Lystfartøjsforsikring - Ribbåd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lystfartøjsforsikring - Ribbåd"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvilke fartøjer er omfattet 2 3 Hvor gælder forsikringen 2 4 Sikkerhedsforskrifter 2 5 Kaskoforsikring af fartøj, tilbehør og personligt udstyr 3 6 Hvilke skader, der dækkes og begrænsninger i kaskoforsikringen 4 7 Skadesbehandling og erstatningsudbetaling 5 8 Ansvarsforsikringen dækker 5 9 Ansvarsforsikringen dækker ikke 6 10 Behandling af erstatningskrav 6 11 Retshjælp- og ulykkesforsikring 6 12 Tilbagebetaling af præmie 7 13 Generelle vilkår 7 14 Fortrydelsesret 8 15 Klage 8 16 I tilfælde af skade 8 DSF Ribbåd forsikring version 1.1 Side 1 af 7

2 FÆLLESBESTEMMELSER 1 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN Sikrede er forsikringstager og enhver der med forsikringstagers billigelse og uden kommercielt vederlag af nogen art lovligt benytter fartøjet. Ved ejerskifte af fartøj, motor eller tilbehør ophører forsikringsdækningen for disse genstande. Dog er ny ejer dækket af denne forsikring i 14 dage efter ejerskiftet i det omfang forsikringstager ikke selv har tegnet forsikring. 2 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN Fartøjer til fritidsbrug op til max. 15 meter og med en max. værdi på kr For fartøjer med større længde og værdi skal der indhentes selvstændigt tilbud. Det samme gælder også for fartøjer som er ældre end 30 år, ombyggede fiskefartøjer, ferrocementbåde, træskibe, stålskibe, hvor der ydermere for egen regning skal udarbejdes en rapport om bådens tilstand af en godkendt sagkyndig. 2.1 Undtagelser a. Fartøjer til erhvervsmæssig brug. b. Trimaraner c. Fartøjer under opførelse d. Sejlbrætter, windsurfere, jetscootere, jetski, vandcykler og lignende. e. Husbåde f. Racerbåde og både som sejler mere end 50 knob 3 HVOR GÆLDER FORSIKRINGEN 3.1 Forsikringen dækker sejlads og transport i Norden hele året. Hjemmehavn skal være i Norden. 3.2 Forsikringen dækker kun fartøjer, som er henliggende i godkendt A-havn hele året. 3.3 Henliggende på aflåst og tyverisikret trailer er tilladt hele året efter gældende regler se punkt 4.1a. 3.4 Forsikringen kan udvides til at dække sejlads og transport i max. 6 uger i Europa. Dette skal aftales med First Marine A/S og dokumenteres ved udstedelse af policebrev på engelsk. 4 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Sikkerhedsforskrifter gælder for forsikrede og den som med forsikredes samtykke er ansvarlig for fartøjet. Ved overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne og ved en årsagssammenhæng mellem overtrædelse og skade, kan retten til erstatning helt bortfalde eller blive reduceret. 4.1 Sikkerhedsforskrifter, tyveri og hærværk a. Personligt løsøre skal fjernes eller være låst inde når fartøjet ikke benyttes. Når fartøjet ikke benyttes, skal tilbehør som ikke er fastmonteres være låst inde. Påhængsmotor skal være fastlåst/fastboltet med låsebolt. Befinder fartøjet sig på en trailer, skal traileren være forsvarligt låst med trailerlås godkendt af First Marine. b. Anvisninger til sikker opbevaring på land. Fartøjet skal være anbragt forsvarligt aflåst og i bådhus, bygning, garage, bag aflåst hegn eller låst fast til støbt jordanker. 4.2 Sødygtighed Båden skal holdes i sødygtig stand og der skal generelt udvises godt sømandsskab og sund fornuft. 4.3 Fortøjninger, lænsning, tilsyn og havn Fartøjet skal fortøjes på forsvarlig vis, med korrekte dimensioner på fortøjningerne. Fartøjet skal holdes læns og der skal føres forsvarligt tilsyn med fartøjet og udstyret, særligt indskærpes dette tilsyn efter stormvejr og kraftigt nedbør. 4.4 Vinteroplægning Vinteroplægning kan finde sted på land eller i godkendt A havn. Fartøjer i vinteroplægning på land skal være forsvarligt afstivet og tildækket. Ved vinteroplægning i godkendt A havn skal fartøjet være forsvarligt fortøjet og overdækket samt sikret mod tilisning. Se også punkt Uanset om denne periode efter særlig aftale er udvidet, dækker forsikringen ikke skade eller ansvar for skade, når båden har henligget i vandet uden for havn og uden søkyndigt mandskab ombord i tiden 1. oktober til 31. marts (begge dage inklusive). 4.5 Registrering og mærkning Fartøjet skal være registreret og mærket i henhold til offentlige forskrifter. Hvis der er installeret elektronisk sporingsudstyr skal dette være aktivt. 4.6 Lanterneføring og navigationsudstyr Der skal føres lanterner i henhold til søvejsreglerne. 4.7 Forsikringen dækker kun såfremt bådfører er i besiddelse af speedbådscertifikat, duelighedsbevis eller en yachtskippereksamen eller højere navigatorisk eksamen. 4.8 Brandsikring Der skal forefindes forsvarlige ildslukningsapparater ombord, når der i fartøjet anvendes kogeapparat, varmeapparat, køleskab eller lignende udstyr og som er drevet med brandfarlige væsker eller gas. Kravet gælder også selv om fartøjet ikke har motor. Håndslukningsapparaterne skal være anbragt på et let tilgængeligt sted og være klar til øjeblikkelig brug. Apparaterne skal være af en godkendt type. Apparaterne skal kontrolleres jf. fabrikantens anvisninger, og dog mindst en gang hvert år. Såfremt fartøjet har indbygget benzinmotor med en kapacitet på over 100 HK skal der i motorrummet være anbragt et godkendt ildslukningsapparat som er automatisk virkende eller som kan betjenes fra bådens manøvreplads. 4.9 Obligatoriske sikkerhedskrav Producentens anbefalede motorstyrke, hastighed og passagerantal skal overholdes. Der skal forefindes redningsveste ombord til alle ombordværende. Fartøjer som er markedsført i Danmark efter 1. Juli 2000 skal være DSF Ribbåd forsikring version 1.1 Side 2 af 7

3 CE mærket og godkendt. Dette betyder at skrognummer skal forefindes Bevis for speedbådsprøve Reglerne i speedbådsbekendtgørelsen ( 6 i bek. nr. 184 af 26/3 1999) om erhvervelse af speedbådscertifikat skal iagttages og gælder således for visse bådtyper. Er reglerne ikke overholdt kan ret til dækning nedsættes eller bortfalde. 5. FORSIKRING AF FARTØJ, TILBEHØR OG PERSONLIGT UDSTYR m.m. 5.1 Kaskoforsikringen dækker: Fartøj, som er skrog, motor og dele til disse, fastmonteret udstyr samt tilbehør, som har med fartøjets brug at gøre Personligt løsøre og dykkerudstyr er medforsikret for en sum som fremgår af policen (max kr ) i brugsperioden, og omfatter personligt løsøre, som befinder sig ombord, midlertidigt er bragt i land eller er under transport til/fra fartøjet. Er forsikringssummen tilstrækkelig, omfatter forsikringen også løsøre, som befinder sig ombord og som tilhører andre. Denne dækning er subsidiær i forhold til anden tegnet forsikringsdækning eks. skadelidtes egen indboforsikring Skibsjolle, gummibåd og ekstra påhængsmotor max 10 hk med indtil kr såfremt dette er angivet i policen Trailer til fartøjet er medforsikret for max. kr Ekstraudstyr, påhængsmotor og lignende, tilhørende fartøjet og som er anbragt forsvarligt i aflåst bådhus, bygning eller lokale er omfattet for så vidt der er taget højde for forsikringssummen af dette i den samlede forsikringssum under policens kaskoforsikringssum. 5.2 Forsikringen dækker ikke: Smykker, perler, ædelsten, antikviteter, kunstgenstande o.l Penge, værdipapirer og dokumenter Forbrugsvarer såsom olie, benzin, proviant etc Lagringsmedier til lyd, billeder eller data, mobiltelefon, kamera og PC Bøjer, fortøjningsbøjer og andre fortøjningsanordninger udenfor fartøjet, bukke, presenninger og andet materiale til brug ved opbevaring på land Joller som benyttes uafhængigt af fartøjet, eller er udstyret med motor større end 9,9 hk Fartøjer på trailere som permanent henstår på havnearealer med påmonteret påhængsmotor. 6. HVILKE SKADER, DER DÆKKES OG HVILKE BEGRÆNSNINGER, DER GÆLDER Fartøjet må kun benyttes til fritidsbrug og i de farvande der er nævnt i policen samt være konstrueret for brug i de farvande den anvendes. Præmien er beregnet efter de oplysninger om bådejer og farvandet den benyttes i er meddelt First Marine A/S. Ændringer i disse forhold skal straks meddeles til First Marine A/S. Hvis der er årsagssammenhæng mellem ændring af risiko og skade, kan retten til erstatning falde bort eller blive reduceret. Af nedenstående punkter fremgår hvilke forsikringsdækninger policen kan omfatte. Ved skade, forstås også tab af ting. 6.1 Forsikringen dækker Skade ved brand, lynnedslag og eksplosion Skade som følge af tyveri og hærværk Søskade som følge af: 1. Sammenstød med andet fartøj eller fast eller flydende genstand. 2. Stranding 3. Kæntring 4. Tab af påhængsmotor som følge af skade på skroget eller sprængning af motorens beslag forudsat at såvel den pågældende del af skroget som selve beslaget har været i forsvarlig stand Skade som følge af tilfældig pludselig ydre påvirkning Synkning som følge af ovennævnte skader Transportskade. Når fartøjet eller løsøret er skadet under transport udenfor vinteroplægnings stedet som følge af at transportmidlet har været udsat for sammenstød, væltet, afsporret, akselbrud eller lignende alvorligt uheld Ulykkelig hændelse under fartøjets ophaling eller udsætning Ekstraordinære omkostninger. Hvis fartøjet bliver ubeboeligt efter en dæknings-berettiget skade og fartøjet befinder sig mere end 80 km fra hjemhavnen, vil forsikringen dække nødvendige omkostninger for kost og logi og transport tilbage til hjemhavnen for ejer og mandskab. Udgifter dækkes med op til kr pr. skade og max kr pr. police år. Disse udgifter skal godkendes på forhånd. Hvis reparationerne tager mere end 3 dage, kan First Marine A/S vurdere at dække udgifter for transport af fartøjet til hjemhavnen Ansvar og ting/personskade iht. afsnit 8 og retshjælp iht. afsnit Erstatningsfartøj i udlandet (Europa). Skades eget fartøj i udlandet i forbindelse med ferieophold kan der mod fremvisning af dokumentation for bestilt ferie og lejebevis udbetales max kr. til leje af et ertstatningsfartøj i ferien. Leje af erstatningsfartøj skal dog stå i rimelig forhold til eget skadet fartøj. Kontakt altid First Marine A/S i disse tilfælde. I modsat fald kan ret til erstatning bortfalde Bjærgeløn 6.2 Forsikringen dækker ikke Skade på fartøj og motor, som skyldes: 1. overophedning af motor, med mindre det sker som følge af en pludselig opstået ydre påvirkning. DSF Ribbåd forsikring version 1.1 Side 3 af 7

4 2. at påhængsmotor, ror eller propel er løsnet eller mistet, med mindre det kan godtgøres at det skyldes grundstødning. 3. omkostninger til reparation af eller fornyelse af dele, som ikke har været i forsvarlig stand på grund af konstruktionsfejl, materialefejl, slitage, tæring, råd, utilstrækkelig vedligeholdelse og lignende skader. 4. skade opstået mens fartøjet har været anvendt i erhvervsmæssig øjemed. 5. skade som følge af nedbør, berøring med is, is- og frostskader, tilisning, temperatursvingninger, nedfaldende sne fra tag, eller at bådehus o.l bryder sammen på grund af sne, medmindre fartøjet mod betaling er oplagt i bygning, som tilhører tredjemand. Dog omfattes skade som følge af svigt når fartøjet mod betaling er oplagt i havn tilhørende tredjemand. 6. skade, som den sikrede eller den, som er ansvarlig for fartøjet har voldt ved forsætlig handling eller på grund af selvforskyldt beruselse fremkaldt ved alkohol eller andre midler. 7. Er skaden forvoldt ved grov uagtsomhed, afgøres det under hensyn til skyldgraden og omstændighederne i øvrigt om First Marine A/S skal dække og hvor meget. Hvis skaden er forårsaget ved et sammenfald af flere forskellige hændelser og en eller flere af disse hændelser ikke omfattes af forsikringen, fordeles skaden forholdsmæssigt over de enkelte hændelser, afhængigt af den indflydelse hver af dem må antages at have udøvet på dens omfang. First Marine A/S dækker kun den del af skaden som bliver henført til de hændelser forsikringen omfatter Skade eller tab af løsøre eller medforsikret udstyr, som befinder sig ombord på båden når den er oplagt, eller ligger længere end 14 dage. Alt udstyr, som ikke er permanent fastmonteret, kræves opbevaret i aflåst rum dog ikke ombord på/i fartøjet. Når fartøjet ikke er i brug skal påhængsmotor/drev være fastlåst. Se også sikkerhedsforskrifterne under punkt SKADESOPGØRELSE 7.1 Skadesanmeldelse og redningspligt a) Skadestilfælde skal omgående anmeldes til First Marine A/S enten ved brug af anmeldelsesformular, telefonisk henvendelse eller ved at sende en . Det er den sikredes pligt at træffe enhver mulig foranstaltning til begrænsning af tabet. Godtgørelse for assistance og bjergeløn må ikke aftales uden samtykke fra First Marine A/S. b) Brand, hærværk og tyveri skal straks meldes til politiet. c) First Marine A/S har ret til på sikredes vegne at begære søforklaring efter reglerne i søloven. 7.2 Skadesopgørelse Er fartøjet blevet skadet dækkes skaden til reparationsomkostningerne op til den maksimale forsikringssum på policen, dog under iagttagelse af, hvad båd, motor og fastmonteret udstyr er nedskrevet til jf. afskrivningstabellerne i punkt 7.4. First Marine A/S kan bestemme, hvilket værksted der skal udføre reparationen. Er en fuldstændig udbedring umulig, eller det vil medføre urimelige omkostninger, dækkes skaden til omkostningerne ved at bringe fartøjet i sødygtig stand, uden hensyn til om fartøjet efter reparation er forringet i værdi. Hvis fartøjet, skrog, motor, tilbehør eller løsøre er gået tabt, eller så stærkt skadet at reparation efter First Marine A/S vurdering ikke er lønsom, sættes skaden til forsikringsværdien af fartøjet eller de enkelte ting med fradrag efter evt. restværdi og under iagttagelse af afskrivningsreglerne i punkt 7.4. Under reparationsomkostninger medregnes udgifter til flytning og midlertidig reparation, som skønnes nødvendig for at flytte fartøjet til værkstedet. 7.3 Forsikringsværdi Ved indtegning af forsikringen dokumenterer bådejeren skriftligt bådens, motors og fastmonteret udstyrs værdi fra en autoriseret bådforhandler. Forsikringsværdien er det beløb som det da skaden opstod ville have kostet at anskaffe tilsvarende genstand i samme stand og af samme alder, model og type. (markedsværdien) Hvis genstanden ikke kan skaffes, eller vil være urimelig dyr at producere, dækkes omkostningerne til at sætte fartøjet og genstanden i forsvarlig og sødygtig stand. Forsikringssummen er ikke det samme som forsikringsværdien Beregning af erstatning ved delskader. For motor, drev, drivaksel, propel eller dele til disse, elektroniske instrumenter, radioudstyr, og batterier vil blive erstattet til nyværdi, dog ikke højere end den skadede genstands, de skadede genstandes, dagsværdi Øvrige delskader erstattes til nyværdi fratrukket selvrisiko. 7.4 Erstatningsberegning Skaden erstattes efter fradrag af selvrisiko og evt. underforsikring Nye både, motorer og fastmonteret udstyr: 100% af nyværdien erstattes på båd, motor, og fastmonteret udstyr (navigationsinstrumenter og lignende) - indenfor de 2 første år. Derefter fratrækkes 5% hvert år i forhold til nyværdien indtil afskrivningen når 70%, hvor den forbliver i årene derefter Brugte både, motorer og fastmonteret udstyr: 100% af brugtprisvurderingen/dagsværdien (faktura) erstattes på båd, motor og fastmonteret udstyr det første år. De efterfølgende år fratrækkes 5% hvert år indtil afskrivningen når 70%, hvor den forbliver i årene derefter. DSF Ribbåd forsikring version 1.1 Side 4 af 7

5 Erstatningsberegningen kan bestå af en kombination mellem punkt og når bådsættet består af nye og brugte genstande Selvrisiko Selvrisiko ved enhver skade er kr , dog undtaget skade på personlige effekter (pkt ) hvor selvrisiko udgør 10% af skaden dog mindst 750 kr Underforsikring. Er forsikringssummen lig med eller højere end forsikringsværdien, erstattes skaden med fradrag af selvrisiko. Er forsikringssummen lavere, erstattes en så stor del af skaden, fratrukket selvrisikoen, som svarer til forholdet mellem forsikringssummen og forsikringsværdien (underforsikring) For personligt løsøre gøres underforsikring ikke gældende For lidt betalt præmie. Præmien er fastsat på grundlag af bådtype, bådmotor og den oplyste forsikringsværdi og øvrige oplysninger givet af forsikringstager. Viser det sig ved skade, at betalt præmie er for lav til valgt præmietabel, begrænses First Marine A/S ansvar for skaden til forholdet mellem den præmie, som er betalt og den, som skulle have været betalt. 7.5 Skøn. Skadesansættelse og forsikringsværdi afgøres ved skøn hvis sikrede eller First Marine A/S kræver det. Bestemmelserne om skøn i Generelle vilkår kommer i så fald til anvendelse 7.6 Genstande som kommer til veje. Hvis genstande kommer til veje, inden 30 dage efter at de er stjålet eller bortkommet, påhviler det forsikringstager at tilbagebetale en evt. udbetalt erstatningen. Genstande der kommer til veje efter dette tidsrum tilfalder First Marine A/S. 7.7 Tilbagebetaling af erstatning. Har First Marine A/S måttet foretage en forsikringsudbetaling som First Marine A/S efter forsikringsvilkårene ikke er erstatningspligtig for, er sikrede forpligtet til at tilbagebetale erstatningen. ANSVARSFORSIKRING 8. HVILKE SKADER, DER DÆKKES OG HVILKE BEGRÆNSNINGER, DER GÆLDER 8.1 First Marine A/S dækker: Retsligt erstatningsansvar som sikrede i egenskab af ejer af det forsikrede fartøj kan pådrage sig, for så vidt ansvaret er en følge af en skade på en anden person eller genstand,samt for tilsvarende ansvar som retmæssig bruger/fører af fartøjet i denne egenskab pådrager sig. Ansvar som på grund af tilsagn, aftale eller tjenesteforhold falder udenfor det almindelige ikke kontraktmæssige erstatningsansvar, er undtaget. Er skade voldt ved handling, som er foretaget i forsikringens løbetid, dækker First Marine A/S også for følger, som indtræffer efter udløb af forsikring. På den anden side dækker First Marine A/S ikke for følger af skadevoldende handlinger som er foretaget før forsikringen trådte i kraft. Er skade voldt ved undladelse, regnes ansvaret i tvivlstilfælde som værende opstået den dag den undladte handling senest måtte have været foretaget, hvis skaden skulle have været undgået. 8.2 First Marine A/S s ansvarsbegrænsning. First Marine A/S s højeste ansvarsforsikringssum ved en og samme hændelse er begrænset til: Kr for personskade Kr for tingskade 8.3 Selvrisiko Ved ansvarsskade, kr First Marine A/S dækker ikke: Skade som den sikrede eller den som er ansvarlig for fartøjet har voldt ved forsætlig handling, eller på grund af selvforskyldt beruselse fremkaldt ved alkohol eller andre midler Er skaden forvoldt ved grov uagtsomhed, afgøres det under hensyn til skyldgraden og omstændighederne i øvrigt om First Marine A/S skal dække og hvor meget Ansvar for skade på eller tab af genstande som tilhører en anden, men som sikrede selv eller en på dennes vegne har i besiddelse eller anvender Ansvar overfor ejer/bruger/førers familie Forsikringen dækker ikke familie ægtefælle, forældre, søskende, børn og børns ægtefæller. First Marine A/S dækker heller ikke for ansvar overfor medejer for skade på ting som ejes i fællesskab eller overfor virksomhed som disponeres af sikrede eller hvor sikrede eller hans familie har den væsentligste ejerinteresse Ansvar opstået under transport af de forsikrede genstande skal dækkes af bilens forsikring Ansvar opstået mens fartøjet er anvendt i erhvervsmæssigt øjemed Ansvar for klagemuligheder efter lov om skadeserstatning Ansvar for vandskiløbere, der trækkes af fartøjet og disses ansvar overfor andre Ansvar for skade på dykkere og deres udstyr når de/det ikke befinder sig ombord på fartøjet Erstatningsansvar som følge af et sagsanlæg mod ethvert klubmedlem rejst af et andet klubmedlem eller organisation. 9. BEHANDLING AF ERSTATNINGSKRAV Rejses erstatningskrav mod sikrede eller det kan forventes at krav vil blive rejst, skal First Marine A/S omgående underrettes. Uden First Marine A/S samtykke, må sikrede ikke indrømme erstatningspligt eller forhandle om erstatningskrav. Er First Marine A/S villig til at ordne en sag DSF Ribbåd forsikring version 1.1 Side 5 af 7

6 i mindelighed eller vil betale ansvarssummen, dækker First Marine A/S ikke yderligere udgifter ved tvisten end fastsat under kapitlet Retshjælp (se punkt 10). First Marine A/S har ret til at betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 10 RETSHJÆLPSFORSIKRING Retshjælpsforsikringen dækker i tilknytning til ansvars- og kaskoforsikringen med et maksimalt beløb på kr. Retshjælpsforsikringen dækker sikredes udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsret. Får De brug for forsikringens dækning, bør De rette henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Dækningen er i overensstemmelse med First Marine A/S til enhver tid gældende forsikringsbetingelser For retshjælpsforsikring. De fuldstændige vilkår vedrørende denne dækning kan rekvireres hos First Marine A/S. 11 PRÆMIENS BETALING m.m. Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er First Marine A/S berettiget til at opkræve porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen skal First Marine A/S straks underrettes. Betales præmien ikke efter påkrav, sender First Marine A/S en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysninger om, at forsikringens dækning ophører, jf. dog nedenfor, hvis præmien ikke er betalt ved udløb af den tidsfrist dog mindst 14 dage der er anført i påmindelsen. Hvis First Marine A/S har udstedt en påmindelse, er First Marine A/S berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. Afgift til Staten berigtiges i henhold til gældende regler, og beregnes med 1% af kaskoforsikringssummen. Afgiften opkræves sammen med præmien. Præmie og selvrisiko indeksreguleres årligt 12. TILBAGEBETALING AF PRÆMIE Forsikringens løbetid er minimum 1 år. Præmien forfalder helårligt. Ved ejerskifte refunderes præmien pro rata for den ikke forbrugte del af forsikringsperioden. 13 GENERELLE VILKÅR Generelle vilkår gælder i den udstrækning disse ikke er fraveget i vilkårene Særlige begrænsninger i First Marine A/S s erstatningspligt First Marine A/S dækker ikke tab eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i sammenhæng med jordskælv, vulkansk udbrud, atomkernereaktioner, krig og krigslignende handlinger, enten krig er erklæret eller ikke, oprør eller lignende alvorlige forstyrrelser af den offentlige ro og orden Voldgift Sikrede og First Marine A/S kan ved uenighed om erstatningsopgørelsen kræve en skade opgjort endeligt af upartiske vurderingsmænd, hvoraf hver af parterne vælger en. Vurderingsmændene vælger, inden de påbegynder sagen, en opmand. Kan du ikke blive enige om valget, udpeges denne af byretsdommeren i den retskreds, hvor sikrede er bosiddende. Opmanden træder kun til, hvis vurderingsmændene ikke kan enes om afgørelsen, og afgør da erstatningen inden for grænserne af vurderingsmændenes ansættelse og i nøje overensstemmelser med policens bestemmelser. Voldgiftmændenes træffer tillige bestemmelse om fordelingen af omkostningerne forbundet med voldgiften Renter af erstatning Sikrede har krav på renter i overensstemmelse med reglerne i Lov om Forsikringsaftaler Følgerne af svig Den som gør sig skyldig i svig mod First Marine A/S mister ethvert erstatningskrav mod First Marine A/S. First Marine A/S kan opsige enhver forsikringsaftale med sikrede jfr. Lov om forsikringsaftaler Forældelsesfrist First Marine A/S er fri for ansvar hvis a) sikrede ikke har anmeldt kravet til First Marine A/S inden et år efter at sikrede fik kendskab til de forhold som begrunder dette. b) sikrede ikke har anlagt sag eller krævet nævnsbehandling inden for 12 måneder regnet fra den dag First Marine A/S skriftligt har meddelt ved-kommende, at det ikke anser sig ansvarlig og samtidig har mindet ham eller hende om fristen, dens længde og følgen af at den overskrides Sikredes krav forældes også efter bestemmelserne i loven Opsigelse First Marine A/S kan opsige forsikringen a) med 14 dages varsel, hvis der er givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger om risikoen b) med øjeblikkelig varsel, hvis der foreligger svig i forbindelse med oplysninger om risikoen c) med 1 uges varsel, hvis der foreligger svig med skadesopgørelse DSF Ribbåd forsikring version 1.1 Side 6 af 7

7 d) med 14 dages varsel, hvis sikrede har forsømt at overholde sikkerhedsforskrifter efter indtruffet skade e) med 1 måneds varsel, hvis brug af forsikringsgenstanden ændres i forsikringens løbetid på en måde der indebærer at forsikringsgiver ikke ville have overtaget forsikringen, hvis de havde haft kendskab om de nye forhold ved forsikringens tegning Sikrede kan opsige forsikringen hvis forsikringsbehovet falder bort eller der foreligger andre særlige grunde, eller ved flytning af forsikringen til andet selskab. Opsigelsen skal være skriftlig Fornyelse af forsikringen Forsikringen løber et år og fornyes for et år ad gangen, hvis ikke forsikringstager opsiger aftalen inden 1 måned efter at First Marine A/S har sendt ordinær præmievarsel for det nye forsikringsår. For First Marine A/S er opsigelsen ligeledes 1 måned før udløbet af forsikringen. Forsikringsvilkår og præmie kan ændres og gælde fra fornyelsesdagen Forsikring i andet selskab Forsikringen dækker ikke skade, som er dækket af anden forsikring. Har den anden forsikring samme forbehold, dækker nuværende forsikring forholdsmæssigt. 14 FORTRYDELSESRET De kan fortryde den indgåede aftale ifølge Lov om forsikringsaftaler, 34 i. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, de har indgået aftalen. De har efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før De har modtaget disse oplysninger på skrift. Hvis De f.eks. afgiver Deres bestilling mandag d. 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har de frist til og med mandag d. 15. Har De først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag d. 3., har De frist til og med onsdag d. 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan de vente til den følgende hverdag. Ved fortrydelse, skal vi dog gøre dem opmærksom på, at for eventuelle dage hvor forsikringen har været i kraft, vil der blive opkrævet både præmie og statsafgift. Sådan fortryder de: Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De skriftligt underrette First Marine A/S, Nytorv 3, 1450 København K. om, at De har fortrudt aftalen. ANKENÆVNET for Forsikring Anker Heegaardsgade København K. Tlf mellem kl Du har også mulighed for at klage til: Lloyd s Marketservice One Lime Street London EC3M 7HA Tel: Fax: Mail: Klager som ikke kan løses ved denne instans kan indbringes for den finansielle ombudsmand. Yderligere detaljer kan oplyses på et passende tidspunkt i klage processen. 16. I TILFÆLDE AF SKADE Ved akut skade kan denne anmeldes til First Marine A/S døgntelefon på telefon numret Øvrige skader skal anmeldes på skadesformular som kan fås ved henvendelse på tlf eller som kan downloades på 15. KLAGE Er der opstået uoverensstemmelse mellem sikrede og First Marine A/S om forsikringen og fører en fornyet henvendelse til First Marine A/S ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: DSF Ribbåd forsikring version 1.1 Side 7 af 7

Lystfartøjsforsikring

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser for lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvilke fartøjer er omfattet 2 3 Hvor gælder forsikringen 2 4 Sikkerhedsforskrifter 2 5 Kaskoforsikring

Læs mere

Lystfartøjsforsikring

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser for lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse GENERELT FOR FORSIKRINGEN 2 1 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 2 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN 2 3 HVOR GÆLDER FORSIKRINGEN 2 4 SIKKERHEDSFORESKRIFTER

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Agenda. Forsikringsmøde med JSK Den 7. februar 2013. Velkomst og introduktion. JSK forsikringsdækning JSK Erstatninger.

Agenda. Forsikringsmøde med JSK Den 7. februar 2013. Velkomst og introduktion. JSK forsikringsdækning JSK Erstatninger. Forsikringsmøde med JSK Den 7. februar 2013 Mobile +45 40 20 71 55 sly@firstmarine.dk Velkomst og introduktion JSK forsikringsdækning JSK Erstatninger Agenda Forsikringsår JSK Skader Særlige tiltag Fælles

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

BÅDFORSIKRING

BÅDFORSIKRING BÅDFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere