ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK"

Transkript

1 ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

2 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og stillet en betalingsgaranti til hospitalet. På den måde undgåes misforståelser om forsikringsdækningen, og du kan være sikker på, at en af ihi Bupa s lægekonsulenter evaluerer sagen, og at du får den rette behandling. Du bedes oplyse dato for indlæggelse, diagnose, behandling og forventet udskrivelsesdato. Hvis du bliver indlagt på hospital, behøver du ikke selv at betale udgiften. Når ihi Bupa har stillet en betalingsgaranti, kan hospitalsregningen afregnes direkte med ihi Bupa. Lægehjælp mv. Læge- og medicinregninger, mv. skal du selv betale i første omgang. Herefter skal du udfylde en skadeanmeldelse, som du kan finde på eller bestille på telefon På finder du ligeledes skadeanmeldelser for f.eks. forsinket bagage og indbo. Udfyld skadeanmeldelsen så udførligt som muligt og indsend den til ihi Bupa sammen med al original dokumentation, der vedrører sagen. Det kan f.eks. være de originale, kvitterede og specificerede læge-, medicineller tandlægeregninger. Det er vigtigt, at dit policenummer fremgår af skadeanmeldelsen. Akut hjælp Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut sygdom og tilskadekomst, kan du kontakte ihi Bupa s 24-timers alarmservice døgnet rundt på telefon Herfra kan vi stille betalingsgaranti til hospitaler, samt forhåndsgodkende og arrangere hjemtransport, hjemkaldelse, sygeledsagelse og tilkaldelse. De fuldstændige vilkår for samtlige dækninger kan du finde i forsikringsbetingelserne. 2

3 Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Hvornår træder forsikringen i kraft? 2 Hvem er omfattet af forsikringen? 3 Hvor dækker forsikringen? 4 Hvad dækker forsikringen? 5 Dækning af sygeudgifter 6 Syge- og hjemtransport 7 Sygeledsagelse/tilkaldelse 8 Indhentning af rejserute 9 Hjemkaldelse 10 Erstatningsmedarbejder 11 Evakuering 12 Flyforsinkelse og forsinket fremmøde 13 Forsinket bagage 14 Bagage 15 Privatansvar 16 Retshjælp 17 Sikkerhedsstillelse og advokat bistand 18 Ulykke og overfald 19 Livsforsikring og sygdomsinvaliditet 20 Afbestilling 21 Generelle undtagelser fra erstatning 22 Betingelser for erstatning og krav til skadeanmeldelsen 23 Dækning fra anden side 24 Præmiens betaling 25 Nødvendige oplysninger til Selskabet 26 Overdragelse, opsigelse og ophør 27 Tvister, værneting m.v. Ordliste 3

4 1 Hvornår træder forsikringen i kraft? 1.1: Forsikringen er i kraft, såfremt præmien er betalt inden forsikringsperiodens start. Forsikringsperioden fremgår af policedokumentet. 1.2: Retten til erstatning indtræder straks ved forsikringens ikrafttrædelse, jf. dog : Alle optagelsesbegæringer behandles og vurderes på Selskabets kontor i København, hvor også udstedelse af policedokumenter foregår. Selskabet kan henlægge sagsbehandlingen til lande i eller uden for EU. 1.3: Den maksimale varighed pr. rejse er 12 (tolv) måneder. 2 Hvem er omfattet af forsikringen? 2.1: Forsikringen kan tegnes af virksomheder (forsikringstager) registreret i de skandinaviske lande med skandinaviske opkrævningsadresser. Forsikringen dækker virksomhedens medarbejdere (for sikrede), som rejser ud i virksomhedens interesse. Forsikringen kan udvides til at omfatte: a) bestyrelsesmedlemmer, medrejsende familiemedlemmer og andre, som rejser i virksomhedens interesse, og/eller b) kombinerede forretnings- og ferie rejser. En eventuel udvidelse skal fremgå af policedokumentet. 2.2: Forsikrede skal være omfattet af Den Offentlige Sygesikring i Danmark, Sve rige, Norge eller Finland, eller have adgang til en lignende privat eller offentlig dækning i forsikredes bopælsland. 3 Hvor dækker forsikringen? 3.1: Forsikringen dækker i det geografiske om råde, som forsikringstager har an givet over for Selskabet, og som er anført på police dokumentet. Det geografiske om råde kan være Skandinavien, Europa el ler hele verden. 3.2: Forsikringen dækker fra det tidspunkt, forsikrede forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at foretage en udlandsrejse. Dækningen ophører ved hjemkomst til bopæl eller arbejdsplads, eller når forsikringsperioden udløber, hvis dette sker før hjemkomsten. Rejseforsikringen dækker ikke mellem forsikredes bopæl og arbejdsplads. 3.3: Såfremt der er valgt dækning i bopælslandet, dækker forsikringen ikke følgende: 1) Under transport mellem forsikredes bopæl og arbejdspladsen samt i tilfælde, hvor forretningsrejsen ikke overstiger 50 (halvtreds) km. 2) Syge- og hjemtransport Sygeledsagelse/tilkaldelse Hjemkaldelse Erstatningsmedarbejder Evakuering. 4 Hvad dækker forsikringen? 4.1: Forsikringen dækker forsikredes udgifter i henhold til den valgte dækning, som fremgår af policedokumentet. 4

5 4.2: De anførte forsikringssummer for de enkelte dækninger danner grænsen for Selskabets erstatningspligt for alle de pr. rejse indtrædende forsikringsbegivenheder, medmindre andet er angivet på policedokumentet. 4.3: Kulanceerstatninger afgøres af Selskabet. Hvis Selskabet beslutter at refundere udgifter, som forsikrede ikke er be ret tiget til ifølge forsikringen, regnes dis se stadig med under den maksimale forsikringssum. 4.4: I intet tilfælde vil erstatning kunne udredes med beløb, der overstiger regningens pålydende. Såfremt forsikrede har modtaget større erstatning fra Selskabet end vedkommende af Selskabet skønnes beret tiget til, er den pågæld ende forpligtet til straks at tilbagebetale Selskabet det skyldige beløb. I modsat fald vil Selskabet udligne det overskydende beløb i andet udestående mellem forsikrede og Sel skabet. 5 Dækning af sygeudgifter 5.1: Selskabet yder ubegrænset dækning til forsikredes sygeudgifter i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst : Endvidere dækkes rimelige og nødven dige ekstraudgifter til lægeordineret hotelophold samt fortæring, såfremt behandling der ellers ville kræve hospitalsophold, kan foregå ambulant : Rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring dækkes efter endt behandling og indtil hjemtransport kan finde sted. 5.2: Levering af screenet blod kan ske i forbindelse med planlagte operationer, hvor Selskabets lægekonsulenter skønner, at det lokale blod ikke er screenet i overensstemmelse med internationale standarder herfor. Det screenede blod vil blive transporteret ud og overbragt til behandlingsstedet af en af Selskabet godkendt lægekonsulent. Det er en betingelse, at de lokale myndigheder accepterer, at Selskabet bringer det screenede blod ind i landet. Ligeledes skal Selskabet varsles mindst 48 (otteogfyrre) timer inden den planlagte operation. 5.3: Såfremt forsikrede er på rejse uden for bopælslandet, ydes endvidere dækning til midlertidig smertestillende tandbehandling. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at forsikrede sender en original erklæring fra den lokalt auto ri serede tandlæge, der specificerer, hvilken del af tandbehandlingen, der har væ ret midlertidig og smertestillende. Forsikringen dækker ikke tandlidelser, der ik ke er opstået på rejsen, og hvor tandbehandlingen ikke er midlertidig, smerte stillende og kan afvente hjemkomsten. Behandling som følge af tyggeskade eller tandskade er ikke omfattet af denne dækning. Jf. dog : Kroniske lidelser eller lidelser, der var til stede før afrejsen fra bopælslandet, er omfattet af forsikringen i det omfang, det ikke med rimelighed kunne forventes, at lidelsen ville medføre behandlings behov under udlandsopholdet. 5

6 5.5: Behandlende læger, speciallæger, tandlæger m.v. skal have autorisation i det land, hvori der praktiseres. Desuden skal metoden være godkendt af de offentlige sundhedsmyndigheder i landet, hvor behandlingen finder sted. Behandlingsmetoder, som endnu ikke er godkendt af de offentlige sundhedsmyndigheder, men er under videnskabelig undersøgelse, vil kun blive dækket, hvis det god kendes på forhånd af Selskabets lægekonsulenter. 5.6: Medicin, kiropraktorbehandling/ osteopati og fysioterapi skal være lægeordineret og medicin tillige receptpligtig. Det er en betingelse for Selskabets erstatnings pligt, at Selskabet modtager original erklæring fra såvel lokalt prakti serende henvisende læge som fra behandlende fysioterapeut/kiropraktor/ osteopat. 5.7: Selskabet har ret til at kræve forsikrede hjemtransporteret til behandling i bopælslandet og lade behandling afvente hjemkomsten, såfremt Selskabets lægekonsulent og behandlende læge er enige om, at det er forsvarligt. 6 Syge- og hjemtransport 6.1: Selskabet yder erstatning til rimelige udgifter til forsikredes syge- og hjemtransport, inkl. ambulancetransport, i tilfælde af akut opstået alvorlig sygdom (jf. dog 5.4), alvorlig tilskadekomst eller død : Det er en forudsætning for dækning, at den behandlende læge i udlandet og Selskabets lægekonsulent er enige i nødvendigheden af at overføre forsikrede samt er enige om, hvorvidt forsikrede skal overføres til bopælslandet/hjemlandet eller andet egnet behandlingssted : Forsikringen dækker kun for 1 (en) hjemtransport i forbindelse med 1 (et) sygdoms forløb : Ved død refunderes udgifter til hjemtransport af afdøde samt lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. Forsikredes pårørende kan vælge mellem: a) kremering af afdøde og hjemtransport af urne eller b) hjemtransport af afdøde : Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller restriktioner i forbindelse med transporten grundet vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre forhold, som Selskabet ikke har indflydelse på. 7 Sygeledsagelse/tilkaldelse 7.1: Selskabet yder erstatning til sygeledsagelse/tilkaldelse, hvis forsikrede dør, bli ver hospitalsindlagt eller syge-/ hjemtransporteret som følge af alvorlig, akut sygdom (jf. dog 5.4) eller tilskadekomst. Ved tilkaldelse skal såvel be hand lende læge som Selskabets lægekonsulent vurdere, at hospitals opholdet vil vare mindst 5 (fem) døgn, eller at forsikre des tilstand er livstruende. 6

7 7.2: Forsikrede kan vælge op til 3 (tre) personer som ledsagere. Tilkaldelse skal ske fra forsikredes bopælsland/hjemland. virksomheden, hvis politianmeldelse eller lign ende dokumentation foreligger og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, 7.3: Der ydes erstatning til ledsagerens flybillet tur/retur maks. på business class samt til rimelige og nødvendige udgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport. 8 Indhentning af rejserute 8.1: Selskabet yder erstatning til indhentning af rejserute, hvis forsikredes rejse er påbegyndt, og den dokumenterede planlagte rejserute ikke kan gennem føres. Det er en betingelse, at forsinkelsen skyldes sygdom/ tilskadekomst, og at den behandlende læge har ordineret sengeleje, hospitalsophold eller akut ambulant behandling. 8.2: Forsikringen dækker en flybillet maks. på business class, rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold samt fortæring under indhentningen af den planlagte og dokumenterede rejserute. 9 Hjemkaldelse 9.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for hjemkaldelse, yder Selskabet efter forhåndsgodkendelse erstatning, hvis en rejse må afbrydes før planlagt som følge af: a) at et nært familiemedlem i bopælslandet efter forsikredes afrejse afgår ved døden eller bliver ramt af alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse, b) indbrud, brand eller oversvømmelse i forsikredes private bolig eller i c) bedrageriske handlinger i virksomheden begået af en medarbejder, hvis politianmeldelse eller anden dokumentation foreligger, og forsikredes tilstede værelse er nødvendig, d) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller konkurs i virksomheden og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig. 9.2: Forsikrede kan efter eget valg vælge 1 (en) person som ledsager. Ledsagelsen skal ske fra forsikredes opholdssted. 9.3: Forsikringen dækker kun for 1 (en) hjemkaldelse i forbindelse med 1 (en) hændelse, herunder 1 (et) sygdoms forløb. 9.4: Hjemkaldelse vil kun blive dækket, hvis hjemkomsttidspunktet herfor ligger mere end 12 (tolv) timer forud for forsik redes planlagte hjemkomsttidspunkt. 9.5: Der ydes refusion for ekstraordinære udgifter til flybillet til bopælslandet på samme klasse som udrejsen, dog maks. på business class, samt rimelige og nødvendige ekstra rejseudgifter, der påføres forsikrede og ledsager ved hjemkaldelse. Der ydes endvidere dækning til returrejse til udgangspunktet for hjemkaldelsen, såfremt der på tidspunktet for hjemrejsen er mindst 1 (en) måned tilbage af den oprindelige rejses planlagte varighed. Udrejsen skal ske senest 14 (fjorten) dage efter hjemkaldelsen. 7

8 9.6: For rejser i Europa gælder følgende: Hvis rejsen foregår i et motorkøretøj, kan andre transportmidler end motor køretøjet benyttes, hvis det på forhånd er aftalt med Sel skabet. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtrans port af motorkøretøjet. 9.7: Det er en forudsætning for dækning, at hjemkaldelsen er forhåndsgodkendt af Selskabet. 10 Erstatningsmedar bejder 10.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for erstatningsmedarbejder, yder Selskabet erstatning, hvis forsikredes rejseformål ikke kan gennemføres som følge af en eller flere af følgende begivenheder: a) at forsikrede bliver hospitalsindlagt, eller den behandlende læge har ordineret sengeleje i mindst 4 (fire) dage på grund af akut sygdom (jf. dog 5.4) eller tilskadekomst, 11 Evakuering 11.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for evakuering, yder forsikringen erstatning til evakuering i tilfælde af: a) epidemi i det område hvor forsikrede opholder sig, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området, b) krig, borgerlige uroligheder, borgerkrig, terrorhandlinger, militær undtagelsestilstand, revolution eller anden lignende tilstand i det område, hvor forsikrede befinder sig, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lig nen de institution, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes ud rejse tidspunkt til området, b) at forsikrede hjemtransporteres som følge af en dækningsberettiget skade, c) at forsikrede rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse, d) at forsikrede sygeledsager en medforsikret rejseledsager som følge af en dækningsberettiget skade. 10.2: Der ydes erstatning til ekstraordinære udgifter til erstatningsmedarbejderens flybillet tur/retur maks. på business class, hotelophold, fortæring samt lokal transport. c) naturkatastrofer hvor det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution anbefaler evakuering, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området. 11.2: Der ydes refusion til transport til nærmeste sikre destination eller til hjemlandet samt maks. DKK 750 pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold. 11.3: Hvis forsikrede bliver tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig 8

9 eller risiko for krig, dækker for sik ring en i op til 3 (tre) måneder rimelige og dokumen terede ekstraudgifter til ophold og fortæring samt nødvendig indenrigs transport. 11.4: Forsikringen dækker endvidere eftersøgning og redning. Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med eftersøgning i op til 14 (fjorten) dage, samt redning/bjergning når forsikredes opholdssted er blevet fastlagt. Forsikringssummen er DKK pr. person, dog maks. DKK pr. skadestilfælde pr. police : Det er en betingelse for erstatning, a) at forsikrede har været meldt savnet i mindst 24 timer (et døgn) hos politi eller anden offentlig myndighed, b) at forsikrede er blevet set inden for 120 timer (fem døgn) før anmeldelsen, c) i tilfælde af, at offentlige myndigheder dækker sådanne udgifter for personer, der ikke har denne dækning, d) såfremt eftersøgningen er igangsat af pårørende, fordi forsikrede har undladt at fortælle, hvor forsikrede opholder sig, eller fordi pårørende eller andre ønsker kontakt med forsikrede, uanset årsagen : Når forsikrede er meldt savnet, skal dette omgående anmeldes til Selskabet. Selskabet samarbejder med sit internationale netværk i området og det danske Udenrigsministerium og godkender de parter, der skal forestå eftersøgningen. 11.5: Det er en betingelse for dækning, at forsikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge det danske Udenrigsministeriums opfordring til evakuering. c) at de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, inden en eftersøgning iværksættes, og d) at Selskabet på forhånd godkender de parter, der skal forestå eftersøgning og redning, samt omfanget heraf : Forsikringen dækker ikke udgifter til eftersøgning eller redning: a) i forbindelse med kidnapning eller kapring, 11.6: Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket omfang en transport/eftersøgning/ redning kan foretages, men vil samarbejde med det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig. 12 Flyforsinkelse og forsinket fremmøde 12.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for flyforsinkelse og forsinket fremmøde dækker forsikringen: b) som Selskabet ikke ville have haft, hvis Selskabet havde arrangeret eftersøgningen eller redningen, a) i tilfælde af forsinkelse i mere end 4 (fire) timer af reserveret fly, indstillet fly eller i 9

10 til fælde af overbookning, hvor forsikrede ikke kommer med reserveret fly, og b) i tilfælde, hvor forsikrede uden egen skyld og uforudseeligt møder for sent op til et offent ligt eller et af rejse arrangøren arrangeret transportmiddel og af den grund efterfølgende skal indhente den planlagte rejserute. 12.2: Forsikringen yder erstatning for dokumenterede, nødvendige og rimelige ekstraudgifter til lokaltransport, fortæring og hotelophold med op til DKK pr. dag pr. forsikrede. Forsikringen yder endvidere erstatning for billet på maks. business class. Det er en betingelse for erstatning, at ekstraudgifterne ikke er betalt af transportselskabet eller af anden part. 12.3: Forsikringen dækker ikke, såfremt det forsinkede fremmøde sker i forbind else med flyskift, hvor der ikke minimum har været indlagt den officielle mindste transittid. 12.4: Det er en betingelse for dækning, at billetten til transportmidlet er bestilt og betalt 24 (fireogtyve) timer før afgang. Forsikringssummen er i alt DKK pr. rejse pr. forsikrede. 13 Forsinket bagage 13.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for forsinket bagage, dækker forsikringen rimelige erstatningskøb af beklædningsgenstande, toiletartikler samt livsnødvendig medicin i tilfælde, hvor dokumenteret indskrevet bagage er forsinket mere end 3 (tre) timer i forhold til forventet ankomst til bestemmelses stedet uden for bopælslandet eller i bopælslandet, såfremt der er valgt dækning i bopælslandet. Forsikringssummen udgør den maksimale erstatning pr. skade. 13.2: Det er en betingelse for erstat ning: a) at forsikrede har original dokumentation (i form af en skaderapport) fra det pågældende transportselskab på, at bagagen ikke er fremkommet til planlagt tid, samt dato og tidspunkt for den faktiske fremkomst, b) at erstatningskøb er foretaget før bagagen er kommet frem til forsikrede, c) at der indsendes original dokumentation for de afholdte udgifter, af hvilke det fremgår, hvad de afholdte udgifter vedrører, i form af dateret kvittering, kassebon eller lignende, d) at forsikredes bagage er indskrevet til samme transportmiddel, som for sikrede rejser med. 13.3: Forsikringen dækker ikke leje/køb af sportsudstyr. Endvidere dækkes indirekte tab ikke, eksempelvis udgifter til taxa, hotelophold og telefon. 13.4: Dækningen gælder ikke ved ankomst til bopælslandet, medmindre bagagen er forsinket i mere end 48 (otteogfyrre) timer og forsikrede skal påbegynde ny udlandsrejse inden 72 (tooghalvfjerds) timer efter forventet hjemkomst. Ny rejse skal være bestilt inden forsinkelsen indtraf. 10

11 14 Bagage 14.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for bagage, yder Selskabet erstatning for følgende genstande tilhørende forsikrede eller forsikringstager på dennes rejse uden for bopælslandet eller i bopælslandet, såfremt der er valgt dækning i bopælslandet: Bagage, elektronisk udstyr, rede penge, rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Bagage og elektronisk udstyr af enhver art til kommercielt brug, herunder vareprøver, handels varer og kollektioner, dækkes ikke. Cykler, sportsudstyr og tilbehør hertil dækkes ikke. Den samlede erstatning for fotoudstyr og smykker kan maksimalt udgøre DKK PC-udstyr dækkes med 50% af forsikringssummen dog maks. DKK Forsikringssummen udgør den maksimale erstatning pr. skade. Årsag / Genstand Bagage og elektronisk udstyr Rede penge, rejsebilletter og værdipapirer 1 Brand, røveri, tyveri fra aflåst hotelværelse, aflåst bolig i udlandet eller aflåst safetyboks 2 Tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede 3 Tyveri fra et aflåst og fra kabinen adskilt bagagerum eller -boks i båd eller motorkøretøj Op til forsikringssum Op til forsikringssum Op til forsikrings sum 4 Bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage Op til forsikrings sum (elektronisk udstyr dog ikke dækket) 5 Beskadigelse af dokumenteret indskrevet bagage Op til forsikringssum (elektronisk udstyr dog ikke dækket) 10% af forsikringssum 10% af forsikringssum 10% af forsikringssum Ikke dækket Ikke dækket 6 Tyveri fra kabinen i aflåst båd eller motorkøretøj Ikke dækket Ikke dækket 7 Glemte, tabte eller forlagte genstande Ikke dækket Ikke dækket 8 Tyveri af bagage, der henstår uden effektivt opsyn Ikke dækket Ikke dækket 9 Tyveri fra motorkøretøj, båd, påhængsvogn, Ikke dækket Ikke dækket hotelværelse, bolig eller safetyboks, som ikke viser synligt tegn på indbrud 10 Skade på bagage forårsaget af mad, flasker, glas og Ikke dækket Ikke dækket lignende nedpakket i egen bagage 11 Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort eller Ikke dækket Ikke dækket rejsechecks 12 Tab eller beskadigelse af bagage, der sendes særskilt Ikke dækket Ikke dækket 13 Indirekte tab Ikke dækket Ikke dækket 14 Simpelt tyveri Ikke dækket Ikke dækket 11

12 14.2: Som beskrevet i følgende dækningsskema, gælder følgende begrænsninger: transport, gebyrer, foto m.v., men ikke erstatning for den tid det tager at genanskaffe effekterne. 14.3: Erstatningsudregningen for de forsikrede genstande foretages efter følgende principper: a) Forsikringen erstatter genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt de dokumenteret er mindre end 2 (to) år gamle. b) For genstande, der er mere end 2 (to) år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dette gælder også for genstande, hvor der ikke foreligger dokumentation for alder og værdi. 14.4: Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at de forsikrede effekter behandles og opbevares betryggende, og at den forsikrede i øvrigt udviser på passelighed. 14.5: I tilfælde af tyveri eller røveri skal anmeldelse altid indgives til nærmeste politimyndighed. Ved beskadigelse eller bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage skal anmeldelse altid indgives til flyselskab eller lignende. Såfremt anmeldelse til politimyndighed undtagelsesvist ikke kan foretages på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal anmeldelse til Selskabet ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten. Kopi af anmeldelsen til politi, flyselskab eller lignende skal sendes til Selskabet, senest sammen med erstatningskravet. c) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften. d) Selskabet er berettiget, men ikke forpligtet, til at erstatte in natura. e) Film-, video- og båndoptagelser og lignende dækkes med værdien af råmaterialet. 15 Privatansvar 15.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for privatansvar, dækker forsikringen: a) det beløb, forsikrede bliver forpligtet til at betale på grund af sit erstat ningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder, f) Forsikringen dækker omkostningerne ved genanskaffelse af rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig b) omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Selskabet, 12

13 c) skader i/på lejet bolig/hotel samt på indbo i lejet bolig. 15.2: Forsikringen dækker ikke forsik redes erstatningsansvar: a) i kontraktforhold, b) i erhvervs- eller arbejdsforhold, c) som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad forsikrede ville være underlagt efter de almindelige regler om erstatningsan svar uden for kontraktforhold, d) for skade på ting, som ikke er omfattet af 15.1 c), og som forsikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund, e) for skade forvoldt af forsikredes husdyr, f) for skade som følge af, at forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom, 15.4: Forsikringssummen anført på policedokumentet for henholdsvis tingskade og per son skade er højeste grænse for Selskabets forpligtelse efter en enkelt forsikrings begivenhed, selv om denne resulterer i flere skader, selv om ansvaret pålægges flere, og uanset om der er dækning på én eller flere policer i Sel skabet. 15.5: Forsikrede kan ikke med bindende virkning for Selskabet helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade. 16 Retshjælp 16.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for retshjælp, dækker forsikring en retshjælp i henhold til Forsikring og Pensions Alminde lige betingelser for Retshjælp for Familie forsikringer med ind bodækning, som på begæring kan rekvireres hos Selskabet. Beregnes advokatsalæ ret som en nærmere angivet brøkdel af sagsgenstandens værdi, dækker forsikringen advokatsalær med maks. DKK : Ved enhver skade vedrørende retshjælp betaler forsikrede en selvrisiko. Selv risikoen udgør 10% af de samlede omkostninger, dog min. DKK g) for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, påhængsvogn, luft fartøj samt søfartøjer på eller over 3 (tre) meters længde med sejl eller motor, eller søfartøjer under 3 (tre) meters længde, hvis motorkraft overstiger 3 (tre) HK. 16.3: Følgende er ikke dækket under retshjælp: a) Rets- og voldgiftssager mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren. 15.3: Forsikringen dækker endvidere ikke bøder eller bodslignende krav. b) Tvister mellem forsikrede og Selskabet. 13

14 c) Sager, der ikke er opstået på rejsen. d) Egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav. e) Retssager vedrørende kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold. f) Retssager om ansvar for benyttelse af motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt. g) Retssager vedrørende narkotika. h) Retssager vedrørende våben. i) Sager vedrørende forsikredes deltag else i kriminelle handlinger. Herudover gælder de i Forsikring og Pensions Almindelige betingelser for Retshjælp for Familieforsikringer med indbodækning nævnte begrænsnin ger og undtagelser. 17 Sikkerhedsstillelse og advokatbistand 17.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for sikkerhedsstillelse og advokatbistand, dækker forsikringen betaling, der permanent eller mid lertidigt kan frigive forsikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse foretaget af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelse ydes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til Selska bet straks efter frigivelse eller efter påkrav. Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt som følge af forsikredes manglende beta ling af idømt bøde eller erstatning, eller fordi forsikrede ikke møder op til retsmøder, eller forsikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, betragtes sikkerhedsstillelsen som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Selskabet straks efter beslaglæggelsen. 17.2: Forsikringen dækker advokat bistand i forbindelse med juridiske problemer opstået under rejsen. Bliver forsikrede under rejsen tiltalt eller sigtet for et strafbart forhold, dækkes nødvendige og rimelige advokatomkostninger til og med sagens afgørelse ved 1. instans. Bliver forsikrede ved 1. instans dømt for det strafbare forhold, betragtes forsikredes advokatomkostninger som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales Selskabet efter påkrav. Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal godkendes af Selskabet. 17.3: Forsikringen dækker tilkaldelse af 2 (to) personer efter forsikredes eget valg ud til forsikrede og retur til bopælen i tilfælde af, at forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 (otteogfyrre) timer. Transport af tilkaldte dækkes med fly maks. på økonomiklasse tur/retur samt nødvendige og rime lige udgifter til ophold og fortæring. 17.4: Forsikringen dækker forsikredes rejseudgifter som følge af, at forsikrede indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol uden for bopælslandet. 17.5: Ved enhver skade under denne dækning, undtagen for sikkerhedsstillelse jf. 17.1, betaler forsikrede en selvrisiko på 14

15 10% af de samlede omkostninger, dog mindst DKK : Forsikringen dækker ikke: a) Juridiske problemer mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren. Medmindre andet skriftligt er meddelt Selskabet, udbetales forsikrings sum men til nærmeste pårørende. Er der i anledning af ulykkestilfældet udbetalt invaliditetserstatning, ydes erstatning med det beløb, hvormed dødsfaldssummen overstiger den alle rede foretagne udbetaling. b) Juridiske problemer i forbindelse med kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold. c) Juridiske problemer i forbindelse med familie- og arveretlige spørgsmål. d) Juridiske problemer mellem forsikrede og Selskabet. e) Sager der ikke er opstået på rejsen. f) Retssager om ansvar for benyttelse af motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt. g) Egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav. 18 Ulykke og overfald 18.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for ulykke, yder forsikringen erstatning ved ulykkestilfælde, som direkte og uden indvirken af sygdom forårsager den forsikredes død eller bevirker en vedvarende invaliditet. 18.2: Erstatning i tilfælde af død udbetales, når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsikredes død inden for 1 (et) år efter ulykkestilfældet. 18.3: Hvis et ulykkestilfælde har medført invaliditet svarende til en méngrad på mindst 5%, udbetales ménerstatning. Har forsikringstager valgt Basis Ulykkesdækning, udgør erstatningen den til méngraden svarende procent af for sikringssummen. Har forsikringstager valgt Udvidet Ulykkesdækning, udgør erstatningen det dobbelte af den til méngraden svarede procent af forsikringssummen. Erstatningen kan dog aldrig overstige forsikringssummen. Uanset dækning fastsættes méngraden efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel på grundlag af skadens medicinske art og omfang uden hensyntagen til for sikredes erhverv. Méngraden kan sammenlagt ikke overstige 100%. Fastsættelse af méngraden foretages, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, og ikke senere end 3 (tre) år efter ulykkestilfældet. En bestående invaliditet berettiger ikke til erstatning og kan ikke påvirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Det er en betingelse for udbetaling af invaliditetserstatning, at forsikrede er i live ved erstatningens udbetaling. 15

16 18.3.1: Ved ulykkestilfælde, der medfører invaliditet på hænder, fingre eller syn, forhøjes den normale invaliditetsgrad til det dobbelte op til maks. 100% : Hvis et ulykkestilfælde, efter at forsikredes helbredstilstand er blevet stabil, har medført varig nedsættelse af forsikredes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, dækkes tab af erhvervsevne. Erhvervsevnetabet opgøres i henhold til Erstatningsansvars lovens 5, og hvis forsikredes erhvervsevnetab er på mindst 15%, har forsikrede ret til erhvervsevnetabserstatning på 25% af den invaliditetserstatning, som udbetales i henhold til : Såfremt forsikrede ikke har ret til erstatning fra anden side, dækkes tandbehandling således: Ved en tandskade, der er en følge af en ulykke, dækkes rimelige og nødvendige udgifter (op til forsikringssummen) til tandbehandling, der kan bringe tænderne tilbage til den tilstand de var i før ulykken. Ved en tyggeskade, der opstår ved tygning uanset årsagen hertil, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling med maks. DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår. Tandbehandlingen skal være foretaget inden for 5 (fem) år efter skadens ind træden. Såfremt skaden er indtrådt inden forsikredes fyldte 18. (attende) år, skal tandbehandlingen være foretaget inden forsikredes fyldte 25. (femogtyvende) år. Det er en forudsætning for dækning, at tandbehandlingen er forhåndsgodkendt af Selskabet. Behandlingen skal være påbegyndt i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt ske i bopælslandet. 18.4: Forsikringen yder endvidere erstatning for overfald, som resulterer i en på viselig personskade eller dødsfald. Dersom forsikrede i forsikringsperioden bliver overfaldet af en person med påviselig personskade til følge, dækker forsikringen erstatning for det beløb, som en skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk retspraksis i henhold til Erstatningsansvarsloven for et overfald sket under tilsvarende forhold i Danmark. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at overfaldet hurtigst muligt anmeldes til det lokale politi og at politirapport udfærdiges og sendes til Selskabet i original, samt at forsikrede konsulterer en lokal læge/tandlæge/et lokalt hospital umiddelbart efter overfaldet, samt at der indhentes lægeerklæring, og at denne sendes til Selskabet i original. 18.5: Undtagelser og særlige bestemmelser: a) Enhver sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om syg dommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. b) Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom. 16

17 c) Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. d) Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen. e) Selskabet er berettiget til at nedsætte eller afvise erstatning til tandbehandling, såfremt forsikredes tænder inden ulykkestilfældet ud fra en tandlægelig vurdering må antages at have været væsentlig dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig tandlægekontrol og -behandling. f) Er forsikrede under 18 (atten) år, er forsikringssummen ved død begrænset til DKK g) Er forsikrede over 75 (femoghalvfjerds) år, dækker forsikringen med halvdelen af de gældende forsikringssummer. h) Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, således at forsikrede skal bruge briller eller have skiftet briller, dækkes rimelige og dokumenterede udgifter hertil. i) Tingskader er ikke omfattet af forsikringen. j) Overfald begået af forsikredes rejseledsager, medforsikrede rejseledsager eller et vilkårligt overfaldbegået af en af forsikrede bekendt person er ikke omfattet af forsikring en. 18.6: Forsikrede skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter. 18.7: Selskabet er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, der be handler eller har behandlet forsikrede, til at lade forsikrede undersøge af en af Sel skabet valgt læge og til ved dødsfald at kræve obduktion. 19 Livsforsikring og sygdomsinvaliditet 19.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for livsforsikring og sygdomsinvaliditet, yder forsikringen erstatning, hvis den forsikrede pådrager sig varigt mén som følge af en sygdom, herunder også tropesygdom, opstået på en forretningsrejse, samt yder efterladte økonomisk kompensation, såfremt forsikrede afgår ved døden på en forretningsrejse i forsikringstiden. Erstatning i ulykkes tilfælde ydes i henhold til 18. Dækningen er etableret i Topdanmark Livsforsikring A/S III, CVR : Forsikringen dækker varigt mén eller død, som følge af sygdom opstået på rejsen. 19.3: Såfremt en sygdom, opstået på rejsen, har medført et varigt mén på 5% eller derover, er den forsikrede berettiget til invaliditetserstatning. Erstatningen ud betales til forsikrede, der skal være i live på det tidspunkt, hvor erstatningen fordres udbetalt. Forsikringssummen er den sum, som er fastsat af forsikringstager, og som var 17

18 gældende, da sygdommen opstod, og som udgør erstatningen ved 100% mén pr. forsikret person. Det er en forudsætning for erstatning, at méngraden lægeligt kan fastsættes til mindst 5% og maksimalt 100%. Méngraden fastsættes, når forsikredes helbredstilstand er blevet stabil, hvil ket vil sige, når helbredstilstanden ikke forventes at ville ændre sig længere, dog senest 3 (tre) år efter sygdommens opståen. Méngraden fastsættes efter den medicin ske invaliditetsgrad uden hensyn til forsikredes erhverv. Det er Arbejdsskadestyrelsens méntabel, der lægges til grund. Der tages således ikke hensyn til en eventuel nedsættelse af erhvervs evnen. Invaliditetsgraden udgør det dobbelte af den til méngraden svarende procent af forsikringssummen. Uanset at flere legemsdele rammes af varigt mén, kan méngraden ikke sam men lagt overstige 100%. Et bestående mén kan ikke bevirke, at mén graden fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været tilstede. til den invaliditet, der konkret var til stede på 3- (tre) årsdagen for sygdommens opståen. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at forsikrede har fulgt WHOs og/eller Statens Seruminstituts anbefalinger vedrørende vaccinationer og profylakse, herunder medicinsk malaria profylakse ved rejse til det på gældende område. 19.4: Afgår forsikrede ved døden på rejsen som følge af en sygdom opstået på rejsen, udbetales den for dødsfaldet fastsatte forsikringssum til afdødes nærmeste pårørende, medmindre der er indsat begunstiget og dette er nævnt i policedokumentet. Dødsfaldserstatningen udgør den sum, som forsikringstager har fastsat og som var gældende på tidspunktet for dødsfaldet. Er forsikrede på en udlandsrejse og transporteres hjem, udbetales dødsfaldserstat ningen, såfremt forsikrede afgår ved døden som en direkte følge af den sygdom eller komplikationer til den sygdom, som resulterede i hjem trans por ten, i indtil 14 (fjorten) dage efter hjemkomsten. Forsikrede skal være under stadig behand ling af læge og følge dennes forskrifter. Forsikringen dækker invaliditet som følge af en tropesygdom opstået på rejsen. Invaliditeten fastsættes efter samme retningslinjer som ved sygdomsinvaliditet. Dersom sygdommen forværres løbende, fastsættes den endelige er stat ning i henhold Bliver forsikrede akut hospitalsindlagt under rejse i Danmark, giver forsikringen ret til dødsfaldserstatning, hvis forsikrede afgår ved døden som en direkte følge af den sygdom eller komplikationer af den sygdom, som forårsagede indlæggelsen i indtil 14 (fjorten) dage efter det tidspunkt, hvor forsikrede blev indlagt. 18

19 Krav på dødsfaldserstatning forældes efter 2 (to) år regnet fra udløbet af det kalenderår, i hvilket den berettigede fik kendskab til kravet, og senest 5 (fem) år efter dødsfaldet. 19.5: Der kan ikke ved samme sygdom ydes erstatning for både mén og død. Erstatningen for mén fradrages derfor ved en eventuel erstatning ved død, hvis dødserstatningen er større end ménerstatningen, og hvis dødsfaldet skyldes samme sygdom som udbetalingen af invaliditets erstatningen. 19.6: Forsikringen dækker ikke: a) Dødsfaldssum for personer, som ikke er fyldt 18 (atten) år. b) Personer som på skadetidspunktet er fyldt 65 (femogtres) år. c) Skader som følge af et ulykkestilfælde. d) Ved beskadigelse af forsikredes arme og ben, hvor skadeårsagen alene er pludselig og med påviselig beskadigelse af legemet til følge. Såfremt forsikrede er i besiddelse af en lægerapport og/eller en hospitalsjournal, skal denne/disse indsendes i original. Selskabet er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge eller ethvert hospi tal, der behandler eller har behandlet forsikrede, samt til at lade forsik rede undersøge af en af Selskabet valgt læge. Ved dødsfald er Selskabet berettiget til at kræve obduktion samt få udleveret resultatet heraf samt kopi af dødsattest. Krav om udbetaling af invaliditetserstatningen skal fremsættes inden 1 (et) år efter det tidspunkt, den forsikrede har fået kundskab om de omstændigheder, der begrunder kravet. 19.8: Hvis forsikrede udtræder af gruppeordningen, skal eventuelle krav om udbetaling af invaliditetserstatningen fremsættes inden 6 (seks) måneder efter udtrædelsen. Tilsvarende regel gælder, hvis aftalen mellem Selskabet og Top danmark ophører. 19.7: Indtræffer en erstatningsberettiget hændelse, skal denne anmeldes til Selskabet hurtigst muligt ved udfyldelse af Skadeanmeldelse. Af hensyn til bedømmelsen af Selskabets erstatningspligt er det vigtigt, at hændelsen beskrives nøj ag tigt i anmeldelsen. Hvis forsikrede har været under læge- og/ eller hospitalsbehand ling, skal dette fremgå af anmeldelsen tillige med oplysning om navn og adresse på læge og/eller hospital. 20 Afbestilling 20.1: Såfremt forsikringstager har tegnet afbestillingsdækning, yder forsikringen erstatning for det beløb, dog maksimalt DKK pr. forsikrede, som forsikringstager skal betale eller allerede har betalt, og som ifølge rejsearrangørens eller luftfartsselskabets betingelser ikke refunderes i tilfælde af afbestilling og/eller ændring af rejsen. 19

20 20.2: Retten til erstatning ophører på det tidspunkt, forsikrede forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at foretage en erhvervsrejse til udlandet. 20.3: Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde rejsen på grund af: a) død eller akut alvorlig sygdom/ tilskadekomst opstået efter bestilling af rejsen, som kræver hospitalsindlæggelse eller lægeordineret indendørs ophold af forsikrede eller et nært familiemedlem, b) at forsikrede af medicinske grunde ikke er i stand til at modtage en vaccination, som uforudsigeligt og pludseligt indføres som krav for indrejse i det land, hvortil forsikrede skal rejse, c) indbrud, brand eller oversvømmelse i forsikredes private bolig eller virksomhed umiddelbart inden afrejsen, hvis politianmeldelse eller anden lignende dokumentation foreligger, d) bedrageriske handlinger i forsikringstagers virksomhed, hvis politianmeldelse foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, e) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller konkurs i forsikringstagers virksomhed, hvis dokumentation foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, 20.4: Undtaget fra dækning er: a) hvis sygdommen, tilskadekomsten, eller årsagen til dødsfaldet, der begrunder afbestillingen, har vist symptomer eller var tilstede ved bestilling af rejsen, og behandlingsbehovet med en vis sandsynlighed kunne forventes inden påbegyndelsen af rejsen, b) hvis forsikrede ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om forsikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, c) hvis den afbestilte rejse er et delarrangement af den samlede forsikrede rejse, d) hvis afbestillingen foretages grundet ændrede rejseplaner, fortrydelse, ændrede forhold på destinationen, naturkatastrofer, terror eller lignende, jf. dog 20.3 f), e) hvis forsikringsbegivenheden er indtrådt før bestilling af rejsen, f ) hvis skaden er opstået direkte eller indirekte som følge af forsikredes forsætlige handlinger, groft uagtsomme handlinger eller undladelser, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed. f) at det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution, efter bestilling af rejsen, fraråder alle rejser til den pågældende destination. 20.5: I tilfælde af skade skal forsikringstager straks underrette rejsearrangøren/ luftfartsselskabet. Ved afbestilling senere end afrejse tidspunktet dækker forsikringen ikke. 20

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt

Læs mere

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Afbestilling Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Forretningsrejse Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 34 Ordliste 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Forretningsrejse Alle dækninger

Læs mere

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK 2 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

ihi Bupa Udstationering

ihi Bupa Udstationering ihi Bupa Udstationering Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 VIGTIGT! Hvis du rejser uden for Europa eller rejser mere end 1 måned i Europa eller lande som ikke er omfattede af Sundhedskortet. Hvis du har en kronisk sygdom En

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40. ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Enkeltrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Studenterforsikring Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017 DIF og DGI Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Policen gælder fra: 1. januar 2017. Policen er ændret og afløser samtidig tidligere policer med samme policenr. i Tryg. Præmien forfalder: 1. januar. Dækningsomfang:

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 39 Ordliste 24-timers intern alarmservice 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Udstationering Alle beløb er i

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2016 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2016 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig

ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig overalt Gældende fra 2013 1 Indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa mycard 8 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine dækningsmuligheder 12 Dækninger

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

ihi Bupa udstationering Vi er med dig

ihi Bupa udstationering Vi er med dig ihi Bupa udstationering Vi er med dig overalt Gældende fra 2013 1 indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa mycard 24-timers intern alarmservice 9 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016 DGI og DIF c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2016 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald: 1. januar.

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014 Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail: emergency@ihi-bupa.com

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Årsrejse Gældende fra 1. januar 2015 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. juli 2013

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. juli 2013 Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail: emergency@ihi-bupa.com

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Private

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere