ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK"

Transkript

1 ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

2 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og stillet en betalingsgaranti til hospitalet. På den måde undgåes misforståelser om forsikringsdækningen, og du kan være sikker på, at en af ihi Bupa s lægekonsulenter evaluerer sagen, og at du får den rette behandling. Du bedes oplyse dato for indlæggelse, diagnose, behandling og forventet udskrivelsesdato. Hvis du bliver indlagt på hospital, behøver du ikke selv at betale udgiften. Når ihi Bupa har stillet en betalingsgaranti, kan hospitalsregningen afregnes direkte med ihi Bupa. Lægehjælp mv. Læge- og medicinregninger, mv. skal du selv betale i første omgang. Herefter skal du udfylde en skadeanmeldelse, som du kan finde på eller bestille på telefon På finder du ligeledes skadeanmeldelser for f.eks. forsinket bagage og indbo. Udfyld skadeanmeldelsen så udførligt som muligt og indsend den til ihi Bupa sammen med al original dokumentation, der vedrører sagen. Det kan f.eks. være de originale, kvitterede og specificerede læge-, medicineller tandlægeregninger. Det er vigtigt, at dit policenummer fremgår af skadeanmeldelsen. Akut hjælp Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut sygdom og tilskadekomst, kan du kontakte ihi Bupa s 24-timers alarmservice døgnet rundt på telefon Herfra kan vi stille betalingsgaranti til hospitaler, samt forhåndsgodkende og arrangere hjemtransport, hjemkaldelse, sygeledsagelse og tilkaldelse. De fuldstændige vilkår for samtlige dækninger kan du finde i forsikringsbetingelserne. 2

3 Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Hvornår træder forsikringen i kraft? 2 Hvem er omfattet af forsikringen? 3 Hvor dækker forsikringen? 4 Hvad dækker forsikringen? 5 Dækning af sygeudgifter 6 Syge- og hjemtransport 7 Sygeledsagelse/tilkaldelse 8 Indhentning af rejserute 9 Hjemkaldelse 10 Erstatningsmedarbejder 11 Evakuering 12 Flyforsinkelse og forsinket fremmøde 13 Forsinket bagage 14 Bagage 15 Privatansvar 16 Retshjælp 17 Sikkerhedsstillelse og advokat bistand 18 Ulykke og overfald 19 Livsforsikring og sygdomsinvaliditet 20 Afbestilling 21 Generelle undtagelser fra erstatning 22 Betingelser for erstatning og krav til skadeanmeldelsen 23 Dækning fra anden side 24 Præmiens betaling 25 Nødvendige oplysninger til Selskabet 26 Overdragelse, opsigelse og ophør 27 Tvister, værneting m.v. Ordliste 3

4 1 Hvornår træder forsikringen i kraft? 1.1: Forsikringen er i kraft, såfremt præmien er betalt inden forsikringsperiodens start. Forsikringsperioden fremgår af policedokumentet. 1.2: Retten til erstatning indtræder straks ved forsikringens ikrafttrædelse, jf. dog : Alle optagelsesbegæringer behandles og vurderes på Selskabets kontor i København, hvor også udstedelse af policedokumenter foregår. Selskabet kan henlægge sagsbehandlingen til lande i eller uden for EU. 1.3: Den maksimale varighed pr. rejse er 12 (tolv) måneder. 2 Hvem er omfattet af forsikringen? 2.1: Forsikringen kan tegnes af virksomheder (forsikringstager) registreret i de skandinaviske lande med skandinaviske opkrævningsadresser. Forsikringen dækker virksomhedens medarbejdere (for sikrede), som rejser ud i virksomhedens interesse. Forsikringen kan udvides til at omfatte: a) bestyrelsesmedlemmer, medrejsende familiemedlemmer og andre, som rejser i virksomhedens interesse, og/eller b) kombinerede forretnings- og ferie rejser. En eventuel udvidelse skal fremgå af policedokumentet. 2.2: Forsikrede skal være omfattet af Den Offentlige Sygesikring i Danmark, Sve rige, Norge eller Finland, eller have adgang til en lignende privat eller offentlig dækning i forsikredes bopælsland. 3 Hvor dækker forsikringen? 3.1: Forsikringen dækker i det geografiske om råde, som forsikringstager har an givet over for Selskabet, og som er anført på police dokumentet. Det geografiske om råde kan være Skandinavien, Europa el ler hele verden. 3.2: Forsikringen dækker fra det tidspunkt, forsikrede forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at foretage en udlandsrejse. Dækningen ophører ved hjemkomst til bopæl eller arbejdsplads, eller når forsikringsperioden udløber, hvis dette sker før hjemkomsten. Rejseforsikringen dækker ikke mellem forsikredes bopæl og arbejdsplads. 3.3: Såfremt der er valgt dækning i bopælslandet, dækker forsikringen ikke følgende: 1) Under transport mellem forsikredes bopæl og arbejdspladsen samt i tilfælde, hvor forretningsrejsen ikke overstiger 50 (halvtreds) km. 2) Syge- og hjemtransport Sygeledsagelse/tilkaldelse Hjemkaldelse Erstatningsmedarbejder Evakuering. 4 Hvad dækker forsikringen? 4.1: Forsikringen dækker forsikredes udgifter i henhold til den valgte dækning, som fremgår af policedokumentet. 4

5 4.2: De anførte forsikringssummer for de enkelte dækninger danner grænsen for Selskabets erstatningspligt for alle de pr. rejse indtrædende forsikringsbegivenheder, medmindre andet er angivet på policedokumentet. 4.3: Kulanceerstatninger afgøres af Selskabet. Hvis Selskabet beslutter at refundere udgifter, som forsikrede ikke er be ret tiget til ifølge forsikringen, regnes dis se stadig med under den maksimale forsikringssum. 4.4: I intet tilfælde vil erstatning kunne udredes med beløb, der overstiger regningens pålydende. Såfremt forsikrede har modtaget større erstatning fra Selskabet end vedkommende af Selskabet skønnes beret tiget til, er den pågæld ende forpligtet til straks at tilbagebetale Selskabet det skyldige beløb. I modsat fald vil Selskabet udligne det overskydende beløb i andet udestående mellem forsikrede og Sel skabet. 5 Dækning af sygeudgifter 5.1: Selskabet yder ubegrænset dækning til forsikredes sygeudgifter i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst : Endvidere dækkes rimelige og nødven dige ekstraudgifter til lægeordineret hotelophold samt fortæring, såfremt behandling der ellers ville kræve hospitalsophold, kan foregå ambulant : Rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring dækkes efter endt behandling og indtil hjemtransport kan finde sted. 5.2: Levering af screenet blod kan ske i forbindelse med planlagte operationer, hvor Selskabets lægekonsulenter skønner, at det lokale blod ikke er screenet i overensstemmelse med internationale standarder herfor. Det screenede blod vil blive transporteret ud og overbragt til behandlingsstedet af en af Selskabet godkendt lægekonsulent. Det er en betingelse, at de lokale myndigheder accepterer, at Selskabet bringer det screenede blod ind i landet. Ligeledes skal Selskabet varsles mindst 48 (otteogfyrre) timer inden den planlagte operation. 5.3: Såfremt forsikrede er på rejse uden for bopælslandet, ydes endvidere dækning til midlertidig smertestillende tandbehandling. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at forsikrede sender en original erklæring fra den lokalt auto ri serede tandlæge, der specificerer, hvilken del af tandbehandlingen, der har væ ret midlertidig og smertestillende. Forsikringen dækker ikke tandlidelser, der ik ke er opstået på rejsen, og hvor tandbehandlingen ikke er midlertidig, smerte stillende og kan afvente hjemkomsten. Behandling som følge af tyggeskade eller tandskade er ikke omfattet af denne dækning. Jf. dog : Kroniske lidelser eller lidelser, der var til stede før afrejsen fra bopælslandet, er omfattet af forsikringen i det omfang, det ikke med rimelighed kunne forventes, at lidelsen ville medføre behandlings behov under udlandsopholdet. 5

6 5.5: Behandlende læger, speciallæger, tandlæger m.v. skal have autorisation i det land, hvori der praktiseres. Desuden skal metoden være godkendt af de offentlige sundhedsmyndigheder i landet, hvor behandlingen finder sted. Behandlingsmetoder, som endnu ikke er godkendt af de offentlige sundhedsmyndigheder, men er under videnskabelig undersøgelse, vil kun blive dækket, hvis det god kendes på forhånd af Selskabets lægekonsulenter. 5.6: Medicin, kiropraktorbehandling/ osteopati og fysioterapi skal være lægeordineret og medicin tillige receptpligtig. Det er en betingelse for Selskabets erstatnings pligt, at Selskabet modtager original erklæring fra såvel lokalt prakti serende henvisende læge som fra behandlende fysioterapeut/kiropraktor/ osteopat. 5.7: Selskabet har ret til at kræve forsikrede hjemtransporteret til behandling i bopælslandet og lade behandling afvente hjemkomsten, såfremt Selskabets lægekonsulent og behandlende læge er enige om, at det er forsvarligt. 6 Syge- og hjemtransport 6.1: Selskabet yder erstatning til rimelige udgifter til forsikredes syge- og hjemtransport, inkl. ambulancetransport, i tilfælde af akut opstået alvorlig sygdom (jf. dog 5.4), alvorlig tilskadekomst eller død : Det er en forudsætning for dækning, at den behandlende læge i udlandet og Selskabets lægekonsulent er enige i nødvendigheden af at overføre forsikrede samt er enige om, hvorvidt forsikrede skal overføres til bopælslandet/hjemlandet eller andet egnet behandlingssted : Forsikringen dækker kun for 1 (en) hjemtransport i forbindelse med 1 (et) sygdoms forløb : Ved død refunderes udgifter til hjemtransport af afdøde samt lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. Forsikredes pårørende kan vælge mellem: a) kremering af afdøde og hjemtransport af urne eller b) hjemtransport af afdøde : Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller restriktioner i forbindelse med transporten grundet vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre forhold, som Selskabet ikke har indflydelse på. 7 Sygeledsagelse/tilkaldelse 7.1: Selskabet yder erstatning til sygeledsagelse/tilkaldelse, hvis forsikrede dør, bli ver hospitalsindlagt eller syge-/ hjemtransporteret som følge af alvorlig, akut sygdom (jf. dog 5.4) eller tilskadekomst. Ved tilkaldelse skal såvel be hand lende læge som Selskabets lægekonsulent vurdere, at hospitals opholdet vil vare mindst 5 (fem) døgn, eller at forsikre des tilstand er livstruende. 6

7 7.2: Forsikrede kan vælge op til 3 (tre) personer som ledsagere. Tilkaldelse skal ske fra forsikredes bopælsland/hjemland. virksomheden, hvis politianmeldelse eller lign ende dokumentation foreligger og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, 7.3: Der ydes erstatning til ledsagerens flybillet tur/retur maks. på business class samt til rimelige og nødvendige udgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport. 8 Indhentning af rejserute 8.1: Selskabet yder erstatning til indhentning af rejserute, hvis forsikredes rejse er påbegyndt, og den dokumenterede planlagte rejserute ikke kan gennem føres. Det er en betingelse, at forsinkelsen skyldes sygdom/ tilskadekomst, og at den behandlende læge har ordineret sengeleje, hospitalsophold eller akut ambulant behandling. 8.2: Forsikringen dækker en flybillet maks. på business class, rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold samt fortæring under indhentningen af den planlagte og dokumenterede rejserute. 9 Hjemkaldelse 9.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for hjemkaldelse, yder Selskabet efter forhåndsgodkendelse erstatning, hvis en rejse må afbrydes før planlagt som følge af: a) at et nært familiemedlem i bopælslandet efter forsikredes afrejse afgår ved døden eller bliver ramt af alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse, b) indbrud, brand eller oversvømmelse i forsikredes private bolig eller i c) bedrageriske handlinger i virksomheden begået af en medarbejder, hvis politianmeldelse eller anden dokumentation foreligger, og forsikredes tilstede værelse er nødvendig, d) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller konkurs i virksomheden og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig. 9.2: Forsikrede kan efter eget valg vælge 1 (en) person som ledsager. Ledsagelsen skal ske fra forsikredes opholdssted. 9.3: Forsikringen dækker kun for 1 (en) hjemkaldelse i forbindelse med 1 (en) hændelse, herunder 1 (et) sygdoms forløb. 9.4: Hjemkaldelse vil kun blive dækket, hvis hjemkomsttidspunktet herfor ligger mere end 12 (tolv) timer forud for forsik redes planlagte hjemkomsttidspunkt. 9.5: Der ydes refusion for ekstraordinære udgifter til flybillet til bopælslandet på samme klasse som udrejsen, dog maks. på business class, samt rimelige og nødvendige ekstra rejseudgifter, der påføres forsikrede og ledsager ved hjemkaldelse. Der ydes endvidere dækning til returrejse til udgangspunktet for hjemkaldelsen, såfremt der på tidspunktet for hjemrejsen er mindst 1 (en) måned tilbage af den oprindelige rejses planlagte varighed. Udrejsen skal ske senest 14 (fjorten) dage efter hjemkaldelsen. 7

8 9.6: For rejser i Europa gælder følgende: Hvis rejsen foregår i et motorkøretøj, kan andre transportmidler end motor køretøjet benyttes, hvis det på forhånd er aftalt med Sel skabet. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtrans port af motorkøretøjet. 9.7: Det er en forudsætning for dækning, at hjemkaldelsen er forhåndsgodkendt af Selskabet. 10 Erstatningsmedar bejder 10.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for erstatningsmedarbejder, yder Selskabet erstatning, hvis forsikredes rejseformål ikke kan gennemføres som følge af en eller flere af følgende begivenheder: a) at forsikrede bliver hospitalsindlagt, eller den behandlende læge har ordineret sengeleje i mindst 4 (fire) dage på grund af akut sygdom (jf. dog 5.4) eller tilskadekomst, 11 Evakuering 11.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for evakuering, yder forsikringen erstatning til evakuering i tilfælde af: a) epidemi i det område hvor forsikrede opholder sig, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området, b) krig, borgerlige uroligheder, borgerkrig, terrorhandlinger, militær undtagelsestilstand, revolution eller anden lignende tilstand i det område, hvor forsikrede befinder sig, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lig nen de institution, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes ud rejse tidspunkt til området, b) at forsikrede hjemtransporteres som følge af en dækningsberettiget skade, c) at forsikrede rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse, d) at forsikrede sygeledsager en medforsikret rejseledsager som følge af en dækningsberettiget skade. 10.2: Der ydes erstatning til ekstraordinære udgifter til erstatningsmedarbejderens flybillet tur/retur maks. på business class, hotelophold, fortæring samt lokal transport. c) naturkatastrofer hvor det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution anbefaler evakuering, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området. 11.2: Der ydes refusion til transport til nærmeste sikre destination eller til hjemlandet samt maks. DKK 750 pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold. 11.3: Hvis forsikrede bliver tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig 8

9 eller risiko for krig, dækker for sik ring en i op til 3 (tre) måneder rimelige og dokumen terede ekstraudgifter til ophold og fortæring samt nødvendig indenrigs transport. 11.4: Forsikringen dækker endvidere eftersøgning og redning. Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med eftersøgning i op til 14 (fjorten) dage, samt redning/bjergning når forsikredes opholdssted er blevet fastlagt. Forsikringssummen er DKK pr. person, dog maks. DKK pr. skadestilfælde pr. police : Det er en betingelse for erstatning, a) at forsikrede har været meldt savnet i mindst 24 timer (et døgn) hos politi eller anden offentlig myndighed, b) at forsikrede er blevet set inden for 120 timer (fem døgn) før anmeldelsen, c) i tilfælde af, at offentlige myndigheder dækker sådanne udgifter for personer, der ikke har denne dækning, d) såfremt eftersøgningen er igangsat af pårørende, fordi forsikrede har undladt at fortælle, hvor forsikrede opholder sig, eller fordi pårørende eller andre ønsker kontakt med forsikrede, uanset årsagen : Når forsikrede er meldt savnet, skal dette omgående anmeldes til Selskabet. Selskabet samarbejder med sit internationale netværk i området og det danske Udenrigsministerium og godkender de parter, der skal forestå eftersøgningen. 11.5: Det er en betingelse for dækning, at forsikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge det danske Udenrigsministeriums opfordring til evakuering. c) at de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, inden en eftersøgning iværksættes, og d) at Selskabet på forhånd godkender de parter, der skal forestå eftersøgning og redning, samt omfanget heraf : Forsikringen dækker ikke udgifter til eftersøgning eller redning: a) i forbindelse med kidnapning eller kapring, 11.6: Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket omfang en transport/eftersøgning/ redning kan foretages, men vil samarbejde med det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig. 12 Flyforsinkelse og forsinket fremmøde 12.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for flyforsinkelse og forsinket fremmøde dækker forsikringen: b) som Selskabet ikke ville have haft, hvis Selskabet havde arrangeret eftersøgningen eller redningen, a) i tilfælde af forsinkelse i mere end 4 (fire) timer af reserveret fly, indstillet fly eller i 9

10 til fælde af overbookning, hvor forsikrede ikke kommer med reserveret fly, og b) i tilfælde, hvor forsikrede uden egen skyld og uforudseeligt møder for sent op til et offent ligt eller et af rejse arrangøren arrangeret transportmiddel og af den grund efterfølgende skal indhente den planlagte rejserute. 12.2: Forsikringen yder erstatning for dokumenterede, nødvendige og rimelige ekstraudgifter til lokaltransport, fortæring og hotelophold med op til DKK pr. dag pr. forsikrede. Forsikringen yder endvidere erstatning for billet på maks. business class. Det er en betingelse for erstatning, at ekstraudgifterne ikke er betalt af transportselskabet eller af anden part. 12.3: Forsikringen dækker ikke, såfremt det forsinkede fremmøde sker i forbind else med flyskift, hvor der ikke minimum har været indlagt den officielle mindste transittid. 12.4: Det er en betingelse for dækning, at billetten til transportmidlet er bestilt og betalt 24 (fireogtyve) timer før afgang. Forsikringssummen er i alt DKK pr. rejse pr. forsikrede. 13 Forsinket bagage 13.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for forsinket bagage, dækker forsikringen rimelige erstatningskøb af beklædningsgenstande, toiletartikler samt livsnødvendig medicin i tilfælde, hvor dokumenteret indskrevet bagage er forsinket mere end 3 (tre) timer i forhold til forventet ankomst til bestemmelses stedet uden for bopælslandet eller i bopælslandet, såfremt der er valgt dækning i bopælslandet. Forsikringssummen udgør den maksimale erstatning pr. skade. 13.2: Det er en betingelse for erstat ning: a) at forsikrede har original dokumentation (i form af en skaderapport) fra det pågældende transportselskab på, at bagagen ikke er fremkommet til planlagt tid, samt dato og tidspunkt for den faktiske fremkomst, b) at erstatningskøb er foretaget før bagagen er kommet frem til forsikrede, c) at der indsendes original dokumentation for de afholdte udgifter, af hvilke det fremgår, hvad de afholdte udgifter vedrører, i form af dateret kvittering, kassebon eller lignende, d) at forsikredes bagage er indskrevet til samme transportmiddel, som for sikrede rejser med. 13.3: Forsikringen dækker ikke leje/køb af sportsudstyr. Endvidere dækkes indirekte tab ikke, eksempelvis udgifter til taxa, hotelophold og telefon. 13.4: Dækningen gælder ikke ved ankomst til bopælslandet, medmindre bagagen er forsinket i mere end 48 (otteogfyrre) timer og forsikrede skal påbegynde ny udlandsrejse inden 72 (tooghalvfjerds) timer efter forventet hjemkomst. Ny rejse skal være bestilt inden forsinkelsen indtraf. 10

11 14 Bagage 14.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for bagage, yder Selskabet erstatning for følgende genstande tilhørende forsikrede eller forsikringstager på dennes rejse uden for bopælslandet eller i bopælslandet, såfremt der er valgt dækning i bopælslandet: Bagage, elektronisk udstyr, rede penge, rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Bagage og elektronisk udstyr af enhver art til kommercielt brug, herunder vareprøver, handels varer og kollektioner, dækkes ikke. Cykler, sportsudstyr og tilbehør hertil dækkes ikke. Den samlede erstatning for fotoudstyr og smykker kan maksimalt udgøre DKK PC-udstyr dækkes med 50% af forsikringssummen dog maks. DKK Forsikringssummen udgør den maksimale erstatning pr. skade. Årsag / Genstand Bagage og elektronisk udstyr Rede penge, rejsebilletter og værdipapirer 1 Brand, røveri, tyveri fra aflåst hotelværelse, aflåst bolig i udlandet eller aflåst safetyboks 2 Tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede 3 Tyveri fra et aflåst og fra kabinen adskilt bagagerum eller -boks i båd eller motorkøretøj Op til forsikringssum Op til forsikringssum Op til forsikrings sum 4 Bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage Op til forsikrings sum (elektronisk udstyr dog ikke dækket) 5 Beskadigelse af dokumenteret indskrevet bagage Op til forsikringssum (elektronisk udstyr dog ikke dækket) 10% af forsikringssum 10% af forsikringssum 10% af forsikringssum Ikke dækket Ikke dækket 6 Tyveri fra kabinen i aflåst båd eller motorkøretøj Ikke dækket Ikke dækket 7 Glemte, tabte eller forlagte genstande Ikke dækket Ikke dækket 8 Tyveri af bagage, der henstår uden effektivt opsyn Ikke dækket Ikke dækket 9 Tyveri fra motorkøretøj, båd, påhængsvogn, Ikke dækket Ikke dækket hotelværelse, bolig eller safetyboks, som ikke viser synligt tegn på indbrud 10 Skade på bagage forårsaget af mad, flasker, glas og Ikke dækket Ikke dækket lignende nedpakket i egen bagage 11 Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort eller Ikke dækket Ikke dækket rejsechecks 12 Tab eller beskadigelse af bagage, der sendes særskilt Ikke dækket Ikke dækket 13 Indirekte tab Ikke dækket Ikke dækket 14 Simpelt tyveri Ikke dækket Ikke dækket 11

12 14.2: Som beskrevet i følgende dækningsskema, gælder følgende begrænsninger: transport, gebyrer, foto m.v., men ikke erstatning for den tid det tager at genanskaffe effekterne. 14.3: Erstatningsudregningen for de forsikrede genstande foretages efter følgende principper: a) Forsikringen erstatter genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt de dokumenteret er mindre end 2 (to) år gamle. b) For genstande, der er mere end 2 (to) år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dette gælder også for genstande, hvor der ikke foreligger dokumentation for alder og værdi. 14.4: Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at de forsikrede effekter behandles og opbevares betryggende, og at den forsikrede i øvrigt udviser på passelighed. 14.5: I tilfælde af tyveri eller røveri skal anmeldelse altid indgives til nærmeste politimyndighed. Ved beskadigelse eller bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage skal anmeldelse altid indgives til flyselskab eller lignende. Såfremt anmeldelse til politimyndighed undtagelsesvist ikke kan foretages på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal anmeldelse til Selskabet ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten. Kopi af anmeldelsen til politi, flyselskab eller lignende skal sendes til Selskabet, senest sammen med erstatningskravet. c) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften. d) Selskabet er berettiget, men ikke forpligtet, til at erstatte in natura. e) Film-, video- og båndoptagelser og lignende dækkes med værdien af råmaterialet. 15 Privatansvar 15.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for privatansvar, dækker forsikringen: a) det beløb, forsikrede bliver forpligtet til at betale på grund af sit erstat ningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder, f) Forsikringen dækker omkostningerne ved genanskaffelse af rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig b) omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Selskabet, 12

13 c) skader i/på lejet bolig/hotel samt på indbo i lejet bolig. 15.2: Forsikringen dækker ikke forsik redes erstatningsansvar: a) i kontraktforhold, b) i erhvervs- eller arbejdsforhold, c) som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad forsikrede ville være underlagt efter de almindelige regler om erstatningsan svar uden for kontraktforhold, d) for skade på ting, som ikke er omfattet af 15.1 c), og som forsikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund, e) for skade forvoldt af forsikredes husdyr, f) for skade som følge af, at forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom, 15.4: Forsikringssummen anført på policedokumentet for henholdsvis tingskade og per son skade er højeste grænse for Selskabets forpligtelse efter en enkelt forsikrings begivenhed, selv om denne resulterer i flere skader, selv om ansvaret pålægges flere, og uanset om der er dækning på én eller flere policer i Sel skabet. 15.5: Forsikrede kan ikke med bindende virkning for Selskabet helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade. 16 Retshjælp 16.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for retshjælp, dækker forsikring en retshjælp i henhold til Forsikring og Pensions Alminde lige betingelser for Retshjælp for Familie forsikringer med ind bodækning, som på begæring kan rekvireres hos Selskabet. Beregnes advokatsalæ ret som en nærmere angivet brøkdel af sagsgenstandens værdi, dækker forsikringen advokatsalær med maks. DKK : Ved enhver skade vedrørende retshjælp betaler forsikrede en selvrisiko. Selv risikoen udgør 10% af de samlede omkostninger, dog min. DKK g) for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, påhængsvogn, luft fartøj samt søfartøjer på eller over 3 (tre) meters længde med sejl eller motor, eller søfartøjer under 3 (tre) meters længde, hvis motorkraft overstiger 3 (tre) HK. 16.3: Følgende er ikke dækket under retshjælp: a) Rets- og voldgiftssager mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren. 15.3: Forsikringen dækker endvidere ikke bøder eller bodslignende krav. b) Tvister mellem forsikrede og Selskabet. 13

14 c) Sager, der ikke er opstået på rejsen. d) Egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav. e) Retssager vedrørende kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold. f) Retssager om ansvar for benyttelse af motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt. g) Retssager vedrørende narkotika. h) Retssager vedrørende våben. i) Sager vedrørende forsikredes deltag else i kriminelle handlinger. Herudover gælder de i Forsikring og Pensions Almindelige betingelser for Retshjælp for Familieforsikringer med indbodækning nævnte begrænsnin ger og undtagelser. 17 Sikkerhedsstillelse og advokatbistand 17.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for sikkerhedsstillelse og advokatbistand, dækker forsikringen betaling, der permanent eller mid lertidigt kan frigive forsikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse foretaget af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelse ydes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til Selska bet straks efter frigivelse eller efter påkrav. Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt som følge af forsikredes manglende beta ling af idømt bøde eller erstatning, eller fordi forsikrede ikke møder op til retsmøder, eller forsikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, betragtes sikkerhedsstillelsen som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Selskabet straks efter beslaglæggelsen. 17.2: Forsikringen dækker advokat bistand i forbindelse med juridiske problemer opstået under rejsen. Bliver forsikrede under rejsen tiltalt eller sigtet for et strafbart forhold, dækkes nødvendige og rimelige advokatomkostninger til og med sagens afgørelse ved 1. instans. Bliver forsikrede ved 1. instans dømt for det strafbare forhold, betragtes forsikredes advokatomkostninger som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales Selskabet efter påkrav. Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal godkendes af Selskabet. 17.3: Forsikringen dækker tilkaldelse af 2 (to) personer efter forsikredes eget valg ud til forsikrede og retur til bopælen i tilfælde af, at forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 (otteogfyrre) timer. Transport af tilkaldte dækkes med fly maks. på økonomiklasse tur/retur samt nødvendige og rime lige udgifter til ophold og fortæring. 17.4: Forsikringen dækker forsikredes rejseudgifter som følge af, at forsikrede indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol uden for bopælslandet. 17.5: Ved enhver skade under denne dækning, undtagen for sikkerhedsstillelse jf. 17.1, betaler forsikrede en selvrisiko på 14

15 10% af de samlede omkostninger, dog mindst DKK : Forsikringen dækker ikke: a) Juridiske problemer mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren. Medmindre andet skriftligt er meddelt Selskabet, udbetales forsikrings sum men til nærmeste pårørende. Er der i anledning af ulykkestilfældet udbetalt invaliditetserstatning, ydes erstatning med det beløb, hvormed dødsfaldssummen overstiger den alle rede foretagne udbetaling. b) Juridiske problemer i forbindelse med kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold. c) Juridiske problemer i forbindelse med familie- og arveretlige spørgsmål. d) Juridiske problemer mellem forsikrede og Selskabet. e) Sager der ikke er opstået på rejsen. f) Retssager om ansvar for benyttelse af motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt. g) Egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav. 18 Ulykke og overfald 18.1: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for ulykke, yder forsikringen erstatning ved ulykkestilfælde, som direkte og uden indvirken af sygdom forårsager den forsikredes død eller bevirker en vedvarende invaliditet. 18.2: Erstatning i tilfælde af død udbetales, når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsikredes død inden for 1 (et) år efter ulykkestilfældet. 18.3: Hvis et ulykkestilfælde har medført invaliditet svarende til en méngrad på mindst 5%, udbetales ménerstatning. Har forsikringstager valgt Basis Ulykkesdækning, udgør erstatningen den til méngraden svarende procent af for sikringssummen. Har forsikringstager valgt Udvidet Ulykkesdækning, udgør erstatningen det dobbelte af den til méngraden svarede procent af forsikringssummen. Erstatningen kan dog aldrig overstige forsikringssummen. Uanset dækning fastsættes méngraden efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel på grundlag af skadens medicinske art og omfang uden hensyntagen til for sikredes erhverv. Méngraden kan sammenlagt ikke overstige 100%. Fastsættelse af méngraden foretages, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, og ikke senere end 3 (tre) år efter ulykkestilfældet. En bestående invaliditet berettiger ikke til erstatning og kan ikke påvirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Det er en betingelse for udbetaling af invaliditetserstatning, at forsikrede er i live ved erstatningens udbetaling. 15

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

ihi Bupa Udstationering

ihi Bupa Udstationering ihi Bupa Udstationering Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. august 2014 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. august 2014 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden)

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden) Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne omfatter produkterne plus, total og tillæg for hjemtransport. På din billet/faktura

Læs mere

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser.

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT Gouda Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Gouda Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne

Læs mere

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Fuldstændige betingelser Europ Assistance Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2010 Cirkulære af 21. december 2010 Perst. nr. 050-10 J.nr. 10-5414-49 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2010 Cirkulære af 21. december 2010 Perst. nr. 050-10 J.nr. 10-5414-49 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Personforsikringer If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Vilkår nr. 69-07 Almindelige vilkår gældende i tilknytning

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1. januar 2013

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Flex Business erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Indholdsfortegnelse: Afsnit A - Fællesbetingelser Side 3 Afsnit

Læs mere

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark ERHVERVSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I henhold til

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed skole- og ungdomsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807 Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER REJSEFORSIKRING

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser,

Læs mere

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Kære AIG-kunde På de efterfølgende sider finder du en samlet oversigt

Læs mere