand og to repræsentanter for hver af de stridende parter. Organisationerne udpeger derudover i fællesskab en uden for disse stående retsformand. Opnås der ikke enighed om udpegning af retsformanden, anmodes Arbejdsrettens formand om at udpege denne. I henvendelsen herom skal det oplyses, hvilke personer der under forhandlingerne mellem organisationerne har været bragt i forslag. Stk. 3. Samtidig med, at sagen henvises til voldgift, skal vedkommende part meddele navnene på de valgte voldgiftsmænd. Modparten skal, medmindre andet aftales i det enkelte tilfælde, vælge sine voldgiftsmænd inden 5 dage efter modtagelsen af meddelelsen om sagens henvisning til voldgift. I tilfælde af påstået overenskomstbrud dog allerede dagen efter. Stk. 4. Vægrer en af parterne sig imod at lade sagen afgøre ved faglig voldgift, kan modparten indbringe spørgsmålet om vægringens berettigelse for Arbejdsretten. I tilfælde af påstået overenskomstbrud kan Arbejdsretten, hvis væringen findes uberettiget, tillige afgøre selve den opståede tvist. 10. Uoverensstemmelse om forståelse af denne aftale, samt brud på denne, behandles efter bestemmelserne i

25 11. Ved pådømmelse af sager om brud på denne aftale eller brud på en overenskomst, der er omfattet af denne aftale, finder bestemmelserne i loven om Arbejdsretten anvendelse med de fornødne tilpasninger. 12. De i 10 og 11 fastsatte bestemmelser afskærer ikke parterne fra at indbringe en sag for Arbejdsretten. 13. Optagelse og udmeldelse Akademikerorganisationer, der tilslutter sig en indgået forhandlingsaftale mellem akademikerorganisationerne, samt disses medlemmer bliver umiddelbart ved optagelsen i centralorganisationen omfattet af denne aftale. akademikerorganisationerne kan ikke ved at melde sig ud af AC løse sig fra de forpligtelser, de ved nærværende aftale er gået ind på. Frigørende virkning opnås først, når den pågældende organisation har opsagt aftalen i overensstemmelse om reglerne herom, jr. 14, stk. 1 og ny overenskomst træder i kraft. 14. Ikrafttrædelse og opsigelse Denne aftale træder i kraft straks og er gældende indtil den opsiges med mindst 3 måneders varsel til en 1. marts. Samtidig bortfalder alle tidligere indgåede aftaler med organisationer omfattet af denne aftale. Stk. 3. Parterne er enige om, at aftalen kan forhandles uden opsigelse, såfremt der på det øvrige arbejdsmarked måtte ske ændringer, som har relation til indholdet af denne aftale. Stk. 4. Umiddelbart efter opsigelsen optages forhandlinger om en ny aftale. Stk. 5. Har forhandlinger om en fornyelse af aftalen efter stedfunden opsigelse ikke ført til en ny aftale til den pågældende 1. marts, gælder aftalen, uanset at opsigelsestidspunktet overskrides, indtil de ikraftværende, kollektive overenskomster afløses af nye, og aftalen bortfalder da ved de nye kollektive overenskomsters ikrafttræden. Frederiksberg, den 12. januar 2000 Ansatte arkitekters Råd Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen i Danmark Københavns Lufthavne A/S 24

26 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S OG AKADEMIKERORGANISATIONERNE OVERENSKOMST DI Dansk Industri H. C. Andersens Boulevard København V Tlf di.dk

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Hovedaftale mellem DEMKO A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem DEMKO A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem DEMKO A/S og AC-organisationerne 1 Parterne er enige i, at spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår søges løst gennem indgåelse af kollektiv overenskomst. Medarbejdere, som ikke er omfattet

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Side 1 Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere

32.40.2 Side 1 AFSKRIFT

32.40.2 Side 1 AFSKRIFT Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Metalarbejderforbund, bundet for offentligt ansatte, Dansk Kommunal Arbejderforbund, eningen af Arbejdsledere i Danmark og eningen

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: 1.

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Rammeaftale om deltidsarbejde. 04.83 42/2014 Side 1

Rammeaftale om deltidsarbejde. 04.83 42/2014 Side 1 Rammeaftale om deltidsarbejde KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.83 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger til aftalen... 3 1 Formål... 3 2 Anvendelsesområde... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014 DONG ENERGY Offshore Overenskomst 2012-2014 DI Overenskomst I og CO-industri vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinentalsokkelområde for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere DI nr. 850278

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

11.28.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE

11.28.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 3. DEFINITIONER...

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale

H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale --------------------------- Denne hovedaftale er indgået med bindende

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HOVEDAFTALE. rnellern Regionernes L0nnings- og Takstmevn og AC-organisationerne vedmrende overenskornstansatte akadernikere

HOVEDAFTALE. rnellern Regionernes L0nnings- og Takstmevn og AC-organisationerne vedmrende overenskornstansatte akadernikere -, 33.00.2.1 Side I HOVEDAFTALE rnellern Regionernes L0nnings- og Takstmevn og AC-organisationerne vedmrende overenskornstansatte akadernikere Denne hovedaftale er indgaet rned bindende virkning for: I.

Læs mere

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse Side 1 Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen i Danmark Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

H O V E D A F T A L E

H O V E D A F T A L E 1 H O V E D A F T A L E Mellem Divisionsforeningen Vestagervej 17 2900 Hellerup (herefter benævnt DF) og Spillerforeningen Pilestræde 35, 2., 1112 København K. (herefter benævnt SPF) ( i det følgende benævnt

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Protokollat vedrørende uddannelsestillæg til timelønnede sygeplejersker på privathospitaler. Oversigt over barsels- og adoptionsbestemmelser

Protokollat vedrørende uddannelsestillæg til timelønnede sygeplejersker på privathospitaler. Oversigt over barsels- og adoptionsbestemmelser Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Protokollat vedrørende uddannelsestillæg til timelønnede sygeplejersker på privathospitaler Tillidsrepræsentantregler Samarbejdsaftale Hovedaftale Oversigt

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden.

EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 1995 J.nr. 7-1105-1195 ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL AFTALEN: EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse

Læs mere

Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte

Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte Side 1 Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte akademikere Side 2 Indholdsfortegnelse Side Denne hovedaftale

Læs mere

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til 29. februar 2016 Nærværende

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

Forhandlingskartellets Hovedaftale

Forhandlingskartellets Hovedaftale handlingskartellets Hovedaftale mellem KL og Dansk Musiker bund 92.71 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have-og Parkingeniører Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Frederiksberg Kommunalforening

Læs mere

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Kost & Ernæringsforbundet og Dansk Tandplejerforening KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere

2010-2012. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

2010-2012. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 2010-2012 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet handicaphjælpere,

Læs mere