DANSK GEOTEKNISK FORENING DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK GEOTEKNISK FORENING DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY"

Transkript

1 DANSK GEOTEKNISK FORENING DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY Referat Referent: Jannie Hansen og Caspar Thrane Leth Møde 1. Foråret/Efteråret 2009 Torsdag den 12. marts 2009, kl til ca Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense Dimensioneringspraksis for støtte- og spunsvægge Indlæg: Dimensioneringshåndbogens afsnit om "Støttekonstruktioner" ved Torben Thorsen (GEO) Ole Møller (Aarsleff): På slide 7 refereres pkt. 9.6(3)P fra EC7. Der er kommet en rettelse til EC7, hvor "skal" er erstattet af "bør" i forbindelse med placering af vandspejl i overside af lavpermeabel jord. Niels Foged (DTU): Den anførte skønsformel for dekadehældning som funktion af vandindhold (Q(w)) er meget usikker og har en vis spredning. Der er ældre forsøg (MACD), som viser betydelige c'-led i forskellige typer ler. Frands Haahr (Grontmij Carl Bro): Der er tidligere i stor udstrækning anvendt c'-led på aktivsiden under udgravningsniveau. Der bruges nu c' til terræn, dog skal der tages hensyn til mulige sprækker med en maksimumdybde på d = H/2 (H er udgravningsdybden). Mht. partiel overfladelast så vurderes KM's metode (slide 9) at overvurdere effekten af dette. "Flagermusen" virker fint, idet denne har været anvendt uden uheld i mange år. Søren Gundorph (Geo Kompagniet): Der findes andre metoder end EPC og man kan med fordel kigge mod England og Tyskland. Hvis ikke man ønsker at anvende andet end EPC, afskæres mange avancerede beregningsprogrammer, som evt. kan hjælpe med andre problemstillinger. Indlæg: Jordtryk, parameterfastlæggelse og lodret ligevægt ved Niels Mortensen (nmgeo) Carsten S. Sørensen (COWI): Var enig i, at vi skal videre med flere laboratorieforsøg (Triax). Der er fjernet meget fra 84-normen pga. manglende dokumentation. Mente, at anisotropi ikke var særligt udbredt for danske jorde, og at dette var undersøgt ved flere lejligheder. EC7 part 2 er ikke god med mange udokumenterede udtryk, mens

2 EC7 part 1 er næsten identisk med DS415. Frands Haahr (Grontmij Carl Bro): EPC er konservativ. Anvend aflastningsparablen frem for KSP. Niels Foged (DTU): Anisotropi findes i lagdelt jord, primært marine aflejringer, men dette er ikke det helt store problem i forbindelse med danske jorde. Der kan for svage lere fås forskellige værdier, hvilket skyldes lokale aflejringer af andet materiale. For moræneler (som er homogeniseret pga. æltning m.m.) skyldes forskelle evt. gruskorn i moræneleren. Niels Mortensen (nmgeo): Havde set resultater fra en stor mængde laboratorieforsøg på en aflejring i den norske sektor, som er en morænelerslignende aflejring, og her er der fundet en vis anisotropi. Indlæg: Jordtryk på gravitationsstøttemure ved Anette Krogsbøll (DTU) Niels Mortensen (nmgeo): Stillede spørgsmål ved størrelsesordenen af flytninger og udvikling af jordtryk. Ved beregning af jordtryk på forsiden af en støttemur (slide 7) skal der regnes som zonebrud på en glat væg. Gør endvidere opmærksom på, at ved MACU-forsøg fastsættes de drænede parametre ud fra den udrænede tilstand, hvorfor de varierer i forhold til de drænede parametre bestemt ved MACD-forsøg. Carsten S. Sørensen (COWI): Brudfiguren (slide 7) er kun korrekt ved idealelastisk, perfekt plastisk materiale. For høje spunsvægge er materialet elastisk, hvorfor der skal regnes med zonebrud + glat væg på forsiden. Søren Gundorph (Geo Kompagniet): Stillede spørgsmålet: "Hvorfor er man gået væk fra at bruge dimensioneringsmetode 1 og bruger metode 3 til at regne støttevægge"? Carsten S. Sørensen (COWI): Vi har fastholdt dimensioneringsmetoden fra DS415:1998. Niels Foged (DTU): Stillede spørgsmål om, hvorfor man skulle regne med glat væg på passivsiden (jf. kommentar fra Niels Mortensen). Der var en kort snak om dette og der blev refereret til artikel af Niels Mortensen (nmgeo) fra NGM2004 i Ystad. Kort fortalt får det konsekvenser for jordtrykket på bagsiden, såfremt der regnes med ru væg på forsiden. Indlæg: Avancerede analyseværktøjer 1 ved Frands Haahr (Grontmij Carl Bro) Børge Knudsen (GEO): Slide 1, figur nummer 3 i øverste række er baseret på en gammel fejl som mange programmer har arbejdet videre med. Man mangler at tage højde for muligheden for et blokbrud i leren, hvilket er kritisk. Mht. tidslinien for relativt stålforbrug er der to grafer. Den øverste er baseret på flydespændingen, hvilket resulterer i dyrere konstruktioner, mens den nederste er baseret på brud-

3 spændingen, hvilket resulterer i økonomiske konstruktioner - ok. Niels Mortensen (nmgeo): I ULS for spunsberegning burde man bruge plastisk modstandsmoment og flydespænding. Ole Møller (Aarsleff): I EC opereres der med tværsnitsklasse 1+2 med plastisk modstandsmoment og tværsnitsklasse 3 med elastisk modstandsmoment. Stillede endvidere spørgsmål om opfyldelse af lodret ligevægt i forbindelse med EPC. "Er det fordi det ikke er opfyldt eller "strunter" vi"? I Spooks + PC-spuns er den lodrette ligevægt ikke at finde, og udskriften ser ikke særlig pæn ud. Spooks bør udvikles og tilpasses mht. lodret ligevægt. Niels Mortensen (nmgeo): SPOOKS har et problem med et stærkt jordlag over et svagt jordlag på forsiden af spunsen. Problemstillingen kan dog undersøges nærmere ved brug af KSP programmet. Søren Gundorph (Geo Kompagniet): Det er vigtigt, at Dimensioneringshåndbogen behandler problemet omkring, hvornår det er nødvendigt at kigge på lodret ligevægt. Alle programmer regner kun lodret ligevægt ud fra de kendte kræfter, hvorfor man selv skal indregne yderligere belastninger samt spidsmodstand af spunsjern. Der er et problem med spidsmodstand af spunsjern i friktionsmateriale. Indlæg: Avancerede analyseværktøjer 2 ved Carsten S. Sørensen (COWI) Torben Thorsen (GEO): Der er behov for præcisering af hvornår c' = 0,1*cu gælder. Dette udtryk er også givet i normen. Carsten S. Sørensen (COWI): c' = 0,1*cu gælder kun for passivt tryk jf. normen. Kirsten Luke (Franck Geoteknik): Man skal have øje for spændingsniveau og hvilken metode, der anvendes ved tolkning af forsøg. Mener, at kurven i Mohrs cirkel flader ud (φ = 0) for meget stærkt forbelastede lere. Var enig i, at vi skal lave flere triaxforsøg. Jesper Dyhrfjeld Christensen (Aarsleff): Søger retningslinjer for anvendelse af c' i aktiv brudzone for moræneler. Carsten S. Sørensen (COWI) / Frands Haahr (Grontmij Carl Bro) / Niels Mortensen (nmgeo): c' = 0 i den øvre del af moræneler, svarende til halvdelen af udgravningsdybden. Niels Foged (DTU): Slide 4: Er ikke helt tilfreds med det opstillede udtryk for friktionsvinkel i Lillebæltsler og Søvind Mergel, og betegner denne som en skuffeformel. Stillede spørgsmål ved den anførte c' for Lillebæltsler, idet denne er bestemt ud fra prøver taget i begrænset dybde, hvor det må forventes, at jorden er helt aflastet og kun står med svelletryk. Idet materialet er totalt svellet ud har det glemt sin forbelastning, hvorfor c' = 0, mens der for store dybder findes c' 0. Mht. søvindmergel er I p ~ , hvorfor det ikke er den "rigtige" søvindmergel. c' er høj, idet denne er

4 taget fra stor dybde. Man burde sammenligne de 2 lere mere, og det ville ikke være umuligt, at de egenskabsmæssigt ville være mere ens. Der er behov for at gennemføre forsøg på prøver af Lillebæltsler, der er udtaget fra stor dybde. Det er vigtigt, at man anvender jordprøver fra de rigtige dybder og gennemfører forsøg ved de rigtige spændingsveje. Indlæg: Avancerede analyseværktøjer 3 ved Kim André Larsen (COWI) Frands Haahr (Grontmij Carl Bro): Slide 8: Jordankre / ankerplader burde have været modelleret fuldstændigt i PLAXIS. Jacob Philipsen (Rambøll): Stillede spørgsmål, om det var muligt at sammenligne jordtryk fra SPOOKS og PLAXIS. Kim André Larsen (COWI): Jordtryk fra PLAXIS er taget fra beregningstrin med fuldt udviklet brud. Der er gennemført brudberegninger i PLAXIS med forskellige elastiske parametre uden variation i sikkerhed. Johan Clausen (AAU): FE-formuleringen bag PLAXIS burde i brud være uafhængig af elastiske parametre (modellering med små tøjninger). Morten S. Rasmussen (GEO): Havde regnet konstruktionen i hånden og fik det samme resultat som PLAXIS. Pointerede nødvendigheden i, at man generelt gennemfører enkle kontrolberegninger. Indlæg: Vandtryk på spunsvægge/indfatningsvægge ved Søren Gundorph (Geo Kompagniet) Torben Thorsen (GEO): Slide 9 (nederst): Mente ikke, at det er den effektive rumvægt som benyttes til bestemmelse af den maksimale dybde af revne. Anders Bjerregaard Christensen (Niras): Mener ikke, at der skal regnes med opdrift ved bestemmelse af maksimal revnedybde, så det bør være den mættede rumvægt, der skal anvendes. Niels Mortensen (nmgeo): I forbindelse med beregning med vandfyldte revner skal man også undersøge muligheden for andre brudfigurer end de almindeligt anvendte. Man skal se på de kritiske mekanismer i forhold til det aktuelle problem. Niels Foged (DTU): Træk- og svindrevner eksisterer, inden man etablerer udgravningen. Det er muligvis svært at definere, hvad der er trækrevner, og hvad der skyldes et aktivt brud. Betvivler, at svindrevner kan eksistere i det anførte omfang, og hvis trækrevner fremkommer pga. at spunsvæggen bevæger sig ind, så burde disse optræde umiddelbart bag væggen. Børge Knudsen (GEO): Hvis der fremkommer et brud, vil den øverste del af spuns-

5 væggen bevæge sig mod jorden (passivt tryk) og herved lukke revnerne. Frands Haahr (Grontmij Carl Bro): Trækrevner har en stor kapillaritet. Børge Knudsen (GEO): GEO har flere eksempler på, at differensvandspejl har ødelagt byggegrubeindfatninger. Harry Serup Poulsen (Rambøll): Mener, at trækrevner ikke har indflydelse på dimensioneringen, da man i lertilfældet skal regne med vandspejl i overside af leren. Søren Gundorph (Geo Kompagniet): Præsentation om aflastning af vandtryk Ole Møller (Aarsleff): Spørgsmål: Hvad med tilfældet med revne i lerlag? Kommer der ikke hydrostatisk vandtryk i ler? Søren Gundorph (Geo Kompagniet): Nej, det præsenterede er baseret på ueftergivelige ankre, hvilket forhindrer revner under ankerniveau. Helle Trankjær (COWI): Det er en meget dristig metode. Det er en høj væg med en meget lavpermeabel jord, hvilket giver problemer med tiden. Dertil er der problemer med at basere en del af sin monitering på ankerhuller. Søren Gundorph (Geo Kompagniet): Det er en anvendt tysk metode. Jesper Dyhrfjeld Christensen (Aarsleff): Der opstår problemer med varierende jordbundsforhold, f.eks. ved fed moræneler i den nedre del af moræneleren. Forskel i permeabiliteten kan få det hele til at falde til jorden, og vi skal ikke være alt for idealistiske. Frederik A. Agergaard (Geo Kompagniet): Pointen er, at moniteringssystemet (pejleboringer) virker. Søren Gundorph (Geo Kompagniet): Drænet skal virke, nødvendig tid skal gå. Jesper Dyhrfjeld Christensen (Aarsleff): Havde eksempel på misvisende pejleboringer. Mener desuden ikke, at vandet kan regnes at sænkes effektivt til stor dybde uden for byggegruben. Ole Møller (Aarsleff): Foreslår som alternativ, at der kan anvendes 10 kn/m 2 ned langs spunsvæggen som erstatning for vandfyldte revner. Omtaler desuden problemer med at lave ankerhuller under vandspejl. De skal være tætte - ellers kommer der alt muligt ud i udgravningen. Carsten S. Sørensen (COWI): Man sænker ikke vandspejlet uden for en byggegrube i det beskrevne omfang af hensyn til nærliggende bygninger m.m. Søren Gundorph (Geo Kompagniet): Der er ikke noget problem i at sænke vandspejlet. Referent: Der var ingen konsensus på diskussionen men der var generelt skepsis

6 mod den præsenterede metode. Søren Gundorph (Geo Kompagniet): Præsentation af "Opfyldelse af EC7-1:2007" Frands Haahr (Grontmij Carl Bro): Man er kun interesseret i lodrette deformationer af konstruktionerne bag spunsvæggen, og ikke bare af selve spunsvæggen.

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 85 30 Fax 98 14 25 55 http://www.civil.aau.dk Titel: Musikkens Hus: Cone en Tema: Projektering

Læs mere

Dimensioneringspraksis for støtte- og spunsvægge

Dimensioneringspraksis for støtte- og spunsvægge Dimensioneringspraksis for støtte- og spunsvægge Avancerede analyseværktøjer Frands Haahr 1 Indhold Avancerede analyseværktøjer Dimensionering (SPOOKS EPC-optimeret) Havnekonstruktioner Dobbelte spunsvægsfangedæmninger

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE

FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE Forord Denne publikation er en samling af praktisk viden på området dræning af marker. Mange kompetencer indenfor praktisk viden om dræning af marker

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Betonelement-Foreningen, september 2013

Betonelement-Foreningen, september 2013 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, september 2013 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til sikring

Læs mere

De statslige styrelsers opgaver

De statslige styrelsers opgaver De statslige styrelsers opgaver Claus Hansen: Jeg har arbejdet i lidt over 31 år i Miljøstyrelsen, hvor jeg altid har beskæftiget mig med pesticider. Jeg er biolog fra Københavns Universitet. Jeg har arbejdet

Læs mere

tilbage til undergrunden - geologisk lagring og genbrug af CO 2

tilbage til undergrunden - geologisk lagring og genbrug af CO 2 tilbage til undergrunden geologisk lagring og genbrug af i Danmark AF HENRIK OLSEN 1 OG UFFE WILKEN 2 Undergrunden leverer vores vigtigste energikilder. Men energiproduktionen fra de fossile brændsler

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT AD 1) Velkomst og introduktion Keld Rasmussen bød velkommen og gjorde rede for formålet med workshoppen som er at kvalificere udformningen af modelværktøjet. Keld er leder

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere