Markedet for tillægsforsikringer. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedet for tillægsforsikringer. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03"

Transkript

1 Markedet for tillægsforsikringer Konkurrence- og Forbrugeranalyse

2 Markedet for tillægsforsikringer Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf On-line ISBN Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk a/s Analysen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Juni 2012

3 MARKEDET FOR TILLÆGSFORSIKRINGER Indhold Hovedkonklusioner og anbefalinger... 3 Kapitel 1 Indledning og baggrund Følgegruppe... 7 Kapitel 2 Undersøgelsesresultater Markedet for tillægsforsikringer Forbrugernes erfaringer Forhandlernes information...10 Kapitel 3 Tillægsforsikringers dækningsomfang Definition og kendetegn ved tillægsforsikringer Definition og kendetegn ved sammenlignelige forsikringsprodukter Væsentlige forskelle og ligheder mellem tillægsforsikringer og sammenlignelige forsikringsprodukter...17 Kapitel 4 Kortlægning af markedet Hvem køber tillægsforsikringer? Til hvilke produkter tegnes tillægsforsikringer? Fakta om markedet...23 Kapitel 5 Kortlægning af gældende ret for formidling af tillægsforsikringer og sagspraksis Generelle regler for køb Hvad er en mangel efter købeloven? Køberens mangelsbeføjelser Formidling af tillægsforsikringer Information til forbrugeren Finanstilsynets tilsynsreaktioner og sanktionsmuligheder Regler for formidling af sammenlignelige forsikringsprodukter Markedsføringslovens regler Sagspraksis Ankenævnet for Forsikring...31

4 MARKEDET FOR TILLÆGSFORSIKRINGER Kapitel 6 Undersøgelse af forhandleres information til og vejledning af forbrugerne i forbindelse med salg af tillægsforsikringer Om undersøgelsen Undersøgelsesdesign Stikprøve Fremgangsmåde Resultater Lovpligtig information og vejledning Anden information og vejledning...40 Kapitel 7 Undersøgelse af forbrugernes erfaringer med tillægsforsikringer Beslutningen om at tegne en tillægsforsikring Fravalg af tillægsforsikring Information om forsikringen Skriftligt informationsmateriale Forsikringsbetingelser Forbrugernes vurdering af information i forbindelse med køb af tillægsforsikring Brug af forsikringen Forbrugernes erfaringer med anvendelse af tillægsforsikringer...52 BILAG Undersøgelse af forsikrings betingelser Dækning og pris på forskellige forsikringer Indboforsikringen Tillægsforsikringer...56

5 SIDE 3 Hovedkonklusioner og anbefalinger Hovedkonklusioner og anbefalinger I Forbrugerredegørelse 2009 blev der gennemført en undersøgelse af ekspedienternes rådgivning af forbrugerne i forbindelse med salg af forbrugerelektronik. Undersøgelsen indikerede, at rådgivningen i forbindelse med salg af tillægsforsikringer var mangelfuld. På den baggrund bad økonomi- og erhvervsministeren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at undersøge markedet for tillægsforsikringer i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse Markedet for tillægsforsikringer er gennemført i perioden november 2009 til marts En tillægsforsikring er en særskilt forsikring, der tegnes i tilknytning til et konkret produkt. Det er primært de store elektronik- og hårde hvidevarekæder, der forhandler tillægsforsikringer. Der kan være overlap mellem tillægsforsikringer og tilvalgsforsikringer, der tegnes i forbindelse med en indboforsikring. På nogle punkter rækker tillægsforsikringers dækning udover den dækning, der kan opnås ved de tilvalgsforsikringer, der kan vælges til en indboforsikring. Den årlige omsætning for tillægsforsikringer i Danmark anslås til omkring 230 millioner kroner i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse Markedet for tillægsforsikringer viser, at langt de fleste forbrugere modtager mundtlig information og vejledning fra ekspedienten, når de køber tillægsforsikringer. I henhold til bekendtgørelse om forsikringsformidleres informationspligt er forhandlere af tillægsforsikringer forpligtet til at udlevere skriftligt informationsmateriale om forsikringen, før aftalen med kunden bliver indgået. Materialet informerer blandt andet om forsikringens løbetid, dækning og betingelser for opsigelse. Knap tre ud af fire af de undersøgte forhandlere udleverer det lovpligtige skriftlige informationsmateriale i forbindelse med salget af tillægsforsikringer. Her skiller forhandlere, der sælger tillægsforsikringer i forbindelse med salg af mobiltelefoner, sig negativt ud. To ud af tre udleverer ikke det skriftlige informationsmateriale, hverken før eller efter købet. Undersøgelsens resultater giver ikke anledning til ændringer af det eksisterende regelsæt på området. Dog kan efterlevelsen af reglerne med fordel styrkes. Derfor anbefaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et initiativ, som kan bidrage til at sikre, at det skriftlige informationsmateriale udleveres til forbrugerne. Der bør være særlig fokus på, at reglerne overholdes ved salg af tillægsforsikringer i forbindelse med mobiltelefoner.

6 SIDE 4 MARKEDET FOR TILLÆGSFORSIKRINGER Boks 1.1: Hovedkonklusioner Knap hver sjette forbruger har inden for de seneste to år tegnet en tillægsforsikring. Beslutningen træffes typisk i forbindelse med købet af produktet. Heraf køber omkring hver tredje forbruger en tillægsforsikring, fordi ekspedienten anbefaler det. Knap syv ud af ti forbrugere, der har anvendt en tillægsforsikring, oplever, at tillægsforsikringen dækker som forventet. Knap en tiendedel oplever, at den dækker mere end forventet mens kun 4 pct. oplever, at tillægsforsikringen dækkede mindre end forventet. Stort set alle de undersøgte forhandlere af tillægsforsikringer giver mundtlig information og vejledning i forbindelse med salget af tillægsforsikringer. Ifølge loven er de ikke forpligtet dertil. Samlet efterlever knap en tredjedel af de undersøgte forhandlere fuldt ud lovgivningen vedrørende udlevering af skriftligt informationsmateriale og oplysning om provision. Tallet dækker over: At knap tre ud af fire af de undersøgte forhandlere udleverer det lovpligtige skriftlige informationsmateriale i forbindelse med salget af tillægsforsikringer. Heraf udleverer lidt over halvdelen først materialet efter købet. Ifølge loven er de forpligtet til at udlevere det før købet. At fire ud af fem af de undersøgte forhandlere på forespørgsel oplyser om butikkens provision i forbindelse med salg af tillægsforsikringer. Ifølge loven er de forpligtet til at oplyse det, hvis forbrugerne spørger. Endvidere viser undersøgelsen: At to ud af tre af de undersøgte forhandlere, der sæl ger tillægs for sik ringer i forbindelse med salget af mobiltelefoner, ikke udleverer det lovpligtige informationsmateriale. At andelen af forbrugere, der føler sig godt informeret i forbindelse med køb af en tillægsforsikring er væsentligt højere blandt de forbrugere, der modtager og læser det skriftlige informationsmateriale (mere end 4 ud af 5 forbrugere), end blandt de forbrugere, der ikke modtager materialet (2 ud af 5 forbrugere). På baggrund af undersøgelsens resultater anbefaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: At der ikke foretages ændringer i det eksisterende regelsæt Lovgivningen på området sikrer, at forbrugerne blandt andet skal oplyses om forsikringens dækning, risikoen for dobbeltdækning og om deres 14 dages fortrydelsesret. Reglerne medvirker til at skabe gennemsigtighed, når forbrugerne køber tillægsforsikringer. Undersøgelsen viser, at informationsmaterialet har en positiv effekt på forbrugernes informationsniveau.»» At der tages yderligere skridt til at sikre reglernes overholdelse Størstedelen af de undersøgte forhandlere udleverer det lovpligtige skriftlige informationsmateriale. I omkring halvdelen af tilfældene bliver materialet først udleveret, efter aftalen er indgået. Det er i strid med gældende regler.

7 SIDE 5 Hovedkonklusioner og anbefalinger Finanstilsynet tager derfor initiativ til at sikre, at alle forbrugere fremadrettet modtager det lovpligtige skriftlige informationsmateriale, og at det sker, inden købet er gennemført. Dette sker i dialog med forhandlerne af tillægsforsikringer. Her fokuseres særligt på at sikre, at de forhandlere, der sælger tillægsforsikringer i forbindelse med salg af mobiltelefoner, udleverer det skriftlige informationsmateriale.

8 SIDE 6 MARKEDET FOR TILLÆGSFORSIKRINGER Kapitel 1 Indledning og baggrund I forbindelse med Forbrugerredegørelse 2009 blev der gennemført en undersøgelse af ekspedienternes rådgivning i forbindelse med forbrugeres køb af elektronik. På baggrund af denne undersøgelse bad økonomi- og erhvervsministeren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at foretage en nærmere undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer i Danmark. Der har tidligere været gennemført undersøgelser af markedet for tillægsforsikringer, men disse har ligesom den omtalte undersøgelse fra 2009 udelukkende afdækket udvalgte aspekter af mar ke det. Formålet med nærværende undersøgelse er således at sikre en fyldestgørende afdækning og un der sø gelse af alle relevante aspekter af markedet for tillægsforsikringer i Danmark. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra november 2009 til marts 2011 og består af følgen de fem delelementer: Undersøgelse af forsikringsbetingelser for tillægsforsikringer og sammenlignelige forsikringsprodukter Kortlægning af markedet for tillægsforsikringer Kortlægning af gældende ret for formidling af tillægsforsikringer og sagspraksis Undersøgelse af forhandleres information og vejledning til forbrugerne i forbindelse med salg af tillægsforsikringer baseret på anonym informationsindsamling (mystery shopping) Undersøgelse af forbrugernes erfaringer med tillægsforsikringer De fem delundersøgelser hviler på følgende datakilder: Tabel 1.1: Delundersøgelsernes datakilder Delundersøgelse Undersøgelse af forsikringsbetingelser Kortlægning af markedet Datakilder Ekspertgruppe har bidraget til at udarbejde undersøgelsen. Gruppen har bestået af en repræsentant fra Forsikring & Pension, Forsikringsmæglerne samt et medlem af Dansk Erhverv med indsigt i markedet for tillægsforsikringer (maj - september 2010) Følgegruppe har bidraget med input Desk research (januar - april 2010) Kortlægning af gældende ret og sagspraksis Desk research (januar - april 2010) Undersøgelse af forhandleres information og vejledning Undersøgelse af forbrugernes erfaringer Undersøgelse baseret på anonym informationsindsamling i 196 butikker (marts august 2010) Undersøgelse i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens webpanel; Forbrugerpanelet (januar 2010) Opfølgende undersøgelse i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens webpanel; Forbrugerpanelet (maj juni 2010)

9 SIDE 7 Indledning og baggrund Da flere af delundersøgelserne har fælles berøringsflade vil samme datakilde i visse tilfælde blive anvendt i flere delundersøgelser. Undersøgelserne beskrevet i denne rapport afdækker ikke, hvordan ekspedienterne konkret markedsfører tillægsforsikringen i købssituationen (mundtligt). Det afdækkes heller ikke, i hvilket omfang købere af tillægsforsikringer i Danmark er dobbeltforsikret. 1.1 Følgegruppe Der har i tilknyt ning til undersøgelsen været nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Dansk Erhverv, Dansk Industri, Forbrugerrådet, HK, Forsikring & Pension samt Forsikringsmæglerforeningen. Følgegruppen har bistået med viden og input til de forskellige delundersøgelser. Rapportens endelige resultater har været i høring hos følgegruppen, men Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er alene ansvarlig for de konklusioner, der drages i rapporten. Tabel 1.2: Deltagere i følgegruppen Dansk Erhverv Lone Rasmussen (Fødevare- og forbrugerpolitisk chef) Ronnie Byrdal (Partner/Salgsdirektør, Mondux A/S) DI Organisation for erhvervslivet HK Handel Forsikring & Pension Forsikringsmæglerforeningen Forbrugerrådet Lars William Wesch (Branchedirektør, DI Handel) Lisbeth Nørremark (Faglig sekretær) Kasper Andersen (Chefkonsulent) Kent Risvad (Næstformand i Forsikringsmæglerforeningen og partner i Willis I/S) Tina Dhanda (Jurist) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har stået for oplæg til og gennemførelse af de enkelte undersøgelser. 1 Følgegruppen har haft mulighed for at bidrage med input til undersøgelserne på deres møder. Med udgangspunkt i følgegruppen er der endvidere nedsat en ekspertgruppe, som har bistået Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med at udarbejde under sø gel sen af forsikringsbetingelserne. Der er i alt afholdt syv følgegruppemøder og tre ekspertgruppemøder i perioden fra december 2009 til januar I forbindelse med undersøgelsen af markedet for tillægsforsikringer har det været overvejet, i hvilket omfang sammenlignelige forsikringsprodukter skulle inkluderes i undersøgelsen. Note 1 Kortlægningen af gældende ret og sagspraksis er gennemført med bistand fra Finanstilsynet.

10 SIDE 8 MARKEDET FOR TILLÆGSFORSIKRINGER Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har valgt, at disse sammenlignelige forsikringsprodukter ikke er en del af undersøgelsen grundet undersøgelsens opdrag. Men hvor det bidrager til forståelsen af markedet for tillægsforsikringer, er relevante tilvalgsprodukter især tilvalgsdækning til indboforsikringer inddraget som referenceparameter. Det gælder i afsnit 3 om tillægsforsikringernes dækningsomfang samt til dels i undersøgelserne af forbrugernes erfaringer med tillægsforsikringer. Der henvises i øvrigt til bilag 1 for et nærmere overblik over, hvad de forskellige forsikringstyper dækker. Derfor er det på baggrund af denne undersøgelse udelukkende muligt at drage konklusioner om markedet for tillægsforsikringer og ikke markedet for øvrige sammenlignelige forsikringsprodukter. Undersøgelsen af markedet for tillægsforsikringer i Danmark afsluttes med nærværende rapport, som følgegruppen løbende har haft mulighed for at bidrage med input til, samt afslutningsvis har haft i høring. Det skal understreges, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen alene er ansvarlig for de konklusioner, der drages i rapporten.

11 SIDE 9 Undersøgelsesresultater Kapitel 2 Undersøgelsesresultater 2.1 Markedet for tillægsforsikringer I undersøgelsen defineres en tillægsforsikring som: En særskilt forsikring der dækker de skader, der måtte opstå på et bestemt produkt, købt hos en bestemt forhandler. Dækningen kan enten bestå i, at produktet repareres, eller at forbrugeren får et nyt eller teknisk tilsvarende produkt. Forsikringen købes samtidigt med produktet og yder dækning fra det tidspunkt, produktet overdrages til forbrugeren. Den årlige omsætning på markedet for tillægsforsikringer i Danmark vurderes til at være i omegnen af 230 millioner kr. i Denne vurdering er baseret på oplysninger fra dele af følgegruppen. Til sammenligning omsatte detailhandlen med forbrugerelektronik for knap 11 milliarder kr. i Tillægsforsikringer sælges i detailhandlen sammen med det produkt, forsikringerne er knyttet til. Butikken eller butikskæden fungerer som forhandler 2 af forsikringen, som udbydes af et bagvedliggende forsikringsselskab. Kortlægningen af markedet viser, at det primært er de store elektronik- og hårde hvidevarekæder, der forhandler tillægsforsikringer. Tillægsforsikringer er kendetegnet ved, at de med få undtagelser betales med et engangsbeløb, der dækker og løber i hele den aftalte dækningsperiode. Dækningsperioderne for tillægsforsikringerne spænder typisk fra 1 år til 5 år. Dækningsperioden afhænger blandt andet af, hvilket produkt der skal dækkes og prisen for forsikringen. Tillægsforsikringer er ikke kendetegnet ved en bestemt pris, men generelt hænger prisen på forsikringen sammen med prisen på varen. Der eksisterer samtidig en række sammenlignelige forsikringsprodukter, der har delvist samme dækningsområde som tillægsforsikringer. Primært som tilvalgsdækninger til indboforsikringen. Tillægsforsikringer og tilvalgsforsikringer især elektronikdækning dækker en række af de samme skader. På nogle punkter som fx dækning af skader forvoldt af dyr og børn samt skader opstået som følge af slitage, har tillægsforsikringer dog typisk en bredere dækning end de undersøgte tilvalgsdækninger. Da tillægsforsikringer og tilvalgsforsikringer på nogle punkter har det samme dækningsomfang, kan der opstå tilfælde af dobbeltdækning. Det er ikke ud fra resultaterne i denne rapport muligt at vurdere, om og i givet fald hvor mange forbrugere, der er dobbeltdækkede. Udover forskellen i dækningsområdet er den primære forskel på tillægsforsikringer og tilvalgsforsikringer den selvrisiko, der er knyttet til forsikringen. Tillægsforsikringer dækker typisk produktets nyværdi, således at forbrugeren får et nyt produkt. Ved tilvalgsdækninger til indboforsikringen opgøres erstatningen typisk med aldersafskrivning. Note 2 Svarende til formidler eller distributør.

12 SIDE 10 MARKEDET FOR TILLÆGSFORSIKRINGER 2.2 Forbrugernes erfaringer Undersøgelsen af forbrugernes erfaringer med tillægsforsikringer viser, at 15 pct. af forbrugerne inden for de seneste to år har tegnet én eller flere tillægsforsikringer i forbindelse med køb af produkter til privat brug. 63 pct. af forbrugerne beslutter sig for at tegne en tillægsforsikring i forbindelse med købet af selve produktet. 24 pct. havde besluttet sig for at købe en tillægsforsikring, inden de købte produktet, mens de resterende 13 pct. ikke husker, hvornår beslutningen blev taget. 38 pct. af forbrugerne tegner en tillægsforsikring for at være på den sikre side i tilfælde af skader. 34 pct. tegner en tillægsforsikring på grund af ekspedientens anbefaling. 30 pct. tegner en tillægsforsikring fordi, der er tale om et dyrt produkt, mens 29 pct. tegner en tillægsforsikring, fordi der er en risiko for, at produktet bliver beskadiget pct. af forbrugerne føler sig godt informeret om dækning og betingelser ved køb af tillægsforsikringer. Blandt forbrugerne, der har modtaget og læst det skriftlige informationsmateriale, som forhandlerne af tillægsforsikringer er forpligtet til at udlevere, føler 83 pct. sig godt informeret. Undersøgelsen peger således på, at det skriftlige informationsmateriale har en positiv effekt på forbrugernes informationsniveau. Forbrugerne tegner typisk tillægsforsikringer til elektroniske produkter, mobiltelefoner samt hårde hvidevarer og andre husholdningsprodukter. Der købes i mindre omfang tillægsforsikringer til briller og cykler. Den typiske tillægsforsikringskøber er en mand under 30 år. Tillægsforsikringer kan i øvrigt frit erhverves af personer under 18 år, men en række forhandlere sælger ikke tillægsforsikringer til personer under 18 år. 16 pct. af forbrugerne oplyser, at de har gjort brug af en tillægsforsikring en eller flere gange i løbet af de seneste fem år. 4 Blandt de forbrugere, der har anvendt en tillægsforsikring, oplever 69 pct., at tillægsforsikringen dækkede, som de havde forventet. 7 pct. oplever, at tillægsforsikringen dækkede mere end forventet, mens 4 pct. forventede mere af dækningen, end de fik. 21 pct. havde ikke nogen forventninger til dækningen Forhandlernes information Forhandlerne af tillægsforsikringer er ifølge Bekendtgørelse om forsikringsformidleres informationspligt forpligtet til at give forbrugerne en række oplysninger i forbindelse med salget af tillægsforsikringer. Forhandlerne er forpligtet til: 1. at udlevere skriftligt informationsmateriale (ikke forsikringsbetingelserne) til forbrugeren, 2. at udlevere det uopfordret, 3. at udlevere det inden aftalen om tillægsforsikringen indgås, 4. på forespørgsel at oplyse, hvor meget butikken modtager i provision. Note 3 Respondenterne har haft mulighed for at afgive mere end ét svar, hvorfor andelene ikke summerer til 100 pct. Note 4 Bemærk, at det ikke er muligt at sammenholde de 16 pct., der har gjort brug af en tillægsforsikring inden for de sidste fem år, med de 15 pct., som har købt en tillægsforsikring inden for de seneste to år, idet der er tale om to forskellige populationer. Note 5 Grundet afrunding summerer tallene til mere end 100 pct.

13 SIDE 11 Undersøgelsesresultater Materialet skal indeholde en række oplysninger om tillægsforsikringen; at forbrugeren har krav på snarest muligt at få udleveret forsikringsbetingelserne, forbrugerforsikringsaftalens dækningsomfang, herunder muligheden for at forbrugeren er dækket via andre forsikringer og om kon sekvenserne heraf, forbrugerforsikringsaftalens løbetid og eventuelle muligheder for fornyelse, betingelserne for opsigelse af forbrugerforsikringsaftalen, herunder om forbrugerens adgang til at træde tilbage fra aftalen (fortrydelsesret), hvor forbrugeren skal henvende sig, hvis der opstår en skade, hvortil klager over forbrugerforsikringsaftalen eller forsikringsformidlingen kan indgives, samt om forhandleren modtager provision, og at forbrugeren på anmodning kan få oplyst provisionens størrelse. I de tilfælde, hvor tillægsforsikringen dækker skader på produkter, skal virksomheden i dokumentet tillige give oplysning om, hvorledes tillægsforsikringen giver dækning udover købelovens regler om mangelsbeføjelser. Samtidig er forhandlerne forpligtet til på forespørgsel at oplyse, hvor meget de som forhandler modtager i provision for salget af tillægsforsikringen. I undersøgelsen af forhandlernes information og vejledning til forbrugerne i forbindelse med salg af tillægsforsikringer har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen via anonyme prøvekøb i 186 fysiske butikker, der sælger tillægsforsikringer, undersøgt, hvorvidt forhandlere efterlever de fire ovenfor oplistede krav.

14 SIDE 12 MARKEDET FOR TILLÆGSFORSIKRINGER Tabel 2.1: Samlet efterlevelse af bekendtgørelse Efterlever Efterlever ikke Skriftligt informationsmateriale Andel af undersøgte forhandlere, der udleverer skriftligt informationsmateriale Andel af undersøgte forhandlere, der udleverer, det skriftlige informationsmateriale uopfordret Andel af undersøgte forhandlere, der udleverer det skriftlige informationsmateriale før købet Provision Andel af undersøgte forhandlere, der på forespørgsel oplyser, hvor meget de modtager i provision Andel af undersøgte forhandlere, der efterlever bekendtgørelsen på alle de undersøgte parametre 72 pct. 126 af 175 forhandlere 75 pct. 95 af 126 forhandlere 48 pct. 61 af 126 forhandlere 80 pct. 140 af 175 forhandlere 29 pct. 51 af 175 forhandlere 28 pct. 49 af 175 forhandlere 25 pct. 31 af 126 forhandlere 52 pct. 65 af 126 forhandlere 20 pct. 35 af 175 forhandlere 71 pct. 124 af 175 forhandlere Det fremgår, at 29 pct. af de undersøgte forhandlerne efterlever bekendtgørelsen på samtlige fire undersøgte parametre. Forhandlerne efterlever især ikke i forhold til at udlevere det skriftlige informationsmateriale rettidigt. 52 pct. af forhandlerne udleverer materialet efter købet. Samtidig udleverer 28 pct. af forhandlerne enten ikke skriftligt informationsmateriale eller udleverer kun forsikringsbetingelserne. Dette gælder 67 pct. af de undersøgte forhandlere, der sæl ger tillægs for sik ringer i tilknytning til salget af mobiltelefoner. Figuren nedenfor illustrerer fordelingen af forhandlere efter hvor mange af de i alt fire undersøgte parametre, forhandlerne efterlever: Tabel 2.2: Antal bekendtgørelsesforhold forhandlerne efterlever ud af de i alt fire undersøgte Antal efterlevede forhold af de i alt fire undersøgte Andel Efterlever alle 4 undersøgte forhold 29 pct. (51) Efterlever 3 ud af 4 undersøgte forhold 25 pct. (43) Efterlever 2 ud af 4 undersøgte forhold 17 pct. (29) Efterlever 1 ud af 4 undersøgte forhold 20 pct. (35) Efterlever 0 ud af 4 undersøgte forhold 10 pct. (17) I alt pct. (175) Note 6 Grundet afrunding summerer tallene til mere end 100 pct.

15 SIDE 13 Undersøgelsesresultater Af tabellen fremgår det, at 54 pct. af de undersøgte forhandlere efterlever tre eller fire af de undersøgte krav. Omvendt efterlever 30 pct. nul eller ét af de undersøgte krav. I forbindelse med salget af tillægsforsikringer giver forhandlerne typisk også forbrugerne information og vejledning, som de ikke er forpligtet til at give ifølge bekendtgørelse om forsikringsformidleres informationspligt. 95 pct. af forhandlerne giver mundtlig information og vejledning i forbindelse med salget. Denne information og vejledning gives typisk før, aftalen om tillægsforsikringen indgås. Forhandlerne informerer især om tillægsforsikringens løbetid, dækningsomfang samt om, hvor man som forbruger skal henvende sig, hvis produktet, man har købt tillægsforsikringen til, går i stykker. Forhandlerne informerer i mindre grad om dækningen i forhold til købeloven, andre forsikringer samt om den 14-dages lovpligtige fortrydelsesret. Samtidig afdækker ca. én ud af fem forhandlere forbrugerens risikoprofil.

16 SIDE 14 MARKEDET FOR TILLÆGSFORSIKRINGER Kapitel 3 Tillægsforsikringers dækningsomfang Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de karakteristika, der kendetegner en tillægsforsikring. Derudover indeholder afsnittet en beskrivelse af forsikringsprodukter, der på en række punkter er sammenlignelige med tillægsforsikringer. Beskrivelsen af de karakteristika, der kendetegner henholdsvis tillægsforsikringer og sammenlignelige forsikringsprodukter, baserer sig på en gennemgang af en række konkrete forsikringers dækningsomfang og pris, jf. bilag 1. Endelig indeholder afsnittet en beskrivelse af dækningsomfanget i købeloven, som gælder for alle forbrugerkøb. 3.1 Definition og kendetegn ved tillægsforsikringer Som beskrevet ovenfor har undersøgelsen til formål at belyse markedet for tillægsforsikringer i Danmark. Ved tillægsforsikring forstås: En særskilt forsikring, der dækker de skader, der måtte opstå på et bestemt produkt, købt hos en bestemt forhandler. Dækningen kan enten bestå i, at produktet repareres, eller at forbrugeren får et nyt eller teknisk tilsvarende produkt. Forsikringen købes samtidigt med produktet og yder dækning fra det tidspunkt produktet overdrages til forbrugeren. Tillægsforsikringer dækker ikke, hvis den almindelige reklamationsret i købeloven gælder. Det vil sige, såfremt der er en mangel ved produktet, som skal afhjælpes i henhold til købelovens regler, se nærmere herom i afsnit 5.1. Funktionssvigt og andre udefrakommende skader som fx kortslutning, overspænding m.v. er dækket af tillægsforsikringer. Vandskader, fugtskade, funktionsfejl og skader forvoldt af dyr/ børn er ligeledes dækket af en tillægsforsikring. En tillægsforsikring dækker typisk også ved skader, som opstår som følge af almindeligt daglig brug. Endvidere dækker tillægsforsikringer typisk ikke skader på produktet forårsaget af brand, dårlig vedligeholdelse eller forkert konstruktion. Skader som følge af forkert montering, tilslutning eller reparation samt skader på grund af forkert brug dækkes normalt ikke. En tillægsforsikring dækker typisk ikke indbrudstyveri og simpelt tyveri. Det er typisk ikke et krav, at skaden skal være opstået pludseligt. Tillægsforsikringerne dækker normalt skader opstået i forbindelse med forsikringstagerens transport af produktet.

17 SIDE 15 Tillægsforsikringers DÆKNINGS OMFANG Det er forskelligt, om tillægsforsikringen dækker transporten af beskadigede produkter til og fra værkstedet. Det er ligeledes forskelligt, om tillægsforsikringen dækker slitage. Tillægsforsikringer er kendetegnet ved, at de med få undtagelser betales med et engangsbeløb, der dækker og løber i hele den aftalte dækningsperiode. Tillægsforsikringen er ikke kendetegnet ved en bestemt pris, men generelt hænger prisen for forsikringen sammen med prisen for varen. Dækningsperioderne for tillægsforsikringerne spænder typisk fra 1-5 år. Dækningsperioden afhænger blandt andet af, hvilket produkt der skal dækkes og prisen for forsikringen. Det varierer, om der er knyttet en selvrisiko til tillægsforsikringen. Derudover sker der typisk ikke en afskrivning af produktets værdi. Det betyder, at en tillægsforsikring dækker produktets nyværdi, således at forbrugeren får et nyt produkt. Det varierer, om en tillægsforsikring kan opsiges. I henhold til lov om forsikringsaftaler har forbrugeren altid en fortrydelsesret på 14 dage. Tillægsforsikringer kan frit erhverves af personer under 18 år. Der er dog en række forhandlere, der ikke sælger tillægsforsikringer til personer under 18 år. 3.2 Definition og kendetegn ved sammenlignelige forsikringsprodukter Der eksisterer samtidig en række sammenlignelige forsikringsprodukter, der har delvist samme dækningsområde som tillægsforsikringer. Det drejer sig overordnet om indboforsikringer der er kendetegnet ved at være: En pakkeløsning der blandt andet indeholder indboforsikring, ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring. Forsikringen omfatter alle de ejendele, der naturligt hører til i et hjem. Det gælder også hobbyudstyr, campingudstyr og haveredskaber. Indbogenstande, der er lånt eller lejet, er også dækket, hvis en skade ikke allerede er dækket af ejerens egen forsikring. Indboforsikringen dækker fx ved tyveri, brand og vandskade, og den betaler, hvis man er ansvarlig for skader på andre eller deres ting. Dertil kommer en række tilvalgsdækninger til indboforsikringen. Disse dækninger er deldækninger på indboforsikringen, som enten kan fravælges eller tilvælges. Tilvalgsdækningerne til indboforsikringen købes således sammen med indboforsikring. Eksempler på tilvalgsdækninger er:

18 SIDE 16 MARKEDET FOR TILLÆGSFORSIKRINGER Elektronikdækninger og lignende Dækker funktionsfejl og pludselige skader på alle elektriske apparater som fx vaskemaskiner, fladskærme, computere, mobiltelefoner osv. hvis apparatet ikke er ældre end en vis alder fx 4 år. Elektronikdækning vil typisk være en dækning, der kan vælges til indboforsikringen. Pludselig skadedækning Dækker anden pludselig skade på genstande, som er omfattet af indboforsikringen. Normalt skal både skadens årsag og virkning være opstået pludseligt. Pludselig skadedækning vil typisk være en dækning, der kan vælges til indboforsikringen. Elskade-/kortslutningsdækning Dækker enhver skade på elektriske apparater, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. Elskade-/kortslutnings-dækning er typisk standard på indboforsikringen, men kan typisk fravælges. Tilvalgsdækningerne dækker ikke, hvis den almindelige reklamationsret i købeloven gælder. Se nærmere om købelovens almindelige reklamationsret i afsnit 5.1. Skader forårsaget ved almindelig dagligt brug er dækket, såfremt skaden i øvrigt er dækningsberettiget. Hverken indbrudstyveri, simpelt tyveri eller brandskade er dækket af tilvalgsdækningerne til indboforsikringen, da disse er dækket af den almindelige indboforsikring. Tilvalgsdækninger dækker heller ikke skader på grund af dårlig vedligeholdelse eller forkert konstruktion, montering, tilslutning eller reparation. Tilvalgsdækningerne dækker typisk heller ikke skader på grund af forkert brug eller skader opstået som følge af slitage. Særlige kendetegn ved elektronikdækninger og lignende Elektronikdækning dækker funktionssvigt i produktet ligesom udefrakommende skader typisk er dækket af elektronikdækningen. Elektronikdækning dækker også funktionsfejl. Det er typisk ikke et krav, at skaden og virkningen skal være opstået pludselig. Elektronikdækningen dækker vand- og fugtskader, hvis vandet eller fugten er årsag til funktionssvigt. Skader forvoldt af dyr dækkes typisk ikke af elektronikdækningen. Det er forskelligt om skader forvoldt af børn er dækket. Særlige kendetegn ved pludselig skadedækning Pludselig skadedækning dækker ikke funktionssvigt og funktionsfejl i produktet. Det er forskelligt, om udefrakommende skader er dækket af pludselig skadedækning. Det er ligeledes forskelligt, om skader forvoldt af børn er dækket. Skaden og virkningen skal typisk være opstået pludseligt, før at pludselig skadedækning dækker skaden. Pludselig skadesdækning dækker derfor som udgangspunkt heller ikke fugtskader, da fugtskader typisk sker over et tidsrum. Hvis vand- eller fugtskaden er sket pludseligt, er den dækket. Skader forvoldt af dyr dækkes typisk ikke af pludselig skadesdækning.

19 SIDE 17 Tillægsforsikringers DÆKNINGS OMFANG Særlige kendetegn ved Elskade-/kortslutningsdækning Elskade-/kortslutningsdækning dækker ikke funktionssvigt og funktionsfejl i produktet og heller ikke udefrakommende skader. Det er typisk ikke et krav, at skaden og virkningen skal være opstået pludseligt. Elskade-/kortslutningsdækning dækker vand- og fugtskader, hvis vandet eller fugten er årsagen til fx kortslutning. Det er forskelligt, om elskade-/kortslutningsdækning dækker skader forvoldt af dyr og børn. Samlet om tilvalgsdækninger Elskade-/kortslutningsdækning indgår normalt som standard i indboforsikringen, og er derfor indregnet i indboforsikringens pris. De andre tilvalgsdækninger til indboforsikringen kan indgå som standarddækninger i indboforsikringer, og i disse tilfælde er dækningen indregnet i prisen på indboforsikringen. Hvis tilvalgsdækningen tilvælges indboforsikringen, ligger prisen for pludselig skadesdækning typisk på mellem kr. om året og prisen for elektronikdækning ligger typisk på mellem kr. Prisen vil dog ofte være individuelt fastsat i forhold til den enkelte forsikringstager. Selvrisikoen i de undersøgte tilvalgsdækninger til indboforsikringen kan være op til kr. Udover selvrisikoen vil der typisk også ske en afskrivning af produktets værdi. Det er forskelligt fra selskab til selskab, om der er dækningsmaksimum. Hvis der er dækningsmaksimum for pludselig skadesdækning ligger det typisk på mellem kr. pr. genstand og for elskade-/kortslutningsdækning er dækningsmaksimummet typisk på kr. pr. genstand og kr. pr. begivenhed. Dækningen løber 1 år ad gangen, indtil den opsiges, ligesom indboforsikringen. For pludselig skadesdækning og elskade-/kortslutningsdækning er der ingen aldersgrænse for omfattede genstande. Værdien af produktet vil dog typisk blive afskrevet. De produkter, der er omfattet af en elektronikdækning, dækkes typisk i 4 år fra første købsdato. Og herefter vil produktet typisk blive afskrevet. Ændring af forsikringsbetingelser skal ske ved varsling til hovedforfald, jf. reglerne i forsikringsaftaleloven. Forbrugeren har en fortrydelsesret på 14 dage, jf. lov om forsikringsaftaler. 3.3 Væsentlige forskelle og ligheder mellem tillægsforsikringer og sammenlignelige forsikringsprodukter Helt overordnet er forskellen på tillægsforsikringer og andre sammenlignelige forsikringsprodukter, at tillægsforsikringer knytter sig til et bestemt produkt, hvorimod tilvalgsdækninger til indboforsikringen dækker dele af (fx elektriske apparater) eller alt indbo, der er i husstanden. Dækningsomfang Tillægsforsikringer dækker typisk funktionssvigt og andre udefrakommende skader som fx kortslutning, overspænding m.v. Vandskader, fugtskade, funktionsfejl og skader forvoldt af dyr/børn er ligeledes dækket af en tillægsforsikring. En tillægsforsikring dækker typisk også ved skader, som opstår som følge af almindeligt daglig brug. Det er forskelligt om tillægsforsikringer dækker slitage.

20 SIDE 18 MARKEDET FOR TILLÆGSFORSIKRINGER I forhold til de undersøgte tilvalgsdækninger er elektronikdækning den forsikring, der minder mest om tillægsforsikringer. Elektronikdækning dækker således typisk også funktionssvigt i produktet og udefrakommende skader. Elektronikdækning dækker også funktionsfejl. Elektronikdækningen dækker vand- og fugtskader, hvis vandet eller fugten er årsag til funktionssvigt. Elektronikdækning dækker typisk ikke slitage. Skader forvoldt af dyr dækkes dog typisk ikke af elektronikdækningen. Det er forskelligt om skader forvoldt af børn er dækket. I forhold til de andre undersøgte tilvalgsforsikringer, er de primære forskelle, at disse ikke dækker funktionssvigt og funktionsfejl i produktet, og at det er forskelligt, om udefrakommende skader er dækket. Det er ligeledes forskelligt, om skader forvoldt af dyr og børn er dækket. Skader opstået som følge af slitage dækkes typisk ikke. Løbetid For tilvalgsdækninger til indboforsikringen løber dækningen 1 år ad gangen, indtil den opsiges. For pludselig skadesdækning og elskade-/kort slut ningsdækning er der ingen aldersgrænse for omfattede genstande, hvorimod de genstande, der er omfattet af en elektronikdækning, typisk dækkes i 4 år fra første købsdato. Tillægsforsikringer betales, med få undtagelser, med et engangsbeløb, der dækker og løber i hele den aftalte dækningsperiode. Dækningsperioderne for tillægsforsikringerne spænder fra 1 år til 5 år. Dækningsperioden afhænger blandt andet af, hvilket produkt der skal dækkes og prisen for forsikringen. Tilvalgsdækningerne til indboforsikringen betales således løbende, mens tillægsforsikringerne betales én gang. Selvrisiko Selvrisikoen i de undersøgte tilvalgsdækninger til indboforsikringen kan være på op til kr. Dertil kommer, at der typisk foretages afskrivning af produktets værdi. I ca. halvdelen af de undersøgte tillægsforsikringer er der ikke selvrisiko, hvorimod de resterende tillægsforsikringer opererer med en selvrisiko på mellem 100 kr. og 800 kr. I en af tillægsforsikringerne er selvrisikoen en procentdel af produktets værdi. I langt størstedelen af de undersøgte tillægsforsikringer sker der ikke en afskrivning af produktets værdi. Kun i to af de undersøgte forsikringer afskrives produktet med 10 pct. om året. Aldersgrænse Tillægsforsikringer kan frit erhverves af personer under 18 år. Der er dog en række forhandlere, der ikke sælger tillægsforsikringer til personer under 18 år. Indboforsikringer og dermed eventuelle tilvalgsdækninger kan kun erhverves af personer under 18 år, hvis deres forældre eller værge skriver under svarende til, at en person under 18 år ville indgå enhver anden økonomisk aftale. Dette skal dog ses i forhold til, at en indboforsikring først bliver aktuel, hvis en person under 18 år er flyttet hjemmefra og ikke bor alene og uden børn, da personen ellers er dækket af forældrenes forsikring Samlet vurdering På baggrund af ovenstående er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at tillægsforsikringer og tilvalgsforsikringer især elektronikdækning dækker en række af de samme skader. På nogle punkter som fx dækning af skader forvoldt af dyr og børn samt skader opstået som følge er slitage, har tillægsforsikringer dog typisk en bredere dækning end de undersøgte tilvalgsdækninger.

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Fri og fuldt forsikret

Fri og fuldt forsikret Fri og fuldt forsikret en fast del af leasingydelsen Når du privatleaser en bil, har du brug for en lovpligtig ansvarsforsikring og en kaskoforsikring præcis som til en privatejet bil. Hos os får du en

Læs mere

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris Privatsikring Studie Så behøver du kun én forsikring SU-venlig pris Nyd studietiden. Vi sørger for, at du er godt forsikret Enhver kan fortælle dig, at det er vigtigt at være forsikret. Men hvem hjælper

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 PRIVAT FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Indbo- og ansvarsforsikring 01 1 Privat FÅ SIKRET DINE VÆRDIER Så du og din familie får dækket jeres behov For de fleste mennesker er ubehagelige overraskelser ikke noget,

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

FONAcare. Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt. Serviceforsikring. Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk

FONAcare. Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt. Serviceforsikring. Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk Derfor bør du sikre dig! Du har lige købt en ny fladskærm, tablet, computer, dvd eller andet, og nu glæder

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 1. Konklusioner: Forsikringsmæglerne præsterede samlet en omsætning fra forsikringsformidling i 2008 på lidt over en milliard kr. svarende til en

Læs mere

Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 10.11

Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 10.11 Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 1.11 FORBRUGERNES KENDSKAB TIL DERES RETTIGHEDER OG PLIGTER Indhold Kapitel 1 Forbrugernes kendskab til deres rettigheder

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Charlottenlundvej 29 8620 Kjellerup EDC Mæglergruppen ApS Dato: 28.02.2015 Sagsnr.: 89000897 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Charlottenlundvej 29, 8620 Kjellerup Ejerskifteforsikring Dækker

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE TILLYKKE MED DIN NY BRILLE Du får en brilleforsikring med kvit og frit FORSIKRING TILLYKKE MED DIN NY BRILLE DU FÅR EN BRILLE- FORSIKRING MED KVIT OG FRIT Forsikringen dækker: Pludselige udefra kommende

Læs mere

2008 gode råd om klagehåndtering GODE RÅD OM. Klagehåndtering. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 gode råd om klagehåndtering GODE RÅD OM. Klagehåndtering. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Klagehåndtering 2008 gode råd om klagehåndtering Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse God klagehåndtering vejen til loyale kunder 3 Kend købelovens regler om reklamation

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 Low RisQ Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING

Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING INDHOLD God klagehåndtering vejen til loyale kunder 3 Kend købelovens regler om reklamation 3 Reklamation over tjenesteydelser 5 God klagehåndtering og tilfredse kunder 6

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Høring af Forbrugerredegørelse 2009 - Rådgivning i forbindelse med forbrugernes køb af forbrugerelektronik

Høring af Forbrugerredegørelse 2009 - Rådgivning i forbindelse med forbrugernes køb af forbrugerelektronik Forbrugerstyrelsen Att.: Thomas Dethlefsen thde@fs.dk 24. juli 2009 Høring af Forbrugerredegørelse 2009 - Rådgivning i forbindelse med forbrugernes køb af forbrugerelektronik Dansk Erhverv har modtaget

Læs mere

Købssikring: Ofte stillede spørgsmål

Købssikring: Ofte stillede spørgsmål Købssikring: Ofte stillede spørgsmål Hvad får jeg ud af at have Spar Nord Købssikring? Generelt er det målet at sikre dig ekstra tryghed, når du køber lidt mere værdifulde forbrugsgoder. Spar Nord Købssikring

Læs mere

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved.

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved. Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd. 1018 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. RENOVERING Boligforeningen 3B Afd. 1018 DIN BOLIG SKAL RENOVERES.HVAD NU? Hvem

Læs mere

Forbrugeradfærd på 13 markeder Fakta-ark

Forbrugeradfærd på 13 markeder Fakta-ark Forbrugeradfærd på 13 markeder Fakta-ark SIDE 2 KAPITEL 1 FORBRUGERADFÆRD PÅ 13 MARKEDER Forbrugeradfærd på 13 markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Den uforsikrede restgruppe indbo- og ulykkesforsikringer

Den uforsikrede restgruppe indbo- og ulykkesforsikringer 22. DECEMBER 216 Den uforsikrede restgruppe indbo- og ulykkesforsikringer AF PETER FOXMAN Indledning og sammenfatning En måde at belyse omfang af og karakteristika ved restgruppen af uforsikrede husstande

Læs mere

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet SIDE 1 International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet Forsikring & Pension har i en årrække arbejdet med at styrke åbenhed og gennemsigtighed på forsikringsområdet. På skadesforsikringsområdet

Læs mere

Produktforsikringer. Til virksomheder der vil gi kunder bedre serviceoplevelser når uheldet er ude! Total Forsikring. Service Forsikring

Produktforsikringer. Til virksomheder der vil gi kunder bedre serviceoplevelser når uheldet er ude! Total Forsikring. Service Forsikring Produktforsikringer Til virksomheder der vil gi kunder bedre serviceoplevelser når uheldet er ude! Total Forsikring Service Forsikring Mobil Forsikring Standard Forsikring Produkt Forsikring All-Risk Forsikring

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

STANDARDKONTRAKTER KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 04

STANDARDKONTRAKTER KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 04 STANDARDKONTRAKTER KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 04 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ OG KONKLUSIONER 4 2. STANDARDKONTRAKTER 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Højbjerg Huse 12 8840 Rødkærsbro EDC Mæglergruppen ApS Dato: 04.11.2014 Sagsnr.: 89000890 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Højbjerg Huse 12, 8840 Rødkærsbro Ejerskifteforsikring Dækker skjulte

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Det er en betingelse for tegning af den nye forsikring, at minimum 50 % af foreningens medlemmer

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Kære Formænd, Kolonihaveforbundet sendte jer i august 2014 et tilbud fra Alm Brand om en fællesforsikringsaftale

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Trailer Forsikringsbetingelser 1. Sikrede Trailer 1.1 Sikrede trailer er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede trailer skal være indregistreret i Danmark, anvendes

Læs mere

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 INDHOLD 1. KONKLUSIONER 2. HÅRDE HVIDEVARER 1. Købsfrekvens 2. Forbrug 3. Loyalitet 4. Før og efter køb 5. Eksta ydelser 3. MINDRE HUSHOLDNINGSAPPARATER

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Privatforsikringer til attraktive priser

Privatforsikringer til attraktive priser 1 Privatforsikringer til attraktive priser 0 kr. for ind 3 må ne iv fag idual ders for istis eni ng k 2 Privatforsikringer til attraktive priser Business Danmark tilbyder i samarbejde med Mondux Assurance

Læs mere

Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2013

Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2013 Forsikringsmæglervirksomhed Markedsudvikling 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i forsikringsmæglernes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Forsikringsmæglere - uddrag af indberetninger

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING

Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING INDHOLD God klagehåndtering vejen til loyale kunder 3 Kend købelovens regler om reklamation 3 Reklamation over tjenesteydelser 5 God klagehåndtering og tilfredse kunder 6

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Trin 9: Få styr på forsikringerne

Trin 9: Få styr på forsikringerne 50 Vi bygger hus Trin 9: Få styr på forsikringerne Trin 9: Få styr på forsikringerne Byggeprocessen er en kompleks størrelse, hvor mange ting skal koordineres og falde rigtigt ud. Undervejs kan der ske

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Ansvar, kasko inkl. reparation af stenslag, afleveringskasko. Fastpræmie

Ansvar, kasko inkl. reparation af stenslag, afleveringskasko. Fastpræmie Priseksempel Nedenfor kan du se et eksempel på, hvad prisen er ved forsikring af en Mercedes A 180 d gennem Mercedes-Benz Forsikring. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Mercedes-Benz Forsikring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin OK Bilgaranti Få betalt din værkstedsregning i op til 12 år Altid billig benzin Slip for dyre værkstedsregninger med OK Bilgaranti OK Bilgaranti på www.ok.dk/ Har du en bil, hvor fabriksgarantien er udløbet

Læs mere

Forbunds Indboforsikring. En forsikring, der sikrer dig god dækning til lav pris

Forbunds Indboforsikring. En forsikring, der sikrer dig god dækning til lav pris Forbunds Indboforsikring. En forsikring, der sikrer dig god dækning til lav pris Specialtilbud til dig som medlem Forbunds Indboforsikring Få en indboforsikring, der dækker mere end de fleste - til lav

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Bil Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ OVER 50.000 KR. Du kan gå til

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse blandt forbrugere Maj 2017 Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fakta om Nordea Tryg Plus

Fakta om Nordea Tryg Plus Fakta om Jo flere forsikringer, desto flere fordele Som Nordeakunde har du mulighed for særligt fordelagtige priser og fordele på dine private forsikringer, når du køber dem gennem Nordea. Udgangspunktet

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Undersøgelsen formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med lokale fødevarer. I undersøgelsen blev lokale fødevarer defineret som fødevarer produceret

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel belyst ved Forbrugsundersøgelsen 2 Christina Gordon Stephansen Rasmus Mikkelsen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015 Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom En dansk husstand vil i snit bruge 12.590 kr. på sommerferien i år eller 1 pct. mere end i fjor Hvor meget

Læs mere