Vilkår for. Familieforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for. Familieforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009

2 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten gælder også, hvis din aftale med forsikringsselskabet ændres væsentligt, f.eks. vedrørende dækningssum eller dækningsomfang. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg dvs., hvor du alene har haft kontakt med os pr. telefon, brev eller pr. har vi lov til at opkræve præmie for en periode fra 14 dage efter forsikringens ikrafttræden og til din rettidige fortrydelse. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage fra den dag, du har modtaget bekræftelse af aftalen og oplysning om fortrydelsesretten. Forsikringspolicen er bekræftelse af aftalen. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg, har du efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift. Disse informationer har du fået i vores folder Nyttig information enten sammen med tilbuddet, eller sammen med policen. Hvis du f.eks. modtager forsikringspolicen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået de yderligere oplysninger senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17.. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag, grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag den 24. december eller nytårsaftensdag den 31. december, kan du vente til den følgende hverdag. Du skal give besked til Bornholms Brandforsikring A/S, Tornegade 8, 3700 Rønne eller på Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Bornholms Brandforsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Bornholms Brandforsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. 2

3 Indhold Fælles vilkår 1. Hvem er sikret 4 2. Hvor dækkes 4 3. Forsikringens betaling og gebyrer 4 4. Indeksregulering 4 5. Selvrisiko 5 6. Opsigelse og ændring af forsikringen 5 7. Ret til besigtigelse 5 8. Flytning og risikoændring 5 9. Hvis skaden sker Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Krig, naturkatastrofer og atomskade Ankenævn Lovgivning 6 Indboforsikringen 14. Hvilke ting omfatter forsikringen, og hvilke skader er dækket Hvordan erstatter vi skaderne Udgifter til redning, oprydning og flytning Underforsikring Dækningsskema 10 Bagageforsikringen 19. Forsikringssum Hvilke ting er omfattet Hvilke skader er dækket Forsikringen dækker ikke Hvordan fastsætter vi erstatningen for bagage 14 Ansvarsforsikringen 24. Hvornår er man ansvarlig Forsikringssum Hvilket ansvar er dækket Særlige regler Hvilket ansvar er ikke dækket 16 Retshjælpsforsikringen (i tilknytning til indboforsikringen) 29. Hvad dækkes Anmeldelse af skade Vilkår 17 Glas- og sanitetsforsikringen (Tillæg til indboforsikringen Elektronik forsikringen (Tillæg til indboforsikringen) 32. Forsikringen dækker Forsikringen dækker ikke Hvordan erstatter vi skaderne Hvilke genstande er omfattet Hvilke genstande er ikke omfattet Dækningsperiode Hvilke skader dækker forsikringen Forsikringen dækker ikke Hvis skaden sker Hvordan erstatter vi skaderne Selvrisiko 20 Ordforklaring Forklarer de ord, som er *-markerede 21 3

4 Fælles vilkår 1 Hvem er sikret Forsikringen omfatter: A Forsikringstageren B Forsikringstagerens husstand, dvs. familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, og de personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn. Bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer sidestilles med fast parforhold. For at være omfattet af forsikringen skal de ovennævnte bo og være tilmeldt folkeregisteret på forsikringstagerens adresse på Bornholm. Logerende er ikke omfattet af forsikringen. C Forsikringstagerens eller husstandens ugifte og udeboende børn under 21 år, der bor i Danmark. For at være omfattet af forsikringen må de pågældende personer hverken leve i et fast parforhold 2 Hvor dækkes A Indboforsikringen dækker på Bornholm, når det forsikrede be finder sig: 1. I og ved de sikredes helårsbolig. Ved flytning dækkes i indtil 1 måned fra den faktiske over - tagelsesdag i både ny og gammel helårsbolig. 2. Midlertidigt uden for helårsboligen i op til 12 måneder. 3. I kundeboks i pengeinstitut. eller have fastboende børn hos sig. D Medhjælp, som sikrede har ansat i husholdningen til pasning af børn og ejendommen. For at være omfattet af forsikringen skal de pågældende personer være tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens adresse. Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen, er alene dækket i forbindelse med ansvar for skader, der hører under ansvarsforsikringen, og alene i forbindelse med handlinger, der er foretaget som led i forsikringstagerens husførelse. E Helårsbolig er altid at betragte som forsikringstagers folkeregisteradresse. F Ophører dækningen af en sikret på grund af ændring i ovennævnte forhold, er den pågældende omfattet, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i indtil 3 måneder fra ændringen. B Bagageforsikringen dækker under rejse til/fra og i udlandet i indtil 3 måneder. C Ansvars- og retshjælpsforsikringen dækker i Danmark. I resten af verden, herunder Færøerne og Grønland, dækkes i indtil 3 måneder fra afrejsedato. D Glas- og sanitetsforsikringen dækker i forsikringstagerens helårsbolig. Det fremgår af policen om forsikringen er tegnet. 3 Forsikringens betaling og gebyrer A Prisen fastsættes efter Bornholms Brandforsikrings gældende tarif. Sammen med præmien opkræves evt. stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen. C Beløbet opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. D Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Bornholms Brandforsikring underrettes hurtigst muligt. E Betales beløbet ikke rettidigt, sender Bornholms Brandforsikring et rykkerbrev. Betales beløbet ikke inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mistes retten til erstatning. For hvert rykkerbrev Bornholms Brandforsikring udsender, opkræves gebyr. Herudover er Bornholms Brandforsikring berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. F Bornholms Brandforsikring har ret til at beregne gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser for eksempel opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. G Gebyrerne fremgår af Bornholms Brandforsikrings prisliste på men kan også oplyses ved henvendelse til Bornholms Brandforsikring. 4 Indeksregulering Pris, forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er anført i police eller vilkår indeksreguleres en gang om året på årsdagen, medmindre der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke indeksreguleres. 4

5 Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor, fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Bornholms Brandforsikring bruge et andet indeks, fra Danmarks Statistik. 5 Selvrisiko A Har forsikringen eller nogle af forsikringsdækningerne selvrisiko, betaler forsikringstageren, efter at erstatningsberegningen har fundet sted, den første del af enhver skade med selvrisikobeløbet. Denne regel gælder ikke ansvarsforsikringen. B Bornholms Brandforsikring lægger ikke selvrisikobeløb ud. C Forsikringstageren betaler selv de krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. D Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. E Hvis én og samme forsikringstager har flere forsikringer i Bornholms Brandforsikring, og disse rammes af samme forsikringsbegivenhed, kan den samlede selv risiko ikke overstige det største selvrisikobeløb blandt de skaderamte forsikringer. 6 Opsigelse og ændring af forsikringen A Forsikringen gælder for 1 år ad gangen (forsikringstiden) og fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Bornholms Brandforsikring opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af Bornholms Brandforsikrings prisliste på www. bornholmsbrand.dk, men kan også oplyses ved henvendelse til Bornholms Brandforsikring. B Fra den dag Bornholms Brandforsikring har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter at Bornholms Brandforsikring har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstageren og Bornholms Brandforsikring opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen kan Bornholms Brandforsikring også med mindst 14 dages varsel gøre en fortsættelse af forsikringen betinget af ændrede vilkår, fx begrænsninger i forsikringens dæk ningsomfang, særlige selvrisikobestemmelser eller forhøjelse af præmien. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Bornholms Brandforsikring skal have skriftlig besked forinden. C Bornholms Brandforsikring kan ændre forsikringsvilkår og præmie med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. Hvis Bornholms Brandforsikring har ændret vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at lade forsikringen udgå gælder ikke, når der alene er tale om indeksregulering af prisen. 7 Ret til besigtigelse Bornholms Brandforsikring har ret til at besigtige forsikrings stedet for at vurdere risikoforholdene. 8 Flytning og risikoændring A Af hensyn til prisberegningen og de vilkår, der gælder for forsikringen, skal Bornholms Brandforsikring underrettes hvis: 1. forsikringstageren flytter til anden helårsbolig 2. helårsboligens tagbeklædning ændres 3. helårsboligen anvendes til andet end beboelse 4. indboet bortset fra tøj opmagasineres uden for helårsboligen 5. hvis det forsikrede ikke beror på Bornholm. B Når Bornholms Brandforsikring er underrettet tages der stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. C Hvis Bornholms Brandforsikring ikke får besked om ændringen, risikerer sikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist. 5

6 Fælles vilkår 9 Hvis skaden sker A Sker der en skade, skal sikrede hurtigst muligt anmelde det til Bornholms Brandforsikring. Er der tale om tyveri, røveri eller overfald, forsøg på det eller hærværk, skal sikrede straks anmelde det til politiet. Sker skaden i udlandet, skal der desuden til Bornholms Brandforsikring indsendes en skriftlig bekræftelse fra det stedlige politi. Hvis det på grund af særlige omstændigheder ikke er muligt at kontakte det stedlige politi, skal der udarbejdes en bekræftelse fra anden stedlig repræsentation, som rejseleder eller hotel. B Sikrede skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden. Bornholms Brandforsikring kan træffe foranstaltninger med samme formål. C Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af det beskadigede må kun finde sted efter aftale med Bornholms Brandforsikring. Foreløbig udbedring må dog foretages, hvis den er nødvendig for at afværge alvorligere følger, men eventuelt udskiftede dele skal opbevares, indtil skadesagen er afsluttet. 10 Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 11 Krig, naturkatastrofer og atomskade Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: A krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør, borgerlige uroligheder eller terrorhandlinger. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når sikrede er på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en betingelse, at 1. der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer, 2. sikrede ikke selv deltager i handlingerne. B Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark inkl. Færøerne og Grønland C udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, medmindre skaden sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. Det er en betingelse, at anvendelsen er sket forskriftsmæssigt, og at den ikke har stået i forbindelse med reaktor eller accelleratordrift. 12 Ankenævn Er der opstået uoverensstemmelse mellem sikrede og Bornholms Brandforsikring om forsikringsforholdet, og fører en fornyet skriftlig henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: (mellem kl. 10 og 13). Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret betales tilbage, hvis sikrede helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos: 1. Bornholms Brandforsikring 2. Ankenævnet for Forsikring Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed danner grundlag for forsikringsaftalen. 6

7 Indboforsikringen 14 Hvilke ting omfatter forsikringen og hvilke skader er dækket A I dækningsskemaet pkt. 18, side 10-13, står hvilke ting der er omfattet af forsikringen, hvilke skader, den dækker samt de undtagelser og begrænsninger, der gælder for forsikringen. B I de vandrette felter øverst i skemaet er anført de skadetyper, forsikringen kan dække. Herunder er nævnt de undtagelser og begrænsninger, der gælder for de enkelte typer skader. Til venstre, og nedad i skemaet, står hvad der er omfattet af forsikringen, og hvad der ikke er omfattet. 15 Hvordan erstatter vi skaderne Bornholms Brandforsikring kan vælge at erstatte tabet efter én af følgende erstatningsregler: A Reparation Vi betaler, hvad det koster at lade den beskadigede ting reparere ved at sætte tingen i væsentlig samme stand som før skaden. Ved væsentlig samme stand forstås, at tingen i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi* for den sikrede som før skaden. Hvis reparationsudgiften udgør mere end 50% af nyværdien* på skadetidspunktet, opgøres erstatningen efter de regler, der gælder ved totalskade. B Værdiforringelse I stedet for eller i forbindelse med reparation, kan der blive tale om værdiforringelse, hvis tingen efter reparation er blevet mindre værd. Værdi forringelsen udregnes som forskellen mellem tingenes værdi uden skade og værdien efter reparation. C Totalskade 1. Hvis en ting er beskadiget så meget, at den ikke kan repareres efter de regler, der er nævnt under pkt. 15 A Reparation, eller hvis tingen er stjålet, erstattes skaden ved at betale for eller levere tilsvarende ting som de beskadigede eller stjålne. For de ting, hvor der gælder særlige erstatningsregler, vil erstatningen blive opgjort efter reglerne i pkt. 15 D. 2. Hvis skaden opgøres som totalskade, tilhører de erstattede ting Bornholms Brandforsikring. 3. Nyværdi* Ting, der er købt som nye inden for de sidste 2 år før skaden erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting. For de ting, hvor der gælder særlige erstatningsregler, vil erstatningen blive opgjort efter reglerne i pkt. 15 D. I stedet for at betale kan Bornholms Brandforsikring vælge at give nye ting svarende til det beska digede eller stjålne. Kan tilsvarende identiske ting ikke skaffes, kan Bornholms Brandforsikring erstatte med et beløb der svarer til, hvad det vil koste at levere nærmeste tilsvarende nye ting i samme standard som det beskadigede eller stjålne. 4. Dagsværdi eller nytteværdi* a. Ting, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen er beskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting med rimeligt fradrag for værdiforringelse* som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. For ting, hvor nytteværdien* ikke er væsentligt nedsat før skaden, kan der kun gøres fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder, men ikke for alder og brug. For de ting, hvor der gælder særlige erstatningsregler, vil erstatningen blive opgjort efter reglerne i pkt. 15 D. I stedet for at betale kan Bornholms Brandforsikring vælge at give ting svarende til det beskadigede eller stjålne. Kan tilsvarende identiske ting ikke skaffes, kan Bornholms Brandforsikring erstatte med et beløb der svarer til, hvad det vil koste at levere nærmeste tilsvarende nye ting i samme standard som det beskadigede eller stjålne. b. Følgende ting, der er mere end 2 år gamle eller købt som brugte, kan Bornholms Brandforsikring erstatte med brugte identiske ting: - guld- og sølvvarer - smykker, som er købt som brugte - porcelæn, incl. platter - lamper - glasvarer 5. Genlevering Ønsker den sikrede ikke at få de ting genleveret, som Bornholms Brandforsikring har tilbudt, afsluttes skadesagen med en kontant udbetaling svarende til den pris, Bornholms Brandforsikring skal betale for tilsvarende ting hos den eller de leverandør(er), Bornholms Brandforsikring har anvist. Dette gælder ved genlevering af nye ting og ved genlevering af brugte identiske ting, som nævnt i pkt. 15 C, 4 b. 7

8 Indboforsikringen D Særlige erstatningsregler ved totalskade For følgende ting er der fastsat særlige af skrivningsregler, hvis disse var ubeskadigede før skaden: 1. Lydudstyr, herunder radio-, tv-apparater, videoudstyr, digital kamera, stereoanlæg, højttaleranlæg, videokameraer samt til behør til disse, elektriske apparater, husholdningsapparater, herunder hårde hvidevarer og elektrisk hobbyværktøj erstattes efter denne tabel: Alder % af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet 0-2 år 100% 2-3 år 85% 3-4 år 75% 4-5 år 65% 5-6 år 50% 6-7 år 40% 7-8 år 30% 8 år og derover 20% 2. Private computere med tilbehør, spillekonsoller, set-topbokse, telefax- og fotokopimaskiner samt mobiltelefoner med tilbehør erstattes efter denne tabel: Alder % af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet 0-1 år 100% 1-2 år 90% 2-3 år 70% 3-4 år 50% 4-5 år 30% 5 år og derover 10% 4. Cykler erstattes efter denne tabel: a. Alder % af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet 0-1 år 100% 1-2 år 90% 2-3år 81% 3-4 år 73% 4-5 år 66% 5-6 år 59% 6-7 år 53% 7-8 år 48% 8-9 år 43% 9-10 år 39% år 35% år 31% år 28% år 25% år 22% år 19% år 16% år 13% 18 år og derover 10% b. Det er en forudsætning for dækningen, at sikrede giver os cyklens stelnummer. c. Ved simpelt tyveri (se dækningsskema pkt. 18) er det desuden en betingelse for dækningen, at cyklen var låst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn og at låsebeviset sendes til Bornholms Brandforsikring med oplysning om, hvilken dato låsen er købt. 3. Briller erstattes efter denne tabel: Alder % af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet 0-2 år 100% 2-3 år 90% 3-4 år 80% 4-5 år 75% 5-6 år 70% 6-7 år 65% 7-8 år 60% 8-9 år 50% 9-10 år 40% år 30% 11 år og derover 20% 8

9 5. Private optagelser og edb-programmer m.v. Hvis der sker skade på private film-, båndoptagelser, edb-programmer eller elektroniske lagringsmedier fx disketter, kassetter og cd er, betales der højst, hvad det koster at købe uindspillede bånd, disketter og cd er, nye råfilm eller til aftryk af eventuelt bevarede negativer. Der ydes ingen erstatning for manuskripter og tekniske teg ninger. 6. Egne fremstillede ting Hvis der sker skade på ting, de sikrede selv har fremstillet fx malerier m.v., betales der højst, hvad det koster at købe det tilsvarende rå materiale. E Dokumentation For at få erstatning, må de sikrede kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at de har haft de beskadigede eller stjålne ting. Det skal også kunne dokumenteres, hvornår tingene er købt, samt til hvilken pris. Det kan ske ved at der indsendes kvitteringer/regninger for købet, købekontrakt eller fotos m.v. Hvis de sikrede ikke kan dokumentere eller sandsynliggøre deres krav, kan Bornholms Brandforsikring afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter et skøn. 16 Udgifter til redning, oprydning og flytning A Forsikringen dækker også, hvis der sker skade på de forsikrede ting i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbar truende skade på personer eller på ting, der tilhører andre. B I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betales ud over forsikringssummen for indboet tillige rimelige og nødvendige 1. udgifter til redning, bevaring og oprydning efter skaden. 2. udgifter til ud- og indflytning, ophold samt til opmagasinering, hvis de sikrede er nødt til at fraflytte helårsboligen, mens skaden repareres, dog højst i indtil 1 år. Evt. besparelser eller er statning fra anden side fratrækkes i erstatningen. C Hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver som følge af en skade, der ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring, er ude af stand til at bebo helårsboligen, og udgifterne ikke kan forlanges afholdt af ejeren, betales udgiften som nævnt under pkt. B. 17. Underforsikring A Forsikringssummen, incl. eventuel senere indeksregulering, skal altid være tilstrækkelig til at dække værdien af det forsikrede. Hvis værdien af de forsikrede ting overstiger forsikringssummen, er der tale om underforsikring. De steder i dækningsskemaet, hvor der står anført en procentsats, vil skaden blive erstattet fuldt ud inden for den angivne procentsats, selv om der er tale om underforsikring. Erstatningen for skader på de forsikrede ting kan ikke overstige de aftalte forsikringssummer med senere indeksregulering. B Hvis værdien af det forsikrede overstiger den gældende forsikringssum på skadetidspunktet, medfører det, selv ved en partiel skade, at erstatningen nedsættes, fx: Forsikringssum x skade Indboets reelle værdi = erstatningen 9

10 18 Dækningsskema Forsikringen dækker direkte skade som følge af: 1. Brand* samt lynnedslag direkte i bygningen, eksplosion*, smeltning af brand-imprægnerede ting, pludselig opstået tilsodning fra forskriftmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning, nedstyrtning af eller fra luftfartøj, brandslukningsskade og bortkomst under brand 2. El-skade Skader på maskiner og apparater som følge af kortslutning, induktion, over-spænding eller lignende i disse Forsikringen dækker ikke: AForsikringen omfatter ikke: Ting, der fast hører til fritidshus, båd, campingvogn eller motorkøretøj, der er indrettet til beboelse. Motorkøretøjer, campingvogne, både og luftfartøjer samt dele og tilbehør til disse Dog dækkes dele og tilbehør til et motorkøretøj med indtil kr. (2009), hvis de sikrede ikke har det motorkøretøj, som dele og tilbehøret hører til. Ting, der anvendes erhvervsmæssigt eller har et erhvervsmæssigt tilsnit Forsikringen omfatter: Forsikringen omfatter de ting, der er nævnt i pkt. B-K, hvis de sikrede ejer dem eller har risikoen for dem ved lån eller leje, fx hjælpemidler stillet til rådighed fra det offentlige. Forsikringen dækker ikke: 1. Skade ved svidning eller smeltning fx gløder fra tobaksrygning eller pejs 2. Skade på ting, der med vilje udsættes for ild eller varme Forsikringen dækker ikke: 1. skade, som dækkes af garanti eller serviceordning 2. skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skade, der sker under reparation 3. skade, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion B CSærligt indbo. NB! I alt 30 % af forsikringssummen hvis ikke andet fremgår af policen Almindeligt privat indbo, dvs. alt hvad der hører til en privat boligs normale udstyr samt haveredskaber og arbejdsmaskiner med en motorydelse på maks. 20 hk C1 C2 Lydanlæg/stereoanlæg med tilbehør, herunder bånd-, plade- og cd-afspillere plader og compact discs (cd er), højttaleranlæg,video-, og tv-apparater med tilbehør herunder bånd og dvd ere set-top bokse, spillekonsoller med tilbehør, foto- og filmudstyr kikkerter musikinstrumenter pelse og pelsværk private computere med tilbehør ure vin og spiritus våben Smykker samt ting af guld, sølv, platin, perler og ædelstene Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i vaskemaskiner eller tørretumblere, er dækket, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Vask eller tørring ved for høje temperaturer dækkes ikke D E Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper Penge og pengerepræsentativer*, i alt højst 2% af forsikringssummen Mønt- og frimærkesamlinger, i alt højst 5% af forsikringssummen G Cykler. Alene dækning, hvis stelnummer kan oplyses. Dækning indtil kr. (2009) pr. cykel pr. skade H I J K Husdyr, der ikke bruges erhvervsmæssigt i alt højst 2% af forsikringssummen Bygningsdele, der er anbragt på blivende plads, og som de sikrede som lejere har vedligeholdelsespligten for, men kun hvis ejers bygningsforsikring ikke dækker Småbåde (ikke windsurfere og sejlbrætter) indtil 5,5 meter længde samt kanoer og kajakker uanset længde, inklusiv tilbehør, dog påhængsmotorer højst 5 hk Dækning indtil kr. (2009) pr. skade Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som de sikrede ejer og som lønmodtagere bruger i deres erhverv i alt højst 5% af forsikringssummen 10

11 3. Indbrudstyveri Tyveri fra forsvarligt låst* bygning, lokale eller kundeboks i pengeinstitut Det er en betingelse, at døre og andre indgangsåbninger er aflåste og at vinduer er tilhaspede samt at der kan påvises voldeligt opbrud* i form af bygningsbeskadigelse af døre vinduer o.l. Forsikringen dækker ikke: 1. fra bolig, der har været ubeboet* i mere end 6 måneder 2. fra bygning eller lokale, hvor der ikke har været nogen hjemme, og hvor tyven har skaffet sig adgang gennem vinduer, der ikke har været lukkede og tilhaspede eller døre, der ikke har været lukkede og låste. 3. fra hotelværelse/hotellejlighed, feriebolig, kahyt, togkupé eller kundeboks i pengeinstitut, hvis der ikke kan konstateres voldeligt opbrud*. 4. fra bil, turistbus, campingvogn, telt, båd eller luftfartøj, se dog kolonne 4. Simpelt tyveri 4. Simpelt tyveri 1. Tyveri uden for bygning eller fra bygning/lokale, der ikke var forsvarligt låst 2. Tyveri fra bil, turistbus, beboelsesvogn, privat båd, luftfartøj samt beboet campingvogn og telt 3. Ved ethvert tyveri fra bil, turistbus, beboelsesvogn, campingvogn samt privat båd gælder en selvrisiko på kr. (2009). Forsikringen dækker ikke: 1. Glemte, tabte eller forlagte ting 2. Tyveri begået af de sikrede, deres medhjælp eller logerende 3. Tyveri fra boligen, når den er ubeboet*, udlånt eller udlejet 4. Under opmagasinering 5. Tyveri fra uaflåste telte, der er forladte 6. Tyveri fra bil, turistbus, beboelsesvogn, campingvogn, privat båd eller luftfartøj, medmindre der kan konstateres voldeligt opbrud* af udvendig lås, dør eller vindue. 5. Røveri, og overfald m.v. 1. Røveri, hvor tyven bruger vold eller truer med straks at bruge vold 2. Tyveri og andre skader på ting som følge af overfald på sikrede personer 3. Tyveri af ting i sikredes umiddelbare nærhed, hvis tyveriet er bemærket af sikrede eller af andre i det øjeblik, hvor tyven tog tingen, og der øjeblikkeligt råbes om hjælp, eller tyveriet kan bevidnes af andre 1. Højst 5% af forsikringssummen ved indbrud i loft og kælderrum i etagebyggeri 2. Højst 10% af forsikringssummen ved indbrud i udhuse, garager, stalde, udlænger og lign. bygninger. Ikke 1. fra loft- og kælderrum i etagebyggeri 2. fra udhuse, garager, stalde, udlænger o.l. bygninger Højst 2% af forsikringssummen 1. fra loft- og kælderrum i etagebyggeri 2. fra udhuse, garager, stalde, udlænger o.l. bygninger 3. uden for bygning eller lokale 4. for udvendig bagage på biler 1. Højst 10% af forsikringssummen 2. Højst 2% af forsikringssummen ved tyveri: a. uden for bygning eller lokale b. fra bil, turistbus, beboelsesvogn, privat båd, luftfartøj, telt og beboet campingvogn, men kun hvis det stjålne ikke var synligt udefra 3. Ikke a. fra loft- og kælderrum i etagebyggeri b. fra udhuse, garager, stalde, udlænger o.l. bygninger Ikke 1. fra loft- og kælderrum i etagebyggeri 2. fra udhuse, garager, stalde, udlænger o.l. bygninger 3. hvis boligen har været ubeboet i mere end 2 måneder Højst 10% af forsikringssummen Ikke 1. fra loft- og kælderrum i etagebyggeri 2. fra udhuse, garager, stalde, udlænger o.l. bygninger Ikke 1. fra loft- og kælderrum i etagebyggeri 2. fra udhuse, garager, stalde, udlænger o.l. bygninger 3. hvis boligen har været ubeboet i mere end 2 måneder 1. Højst 10% af forsikringssummen 2. Dog højst 2% af forsikringssummen ved tyveri: a. fra bil, turistbus, beboelsesvogn, privat båd, luftfartøj, telt og beboet campingvogn, men kun hvis det stjålne ikke var synligt udefra. 3. Ikke a. fra loft- og kælderrum i etagebyggeri - b. fra udhuse og garager c. uden for bygning eller lokale - d. stalde, udlænger o.l. bygninger Ikke 1. fra loft- og kælderrum i etagebyggeri 2. fra udhuse, garager, stalde, udlænger o.l. bygninger 3. hvis boligen har været ubeboet i mere end 2 måneder Kun dækning hvis cyklen var låst med godkendt lås* Årer, sejl, mast, påhængsmotor og andet udstyr dækkes ikke Ikke indbrud i arbejdsskure og containere Kun tyveri fra de sikredes helårsbolig = dækket = ikke dækket fortsættes på næste side 11

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus indbo

Vilkår for. Fritidshus indbo Vilkår for Fritidshus indbo 06-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Securator PowerCare Forsikring Basis. Fortrydelsesret

Securator PowerCare Forsikring Basis. Fortrydelsesret Securator PowerCare Forsikring Basis Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Securator udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Securator POWER Care Forsikring. Fortrydelsesret

Securator POWER Care Forsikring. Fortrydelsesret Securator POWER Care Forsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Securator udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Indboforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

Vilkår for Tophjælp privat

Vilkår for Tophjælp privat Vilkår for Tophjælp privat DF20098-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne 6637-3 August 2014 Vilkår for campingvogne Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne 6637-3 August 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-1 Marts 2001 Indholdsfortegnelse Et par ord om Familiens Basisforsikring 3 Hvem og hvor dækkes 1 Hvem hører til gruppen af sikrede 4 2 Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. FORSIKRINGSBETINGELSER INDBOFORSIKRING Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.firstmarine.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk.

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-2 Oktober 2006 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Betingelsesnummer: Indbo 1.1

Betingelsesnummer: Indbo 1.1 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Familieforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Indbo

Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser nr. 12T1 Gælder fra 01.07.2013 TJM 502-4 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/19 Tjenestemændenes Forsikring Indbo

Læs mere

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401 FamiliePlus Version 10-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy Konto nr.: 9090-0000159735

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring Forsikringsvilkår for Familie basisforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: SÅDAN DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem er sikret 2: Hvor dækker

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere