Markedet for tillægsforsikringer. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedet for tillægsforsikringer. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03"

Transkript

1 Markedet for tillægsforsikringer Konkurrence- og Forbrugeranalyse

2 Markedet for tillægsforsikringer Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf On-line ISBN Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk a/s Analysen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Juni 2012

3 MARKEDET FOR TILLÆGSFORSIKRINGER Indhold Hovedkonklusioner og anbefalinger... 3 Kapitel 1 Indledning og baggrund Følgegruppe... 7 Kapitel 2 Undersøgelsesresultater Markedet for tillægsforsikringer Forbrugernes erfaringer Forhandlernes information...10 Kapitel 3 Tillægsforsikringers dækningsomfang Definition og kendetegn ved tillægsforsikringer Definition og kendetegn ved sammenlignelige forsikringsprodukter Væsentlige forskelle og ligheder mellem tillægsforsikringer og sammenlignelige forsikringsprodukter...17 Kapitel 4 Kortlægning af markedet Hvem køber tillægsforsikringer? Til hvilke produkter tegnes tillægsforsikringer? Fakta om markedet...23 Kapitel 5 Kortlægning af gældende ret for formidling af tillægsforsikringer og sagspraksis Generelle regler for køb Hvad er en mangel efter købeloven? Køberens mangelsbeføjelser Formidling af tillægsforsikringer Information til forbrugeren Finanstilsynets tilsynsreaktioner og sanktionsmuligheder Regler for formidling af sammenlignelige forsikringsprodukter Markedsføringslovens regler Sagspraksis Ankenævnet for Forsikring...31

4 MARKEDET FOR TILLÆGSFORSIKRINGER Kapitel 6 Undersøgelse af forhandleres information til og vejledning af forbrugerne i forbindelse med salg af tillægsforsikringer Om undersøgelsen Undersøgelsesdesign Stikprøve Fremgangsmåde Resultater Lovpligtig information og vejledning Anden information og vejledning...40 Kapitel 7 Undersøgelse af forbrugernes erfaringer med tillægsforsikringer Beslutningen om at tegne en tillægsforsikring Fravalg af tillægsforsikring Information om forsikringen Skriftligt informationsmateriale Forsikringsbetingelser Forbrugernes vurdering af information i forbindelse med køb af tillægsforsikring Brug af forsikringen Forbrugernes erfaringer med anvendelse af tillægsforsikringer...52 BILAG Undersøgelse af forsikrings betingelser Dækning og pris på forskellige forsikringer Indboforsikringen Tillægsforsikringer...56

5 SIDE 3 Hovedkonklusioner og anbefalinger Hovedkonklusioner og anbefalinger I Forbrugerredegørelse 2009 blev der gennemført en undersøgelse af ekspedienternes rådgivning af forbrugerne i forbindelse med salg af forbrugerelektronik. Undersøgelsen indikerede, at rådgivningen i forbindelse med salg af tillægsforsikringer var mangelfuld. På den baggrund bad økonomi- og erhvervsministeren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at undersøge markedet for tillægsforsikringer i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse Markedet for tillægsforsikringer er gennemført i perioden november 2009 til marts En tillægsforsikring er en særskilt forsikring, der tegnes i tilknytning til et konkret produkt. Det er primært de store elektronik- og hårde hvidevarekæder, der forhandler tillægsforsikringer. Der kan være overlap mellem tillægsforsikringer og tilvalgsforsikringer, der tegnes i forbindelse med en indboforsikring. På nogle punkter rækker tillægsforsikringers dækning udover den dækning, der kan opnås ved de tilvalgsforsikringer, der kan vælges til en indboforsikring. Den årlige omsætning for tillægsforsikringer i Danmark anslås til omkring 230 millioner kroner i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse Markedet for tillægsforsikringer viser, at langt de fleste forbrugere modtager mundtlig information og vejledning fra ekspedienten, når de køber tillægsforsikringer. I henhold til bekendtgørelse om forsikringsformidleres informationspligt er forhandlere af tillægsforsikringer forpligtet til at udlevere skriftligt informationsmateriale om forsikringen, før aftalen med kunden bliver indgået. Materialet informerer blandt andet om forsikringens løbetid, dækning og betingelser for opsigelse. Knap tre ud af fire af de undersøgte forhandlere udleverer det lovpligtige skriftlige informationsmateriale i forbindelse med salget af tillægsforsikringer. Her skiller forhandlere, der sælger tillægsforsikringer i forbindelse med salg af mobiltelefoner, sig negativt ud. To ud af tre udleverer ikke det skriftlige informationsmateriale, hverken før eller efter købet. Undersøgelsens resultater giver ikke anledning til ændringer af det eksisterende regelsæt på området. Dog kan efterlevelsen af reglerne med fordel styrkes. Derfor anbefaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et initiativ, som kan bidrage til at sikre, at det skriftlige informationsmateriale udleveres til forbrugerne. Der bør være særlig fokus på, at reglerne overholdes ved salg af tillægsforsikringer i forbindelse med mobiltelefoner.

6 SIDE 4 MARKEDET FOR TILLÆGSFORSIKRINGER Boks 1.1: Hovedkonklusioner Knap hver sjette forbruger har inden for de seneste to år tegnet en tillægsforsikring. Beslutningen træffes typisk i forbindelse med købet af produktet. Heraf køber omkring hver tredje forbruger en tillægsforsikring, fordi ekspedienten anbefaler det. Knap syv ud af ti forbrugere, der har anvendt en tillægsforsikring, oplever, at tillægsforsikringen dækker som forventet. Knap en tiendedel oplever, at den dækker mere end forventet mens kun 4 pct. oplever, at tillægsforsikringen dækkede mindre end forventet. Stort set alle de undersøgte forhandlere af tillægsforsikringer giver mundtlig information og vejledning i forbindelse med salget af tillægsforsikringer. Ifølge loven er de ikke forpligtet dertil. Samlet efterlever knap en tredjedel af de undersøgte forhandlere fuldt ud lovgivningen vedrørende udlevering af skriftligt informationsmateriale og oplysning om provision. Tallet dækker over: At knap tre ud af fire af de undersøgte forhandlere udleverer det lovpligtige skriftlige informationsmateriale i forbindelse med salget af tillægsforsikringer. Heraf udleverer lidt over halvdelen først materialet efter købet. Ifølge loven er de forpligtet til at udlevere det før købet. At fire ud af fem af de undersøgte forhandlere på forespørgsel oplyser om butikkens provision i forbindelse med salg af tillægsforsikringer. Ifølge loven er de forpligtet til at oplyse det, hvis forbrugerne spørger. Endvidere viser undersøgelsen: At to ud af tre af de undersøgte forhandlere, der sæl ger tillægs for sik ringer i forbindelse med salget af mobiltelefoner, ikke udleverer det lovpligtige informationsmateriale. At andelen af forbrugere, der føler sig godt informeret i forbindelse med køb af en tillægsforsikring er væsentligt højere blandt de forbrugere, der modtager og læser det skriftlige informationsmateriale (mere end 4 ud af 5 forbrugere), end blandt de forbrugere, der ikke modtager materialet (2 ud af 5 forbrugere). På baggrund af undersøgelsens resultater anbefaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: At der ikke foretages ændringer i det eksisterende regelsæt Lovgivningen på området sikrer, at forbrugerne blandt andet skal oplyses om forsikringens dækning, risikoen for dobbeltdækning og om deres 14 dages fortrydelsesret. Reglerne medvirker til at skabe gennemsigtighed, når forbrugerne køber tillægsforsikringer. Undersøgelsen viser, at informationsmaterialet har en positiv effekt på forbrugernes informationsniveau.»» At der tages yderligere skridt til at sikre reglernes overholdelse Størstedelen af de undersøgte forhandlere udleverer det lovpligtige skriftlige informationsmateriale. I omkring halvdelen af tilfældene bliver materialet først udleveret, efter aftalen er indgået. Det er i strid med gældende regler.

7 SIDE 5 Hovedkonklusioner og anbefalinger Finanstilsynet tager derfor initiativ til at sikre, at alle forbrugere fremadrettet modtager det lovpligtige skriftlige informationsmateriale, og at det sker, inden købet er gennemført. Dette sker i dialog med forhandlerne af tillægsforsikringer. Her fokuseres særligt på at sikre, at de forhandlere, der sælger tillægsforsikringer i forbindelse med salg af mobiltelefoner, udleverer det skriftlige informationsmateriale.

8 SIDE 6 MARKEDET FOR TILLÆGSFORSIKRINGER Kapitel 1 Indledning og baggrund I forbindelse med Forbrugerredegørelse 2009 blev der gennemført en undersøgelse af ekspedienternes rådgivning i forbindelse med forbrugeres køb af elektronik. På baggrund af denne undersøgelse bad økonomi- og erhvervsministeren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at foretage en nærmere undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer i Danmark. Der har tidligere været gennemført undersøgelser af markedet for tillægsforsikringer, men disse har ligesom den omtalte undersøgelse fra 2009 udelukkende afdækket udvalgte aspekter af mar ke det. Formålet med nærværende undersøgelse er således at sikre en fyldestgørende afdækning og un der sø gelse af alle relevante aspekter af markedet for tillægsforsikringer i Danmark. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra november 2009 til marts 2011 og består af følgen de fem delelementer: Undersøgelse af forsikringsbetingelser for tillægsforsikringer og sammenlignelige forsikringsprodukter Kortlægning af markedet for tillægsforsikringer Kortlægning af gældende ret for formidling af tillægsforsikringer og sagspraksis Undersøgelse af forhandleres information og vejledning til forbrugerne i forbindelse med salg af tillægsforsikringer baseret på anonym informationsindsamling (mystery shopping) Undersøgelse af forbrugernes erfaringer med tillægsforsikringer De fem delundersøgelser hviler på følgende datakilder: Tabel 1.1: Delundersøgelsernes datakilder Delundersøgelse Undersøgelse af forsikringsbetingelser Kortlægning af markedet Datakilder Ekspertgruppe har bidraget til at udarbejde undersøgelsen. Gruppen har bestået af en repræsentant fra Forsikring & Pension, Forsikringsmæglerne samt et medlem af Dansk Erhverv med indsigt i markedet for tillægsforsikringer (maj - september 2010) Følgegruppe har bidraget med input Desk research (januar - april 2010) Kortlægning af gældende ret og sagspraksis Desk research (januar - april 2010) Undersøgelse af forhandleres information og vejledning Undersøgelse af forbrugernes erfaringer Undersøgelse baseret på anonym informationsindsamling i 196 butikker (marts august 2010) Undersøgelse i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens webpanel; Forbrugerpanelet (januar 2010) Opfølgende undersøgelse i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens webpanel; Forbrugerpanelet (maj juni 2010)

9 SIDE 7 Indledning og baggrund Da flere af delundersøgelserne har fælles berøringsflade vil samme datakilde i visse tilfælde blive anvendt i flere delundersøgelser. Undersøgelserne beskrevet i denne rapport afdækker ikke, hvordan ekspedienterne konkret markedsfører tillægsforsikringen i købssituationen (mundtligt). Det afdækkes heller ikke, i hvilket omfang købere af tillægsforsikringer i Danmark er dobbeltforsikret. 1.1 Følgegruppe Der har i tilknyt ning til undersøgelsen været nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Dansk Erhverv, Dansk Industri, Forbrugerrådet, HK, Forsikring & Pension samt Forsikringsmæglerforeningen. Følgegruppen har bistået med viden og input til de forskellige delundersøgelser. Rapportens endelige resultater har været i høring hos følgegruppen, men Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er alene ansvarlig for de konklusioner, der drages i rapporten. Tabel 1.2: Deltagere i følgegruppen Dansk Erhverv Lone Rasmussen (Fødevare- og forbrugerpolitisk chef) Ronnie Byrdal (Partner/Salgsdirektør, Mondux A/S) DI Organisation for erhvervslivet HK Handel Forsikring & Pension Forsikringsmæglerforeningen Forbrugerrådet Lars William Wesch (Branchedirektør, DI Handel) Lisbeth Nørremark (Faglig sekretær) Kasper Andersen (Chefkonsulent) Kent Risvad (Næstformand i Forsikringsmæglerforeningen og partner i Willis I/S) Tina Dhanda (Jurist) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har stået for oplæg til og gennemførelse af de enkelte undersøgelser. 1 Følgegruppen har haft mulighed for at bidrage med input til undersøgelserne på deres møder. Med udgangspunkt i følgegruppen er der endvidere nedsat en ekspertgruppe, som har bistået Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med at udarbejde under sø gel sen af forsikringsbetingelserne. Der er i alt afholdt syv følgegruppemøder og tre ekspertgruppemøder i perioden fra december 2009 til januar I forbindelse med undersøgelsen af markedet for tillægsforsikringer har det været overvejet, i hvilket omfang sammenlignelige forsikringsprodukter skulle inkluderes i undersøgelsen. Note 1 Kortlægningen af gældende ret og sagspraksis er gennemført med bistand fra Finanstilsynet.

10 SIDE 8 MARKEDET FOR TILLÆGSFORSIKRINGER Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har valgt, at disse sammenlignelige forsikringsprodukter ikke er en del af undersøgelsen grundet undersøgelsens opdrag. Men hvor det bidrager til forståelsen af markedet for tillægsforsikringer, er relevante tilvalgsprodukter især tilvalgsdækning til indboforsikringer inddraget som referenceparameter. Det gælder i afsnit 3 om tillægsforsikringernes dækningsomfang samt til dels i undersøgelserne af forbrugernes erfaringer med tillægsforsikringer. Der henvises i øvrigt til bilag 1 for et nærmere overblik over, hvad de forskellige forsikringstyper dækker. Derfor er det på baggrund af denne undersøgelse udelukkende muligt at drage konklusioner om markedet for tillægsforsikringer og ikke markedet for øvrige sammenlignelige forsikringsprodukter. Undersøgelsen af markedet for tillægsforsikringer i Danmark afsluttes med nærværende rapport, som følgegruppen løbende har haft mulighed for at bidrage med input til, samt afslutningsvis har haft i høring. Det skal understreges, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen alene er ansvarlig for de konklusioner, der drages i rapporten.

11 SIDE 9 Undersøgelsesresultater Kapitel 2 Undersøgelsesresultater 2.1 Markedet for tillægsforsikringer I undersøgelsen defineres en tillægsforsikring som: En særskilt forsikring der dækker de skader, der måtte opstå på et bestemt produkt, købt hos en bestemt forhandler. Dækningen kan enten bestå i, at produktet repareres, eller at forbrugeren får et nyt eller teknisk tilsvarende produkt. Forsikringen købes samtidigt med produktet og yder dækning fra det tidspunkt, produktet overdrages til forbrugeren. Den årlige omsætning på markedet for tillægsforsikringer i Danmark vurderes til at være i omegnen af 230 millioner kr. i Denne vurdering er baseret på oplysninger fra dele af følgegruppen. Til sammenligning omsatte detailhandlen med forbrugerelektronik for knap 11 milliarder kr. i Tillægsforsikringer sælges i detailhandlen sammen med det produkt, forsikringerne er knyttet til. Butikken eller butikskæden fungerer som forhandler 2 af forsikringen, som udbydes af et bagvedliggende forsikringsselskab. Kortlægningen af markedet viser, at det primært er de store elektronik- og hårde hvidevarekæder, der forhandler tillægsforsikringer. Tillægsforsikringer er kendetegnet ved, at de med få undtagelser betales med et engangsbeløb, der dækker og løber i hele den aftalte dækningsperiode. Dækningsperioderne for tillægsforsikringerne spænder typisk fra 1 år til 5 år. Dækningsperioden afhænger blandt andet af, hvilket produkt der skal dækkes og prisen for forsikringen. Tillægsforsikringer er ikke kendetegnet ved en bestemt pris, men generelt hænger prisen på forsikringen sammen med prisen på varen. Der eksisterer samtidig en række sammenlignelige forsikringsprodukter, der har delvist samme dækningsområde som tillægsforsikringer. Primært som tilvalgsdækninger til indboforsikringen. Tillægsforsikringer og tilvalgsforsikringer især elektronikdækning dækker en række af de samme skader. På nogle punkter som fx dækning af skader forvoldt af dyr og børn samt skader opstået som følge af slitage, har tillægsforsikringer dog typisk en bredere dækning end de undersøgte tilvalgsdækninger. Da tillægsforsikringer og tilvalgsforsikringer på nogle punkter har det samme dækningsomfang, kan der opstå tilfælde af dobbeltdækning. Det er ikke ud fra resultaterne i denne rapport muligt at vurdere, om og i givet fald hvor mange forbrugere, der er dobbeltdækkede. Udover forskellen i dækningsområdet er den primære forskel på tillægsforsikringer og tilvalgsforsikringer den selvrisiko, der er knyttet til forsikringen. Tillægsforsikringer dækker typisk produktets nyværdi, således at forbrugeren får et nyt produkt. Ved tilvalgsdækninger til indboforsikringen opgøres erstatningen typisk med aldersafskrivning. Note 2 Svarende til formidler eller distributør.

12 SIDE 10 MARKEDET FOR TILLÆGSFORSIKRINGER 2.2 Forbrugernes erfaringer Undersøgelsen af forbrugernes erfaringer med tillægsforsikringer viser, at 15 pct. af forbrugerne inden for de seneste to år har tegnet én eller flere tillægsforsikringer i forbindelse med køb af produkter til privat brug. 63 pct. af forbrugerne beslutter sig for at tegne en tillægsforsikring i forbindelse med købet af selve produktet. 24 pct. havde besluttet sig for at købe en tillægsforsikring, inden de købte produktet, mens de resterende 13 pct. ikke husker, hvornår beslutningen blev taget. 38 pct. af forbrugerne tegner en tillægsforsikring for at være på den sikre side i tilfælde af skader. 34 pct. tegner en tillægsforsikring på grund af ekspedientens anbefaling. 30 pct. tegner en tillægsforsikring fordi, der er tale om et dyrt produkt, mens 29 pct. tegner en tillægsforsikring, fordi der er en risiko for, at produktet bliver beskadiget pct. af forbrugerne føler sig godt informeret om dækning og betingelser ved køb af tillægsforsikringer. Blandt forbrugerne, der har modtaget og læst det skriftlige informationsmateriale, som forhandlerne af tillægsforsikringer er forpligtet til at udlevere, føler 83 pct. sig godt informeret. Undersøgelsen peger således på, at det skriftlige informationsmateriale har en positiv effekt på forbrugernes informationsniveau. Forbrugerne tegner typisk tillægsforsikringer til elektroniske produkter, mobiltelefoner samt hårde hvidevarer og andre husholdningsprodukter. Der købes i mindre omfang tillægsforsikringer til briller og cykler. Den typiske tillægsforsikringskøber er en mand under 30 år. Tillægsforsikringer kan i øvrigt frit erhverves af personer under 18 år, men en række forhandlere sælger ikke tillægsforsikringer til personer under 18 år. 16 pct. af forbrugerne oplyser, at de har gjort brug af en tillægsforsikring en eller flere gange i løbet af de seneste fem år. 4 Blandt de forbrugere, der har anvendt en tillægsforsikring, oplever 69 pct., at tillægsforsikringen dækkede, som de havde forventet. 7 pct. oplever, at tillægsforsikringen dækkede mere end forventet, mens 4 pct. forventede mere af dækningen, end de fik. 21 pct. havde ikke nogen forventninger til dækningen Forhandlernes information Forhandlerne af tillægsforsikringer er ifølge Bekendtgørelse om forsikringsformidleres informationspligt forpligtet til at give forbrugerne en række oplysninger i forbindelse med salget af tillægsforsikringer. Forhandlerne er forpligtet til: 1. at udlevere skriftligt informationsmateriale (ikke forsikringsbetingelserne) til forbrugeren, 2. at udlevere det uopfordret, 3. at udlevere det inden aftalen om tillægsforsikringen indgås, 4. på forespørgsel at oplyse, hvor meget butikken modtager i provision. Note 3 Respondenterne har haft mulighed for at afgive mere end ét svar, hvorfor andelene ikke summerer til 100 pct. Note 4 Bemærk, at det ikke er muligt at sammenholde de 16 pct., der har gjort brug af en tillægsforsikring inden for de sidste fem år, med de 15 pct., som har købt en tillægsforsikring inden for de seneste to år, idet der er tale om to forskellige populationer. Note 5 Grundet afrunding summerer tallene til mere end 100 pct.

13 SIDE 11 Undersøgelsesresultater Materialet skal indeholde en række oplysninger om tillægsforsikringen; at forbrugeren har krav på snarest muligt at få udleveret forsikringsbetingelserne, forbrugerforsikringsaftalens dækningsomfang, herunder muligheden for at forbrugeren er dækket via andre forsikringer og om kon sekvenserne heraf, forbrugerforsikringsaftalens løbetid og eventuelle muligheder for fornyelse, betingelserne for opsigelse af forbrugerforsikringsaftalen, herunder om forbrugerens adgang til at træde tilbage fra aftalen (fortrydelsesret), hvor forbrugeren skal henvende sig, hvis der opstår en skade, hvortil klager over forbrugerforsikringsaftalen eller forsikringsformidlingen kan indgives, samt om forhandleren modtager provision, og at forbrugeren på anmodning kan få oplyst provisionens størrelse. I de tilfælde, hvor tillægsforsikringen dækker skader på produkter, skal virksomheden i dokumentet tillige give oplysning om, hvorledes tillægsforsikringen giver dækning udover købelovens regler om mangelsbeføjelser. Samtidig er forhandlerne forpligtet til på forespørgsel at oplyse, hvor meget de som forhandler modtager i provision for salget af tillægsforsikringen. I undersøgelsen af forhandlernes information og vejledning til forbrugerne i forbindelse med salg af tillægsforsikringer har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen via anonyme prøvekøb i 186 fysiske butikker, der sælger tillægsforsikringer, undersøgt, hvorvidt forhandlere efterlever de fire ovenfor oplistede krav.

14 SIDE 12 MARKEDET FOR TILLÆGSFORSIKRINGER Tabel 2.1: Samlet efterlevelse af bekendtgørelse Efterlever Efterlever ikke Skriftligt informationsmateriale Andel af undersøgte forhandlere, der udleverer skriftligt informationsmateriale Andel af undersøgte forhandlere, der udleverer, det skriftlige informationsmateriale uopfordret Andel af undersøgte forhandlere, der udleverer det skriftlige informationsmateriale før købet Provision Andel af undersøgte forhandlere, der på forespørgsel oplyser, hvor meget de modtager i provision Andel af undersøgte forhandlere, der efterlever bekendtgørelsen på alle de undersøgte parametre 72 pct. 126 af 175 forhandlere 75 pct. 95 af 126 forhandlere 48 pct. 61 af 126 forhandlere 80 pct. 140 af 175 forhandlere 29 pct. 51 af 175 forhandlere 28 pct. 49 af 175 forhandlere 25 pct. 31 af 126 forhandlere 52 pct. 65 af 126 forhandlere 20 pct. 35 af 175 forhandlere 71 pct. 124 af 175 forhandlere Det fremgår, at 29 pct. af de undersøgte forhandlerne efterlever bekendtgørelsen på samtlige fire undersøgte parametre. Forhandlerne efterlever især ikke i forhold til at udlevere det skriftlige informationsmateriale rettidigt. 52 pct. af forhandlerne udleverer materialet efter købet. Samtidig udleverer 28 pct. af forhandlerne enten ikke skriftligt informationsmateriale eller udleverer kun forsikringsbetingelserne. Dette gælder 67 pct. af de undersøgte forhandlere, der sæl ger tillægs for sik ringer i tilknytning til salget af mobiltelefoner. Figuren nedenfor illustrerer fordelingen af forhandlere efter hvor mange af de i alt fire undersøgte parametre, forhandlerne efterlever: Tabel 2.2: Antal bekendtgørelsesforhold forhandlerne efterlever ud af de i alt fire undersøgte Antal efterlevede forhold af de i alt fire undersøgte Andel Efterlever alle 4 undersøgte forhold 29 pct. (51) Efterlever 3 ud af 4 undersøgte forhold 25 pct. (43) Efterlever 2 ud af 4 undersøgte forhold 17 pct. (29) Efterlever 1 ud af 4 undersøgte forhold 20 pct. (35) Efterlever 0 ud af 4 undersøgte forhold 10 pct. (17) I alt pct. (175) Note 6 Grundet afrunding summerer tallene til mere end 100 pct.

15 SIDE 13 Undersøgelsesresultater Af tabellen fremgår det, at 54 pct. af de undersøgte forhandlere efterlever tre eller fire af de undersøgte krav. Omvendt efterlever 30 pct. nul eller ét af de undersøgte krav. I forbindelse med salget af tillægsforsikringer giver forhandlerne typisk også forbrugerne information og vejledning, som de ikke er forpligtet til at give ifølge bekendtgørelse om forsikringsformidleres informationspligt. 95 pct. af forhandlerne giver mundtlig information og vejledning i forbindelse med salget. Denne information og vejledning gives typisk før, aftalen om tillægsforsikringen indgås. Forhandlerne informerer især om tillægsforsikringens løbetid, dækningsomfang samt om, hvor man som forbruger skal henvende sig, hvis produktet, man har købt tillægsforsikringen til, går i stykker. Forhandlerne informerer i mindre grad om dækningen i forhold til købeloven, andre forsikringer samt om den 14-dages lovpligtige fortrydelsesret. Samtidig afdækker ca. én ud af fem forhandlere forbrugerens risikoprofil.

16 SIDE 14 MARKEDET FOR TILLÆGSFORSIKRINGER Kapitel 3 Tillægsforsikringers dækningsomfang Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de karakteristika, der kendetegner en tillægsforsikring. Derudover indeholder afsnittet en beskrivelse af forsikringsprodukter, der på en række punkter er sammenlignelige med tillægsforsikringer. Beskrivelsen af de karakteristika, der kendetegner henholdsvis tillægsforsikringer og sammenlignelige forsikringsprodukter, baserer sig på en gennemgang af en række konkrete forsikringers dækningsomfang og pris, jf. bilag 1. Endelig indeholder afsnittet en beskrivelse af dækningsomfanget i købeloven, som gælder for alle forbrugerkøb. 3.1 Definition og kendetegn ved tillægsforsikringer Som beskrevet ovenfor har undersøgelsen til formål at belyse markedet for tillægsforsikringer i Danmark. Ved tillægsforsikring forstås: En særskilt forsikring, der dækker de skader, der måtte opstå på et bestemt produkt, købt hos en bestemt forhandler. Dækningen kan enten bestå i, at produktet repareres, eller at forbrugeren får et nyt eller teknisk tilsvarende produkt. Forsikringen købes samtidigt med produktet og yder dækning fra det tidspunkt produktet overdrages til forbrugeren. Tillægsforsikringer dækker ikke, hvis den almindelige reklamationsret i købeloven gælder. Det vil sige, såfremt der er en mangel ved produktet, som skal afhjælpes i henhold til købelovens regler, se nærmere herom i afsnit 5.1. Funktionssvigt og andre udefrakommende skader som fx kortslutning, overspænding m.v. er dækket af tillægsforsikringer. Vandskader, fugtskade, funktionsfejl og skader forvoldt af dyr/ børn er ligeledes dækket af en tillægsforsikring. En tillægsforsikring dækker typisk også ved skader, som opstår som følge af almindeligt daglig brug. Endvidere dækker tillægsforsikringer typisk ikke skader på produktet forårsaget af brand, dårlig vedligeholdelse eller forkert konstruktion. Skader som følge af forkert montering, tilslutning eller reparation samt skader på grund af forkert brug dækkes normalt ikke. En tillægsforsikring dækker typisk ikke indbrudstyveri og simpelt tyveri. Det er typisk ikke et krav, at skaden skal være opstået pludseligt. Tillægsforsikringerne dækker normalt skader opstået i forbindelse med forsikringstagerens transport af produktet.

17 SIDE 15 Tillægsforsikringers DÆKNINGS OMFANG Det er forskelligt, om tillægsforsikringen dækker transporten af beskadigede produkter til og fra værkstedet. Det er ligeledes forskelligt, om tillægsforsikringen dækker slitage. Tillægsforsikringer er kendetegnet ved, at de med få undtagelser betales med et engangsbeløb, der dækker og løber i hele den aftalte dækningsperiode. Tillægsforsikringen er ikke kendetegnet ved en bestemt pris, men generelt hænger prisen for forsikringen sammen med prisen for varen. Dækningsperioderne for tillægsforsikringerne spænder typisk fra 1-5 år. Dækningsperioden afhænger blandt andet af, hvilket produkt der skal dækkes og prisen for forsikringen. Det varierer, om der er knyttet en selvrisiko til tillægsforsikringen. Derudover sker der typisk ikke en afskrivning af produktets værdi. Det betyder, at en tillægsforsikring dækker produktets nyværdi, således at forbrugeren får et nyt produkt. Det varierer, om en tillægsforsikring kan opsiges. I henhold til lov om forsikringsaftaler har forbrugeren altid en fortrydelsesret på 14 dage. Tillægsforsikringer kan frit erhverves af personer under 18 år. Der er dog en række forhandlere, der ikke sælger tillægsforsikringer til personer under 18 år. 3.2 Definition og kendetegn ved sammenlignelige forsikringsprodukter Der eksisterer samtidig en række sammenlignelige forsikringsprodukter, der har delvist samme dækningsområde som tillægsforsikringer. Det drejer sig overordnet om indboforsikringer der er kendetegnet ved at være: En pakkeløsning der blandt andet indeholder indboforsikring, ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring. Forsikringen omfatter alle de ejendele, der naturligt hører til i et hjem. Det gælder også hobbyudstyr, campingudstyr og haveredskaber. Indbogenstande, der er lånt eller lejet, er også dækket, hvis en skade ikke allerede er dækket af ejerens egen forsikring. Indboforsikringen dækker fx ved tyveri, brand og vandskade, og den betaler, hvis man er ansvarlig for skader på andre eller deres ting. Dertil kommer en række tilvalgsdækninger til indboforsikringen. Disse dækninger er deldækninger på indboforsikringen, som enten kan fravælges eller tilvælges. Tilvalgsdækningerne til indboforsikringen købes således sammen med indboforsikring. Eksempler på tilvalgsdækninger er:

18 SIDE 16 MARKEDET FOR TILLÆGSFORSIKRINGER Elektronikdækninger og lignende Dækker funktionsfejl og pludselige skader på alle elektriske apparater som fx vaskemaskiner, fladskærme, computere, mobiltelefoner osv. hvis apparatet ikke er ældre end en vis alder fx 4 år. Elektronikdækning vil typisk være en dækning, der kan vælges til indboforsikringen. Pludselig skadedækning Dækker anden pludselig skade på genstande, som er omfattet af indboforsikringen. Normalt skal både skadens årsag og virkning være opstået pludseligt. Pludselig skadedækning vil typisk være en dækning, der kan vælges til indboforsikringen. Elskade-/kortslutningsdækning Dækker enhver skade på elektriske apparater, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. Elskade-/kortslutnings-dækning er typisk standard på indboforsikringen, men kan typisk fravælges. Tilvalgsdækningerne dækker ikke, hvis den almindelige reklamationsret i købeloven gælder. Se nærmere om købelovens almindelige reklamationsret i afsnit 5.1. Skader forårsaget ved almindelig dagligt brug er dækket, såfremt skaden i øvrigt er dækningsberettiget. Hverken indbrudstyveri, simpelt tyveri eller brandskade er dækket af tilvalgsdækningerne til indboforsikringen, da disse er dækket af den almindelige indboforsikring. Tilvalgsdækninger dækker heller ikke skader på grund af dårlig vedligeholdelse eller forkert konstruktion, montering, tilslutning eller reparation. Tilvalgsdækningerne dækker typisk heller ikke skader på grund af forkert brug eller skader opstået som følge af slitage. Særlige kendetegn ved elektronikdækninger og lignende Elektronikdækning dækker funktionssvigt i produktet ligesom udefrakommende skader typisk er dækket af elektronikdækningen. Elektronikdækning dækker også funktionsfejl. Det er typisk ikke et krav, at skaden og virkningen skal være opstået pludselig. Elektronikdækningen dækker vand- og fugtskader, hvis vandet eller fugten er årsag til funktionssvigt. Skader forvoldt af dyr dækkes typisk ikke af elektronikdækningen. Det er forskelligt om skader forvoldt af børn er dækket. Særlige kendetegn ved pludselig skadedækning Pludselig skadedækning dækker ikke funktionssvigt og funktionsfejl i produktet. Det er forskelligt, om udefrakommende skader er dækket af pludselig skadedækning. Det er ligeledes forskelligt, om skader forvoldt af børn er dækket. Skaden og virkningen skal typisk være opstået pludseligt, før at pludselig skadedækning dækker skaden. Pludselig skadesdækning dækker derfor som udgangspunkt heller ikke fugtskader, da fugtskader typisk sker over et tidsrum. Hvis vand- eller fugtskaden er sket pludseligt, er den dækket. Skader forvoldt af dyr dækkes typisk ikke af pludselig skadesdækning.

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

Tillægsforsikringer i Norden

Tillægsforsikringer i Norden Tillægsforsikringer i Norden Peter Møgelvang-Hansen og Søren Sandfeld Jakobsen TemaNord 2006:524 Tillægsforsikringer i Norden TemaNord 2006:524 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1303-X Tryk:

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 299 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark august 2010 Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsydere til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2005: Morten

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Forbrugerredegørelse 2006

Forbrugerredegørelse 2006 Forbrugerredegørelse 2006 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsyderne til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2006: Lasse Hamilton Heidemann Kapitel

Læs mere

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel belyst ved Forbrugsundersøgelsen 2 Christina Gordon Stephansen Rasmus Mikkelsen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Konkurrencefremmende forbrugeradfærd Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 2. ny metode til måling af konkurrencefremmende forbrugeradfærd 12 3. analyse

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

Dækker uheld på dine elektroniske produkter

Dækker uheld på dine elektroniske produkter HVIS UHELDET SKER T RYGHE DSAF TALE Dækker uheld på dine elektroniske produkter Vi tilbyder dig ekstra tryghed HVORFOR TRYGHEDSAFTALE? Du har netop købt et nyt produkt, og det sidste du ønsker at tænke

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2012 PRISSAMMENLIGNINGER PÅ NETTET Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Læs tema på forbrug.dk om

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2 Happy CARE Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse Versjon 1.2 for dine produkter Denne brochure med de tilknyttede forsikringsvilkår udgør samlet den information om forsikringens indhold, som i henhold

Læs mere

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368 Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Forbrugerredegørelse 2004

Forbrugerredegørelse 2004 Forbrugerredegørelse 2004 Forbrugerredegørelse 2004 Forbrugerredegørelse 2004 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen. Hovedbidragsydere til de enkelte kapitler: Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere