Lystfartøjsforsikring - Ribbåd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lystfartøjsforsikring - Ribbåd"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvilke fartøjer er omfattet 2 3 Hvor gælder forsikringen 2 4 Sikkerhedsforskrifter 2 5 Kaskoforsikring af fartøj, tilbehør og personligt udstyr 3 6 Hvilke skader, der dækkes og begrænsninger i kaskoforsikringen 4 7 Skadesbehandling og erstatningsudbetaling 5 8 Ansvarsforsikringen dækker 5 9 Ansvarsforsikringen dækker ikke 6 10 Behandling af erstatningskrav 6 11 Retshjælp- og ulykkesforsikring 6 12 Tilbagebetaling af præmie 7 13 Generelle vilkår 7 14 Fortrydelsesret 8 15 Klage 8 16 I tilfælde af skade 8 DSF Ribbåd forsikring version 1.1 Side 1 af 7

2 FÆLLESBESTEMMELSER 1 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN Sikrede er forsikringstager og enhver der med forsikringstagers billigelse og uden kommercielt vederlag af nogen art lovligt benytter fartøjet. Ved ejerskifte af fartøj, motor eller tilbehør ophører forsikringsdækningen for disse genstande. Dog er ny ejer dækket af denne forsikring i 14 dage efter ejerskiftet i det omfang forsikringstager ikke selv har tegnet forsikring. 2 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN Fartøjer til fritidsbrug op til max. 15 meter og med en max. værdi på kr For fartøjer med større længde og værdi skal der indhentes selvstændigt tilbud. Det samme gælder også for fartøjer som er ældre end 30 år, ombyggede fiskefartøjer, ferrocementbåde, træskibe, stålskibe, hvor der ydermere for egen regning skal udarbejdes en rapport om bådens tilstand af en godkendt sagkyndig. 2.1 Undtagelser a. Fartøjer til erhvervsmæssig brug. b. Trimaraner c. Fartøjer under opførelse d. Sejlbrætter, windsurfere, jetscootere, jetski, vandcykler og lignende. e. Husbåde f. Racerbåde og både som sejler mere end 50 knob 3 HVOR GÆLDER FORSIKRINGEN 3.1 Forsikringen dækker sejlads og transport i Norden hele året. Hjemmehavn skal være i Norden. 3.2 Forsikringen dækker kun fartøjer, som er henliggende i godkendt A-havn hele året. 3.3 Henliggende på aflåst og tyverisikret trailer er tilladt hele året efter gældende regler se punkt 4.1a. 3.4 Forsikringen kan udvides til at dække sejlads og transport i max. 6 uger i Europa. Dette skal aftales med First Marine A/S og dokumenteres ved udstedelse af policebrev på engelsk. 4 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Sikkerhedsforskrifter gælder for forsikrede og den som med forsikredes samtykke er ansvarlig for fartøjet. Ved overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne og ved en årsagssammenhæng mellem overtrædelse og skade, kan retten til erstatning helt bortfalde eller blive reduceret. 4.1 Sikkerhedsforskrifter, tyveri og hærværk a. Personligt løsøre skal fjernes eller være låst inde når fartøjet ikke benyttes. Når fartøjet ikke benyttes, skal tilbehør som ikke er fastmonteres være låst inde. Påhængsmotor skal være fastlåst/fastboltet med låsebolt. Befinder fartøjet sig på en trailer, skal traileren være forsvarligt låst med trailerlås godkendt af First Marine. b. Anvisninger til sikker opbevaring på land. Fartøjet skal være anbragt forsvarligt aflåst og i bådhus, bygning, garage, bag aflåst hegn eller låst fast til støbt jordanker. 4.2 Sødygtighed Båden skal holdes i sødygtig stand og der skal generelt udvises godt sømandsskab og sund fornuft. 4.3 Fortøjninger, lænsning, tilsyn og havn Fartøjet skal fortøjes på forsvarlig vis, med korrekte dimensioner på fortøjningerne. Fartøjet skal holdes læns og der skal føres forsvarligt tilsyn med fartøjet og udstyret, særligt indskærpes dette tilsyn efter stormvejr og kraftigt nedbør. 4.4 Vinteroplægning Vinteroplægning kan finde sted på land eller i godkendt A havn. Fartøjer i vinteroplægning på land skal være forsvarligt afstivet og tildækket. Ved vinteroplægning i godkendt A havn skal fartøjet være forsvarligt fortøjet og overdækket samt sikret mod tilisning. Se også punkt Uanset om denne periode efter særlig aftale er udvidet, dækker forsikringen ikke skade eller ansvar for skade, når båden har henligget i vandet uden for havn og uden søkyndigt mandskab ombord i tiden 1. oktober til 31. marts (begge dage inklusive). 4.5 Registrering og mærkning Fartøjet skal være registreret og mærket i henhold til offentlige forskrifter. Hvis der er installeret elektronisk sporingsudstyr skal dette være aktivt. 4.6 Lanterneføring og navigationsudstyr Der skal føres lanterner i henhold til søvejsreglerne. 4.7 Forsikringen dækker kun såfremt bådfører er i besiddelse af speedbådscertifikat, duelighedsbevis eller en yachtskippereksamen eller højere navigatorisk eksamen. 4.8 Brandsikring Der skal forefindes forsvarlige ildslukningsapparater ombord, når der i fartøjet anvendes kogeapparat, varmeapparat, køleskab eller lignende udstyr og som er drevet med brandfarlige væsker eller gas. Kravet gælder også selv om fartøjet ikke har motor. Håndslukningsapparaterne skal være anbragt på et let tilgængeligt sted og være klar til øjeblikkelig brug. Apparaterne skal være af en godkendt type. Apparaterne skal kontrolleres jf. fabrikantens anvisninger, og dog mindst en gang hvert år. Såfremt fartøjet har indbygget benzinmotor med en kapacitet på over 100 HK skal der i motorrummet være anbragt et godkendt ildslukningsapparat som er automatisk virkende eller som kan betjenes fra bådens manøvreplads. 4.9 Obligatoriske sikkerhedskrav Producentens anbefalede motorstyrke, hastighed og passagerantal skal overholdes. Der skal forefindes redningsveste ombord til alle ombordværende. Fartøjer som er markedsført i Danmark efter 1. Juli 2000 skal være DSF Ribbåd forsikring version 1.1 Side 2 af 7

3 CE mærket og godkendt. Dette betyder at skrognummer skal forefindes Bevis for speedbådsprøve Reglerne i speedbådsbekendtgørelsen ( 6 i bek. nr. 184 af 26/3 1999) om erhvervelse af speedbådscertifikat skal iagttages og gælder således for visse bådtyper. Er reglerne ikke overholdt kan ret til dækning nedsættes eller bortfalde. 5. FORSIKRING AF FARTØJ, TILBEHØR OG PERSONLIGT UDSTYR m.m. 5.1 Kaskoforsikringen dækker: Fartøj, som er skrog, motor og dele til disse, fastmonteret udstyr samt tilbehør, som har med fartøjets brug at gøre Personligt løsøre og dykkerudstyr er medforsikret for en sum som fremgår af policen (max kr ) i brugsperioden, og omfatter personligt løsøre, som befinder sig ombord, midlertidigt er bragt i land eller er under transport til/fra fartøjet. Er forsikringssummen tilstrækkelig, omfatter forsikringen også løsøre, som befinder sig ombord og som tilhører andre. Denne dækning er subsidiær i forhold til anden tegnet forsikringsdækning eks. skadelidtes egen indboforsikring Skibsjolle, gummibåd og ekstra påhængsmotor max 10 hk med indtil kr såfremt dette er angivet i policen Trailer til fartøjet er medforsikret for max. kr Ekstraudstyr, påhængsmotor og lignende, tilhørende fartøjet og som er anbragt forsvarligt i aflåst bådhus, bygning eller lokale er omfattet for så vidt der er taget højde for forsikringssummen af dette i den samlede forsikringssum under policens kaskoforsikringssum. 5.2 Forsikringen dækker ikke: Smykker, perler, ædelsten, antikviteter, kunstgenstande o.l Penge, værdipapirer og dokumenter Forbrugsvarer såsom olie, benzin, proviant etc Lagringsmedier til lyd, billeder eller data, mobiltelefon, kamera og PC Bøjer, fortøjningsbøjer og andre fortøjningsanordninger udenfor fartøjet, bukke, presenninger og andet materiale til brug ved opbevaring på land Joller som benyttes uafhængigt af fartøjet, eller er udstyret med motor større end 9,9 hk Fartøjer på trailere som permanent henstår på havnearealer med påmonteret påhængsmotor. 6. HVILKE SKADER, DER DÆKKES OG HVILKE BEGRÆNSNINGER, DER GÆLDER Fartøjet må kun benyttes til fritidsbrug og i de farvande der er nævnt i policen samt være konstrueret for brug i de farvande den anvendes. Præmien er beregnet efter de oplysninger om bådejer og farvandet den benyttes i er meddelt First Marine A/S. Ændringer i disse forhold skal straks meddeles til First Marine A/S. Hvis der er årsagssammenhæng mellem ændring af risiko og skade, kan retten til erstatning falde bort eller blive reduceret. Af nedenstående punkter fremgår hvilke forsikringsdækninger policen kan omfatte. Ved skade, forstås også tab af ting. 6.1 Forsikringen dækker Skade ved brand, lynnedslag og eksplosion Skade som følge af tyveri og hærværk Søskade som følge af: 1. Sammenstød med andet fartøj eller fast eller flydende genstand. 2. Stranding 3. Kæntring 4. Tab af påhængsmotor som følge af skade på skroget eller sprængning af motorens beslag forudsat at såvel den pågældende del af skroget som selve beslaget har været i forsvarlig stand Skade som følge af tilfældig pludselig ydre påvirkning Synkning som følge af ovennævnte skader Transportskade. Når fartøjet eller løsøret er skadet under transport udenfor vinteroplægnings stedet som følge af at transportmidlet har været udsat for sammenstød, væltet, afsporret, akselbrud eller lignende alvorligt uheld Ulykkelig hændelse under fartøjets ophaling eller udsætning Ekstraordinære omkostninger. Hvis fartøjet bliver ubeboeligt efter en dæknings-berettiget skade og fartøjet befinder sig mere end 80 km fra hjemhavnen, vil forsikringen dække nødvendige omkostninger for kost og logi og transport tilbage til hjemhavnen for ejer og mandskab. Udgifter dækkes med op til kr pr. skade og max kr pr. police år. Disse udgifter skal godkendes på forhånd. Hvis reparationerne tager mere end 3 dage, kan First Marine A/S vurdere at dække udgifter for transport af fartøjet til hjemhavnen Ansvar og ting/personskade iht. afsnit 8 og retshjælp iht. afsnit Erstatningsfartøj i udlandet (Europa). Skades eget fartøj i udlandet i forbindelse med ferieophold kan der mod fremvisning af dokumentation for bestilt ferie og lejebevis udbetales max kr. til leje af et ertstatningsfartøj i ferien. Leje af erstatningsfartøj skal dog stå i rimelig forhold til eget skadet fartøj. Kontakt altid First Marine A/S i disse tilfælde. I modsat fald kan ret til erstatning bortfalde Bjærgeløn 6.2 Forsikringen dækker ikke Skade på fartøj og motor, som skyldes: 1. overophedning af motor, med mindre det sker som følge af en pludselig opstået ydre påvirkning. DSF Ribbåd forsikring version 1.1 Side 3 af 7

4 2. at påhængsmotor, ror eller propel er løsnet eller mistet, med mindre det kan godtgøres at det skyldes grundstødning. 3. omkostninger til reparation af eller fornyelse af dele, som ikke har været i forsvarlig stand på grund af konstruktionsfejl, materialefejl, slitage, tæring, råd, utilstrækkelig vedligeholdelse og lignende skader. 4. skade opstået mens fartøjet har været anvendt i erhvervsmæssig øjemed. 5. skade som følge af nedbør, berøring med is, is- og frostskader, tilisning, temperatursvingninger, nedfaldende sne fra tag, eller at bådehus o.l bryder sammen på grund af sne, medmindre fartøjet mod betaling er oplagt i bygning, som tilhører tredjemand. Dog omfattes skade som følge af svigt når fartøjet mod betaling er oplagt i havn tilhørende tredjemand. 6. skade, som den sikrede eller den, som er ansvarlig for fartøjet har voldt ved forsætlig handling eller på grund af selvforskyldt beruselse fremkaldt ved alkohol eller andre midler. 7. Er skaden forvoldt ved grov uagtsomhed, afgøres det under hensyn til skyldgraden og omstændighederne i øvrigt om First Marine A/S skal dække og hvor meget. Hvis skaden er forårsaget ved et sammenfald af flere forskellige hændelser og en eller flere af disse hændelser ikke omfattes af forsikringen, fordeles skaden forholdsmæssigt over de enkelte hændelser, afhængigt af den indflydelse hver af dem må antages at have udøvet på dens omfang. First Marine A/S dækker kun den del af skaden som bliver henført til de hændelser forsikringen omfatter Skade eller tab af løsøre eller medforsikret udstyr, som befinder sig ombord på båden når den er oplagt, eller ligger længere end 14 dage. Alt udstyr, som ikke er permanent fastmonteret, kræves opbevaret i aflåst rum dog ikke ombord på/i fartøjet. Når fartøjet ikke er i brug skal påhængsmotor/drev være fastlåst. Se også sikkerhedsforskrifterne under punkt SKADESOPGØRELSE 7.1 Skadesanmeldelse og redningspligt a) Skadestilfælde skal omgående anmeldes til First Marine A/S enten ved brug af anmeldelsesformular, telefonisk henvendelse eller ved at sende en . Det er den sikredes pligt at træffe enhver mulig foranstaltning til begrænsning af tabet. Godtgørelse for assistance og bjergeløn må ikke aftales uden samtykke fra First Marine A/S. b) Brand, hærværk og tyveri skal straks meldes til politiet. c) First Marine A/S har ret til på sikredes vegne at begære søforklaring efter reglerne i søloven. 7.2 Skadesopgørelse Er fartøjet blevet skadet dækkes skaden til reparationsomkostningerne op til den maksimale forsikringssum på policen, dog under iagttagelse af, hvad båd, motor og fastmonteret udstyr er nedskrevet til jf. afskrivningstabellerne i punkt 7.4. First Marine A/S kan bestemme, hvilket værksted der skal udføre reparationen. Er en fuldstændig udbedring umulig, eller det vil medføre urimelige omkostninger, dækkes skaden til omkostningerne ved at bringe fartøjet i sødygtig stand, uden hensyn til om fartøjet efter reparation er forringet i værdi. Hvis fartøjet, skrog, motor, tilbehør eller løsøre er gået tabt, eller så stærkt skadet at reparation efter First Marine A/S vurdering ikke er lønsom, sættes skaden til forsikringsværdien af fartøjet eller de enkelte ting med fradrag efter evt. restværdi og under iagttagelse af afskrivningsreglerne i punkt 7.4. Under reparationsomkostninger medregnes udgifter til flytning og midlertidig reparation, som skønnes nødvendig for at flytte fartøjet til værkstedet. 7.3 Forsikringsværdi Ved indtegning af forsikringen dokumenterer bådejeren skriftligt bådens, motors og fastmonteret udstyrs værdi fra en autoriseret bådforhandler. Forsikringsværdien er det beløb som det da skaden opstod ville have kostet at anskaffe tilsvarende genstand i samme stand og af samme alder, model og type. (markedsværdien) Hvis genstanden ikke kan skaffes, eller vil være urimelig dyr at producere, dækkes omkostningerne til at sætte fartøjet og genstanden i forsvarlig og sødygtig stand. Forsikringssummen er ikke det samme som forsikringsværdien Beregning af erstatning ved delskader. For motor, drev, drivaksel, propel eller dele til disse, elektroniske instrumenter, radioudstyr, og batterier vil blive erstattet til nyværdi, dog ikke højere end den skadede genstands, de skadede genstandes, dagsværdi Øvrige delskader erstattes til nyværdi fratrukket selvrisiko. 7.4 Erstatningsberegning Skaden erstattes efter fradrag af selvrisiko og evt. underforsikring Nye både, motorer og fastmonteret udstyr: 100% af nyværdien erstattes på båd, motor, og fastmonteret udstyr (navigationsinstrumenter og lignende) - indenfor de 2 første år. Derefter fratrækkes 5% hvert år i forhold til nyværdien indtil afskrivningen når 70%, hvor den forbliver i årene derefter Brugte både, motorer og fastmonteret udstyr: 100% af brugtprisvurderingen/dagsværdien (faktura) erstattes på båd, motor og fastmonteret udstyr det første år. De efterfølgende år fratrækkes 5% hvert år indtil afskrivningen når 70%, hvor den forbliver i årene derefter. DSF Ribbåd forsikring version 1.1 Side 4 af 7

5 Erstatningsberegningen kan bestå af en kombination mellem punkt og når bådsættet består af nye og brugte genstande Selvrisiko Selvrisiko ved enhver skade er kr , dog undtaget skade på personlige effekter (pkt ) hvor selvrisiko udgør 10% af skaden dog mindst 750 kr Underforsikring. Er forsikringssummen lig med eller højere end forsikringsværdien, erstattes skaden med fradrag af selvrisiko. Er forsikringssummen lavere, erstattes en så stor del af skaden, fratrukket selvrisikoen, som svarer til forholdet mellem forsikringssummen og forsikringsværdien (underforsikring) For personligt løsøre gøres underforsikring ikke gældende For lidt betalt præmie. Præmien er fastsat på grundlag af bådtype, bådmotor og den oplyste forsikringsværdi og øvrige oplysninger givet af forsikringstager. Viser det sig ved skade, at betalt præmie er for lav til valgt præmietabel, begrænses First Marine A/S ansvar for skaden til forholdet mellem den præmie, som er betalt og den, som skulle have været betalt. 7.5 Skøn. Skadesansættelse og forsikringsværdi afgøres ved skøn hvis sikrede eller First Marine A/S kræver det. Bestemmelserne om skøn i Generelle vilkår kommer i så fald til anvendelse 7.6 Genstande som kommer til veje. Hvis genstande kommer til veje, inden 30 dage efter at de er stjålet eller bortkommet, påhviler det forsikringstager at tilbagebetale en evt. udbetalt erstatningen. Genstande der kommer til veje efter dette tidsrum tilfalder First Marine A/S. 7.7 Tilbagebetaling af erstatning. Har First Marine A/S måttet foretage en forsikringsudbetaling som First Marine A/S efter forsikringsvilkårene ikke er erstatningspligtig for, er sikrede forpligtet til at tilbagebetale erstatningen. ANSVARSFORSIKRING 8. HVILKE SKADER, DER DÆKKES OG HVILKE BEGRÆNSNINGER, DER GÆLDER 8.1 First Marine A/S dækker: Retsligt erstatningsansvar som sikrede i egenskab af ejer af det forsikrede fartøj kan pådrage sig, for så vidt ansvaret er en følge af en skade på en anden person eller genstand,samt for tilsvarende ansvar som retmæssig bruger/fører af fartøjet i denne egenskab pådrager sig. Ansvar som på grund af tilsagn, aftale eller tjenesteforhold falder udenfor det almindelige ikke kontraktmæssige erstatningsansvar, er undtaget. Er skade voldt ved handling, som er foretaget i forsikringens løbetid, dækker First Marine A/S også for følger, som indtræffer efter udløb af forsikring. På den anden side dækker First Marine A/S ikke for følger af skadevoldende handlinger som er foretaget før forsikringen trådte i kraft. Er skade voldt ved undladelse, regnes ansvaret i tvivlstilfælde som værende opstået den dag den undladte handling senest måtte have været foretaget, hvis skaden skulle have været undgået. 8.2 First Marine A/S s ansvarsbegrænsning. First Marine A/S s højeste ansvarsforsikringssum ved en og samme hændelse er begrænset til: Kr for personskade Kr for tingskade 8.3 Selvrisiko Ved ansvarsskade, kr First Marine A/S dækker ikke: Skade som den sikrede eller den som er ansvarlig for fartøjet har voldt ved forsætlig handling, eller på grund af selvforskyldt beruselse fremkaldt ved alkohol eller andre midler Er skaden forvoldt ved grov uagtsomhed, afgøres det under hensyn til skyldgraden og omstændighederne i øvrigt om First Marine A/S skal dække og hvor meget Ansvar for skade på eller tab af genstande som tilhører en anden, men som sikrede selv eller en på dennes vegne har i besiddelse eller anvender Ansvar overfor ejer/bruger/førers familie Forsikringen dækker ikke familie ægtefælle, forældre, søskende, børn og børns ægtefæller. First Marine A/S dækker heller ikke for ansvar overfor medejer for skade på ting som ejes i fællesskab eller overfor virksomhed som disponeres af sikrede eller hvor sikrede eller hans familie har den væsentligste ejerinteresse Ansvar opstået under transport af de forsikrede genstande skal dækkes af bilens forsikring Ansvar opstået mens fartøjet er anvendt i erhvervsmæssigt øjemed Ansvar for klagemuligheder efter lov om skadeserstatning Ansvar for vandskiløbere, der trækkes af fartøjet og disses ansvar overfor andre Ansvar for skade på dykkere og deres udstyr når de/det ikke befinder sig ombord på fartøjet Erstatningsansvar som følge af et sagsanlæg mod ethvert klubmedlem rejst af et andet klubmedlem eller organisation. 9. BEHANDLING AF ERSTATNINGSKRAV Rejses erstatningskrav mod sikrede eller det kan forventes at krav vil blive rejst, skal First Marine A/S omgående underrettes. Uden First Marine A/S samtykke, må sikrede ikke indrømme erstatningspligt eller forhandle om erstatningskrav. Er First Marine A/S villig til at ordne en sag DSF Ribbåd forsikring version 1.1 Side 5 af 7

6 i mindelighed eller vil betale ansvarssummen, dækker First Marine A/S ikke yderligere udgifter ved tvisten end fastsat under kapitlet Retshjælp (se punkt 10). First Marine A/S har ret til at betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 10 RETSHJÆLPSFORSIKRING Retshjælpsforsikringen dækker i tilknytning til ansvars- og kaskoforsikringen med et maksimalt beløb på kr. Retshjælpsforsikringen dækker sikredes udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsret. Får De brug for forsikringens dækning, bør De rette henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Dækningen er i overensstemmelse med First Marine A/S til enhver tid gældende forsikringsbetingelser For retshjælpsforsikring. De fuldstændige vilkår vedrørende denne dækning kan rekvireres hos First Marine A/S. 11 PRÆMIENS BETALING m.m. Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er First Marine A/S berettiget til at opkræve porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen skal First Marine A/S straks underrettes. Betales præmien ikke efter påkrav, sender First Marine A/S en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysninger om, at forsikringens dækning ophører, jf. dog nedenfor, hvis præmien ikke er betalt ved udløb af den tidsfrist dog mindst 14 dage der er anført i påmindelsen. Hvis First Marine A/S har udstedt en påmindelse, er First Marine A/S berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. Afgift til Staten berigtiges i henhold til gældende regler, og beregnes med 1% af kaskoforsikringssummen. Afgiften opkræves sammen med præmien. Præmie og selvrisiko indeksreguleres årligt 12. TILBAGEBETALING AF PRÆMIE Forsikringens løbetid er minimum 1 år. Præmien forfalder helårligt. Ved ejerskifte refunderes præmien pro rata for den ikke forbrugte del af forsikringsperioden. 13 GENERELLE VILKÅR Generelle vilkår gælder i den udstrækning disse ikke er fraveget i vilkårene Særlige begrænsninger i First Marine A/S s erstatningspligt First Marine A/S dækker ikke tab eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i sammenhæng med jordskælv, vulkansk udbrud, atomkernereaktioner, krig og krigslignende handlinger, enten krig er erklæret eller ikke, oprør eller lignende alvorlige forstyrrelser af den offentlige ro og orden Voldgift Sikrede og First Marine A/S kan ved uenighed om erstatningsopgørelsen kræve en skade opgjort endeligt af upartiske vurderingsmænd, hvoraf hver af parterne vælger en. Vurderingsmændene vælger, inden de påbegynder sagen, en opmand. Kan du ikke blive enige om valget, udpeges denne af byretsdommeren i den retskreds, hvor sikrede er bosiddende. Opmanden træder kun til, hvis vurderingsmændene ikke kan enes om afgørelsen, og afgør da erstatningen inden for grænserne af vurderingsmændenes ansættelse og i nøje overensstemmelser med policens bestemmelser. Voldgiftmændenes træffer tillige bestemmelse om fordelingen af omkostningerne forbundet med voldgiften Renter af erstatning Sikrede har krav på renter i overensstemmelse med reglerne i Lov om Forsikringsaftaler Følgerne af svig Den som gør sig skyldig i svig mod First Marine A/S mister ethvert erstatningskrav mod First Marine A/S. First Marine A/S kan opsige enhver forsikringsaftale med sikrede jfr. Lov om forsikringsaftaler Forældelsesfrist First Marine A/S er fri for ansvar hvis a) sikrede ikke har anmeldt kravet til First Marine A/S inden et år efter at sikrede fik kendskab til de forhold som begrunder dette. b) sikrede ikke har anlagt sag eller krævet nævnsbehandling inden for 12 måneder regnet fra den dag First Marine A/S skriftligt har meddelt ved-kommende, at det ikke anser sig ansvarlig og samtidig har mindet ham eller hende om fristen, dens længde og følgen af at den overskrides Sikredes krav forældes også efter bestemmelserne i loven Opsigelse First Marine A/S kan opsige forsikringen a) med 14 dages varsel, hvis der er givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger om risikoen b) med øjeblikkelig varsel, hvis der foreligger svig i forbindelse med oplysninger om risikoen c) med 1 uges varsel, hvis der foreligger svig med skadesopgørelse DSF Ribbåd forsikring version 1.1 Side 6 af 7

7 d) med 14 dages varsel, hvis sikrede har forsømt at overholde sikkerhedsforskrifter efter indtruffet skade e) med 1 måneds varsel, hvis brug af forsikringsgenstanden ændres i forsikringens løbetid på en måde der indebærer at forsikringsgiver ikke ville have overtaget forsikringen, hvis de havde haft kendskab om de nye forhold ved forsikringens tegning Sikrede kan opsige forsikringen hvis forsikringsbehovet falder bort eller der foreligger andre særlige grunde, eller ved flytning af forsikringen til andet selskab. Opsigelsen skal være skriftlig Fornyelse af forsikringen Forsikringen løber et år og fornyes for et år ad gangen, hvis ikke forsikringstager opsiger aftalen inden 1 måned efter at First Marine A/S har sendt ordinær præmievarsel for det nye forsikringsår. For First Marine A/S er opsigelsen ligeledes 1 måned før udløbet af forsikringen. Forsikringsvilkår og præmie kan ændres og gælde fra fornyelsesdagen Forsikring i andet selskab Forsikringen dækker ikke skade, som er dækket af anden forsikring. Har den anden forsikring samme forbehold, dækker nuværende forsikring forholdsmæssigt. 14 FORTRYDELSESRET De kan fortryde den indgåede aftale ifølge Lov om forsikringsaftaler, 34 i. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, de har indgået aftalen. De har efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før De har modtaget disse oplysninger på skrift. Hvis De f.eks. afgiver Deres bestilling mandag d. 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har de frist til og med mandag d. 15. Har De først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag d. 3., har De frist til og med onsdag d. 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan de vente til den følgende hverdag. Ved fortrydelse, skal vi dog gøre dem opmærksom på, at for eventuelle dage hvor forsikringen har været i kraft, vil der blive opkrævet både præmie og statsafgift. Sådan fortryder de: Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De skriftligt underrette First Marine A/S, Nytorv 3, 1450 København K. om, at De har fortrudt aftalen. ANKENÆVNET for Forsikring Anker Heegaardsgade København K. Tlf mellem kl Du har også mulighed for at klage til: Lloyd s Marketservice One Lime Street London EC3M 7HA Tel: Fax: Mail: Klager som ikke kan løses ved denne instans kan indbringes for den finansielle ombudsmand. Yderligere detaljer kan oplyses på et passende tidspunkt i klage processen. 16. I TILFÆLDE AF SKADE Ved akut skade kan denne anmeldes til First Marine A/S døgntelefon på telefon numret Øvrige skader skal anmeldes på skadesformular som kan fås ved henvendelse på tlf eller som kan downloades på 15. KLAGE Er der opstået uoverensstemmelse mellem sikrede og First Marine A/S om forsikringen og fører en fornyet henvendelse til First Marine A/S ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: DSF Ribbåd forsikring version 1.1 Side 7 af 7

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Lidt om First bådforsikring Med mindre andet fremgår af policen, består bådforsikringen af: En kaskoforsikring, der dækker skade på båden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-2 100% coverholder for Lloyd's of London. 1 KASKODÆKNING: Der indtegnes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2015-2 Søassurancen Danmark A/S er 100% coverholder for Lloyd's of London.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring Betingelser Lystfartøjsforsikring Lystfartøjsforsikring Nr LF 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor og hvornår dækker forsikringen? 3 13 Flytning og

Læs mere

PS. Hos Codan får du en bedre sikring af dine værdier. Vi tilbyder dig nemlig dækninger, skadebehandling og service, der er mere end det normale.

PS. Hos Codan får du en bedre sikring af dine værdier. Vi tilbyder dig nemlig dækninger, skadebehandling og service, der er mere end det normale. Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Frederikssund Sejlklub Att. Jan R Lau Kongshøjparken 61 3550 Slangerup Tlf. 33 55 40 40 Fax 33 55 40 39 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Lystbådforsikring. Ansvarsforsikring. 3 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 4 Anerkendelse af erstatningsansvar

Lystbådforsikring. Ansvarsforsikring. 3 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 4 Anerkendelse af erstatningsansvar Lystbådforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsforsikring For ansvarsforsikringen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Lystbådforsikring. * Se ordforklaring 1 Hvad omfatter

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår MOP-1308 Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT Indholdsfortegnelse: Fællesbestemmelser Definitioner Forudsætninger Generelt Forsikringssummer 1. Hvem er dækket? 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 Begrænset dækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsvilkår for

Forsikringsvilkår for KØBSTÆDERNES FORSIKRING Forsikringsvilkår MOU 1408 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere