KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S"

Transkript

1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre handlinger, bortset fra hvad der kræves i henhold til dansk ret. Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte til aktionærer hjemmehørende i nogen jurisdiktion, hvor fremsættelse af Købstilbuddet eller accept heraf ville være i strid med den pågældende jurisdiktions lovgivning. Enhver person, der kommer i besiddelse af denne Tilbudsannonce eller Tilbudsdokumentet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, forventes og antages selv at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle gældende begrænsninger, der måtte gælde for vedkommende, samt at overholde disse. Denne Tilbudsannonce udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe værdipapirer eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i henhold til Købstilbuddet eller i øvrigt. Købstilbuddet fremsættes udelukkende ved hjælp af Tilbudsdokumentet, som indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser for Købstilbuddet, herunder oplysninger om hvordan Købstilbuddet kan accepteres. DiBa Banks aktionærer rådes til at læse Tilbudsdokumentet, da det indeholder vigtige oplysninger. Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i, til eller fra USA, Canada, Australien og Japan eller nogen anden jurisdiktion, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion (en Udelukket Jurisdiktion ), og Købstilbuddet gælder ikke og kan ikke accepteres fra USA, Canada, Australien eller Japan eller nogen anden Udelukket Jurisdiktion. KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Tilbudsannonce (i henhold til bekendtgørelse nr. 221 af 10. marts 2010 om overtagelsestilbud ("Overtagelsesbekendtgørelsen")). Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, CVR-nr ("Tilbudsgiver"), fremsætter herved et frivilligt anbefalet offentligt købstilbud ("Købstilbuddet"), til aktionærerne i DiBa Bank A/S, Axeltorv 4, 4700 Næstved, CVR-nr ("DiBa Bank" eller "Selskabet") i henhold til tilbudsdokumentet af 21. november 2013 (som det måtte blive ændret eller suppleret til enhver tid) ("Tilbudsdokumentet"). Tilbudskursen og de øvrige vilkår og betingelser i Købstilbuddet er blevet forhandlet med DiBa Banks bestyrelse. Disse forhandlinger har resulteret i, at Tilbudsgiver har afgivet Købstilbuddet på DKK 145 kontant pr. DiBa Bank-aktie (a nominelt DKK 20), hvilket udgør en præmie på (i) 110,1 % sammenlignet med lukkekursen på NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 8. november 2013 (kurs 69,0) (sidste handelsdag inden offentliggørelsen af beslutning om fremsættelse af Købstilbuddet), (ii) 276,6 % sammenlignet med lukkekursen på NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 9. september 2013 (kurs 38,5) (svarende til én dag før rygter i markedet), (iii) 315,5 % sammenlignet med lukkekursen på NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 9. november 2012 (kurs 34,9) (lukkekursen 12 måneder før fremsættelse af Købstilbuddet), og 258,7 % sammenlignet med den omsætningsvægtede gennemsnitskurs i de sidste 12 måneder inden offentliggørelsen af beslutning om fremsættelse af Købstilbuddet (kurs 40,4) (gennemsnitskurserne er beregnet ud fra omsætningsvægtet handel for DiBa Bank-aktierne i den anførte periode (alle handler)). DiBa Banks bestyrelse har enstemmigt besluttet at anbefale, at aktionærerne i DiBa Bank accepterer Købstilbuddet. Tilbudsgiver fremsætter Købstilbuddet med henblik på at købe alle udestående aktier i DiBa Bank. Hvis og når Købstilbuddet gennemføres, og Tilbudsgiver erhverver mere end 90 % af aktierne (eksklusive eventuelle egne aktier ejet af DiBa Bank) og stemmerettighederne i DiBa Bank, vil Tilbudsgiver indlede og gennemføre en tvangsindløsning af de aktier, der ejes af eventuelle resterende minoritetsaktionærer i DiBa Bank, og søge at afnotere DiBa Bank fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

2 Uddrag af vilkår og betingelser for Købstilbuddet Tilbudskurs: Aktionærerne i DiBa Bank tilbydes DKK 145 kontant for hver DiBa Bankaktie à nominelt DKK 20 ("Tilbudskursen"). Det er en betingelse for Købstilbuddet, at DiBa Bank ikke udbetaler udbytte eller foretager andre udlodninger til aktionærerne i DiBa Bank i perioden frem til Købstilbuddet er gennemført. Hvis DiBa Bank udbetaler udbytte eller foretager andre udlodninger til aktionærerne før afregningen af Købstilbuddet, og Tilbudsgiver desuagtet vælger at gennemføre Købstilbuddet (ved at frafalde førnævnte betingelse), nedsættes Tilbudskursen, der skal betales i henhold til Købstilbuddet, med sådant udbytte eller udlodning pr. DiBa Bank-aktie på krone for krone basis. De sælgende aktionærer skal betale alle mæglergebyrer og/eller andre omkostninger i forbindelse med de pågældende aktionærers salg af deres aktier, og Tilbudsgiver skal ikke afholde disse gebyrer eller omkostninger. Tilbudsperiode: Købstilbuddet er gyldigt fra den 21. november 2013 og udløber den 19. december 2013 kl (dansk tid) ("Tilbudsperioden"). Tilbudsperioden kan dog forlænges i overensstemmelse med Overtagelsesbekendtgørelsens 15 og som anført i Tilbudsdokumentet. Tilbudsgiver forventer på nuværende tidspunkt, at Købstilbuddet vil blive gennemført den 30. december 2013, idet tidspunktet afhænger af en række forhold, herunder tidspunktet for den forventede modtagelse af godkendelserne fra konkurrencemyndighederne og Finanstilsynet. Fremgangsmåde ved accept: Aktionærer, der ønsker at acceptere Købstilbuddet og dermed sælge Di- Ba-Bank-aktier til Tilbudsgiver på de i Tilbudsdokumentet anførte vilkår og betingelser, skal kontakte deres eget kontoførende institut og anmode om, at accept af Købstilbuddet meddeles til: Sydbank A/S Corporate Actions Peberlyk Aabenraa Telefax: Aktionærer, der ønsker at acceptere Købstilbuddet, kan benytte den acceptblanket, der er vedhæftet Tilbudsdokumentet. Aktionærerne bedes bemærke, at accept af Købstilbuddet skal meddeles aktionærens eget kontoførende institut i tide til, at det kontoførende institut kan behandle og fremsende accepten til Sydbank A/S, Corporate 2

3 Actions, der skal have accepten i hænde før Tilbudsperiodens udløb den 19. december 2013 kl (dansk tid). Tidspunktet for, hvornår der skal ske meddelelse om accept, afhænger af aktionærens aftale med og regler og procedurer for det relevante kontoførende institut, og tidspunktet kan være tidligere end den sidste dag i Tilbudsperioden. Afregning: Afregning af Købstilbuddet vil ske kontant via aktionærens eget kontoførende institut. Tilbudsgiver forventer, at afregning vil ske den 30. december En forlængelse af Tilbudsperioden til en dato efter den 19. december 2013 vil udskyde afregningsdatoen. Betingelser for Købstilbuddet: Gennemførelse af Købstilbuddet er betinget af, at følgende betingelser opfyldes eller - i det omfang der er tale om en forbedring af Købstilbuddet - efter Tilbudsgivers eget valg helt eller delvist frafaldes eller begrænses inden Tilbudsperiodens udløb: At Tilbudsgiver har modtaget gyldige accepter af Købstilbuddet, der bevirker, at Tilbudsgiver efter Købstilbuddets gennemførelse vil eje mere end 90 % af aktierne og stemmerettighederne i Selskabet; at der gennemføres ændringer i DiBa Banks vedtægter, således at (i) stemmeloft i vedtægternes 9 og (ii) bestemmelserne om Selskabets repræsentantskab i vedtægternes udgår; at der, indtil Købstilbuddet er gennemført, ikke vedtages andre ændringer af DiBa Banks vedtægter, end hvad der fremgår umiddelbart ovenfor; at Tilbudsgiver har opnået alle nødvendige godkendelser og tilladelser fra de relevante konkurrencemyndigheder og fra Finanstilsynet; gennemført, udsteder nye aktier eller øvrige finansielle instrumenter, der kan konverteres til aktier i Selskabet; gennemført, udbetaler udbytte; 3

4 gennemført, indgår transaktioner med en væsentlig del (forstået som mere end 5 % af Selskabets samlede aktiver) af Selskabets aktiver; og at der ikke i perioden 7. november 2013 indtil resultatet af Købstilbuddet er offentliggjort er indtrådt nogen Væsentlig Negativ Begivenhed (so defineret i Tilbudsdokumentet), og at Diba Bank ikke i perioden har offentliggjort eller vil offentliggøre oplysninger med et indhold, som udgør en Væsentlig Negativ Begivenhed. Tilbudsgiver kan dog, såfremt der er tale om en forbedring af Købstilbuddet, efter eget valg inden Tilbudsperiodens udløb frafalde eller begrænse omfanget af en eller flere af ovennævnte betingelser ved offentliggørelse af et tillæg til Tilbudsdokumentet i overensstemmelse med Overtagelsesbekendtgørelsens 15, stk. 4, jf. stk. 5. Et sådant frafald eller en sådan begrænsning giver ikke aktionærer i DiBa Bank, der har accepteret Købstilbuddet, ret til at tilbagekalde deres accept. Meddelelse om frafald eller begrænsning af betingelser offentliggøres af Tilbudsgiver gennem Finanstilsynet, NASDAQ OMX Copenhagen A/S og gennem elektroniske medier før Tilbudsperiodens udløb. Andre vilkår og betingelser: Undtagen i nedennævnte tilfælde vedrørende konkurrerende tilbud er accept af Købstilbuddet uigenkaldelig og bindende for de aktionærer i DiBa Bank, der har accepteret Købstilbuddet, frem til (i) Købstilbuddets gennemførelse eller (ii) det tidspunkt efter Tilbudsperiodens udløb, hvor Tilbudsgiver måtte meddele, at Købstilbuddet ikke bliver gennemført. Såfremt et konkurrerende tilbud (som defineret i Overtagelsesbekendtgørelsens 16) offentliggøres af tredjemand (1) til en kurs, der er højere end Tilbudskursen, eller (2) på vilkår, der i øvrigt er mere favorable for aktionærerne i DiBa Bank sammenlignet med Købstilbuddet, og i relation til punkt (2) bestyrelsen i DiBa Bank har anbefalet det konkurrerende tilbud (og hvis Tilbudsgiver i alle tilfælde ikke har fremsat et tilbud, der matcher det pågældende konkurrerende tilbud, inden for en periode på fem (5) hverdage) bortfalder Købstilbuddet, og enhver accept af Købstilbuddet annulleres. Undtagen som bestemt ovenfor kan accepter af Købstilbuddet fra aktionærerne i DiBa Bank ikke tilbagekaldes eller annulleres uden Tilbudsgivers samtykke. Hvis Tilbudsgiver forhøjer Tilbudskursen og/eller i øvrigt ændrer Købstilbuddets vilkår og betingelser til fordel for aktionærerne i DiBa Bank, således at den forhøjede Tilbudskurs og/eller de ændrede vilkår og betingelser er mindst lige så favorable for aktionærerne som det konkurrerende buds tilbudskurs, vilkår og betingelser, vil aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet til en lavere Tilbudskurs eller på mindre favorable vilkår og betingelser, automatisk være berettigede til den forhøjede Tilbudskurs og/eller de mere favorable vilkår og betingelser, forudsat at Købstilbuddet gennemføres. 4

5 Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, vil fortsat være bundet af deres accept, hvis Tilbudsperioden forlænges. Tilbudsperioden kan forlænges til højst fire måneder, hvis det er påkrævet for at opfylde betingelsen om Konkurrenceretsgodkendelse, (som defineret i Tilbudsdokumentet) og kan desuden forlænges i forbindelse med et eller flere "konkurrerende tilbud" (som defineret i Overtagelsesbekendtgørelsens 16). Endvidere kan Finanstilsynet i ekstraordinære tilfælde give dispensation for Tilbudsperiodens maksimale længde. Ovenstående er et sammendrag af Tilbudsdokumentet, der indeholder visse vilkår og betingelser for Købstilbuddet, og hvortil der henvises. Dette sammendrag indeholder muligvis ikke alle de oplysninger, der er vigtige for aktionærer i DiBa Bank. Tilbudsgiver vil med visse begrænsninger anmode DiBa Bank om at foranledige, at alle navnenoterede aktionærer modtager et eksemplar af denne tilbudsannonce og acceptblanketten. Eksemplarer af Tilbudsdokumentet kan rekvireres hos Sydbank A/S, Corporate Actions, telefon: , og kan desuden findes på og Spørgsmål i forbindelse med accept af Købstilbuddet kan stiles til eget kontoførende institut eller: Sydbank A/S Corporate Actions Peberly Aabenraa Att.: Ellen Corfits Telefon:

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06)

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) NNIT A/S Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015 (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Udbudskursinterval opjusteret fra DKK 100 DKK 120 til DKK 120 DKK 130 pr. Udbudt Aktie Dato for tidlig

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I MERMAID A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) FREMSAT AF MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ)

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ) Én fælles SAS-aktie Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S Børsprospekt for SAS AB (publ) Ombytningsforhold: For hver aktie i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB tilbydes

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07)

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Udbud af op til 7.406.400 stk. nye aktier a nom. DKK 20 til kurs 68 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere