Grov uagtsomhed et typebegreb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grov uagtsomhed et typebegreb"

Transkript

1 Grov uagtsomhed et typebegreb Af adjunkt, ph.d. LISBETH KJÆRGAARD Juridisk Institut, Afdelingen for Privatret Aarhus Universitet Brugen af kriteriet»en så indlysende fare«i forbindelse med begrebet»grov uagtsomhed«i erstatnings- og forsikringsretten indebærer en objektivisering af bedømmelsen af graden af uagtsomhed. Kriteriet dækker over et rimelighedsskøn, hvis grænser fastlægges i retspraksis. 1. Grov uagtsomhed Afgrænsningen af begrebet»grov uagtsomhed«er ofret megen opmærksomhed både i praksis og i den juridiske debat, da grov uagtsomhed er afgørende for en skadevolders erstatningspligt for skade forvoldt på forsikringsdækkede genstande og kan afskære en forsikringstagers krav på forsikringsdækning i tilfælde, hvor han selv fremkalder forsikringsbegivenheden. I retspraksis anlægges i dag en objektiviseret risikobedømmelse i form af brug af kriteriet»en så indlysende fare«i relation til, hvad der kan betragtes som grov uagtsomhed i EAL 19, stk. 2, nr. 1, og FAL 18, stk. 2. Grov uagtsomhed er dog alene et hjælpebegreb, der benyttes af domstolene i forbindelse med deres skøn over, om der i en tvist bør opretholdes et erstatningsansvar, eller om forsikringsdækning bør nægtes. Begrebet dækker i virkeligheden over en række billighedsbetragtninger, som skal foretages af domstolene, hvilket viser sig i kravet om, at faren skal have været så indlysende, at der foreligger grov uagtsomhed. Vurderingen af graden af den udviste uagtsomhed er kompleks, og der er en lang række momenter, der er egnet til at indgå i bedømmelsen. Grov uagtsomhed bør ikke udelukkende bero på den objektive risiko for skadens indtræden, men efter omstændighederne kan der også inddrages subjektive elementer, herunder omfanget af dadelværdighed af den udviste adfærd. Af den foreliggende domspraksis kan det alene udledes, at der er en række paralleliteter i det mønster, der benyttes ved afgørelsen af om en adfærd er grov uagtsomhed i relation til EAL 19, stk. 2, nr. 1, og i relation til FAL 18, stk. 2. Det er ikke muligt af den foreliggende domspraksis at konkludere, om Højesteret finder, at afvejningen af momenterne for og imod grov uagtsomhed i de to regelsæt er identisk, altså om bedømmelsen er fuldstændig sammenfaldende. Eftersom der ikke er identitet mellem de interesser, de omhandlede regler varetager, bør retsstillingen være den, at der skal foretages en selvstændig og indbyrdes uafhængig afvejning af momenterne i de to regelsæt, som har mange lig- RETTID

2 hedspunkter, uden dog at være fuldt ud sammenlignelige. I det følgende beskrives grov uagtsomhed i hhv. EAL 19, stk. 2, nr. 1 (afsnit 2) og FAL 18, stk. 2 (afsnit 3) ved en analyse af de overvejelser, der ligger bag reglerne og ved eksemplifikation fra de seneste års retspraksis. Efterhånden foreligger der et betydeligt antal afgørelser afsagt af domstolene og Ankenævnet for Forsikring vedrørende disse regler. Der peges på nogle generelle retningslinier, der kan anvendes som hjælperedskaber i den konkrete helhedsbedømmelse, der nødvendigvis må foretages ved afgørelsen af, om der er udvist grov uagtsomhed. Endvidere inddrages det, om der er og/eller bør være forskel i begrebets indhold i de to tilfælde (afsnit 5). I afsnit 4 behandles grov uagtsomhed udvist af børn samt personer, der mangler evne til at handle fornuftsmæssigt. 2. EAL 19, stk. 2, nr. 1 Det fastslås i EAL 19, at: I det omfang en skade er dækket af en tingsforsikring eller en driftstabsforsikring, er der ikke erstatningsansvar. Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke, såfremt 1) den erstatningsansvarlige har forvoldt skaden forsætligt eller ved grov uagtsomhed [...]. 2.1 Forarbejderne Reglen i EAL 19, stk. 2, nr. 1, om opretholdelse af en skadevolders erstatningspligt, når han har forvoldt en skade, der er dækket af en tingseller driftstabsforsikring, er begrundet i hensynet til erstatningsreglernes præventive effekt og i hensynet til retsbevidstheden. 1 EAL-udvalget beskriver i Betænkning II grov uagtsomhed i EAL 19, stk. 2, nr. 1, som»en meget høj grad af uagtsomhed, og at handlingen må ses som udtryk for en hensynsløs ligegyldighed over for andres værdier«. 2 Samme sted anføres det, at udvalget havde overvejet at anvende udtrykket»grov tilsidesættelse af elementære hensyn til andre«, men at udvalget desuagtet fandt det mest hensigtsmæssigt at henvise til begrebet grov uagtsomhed i FAL 18, stk. 2, samt den retspraksis, der knytter sig hertil. Henvisningen til reglen i FAL 18, stk. 2, begrundedes med, at»almindelige rimelighedsbetragtninger må føre til, at den tredjemand, der har fremkaldt forsikringsbegivenheden ikke kan stilles bedre i forhold til selskabet end den sikrede selv«. 3 Hertil kommer, at det udtrykkeligt i bemærkningerne til lovforslaget til EAL udtales, at»også andet end bevidst uagtsomhed vil efter omstændighederne kunne anses for 1 Jf. Betænkning nr. 829/1978, s Betænkning nr. 829/1978, s Betænkning nr. 829/1978, s. 15. RETTID

3 grov uagtsomhed«. 4 Forud for lovforslaget havde bl.a. Lyngsø om grov uagtsomhed i FAL 18, stk. 2, udtalt, at dette dækkede over bevidst grov uagtsomhed, hvilket vil sige, at den sikrede har indset forsikringsbegivenhedens indtræden som en mulig følge af sin handling. 5 På baggrund af det ovennævnte kan udtalelsen i bemærkningerne til lovforslaget til EAL 19, stk. 2, nr. 1, altså dække over 1) grov uagtsomhed i EAL 19, stk. 2, nr. 1, omfatter mere end det tilsvarende begreb i FAL 18, stk. 2, eller 2) at EAL-udvalget ikke var enig i Lyngsøs antagelse om, at kun bevidst uagtsomhed er grov uagtsomhed i FAL 18, stk. 2. Hidtil dvs. indtil dommene U H og U H (jf. afsnit 2.2 og 3.2) har teorien anlagt den i 1) angivne fortolkning. Forarbejderne til EAL 19, stk. 2, nr. 1, kan således sammenfattes til 1) at regres forudsætter, at den subjektive adfærd har været dadelværdig i betydeligt omfang, 6 2) at der derimod ikke stilles krav om, at skadevolderen har indset skadens indtræden som en mulig følge af den udviste adfærd, og 3) at hvis adfærden er grov uagtsomhed i relation til FAL 18, stk. 2, så er den det også i relation til EAL 19, stk. 2, nr U H 7 U H er den første afgørelse, hvori der anlægges en objektiviseret risikobedømmelse i form af brug af kriteriet»en så indlysende fare«ved reglen i EAL 19, stk. 2, nr. 1. U H: Maskinmester A benyttede efter arbejdstid sin arbejdsgivers, Midtkrafts, smøregrav og værktøj til at udføre en reparation på sin private bil. Da A svejsede en revne i bilens lyddæmper, opstod der brand i bilens bund. Ilden bredte sig til bygningen, der beskadigedes for knap 1,4 mill. kr. Bygningen var forsikret i forsikringsselskabet F, der rejste et regreskrav mod A under henvisning til, at han havde optrådt groft uagtsomt, jf. EAL 19, stk. 2, nr. 1. Branden var opstået som følge af antændelse af et rustbeskyttelsesmiddel, der var påført bilen ca. 1 år forud for branden. A havde ingen faglig uddannelse som svejser, men havde i ca. 30 år selv repareret sin bil og i forbindelse hermed udført svejsearbejder. Forinden A gik i gang med at svejse, havde han spændt udstødningssystemet løs fra bilens bund. A havde tilsidesat en række forskrifter i brandlovgivningen, han havde undladt at foretage en afskærmning af undervognen, undladt at bringe nogle oliebeholdere i den fornødne afstand fra svejsestedet, og han havde ikke sikret sig kendskab til brandslukningsmateriellets placering. Det fandtes ikke godtgjort, at der var et forbud mod lån og/eller brug af svejseapparatet, og risikoen for antændelse af rustbeskyttelsesmidler kunne kun antages at være velkendt blandt mekanikere. Vestre Landsret udtalte, at den udviste uagtsomhed ikke var»så grov«, at erstatningsansvaret burde opretholdes i medfør af EAL 19, stk. 2, nr. 1. Højeste- 4 FT , 2. samling, tillæg A, sp Jf. således Lyngsø, Fuldmægtigen 1968, s Jf. Nørgaard U 1996 B Dommen er kommenteret af Nørgaard i U 1996 B 191 ff. RETTID

4 ret, der tilsluttede sig landsrettens resultat, valgte i stedet at benytte formuleringen, at A s adfærd»ikke indebar en så indlysende fare for den indtrådte skade, at han kan anses for at forvoldt den ved grov uagtsomhed i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i EAL 19, stk. 2, nr. 1«. Det kan ved formuleringen»indlysende fare«konstateres, at der lægges vægt på de momenter, der i almindelighed er egnet til at indgå i uagtsomhedsbedømmelsen, idet der bl.a. tages højde for sandsynligheden for, at der sker skade kombineret med skadens omfang, såfremt skaden faktisk indtræder. Samtidig indeholder»en så indlysende fare«netop ikke et krav om, at skadevolderen skal have indset skadens indtræden som en mulig følge. Derfor er begrebet ikke begrænset af den konkrete skadevolders subjektive forhold til handlingens skadeevne. I betingelsen om, at den udviste adfærd skal indebære en så indlysende fare for den skete skade, ligger en antydning af, at der skal være tale om en særlig høj skadesrisiko og måske tillige, at det kan karakteriseres som et dadelværdigt forhold, at skadevolderen har optrådt uden behørig iagttagelse af den åbenlyse fare. Brugen af ordet»så«synes derfor at indebære en graduering af den indlysende fare for skade, og gør det berettiget at opfatte begrebet grov uagtsomhed som elastisk og undergivet en løbende udvikling på samme måde som culpabegrebet. 2.3 U H Kriteriet»en så indlysende fare«er konsekvent anvendt i senere retspraksis på området. U H er et eksempel, som har særlig interesse, eftersom et flertal i Højesteret her nåede frem til, at skadevolderen havde forvoldt skade ved grov uagtsomhed. U H: A, der var uddannet vvs-rørsmed og som havde gennemført et AMU-kursus i lysbuesvejsning, havde fået lov til at benytte en kommuneskoles værkstedsbygning til udførelsen af en række omfattende pladearbejder på sine forældres bil. Da A var i færd med i bilens kabine at påsvejse en ny plade i bunden under højre forsæde, opstod der ild, som bredte sig videre til værkstedsbygningen, der beskadigedes for ca kr. Bygningen var forsikret i forsikringsselskabet F, der rejste et regreskrav mod A i medfør af EAL 19, stk. 2, nr. 1. Det blev lagt til grund, at branden var opstået ved, at benzinslangen under svejsearbejdet i bilens bund smeltede som følge af varmen fra svejseflammen. Der var tale om ret omfattende reparationsarbejder, som på uheldstidspunktet havde pågået i ca. 14 dage. A havde tilsidesat en række forskrifter i brandlovgivningen, og der forefandtes ikke brandslukningsmateriel i bygningen. Derimod havde A tømt bilen for brændbart inventar og renset undervognen for rustbeskyttelsesmiddel. 8 A anførte, at han ikke havde skænket benzinslagen en tanke, men at han dog vidste, at der kun var lidt benzin på bilen. 9 Vestre Landsret udtalte, at det må anses for»indlysende selv for ikke- 8 Han havde således modsat skadevolderen i U H været sig bevidst, at rustbeskyttelsesmidlet udgjorde en brandfare. 9 Udsagn, der kan forekomme modstridende. RETTID

5 fagkyndige, at der i en bil med benzintank bagi og motor foran er en benzinslange eller et benzinrør, og at det er nærliggende, at slangen eller røret er placeret et eller andet sted under bilen«. Landsretten fandt derfor, at det er en elementær sikkerhedsforholdsregel at undersøge placeringen, inden svejsearbejde i bunden påbegyndes, hvorfor der forelå en så indlysende fare for den indtrådte skade, at der var tale om grov uagtsomhed, uanset A ikke havde været bevidst om faren. Højesterets flertal tilsluttede sig landsrettens afgørelse med den tilføjelse, at det drejede sig om omfattende svejsearbejde, der havde varet i ca. 14 dage, og at A havde afrenset hele den udvendige side af vognbunden, hvorpå benzinslangen var fastgjort. Da A havde foretaget svejsearbejder i umiddelbar nærhed af benzinslangen uden at træffe sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til benzinslangen, indebar hans adfærd en så indlysende fare for brandskade, at A havde udvist grov uagtsomhed. Arbejdet forud for svejsningen havde derfor efter flertallets vurdering givet A anledning til at tænke nærmere over, hvad det egentlig var, der lå nede under bilen, og dermed en særlig tilskyndelse til at tilrettelægge arbejdsprocesserne således, at han minimerede den risiko, der var forbundet med arbejdets udførelse. Hermed tages der afstand fra, at A s skadesforvoldelse kunne anses for udslag af en»klapfejl«. 10 Det vil navnlig kunne have aktualitet at diskutere, om en udvist adfærd er udtryk for grov uagtsomhed, hvor skadespotentialet er stort, dvs. hvor der både er tale om en stor risiko for, at handlingen medfører skade, og skaden samtidig, hvis den indtræder, vil få et betydeligt økonomisk omfang. Er der tale om en helt konkret risiko, der må anses for almindelig kendt og knyttet til et afgrænset objekt, vil det være momenter, der må tillægges betragtelig vægt i bedømmelsen af graden af den udviste uagtsomhed. I den netop refererede dom var der en helt konkret risiko forbundet med at svejse i umiddelbar nærhed af benzinslangen. Såfremt der foreligger en stor risiko, der tilmed er åbenbar og generel, skærpes kravene til agtpågivenheden i almindelighed. Tidsfaktoren må antages generelt at kunne tillægges betydning for graden af den udviste uagtsomhed dels i form af, om der har været anledning til og mulighed for at tage højde for risikoen i en planlægningsfase, dels i form af at længere tids fortsættelse af en uagtsom handling eller undladelse i sig selv kan være en markant normafvigelse, der indicerer betragtelig ligegyldighed i forhold til faren for skade. I og med at skadevolderens reparationsarbejde i U H havde pågået over en længere tidsperiode, havde han haft anledning til at tilrettelægge arbejdsprocesserne nøje, hvorved det får mindre betydning, at der var tale om en række ukomplicerede arbejdsprocesser. Endvidere vil en flerhed af uagtsomme handlinger dvs. den kumulerede mængde af uagtsomhed der f.eks. fører til en brandskade, kunne 10 Mindretallet udtalte, at A ikke havde tænkt på benzinslangen, og han således ikke var bevidst om, at han svejsede i nærheden af denne og derved foretog en handling, hvis farlighed er indlysende. Dermed tillagde mindretallet A s subjektive forhold en afgørende betydning, hvilket måske er udtryk for, at»grov«alene findes at være knyttet til det subjektive forhold hos skadevolderen. Idet mindretallet ikke fandt, at A s adfærd var udtryk for hensynsløshed eller grov ligegyldighed, anså de ikke hans adfærd for omfattet af EAL 19, stk. 2, nr. 1. RETTID

6 bevirke, at adfærden betragtes som grov uagtsomhed. Tilsvarende vil grov uagtsomhed kunne foreligge i tilfælde af gentagen uagtsomhed. Som eksempel herpå kan nævnes, at en reparatør, som tidligere har forårsaget brand ved at svejse ifølge en bestemt fremgangsmåde, desuagtet benytter samme metode igen, og dette får samme følger. 11 Såfremt skadevolderen i handlingsøjeblikket i ikke ubetydelig grad er påvirket af spiritus eller andre rusmidler, vil det være et moment, der er egnet til at indgå i vurderingen af uagtsomhedsgraden. Grov uagtsomhed vil dog kun komme på tale, såfremt det ud fra begivenhedsforløbet er antageliggjort, at skadevolderens adfærd i nogen grad er udslag netop af rusmidlets påvirkning. Er handlingen (eller undladelsen) at betragte som en klapfejl eller en refleks, vil selv en ganske høj promille ikke indebære, at der er udvist grov uagtsomhed. Beruselse er ikke et forhold, der selvstændigt kan bevirke, at der er optrådt groft uagtsomt, men alene ét moment blandt flere. Det skal fremhæves, at det ikke er muligt at opstille nogle typetilfælde, hvor der altid vil foreligge grov uagtsomhed, eftersom der er tale om en helhedsbedømmelse af de konkrete faktiske omstændigheder i tilknytning den enkelte skadessituation. F.eks. vil det ikke automatisk være groft uagtsomt at forsøge at tø et frossent vandrør op med en varmluftpistol; bedømmelsen skal ske under hensyn til de konkrete forhold, hvorfor bl.a. omgivelserne og den tidsperiode optøningen pågår over, skal inddrages Følger af forsætlige handlinger. En helhedsvurdering En skade kan indtræde som et led i en årsagskæde, der er sat i gang med en handling, som er tilsigtet fra skadevolderens side. Der kan således opstå tilfælde, hvor skadevolderen ganske vist har foretaget en forsætlig handling, men hvor det ikke kan antages, at han har tilstræbt den indtrufne skade, og det heller ikke kan antages, at skaden er omfattet af den laveste forsætsgrad dolus eventualis. Bedømmelsen af, om en udvist uagtsomhed er»grov«, sker ved at anlægge en helhedsvurdering af hele skadesituationen og risikoen for skadens indtræden, hvorfor skadevolderens forsæt er ikke ensbetydende med, at enhver skade, der indtræder i forbindelse hermed, er omfattet af EAL 19, stk. 2, nr. 1. Det forsætlige vil dog kunne indgå som et moment i helhedsvurderingen, navnlig hvor skaden har nær forbindelse til den handling, som er omfattet af forsættet Jf. Bertil Bengtsson: Försäkringsrätt några huvudlinjer, 4. uppl., s Jf. hertil Hellner: Försäkringsgivarens regressrätt (1953), s. 65. Smh. U H, hvor det som formildende omstændigheder, der taler for, at den udviste uagtsomhed netop ikke var at karakterisere som grov, kan anføres, at handlingen havde et fornuftigt formål og foregik i fornuftige omgivelser, og at A i kraft af sine erfaringer som privatmekaniker havde en vis anledning til at mene, at han gav sig af med noget, han ville have styr på, jf. Nørgaard, U 1996 B 191 ff. 13 Smh. Gomard og Wad: Erstatning og godtgørelse efter erstatningsansvarsloven og voldsofferloven (1986), s. 126, hvor det anføres, at det ved bedømmelsen af, om beska- RETTID

7 Det anførte fremgår f.eks. af U H, hvor A havde besluttet sig for at begå selvmord ved at åbne for gassen på et komfur i sin lejlighed. Inden A ved tiden indtog 30 ketoganer og åbnede for komfurets 4 gashaner, slukkede han helt for vågeblusset i gasvandvarmeren og stoppede utætheder, hvor gassen kunne sive ud. Derimod slukkede han ikke for hovedafbryderen, hvorved fjernsyn og video stod på standby, og et køleskab var slået til. Ved 7-tiden næste morgen skete der en eksplosion, som forårsagede store skader på ejendommen, der var forsikret. A overlevede, og forsikringsselskabet rejste et regreskrav mod ham. 14 Højesteret lagde til grund, at A havde haft til hensigt at begå selvmord, og at det var uafklaret, hvorfor der næste morgen skete en eksplosion med skade på bygningen til følge. Ved vejning af gasflasken var det konstateret, at ca. 6,6 kg. gas var udstrømmet, men der var ingen oplysninger om farligheden af den pågældende gasmængde under de nævnte omstændigheder. 15 A s adfærd fandtes derfor ikke at have indebåret en så indlysende fare for de indtrådte skader, at disse var forvoldt ved grov uagtsomhed i EAL 19, stk. 2, nr. 1's forstand. I den netop refererede dom kan der vel vanskeligt tales om en indlysende fare al den stund, at det ikke er afklaret, hvad der var årsagen til eksplosionen. Gas er forbundet med en generel fare, men det forhold, at A havde været klar over den generelle fare kan ikke i sig selv være tilstrækkelig til, at enhver skade uanset den nærmere udløsende årsagsfaktor har været indlysende i en sådan grad, at der er tale om grov uagtsomhed. At skadevolderen er sig bevidst om, at der er visse risici forbundet med adfærden, og han som følge deraf tager forholdsregler, indebærer ikke nødvendigvis, at der foreligger grov uagtsomhed, hvis faren alligevel realiserer sig i en skade. Generelt vil det kunne være undskyldende momenter, som taler imod at karakterisere en udvist uagtsomhed som grov, at det er vanskeligt for skadevolderen at gennemføre den alternative handling på det kritiske tidspunkt, eller at han har knap tid til at handle i. Desuden kan det virke undskyldende, såfremt skadevolderen befinder sig i en fejltagelse om sidigelse af f.eks. en bil, som skadevolderen har brugsstjålet, er omfattet af EAL 19, stk. 2, nr. 1, vil kunne spille ind, om skaden på bilen sker i nær forbindelse med tyveriet, således at det kan være mere nærliggende at lade forsættet til tyveriet tillige omfatte en skade på bilen. 14 A havde udenretligt og uden bistand fra en advokat vedtaget en bøde på kr vistnok for overtrædelse af Strfl Se om bestemmelsen f.eks. Greve, Toftegaard Nielsen og Asbjørn Jensen: Kommenteret Straffelov Speciel Del (6. udg.), 289 f, hvor det anføres at»nærliggende fare«er et krav vedr. sandsynligheden for følgens indtræden, men kan også opfattes som et krav om, at en (vis) risiko skal være åbenbar. I en periode har man, jf. a.s., i strid med forarbejderne ladet visse uagtsomme forhold være omfattet af bestemmelsen. At gerningspersonen samtidig udsætter sig selv for faren, er ikke nødvendigvis tilstrækkeligt bevis for manglende viden om gerningens farlighed, jf. Nelson, U 1956 B Bevisbyrden for, at skadevolderen har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, og hans erstatningsansvar derfor skal opretholdes uanset reglen i EAL 19, stk. 1, påhviler skadelidte (skadelidtes forsikringsselskab i det omfang selskabet er indtrådt i skadelidtes ret mod skadevolderen, jf. EAL 22, stk.1). RETTID

8 tuationen. Den i dette afsnit behandlede problemstilling eksisterer også i forbindelse med FAL 18, stk. 2. Hvis man finder, at en skade i langt de fleste tilfælde indtræder som led i en årsagskæde, der er sat i gang af en handling eller undladelse, der er tilsigtet, forekommer det naturligt i forsikringsretten på tilsvarende vis som i erstatningsretten at anlægge en konkret helhedsbedømmelse af skadesituationen, hvor den adfærd, som er villet, indgår som et moment i afgørelsen af om skaden (dvs. forsikringsbegivenheden) er fremkaldt ved forsæt eller grov uagtsomhed, jf. FAL 18, stk FAL 18, stk. 2 I FAL 18, stk. 2, bestemmes det:»har han [den sikrede] fremkaldt forsikringsbegivenheden ved en uagtsomhed, der under de foreliggende omstændigheder må betegnes som grov, skal det under hensyn til skyldgraden og omstændighederne i øvrigt afgøres, om erstatningen skal ydes og i bekræftende fald med hvilket beløb. Ved livsforsikring og ansvarsforsikring hæfter selskabet dog fuldt ud«. 3.1 Forarbejderne Forud for indførelsen af FAL fandtes der lovbestemmelser samt forsikringsvilkår, der bestemte, at selskabet altid var fri for ansvar, når forsikringstageren selv var skyld i, at forsikringsbegivenheden indtrådte. 17 Selv simpel uagtsom fremkaldelse af forsikringsbegivenheden var derfor undtaget fra forsikringsdækningen. Det har således klart været sigtet med indførelsen af FAL 18, stk. 2, at forbedre forsikringstagerens mulighed for at opnå forsikringsdækning, men samtidig kan den historiske baggrund eventuelt tages til indtægt for, at der ikke ved lovens indførelse har været hensigten, at grov uagtsomhed skulle fortolkes meget snævert. Omvendt må det haves for øje, at den generelle samfundsudvikling og navnlig den øgede forbrugerbeskyttelse kan indebære, at reglen i dag i praksis skal undergives en anden fortolkning, end den der oprindelig var tilsigtet. Beskrivelsen af grov uagtsomhed i relation til FAL 18, stk. 2, indskrænker sig i Udkastet 18 til, at der kan forekomme tilfælde, hvor uagtsomhedsgraden har en sådan karakter, at den stærkt nærmer sig forsæt, hvilket f.eks. er tilfældet, hvis den sikrede foretager en farlig handling 16 Se diskussionen herom, Ivan Sørensen: Forsikringsret (2. udg.), s. 141 f, samme i Festskrift for FED (2000), s. 263 f og Kjærgaard: Privatansvarsforsikring i et erstatningsretligt perspektiv (1999), s. 76 ff. 17 Se hertil N. H. Bache: Brandforsikringsretten 1. del (1905), s. 95 ff og Stig Jørgensen i Bör försäkringsavtalsrätten reformeras? (1968), s Udkast til Lov om forsikringsaftaler (1925), s. 50 f. RETTID

9 med bevidsthed om, at der er stor sandsynlighed for, at den vil medføre en forsikringsbegivenhed. Det anføres endvidere i Udkastet, 19 at situationen hyppigt kan være således, at det kan bevises, at den sikrede har handlet groft uagtsomt, men at der ikke kan føres tilstrækkeligt bevis for, at han har villet hidføre forsikringsbegivenheden. 20 Måske er flertallets afgørelse i U H et eksempel på det netop anførte. Sagen vedrørte en ulykkesforsikrings dækning af A s dødsfald, indtruffet som følge af et fald på ca. 6 m fra en tagparkeringsplads. Der var ingen vidner til A s fald, der skete mindre end en time efter, han blev løsladt af politiet, efter at have været anholdt som sigtet for spirituskørsel. Tagparkeringspladsen var forsynet med et ca. 1 m højt rækværk placeret ca. 1,5 m fra tagkanten, der yderligere var forsynet med en opkant. Flertallet i Højesteret udtalte, at uanset om der måtte være tale om et ulykkestilfælde i policens forstand, 21 var det godtgjort ud over enhver rimelig tvivl, at A s død var»fremkaldt af ham ved»forsæt eller grov uagtsomhed«, jf. betingelsernes pkt. 3.4«. Det er imidlertid ikke klart tilkendegivet, om flertallet fandt, at A havde ønsket at begå selvmord, eller om han»kun«havde optrådt groft uagtsomt. Den valgte formulering kan dække over en mistanke om forsæt, uden at dette kan anses for tilstrækkelig bevist, henset til de sparsomme oplysninger om begivenhedsforløbet og A s sindstilstand. 22 Det deklaratoriske udgangspunkt i FAL 18, stk. 2, 1. pkt., er, at der i tilfælde af grov uagtsomhed skal foretages en nedsættelse af forsikringserstatningen i forhold til den udviste skyldgrad og omstændighederne i øvrigt. 23 Det er således muligt at tilkende forsikringstageren en reduceret 19 Udkast til Lov om forsikringsaftaler (1925), s Om kravene til selskabets bevis for, at forsikringsbegivenheden er fremkaldt ved forsæt, kan der henvises til Ivan Sørensen i»med lov...«retsvidenskabelige betragtninger i anledning af professor Vagn Greves 60 års fødselsdag, redigeret af Vestergaard og Balvig (1998), s. 259 ff., hvor det anføres, at der som udgangspunkt stilles krav om kvalificeret sandsynlighedsovervægt, således at der skal være klart mere, der taler for end imod, at forsikringsbegivenheden er fremkaldt ved forsæt. 21 Policen indeholdt følgende bestemmelse:»ved ulykkestilfælde forstås her en pludselig ydre hændelse, hvorved den forsikrede ufrivilligt kommer til skade«, hvilket i hvert fald rummer sproglige afvigelser fra den traditionelle ulykkesdefinition, jf. nærmere herom Ivan Sørensen: Forsikringsret (2. udg.), s. 364 og 385 ff. 22 Bevisbyrdefordelingen var kompleks; det påhvilede A s efterladte at bevise, at der forelå et ulykkestilfælde, dvs. de skulle bevise, at der var tale skade indtruffet som følge af noget viljesuafhængigt og noget udefrakommende. Forsikringsselskabet skulle bevise, at begivenheden konkret var undtaget fra dækningsområdet pga. forsæt eller grov uagtsomhed. Det kan diskuteres, om det har mening at tale om forsætligt fremkaldte ulykkestilfælde, da definitionen af ulykkestilfælde betinger, at der er tale om en skade, der indtruffet uafhængigt af den sikredes vilje, jf. Ivan Sørensen i»med lov...«retsvidenskabelige betragtninger i anledning af professor Vagn Greves 60 års fødselsdag, redigeret af Vestergaard og Balvig (1998), s Ved en række forsikringstyper er det i praksis sædvanligt at fravige det deklaratoriske udgangspunkt, således at selskabet helt undtager forsikringsbegivenheder fremkaldt ved grov uagtsomhed fra dækningen, jf. Ivan Sørensen: Forsikringsret (2. udg.), s. 146 og RETTID

10 forsikringserstatning, uanset at han har fremkaldt forsikringsbegivenheden ved grov uagtsomhed, om end det forudsættes, at der ikke skal ydes erstatning i de mere graverende tilfælde. 24 Muligheden for at graduere omfanget af forsikringsdækningen støtter en antagelse om, at grov uagtsomhed i FAL 18, stk. 2, ikke skal begrænses til tilfælde af skjult forsæt. Retsvirkningen af en udvist grov uagtsomhed adskiller sig herved i FAL 18, stk. 2, fra reglen i EAL 19, stk. 2, nr. 1, der ubetinget medfører en opretholdelse af skadevolderens erstatningspligt i tilfælde af grov uagtsomhed. Da en ansvarsforsikring som deklaratorisk udgangspunkt dækker erstatningsansvar pådraget ved grov uagtsomhed, jf. FAL 18, stk. 2 in fine, er det ofte ikke aktuelt i en og samme sag at undersøge, om en skadevoldende handling er groft uagtsom såvel i relation til EAL 19, stk. 2, nr. 1, som til FAL 18, stk I Udkastet til FAL 18, stk. 2, anføres det i øvrigt som begrundelse for at lade ansvarsforsikringen som deklaratorisk regel dække erstatningsansvar pådraget ved grov uagtsomhed:» [...] at det, som fra et Samfundssynspunkt betragtes som Ansvarsforsikringens Hovedformaal, er at sikre skadelidte Erstatning for hans Tab« U H og U H I rets- og ankenævnspraksis knyttet til reglen i FAL 18, stk. 2, findes der eksempler på, at kriteriet»en så indlysende fare«også anvendes her. Det er bl.a. tilfældet i U H. U H: Fra sikringsboksen i et auktionshus (forsikringstager) blev der stjålet bl.a. smykker og andre effekter tilhørende auktionshusets kunder, en møntsamling tilhørende den ene af ejerne af auktionshuset samt nogle kontanter. Tabet opgjordes til ca. 1,7 mill. kr. Der var ikke sket opbrydning af døre eller vinduer, og nøglen til sikringsboksen fandtes siddende i låsen. Det viste sig dog senere, at alarmboksen var brudt op med et fremmedlegme. Nøglen til sikringsboksen blev af praktiske grunde opbevaret bag eller på nogle bøger i en bogreol på et kontor i samme bygning. Det var samme nøgle, som skulle anvendes til indgangsdøren og alarmboksen. Indledningsvis fastslog Højesteret, at opbevaringsmåden havde haft afgørende betydning for forsikringsbegivenhedens indtræden. Der var med andre ord kausalitet mellem den af auktionshuset valgte fremgangsmåde og tyveriet. 27 Her- Lyngsø: Dansk Forsikringsret (7. udg.), s. 223 f. 24 Jf. Udkast til Lov om Forsikringsaftaler (1925), s Situationen vil således typisk være, at det er muligt at finde sager angående de respektive regler, som har mange lighedspunkter, men hvor der ikke er fuldstændig identitet i faktum, hvorved det kan være vanskeligt at afgøre, om forskellige resultater i bedømmelsen af graden af den udviste uagtsomhed kan tilskrives netop disse nuancer i faktum eller en forskellig anvendelse af EAL 19, stk. 2, nr. 1, og FAL 18, stk Udkast til Lov om forsikringsaftaler (1925), s Højesteret tager herved klart afstand fra dissensen i landsretsafgørelsen, som fandt: RETTID

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I 2000*

FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I 2000* Anmeldelse: Festskrift for FED FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I 2000* NFT 3/2001 af adjunkt, ph.d. Lisbeth Kjærgaard, Aarhus Universitet Lisbeth Kjærgaard lk@jura.au.dk Forsikrings- og

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE 14. JUNI 2012 DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE Under en fest ville en ung beruset mand hjælpe den pige, der holdt festen, med at tænde op i en udendørs pejs. Han hældte væske fra en dunk, der

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101

NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101 18. OKTOBER 2011 NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101 En beruset passager, der kørte i bil med en beruset chauffør, som forulykkede, hvorved passageren kom meget alvorligt

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. september 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 223/2015 (2. afdeling) Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Fredericia Kommune (advokat Mads Kobberø) og Tryg Forsikring A/S (advokat

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. december 2012 Sag 92/2011 (1. afdeling) A, B og C (advokat Birgitte Pedersen, beskikket for alle) mod F A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

k e n d e l s e : "Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig.

k e n d e l s e : Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig. 913/13 Den 15. april 2013 blev i sag nr. 83.328: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED

PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED 1. SEPTEMBER 2011 PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED En ny dom fastslår, at en person, der som passager kørte med i en bil, hvis chauffør havde en alkoholpromille på 2,16, havde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven TBB2012.231 Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven Er entrepriseforsikringers sædvanlige dækningsundtagelser vedrørende fx»skade som skyldes

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 7503519 HNT/IHO Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 Ankestyrelsen har ved e-mail af 13. november 2016 bedt mig om at kommentere Højesterets dom af 9. november 2016 (Ankestyrelsens j.nr. 2012-5032-44579).

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

BEVISBYRDEN I MISTÆNKELIGE FORSIKRINGSSAGER

BEVISBYRDEN I MISTÆNKELIGE FORSIKRINGSSAGER 11. JULI 2013 BEVISBYRDEN I MISTÆNKELIGE FORSIKRINGSSAGER En ny dom illustrerer, hvorledes domstolene i mistænkelige forsikringssager, hvor den angivne skadesårsag forekommer tvivlsom, er tilbøjelige til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Udtalt over for sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, at en sag om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM HR - 1 Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til staten

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT VED FORKERT ANVENDELSE

NY HØJESTERETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT VED FORKERT ANVENDELSE 24. APRIL 2015 NY HØJESTERETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT VED FORKERT ANVENDELSE Højesteret fandt i en ny dom, at den nærliggende risiko for, at brugeren af en maskine i forbindelse med rengøring samlede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER 13. MARTS 2012 PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER Da Forsvarsministeriets ammunitionsrydningstjeneste forsøgte at demontere en ueksploderet flybombe fra

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING 21. MAJ 2012 NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING I dette nyhedsbrev omtales to nye domme. Dels vedrørende et supermarkeds eventuelle ansvar for, at en kunde

Læs mere

Begrebet grov uagtsomhed

Begrebet grov uagtsomhed NFT 3/1993 Begrebet grov uagtsomhed af professor, dr. jur. Bo von Eyben, Retsvidenskabeligt Institut ved Københavns Universitet Artiklen er en forkortet udgave af forfatterens skriftlige indlæg om Begrebet

Læs mere

Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov

Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov 2 Entreprenøransvaret Entreprenøransvaret indebærer både et tjenesteydelsesansvar og et leverandøransvar. Entreprenøransvaret

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere