Krystalkuglen. Gæt et afkast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krystalkuglen. Gæt et afkast"

Transkript

1 Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen af pensionsmidlerne, skal du kigge dig grundigt for. Det er selvfølgelig afgørende, at du finder en ordning, der svarer til den risiko, du vil løbe. Og helt generelt synes det svært for selskaberne at rådgive om "risiko", idet det oftest er en verbal beskrivelse af risikoen snarere end en beskrivelse af hvilken økonomisk risiko, du påtager dig. De to nedenfor valgte selskaber viser dig f.eks. ikke, hvad du statistisk kan forvente af max. tab og max. gevinst inden for en 1- årig horisont. Formålet med denne artikel er ikke at hænge enkelte selskaber ud; selskaberne forsøger givetvis at forvalte dine pensionsmidler så godt, som de selv finder muligt. Derfor har vi valgt at eksemplificere uden at sætte navne på. Men lad os som nævnt se på et par eksempler. Vi antager, at du er 48 år og vil på pension som 65-årig. Du ved, at aktier på lange horisonter alt andet lige giver mere end obligationer, så du går efter en ordning med mange aktier i porteføljen. Selskab 1 I dette selskab kan du vælge forvaltning med forskellige aktieandele, og da du har lang tid til pensionen, vælger du "Høj aktieandel". Af selskabets materiale fremgår det, at udgangspunktet er en aktieandel på 60%. I en parantes bemærket, kan man spørge om en aktieandel på 60% er høj? Vi synes faktisk, at det er konservativt når man vælger "høj", og at aktieandelen burde være betydeligt højere. Dykker du imidlertid længere ned i informationsmaterialet, viser det sig, at selskabet har givet sig selv mandat til at kunne variere aktieandelen til mellem 40% og 80%. Du ved med andre ord stort set ikke, om du er i få aktier eller i mange aktier! - og derved en meget stor forskel i risiko, som ikke passer med den risikoprofil du foretrækker. Det synes BEDSTpension er betænkeligt. Ultimo 2009 oplyser informationsmaterialet, at 67% af din pension er placeret i aktier, heraf 53% udenlandske. De resterende 33% er placeret i forskellige obligationer, og det er ikke muligt at se, om det er almindelige obligationer, eller obligationer med et større afkastpotentiale. Men om denne fordeling har været gældende i hele 2009, er heller ikke til at se. Selskab 2 Her kan du vælge "Lang horisont", hvor der i april 2010 angives at være investeret 77% i aktier, heraf 60% i udenlandske, og også her har selskabet givet sig selv et bredt mandat, idet selskabet kan variere aktieandelen til mellem 50% og 90%. Heller ikke her kan de resterende 23% i obligationer indikere noget om afkastpotentialet. Også her må vi sige, at aktiespændet er særdeles betænkeligt. Hvad betyder de brede mandater For at illustrere effekten af de brede mandater selskaberne har udstyret sig selv med, må vi se på det afkast, markederne har givet i Antager vi således, at

2 aktierne generelt i 2009 har givet et afkast på 33% (vægtet MSCI Verden og danske aktier), og obligationerne et afkast på 6%, vil det give følgende billede illustreret ud fra, om selskaberne har investeret lavt, mellem eller højt i aktier. Selskab Afkast 2009 i % Selskab 1-40% aktier 16,8 Selskab 1-60% aktier 22,2 Selskab 1-80% aktier 27,6 Selskab 2-50% aktier 19,5 Selskab 2-70% aktier 24,9 Selskab 2-90% aktier 30,0 Som pensionsopsparer må dette billede være ganske foruroligende. Hvis du har 1 mio. kr. stående i selskab 1, ved du ikke, om du står til en gevinst på kr. eller kr. og for selskab 2's vedkommende er spændet på mellem kr. og kr. Ganske mange penge; skidt for dig hvis dit selskab vælger forkert investeringsstrategi; godt for dig, hvis de vælger rigtigt! Det skal nævnes, at det faktiske afkast i selskab 1 i 2009 var på 23,2% og for selskab 2 var det 27,1%, og da 2009 var et godt år for aktieinvesteringer, ville højst mulig aktieandel alt andet lige have været bedst. Et klart mandat Der findes andre forvaltede produkter på markedet, som er tindrende klare i deres mandat, og også selskaber der ikke har udstyret sig selv med et mandat om, at kunne ændre på aktiefordelingen. Et eksempel på dette ser således ud: "Selskabets fondsafdeling investerer dine pensionsindbetalinger i op til 10 forskellige investeringsforeninger, som investerer i obligationer, erhvervsobligationer og aktier. Målet er at give dig det bedst mulige afkast ud fra en konstant aktieandel. Fondsafdelingen overvåger dagligt kursudviklingen af investeringerne og justerer fordelingen ved at købe og sælge værdipapirer, hvis kursudviklingen medfører, at investeringerne ikke svarer til den aktieandel, du har valgt, eller hvis det i øvrigt er fordelagtigt at omlægge nogle af investeringerne. I strategien for fonden er udgangspunktet en aktieandel på 75 pct. Selskabets fondsafdeling tilpasser porteføljen af investeringsbeviser for at sikre, at aktieandelen holdes konstant, at kapitalen til enhver tid er investeret i de områder, som forventes at give det bedst mulige afkast i forhold til risikoen, og at kapitalen er investeret via de investeringsforeninger, som selskabet bedømmer som værende de bedste". For hver enkelt af de op til 10 fonde der indgår i produktet, har du mulighed for at se, hvordan din opsparing bliver investeret. Så ved man, hvad man har at rette sig efter! - og man ved, frem for alt, at produktet passer til den investeringsrisiko, man er villig til at løbe for sin pensionsopsparing. Hvilke af pengeinstitutternes pensionspuljer (middel risiko) klarer sig bedst? Formålet med denne analyse er at belyse, hvilke af de større pengeinstitutternes pensionspuljer og investeringsordninger med en mellemrisiko, der klarer sig bedst. Analysen er baseret på de faktiske puljeregnskaber ultimo 2009 og tilsvarende tal for Nykredits investeringsordning. 2

3 I analysen ses der på det forventede bruttoafkast baseret på pensionspuljernes aktivsammensætning men også de direkte omkostninger (de synlige) og indirekte investeringsomkostninger (de skjulte omkostninger), samt historiske afkast. Analysen viser, at: 1. Danske Middel har den højeste fremtidige afkastforventning efter alle omkostninger og dermed det selskab, man pt. kan anbefale kunderne, der er interesseret i at spare op i en pensionspulje i et pengeinstitut. Danske Bank s puljer er samtidig de mest omkostningseffektive på markedet ultimo fremtidigt afkast efter omkostninger (prognoserente) Nedenstående tabel 1 giver en analyse af det forventede afkast for de større pengeinstitutters pensionspuljer- og investeringsordninger. Udgangspunktet er et forventet gennemsnitligt bruttoafkast, som genereres ud fra de underliggende aktiver. Fra det forventede bruttoafkast skal trækkes de konkrete investeringsomkostninger i 2009 samt de direkte afholdte omkostninger i puljerne. Herefter fås en prognoserente for årene fremover. 2. Nordea Middels historiske afkast på både 3 og 5 års er bedst, medens Sydbank alene målt for året 2009 kan fremvise det højeste afkast. 3. Omkostningerne og især de skjulte indirekte investeringsomkostninger har meget stor betydning for resultatet. det historiske afkast ikke kan påvise et tilsvarende konsekvent højere afkast i de dyre ordninger, som ellers kunne være et argument for at vælge dem. 4. Pengeinstitutternes egne risikoangivelser Lav, Middel og Høj er ikke veldefinerede. I analysen er der sikret sammenlignelighed ved at tage udgangspunkt i ordningernes faktiske summariske vægtede spredninger på mellem ca. 16%-19%. Her ser vi både betegnelsen middel risiko og høj anvendt af pengeinstitutterne selv, hvilket ikke gør det lettere for pensionskunderne at sammenligne ordningerne. 3

4 Tabel 1 Prognoserente, baseret på aktivsammensætning og puljernes faktiske omkostninger ultimo 2009 Pengeinstitut gns. brutto* Faktiske investerings- afkast efter afkast efter Faktiske direkte Afkast-% depot pulje/risikogruppe afkast omkostninger inv. omk. PAL skat omkostninger 1 mio. kr. Danske Middel 5,69% -0,40% 5,29% 4,50% -0,65% 3,85% Nordea Middel 5,70% -0,50% 5,20% 4,42% -0,67% 3,75% Jyske Balanceret/Dyn. 5,62% -0,54% 5,08% 4,32% -0,55% 3,77% Nykredit Høj (lang) 5,82% -2,59% 3,23% 2,75% -0,19% 2,56% Sydbank Høj 6,01% -0,67% 5,34% 4,54% -0,75% 3,79% Spar Nord Gruppe 2 5,53% -1,27% 4,27% 3,63% -0,44% 3,19% *Afkastforventninger er baseret på puljernes underliggende aktiver. Afkastet pr. aktivgruppe er nærmere beskrevet på under beregningsforudsætninger. Under beregningsforudsætninger fremgår det ligeledes hvilke omkostninger, der medregnes under investeringsomkostninger og direkte omkostninger. Risikoen i de sammenlignede puljer og investeringsordninger ligger alle i intervallet ca. 16%-19% simpelt sammenvejet spredning (standardafvigelse). Som det fremgår af tabellen, har Danske Middel den højeste prognoserente efter alle omkostninger tæt fulgt af Sydbank, Jyske og Nordea. Dette skyldes især de lavere investeringsomkostninger, der gør Danske Bank til markedets mest omkostningseffektive blandt de sammenlignede pensionspuljer og dermed det selskab, man som kunde pt. burde vælge fremadrettet, hvis man kun ser på mulighederne i pengeinstitutterne. Historisk afkast Historisk afkast kan normalt ikke anvendes som argument for fremtidige afkast. Men for fuldstændighedens skyld og for at belyse, om høje investeringsomkostninger evt. sætter sig i højere afkast, er det historiske afkast i de sammenlignede puljer- og investeringsordninger vist i tabel 2. SparNord og især Nykredit har en væsentlig lavere prognoserente på grund af de markant højere investeringsomkostninger. Det ses endvidere, at både SparNord og Nykredit umiddelbart ser billige ud, hvis man kun ser på de for kunden direkte synlige omkostninger. Men dette billede vender, når man medtager de skjulte investeringsomkostninger, som man som kunde skal lede mere efter for at sikre en reel sammenligning. 4

5 Tabel 2 Historiske afkast Risiko og afkast Afkastprocent er før PAL, men efter investeringsomkostninger Pengeinstitut Risiko Risiko Historisk afkast før PAL pulje/risikogruppe (før PAL) historisk år 5 år Danske Middel 15,51% 11,83% 19,80% 96,85 118,93 Nordea Middel 16,61% 15,34% 24,50% 102,56 126,73 Jyske Balanceret/Dyn. 16,12% 14,65% 17,60% 90,39 117,78 Nykredit Høj (lang) 17,10% 17,11% 24,19% 93,77 119,22 Sydbank Bankvalg 3 18,66% 19,66% 26,96% 98,56 125,88 Spar Nord Gruppe 2 16,00% 16,39% 21,30% 86,99 122,49 Sydbank s 5 års tal er konstrueret, da Bankvalg kun har eksisteret i 3 år. Risiko før PAL er risikoen ultimo 2009, mens Risiko historisk er bankernes egne tal. "3 år" og "5 år" udtrykker hvor meget 100 kr. er vokset til i perioden. Som det ses af tabel 2 genererede Sydbank i 2009 det højeste afkast, hvilket man også ville forvente i et godt investerings år, idet Sydbank har gruppens højeste risiko. Nordea synes - indenfor en moderat risiko - at have taget ganske gode investeringsbeslutninger, ikke kun i 2009, men især på både 3-års og 5-års horisont og har outperformet konkurrenterne. Nordea har dermed historisk i perioden haft den bedste investeringsperformance. De højeste investeringsomkostninger repræsenteres som tidligere nævnt af Nykredit og Spar Nord, hvilket imidlertid ikke fører til et merafkast, når man ser på det historiske afkast. Nykredit og SparNord synes dermed ikke at kunne retfærdiggøre deres høje investeringsomkostninger, da de kun ligger henholdsvis nr. 4 og nr. 6 ud af 6 på 3 års sigt og nr. 4 og nr. 3 på 5 års sigt. Jyske Bank siger selv, at 2009 ikke var et ikke tilfredsstillende år for puljerne, hvilket resultatet også tydeligt viser. Men også Jyske Banks historiske resultat på 3 og 5 års sigt er, som det ses af tabellen, i den tunge ende. Jyske ligger midt i feltet for risikotagning, men formår ikke at generere et tilfredsstillende afkast i forhold til konkurrenterne. Det gælder for alle tre observationer. Nyhedsbrevet Krystalkuglen udgives af BEDSTpension Forsikringsmægler A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød - Tlf Redaktion: Gert Aage Nielsen (ansv.), Allan Christensen, og Gerner Abildtrup, 5

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Beregning af forventet pensionsopsparing

Beregning af forventet pensionsopsparing Beregning af forventet pensionsopsparing BEDSTpensions koncept: sammenligning af forventet afkast, omkostninger og risiko for forskellige pensionsprodukter BEDSTpensions koncept er, at anbefale det mest

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger 1 Indholdsfortegnelse Om analysen... 3 Markedsføringsprovisionen...

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Marts 2006 ISBN 87-7985-037-5 Indholdsfortegnelse Pensionsmarkedsrådets anbefalinger 4 I.... Sammenfatning 5 II....

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Flyt pensionen til Luxembourg

Flyt pensionen til Luxembourg Flyt pensionen til Luxembourg Der kan være mange penge at tjene ved at flytte pensionsordningen til Luxembourg. Mange får endnu i dag at vide i deres pensionsinstitut, at det ikke er muligt med fordel

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Finansiel rådgivning og kundeinformation. Fokus på

Finansiel rådgivning og kundeinformation. Fokus på Særtryk Er opsparing simplere end din investeringsrådgiver tror eller mere indviklet end lærebogen tilsiger? Af Michael Møller, Carsten Sørensen og Jens Perch Nielsen Optryk af artikel fra Finans/Invest

Læs mere

Undgå tab i krisetider. Invester med konjunkturerne

Undgå tab i krisetider. Invester med konjunkturerne Undgå tab i krisetider Invester med konjunkturerne En test af vores investeringsstrategi viser et gennemsnitligt årligt afkast på 8,98 %. Kontakt os hvis du ønsker dokumentation på testen. Klog investering

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere